STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

2 Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624, z późń. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz.222) 1. NAZWA SZKOŁY 1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum nr 24 imieniem Janusza Korczaka. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Przybyszewskiego Nazwa Gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu na pieczątkach, pieczęciach i stemplach. 2. INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM 1. Organem Prowadzącym Gimnazjum nr 24 jest Gmina Wrocław Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 2. Cykl kształcenia w Gimnazjum zgodny jest z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w gimnazjach publicznych (Rozp. MENiS z dnia r. Dz. U. Nr 15, poz. 142 z póź. zm) i wynosi 3 lata. 3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister MEN w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 4. Wykaz przedmiotów i liczbę godzin dydaktycznych określa plan nauczania stanowiący załącznik do niniejszego Statutu. 5. Gimnazjum nr 24 jest szkołą ogólnokształcącą i realizuje zgodnie z przepisami program nauczania, kładąc szczególny nacisk na umiejętności, wiedzę i treści kształcące w różnych dziedzinach życia społecznego, budzące dumę z narodowej tradycji, wzmacniające poszanowanie i otwartość wobec innych kultur. 6. Cele wychowawcze i kształcące Gimnazjum stanowią spójną całość i są jednakowo ważne. 7. Nauka w Gimnazjum jest nieodpłatna. 8. Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu jest jednostką budżetową samobilansującą się. 9. W Gimnazjum mogą być tworzone dochody własne. 10. Zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

3 3. MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA 1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 2. Misja szkoły. Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu uczy twórczego myślenia i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Kształtuje postawy i zachowania moralne młodzieży. Kształtuje kulturę osobistą uczniów, wychowuje w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji, tolerancji i odpowiedzialności. W sposób szczególny dba o sprawność fizyczną swoich uczniów, wychowuje proekologicznie oraz kulturalnie, uwrażliwia na drugiego człowieka. 3. Model Absolwenta Gimnazjum nr 24. Absolwent Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu to człowiek: - odpowiedzialny, - tolerancyjny, - empatyczny, - kulturalny, - respektujący ogólnie przyjęte normy moralne; - dbający o czystość języka polskiego i kulturę słowa; - potrafiący komunikować się, w co najmniej jednym języku obcym; - mający świadomość dziedzictwa kulturowego; - potrafiący korzystać z dóbr techniki; - nastawiony prospołecznie i proekologicznie; - asertywny, radzący sobie w sytuacjach zagrożenia; - prowadzący zdrowy tryb życia, sprawny fizycznie; - potrafiący dokonać właściwego wyboru swej dalszej drogi edukacyjnej. 4. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie Oświaty z dnia r., zwanej później dalej ustawą oraz w przepisach wydanych na jej podstawie: a) podstawy programowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z póź. zm.) oraz podstawy programowej (Dziennik Ustaw nr 4, poz.17 z dnia 15 stycznia 2009 r.) b) ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.) c) Programu Wychowawczego Gimnazjum d) Programu Profilaktycznego e) Wewnątrzszkolnego Systemu Kształcenia i Oceniania (WSKiO).

4 Program Wychowawczy i Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwoju ucznia i potrzeb danego środowiska uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i organu przedstawicielskiego Samorządu Uczniowskiego. 2. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 3. Gimnazjum realizuje zestaw programów nauczania, w tym programy własne nauczycieli dopuszczone i włączone do szkolnego zestawu programów nauczania. 4. Program nauczania zawiera: - szczegółowe cele edukacyjne; - tematykę materiału edukacyjnego; - wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 5. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych przez MEN lub: - opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; - zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów); - zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 6. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe. 7. Każdy Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 8. Program własny dopuszczony jest po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia określonych zajęć. 9. Programy nauczania i programy własne dopuszcza do użytku i włącza do szkolnego zestawu programów nauczania Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 10. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej. 11. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez: atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, udział w wymianie zagranicznej uczniów i organizację dodatkowych zajęć zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. 12.Gimnazjum umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

5 13.W miarę możliwości Gimnazjum może zorganizować wewnętrzny system doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia. 14.Szkoła stwarza warunki do wielostronnego rozwoju ucznia, jego zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez: a) indywidualną opiekę nauczyciela nad uczniem wybitnie zdolnym, b) realizowanie indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki (na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki), c) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, d) prezentacje prac uczniów na wystawach szkolnych i pozaszkolnych, e) organizowanie szkolnych i międzygimnazjalnych konkursów f) organizację zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; g) nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego; 15.W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień. Zadania Zespołu określa Dyrektor Szkoły. 16.Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez: a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, b) realizowanie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum stanowiących załącznik do niniejszego Statutu, c) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie wychowania i profilaktyki (systematyczne spotkania z rodzicami i konsultacje indywidualne), d) współpracę ze strażą miejską, policją, organizacjami młodzieżowymi, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz właściwymi organami administracyjnymi. 17. Zapewnia uczniom prawo do otrzymywania odpowiedniej pomocy psychologicznej i pedagogicznej ze strony Pedagoga Szkolnego i Psychologa oraz każdego Nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum w formie rozmów indywidualnych, spotkań z rodzicami w szkole, wizyt w domu ucznia. 18. W miarę możliwości i zainteresowań uczniów Gimnazjum organizuje klasy z programem własnym, zapewnia udział w warsztatach językowych, oraz wymianie zagranicznej uczniów. 19. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

6 20.W celu prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów dba o wyposażenie szkolnych komputerów w programy blokujące treści internetowe, które mogą mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów. 21.Szkoła wypracowuje własny Wewnętrzny System Kształcenia i Oceniania uczniów, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. WSKiO stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 22.Zadania opiekuńcze wobec ucznia realizują wszyscy Nauczyciele Gimnazjum nr 24, a także pozostali pracownicy szkoły, w zależności od zaistniałej potrzeby i sytuacji, niezależnie od indywidualnego przydziału czynności w tym zakresie Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych regulują odpowiednie przepisy, w tym: a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844) b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia w sprawia bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) c) Kodeks Drogowy d) przepisy przeciwpożarowe e) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów,a także poszanowaniu mienia szkolnego służą regulaminy wywieszone w poszczególnych salach w których prowadzone są zajęcia Za zdrowie, życie uczniów oraz za przestrzeganie obowiązujących w Gimnazjum regulaminów w czasie zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych odpowiada nauczyciel bezpośrednio prowadzący te zajęcia Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjść poza teren Gimnazjum i w czasie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających i kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001r. Nr 135, poz. 1516) Uczniowie objęci są powszechnym obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Szkoła pomaga w zawieraniu w/ w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

7 22.6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rodzica lub Wychowawcy Klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między lekcjami, realizowanej w formie dyżurów na korytarzu pełnionych wg grafiku ustalonego przez Dyrektora Szkoły. Każdy pracownik Gimnazjum ma obowiązek reagować na niewłaściwe i niepożądane zachowania uczniów Gimnazjum Każdy Nauczyciel zobowiązany jest w razie potrzeby do pomocy uczniom słabym, uczniom szczególnie uzdolnionym i innym, którzy o taką pomoc poproszą. Forma pomocy powinna być uzgodniona z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach rodzinnych i losowych. Wychowawcy Klas i Pedagog Szkolny oraz Psycholog rozpoznają sytuacją rodzinną i materialną wychowanków oraz starają się udzielić pomocy w formie porad pedagogicznych i psychologicznych, a także powinni wskazać instytucje właściwe do udzielania pomocy psychologicznej i materialnej osobom najbardziej potrzebującym. 23. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien opiekować się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w Gimnazjum Decyzję w sprawie obsady stanowiska Wychowawcy Klasy podejmuje Dyrektor Szkoły. 24. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; a) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; b) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy c) działania opiekuńcze Wychowawcy Klasy; d) działania Pedagoga i Psychologa Szkolnego; e) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 25. Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny opracowuje na 3 lata zespół Nauczycieli powoływany przez Dyrektora Szkoły. 26. Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 27. Wychowawcy Klas przedstawiają program Uczniom i ich Rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrektora. Po 3 latach realizacji

8 programu następuje ewaluacja, a wnioski są przedstawione Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. 5. ORGANY GIMNAZJUM 1. Organami Gimnazjum są: a) Dyrektor Gimnazjum, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Rada Szkoły jeśli zostanie utworzona, e) Samorząd Uczniowski reprezentowany przez wybrane w powszechnych wyborach przedstawicielstwo. 2. Każdy z wymienionych organów w pkt.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 3. Dyrektor Gimnazjum: 3.1. Dyrektor Szkoły: a) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; b) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; c) jest organem nadzoru pedagogicznego; d) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; e) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami Dyrektora Gimnazjum powołuje i odwołuje organ założycielski w osobie Prezydenta Miasta Wrocławia Kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły wyłania się w drodze konkursu W Gimnazjum mogą być powołani zastępcy dyrektora, a szczegółowy zakres obowiązków zastępcy określa przydział czynności ustalany przez Dyrektora Gimnazjum Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt pracy szkoły, a w szczególności: a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz, b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością Nauczycieli i Wychowawców,

9 c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli zgodne są z przepisami prawa; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia Organ Prowadzący Szkołę oraz Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny, d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, e) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami szkolenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych, f) decyduje o przyjęciu ucznia, jego przeniesieniu do innej placówki, a także o skreśleniu z listy uczniów w przypadku, gdy uczeń ukończył 18 rok życia i w rażący sposób narusza zasady zapisane w Statucie Gimnazjum nr 24 lub innych obowiązujących w szkole regulaminach, a pobiera dalej naukę w Gimnazjum; Dyrektor na wniosek Rodziców może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, g) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, h) tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji, i) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły (jeśli jest powołana) i organem przedstawicielskim Samorządu Uczniowskiego, j) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami, k) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, l) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, m) nadzoruje prowadzenie dokumentacji przez Nauczycieli, n) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, o) z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, p) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca informacje o szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, q) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, r) ustala w uzgodnieniu z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny, w przypadku braku porozumienia pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców, Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły

10 obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, s) występuje w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone, t) dopuszcza po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez Nauczyciela program nauczania, u) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, a także przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, v) zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy, w) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych, x) występuje do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami), y) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, z) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad, aa) w porozumieniu z rada pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum. W terminie do 20 października Dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji umieszcza się w bibliotece szkolnej. bb) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, cc) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów dd) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych

11 3.7. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności: a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny, b) przydziela Nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznowychowawczych lub opiekuńczych, c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktycznowychowawczej, d) ustala wykaz materiałów niezbędnych Nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, e) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym, f) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, g) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość, h) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły, i) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, j) dokonuje dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku, k) za zgodą Organu Prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, l) organizuje prace konserwacyjno remontowe oraz powołuje komisje przetargowe, m) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły, n) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, o) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

12 c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny, d) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego, e) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, f) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły, g) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników, h) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa, i) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, j) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, k) przyznaje dodatek motywacyjny Nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez Organ Prowadzący, m) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, n) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, o) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania, r) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami: a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów postanowień Statutu Szkoły, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 4.Rada Pedagogiczna 4.1. Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy Nauczyciele uczący w Gimnazjum, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki 4.2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą z głosem doradczym brać także inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

13 4.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym O zebraniu plenarnym w trybie zwyczajnym Dyrektor powiadamia członków Rady na 7 dni przed jej terminem, a w trybie nadzwyczajnym w terminie jednodniowym Zebrania mogą być organizowane na wniosek Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Organu Prowadzącego szkołę, z inicjatywy Przewodniczącego Rady (Dyrektora Szkoły), Rady Rodziców lub przynajmniej j 1/3 członków Rady Pedagogicznej Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) uchwalanie regulaminu swojej działalności b) zatwierdzanie planu pracy gimnazjum na każdy rok szkolny c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. g) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu. Rada Pedagogiczna w szczególności: a) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) opiniuje projekt planu finansowego szkoły, c) deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, d) przygotowuje projekt statutu gimnazjum albo jego nowelizacje i przestawia do uchwalenia, e) występuje z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub Wicedyrektora, f) wyraża opinie i przedstawia wnioski dotyczące wszystkich spraw Gimnazjum, g) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień przyznawanych przez organy zewnętrzne, a także opiniuje wniosek o Nagrodę Kuratora dla Dyrektora Szkoły, h) opiniuje wnioski Dyrektora o skreślenie ucznia 18-letniego z listy uczniów w przypadkach naruszenia przez ucznia obowiązków określonych Statutem, i) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników przed dopuszczeniem do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:

14 przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego, j) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych, k) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, l) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora, m) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, n) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, o) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez Uczniów Gimnazjum, p) opiniuje kandydatów na stanowisko Wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze Rada Pedagogiczna ponadto: a) przygotowuje projekt nowelizacji do statutu i upoważnia Dyrektora szkoły do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu b) może występować z wnioskiem o odwołanie Nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole, c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, d) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły, e) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Organu Prowadzącego, f) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, g) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała, h) wybiera swojego przedstawiciela do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły, i) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie Nauczyciela od oceny pracy, j) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

15 5.0. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste Uczniów lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników szkoły Szczegółowe zadania i zasady działalności Rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu. 5. Rada Rodziców 5.1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców(opiekunów) uczniów uczęszczających do Gimnazjum Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. a. Radę Rodziców powołują w sposób demokratyczny rodzice. b. Rada Rodziców jest organem opiniującym i doradczym dla wyżej wymienionych organów Gimnazjum Jeśli Rada Szkoły nie jest powołana, Rada Rodziców: a) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, b) współuczestniczyć w opracowaniu Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum, c) współdziałać z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży, d) ma prawo do poznania przedmiotowych programów nauczania i programów wychowawczych klasy, poznania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybory do Rady Rodziców odbywają się niezależnie od frekwencji Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, a także zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, Organu Prowadzącego Szkołę oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły Rada Rodziców może delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

16 5.9. Rada Rodziców delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania Nauczyciela od oceny pracy Do kompetencji Rady Rodziców należy: a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na 3 lata Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, b) uchwalanie regulaminu swojej działalności, c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, gdy Organ Nadzoru Pedagogicznego poleca taki opracować, d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, e) opiniowanie podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, f) opiniowanie pracy Nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania, g) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 6. Samorząd Uczniowski 6.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum Przedstawicielstwo Samorządu Uczniowskiego zostaje powołane na drodze demokratycznych wyborów wśród uczniów Przedstawicielstwo Samorządu Uczniowskiego może przedłożyć Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznania się z programami nauczania, b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny wyników w nauce i zachowaniu, c) prawo do takiej organizacji życia szkoły, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania własnych zainteresowań,

17 d) prawo do organizowania działalności kulturalnej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, e) prawo wydawania gazetki szkolnej, f) prawo wyboru Nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego Przedstawicielstwo Samorządu Uczniowskiego działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr Samorząd Uczniowski opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły dotyczące skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. 7. Rada Szkoły W Gimnazjum może działać Rada Szkoły. Radę Szkoły powołują Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie w sposób demokratyczny. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor na wspólny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu przedstawicielskiego Samorządu Uczniowskiego. 6. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania w granicach swych kompetencji określonych ustawą i regulaminem. 2. Sytuacje konfliktowe rozstrzyga się w drodze negocjacji między poszczególnymi organami Gimnazjum. Głos decydujący należy do Dyrektora Gimnazjum. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni. 3. W Gimnazjum jest powołany Zespół Rzecznika ds. Etyki. 4. Dyrektor Gimnazjum zapewnia przepływ bieżących informacji o planowanych działaniach i decyzjach pomiędzy organami szkoły. 5. W przypadku, gdyby nie została utworzona Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna wykonuje jej zadania, zasięgając opinii organu przedstawicielskiego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w sprawach dotyczących Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum, Statutu szkoły i innych spraw Gimnazjum. 6. Rodzice i Nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia w następujących formach: 5.1. Otrzymują pełny tekst Statutu Gimnazjum oraz wyczerpującą informację o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w Gimnazjum Mają prawo do rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat swego

18 dziecka dotyczącej jego zachowania, postępów i trudności w nauce. Informacje udzielane są na bieżąco, w czasie zebrań z rodzicami i konsultacji, nie rzadziej jednak, jak raz na kwartał. Dodatkową formą kontaktu między szkołą a rodzicami uczniów jest dziennik elektroniczny. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek trudnych problemów Wychowawca Klasy i Pedagog Szkolny zobowiązani są do pisemnego lub telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Wewnątrzszkolny System Kształcenia i Oceniania Rodzice są powiadamiani przez wychowawców na początku każdego roku szkolnego i w razie potrzeby w trakcie jego trwania o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów Przynajmniej raz na kwartał Dyrektor Szkoły spotyka się z Radą Rodziców w celu wymiany informacji, dyskusji na tematy wychowania, podania do wiadomości zbiorczych wyników klasyfikacji i egzaminów i omówienia innych ważnych spraw szkoły. 7. ORGANIZACJA GIMNAZJUM 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Półrocze pierwsze kończy się 15 stycznia. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny Gimnazjum zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. 3. Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły opiera się na szkolnym zestawie programów nauczania oraz Programie Wychowawczym i Profilaktycznym zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. 4. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum nr 24 jest oddział liczący co najmniej 20 uczniów. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego. 5. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 6. Oddział można dzielić na grupy według odrębnych przepisów.

19 7. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym Godzina lekcyjna trwa 45 minut Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 9. W Gimnazjum obowiązuje zestaw programów nauczania Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. 10. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym może wprowadzić w Gimnazjum zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki, nauczanie dodatkowych języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w czasie wycieczek i wyjazdów na zielone szkoły. 10 a). Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym może prowadzić w Gimnazjum klasy z edukacją włączającą. Klasy te liczą uczniów. Do pomocy Wychowawcy jest przydzielony Nauczyciel wspomagający. 10 b). Do klas z edukacją włączającą przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowaniem z Wydziału Edukacji Urzędu miejskiego Wrocławia. Regulamin naboru i funkcjonowania klas z edukacją włączającą stanowi załącznik do Statutu. 11.Gimnazjum może prowadzić klasy z programem własnym i dwujęzyczne (za zgodą organu prowadzącego). 12.Zajęcia, o których mowa w ust. 10 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. 13. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych (fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych) finansowanych z budżetu szkoły nie może być mniejsza niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie

20 powinna przekraczać 12 osób. 14. Gimnazjum może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Zasady organizacji i przebiegu praktyk określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a szkołami wyższymi lub zakładami kształcenia nauczycieli. 15. W szkole mogą być prowadzane innowacje pedagogiczne i eksperymenty pedagogiczne. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody Nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły. 16. Gimnazjum nr 24 współpracuje i korzysta ze zbiorów Biblioteki Publicznej, której filia nr 40 znajduje się w budynku szkoły. Zasady tej współpracy regulują odrębne przepisy. 8. BIBLIOTEKA SZKOLNA 1. Uczniowie, Nauczyciele i inni Pracownicy Gimnazjum nr 24 mogą korzystać z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej, której filia nr 40 mieści się w budynku szkoły. 2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna, którą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum nr 24 uzyskują bezpłatnie w momencie zapisu do biblioteki. 3. Zapisu ucznia do biblioteki dokonuje rodzic na podstawie swojego dowodu tożsamości oraz numeru pesel ucznia. Nauczyciele i Pracownicy administracyjni Gimnazjum zapisują się indywidualnie. 4. Uczniowie mają dostęp do zbiorów biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu - biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych wg harmonogramu wywieszonego na drzwiach biblioteki. Dostęp do biblioteki od strony szkoły dla uczniów jest z chwilą otwarcia biblioteki dla czytelników do godziny W bibliotece obowiązuje wewnętrzny Regulamin Biblioteki, który jest dostępny na stronie internetowej i w formie drukowanej na miejscu. 6. W celach edukacyjnych w bibliotece uczniowie, oprócz zbiorów biblioteki, mogą korzystać ze sprzętu komputerowego będącego własnością szkoły. 7. W Gimnazjum jest zatrudniony Nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Do obowiązków Nauczyciela bibliotekarza należy: a) dbałość, by biblioteka stawała się szkolnym centrum informacji naukowopedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 5192 UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/08/ 2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROLA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

ROLA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW ROLA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW S Z K O Ł A P O D S T A W A N R 1 IM. J A N U S Z A K O R C Z A K A W S O B Ó T C E Podstawa prawna Kompetencje Rady Rodziców określa: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej Tekst Statutu ujednolicony po zmianach: 1) uchwała nr 1/8/06/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku; 2) uchwała nr 10/05/08/09 rady pedagogicznej Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 30/2015/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. PROCEDURA OKREŚLAJĄCA TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Załącznik nr 6 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania wynikające ze Statutu Zespołu. 2 Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo