STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A"

Transkrypt

1 STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1

2 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu z dnia 06 kwiecień 2011 r. w sprawie nowelizacji Statutu Przedszkola nr 1 Na podstawie art. 42, ust.1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia r. o systemie oświaty ( DZ. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu postanawia: 1 Wprowadza się Statut Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu przy al. J. Kasprowicza 89a we Wrocławiu, którego treść stanowi załącznik niniejszej uchwały. 2 Uchyla się Statut obowiązujący od dnia r. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu Dyrektor Ewa Bartosz Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 2

3 Statut Przedszkola Nr 1,, PLANETA UŚMIECHU we Wrocławiu al. J. Kasprowicza 89a Przedszkole Nr 1 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z r. - tekst jednolity Dz. U. Nr 256/2004, poz Rozporządzenie MEN z dnia r. Dz. U. Nr 61/2001 poz. 624 w sprawie: Ramowych statutów Przedszkola Rozporządzenie MRNiS z dnia r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 10/2002 poz. 96 Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Ramowych statutów publicznego przedszkola Dz. U. Nr 66 poz. 606 Rozporządzenie MEN z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 35 poz Rozporządzenie MEN z r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4/2009., poz. 17) 4. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówkach. 5. Uchwała nr XX/569/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto. 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). 7. Niniejszego Statutu. Misja Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu Chcemy odkrywać w każdym dziecku to, co w nim indywidualne i rozwijać jego zainteresowania teatralne, wokalne, plastyczne i taneczne, tak, aby rozbudzać w nim poczucie własnej wartości uwzględniając hasło: Pięknie żyć, to znaczy kochać świat. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 3

4 I. Postanowienia ogólne 1 1. Siedzibą Przedszkola Nr1 Planeta uśmiechu jest budynek wolnostojący, piętrowy przy al. J. Kasprowicza 89a we Wrocławiu. 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej. 5. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy w zakresie udzielonych przez Prezydenta Miasta Wrocławia kompetencji za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich. 6. Od dnia roku przedszkole: nosi nazwę Planeta Uśmiechu posługuje się pieczęcią o następującej treści: 7. Logo Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu 8. Wzory wszystkich pieczęci znajdują się w Załączniku nr 1 niniejszego statutu. II. Informacje o przedszkolu Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godziny i jest bezpośrednio zależny od potrzeb środowiska. Zmiany czasu pracy związane z potrzebami środowiska uwzględnia arkusz organizacyjny na dany rok szkolny lub aneks do tego arkusza. 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku. 3. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. 4. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia ( w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców) 5. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku. 6. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 4

5 do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc. 7. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych. 8. Wychowankowie muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez firmę ubezpieczeniową wybraną przez rodziców. 9. Dziecko, które posiada indywidualną polisę ubezpieczeniową, może na wniosek rodziców być zwolnione z obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie. 10. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/ opiekunowie/ w miesiącu wrześniu. 11. W przedszkolu mogą być prowadzone badania psychologiczno-pedagogiczne przez pracowników psychologiczno-pedagogicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców / opiekunów / wychowanków. III. Cele i zadania przedszkola 3 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3. Celem przedszkola jest: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, a w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych,które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 5

6 4 1. Zadania przedszkola realizowane są w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej oraz planu rocznego wychowawczo-dydaktycznego placówki. 2. Do zadań przedszkola należy: zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, organizowanie sytuacji zachęcających dziecko do poznawania świata oraz służenie mu pomocą w porządkowaniu zebranych wiadomości, uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, rozwijanie wrażliwości moralnej, kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozwijanie wrażliwości estetycznej, aktywności twórczej poprzez wykorzystanie wychowawczych walorów sztuki w szczególności technik teatralnych, wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w ramach której organizowane są zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, oraz inne o charakterze terapeutycznym, szczegółowe zasady udzielania pomocy są zapisane w Procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkola nr 1, 5 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych, a w szczególności: zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć w terenie zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem psychicznym i fizycznym stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p/poż. współpracuje z Rejonową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi poradniami i przychodniami w celu uzyskania dodatkowych informacji służącej lepszej diagnozie, planowaniu oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 6

7 IV. Organy przedszkola i ich kompetencje 6 Organami przedszkola są: 1. Dyrektor przedszkola. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Rodziców. Dyrektor Przedszkola w szczególności: 7 1. Podejmuje decyzje samodzielnie w granicach uprawnień i pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia, zgodnie z postanowieniem Kodeksu Pracy oraz kompetencjami zawartymi w art. 35 Ustawy o Systemie Oświaty. 2. Współpracuje z Kuratorium Oświaty- organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Gminą Wrocławwydziałem Edukacji-organem prowadzącym przedszkole oraz Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. 3. Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. 4. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola. 5. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i p/poż 6. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 7. Przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. 8. Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewniając im swobodne działanie zgodne z prawem oraz wymianę informacji. 9. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników. 10. Przewodniczy radzie pedagogicznej. 11. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. a) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 12. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki. 14. Prowadzi dokumentację kancelaryjno archiwalna i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest za: a) wychowawczy i dydaktyczny poziom pracy Przedszkola, b) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 7

8 c) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych, d) stworzenie warunków do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 16. Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy przyjętych w przypadkach określanych w statucie Przedszkola. Skreślanie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 15 Dyrektor będąc kierownikiem placówki decyduje w sprawach: a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki. 16. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. 17. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. 18. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący. Rada pedagogiczna: 8 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz dyrektor, jako jej przewodniczący. 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności: przygotowanie projektu statutu przedszkola i przyjmowanie go uchwałą do realizacji, opracowanie i zatwierdzanie planów pracy placówki, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce, uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5. Rada Pedagogiczna opiniuje: projekt planu finansowego placówki, wnioski o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników, organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi, zestaw programów wychowania przedszkolnego, propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 8

9 wychowawczych i opiekuńczych. 6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. 8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 9. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Rada rodziców: 9 1. Rada Rodziców jest powoływanym obligatoryjnie, społecznym organem działającym na rzecz placówki. 2. Przedstawiciele Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu rodziców w każdej z 4 grup wiekowych, w każdym roku szkolnym, w tajnym głosowaniu. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu z Rady grupy. W wyborach do Rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: występowanie z wnioskami do dyrektora i innych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego przedszkole oraz kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących danej placówki, uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia bądź wychowania placówki, który zobowiązany jest opracować dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola do organu prowadzącego przedszkole. opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na podejmowanie w placówce działalności przez stowarzyszenia i organizacje. 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa swoją wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów swych przedstawicieli. 5. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do placówki, opiniuje i wspiera działalność statutową przedszkola. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkole może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 6. Rodzice mają prawo do: przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu, uczestnictwa w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgadniania kierunków pracy w danej grupie, Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 9

10 uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku opartej na obiektywnej i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej, pisemnego upoważnienia osoby pełnoletniej do odbioru swojego dziecka z przedszkola. 7. Rodzice mają obowiązek: zapewnienia opieki swojemu dziecku od momentu wejścia na teren przedszkola ograniczony płotem do momentu przekazania dziecka nauczycielowi dyżurującemu, w sali macierzystej lub na placu zabaw, zapewnienia opieki swojemu dziecku w szatni po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola i przy odbiorze dziecka z przedszkola., zapewnienia opieki swojemu dziecku od momentu osobistego odbioru dziecka z sali macierzystej, sali w której jest dyżur nauczycielski lub z placu zabaw przedszkola, przyprowadzania i odprowadzania swojego dziecka do przedszkola w stanie trzeźwości i bez wpływu środków odurzających, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie imprez i uroczystości odbywających się na terenie przedszkola z udziałem rodziców. informowania przedszkola o terminie nieobecności dziecka, nie później niż w drugim dniu nieobecności dziecka. złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni kalendarzowych. uiszczanie odpłatności określonej w umowie o świadczeniu usług w określonych terminach i określonej wysokości. 8. Zasady współdziałania organów przedszkola. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu: zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola, realizacji planu rozwoju przedszkola, organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalenia kierunków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego na rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka. 9. Sposób rozwiązywania sporów w placówce przedszkolnej: Rodzice nauczyciele: negocjowanie z nauczycielem, negocjowanie z Dyrektorem, negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Rodzice Dyrektor: negocjowanie z Dyrektorem, negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny lub z organem prowadzącym. V. Bezpieczeństwo wychowanków Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym. 2. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela. 3. W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji i obsługi. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 10

11 4. Formy indywidualnej pomocy dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna, ustalane są wspólnie przez dyrektora, oraz instytucje zewnętrzne. 5. W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa stanowiska pracy. 6. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę (miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza zagrożony teren przed dziećmi. 7. Pracownicy administracyjno obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur HCCP pod względem bezpiecznego funkcjonowania placówki w zakresie zaopatrzenia i przygotowania posiłków, oraz higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu. 8. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych. 9. W placówce obowiązują kontrole, konserwacje oraz przeglądy sprzętów i urządzeń oraz pomieszczeń w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi normami. Przeglądy, konserwacje i kontrolę przeprowadzają osoby wskazane przez dyrektora placówki (pracownik służby bhp i konserwator). Dyrektor jest odpowiedzialny za stan zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p/poż. 10. Wyjścia poza teren przedszkola, reguluje Regulamin Imprez, Spacerów i Wycieczek obowiązujący w przedszkolu. 11. W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli (instruktorów) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i przeszkoleni pod względem bhp i p/poż. Podczas uczestnictwa w zajęciach dodatkowych za bezpieczeństwo dziecka odpowiada nauczyciel prowadzący. 12. W czasie zajęć dodatkowych, nauczyciel zajmuje się dziećmi nie uczestniczącymi w zajęciach; w sytuacji gdy uczestniczą wszystkie dzieci współpracuje z osobą prowadzącą. 13. Nie dopuszcza się pod żadnym względem pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach oraz na terenie ogrodu przedszkolnego. 14. Rodzice są obowiązani wprowadzić dziecko do przedszkola i zastawić pod opieką upoważnionej nauczycielki. Wyklucza się pozostawianie dzieci samych przed przedszkolem lub szatni. 15. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice (opiekunowie) może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica (opiekuna) w obecności dyrektora przedszkola lub osoby odpowiedzialnej za dzieci danej grupy. Osoba upoważniona do odebrania dziecka powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 16. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce i powiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem zawiadamia się Policję. 17. Dziecko nie może być powierzone opiece osobie, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 11

12 VI. Organizacja pracy przedszkola Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny grupujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Liczba dzieci uczęszczających w oddziale nie może przekraczać W okresie ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych, absencji chorobowej dzieci zakłada się możliwość zmniejszania liczby oddziałów, łączenia ich i zmiany czasu pracy w ciągu dnia. 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej dla poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o programu wychowania przedszkolnego, w którym zawarta jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego napisany przez nauczyciela lub wybrany z zestawu dopuszczonych programów. Nauczyciel występuje do dyrektora przedszkola z wnioskiem o zatwierdzenie programu. Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 6. Dyrektor przedszkola zatwierdza program do realizacji. 7. O wyborze kart pracy dla dzieci decyduje nauczyciel. 8. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału lub dwóm nauczycielom w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy. 9. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola,: co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę, co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować, z uwzględnieniem czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych. 10. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczba stanowisk kierowniczych, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole. 11. Liczbę oddziałów i liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący. 12. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 13. Rodzice poprzez swoją reprezentację mają możliwość wpływania na dobór nauczyciela pracującego w danym oddziale. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 12

13 14. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia z Poradni psychologiczno-pedagogicznej orzekającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia. 15. Decyzję o przyjęciu do przedszkola dzieci specjalnej troski i utworzeniu oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor przedszkola, uwzględniając: opinię członków Rady Pedagogicznej, ich merytoryczne kwalifikacje, orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stan zdrowia danego dziecka, liczebność dzieci w oddziale (vide przepisy), warunki bazowe placówki, akceptację organu nadzoru pedagogicznego, zgodę organu prowadzącego na zatrudnienie dodatkowej osoby do opieki. 16. W przedszkolu funkcjonują grupy całodzienne. 17. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć programowych i zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci z uwzględnieniem specyfiki zajęć i wynosi: a) dla dzieci 3-4 letnich - około 15 minut b) dla dzieci 5-6 letnich - około 30 minut. 17. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dziennikach zajęć poszczególnych grup i dziennikach zajęć dodatkowych. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy. 18. W ramach opieki świadczonej przez przedszkole dzieci mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 19. Organizacja wydawania posiłków: 1. Śniadanie Gr. I, II, III o godz. 8.30, Gr. IV o godz II śniadanie (owoce) Gr. I, II, III, IV o godz Zupa i deser Gr. I, II, III o godz , Gr. IV o godz II danie- Gr. I, II, III o godz , Gr. IV o godz Wysokość opłaty za posiłki (koszt produktów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków) ustala organ prowadzący. 21. Zasady korzystania z posiłków przez personel ustalono w Procedurze wnoszenie opłat za żywienie personelu. 22. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są z dołu odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej i dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole. Do rozliczeń opłaty miesięcznej strony zgodnie przyjmują 21 dni roboczych jako uśrednioną liczbę dni w miesiącu. 23. Wysokość odpłatności rodziców za korzystanie dziecka z usług przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej zawarta jest w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia i ustalana jest jako przelicznik 21 dni uśrednionych w miesiącu pomnożona przez 4 godziny (wartość stała) wynikające z dodatkowej opieki ponad realizację podstawy programowej i pomnożona przez 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok kalendarzowy (ustalone na podstawie odrębnych przepisów). ( 21 dni x 4 godziny x 0.18%= koszt dodatkowych zajęć opiekuńczo- wychowawczych.) 24. Opłatę za wyżywienie i opłatę za korzystanie z usług przedszkola uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry w wyznaczonych dniach miesiąca, nie później jednak niż do 15 dnia każdego miesiąca. ( dni wpłat podawane są do wiadomości w pierwszym dniu miesiąca w formie ogłoszenia). Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 13

14 25. Uchwałą Rady Miejskiej zwalnia się z opłaty dotyczącej kosztów dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole rodziców /opiekunów/ posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym ( w przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). Zwolnienia z opłat za korzystanie z usług przedszkola na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów udziela dyrektor przedszkola. 26. Na wniosek Rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców. Propozycje w tym zakresie przedstawia dyrektor placówki po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. W czasie zajęć dodatkowych, za bezpieczeństwo wychowanków odpowiada nauczyciel pracujący w danej grupie. Wyjątek stanowią: - zajęcia z katechezy nauczyciel prowadzi dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach do grupy sąsiedniej przekazuje pod opiekę nauczycielce. - karate i szachy nauczycielka z grupy II dzieli dzieci, które nie uczestniczą na dwie grupy i przekazuje pod opiekę nauczycielkom z gr. III i IV. W drodze powrotnej zbiera dzieci uczestniczące na w.w. zajęcia i zapewnia im bezpieczeństwo. 27. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem rytmiki. 28. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź stażyści z Urzędu Pracy. 29. Przedszkole stwarza warunki do działania w placówce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 30. Istnieje możliwość skorzystania z usług przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny, ale tylko w przypadku, gdy przedszkole to dysponuje wolnymi miejscami, a rodzic dziecka złożył deklaracje korzystania z usług przedszkola do15 czerwca danego roku. 31. Rodzic korzystający z usług przedszkola dyżurującego zobowiązany jest do: - podpisania umowy z przedszkolem dyżurującym nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurnym - wniesienia opłaty za świadczenia przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji Zasady rekrutacji do przedszkola określa Załącznik nr 2 3. Przedszkole przedstawia rodzicom ustalone procedury rekrutacyjne, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń w okresie przeprowadzania rekrutacji dzieci. 4. Dzieci przyjmowane są decyzją dyrektora po zakończonej rekrutacji w przypadku, gdy dysponuje wolnymi miejscami w ciągu całego roku szkolnego Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 14

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo