Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszenia dobrej praktyki"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pl. Dominikański Wrocław 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pl. Dominikański Wrocław 3. Dziedzina w jakiej realizowana jest dobra praktyka. Prosimy wstawić X w odpowiedniej rubryce. Jeśli praktyka obejmuje więcej dziedzin, należy wskazać tylko te, które - zdaniem wnioskodawcy odpowiadają kryteriom specyficznym, przypisanym do danej dziedziny (zob. Informacja o konkursie). DZIEDZINA DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA LUDZI uczenie się przez całe życie STARSZYCH TAK X NIE utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii równowaga praca-życie ) wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach wolontarystycznych przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń X tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej) wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach

2 wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.) 4. Informacje o genezie przedsięwzięcia (inicjatorzy, okoliczności kontekst, motywy, itp.) Program,,Miasto Pokoleń został zainicjowany przez Doradcę UM Wrocławia ds. Seniorów dr Walentynę Wnuk w celu rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju, etapu równoprawnego z innymi. Zespół koordynacyjny tworzyli naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Edukacji UM Wrocławia 5. Opis przedsięwzięcia wg schematu przewidzianego dla prezentacji w Złotej Księdze dane organizacji: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego- Dział Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański Wrocław tel nazwa, istota, cel przedsięwzięcia: Ideą programu,,miasto Pokoleń było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju, etapu równoprawnego z innymi. Starość została przedstawiana jako okres rozwojowy dynamiczny, aktywny i różnorodny. Dodatkowo starsze pokolenie zyskało szansę na wzrost poczucia bycia zauważonym i potrzebnym oraz wyjście z alienacji wynikającej z dystansu kulturowego. uzyskane rezultaty: Zorganizowano liczne spotkania, wykłady i warsztaty międzypokoleniowe: wspólne czytanie bajek, zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne. W programie pilotażowym,,miasto Pokoleń uczestniczyło 9 wrocławskich placówek oświatowych: 3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna. W programie wzięło udział prawie 300.

3 beneficjentów (dzieci i młodzież) r. odbyła się konferencja podsumowująca program. opis etapów działania (z podaniem czasu ich realizacji): Program był realizowany od października 2011 roku do maja 2012 roku. Zorganizowano liczne spotkania, wykłady i warsztaty międzypokoleniowe: wspólne czytanie bajek, zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne r. odbyła się debata podsumowująca program. zastosowane sposoby działania, narzędzia: zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje kulturowe, społeczne (ćwiczenia, zabawy, gry symulacyjne, trening umiejętności i postaw prospołecznych - otwartości, szacunku, tolerancji, empatii); omawianie zagadnienia starości i starzenia się na zajęciach edukacyjnych (kontekst i sposób ujęcia tematu uzależniony od specyfiki przedmiotu nauczania, np. język polski odpowiednio dobrana postać literacka, biologia starość jako etap życia); spotkania tematyczne - osoby starsze dzielą się z dziećmi/uczniami swoim doświadczeniem i wiedzą (związanymi np. z wykonywanym zawodem), swoją pasją życiową, historią życia, wydarzeniami historycznymi itd.; wspólne lekcje osoby starsze wspólnie z uczniami uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela (np. lekcje języka polskiego, zajęcia wychowawcze); warsztaty (dzielenie się umiejętnościami) osoby starsze w sposób praktyczny uczą dzieci jakiejś umiejętności lub odwrotnie młodsi uczą starszych (np. pracy z komputerem, języka obcego); spotkania okolicznościowe np. wspólne Andrzejki, wieczory poezji, wspólne kolędowanie; wspólne zajęcia rekreacyjne np. gry logiczne, turnieje szachowe; konkursy adresowane do dzieci i osób starszych (np. literackie, plastyczne, fotograficzne); wspólne redagowanie gazetki; wolontariat; spotkania w plenerze, wspólne wycieczki, spacery.

4 uczestnicy (beneficjenci, jednostki organizacyjne, partnerzy); W programie pilotażowym,,miasto Pokoleń uczestniczyło 9 wrocławskich placówek oświatowych: 3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna. W programie wzięło udział prawie 300. beneficjentów (dzieci i młodzież) oraz edukatorzy seniorzy z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku. nakłady (pieniądze, kadry, czas pracy, wykorzystywana przestrzeń, urządzenia itd.); Koszt Programu wraz z badaniami i opracowaniem dokumentacji ewaluacyjnej oraz zorganizowanie debaty podsumowującej oscylował w granicach 20. tys. zł. Finansowanie z budżetu Gminy Wrocław. Wykorzystano zasoby organizacyjne i materiałowe placówek oświatowych realizujących Program. Koordynatorami opracowania i wdrażania programu byli: - dr Walentyna Wnuk (była przewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, Doradca UM Wrocławia ds. Seniorów) autorka koncepcji programu Miasto Pokoleń oraz koordynator merytoryczny; - mgr Joanna Sinicka - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. S. Tołpy we Wrocławiu - koordynator metodyczny programu Miasto pokoleń - dr Tomasz Frąckowiak i dr Alina Żurek - pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego specjaliści ds. ewaluacji programu. ocena i samoocena (mocne strony/zalety; zagrożenia/możliwe trudności); Mocne strony/zalety: rozwijanie pozytywnego myślenia o starości innych, a w perspektywie czasu również swojej, przeciwdziałanie przyjmowaniu przez dzieci i młodzież negatywnych stereotypów dotyczących starości, uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszelkie przejawy dyskryminacji wobec seniorów z czasem uderzą w każdego z nas, wskazywanie korzyści płynących z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,

5 rozwijanie u dzieci i młodzieży przekonania, że pokolenie starszych osób ma podobne potrzeby jak inne grupy wiekowe (potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku, uznania, samorealizacji, potrzeby poznawczo-intelektualne itd.), zmiana postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych (z postawy dystansu, obojętności czy niechęci do postawy zrozumienia, życzliwości, szacunku). Zagrożenia/możliwe trudności: konieczność realizowania założeń projektu we wszystkich obszarach życia dzieci i młodzieży- brak narzędzi pozwalających na wdrożenie i monitorowanie działań podejmowanych np. w środowisku rodzinnym warunki wstępne (np. potrzebne zasoby, kompetencje): dyrektor każdej placówki oświatowej wyznacza jeden, stały zespół (grupa przedszkolna/zespół klasowy), który będzie brał udział w programie Miasto Pokoleń, dyrektor placówki wybiera spośród nauczycieli lidera odpowiedzialnego za realizację programu, z celami programu i sposobami jego realizacji zapoznawane są dzieci/uczniowie i ich rodzice, zajęcia prowadzone są cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu, każda placówka nawiązuje współpracę z osobami starszymi stosownie do możliwości środowiskowych, tradycji czy już nawiązanych kontaktów, w każdej placówce został opracowany przez lidera i przekazany koordynatorowi metodycznemu szkolny plan realizacji programu, działania, które nie będą realizowane w ramach zajęć wynikających ze szkolnego planu nauczania, zostaną sfinansowane przez Urząd Miasta, który zapewni także wsparcie finansowe na środki rzeczowe służące do realizacji zajęć, ewentualne doświadczenia z wdrażaniem dobrej praktyki w innym miejscu i czasie. brak

6 6. Czy była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna ocenianej praktyki? Tak/Nie Jeżeli tak prosimy o dostarczenie dokumentacji. 7. Czy przedsięwzięcie było promowane (media, konferencje, zgłoszenie do konkursu itp.)? Tak/Nie Przedsięwzięcie było promowane w lokalnych mediach, w tym TVP Wrocław- odcinki Telewizyjnego Klubu Seniora, Magazyn Seniora, Czerwony Portfelik Senior 8. Czy wnioskodawca dysponuje informacjami o zainteresowaniu tym przedsięwzięciem w innych instytucjach/ organizacjach, o naśladowcach? Tak/Nie 9. Inne informacje ważne zdaniem wnioskodawcy (np. link do stron internetowych). Podsumowaniem realizacji programu było przedstawienie wyników ewaluacji oraz osobiste refleksje uczestników programu. Debata zorganizowana w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 00-098 Warszawa 2. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017 W przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw. Te, które wprowadziły jakość totalną i te, które wypadły z rynku. Ty nie musisz jej wprowadzać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe. - Edward Deming Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny

KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej Produkt Finalny Wrocław 2014 Informacja o podmiotach partnerskich, które testowały produkt KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej w 2 miastach: Wrocław: Wrocławska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres gmina powiat województwo Lekcje Kultury Wizualnej Grupa nieformalna Wizualne Miasto

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo