STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

2 Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624, z późń. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz.222) 1. NAZWA SZKOŁY 1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum nr 24 imieniem Janusza Korczaka. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Przybyszewskiego Nazwa Gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu na pieczątkach, pieczęciach i stemplach. 2. INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM 1. Organem Prowadzącym Gimnazjum nr 24 jest Gmina Wrocław Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 2. Cykl kształcenia w Gimnazjum zgodny jest z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w gimnazjach publicznych (Rozp. MENiS z dnia r. Dz. U. Nr 15, poz. 142 z póź. zm) i wynosi 3 lata. 3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister MEN w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 4. Wykaz przedmiotów i liczbę godzin dydaktycznych określa plan nauczania stanowiący załącznik do niniejszego Statutu. 5. Gimnazjum nr 24 jest szkołą ogólnokształcącą i realizuje zgodnie z przepisami program nauczania, kładąc szczególny nacisk na umiejętności, wiedzę i treści kształcące w różnych dziedzinach życia społecznego, budzące dumę z narodowej tradycji, wzmacniające poszanowanie i otwartość wobec innych kultur. 6. Cele wychowawcze i kształcące Gimnazjum stanowią spójną całość i są jednakowo ważne. 7. Nauka w Gimnazjum jest nieodpłatna. 8. Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu jest jednostką budżetową samobilansującą się. 9. W Gimnazjum mogą być tworzone dochody własne. 10. Zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

3 3. MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA 1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 2. Misja szkoły. Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu uczy twórczego myślenia i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Kształtuje postawy i zachowania moralne młodzieży. Kształtuje kulturę osobistą uczniów, wychowuje w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji, tolerancji i odpowiedzialności. W sposób szczególny dba o sprawność fizyczną swoich uczniów, wychowuje proekologicznie oraz kulturalnie, uwrażliwia na drugiego człowieka. 3. Model Absolwenta Gimnazjum nr 24. Absolwent Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu to człowiek: - odpowiedzialny, - tolerancyjny, - empatyczny, - kulturalny, - respektujący ogólnie przyjęte normy moralne; - dbający o czystość języka polskiego i kulturę słowa; - potrafiący komunikować się, w co najmniej jednym języku obcym; - mający świadomość dziedzictwa kulturowego; - potrafiący korzystać z dóbr techniki; - nastawiony prospołecznie i proekologicznie; - asertywny, radzący sobie w sytuacjach zagrożenia; - prowadzący zdrowy tryb życia, sprawny fizycznie; - potrafiący dokonać właściwego wyboru swej dalszej drogi edukacyjnej. 4. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie Oświaty z dnia r., zwanej później dalej ustawą oraz w przepisach wydanych na jej podstawie: a) podstawy programowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z póź. zm.) oraz podstawy programowej (Dziennik Ustaw nr 4, poz.17 z dnia 15 stycznia 2009 r.) b) ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.) c) Programu Wychowawczego Gimnazjum d) Programu Profilaktycznego e) Wewnątrzszkolnego Systemu Kształcenia i Oceniania (WSKiO).

4 Program Wychowawczy i Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwoju ucznia i potrzeb danego środowiska uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i organu przedstawicielskiego Samorządu Uczniowskiego. 2. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 3. Gimnazjum realizuje zestaw programów nauczania, w tym programy własne nauczycieli dopuszczone i włączone do szkolnego zestawu programów nauczania. 4. Program nauczania zawiera: - szczegółowe cele edukacyjne; - tematykę materiału edukacyjnego; - wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 5. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych przez MEN lub: - opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; - zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów); - zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 6. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe. 7. Każdy Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 8. Program własny dopuszczony jest po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć. 9. Programy nauczania i programy własne dopuszcza do użytku i włącza do szkolnego zestawu programów nauczania Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 10. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej. 11. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez: atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, udział w wymianie zagranicznej uczniów i organizację dodatkowych zajęć zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. 12.Gimnazjum umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

5 13.W miarę możliwości Gimnazjum może zorganizować wewnętrzny system doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia. 14.Szkoła stwarza warunki do wielostronnego rozwoju ucznia, jego zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez: a) indywidualną opiekę nauczyciela nad uczniem wybitnie zdolnym, b) realizowanie indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki (na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki), c) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, d) prezentacje prac uczniów na wystawach szkolnych i pozaszkolnych, e) organizowanie szkolnych i międzygimnazjalnych konkursów f) organizację zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; g) nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego; 15.W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień. Zadania Zespołu określa Dyrektor Szkoły. 16.Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez: a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, b) realizowanie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum stanowiących załącznik do niniejszego Statutu, c) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie wychowania i profilaktyki (systematyczne spotkania z rodzicami i konsultacje indywidualne), d) współpracę ze strażą miejską, policją, organizacjami młodzieżowymi, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz właściwymi organami administracyjnymi. 17. Zapewnia uczniom prawo do otrzymywania odpowiedniej pomocy psychologicznej i pedagogicznej ze strony Pedagoga Szkolnego i Psychologa oraz każdego Nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum w formie rozmów indywidualnych, spotkań z rodzicami w szkole, wizyt w domu ucznia. 18. W miarę możliwości i zainteresowań uczniów Gimnazjum organizuje klasy z programem własnym, zapewnia udział w warsztatach językowych, oraz wymianie zagranicznej uczniów. 19. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

6 20.W celu prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów dba o wyposażenie szkolnych komputerów w programy blokujące treści internetowe, które mogą mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów. 21.Szkoła wypracowuje własny Wewnętrzny System Kształcenia i Oceniania uczniów, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. WSKiO stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 22.Zadania opiekuńcze wobec ucznia realizują wszyscy Nauczyciele Gimnazjum nr 24, a także pozostali pracownicy szkoły, w zależności od zaistniałej potrzeby i sytuacji, niezależnie od indywidualnego przydziału czynności w tym zakresie Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych regulują odpowiednie przepisy, w tym: a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844) b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia w sprawia bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) c) Kodeks Drogowy d) przepisy przeciwpożarowe e) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów,a także poszanowaniu mienia szkolnego służą regulaminy wywieszone w poszczególnych salach w których prowadzone są zajęcia Za zdrowie, życie uczniów oraz za przestrzeganie obowiązujących w Gimnazjum regulaminów w czasie zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych odpowiada nauczyciel bezpośrednio prowadzący te zajęcia Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjść poza teren Gimnazjum i w czasie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających i kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001r. Nr 135, poz. 1516) Uczniowie objęci są powszechnym obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Szkoła pomaga w zawieraniu w/ w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

7 22.6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rodzica lub Wychowawcy Klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między lekcjami, realizowanej w formie dyżurów na korytarzu pełnionych wg grafiku ustalonego przez Dyrektora Szkoły. Każdy pracownik Gimnazjum ma obowiązek reagować na niewłaściwe i niepożądane zachowania uczniów Gimnazjum Każdy Nauczyciel zobowiązany jest w razie potrzeby do pomocy uczniom słabym, uczniom szczególnie uzdolnionym i innym, którzy o taką pomoc poproszą. Forma pomocy powinna być uzgodniona z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach rodzinnych i losowych. Wychowawcy Klas i Pedagog Szkolny oraz Psycholog rozpoznają sytuacją rodzinną i materialną wychowanków oraz starają się udzielić pomocy w formie porad pedagogicznych i psychologicznych, a także powinni wskazać instytucje właściwe do udzielania pomocy psychologicznej i materialnej osobom najbardziej potrzebującym. 23. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien opiekować się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w Gimnazjum Decyzję w sprawie obsady stanowiska Wychowawcy Klasy podejmuje Dyrektor Szkoły. 24. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; a) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; b) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy c) działania opiekuńcze Wychowawcy Klasy; d) działania Pedagoga i Psychologa Szkolnego; e) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 25. Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny opracowuje na 3 lata zespół Nauczycieli powoływany przez Dyrektora Szkoły. 26. Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 27. Wychowawcy Klas przedstawiają program Uczniom i ich Rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrektora. Po 3 latach realizacji

8 programu następuje ewaluacja, a wnioski są przedstawione Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. 5. ORGANY GIMNAZJUM 1. Organami Gimnazjum są: a) Dyrektor Gimnazjum, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Rada Szkoły jeśli zostanie utworzona, e) Samorząd Uczniowski reprezentowany przez wybrane w powszechnych wyborach przedstawicielstwo. 2. Każdy z wymienionych organów w pkt.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 3. Dyrektor Gimnazjum: 3.1. Dyrektor Szkoły: a) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; b) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; c) jest organem nadzoru pedagogicznego; d) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; e) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami Dyrektora Gimnazjum powołuje i odwołuje organ założycielski w osobie Prezydenta Miasta Wrocławia Kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły wyłania się w drodze konkursu W Gimnazjum mogą być powołani zastępcy dyrektora, a szczegółowy zakres obowiązków zastępcy określa przydział czynności ustalany przez Dyrektora Gimnazjum Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt pracy szkoły, a w szczególności: a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz, b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością Nauczycieli i Wychowawców,

9 c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli zgodne są z przepisami prawa; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia Organ Prowadzący Szkołę oraz Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny, d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, e) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami szkolenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych, f) decyduje o przyjęciu ucznia, jego przeniesieniu do innej placówki, a także o skreśleniu z listy uczniów w przypadku, gdy uczeń ukończył 18 rok życia i w rażący sposób narusza zasady zapisane w Statucie Gimnazjum nr 24 lub innych obowiązujących w szkole regulaminach, a pobiera dalej naukę w Gimnazjum; Dyrektor na wniosek Rodziców może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, g) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, h) tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji, i) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły (jeśli jest powołana) i organem przedstawicielskim Samorządu Uczniowskiego, j) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami, k) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, l) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, m) nadzoruje prowadzenie dokumentacji przez Nauczycieli, n) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, o) z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, p) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca informacje o szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, q) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, r) ustala w uzgodnieniu z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny, w przypadku braku porozumienia pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców, Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły

10 obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, s) występuje w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone, t) dopuszcza po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez Nauczyciela program nauczania, u) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, a także przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, v) zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy, w) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych, x) występuje do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami), y) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, z) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad, aa) w porozumieniu z rada pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum. W terminie do 20 października Dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji umieszcza się w bibliotece szkolnej. bb) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, cc) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów dd) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych

11 3.7. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności: a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny, b) przydziela Nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznowychowawczych lub opiekuńczych, c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktycznowychowawczej, d) ustala wykaz materiałów niezbędnych Nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, e) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym, f) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, g) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość, h) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły, i) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, j) dokonuje dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku, k) za zgodą Organu Prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, l) organizuje prace konserwacyjno remontowe oraz powołuje komisje przetargowe, m) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły, n) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, o) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

12 c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny, d) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego, e) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, f) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły, g) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników, h) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa, i) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, j) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, k) przyznaje dodatek motywacyjny Nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez Organ Prowadzący, m) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, n) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, o) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania, r) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami: a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów postanowień Statutu Szkoły, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 4.Rada Pedagogiczna 4.1. Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy Nauczyciele uczący w Gimnazjum, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki 4.2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą z głosem doradczym brać także inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

13 4.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym O zebraniu plenarnym w trybie zwyczajnym Dyrektor powiadamia członków Rady na 7 dni przed jej terminem, a w trybie nadzwyczajnym w terminie jednodniowym Zebrania mogą być organizowane na wniosek Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Organu Prowadzącego szkołę, z inicjatywy Przewodniczącego Rady (Dyrektora Szkoły), Rady Rodziców lub przynajmniej j 1/3 członków Rady Pedagogicznej Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) uchwalanie regulaminu swojej działalności b) zatwierdzanie planu pracy gimnazjum na każdy rok szkolny c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. g) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu. Rada Pedagogiczna w szczególności: a) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, c) deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, d) przygotowuje projekt statutu gimnazjum albo jego nowelizacje i przestawia do uchwalenia, e) występuje z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub Wicedyrektora, f) wyraża opinie i przedstawia wnioski dotyczące wszystkich spraw Gimnazjum, g) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień przyznawanych przez organy zewnętrzne, a także opiniuje wniosek o Nagrodę Kuratora dla Dyrektora Szkoły, h) opiniuje wnioski Dyrektora o skreślenie ucznia 18-letniego z listy uczniów w przypadkach naruszenia przez ucznia obowiązków określonych Statutem, i) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników przed dopuszczeniem do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:

14 przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego, j) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych, k) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, l) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora, m) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, n) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, o) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez Uczniów Gimnazjum, p) opiniuje kandydatów na stanowisko Wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze Rada Pedagogiczna ponadto: a) przygotowuje projekt nowelizacji do statutu i upoważnia Dyrektora szkoły do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu b) może występować z wnioskiem o odwołanie Nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole, c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, d) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły, e) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Organu Prowadzącego, f) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, g) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała, h) wybiera swojego przedstawiciela do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły, i) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie Nauczyciela od oceny pracy, j) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

15 5.0. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste Uczniów lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników szkoły Szczegółowe zadania i zasady działalności Rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu. 5. Rada Rodziców 5.1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców(opiekunów) uczniów uczęszczających do Gimnazjum Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. a. Radę Rodziców powołują w sposób demokratyczny rodzice. b. Rada Rodziców jest organem opiniującym i doradczym dla wyżej wymienionych organów Gimnazjum Jeśli Rada Szkoły nie jest powołana, Rada Rodziców: a) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, b) współuczestniczyć w opracowaniu Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum, c) współdziałać z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży, d) ma prawo do poznania przedmiotowych programów nauczania i programów wychowawczych klasy, poznania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybory do Rady Rodziców odbywają się niezależnie od frekwencji Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, a także zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, Organu Prowadzącego Szkołę oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły Rada Rodziców może delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

16 5.9. Rada Rodziców delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania Nauczyciela od oceny pracy Do kompetencji Rady Rodziców należy: a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na 3 lata Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, b) uchwalanie regulaminu swojej działalności, c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, gdy Organ Nadzoru Pedagogicznego poleca taki opracować, d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, e) opiniowanie podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, f) opiniowanie pracy Nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania, g) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 6. Samorząd Uczniowski 6.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum Przedstawicielstwo Samorządu Uczniowskiego zostaje powołane na drodze demokratycznych wyborów wśród uczniów Przedstawicielstwo Samorządu Uczniowskiego może przedłożyć Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznania się z programami nauczania, b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny wyników w nauce i zachowaniu, c) prawo do takiej organizacji życia szkoły, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania własnych zainteresowań,

17 d) prawo do organizowania działalności kulturalnej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, e) prawo wydawania gazetki szkolnej, f) prawo wyboru Nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego Przedstawicielstwo Samorządu Uczniowskiego działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr Samorząd Uczniowski opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły dotyczące skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. 7. Rada Szkoły W Gimnazjum może działać Rada Szkoły. Radę Szkoły powołują Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie w sposób demokratyczny. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor na wspólny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu przedstawicielskiego Samorządu Uczniowskiego. 6. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania w granicach swych kompetencji określonych ustawą i regulaminem. 2. Sytuacje konfliktowe rozstrzyga się w drodze negocjacji między poszczególnymi organami Gimnazjum. Głos decydujący należy do Dyrektora Gimnazjum. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni. 3. W Gimnazjum jest powołany Zespół Rzecznika ds. Etyki. 4. Dyrektor Gimnazjum zapewnia przepływ bieżących informacji o planowanych działaniach i decyzjach pomiędzy organami szkoły. 5. W przypadku, gdyby nie została utworzona Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna wykonuje jej zadania, zasięgając opinii organu przedstawicielskiego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w sprawach dotyczących Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum, Statutu szkoły i innych spraw Gimnazjum. 6. Rodzice i Nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia w następujących formach: 5.1. Otrzymują pełny tekst Statutu Gimnazjum oraz wyczerpującą informację o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w Gimnazjum Mają prawo do rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat swego

18 dziecka dotyczącej jego zachowania, postępów i trudności w nauce. Informacje udzielane są na bieżąco, w czasie zebrań z rodzicami i konsultacji, nie rzadziej jednak, jak raz na kwartał. Dodatkową formą kontaktu między szkołą a rodzicami uczniów jest dziennik elektroniczny. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek trudnych problemów Wychowawca Klasy i Pedagog Szkolny zobowiązani są do pisemnego lub telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Wewnątrzszkolny System Kształcenia i Oceniania Rodzice są powiadamiani przez wychowawców na początku każdego roku szkolnego i w razie potrzeby w trakcie jego trwania o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów Przynajmniej raz na kwartał Dyrektor Szkoły spotyka się z Radą Rodziców w celu wymiany informacji, dyskusji na tematy wychowania, podania do wiadomości zbiorczych wyników klasyfikacji i egzaminów i omówienia innych ważnych spraw szkoły. 7. ORGANIZACJA GIMNAZJUM 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Półrocze pierwsze kończy się 15 stycznia. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny Gimnazjum zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. 3. Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły opiera się na szkolnym zestawie programów nauczania oraz Programie Wychowawczym i Profilaktycznym zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. 4. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum nr 24 jest oddział liczący co najmniej 20 uczniów. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego. 5. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 6. Oddział można dzielić na grupy według odrębnych przepisów.

19 7. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym Godzina lekcyjna trwa 45 minut Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 9. W Gimnazjum obowiązuje zestaw programów nauczania Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. 10. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym może wprowadzić w Gimnazjum zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki, nauczanie dodatkowych języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w czasie wycieczek i wyjazdów na zielone szkoły. 10 a). Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym może prowadzić w Gimnazjum klasy z edukacją włączającą. Klasy te liczą uczniów. Do pomocy Wychowawcy jest przydzielony Nauczyciel wspomagający. 10 b). Do klas z edukacją włączającą przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowaniem z Wydziału Edukacji Urzędu miejskiego Wrocławia. Regulamin naboru i funkcjonowania klas z edukacją włączającą stanowi załącznik do Statutu. 11.Gimnazjum może prowadzić klasy z programem własnym i dwujęzyczne (za zgodą organu prowadzącego). 12.Zajęcia, o których mowa w ust. 10 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. 13. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych (fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych) finansowanych z budżetu szkoły nie może być mniejsza niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie

20 powinna przekraczać 12 osób. 14. Gimnazjum może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Zasady organizacji i przebiegu praktyk określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a szkołami wyższymi lub zakładami kształcenia nauczycieli. 15. W szkole mogą być prowadzane innowacje pedagogiczne i eksperymenty pedagogiczne. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody Nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły. 16. Gimnazjum nr 24 współpracuje i korzysta ze zbiorów Biblioteki Publicznej, której filia nr 40 znajduje się w budynku szkoły. Zasady tej współpracy regulują odrębne przepisy. 8. BIBLIOTEKA SZKOLNA 1. Uczniowie, Nauczyciele i inni Pracownicy Gimnazjum nr 24 mogą korzystać z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej, której filia nr 40 mieści się w budynku szkoły. 2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna, którą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum nr 24 uzyskują bezpłatnie w momencie zapisu do biblioteki. 3. Zapisu ucznia do biblioteki dokonuje rodzic na podstawie swojego dowodu tożsamości oraz numeru pesel ucznia. Nauczyciele i Pracownicy administracyjni Gimnazjum zapisują się indywidualnie. 4. Uczniowie mają dostęp do zbiorów biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu - biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych wg harmonogramu wywieszonego na drzwiach biblioteki. Dostęp do biblioteki od strony szkoły dla uczniów jest z chwilą otwarcia biblioteki dla czytelników do godziny W bibliotece obowiązuje wewnętrzny Regulamin Biblioteki, który jest dostępny na stronie internetowej i w formie drukowanej na miejscu. 6. W celach edukacyjnych w bibliotece uczniowie, oprócz zbiorów biblioteki, mogą korzystać ze sprzętu komputerowego będącego własnością szkoły. 7. W Gimnazjum jest zatrudniony Nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Do obowiązków Nauczyciela bibliotekarza należy: a) dbałość, by biblioteka stawała się szkolnym centrum informacji naukowopedagogicznej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo