Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014

2 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy prawie 3 mln osób, czyli 7,6% ludności Polski. Województwo dolnośląskie posiada jedne z najlepszych warunków do prowadzenia produkcji rolnej w Polsce. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg IUNG) wynosi dla Dolnego Śląska blisko 75 pkt (w Polsce niespełna 67 pkt). Najwyższe wartości tego wskaźnika notuje się w środkowej części województwa, w powiatach: strzelińskim, wrocławskim, świdnickim, oławskim, średzkim, dzierżoniowskim, złotoryjskim i jaworskim. Najniższe zaś występują na południu (tereny podgórskie i górskie) w powiatach: wałbrzyskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim i kłodzkim oraz na północy w powiecie milickim. Ponad połowę terytorium Dolnego Śląska zajmują obszary uprawne. Znajduje się tu około 63 tys. gospodarstw rolnych (4% gospodarstw w kraju, wg GUS w 2012 r.). Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 16 ha gruntów rolnych wobec średniej krajowej ponad 10 ha. Uprawia się zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniak i warzywa. Powołana w 1990 roku Agencja Rynku Rolnego (ARR) prowadzi od ponad dwóch dekad działania na rzecz utrzymania równowagi rynkowej i wzmocnienia krajowego sektora rolno-żywnościowego. Natomiast od 2004 r. realizuje mechanizmy wspólnej polityki rolnej (WPR) i programy krajowe. Działania te finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i budżetu krajowego. ARR nadzoruje również mechanizmy i działania niefinansowe, dotyczące obrotu towarowego z zagranicą, związane z kwotowaniem, kontrolą oraz z monitorowaniem procesu produkcji i przetwórstwa na wybranych rynkach rolnych. Realizuje także zadania majace na celu poprawę konkurencyjności polskich produktów rolno- -spożywczych, podniesienie ich jakości oraz zachowanie rodzimej tradycji kulinarnej. Oddział Terenowy ARR we Wrocławiu obejmuje swoim zasięgiem działania teren województwa dolnośląskiego.

3 Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż Celem mechanizmu Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż jest stabilizacja rynku zbóż poprzez skup nadwyżek ziarna w okresie wzmożonej podaży oraz sprzedaż w okresie niedoborów. Zgodnie z przepisami prawa unijnego zakup interwencyjny zbóż w Polsce odbywa się od 1 listopada do 31 maja roku następnego. Zboże spełniające określone wymagania ilościowe i jakościowe jest skupowane po cenie interwencyjnej (101,31 /t) w ramach limitu 3 mln ton pszenicy, ustalonego dla UE na dany rok gospodarczy. Dla pozostałych zbóż (pszenica durum, kukurydza, jęczmień, sorgo) limit zakupów interwencyjnych ustalono na poziomie zerowym. Gdyby wymagała tego sytuacja rynkowa, KE może podjąć decyzję o kontynuowaniu interwencji powyżej limitu w ramach procedury przetargowej. Cena zakupu pszenicy jest wtedy określana w ofertach przetargowych (nie może być wyższa niż cena interwencyjna) i musi zostać zaakceptowana przez KE. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej OT we Wrocławiu prowadzi zakupy interwencyjne zbóż. W latach skupił ponad 124 tys. ton zbóż. Z uwagi na sytuację rynkową (poziom ceny rynkowej pszenicy przekracza poziom ceny interwencyjnej) przedsiębiorcy od sezonu 2010/2011 nie oferowali pszenicy do sprzedaży na zapasy interwencyjne. Dopłaty do materiału siewnego Od 2007 roku OT ARR we Wrocławiu, realizując mechanizm dopłat do materiału siewnego, prowadzi działania rekompensujące rolnikom część kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczonego do siewu lub sadzenia. Działanie to ma na celu zwiększenie ilości, stosowanego w polskich gospodarstwach, materiału siewnego wysokiej jakości i tym samym poprzez wykorzystanie postępu biologicznego zwiększenie efektywności produkcji roślinnej i poprawę jakości żywności. Dopłaty wypłacane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym zbóż jarych i ozimych, mieszanek zbożowych i pastewnych (100 zł/ha), roślin strączkowych (160 zł/ha) oraz ziemniaka (500 zł/ha). Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 1

4 Realizacja mechanizmu dopłat do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany w latach Kwota dopłaty (w mln zł) Liczba wniosków siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do 7 czerwca bieżącego roku do OT wpłynęło 4790 wniosków o dopłatę do materiału siewnego. Realizacja mechanizmu dopłat do materiału siewnego w roku 2013 wg powiatów woj. dolnośląskiego 2,9 8,8 8,9 9,6 12,1 12,9 10, przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej Amflora. Od czerwca 2013 r. lista gatunków roślin uprawnych objętych dopłatami została rozszerzona o soję i pszenicę twardą. Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis, finansowanej z budżetu krajowego. Od 2014 roku obowiązują nowe przepisy unijne, wg których producent rolny w ciągu trzech lat obrotowych może uzyskać łącznie 15 tys. euro. W roku 2013 do oddziału wpłynęło 5841 wniosków o dopłaty do materiału siewnego, na podstawie których wypłacono ok. 11 mln zł. W skali kraju województwo dolnośląskie zajęło trzecie miejsce pod względem liczby złożonych wniosków za województwami: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W 2013 r. na Dolnym Śląsku obsiano lub obsadzono materiałem siewnym z dopłatami prawie 98 tys ha. W strukturze tych zasiewów największą powierzchnię zajmowały zboża (ponad 97%), ziemniak (ponad 2%) oraz rośliny strączkowe (0,5%). W 2014 r. Oddział Terenowy we Wrocławiu kontynuuje działania mające na celu wsparcie finansowe producentów rolnych, którzy zakupili i wysiali lub wysadzili materiał Liczba wniosków wrocławski świdnicki strzeliński ząbkowicki oleśnicki legnicki jaworski średzki złotoryjski dzierżoniowski kłodzki bolesławiecki głogowski polkowicki lwówecki oławski wołowski lubański górowski lubiński zgorzelecki trzebnicki milicki jeleniogórski m. Legnica m. Jelenia Góra wałbrzyski m. Wrocław kamiennogórski Kwota dopłaty (w tys. zł) 946,2 816,3 766,4 760,6 652,4 649,9 624,2 531,2 511,1 498,9 460,9 424,6 406,1 304,3 303,9 294,7 282,1 276,4 243,5 218,0 216,6 198,6 153,2 51,9 34,6 31,3 28,5 15,9 14,8 2 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

5 Program Mleko w szkole Udział szkół podstawowych w programie "Mleko w szkole" w roku szkolnym 2013/2014 wg powiatów woj. dolnośląskiego udział szkół (w %) milicki jeleniogórski polkowicki wrocławski trzebnicki oleśnicki średzki m. Jelenia Góra złotoryjski świdnicki zgorzelecki legnicki m. Legnica jaworski bolesławiecki lwówecki dzierżoniowski lubański kamiennogórski oławski głogowski wałbrzyski lubiński wołowski strzeliński kłodzki m. Wrocław ząbkowicki górowski 91,67 90,48 87,50 82,61 82,14 81,08 78,57 76,92 76,19 76,09 76,00 73,68 73,33 70,59 70,27 68,42 66,67 66,67 63,64 63,64 61,90 61,76 60,87 57,14 50,00 49,06 45,10 40,91 40,00 Od 2004 r. w dolnośląskich szkołach Agencja Rynku Rolnego realizuje program "Mleko w szkole" (do roku 2013 pod nazwą "Szklanka mleka"), którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Na terenie Dolnego Śląska w roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczyło około 147 tys. uczniów z 736 placówek oświatowych. Podobnie jak w latach ubiegłych wsród placówek oświatowych uczestniczących w programie dominują szkoły podstawowe z 69% udziałem. Również pod względem liczby uczniów przodują szkoły podstawowe prawie 77% (ponad 112 tys.) wszystkich uczestników to uczniowie tych placówek. Program najbardziej rozpowszechniony był w powiatach milickim, jeleniogórskim, polkowickim, wrocławskim, trzebnickim i oleśnickim, w których uczestniczyło ponad 80% szkół podstawowych. W roku 2013 OT ARR we Wrocławiu wypłacił dostawcom w ramach realizacji mechanizmu Mleko w szkole ponad 6 mln zł za produkty dostarczone do placówek oświatowych. Środki te pochodziły z budżetów UE i krajowego oraz z Funduszu Promocji Mleka. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 3

6 Program Owoce w szkole ARR już piąty rok realizuje w Polsce program WPR Owoce w szkole. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców oraz warzyw w ich codziennej diecie. W ramach programu szkoły zobowiązane są również do realizowania działań edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i zdrowotnej. W 2013 r. wiele szkół zorganizowało więcej niż dwa zajęcia w semestrze. Tematyka prowadzonych działań dotyczyła: właściwych nawyków żywieniowych, zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i diety, przedstawienia roli witamin w życiu człowieka oraz omówienia skutków złego odżywiania. Zajęcia edukacyjne realizowane były w formie zabaw kulinarnych, wycieczek edukacyjnych (np. do sadu, gospodarstwa rolnego, zakładu przetwórstwa owoców i warzyw) oraz pracy w ogrodzie. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I III, którzy otrzymują bezpłatnie świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), warzywa (marchew, rzodkiewkę, paprykę słodką) oraz przetwory (soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne). Każde 4 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

7 dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Mechanizm jest finansowany ze środków unijnych (75%) i krajowych (25%). W roku szkolnym 2013/2014 Polska uzyskała drugi co do wielkości budżet programu z UE ok. 14 mln euro. Całkowity budżet programu Owoce w szkole w Polsce w bieżącym roku szkolnym wynosi ponad 18 mln euro, czyli ponad 74 mln zł. Kwota ta obejmuje koszty udostępnienia owoców i warzyw, przeprowadzenia oceny programu oraz działań z zakresu komunikacji programu. Na terenie województwa dolnośląskiego, w II semestrze roku szkolnego 2013/2014, do programu przystąpiło 627 szkół podstawowych (ponad 81% wszystkich uprawnionych jednostek oświatowych) i 70 tys. uczniów (czyli ponad 92% uczniów mogących skorzystać z programu). W porównaniu z I semestrem nastąpił wzrost o 3,5 % liczby szkół podstawowych uczestniczących w programie; ok. 2% zwiększyła się także liczba uczniów korzystających z programu. W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 najliczniej do programu przystąpiły szkoły podstawowe z powiatów: dzierżoniowskiego (100%), polkowickiego (100%) oraz lubińskiego i świdnickiego (po ok. 96%). Udział szkół podstawowych w programie "Owoce w szkole" w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 wg powiatów woj. dolnośląskiego udział szkół (w %) dzierżoniowski polkowicki lubiński świdnicki wałbrzyski milicki kamiennogórski głogowski jeleniogórski zgorzelecki górowski m. Legnica oleśnicki oławski lubański trzebnicki m. Jelenia Góra lwówecki złotoryjski wrocławski bolesławiecki kłodzki jaworski m. Wrocław wołowski średzki ząbkowicki legnicki strzeliński 100,0 100,0 95,7 95,7 94,1 91,7 90,9 90,5 90,5 88,0 86,7 86,7 86,5 86,4 85,7 85,7 84,6 84,2 81,0 78,3 75,7 73,6 70,6 70,6 66,7 64,3 63,6 63,2 56,3 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 5

8 Kwotowanie produkcji mleka Producenci mleka objęci są obowiązkowym limitowaniem produkcji. System kwotowania produkcji mleka, zarządzany przez Agencję Rynku Rolnego, ma na celu utrzymanie wielkości podaży mleka na poziomie zapewniającym rolnikom opłacalność produkcji, a konsumentom dostęp do wysokiej jakości produktów mlecznych po przystępnych cenach. Przez 10 lat funkcjonowania mechanizmu dolnośląski rynek mleka zmienił sie znacząco. Spadła liczba producentów, a efektem restrukturyzacji sektora mleczarskiego jest koncentracja produkcji mleka i przejęcie jego produkcji przez wyspecjalizowane gospodarstwa wielkotowarowe. W pierwszym roku kwotowym na terenie Dolnego Śląska było około 9 tys. producentów, natomiast w bieżącym roku kwotowym jest ich 1,6 tys. Od wprowadzenia mechanizmu liczba dostawców hurtowych zmniejszyła się o 78%, a producentów bezpośrednich o prawie 87%. Spadkowi liczby dostawców mleka (o około 82%) towarzyszyła stosunkowo niewielka o około 13% redukcja produkcji mleka. Kwota mleczna, którą dysponowali producenci w 2004/2005 roku, wynosiła blisko 187 mln kg, a w bieżącym roku 162 mln kg. W momencie rozpoczęcia kwotowania dolnośląski producent mleka posiadał średnią indywidualną kwotę w wysokości 20,8 tys. kg, podczas gdy obecnie jest ona niemal pięciokrotnie wyższa i wynosi ponad 100 tys. kg. W minionym 10-leciu zmieniła się nie tylko liczba dostawców, lecz także ich struktura. W roku 2004/2005 było niemal tyle samo dostawców hurtowych co bezpośrednich (54% i 46%). Jednak na przestrzeni lat udział dostawców bezpośrednich spadł do około 1/3 ogólnej liczby producentów. Oznacza to, że coraz więcej mleka jest sprzedawane do przetwórni, maleje natomiast sprzedaż bezpośrednia. Pakiet mleczny W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego od 1 kwietnia 2015 r. nastąpi zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka. Reguły, jakie mają obowiązywać na rynku mleka, Rada UE zawarła w rozporządzeniu zwanym pakietem mlecznym i zobowiązała państwa członkowskie do uwzględnienia ich w prawodawstwie poszczególnych krajów. Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wdrażająca do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące sektora mleka i przetworów mlecznych, weszła w życie 14 listopada 2013 r. Umożliwia ona m.in. negocjowanie umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich przez uznane przez Agencję Rynku Rolnego organizacje producentów mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszenia w imieniu należą- 6 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

9 cych do nich rolników. Wzmacnia to pozycję producentów mleka, co pomoże im uzyskać korzystniejsze ceny za dostarczany surowiec. Ustawa określa szczegółowy tryb ubiegania się o uznanie przez Agencję Rynku Rolnego organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz kryteriów ich uznawania, w tym m.in. minimalną liczbę członków (20 osób), którzy wytwarzają i wprowadzają do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kilogramów mleka lub przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka. Pakiet mleczny po zniesieniu kwot mlecznych w 2015 r. ma za zadanie: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po likwidacji kwotowania produkcji mleka w UE, zwiększyć siłę przetargową producentów mleka tak, aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych w 2015 r., podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. Wsparcie rynku produktów pszczelich Program WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich ma na celu powstrzymanie spadku liczebności pszczół i zapewnienie rozwoju branży pszczelarskiej. Osiągnięcie powyższych celów odbywa się poprzez finansowanie przedsięwzięć służących zwalczaniu chorób pszczół, odbudowie rodzin pszczelich, a także finansowanie działań mających poprawić jakość produktów pszczelich i warunków produkcji oraz działań edukacyjnych i badawczych. Dofinansowanie, na podstawie złożonych projektów, udzielanie jest organizacjom pszczelarskim, takim jak związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie pszczelarskie, czy grupy producenckie. Instytucje te przekazują pozyskane środki zrzeszonym pszczelarzom. W roku 2012/2013 dolnośląscy pszczelarze otrzymali wsparcie w wysokości około 1,5 mln zł na realizację 29 projektów. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na zakup leków i sprzętu pszczelarskiego odpowiednio 570 i 500 tys. zł. Na sezon 2013/2014 przedstawiciele dolnośląskich środowisk pszczelarskich złożyli 36 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Podobnie jak w roku poprzednim największym zainteresowaniem cieszyły się zakupy sprzętu, matek pszczelich i leków. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 7

10 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych W celu promowania i wspierania spożycia polskich produktów rolno-spożywczych, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim, w 2009 roku powołane zostały fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Do zadań Agencji Rynku Rolnego należy obsługa tych funduszy, tj. funduszy: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw oraz ryb. W latach wysokość naliczonych wpłat z terenu Dolnego Śląska wyniosła ponad 2,7 mln zł. W 2013 roku dolnośląscy przedsiębiorcy zadeklarowali wpłaty w wysokości 660 tys. zł. Najwięcej wpłat odnotowano na fundusz promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych ponad 348 tys. złotych, co stanowiło prawie 53% naliczonych kwot dla wszystkich funduszy. Na drugim miejscu znalazł się fundusz promocji owoców i warzyw około 149 tys. zł (22,5% wszystkich kwot). Najwyższą kwotę naliczonych wpłat na fundusze promocji odnotowały powiaty: bolesławiecki, ząbkowicki i średzki odpowiednio ponad 135 tys. zł, 132 tys. zł i 98 tys. zł. Stanowiła ona ponad połowę wszystkich naliczonych kwot w 2013 roku z terenu woj. dolnośląskiego. Struktura naliczonych wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych w OT ARR we Wrocławiu w 2013 r. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego Fundusz Promocji Ryb 0,8% 0,05% Fundusz Promocji Mięsa Owczego Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego 2,5% 3,7% 17,7% 22,5% Fundusz Promocji Mięsa Wołowego 52,8% Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych Fundusz Promocji Owoców i Warzyw 8 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

11 Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD) ARR administruje także programem Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. W jego ramach instytucje charytatywne i pożytku publicznego otrzymują różnorodne artykuły spożywcze, które przekazują najbardziej potrzebującym. Pomoc obejmuje produkty żywnościowe zapewniające zbilansowaną dietę, takie jak produkty mleczne, zbożowe, mięsne oraz przetwory owocowo-warzywne. W 2013 roku do najuboższych Dolnoślązaków trafiło 4,6 tys. ton produktów oraz ponad milion litrów mleka UHT o wartości ponad 17 mln zł. Ich dystrybucją zajmowały się Federacja Polskich Banków Żywności (46% dostarczonych produktów według ich wartości), Caritas Polska (32%), Polski Komitet Pomocy Społecznej (13%) oraz Polski Czerwony Krzyż (9%). Artykuły spożywcze dostarczone w ramach PEAD na Dolnym Śląsku w roku 2013 (wg wartości) ser podpuszczkowy dojrzewający klopsiki w sosie pomidorowym mielonka wieprzowa Mleko UHT 8,7% 9,0% 11,5% dżem truskawkowy ser topiony 3,3% 2,9% 6,1% 8,1% 5,0% cukier biały mąka pszenna makaron świderki 7,3% 6,8% Ryż biały 7,0% 3,9% 4,8% 6,1% 5,2% 4,3% Olej rzepakowy Płatki kukurydziane herbatniki groszek z marchewką koncentrat pomidorowy kasza gryczana Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 9

12 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata grupy producentów wytwarzające żywność w oparciu o europejskie i krajowe systemy jakości mogą ubiegać się o wsparcie działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz tych systemów. Dofinansowanie można uzyskać do prowadzonych na terenie UE działań, takich jak promocja i reklama, udział w targach czy promocja w punktach sprzedaży. Celem tego działania jest zwiększenie popytu na artykuły rolno-spożywcze wysokiej jakości oraz poszerzenie wiedzy konsumentów na temat certyfikowanej żywności. Projekty w ramach działania 133 można realizować do końca czerwca 2015 r. Kwota przeznaczona na wsparcie działalności wynosi 10 mln euro. Od uruchomienia programu we wrześniu 2009 roku do końca 2013 roku w kraju złożono 77 wniosków o przyznanie pomocy oraz podpisano 25 umów na kwotę dofinansowania 14 mln zł. Aktualnie złożono 27 wniosków o płatność na kwotę 6 mln zł i wypłacono 5,9 mln zł. Na Dolnym Śląsku podpisano jedną umowę o przyznanie pomocy na promocję sera pleśniowego wytworzonego w systemie Jakość Tradycja przez Spółdzielnie Mleczarską KaMos w Kamiennej Górze. Działania informacyjne i promocyjne Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu prowadzi działania mające na celu informowanie beneficjentów na temat administrowanych przez ARR programów unijnej i krajowej polityki rolnej. Podstawową formą przekazywania informacji zainteresowanym podmiotom jest udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, organizacja stoisk oraz punktów konsultacyjnych. W 2013 roku tego rodzaju bezpośrednich kontaktów z obecnymi lub potencjalnymi beneficjentami było około 140. W okresie składania wniosków o Dopłatę do materiału siewnego w siedzibie OT został XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXXIII Dni Otwartych Drzwi Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Piotrowice, czerwiec 2013 uruchomiony punkt przyjmowania tych wniosków. Pomoc w ich wypełnianiu uzyskało ponad 1820 producentów rolnych. 10 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

13 Europa na widelcu, Wrocław, czerwiec 2013 Ważną rolę w działalności informacyjnej mają wiadomości rozpowszechniane za pośrednictwem środków masowego przekazu. W 2013 roku Oddział we współpracy z Radiem Wrocław S.A., już po raz trzeci, przygotował cykl audycji poświęconych programom nadzorowanym przez ARR. Ponadto dyrekcja OT udzielała wypowiedzi na temat realizowanych działań głównie w programach Fakty i Agro-Fakty na antenie TVP Wrocław oraz w lokalnej prasie. Łącznie w 2013 roku informacje przekazywane przez OT ARR we Wrocławiu znalazły się około 70 razy w w telewizji, radiu, prasie i Internecie. Coraz wiecej wiadomości wysyłanych przez ARR do instytucji rolniczych, oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego czy podmiotów gospodarczych dociera do adresatów pocztą elektroniczną. Są one następnie zamieszczane na stronach internetowych tych organizacji lub za ich pośrednictwem rozpowszechniane wśród zainteresowanych podmiotów. W 2013 roku, w ramach podpisanych porozumień o współpracy ze szkołami rolniczymi, OT ARR we Wrocławiu zorganizował 12 wykładów dla uczniów i nauczycieli tych szkół na temat zadań realizowanych przez ARR. Jednym z zadań Oddziału jest również prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych na temat produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości. W 2013 roku OT zorganizował 14 warsztatów i pokazów kulinarnych dla uczniów szkół rolniczych i gastronomicznych. Podczas zajęć znani kucharze przygotowali dolnośląskie potrawy, wykorzystując lokalne, tradycyjne i ekologiczne produkty. Warsztaty kulinarne dla uczniów szkół rolniczych, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, październik 2013 Podczas 5 kolejnych pokazów kulinarnych uczniowie tych szkół mieli również możliwość poznać system produkcji wołowiny QMP i nauczyć się, jak prawidłowo i smacznie przyrządzić mięso wyprodukowane w tym systemie. Współpracując z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dol- Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 11

14 nośląskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Wrocławia i innymi instytucjami, w 2013 roku OT ARR we Wrocławiu włączył się w organizację wielu inicjatyw popularyzujących dolnośląskie potrawy i produkty żywnościowe. Kolorowo i zdrowo, warzywnie i owocowo, Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu, maj 2013 W ramach promowania produktów tradycyjnych i ekologicznych OT ARR ufundował nagrody, uczestniczył w pracach komisji konkursowej oraz zakupił produkty spożywcze na rzecz takich imprez jak: Europa na widelcu, III Ogólnopolski Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich Ale pasztet, Wrocławskie Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia, wrzesień 2013 Dni Promocji Zdrowia, Konkurs Mistrz Karpia 2013, Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów, Festiwal Sera w Dziećmorowicach, Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim, Tradycje Wielkanocne Ziemi Kłodzkiej, Najlepsze gospodarstwo ekologiczne, Dolnośląski Konkurs Potraw Regionalnych czy Kartoflisko w Gniewomirowicach. Wzorem lat ubiegłych ARR organizowała spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat zasad właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia. Na VIII Warsztaty Integracyjno-Edukacyjne Kuchnia pełna cudów zakupiliśmy pro- Warsztaty kulinarne podczas targów Gastro-Hotel 2013 w Karpaczu, październik 2013 Europa na widelcu, Wrocław, czerwiec Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

15 dukty ekologiczne, z których dzieci przygotowały zdrowe potrawy. OT dwukrotnie przekazał uczestnikom turnieju Volleymania soki wytworzone z jabłek z Produkcji Integrowanej. Przekazaliśmy również nagrody na międzyszkolne konkursy: graficzno-plastyczne Turniej Volleymania, Wrocław, listopad 2013 Konkurs Wiem, co jem, Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie, maj 2013 Zdrowie na talerzu i Zawsze zdrowi oraz na Olimpiadę Zdrowia Trzymaj Formę w Wołowie. W zakresie działań komunikacyjnych w ramach mechanizmów Owoce w szkole i Mleko w szkole, skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, OT we Wrocławiu współorganizował imprezę Kolorowo i zdrowo, warzywnie i owocowo w Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu, uczestniczył w konkursie Wiem, co jem w szkole w Bielawie, w spotkaniu Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki w szkole w Marcinkowicach, a także przekazał uczestnikom tych imprez upominki. W 2014 roku planujemy kontynuację naszych działań w ramach kampanii Trzy znaki smaku (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność). Mają one na celu zwiększenie konsumpcji produktów wysokiej jakości wytwarzanych w ramach unijne- go systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także propagowanie dolnośląskich produktów tradycyjnych, kuchni regionalnej oraz zdrowego stylu życia. Nową inicjatywą w tym zakresie będzie promocja polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych podczas dwóch imprez organizowanych we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze: Dni Polskiej Gastronomii i Foodparade Promocja dolnośląskich produktów podczas trzeciej edycji festiwalu Dni Polskiej Gastronomii w Pradze odbędzie się w Dniu Kuchni Dolnośląskiej i wiąże się z prezentacją i degustacją regionalnych specjałów, w której weźmie udział Zbigniew Koźlik, szef kuchni wrocławskiego hotelu HP Park Plaza. Podobny pokaz promujący kuchnię i produkty z Dolnego Śląska zostanie zorganizowany także podczas Foodparade w Pradze, gdzie są prezentowane kuchnie różnych krajów oraz regionów.

16 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Telefoniczny Punkt Informacyjny Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 28/ Wrocław Sekcje: Interwencji tel Kwotowania Produkcji Mleka tel Informacji i Promocji tel Dyrektor Jacek Sołtys tel Zastępca Dyrektora Krzysztof Iwanków tel Sekretariat tel , faks Kontroli Technicznych tel Finansowo-Księgowa tel , Administracji tel Stanowisko ds. Teleinformatyki tel Stanowisko ds. Obsługi Prawnej tel ARR maj 2014 ISBN Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 25516

Interpelacja nr 25516 Interpelacja nr 25516 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia Szanowny Panie Ministrze! Z przyjemnością informujemy,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013,

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Minister Pracy i Polityki Społecznej DPS-II-0700-18-7769/PM/2014 Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik

Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik Program promocyjny lub informacyjny powinien stanowić spójny zestaw działań, których zakres uzasadnia rozpowszechnianie informacji

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE

SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (26) Kwiecień 2010 ISSN 1509-4421 SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy Mieszkańcom powiatu przeworskiego najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Izba zaprezentowała nowy budynek

Izba zaprezentowała nowy budynek BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 11 (31) listopad 2014 Izba zaprezentowała nowy budynek Szanowni Czytelnicy, W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 3 listopada Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo