STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A"

Transkrypt

1 STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1

2 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu z dnia 06 kwiecień 2011 r. w sprawie nowelizacji Statutu Przedszkola nr 1 Na podstawie art. 42, ust.1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia r. o systemie oświaty ( DZ. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu postanawia: 1 Wprowadza się Statut Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu przy al. J. Kasprowicza 89a we Wrocławiu, którego treść stanowi załącznik niniejszej uchwały. 2 Uchyla się Statut obowiązujący od dnia r. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu Dyrektor Ewa Bartosz Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 2

3 Statut Przedszkola Nr 1,, PLANETA UŚMIECHU we Wrocławiu al. J. Kasprowicza 89a Przedszkole Nr 1 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z r. - tekst jednolity Dz. U. Nr 256/2004, poz Rozporządzenie MEN z dnia r. Dz. U. Nr 61/2001 poz. 624 w sprawie: Ramowych statutów Przedszkola Rozporządzenie MRNiS z dnia r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 10/2002 poz. 96 Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Ramowych statutów publicznego przedszkola Dz. U. Nr 66 poz. 606 Rozporządzenie MEN z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 35 poz Rozporządzenie MEN z r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4/2009., poz. 17) 4. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówkach. 5. Uchwała nr XX/569/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto. 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). 7. Niniejszego Statutu. Misja Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu Chcemy odkrywać w każdym dziecku to, co w nim indywidualne i rozwijać jego zainteresowania teatralne, wokalne, plastyczne i taneczne, tak, aby rozbudzać w nim poczucie własnej wartości uwzględniając hasło: Pięknie żyć, to znaczy kochać świat. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 3

4 I. Postanowienia ogólne 1 1. Siedzibą Przedszkola Nr1 Planeta uśmiechu jest budynek wolnostojący, piętrowy przy al. J. Kasprowicza 89a we Wrocławiu. 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej. 5. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy w zakresie udzielonych przez Prezydenta Miasta Wrocławia kompetencji za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich. 6. Od dnia roku przedszkole: nosi nazwę Planeta Uśmiechu posługuje się pieczęcią o następującej treści: 7. Logo Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu 8. Wzory wszystkich pieczęci znajdują się w Załączniku nr 1 niniejszego statutu. II. Informacje o przedszkolu Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godziny i jest bezpośrednio zależny od potrzeb środowiska. Zmiany czasu pracy związane z potrzebami środowiska uwzględnia arkusz organizacyjny na dany rok szkolny lub aneks do tego arkusza. 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku. 3. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. 4. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia ( w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców) 5. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku. 6. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 4

5 do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc. 7. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych. 8. Wychowankowie muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez firmę ubezpieczeniową wybraną przez rodziców. 9. Dziecko, które posiada indywidualną polisę ubezpieczeniową, może na wniosek rodziców być zwolnione z obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie. 10. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/ opiekunowie/ w miesiącu wrześniu. 11. W przedszkolu mogą być prowadzone badania psychologiczno-pedagogiczne przez pracowników psychologiczno-pedagogicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców / opiekunów / wychowanków. III. Cele i zadania przedszkola 3 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3. Celem przedszkola jest: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, a w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych,które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 5

6 4 1. Zadania przedszkola realizowane są w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej oraz planu rocznego wychowawczo-dydaktycznego placówki. 2. Do zadań przedszkola należy: zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, organizowanie sytuacji zachęcających dziecko do poznawania świata oraz służenie mu pomocą w porządkowaniu zebranych wiadomości, uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, rozwijanie wrażliwości moralnej, kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozwijanie wrażliwości estetycznej, aktywności twórczej poprzez wykorzystanie wychowawczych walorów sztuki w szczególności technik teatralnych, wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w ramach której organizowane są zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, oraz inne o charakterze terapeutycznym, szczegółowe zasady udzielania pomocy są zapisane w Procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkola nr 1, 5 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych, a w szczególności: zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć w terenie zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem psychicznym i fizycznym stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p/poż. współpracuje z Rejonową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi poradniami i przychodniami w celu uzyskania dodatkowych informacji służącej lepszej diagnozie, planowaniu oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 6

7 IV. Organy przedszkola i ich kompetencje 6 Organami przedszkola są: 1. Dyrektor przedszkola. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Rodziców. Dyrektor Przedszkola w szczególności: 7 1. Podejmuje decyzje samodzielnie w granicach uprawnień i pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia, zgodnie z postanowieniem Kodeksu Pracy oraz kompetencjami zawartymi w art. 35 Ustawy o Systemie Oświaty. 2. Współpracuje z Kuratorium Oświaty- organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Gminą Wrocławwydziałem Edukacji-organem prowadzącym przedszkole oraz Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. 3. Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. 4. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola. 5. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i p/poż 6. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 7. Przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. 8. Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewniając im swobodne działanie zgodne z prawem oraz wymianę informacji. 9. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników. 10. Przewodniczy radzie pedagogicznej. 11. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. a) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 12. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki. 14. Prowadzi dokumentację kancelaryjno archiwalna i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest za: a) wychowawczy i dydaktyczny poziom pracy Przedszkola, b) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 7

8 c) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych, d) stworzenie warunków do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 16. Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy przyjętych w przypadkach określanych w statucie Przedszkola. Skreślanie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 15 Dyrektor będąc kierownikiem placówki decyduje w sprawach: a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki. 16. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. 17. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. 18. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący. Rada pedagogiczna: 8 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz dyrektor, jako jej przewodniczący. 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności: przygotowanie projektu statutu przedszkola i przyjmowanie go uchwałą do realizacji, opracowanie i zatwierdzanie planów pracy placówki, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce, uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5. Rada Pedagogiczna opiniuje: projekt planu finansowego placówki, wnioski o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników, organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi, zestaw programów wychowania przedszkolnego, propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 8

9 wychowawczych i opiekuńczych. 6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. 8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 9. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Rada rodziców: 9 1. Rada Rodziców jest powoływanym obligatoryjnie, społecznym organem działającym na rzecz placówki. 2. Przedstawiciele Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu rodziców w każdej z 4 grup wiekowych, w każdym roku szkolnym, w tajnym głosowaniu. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu z Rady grupy. W wyborach do Rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: występowanie z wnioskami do dyrektora i innych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego przedszkole oraz kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących danej placówki, uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia bądź wychowania placówki, który zobowiązany jest opracować dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola do organu prowadzącego przedszkole. opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na podejmowanie w placówce działalności przez stowarzyszenia i organizacje. 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa swoją wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów swych przedstawicieli. 5. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do placówki, opiniuje i wspiera działalność statutową przedszkola. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkole może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 6. Rodzice mają prawo do: przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu, uczestnictwa w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgadniania kierunków pracy w danej grupie, Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 9

10 uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku opartej na obiektywnej i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej, pisemnego upoważnienia osoby pełnoletniej do odbioru swojego dziecka z przedszkola. 7. Rodzice mają obowiązek: zapewnienia opieki swojemu dziecku od momentu wejścia na teren przedszkola ograniczony płotem do momentu przekazania dziecka nauczycielowi dyżurującemu, w sali macierzystej lub na placu zabaw, zapewnienia opieki swojemu dziecku w szatni po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola i przy odbiorze dziecka z przedszkola., zapewnienia opieki swojemu dziecku od momentu osobistego odbioru dziecka z sali macierzystej, sali w której jest dyżur nauczycielski lub z placu zabaw przedszkola, przyprowadzania i odprowadzania swojego dziecka do przedszkola w stanie trzeźwości i bez wpływu środków odurzających, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie imprez i uroczystości odbywających się na terenie przedszkola z udziałem rodziców. informowania przedszkola o terminie nieobecności dziecka, nie później niż w drugim dniu nieobecności dziecka. złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni kalendarzowych. uiszczanie odpłatności określonej w umowie o świadczeniu usług w określonych terminach i określonej wysokości. 8. Zasady współdziałania organów przedszkola. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu: zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola, realizacji planu rozwoju przedszkola, organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalenia kierunków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego na rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka. 9. Sposób rozwiązywania sporów w placówce przedszkolnej: Rodzice nauczyciele: negocjowanie z nauczycielem, negocjowanie z Dyrektorem, negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Rodzice Dyrektor: negocjowanie z Dyrektorem, negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny lub z organem prowadzącym. V. Bezpieczeństwo wychowanków Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym. 2. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela. 3. W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji i obsługi. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 10

11 4. Formy indywidualnej pomocy dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna, ustalane są wspólnie przez dyrektora, oraz instytucje zewnętrzne. 5. W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa stanowiska pracy. 6. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę (miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza zagrożony teren przed dziećmi. 7. Pracownicy administracyjno obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur HCCP pod względem bezpiecznego funkcjonowania placówki w zakresie zaopatrzenia i przygotowania posiłków, oraz higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu. 8. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych. 9. W placówce obowiązują kontrole, konserwacje oraz przeglądy sprzętów i urządzeń oraz pomieszczeń w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi normami. Przeglądy, konserwacje i kontrolę przeprowadzają osoby wskazane przez dyrektora placówki (pracownik służby bhp i konserwator). Dyrektor jest odpowiedzialny za stan zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p/poż. 10. Wyjścia poza teren przedszkola, reguluje Regulamin Imprez, Spacerów i Wycieczek obowiązujący w przedszkolu. 11. W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli (instruktorów) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i przeszkoleni pod względem bhp i p/poż. Podczas uczestnictwa w zajęciach dodatkowych za bezpieczeństwo dziecka odpowiada nauczyciel prowadzący. 12. W czasie zajęć dodatkowych, nauczyciel zajmuje się dziećmi nie uczestniczącymi w zajęciach; w sytuacji gdy uczestniczą wszystkie dzieci współpracuje z osobą prowadzącą. 13. Nie dopuszcza się pod żadnym względem pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach oraz na terenie ogrodu przedszkolnego. 14. Rodzice są obowiązani wprowadzić dziecko do przedszkola i zastawić pod opieką upoważnionej nauczycielki. Wyklucza się pozostawianie dzieci samych przed przedszkolem lub szatni. 15. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice (opiekunowie) może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica (opiekuna) w obecności dyrektora przedszkola lub osoby odpowiedzialnej za dzieci danej grupy. Osoba upoważniona do odebrania dziecka powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 16. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce i powiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem zawiadamia się Policję. 17. Dziecko nie może być powierzone opiece osobie, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 11

12 VI. Organizacja pracy przedszkola Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny grupujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Liczba dzieci uczęszczających w oddziale nie może przekraczać W okresie ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych, absencji chorobowej dzieci zakłada się możliwość zmniejszania liczby oddziałów, łączenia ich i zmiany czasu pracy w ciągu dnia. 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej dla poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o programu wychowania przedszkolnego, w którym zawarta jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego napisany przez nauczyciela lub wybrany z zestawu dopuszczonych programów. Nauczyciel występuje do dyrektora przedszkola z wnioskiem o zatwierdzenie programu. Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 6. Dyrektor przedszkola zatwierdza program do realizacji. 7. O wyborze kart pracy dla dzieci decyduje nauczyciel. 8. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału lub dwóm nauczycielom w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy. 9. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola,: co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę, co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować, z uwzględnieniem czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych. 10. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczba stanowisk kierowniczych, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole. 11. Liczbę oddziałów i liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący. 12. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 13. Rodzice poprzez swoją reprezentację mają możliwość wpływania na dobór nauczyciela pracującego w danym oddziale. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 12

13 14. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia z Poradni psychologiczno-pedagogicznej orzekającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia. 15. Decyzję o przyjęciu do przedszkola dzieci specjalnej troski i utworzeniu oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor przedszkola, uwzględniając: opinię członków Rady Pedagogicznej, ich merytoryczne kwalifikacje, orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stan zdrowia danego dziecka, liczebność dzieci w oddziale (vide przepisy), warunki bazowe placówki, akceptację organu nadzoru pedagogicznego, zgodę organu prowadzącego na zatrudnienie dodatkowej osoby do opieki. 16. W przedszkolu funkcjonują grupy całodzienne. 17. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć programowych i zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci z uwzględnieniem specyfiki zajęć i wynosi: a) dla dzieci 3-4 letnich - około 15 minut b) dla dzieci 5-6 letnich - około 30 minut. 17. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dziennikach zajęć poszczególnych grup i dziennikach zajęć dodatkowych. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy. 18. W ramach opieki świadczonej przez przedszkole dzieci mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 19. Organizacja wydawania posiłków: 1. Śniadanie Gr. I, II, III o godz. 8.30, Gr. IV o godz II śniadanie (owoce) Gr. I, II, III, IV o godz Zupa i deser Gr. I, II, III o godz , Gr. IV o godz II danie- Gr. I, II, III o godz , Gr. IV o godz Wysokość opłaty za posiłki (koszt produktów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków) ustala organ prowadzący. 21. Zasady korzystania z posiłków przez personel ustalono w Procedurze wnoszenie opłat za żywienie personelu. 22. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są z dołu odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej i dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole. Do rozliczeń opłaty miesięcznej strony zgodnie przyjmują 21 dni roboczych jako uśrednioną liczbę dni w miesiącu. 23. Wysokość odpłatności rodziców za korzystanie dziecka z usług przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej zawarta jest w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia i ustalana jest jako przelicznik 21 dni uśrednionych w miesiącu pomnożona przez 4 godziny (wartość stała) wynikające z dodatkowej opieki ponad realizację podstawy programowej i pomnożona przez 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok kalendarzowy (ustalone na podstawie odrębnych przepisów). ( 21 dni x 4 godziny x 0.18%= koszt dodatkowych zajęć opiekuńczo- wychowawczych.) 24. Opłatę za wyżywienie i opłatę za korzystanie z usług przedszkola uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry w wyznaczonych dniach miesiąca, nie później jednak niż do 15 dnia każdego miesiąca. ( dni wpłat podawane są do wiadomości w pierwszym dniu miesiąca w formie ogłoszenia). Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 13

14 25. Uchwałą Rady Miejskiej zwalnia się z opłaty dotyczącej kosztów dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole rodziców /opiekunów/ posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym ( w przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). Zwolnienia z opłat za korzystanie z usług przedszkola na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów udziela dyrektor przedszkola. 26. Na wniosek Rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców. Propozycje w tym zakresie przedstawia dyrektor placówki po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. W czasie zajęć dodatkowych, za bezpieczeństwo wychowanków odpowiada nauczyciel pracujący w danej grupie. Wyjątek stanowią: - zajęcia z katechezy nauczyciel prowadzi dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach do grupy sąsiedniej przekazuje pod opiekę nauczycielce. - karate i szachy nauczycielka z grupy II dzieli dzieci, które nie uczestniczą na dwie grupy i przekazuje pod opiekę nauczycielkom z gr. III i IV. W drodze powrotnej zbiera dzieci uczestniczące na w.w. zajęcia i zapewnia im bezpieczeństwo. 27. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem rytmiki. 28. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź stażyści z Urzędu Pracy. 29. Przedszkole stwarza warunki do działania w placówce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 30. Istnieje możliwość skorzystania z usług przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny, ale tylko w przypadku, gdy przedszkole to dysponuje wolnymi miejscami, a rodzic dziecka złożył deklaracje korzystania z usług przedszkola do15 czerwca danego roku. 31. Rodzic korzystający z usług przedszkola dyżurującego zobowiązany jest do: - podpisania umowy z przedszkolem dyżurującym nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurnym - wniesienia opłaty za świadczenia przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji Zasady rekrutacji do przedszkola określa Załącznik nr 2 3. Przedszkole przedstawia rodzicom ustalone procedury rekrutacyjne, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń w okresie przeprowadzania rekrutacji dzieci. 4. Dzieci przyjmowane są decyzją dyrektora po zakończonej rekrutacji w przypadku, gdy dysponuje wolnymi miejscami w ciągu całego roku szkolnego Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 14

15 3. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych przez organ prowadzący przedszkole. 5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców. 6. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola może zmienić ramowy rozkład dnia informując o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 8. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 4 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci, wyposażonych w niezbędne meble, pomoce, zabawki, salę do zajęć terapii logopedycznej, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, pomieszczenia sanitarne, ogród do zabaw terenowych. 9. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt dzieci w ogrodzie. 10. Każde wyjście dzieci poza teren przedszkola należy wpisać do dziennika grupy oraz Księgi wyjść przedszkolnych z dokładną godziną wyjścia i powrotu oraz celem wyjścia i osobą odpowiedzialną. VII. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola W przedszkolu są zatrudnieni: dyrektor, wicedyrektor, pracownicy pedagogiczni,, pracownicy administracyjno obsługowi, w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów. 2. Liczbę pracowników ustala dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący placówkę. 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych określają odrębne przepisy. 4. Tryb zatrudniania oraz warunki pracy poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy. 5. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy czynności. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w aktach osobowych pracowników. 6. Nauczyciele wykonują swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz z ustalonym na ich podstawie przez dyrektora zakresem obowiązków. 7. Zakresy obowiązków innych pracowników, nie będących nauczycielami ustala dyrektor przedszkola w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i w zgodzie z niniejszym statutem. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 15

16 15 1. Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora, po akceptacji Rady Pedagogicznej. 2. Do obowiązków wyznaczonego wicedyrektora należy: a) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności, b) organizowanie i kontrolowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki w zakresie ustalonym przez dyrektora, c) pomoc w organizowaniu zajęć nauczycielom rozpoczynającym pracę w przedszkolu, d) wykonywanie innych poleceń dyrektora Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków. 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy. 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób własnych doświadczeń. 4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i jej wyniki. Do jego zadań należy: planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji, prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich), stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania, tworzenie dobrej atmosfery pracy, planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączania ich w działalność przedszkola. 5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy, którą planuje w oparciu o: podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, roczny plan pracy, miesięczne plany pracy, ramowy rozkład dnia, szczegółowy rozkład dnia dla swojego oddziału. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 16

17 6. W pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, z lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej. 8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości. 9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych, włącza ich do działalności przedszkola. 10. Do podstawowego obowiązków rodziców należy wspieranie nauczyciela w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. Mają też prawo do uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać. 11. Nauczyciel wykonuje wszystkie czynności zgodnie z Kartą Nauczyciela i z Ustawą o Systemie Oświaty. 12. Nauczyciel organizuje spotkania z rodzicami, nie mniej niż raz na kwartał. 13. Każdy oddział przedszkolny powierzony jest opiece nauczycielkom, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy, zatwierdzanym przez organ prowadzący na dany rok szkolny. 14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo schodzących się rano i rozchodzących się po południu dzieci sala grupowa I ponosi nauczyciel dyżurujący (otwierający bądź zamykający przedszkole), od momentu wejścia do sali dziecka do momentu odebrania z sali dziecka przez rodzica bądź opiekuna. 15. Nauczyciel kończący pracę przekazuje dzieci ze swojego oddziału nauczycielowi dyżurującemu. 16. Nauczyciel oddziału przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia wychowanka do sali macierzystej do momentu odebrania z sali dziecka przez rodzica bądź opiekuna. 17. Nauczyciel dyżurujący może wydać dziecko osobie upoważnionej przez rodzica na podstawie pisemnego upoważnienia przez rodzica i po wylegitymowaniu z dowodu osobistego osoby upoważnionej. 18. Nauczyciel nie może pozostawić dziecka bez opieki w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego w czasie godzin swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 19. Wyjścia poza teren przedszkola reguluje Regulamin imprez, spacerów i wycieczek Przedszkola nr 1 Planeta uśmiechu. 20. W czasie imprez i uroczystości okolicznościowych z udziałem rodziców w godzinach pracy przedszkola za bezpieczeństwo dziecka jest współodpowiedzialny zarówno nauczyciel jak i rodzic. 21. W przypadku próby odebrania z przedszkola dziecka przez rodzica lub osoby upoważnionej będącego w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nauczyciel ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz policję W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa stanowiska pracy. 2. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy: Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 17

18 tworzenie atmosfery życzliwości wobec dzieci i ich rodziców oraz współpracowników. wykazanie troski o tworzenie warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo. przygotowanie posiłków zgodnie ze znajomością zasad racjonalnego żywienia, z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych. utrzymanie porządku w pomieszczeniach i otoczeniu przedszkola. utrzymanie we właściwym stanie używalności sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. każdemu pracownikowi powierza się szczegółowy zakres czynności, który jest umieszczony w teczce akt osobowych. Niezwłoczne poinformowanie nauczyciela prowadzącego lub dyrektora placówki o sytuacji, która zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka. Pisemne zgłaszanie uwag do Zeszytu konserwatora na temat miejsc i urządzeń zagrażających bezpiecznemu pobytowi dzieci w przedszkolu. 3. Pracownicy administracyjno-obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur HACCP pod względem bezpiecznego funkcjonowania placówki w zakresie zaopatrzenia i przygotowania posiłków oraz higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu. VIII. Wychowankowie przedszkola Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od roku, w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego, w którym kończą 7 lat. Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków. 2. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego ( w tym roku kalendarzowym ), w którym kończą 10 rok życia. 3. Decyzją o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły publicznej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dziecko ma prawo do: właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo - wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania nietykalności i godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym, ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań, korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców. 2. Uznając prawo do religijnego wychowania dzieci na wniosek rodziców może być zorganizowana nauka religii. 3. Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być zdrowe, aby w pełni mogły uczestniczyć we wszystkich planowanych zajęciach i zabawach (budynku i na powietrzu). Nauczyciele nie mogą podawać wychowankom żadnych leków. 4. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka, a w szczególności o zaistniałej chorobie dziecka. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 18

19 5. Rodzic ma obowiązek informowania nauczyciela o problemach zdrowotnych swojego dziecka. 6. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej pielęgniarskiej np. w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowania, specjalnych inhalacji, podawania lekarstw itp.) 7. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną, dietą wykluczającą niektóre produkty, dietą wykluczającą podstawowe alergeny. 8. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienie innymi rodzic składa do dyrektora przedszkola. 9. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników- alergenów niekorzystnych dla zdrowia. 10. Ostateczną decyzje podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji z intendentem. 11. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem. 12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku: a) zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, powyżej 2 okresów płatności. b) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni. c) powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka). d) nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. Choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych. e) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury: 1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych 2. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna, 3. konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 4. rozmowy z dyrektorem, f) rodzice w sytuacji określonej w pkt. e nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka. 13. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt. 12 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę: 1. upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora; 2. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru; 3. wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności; 4. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,; zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych ( np. MOPS, PPP ); 5. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka; 6. podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków 7. rozwiązanie umowy o świadczeniu usług 14. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 19

20 15. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty. IX. Postanowienia końcowe Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno - wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej. 2. Przedszkole gwarantuje ochronę bazy danych osobowych rodziców i dzieci zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 3. Przedszkole informuje rodziców (prawnych opiekunów) o godzinach przyjęć organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w celu umożliwienia wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola. 4. Przedszkole może pozyskiwać fundusze z dodatkowych źródeł. 21 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2011 r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu im. II Tysiąclecia Wrocławia

Regulamin oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu im. II Tysiąclecia Wrocławia Regulamin oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu im. II Tysiąclecia Wrocławia 1. Planowanie działalności oddziału przedszkolnego. A 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku Do Statutu Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 we Wrocławiu wprowadza

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLII / 332/2010 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: nadania Statutu dla przedszkola publicznego w Przytkowicach. Na podstawie art.5 a ust.2, art., 58 ust.6,

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r.

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian Uchwała nr III Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z dnia l4 września 2012 r W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Gminne Przedszkole w Małym Rudniku zwane dalej,, przedszkolem,, jest przedszkolem publicznym. 2. Siedziba przedszkola znajduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka ul. Jaracza 26C 14 100 Ostróda 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach działają oddziały przedszkolne. 2. 1. Organem

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - marzec 2013r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Spis treści. 1. Podstawa prawna..... 3 2. Postanowienia ogólne...... 4 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka.

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Kubusia Puchatka W Turku 4.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: a)

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław luty 2015r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Spis treści. 1. Podstawa prawna..... 3 2. Postanowienia ogólne...... 4 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu)

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Miejskie Przedszkole nr 5 prowadzone jest przez Miasto Zielonka. Cele Przedszkola: Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32 STATUT Niepublicznego Przedszkola Ognisko w Raniżowie ul. Grunwaldzka 32 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Niepubliczne Przedszkole Ognisko, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną. 1 1. Siedziba

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Projekt z dnia 18 stycznia 2012 r. Zatwierdzony przez... 2012/000034 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Działając na postawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r.

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3

Regulamin Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3 Regulamin Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Z 2004 roku Nr 256

Bardziej szczegółowo

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej Ustawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczne Przedszkole Madagaskar, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Uchwała Nr 53/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Na podstawie art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław wrzesień 2016r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Spis treści. 1. Podstawa prawna..... 3 2. Postanowienia ogólne...... 4 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WESTRZY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WESTRZY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WESTRZY 1 Publiczne Przedszkole w Westrzy prowadzone jest przez Gminę Sieroszewice. Przedszkole używa pieczęci w następującym brzmieniu Publiczne Przedszkole w Westrzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TYGRYSEK w Błoniu ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole Niepubliczne Tygrysek - ma siedzibę w Błoniu przy ul. Łąki 2a. W dalszej części niniejszego statutu zwanym

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE STATUT SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania Przedszkola Rozdział III Organy Przedszkola Rozdział IV Organizacja Przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY ZŁAWIES WIELKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Patkowe Przedszkole w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 31 BAJKOWA KRAINA W SŁUPSKU

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 31 BAJKOWA KRAINA W SŁUPSKU 1 Załącznik do uchwały nr 4/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 31 Bajkowa Kraina w Słupsku z dnia11.06.2014 r. STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 31 BAJKOWA KRAINA W SŁUPSKU I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Tekst jednolity zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2016 roku. Tekst jednolity ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/334/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach

UCHWAŁA NR XIII/334/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach UCHWAŁA NR XIII/334/2016 RADY MIASTA GLIWICE w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach Na podstawie art. 62 ust. 1e w związku z art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

7. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia miejsca.

7. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia miejsca. Zasady rekrutacji do Przedszkola nr 69 na rok szkolny 2013/2014 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 2. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/34/11 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/34/11 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/34/11 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu.

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Gromadka Niedźwiadka. w Polanicy Zdroju

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Gromadka Niedźwiadka. w Polanicy Zdroju STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Gromadka Niedźwiadka w Polanicy Zdroju 10 maja 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Placówka nosi nazwę Przedszkole Niepubliczne Gromadka Niedźwiadka 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Opracowana na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków Załącznik do Uchwały Nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. Organizacja Punktów Przedszkolnych działających w Gminie Stąporków 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: - Punkt

Bardziej szczegółowo

Statut. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej nr 17. w Rzeszowie

Statut. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej nr 17. w Rzeszowie Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr.256 poz.2572 z pózn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/333/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

UCHWAŁA NR XIII/333/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach UCHWAŁA NR XIII/333/2016 RADY MIASTA GLIWICE w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach Na podstawie art. 62 ust. 1e w związku z art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

biorących po raz pierwszy udział w rekrutacji

biorących po raz pierwszy udział w rekrutacji Regulamin naboru elektronicznego do przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Wyszków na rok szkolny 2014/2015 I. Konto naboru do przedszkola

Bardziej szczegółowo