Zarz4dzenie N" fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz4dzenie N" fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW"

Transkrypt

1 Zarz4dzenie N" fizors Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie termin6w rekrutacji do gimnazj 6w oraz termin6w i zasad rekrutacji kandydat6w do szkril ponadgimnazjalnych na rok szkolny Podstovva prqwna: rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 rola,t w sprmuie warunkfw i trybu przyjmowania ucznifw do szk6l publicziych oraz przechodzeiia z jednych Updw szk6l do innych (Dz. u. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z p6in. zm.) Czg56 INFORMACJE OGOLNE $1 l ' Informacje o szkolach ponadgimnazjalnych i dostgpnych formach ksztalcenia pozaszkolnego, umozliwiajqcych rcalizacjq obowi4zku nauki -opublikowane se na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu, pod adresem: www. kuratorium. wroclaw.pl. 2' Szczeg6lowe zasady rekrutacji ustalaj4 szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne, powolane ptzez dyrektor6w, uwzglgdniaj4c postanowienia niniejsze gi tartqazenia. 3' Zasady i terminy rekrutacji opartej o elektroniczny system wspomagania nie moge byi sptzeczne z postanowieniami rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku orazniniejsze go zarzqdzenia. 4' W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzqdzeniem stosuje siq przepisy rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia2o luteg o 2004 roku. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW $2 1. Ustala sie nastgpujqce terminy rekrutacji do gimnazjow: 1) Skladanie podari o przyjecie do klasy pierwszej gimnazjum: od 2 do 12 kwietnia 2013 r. 2) Skt przystqpienia do sprawdzian6w uzdolnieri kierunkolvych dla ddzialow dwujezycinych oraz pr6by sprawnosci fizycznej dla sportowych: z1 odnie z informacja uryskan4 w szkole.

2 3) Przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu uzdolnieri kierunkowych dla kandydat6w do oddzial6w dwujezycznych oraz pr6by sprawnosci fizycznej dla kandydat6w do szk6l i klas sportowych: od 18 do 27 marca2dl3 r. 4) Skladanie kopii Swiadectwa ukohczenia szkoly podstawowej i kopii zaswiadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie sz6stej oraz innych wymaganych dokument6w: od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. 5) Ogloszenie listy uczni6w przyjgtych do gimnazjum: do 3 lipca 2013 r. 6) Potwierdzenie woli przyjecia do gimnazjum poprzez zlozenie oryginal6w Swiadectwa ukorlczenia szkoly podstawowej i za$wiadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie sz6stej oraz innych wymaganych dokument6w: do 5 lipca 2013 r. 7) Ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyjetych do gimnazjum: do 8 lipca 20I"3 r. 2. J. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum og6lnodostgpnego prowadzonego przez gmine lub innego nalelqcego do sieci gimnazj6w ustalanej przez gming regulujq zapisy $ 5 rozporuqdzerna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia2o lutego 2004 roku. Konkursem organizowanym przez DolnoSlqskiego Kuratora Oswiaty (spelniajgcym warunki okre$lone w $ 5 ust. 6 rozporzqdzenia), kt6rego laureaci przyjmowani sq do gimnazjum og6lnodostgpnego niezalehnie od kryteri6w zawartych w jego statucie, jest Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczni6w Szkol Podstawowych,,zDolny Slryaczek". Czg56 lll REKRUTACJA DO SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH DLA MLODZIEV? TRZYLETN CH LTCEOW OGOLNOKSZTATCACYCH, CZTEROLETNICH TECHNIKoW, ZASADNICZYCH SZKO L ZAWODOVVYCH $3 Rekrutacja uczni6w do szk6l ponadgimnazjalnych dla mlodziezy na podbudowie gimnazjum odbywa sig na podstawie kryteri6w zawartych w statucie szkoly, uwzgledniaj4cych: 1) liczbe punkt6w uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzarrego w ostatnim roku nauki w gimnazjlm, zawarte w za6wiadczeniu o szczeg6lowych wynikach egzaminu; 2) liczbg punkt6w uzyskanych za oceny, zawarte w Swiadectwie ukoriczenia gimnazjrxn, z iezyka polskiego i trzech wybranych obowi4zkowych zeec edukacyjnych, wskazany ch pr zez dyrektora s zkoly p onad g i mnazj alnej ; 3) liczbg punkl6w uzyskanych za inne osi4gnie cia ucznia wymienione na Swiadectwie ukoriczeni a gimn azjum; 4) liczbe punkt6w uzyskanych za wyniki sprawdzianu uzdolnieri kierunkovvych w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4. Kandydat ubiegaj4cy sig o przyjgcie do klasy pierwszej mole otrzymac w postgpowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punkt6w, w tym: 1) 50 punkt6w rekrutaryjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyra2one w skali procentowej, zgodnie z zasad4 a) liczba punkt6w rekrutacyjnych zakuzdy wynik procentory z zakresu: - jezyka polskiego,

3 - historii i wiedzy o spoleczefstwie, - il:"trffi przyrodn iczych:biologii, geografi i, frzykii chemii, - jezyka obcego na poziomie podstawowym, jest r6wna liczbie okreslaj4cej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielo nej przez dziesigf" b) liczba punkl6w rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest r6wna sumie punkt6w rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyzej zakres6w egzaminu. 2) 40 punkttfw za oceny z jgzyka polskiego i trzech obowi4zkowych zajg6 edukacyjnych, otrzymarre na Swiadectwie ukoriczenia gimnafixn, zgodnie z zasadq. 10 punkt6w - ocena: celuj4cy, 8 punkt6w - ocena:bardzo dobry, 6 punkt6w - ocena: dobry, 4 punkty - ocena: dostateczny, 0 punkt6w - ocena: dopuszczajqcy. 3) 10 punkt6w za inne osi4gnigcia ucznia wymienione w Swiadectwie ukofczenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: a) 2 punkty zaukonczenie gimnazjum zwyrohnieniem, b) maksymalnie 5 punkt6w za osi4gnigcia w konkursach o zasiggu co najmniej wojew6dzkim, wskazane w zanqczniku nr 3b zarzqdzenia (l konkurs -2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt.,3 i wigcej - 5 pkt.), c) maksymalnie 2 punkty za ponihsze osi4gniecia w zawodach wiedzy, artystycnrych i sportolvych organizowanych przez kuratora oswiaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dzia\ajqce na terenie szk6l: (1 osi4gniecie - I pkt, 2 i wiqcej - 2 pkt.): zajgcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, zajgcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytulu laureata w konkursach lub zaw o dach artysty czny ch, zajgcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytulu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, d) I punkt za inne, zapisane w statucie szkoly ponadgimnazjalnej i podane do wiadomosci kandydatom przez dyrektora szkoly ponadgimnazlalnej osi4gnigcia ucznia, naprzyhjad: - wzorowe zachowanie lub - stala, udokumentowana dzialalnosi na rzecz innych ludzi, zwnaszcza w formie wolontariatu - aktywna wsp6lpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierzq! or garizacj ami charytatywnymi itp. lub - vtyr6zniajqca, udokumentowana dzialalnoiic na rzecz Srodowiska szkolnego, zwlaszcza w migdzyszkolnych organach samorz4d6w mlodziely, sarnoruqdzie szkolnym lub organ izacjach mlodziezowych.

4 3. W przypadkach uczni6w zwolnionych przez Dyrektora Okrggowej Komisji Egzaninacyjnej z obowi4pku przystqpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych na podstawie $ 49 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Eduftncji Narodowei z dnia 30 louietnia 2007 r. w sprmvie warunkfw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz przeprowadzania spravtdziandw i egzamin6w w szkolach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z p6in. zm) ustala sig nastgpujqce zasady Wznaczania liczby punkt6w za egzatnin gimnazjalny, o kt6rych mowa w ust. 2pkt l, odpowiadajqcej sumie liczby punkt6w mozliwych do uzyskania za poszczeg6lne zakresy egzaminu gimnazjalnego z: l) ipzyka polskiego - liczba punkt6w zaoceng na Swiadectwie z jezykapolskiego, 2) historii i wos - Srednialiczby punkt6w zaoceny na Swiadectwie z historii i wos, 3) matematyki * liczbapunkt6w za ocene na Swiadectwie z matematyki, 4) przedmiot6w przyrodniczych - Srednialiczby punkt6w za oceny na Swiadectwie z biologii, geografi ftzyki i chemii, 5) iezyk obcy liczba punkt6w za oceng na Swiadectwie z jgzyka obcego wskazane go prze z kandy data. Punkty za oceny na Swiadectwie oblicza sig zgodnie z zasadqokreslon4 w ust. 2 pl<t Rekrutacja uczni6w do oddzianow dwujezycznych w liceach og6lnoksztalcqcych moze sig odbywa6 z uwzglednieniem wynik6w dodatkowego sprawdzianu uzdolnieri kierunkowych, na warunkach ustalonych przez rady pedagogiczne tych szk6l. 5. Dopuszcza sie mozliwosl przeprowadzenia sprawdziaru uzdolnieri kierunkowych r6wniez w innych przypadkach niz wymienione w ust. 4, na warunkach ustalonych przez radg pedagogicznqo jeheli program rrauczarria realizowany w oddziale albo danej szkole wymaga od kandydat6w szczegllnych indywidualnych predyspo zycji, w szczeg6lnosci plastycznych lub muzycznych. Dodatkowy sprawdzian mole byi przeprowadzony tylko na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej po wczesniejszym uzyskaniu opinii DolnoSl4skiego Kuratora OSwiaty. 6. Rekrutacjauczni6w do szk6l i klas sportowych oraz szk6l mistrzostwa sportowego odbywa sig na warunkach okreslonych w $ 12 rozporzqdzeniaministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 luteg o 2004 roku. 7. Dyrektor szkoly ponadgimna4alnej, nie p62niej niz do korica lutego 2013 r. podaje kandydatom do wiadomosci szczegolowe kryeria, o kt6rych mowa w ust. I orcz *arunki, o kt6rych mowa w ust. 4,5 i 6. Termin ten nie dotyczy szk6l nowo tworzonych. 8. Szkoly w kt6rych przeprowadzone bedzie dodatkowe postgpowanie kwalifikacyjne, okt6rym mowa w ust. 4,5 i 6, okresl4i podadzqdo wiadomo5ci do korflca lutego 2013 r. zakres wymagari obowi4puj4cych kandydata do danego oddziatu. Termin przyjmowania z$oszen do tych szk6l ustala sie w okresie od 18 do 27 marca 2013 r. Dodatkowe postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadzane bgdzie od 3 kwietnia do 17 maja20l3 r. 9. Kandydat6w, kt&zy ukoriczyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywajqcych za grarric4lub ukoriczyli szkolg za granicqprzyjmuje sig do klasy pierwszej na podstawie Swiadectwa (zaswiadczenia) wydanego przez szkolg za granic4 i ostatniego Swiadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 10. Laureaci i finalisci og6lnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczni6w szkot ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkurs6w przedmiotowych o zasiggu wojew6dzkim iponadwojew6dzkim, kt6rych program obejmuje w calodci lub poszerza tresci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu

5 (co potwierdza wlaiciwy kurator oswiaty wydajqc stosowne zaiwiadczenie), przyjmowani s4 do wybranej szkoly ponadgimnazjalnej niezalehnie od kryteri6w, o kt6rych mowa w ust. l. Zafwiadczenra wydane przez kuratora oswiaty wlasciwe go ze wzglgdu na siedzibg szkoly, do kt6rej vczqszczal laureat lub finalista konkursu przedmiotowego, Se wa1ne na terenie calego kraju I l. Konkursami, o kt6rych mowa w ust.lo sa w szczeg6lnosci konkursy wymienione w zanqczniku nr 3a. 12. Przy przyjmowaniu do szk6l, w przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych w postepowaniu kwalifi kacyj nym, pierwszefstwo maj zu l) sieroty, osoby przebywajqc" w plac6wkach opiekuriczo-wychowawczych oraz osoby umieszc zone w rodzin ach zastepczych, 2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolno$ciach, kt6rym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajqcymi mozliwosci wyboru kierunku ksztalcenia ze wzglgdu na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniq publicznej poradni psycholo giczno-pedagogic znej, w tym publicznej poradni specj alistycznej. 13. Dodatkowymi kryteriami r6znicujecym kandydat6w, w przypadku posiadania r6wnej liczby punkt6w rekrutacyjnych wynikaj4cych z kryteri6w wymienionych w ust. 2 s% 1 ) Nqczna liczba punkt6w za wyniki na egzarrinie gim nazjalnym, 2) ocena zachowania, 3) liczba punkt6w za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w czqsci zbieznej z kierunkiem ksztalcenia w wybranym przezkandydata oddziale, 4) Srednia ocen z przedmiot6w obowi4tkowych w Swiadectwie ukorlczenia gimn azjum. Dodatkowe kryteria brane s4pod uwagq kolejno do momentu zrlhnrcowania kandydat6w. $4 Prryjmowanie podarfr kandydatrfw do szk6l ponadgimnazjalnych 1. Kandydat w trakcie rekrutacji mohe r6wnoczesnie skladai dokumenty do nie wiecej trzech szk6l ponadgimnazjalnych Qtrzez szkolq rozumie siq. szkolq samodzielnq lub szkoly wchodzqcej w sldad zespolu). ni? Up Kandydat skladaj4c dokumenty do wybranej szkoly posluguje sig kopiami Swiadectwa ukoriczenia gimnazjum i zalwiadczenia o szczegslowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poswiadczonymi przez dyrektora gimnazjum, kt6re kandydat ukoriczyl. Kandydat do szkoly ponad gimnazjalnej sklada podanie w terminie od 15 do 26 lwietnia 2013 r. (propozycjapodania - zanqcznik nr 4). Kandydat mohe dokonai zlriarry decyzji o wyborz e i przenie5i podanie do innej szkoly w terminie od 25 do 27 czerwca 201,3 r. Kandydat do szkoly ponadgimnazjalnej, do kt6rej wczesniej znotyl podanie o przyjecie, dolqcza w terminie od 28 czerwca do I lipca 2013 r. nastgpuj4ce dokumenty: l) kopig Swiadectwa ukonczenia szkoly oraz kopie zaswiadczenia o wyniku egzaminu gimnazialnego poswiadczone przez dyrektora gimnazjum, kt6re kandydat ukofczyl, 2) kopig zafwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazahzdrowotnych do ksztalcenia w okre6lonym zawodzie, wydane na podstawie odrgbnych przepis6w (doty czy tylko )

6 kandydat6w ubiegaj4cych siq o przyjgcie do klasy pierwszej technikum lub zasadnic zej szkoly zawodowej ), 3) podanie o ptzyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkola takim dysponuje, a ponadto: 4) dokumenty nadajqce uprawnienia wynikaj4c e z zapisu w $ 3 ust. 12 zaruqdzenia, 5) zaswiadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkurs6wi olimpiadprzedmiotowych, o kt6rychmowaw $ 3 ust. l0 zarzqdzenia, 6) w przypadku kandydata do klasy sportowej i szkoly mistrzostwa sportowego - opinig trenera lub instruktora prowadzqcego zajecia sportowe, opinig lekarza, za1wiadczerie lekarskie potwierdzalqce bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistg w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,- zgodnie z odrgbnymi przepis ami oraz pisemn4 zgodgrodzic6w (prawnych opiekun6w), 7) w przypadku kandydata do klasy specjalnej i integracyjnej - orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzqcy. $s Kwalifikowanie do szk6l l. 2. J Ogloszenie list kandydat6w przyjetych do szk6l ponadgimna4alnych powinno nastqpi6 nie p62niej niz 3lipca 2013 r. Osoby pnyiqte do szk6l sq obowiqzane zlozy(, oswiadc zenie potwierd zajqce wolg podjecia nauki w danej szkole oraz oryginaly Swiadectwa i zalwiadczenia o szczeg6lowych wynikach egzarinu gimnazjalnego najpo1niej w terminie do 5 lipca 2013 r. Ogloszenie ostatecznych list kandydat6w przyjgtych do poszczeg6lnych szk6l powinno nastqpid nie po2niej niz 8 lipca 2013 r. Szkoly, kt6re nie zakohczyly rekrutacji do S lipca 2013 r. przeprowadzajqdrugi nab6r. Szkoly dysponuj4ce wolnymi miejscami po pierwszym naborze przyjmujq kopie dokument6w kandydat6w w terminie do 9 lipca 2013 r. Ogloszenie list przyiptych uczni6w w szkolach przeprowad zajqcych drugi nab6r powinno nastqpii nie p62niej niz 10 tipca 2013 r. Osoby przyiete do szk6l w drugim naborze se obowi4tane zlozy oswiadc zenie potwierdzqqce wolg podjgcia nauki w danej szkole oraz oryginaly Swiadectwa i zafwiadczenia o szazeg6lowych wynikach egzaminu gimn azjalnego najpoiniej w terminie do l2lipca 2013 r. Ogloszenie ostatecznych list kandydat6w przyjgtych do poszczeg6lnych szk6l w drugim naborze powinno nastqpii nie p62niej niz 15 lipca 2013 r. Osoby nieprzyjete do szkoly s4 zobowiqzane do odbioru zlo1onych dokument6w w ci4gu 7 dni od zakohczenia postgpowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokument6w ulegn4 zniszczeniu. Kandydatom nieprzyjqtym szkola udziela szczeg6lowych informacji w celu ulatwienia im wyboru innej szkoly lub zawodu.

7 W szkolach, do kt6rych nie zglosi sig odpowiednia liczba kandydat6w, kwalifikowanie naleiry zakonczyi nie p62niej ni?3l sierpnia 2013 r. Kwalifikowanie uczni6w do szk6l artystycznych odbywa sie na zasadach okreflonych w rozporzqdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 20ll r. w sprawie warunk6w i trybu przyjmowania uczni6w do publicznych szk6l i plac6wek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typ6w szk6l do innych (Dz. U. Nr 142, poz. 83 1). $6 Organizacja informacji dla kandydat6w i ich rodzic6w l. Powoluje siq nastepuj4ce punkty informacyjne dla kandydat6w do szk6l ponadgimnazjalnych: 1) punkt miejski we Wroclawiu - przy Poradni Psycholo giczno - Pedagogicznej Nr 9, ul. Krakowska 102, tel. (71) lub (71) ts, 2) punkt miejski w Jeleniej Gorue - przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. WolnoSci259, tel. (75) l lub (75) , 3) punkt miejski w Legnicy - przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr l, ul. Wroclawska 183a, tel. (76) lub (76) , 4) punkt miejski w Walbrzychu przy Poradni Psycholo giczno Pedagogicznej, ul. Matejki 7, tel. Q$ lub (74) Zadaniem punkt6w jest udzielanie informacji o mozliwosciach podjgcia nauki i wyboru zawodu w szkolach na terenie wojewodztwa dolnosl4skiego oraz o wolnych miejscach w szkolach polozonych w rejonach dzialartia punktu. J Punktymiejskie i rejonowe czynrne sewterminie od 18 marca do 19 tipca 2013 r. Miejsce funkcjonowania punkt6w informacyjnych okresl4 dyrektorzy poradni, kt6rzy s4 odpowiedzialni za organizacjg i przebieg dyzur6w. W dzialalnosci punkt6w informacyjnych mog4 bra(, udzial zaproszeni przedstawiciele szk6l, pracodawc6w, organizacji rzemieslniczych, Rejonowego UrzEdu Pracy oraz doradcy zawodowi Szkolnych OSrodk6w Kariery. Szkolne punkty informacyjne powinny rozpoczqd dzialalnosd nie p62niej niz 18 marca 2013 r. i zakofrczyl po dokonaniu naboru przez szkole. Za dzialalnosi szkolnego punktu informacyjnego odpowiada dyrektor szkoly. Zadaniem szkolnego punktu informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej, wymaganiach stawianych kandydatom podczas postgpowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie oraz mozliwosciach zatrudnienia po ukoriczeniu szkoly. Szkolne punkty przekazuj4 na bie?qco, w formie elektronicznej, informacje o wolnych miejscach w swoich szkolach do wlasciwych ze wzgledu napoloaenie punkt6w w poradniach psychologiczno-pedagogic znych oraz do Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu.

8 s7 Obieg informacji o naborze do szk6l l. Wszystkie szkoly dostarczajq wedlug wzoru podanego w zalqczniku nr 5 niniejszego zarzqdzenia, meldunki do : 1) Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu pocztq elektronicznao na adres: lub 2) rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 3) wlasciwych miejskich punkt6w informacyjnych: a) punkt miejski we Wroclawiu (szkoly z powiat6w: g6rowskiego, milickiego, olesnickiego, olawskiego, strzeliriskiego, Sredzkiego, trzebnickiego, wolowskiego, wroclawskiego, m. Wroclaw), b) punkt miejski w Jeleniej G6rze (szkoly z powiat6w: boleslawieckiego, jeleniog6rskiego, kamiennog6rskiego, lubanski go, lw6weckiego, zgorzeleckiego, m. Jelenia G6ra), c) pnkt miejski w Legnicv (szkoly z powiat6w: glogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubiriskiego, polkowickiego, zlotoryjskiego, m. Legnica), d) punkt miejski w Walbrzychu (szkoty z powiat6w: dzierzoniowskiego, klo dzkie go, Swi dni ckie go, w albr zyskie go, z4bkowickie go). 2. Terminy skladania informacji o wynikach kwalifikacji do szk6l ponadgimnazjalnych po dokonaniu: l) pierwszego naboru do 8 lipca 2013 r., 2) drugiego naboru do 15 lipca 2013 r. 3. Do 31 sierpnia 2013 r. meldunki wedlug wzoru podanego w zalqczriku nr 5 zarzqdzenia zlo2qszkoly, kt6re wcze$niej nie wykonaly planowanych zadan. G2956 lv TERMINARZ REKRUTAGJI DO SZKOL POLICEALNYCH DLA IIILODZIE}X ORAZ SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSLYGH $8 l. Do trzyletniego liceum og6lnoksztalcqcego dla doroslych ustala sie: a) termin skladania podan od 3 do 28 czerwc 2013 r. b) ogloszenie wynik6w naboru do 5 lipca 2013 r. 2. Do szk6l policealnych dla mlodzie?y i doroslych ustala sig: a) termin skladania podari od I lipca do 29 sierpnia 2013 r. b) ogloszenie wynik6w naboru do 31 sierpnia 2013 r. 3. Rekrutacja do szk6l policealnych dla mlodzie?y odbywa sie na zasadach okreslonych w $ l3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku.

9 W szkolach dla doroslych rekrutacja odbywa sig na zasadach okreslonych w $ 20 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia2o lutego 2004 roku. W szkolach, do ktorych nie zglosi siq odpowiednia liczba kandydat6w, kwalifikowanie nale?y zakonczyi nie p62niej niz3l sierpnia 2013 r. Wszystkie szkoly wymienione w $ 8 przekazuje w dniu ogloszenia wynik6w naboru informacje o Iiczbie przyjgtych i ilosci wolnych miejsc do Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu wedlug wzoru podaneg o w zalqczniku nr 5 zarzqdzenia. $e Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 15 stycznia20l3 roku. DolNosr+q KU ATY mgr Reata. fuwlsuticz \ilvkaz zalacznik6w: zalqcznik nr I - terminarzrckrutacji do gimnazj6w, zalqcznik nr 2 - terminarz rekrutacji do szk6l ponadgimnazjalnych, zanqcznik nr 3a -.vqtkaz konkurssw przedmiotowych o zasiggu co najmniej wojew6dzkim, kt6rych laureaci przyjmowani sq do wybranej szkoty ponadgimnazjalnej niezalehnie od ustalonych kryteri6w, zanqczrik nr 3b - :vqykaz osi4gnigi w konkursach o zasiggu co najmniej wojewodzkim, zakt6re przyznawane se dodatkowe punkty rekrutacyjne, zalqcnik nr 4 - propozycjapodania o przyjecie do szkoly ponadgimnazjalnej, zanqcznik nr 5 - wz6r meldunku o wynikach naboru do szk6l ponadgi mnazjalnych. zalqcznik nr I TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJOW 1. Sktadanie deklar acji przystqpienia do sprawdzian6w uzdolnieri kierunkovvych dla kandydat6w do oddzialow dwujgzy cznych oraz proby sprawno fici fizycznej dla kandydatow do klas sportowych zgodnie z informacj:t uzyskan4 w szkole 2. Dodatkowe spraw dziarry uzdolnieri kierunkowych dla kandydatow do oddzial6w dwujezycznych oraz proby sprawno Sci fizycznej dla kandydat6w do klas sportowych od 18 marca do 27 marca 2013 r. 9

10 J. Skladanie podari o przyjecie do klasy pierwszej gimnazjum. od 2 do 12 lcwietnia 2013 r. 4. Skladanie kopii Swiadectwa ukonczenia szkoly podstawowej i kopii zafwiadczenia o wynikach sprawd zianu po klasie sz6 stej oraz innych wymaganych dokument6w. od 28 czerwca do 1 lipca 2013r. 5. Ogloszenie list uczni6w przyjgtych do gimnazjum. do 3 lipca 2013 r. 6. Potwierd zenie woli przyj gcia do gimnazj um poprzez zalozenie oryginal6w Swiadectwa ukoriczenia szkoly podstawowej i zaswiadczenia o wynikach sprawdzianupo klasie sz6stej oraz innych wymaganych dokument6w do 5 lipca 2013 r. 7. Ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyjgtych do gimnazjum, po zloheniu dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 6 do 8 lipca 2013 r. zalqcznik nr 2 TERMINARZ REKRUTAC JI D O SZK6T, PONAD GIMNAZJALNYCH 1 Skladanie deklaracji prryst4pienia do sprawdzian6w uzdolnieri kierunkowych dla kandydat6w do szk6l przeprowadzajqcych dodatkowe postgpowanie kwalifikacyjne, o kt6rym mowa w punkcie 2. od 18 do 27 marca 2013 r. 2. Sprawdziany uzdolnieri kierunkowych, na przeprowadzenie kt6rych zgodg wyrazil Minister Edukacji Narodowej i dla kandydat6w do oddzial6w dwujgzycznychoraz pr6by sprawno5ci fizycmej dla kandydat6w do klas sportolvych od 3 kwietnia do 17 maja 2013 r. J. Skladanie podaf przez kandydat6w do szk6l ponadgimnazjalnych. od 15 do 26lrwietnia 2013 r. 4. MozliwoS6 zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesienie podania do innej szkoly. od 25 do 27 czenntca20l3 r, 5. Skladanie przez kandydat6w do wybranej szkoty ponadgim nazj alnej kopii $wiadectwa ukofczenia szkoty, kopii zaswiadczenia o wyniku e gzam inu gimnazj alne go or az innych wyma ganyc h doku me nt6w. od 28 czerryca do 1 lipca2ol3 r. 10

11 6. Ogloszenie list przyjetych do szk6l ponadgimnazjalnych. do 3 lipca 2013 r. 7. Zlohenie o$wiadczenia potwierdzajqcego wolg podjgcia nauki w danej szkole oraz oryginal6w Swiadectwa ukoriczenia gimn azjum i zaswiadczenia o szczeg6lowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. do 5 lipca 2013 r. 8. ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyietych do poszczeg6lnych szk6l, po zloheniu dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 7. do 8lipca 2013 r. 9. Pr4rjmowanie kopii dokument6w kandydatow przez szkoly dysponujqce wolnymi miejscami po pierwszym naborze do 9 lipca 2013 r. 10. Ogloszenie list przyjety ch w szko lach przeprowadzaj 4cych drugi nab6r. do 10 lipca 2013 r. 11. Zlohenie oswiadczenia potwierdzajqcego wolg podjgcia nauki w danej szkole oraz oryginal6w Swiadectwa ukofczenia gimn afum i za6wiadczenia o szczeg6lowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przezkandydat6w, o kt6rych mowa w punkcie 10. do l2lipca 2013 r. 12. ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyjetych do poszczeg6lnych szk6l, po zloheniu dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie I 1. do 15 lipca 2013 r. 13. skladanie podan do trzyletniego liceum og6lnoksztalcqcego dla dorostych. od 3 do 28 czerwca 2013 r. t4. Ogloszenie wynik6w naboru do trryletniego liceum og6lnoks ztatcqcego dla doroslvch. do 5 lipca 2013 r. 15. Skladanie podari do szk6l policealnych dla mlodzieiry i dorostych. od 1 lipca do 29 sierpnia r. 16. ogloszenie wynik6w naboru do szk6l policealnych dla mlodzieiry i dorostych. do 31 sierpnia 2013 r. 17. zakofrczenie kwalifikowania w szkolach, do kt6rych nie zglosi sig odpowiednia liczba kandydat6w. do 31 sierpnia 2013 r. zalqcznik nr 3a 1l

12 Wykaz konkurs6w przedmiotowych o zasipgu co najmniej wojew6dzkim, ktrirych laureaci prryjmowani s4 do rvybranej szkoty ponadgimnazjalnej niezaleinie od ustalonych kryteri6w: l. Konkursy: jezyka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii, frzyki, geografii, biologii, jgzyka angielskiogo, jgzyka niemieckiego, francuskiego wystepuj4ce pod wsp6lnq nazwq,,zdolny StAZak Gimnazjalista". 2. Konkurs pod nazw4,,liga Naukowa - DolnoSlqski Konkurs Gimnazjalist6w". 3. Konkurs matematyczny -,,Olimpiada Matematy cznagimnazjalist6w". 4. Konkurs informatyczny -,,Olimpiada Informaty czna Gimnazjalist6w". 5. Konkurs jgzyka angielskiego -,,Olimpiada JgzykaAngielskiego dla Gimnazjalist6w". zalqcznik nr 3b Wykaz osi4gnip6 w konkursach o zasiggu co najmniej wojew6dzkim, zakt6reprzyzn wane s4 dodatkowe punkty rekrutaryjne: 1. Uzyskanie tytulu finalisty w konkursach: 1) konkursach: jgzyka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, jgzyka angielskiego, jgzyka niemieckiego, francuskiego wystgpuj4cych pod wsp6ln4 nazwq,,zdolny SlaTak Gimnazjalista", 2),,LigaNaukowa - DolnoSlqski Konkurs Gimnazjalist6w" - poczewszy od edycji 2009, 3) konkursie matematycznym -,,Olimpiada Matematy czna Gimnazjalist6f', 4) konkursie inform aty cznym -,,Olimp iada Informat y czna Gimnazj alist6w", 5) konkursie jgzyka angielskiego -,,Olimpiada JpzykaAngielskiego dla Gimn azjalist6vr", 2. Uzyskanie tytulu laureata lub finalisty w konkursach: 1) konkursie historycznymi -,,Losy Zolnierza i dzieje orgza polskiego w latach l53l 1683 od Obertyna do Wiednia." - -,,Losy Zolnierza i dzieje orgza polskiego w latach Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego". - edycja 20lll}0lZ, -,,Losy Zolnierzai dzieje orghapolskiego w latach O niepodleglosd i granice Rzeczpospolitej" - edycja , edycj a20l0l20ll, 2) DolnoSl4skim Konkursie JpzykaAngielskiego LTNION JACK CONTEST, 3) Regionalnym Konkursie Chemicznym,,Mlody chemik eksperymentuje", 4) konkursie ekologicznym,,poznajemy Parki Krajobrazowe polski", 5) konkursie wiedzy o Parlamencie RP oraz ludziach tworzqcych jego dzieje, t2

13 6) konkursie,,losy Polak6w na Wschodzie w latach ", 7) Og6lnopolskim Konkursie JEzyka Niemieckiego dla Gimnazjalist6w, 8) Og6lnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna. 3. Uzyskanie tytulu laureata w konkursach: 1) konkursie organizowanym przez Osrodek Pamigd i Przys zlofic,,swiadectwa historyczne",, 2) konkursie historycznym,,w kalejdoskopie pamigci Polska i Polacy w latach ", 3) DolnoSl4skim Konkursie Historycznym,,Od SolidarnoSci do Trzeciej Rzeczpospolitej". 4. Uzyskanie co najmniej wyr62nienia w og6lnopolskim tematycznym konkursie historycznym,,historia Bliska". Propozycja podania o przyjgcie do szkoly ponadgimnazjalnej zalqcznik nr 4 PESEL (piecze6 gimnazjum) PODANIE o przyjpcie do szkoty ponadgimnazjalnej Dyrektor (pelna nazwa szkoly ponadgimnazjalnej) (ulica, numer) (kod pocztowy, miejscowosd) I. Dane osobowe kandydata do szkoly: Imiona, nazwisko:... Imiona i nazwiska rodzic6w/opiekun6w prawnych:... Datai miejsce urodzenia:... Adres zarieszkania: (dzieh, miesi4c, rok, miejscowosd) (kod pocztowy, miejscowos6,, ulica, nr domu / nr mieszkania, gmin4 wojew6dztwo) t3

14 Telefon kontaktowy fi. Proszg o przyj cie mnie do klasy pierwszej wybieram jezyki obce: l. (kontynuacja-j. obcy obowirykowy w gimnazjum) (wybrany) III. fnne szkoly, do kt6rych skladam podania o przyjpcie do klasy pierwszej. (pelna na4ilaszkoly ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowos6) (pelna naztxta szkoly ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowos6) Wypelniajq: uczeri i rodzice / opiekunowie prawni. fv' Informacja o uczniu skierowana do przyszrego wychowawcy i pedagoga szkory ponadgimnazjalnej 1. Wypehia uczeri. Jakie zainteresowania rozwijale s / roztnjalas w okresie nauki w gimnazjum? (np. jakie lubisz przedmioty, twoje osiqgtrigcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje...) (podpis ucznia) 2. Wypelniajq rodzice / opiekunowie prawni. z informacjami zawartymi w podaniu zapoznalismy siq. "' " " a;;;;;;;il;;;;'ffi;;;j;;' " t4

15 (miejscowosd, data) (podpis rodzic6w / opiekun6w prawnych) Wytuham zgodq na przetwarzanie przezwskazane szkoly danych osobowych "'i;;,';_*;;;;;;; w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoly ponadgi mnazjalnej. (podpis kandydata) (podpis rodzic6w / opiekun6w prawnych) (miejscowosd, data) Y. Zal4czniki: 1. Kopia Swiadectwa ukoriczenia szkolv! 2. Kopia zaswiadczenia o wynik ach egzarrrinu gimn azjalnego n 3. Dwie fotografie n 4. Zafvnadczenie lekarskie (kandydaci ubiegaiecy siq do szkoty zawodowei) n 5. Podanie o przyznanie miejsca w internacie n 6. Opinia lub orzeczenie poradni psy (kandydaci z wadami sluchu, wzroku i naruadow rucfru)- 7. za(tvnadczenie wydane pruezkomisie konkursowe _ (laqryaci, finaliici konkursgry hlb olimpi4 qzedmiotowych) 8. Opinie trener4 lekarzz zaswadczengleka$kie _ (Fandydagi do klas qpg{owygh i Fk6l 9. O,vnczenre o potrzebie ksztalcenia specjatnego qi.strzostwa sportowego) E - (kandydaci do klas specjalnych i integracyinvch), ^ STAVau"t,ao Up rp""jany.h l yj"v.t) tr lo.skierowanie wydane prrez o.gan VI. Wyniki rekrutacji lv'ype lnia s zkol a p onadgimnazj alna D tr. egzarmn o suma punkt6w za oceny w Swiadectwie klasy III z crtercch przedmiot6w branych pod uwagq podczas rekrutacji do danej szkoly. r.rrnu,puokt6* Liczba uryskanych punkt6w: Suma uzyskanych punkt6w 15

16 Zastosowano preferencj e : vii. Decyzja szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwatifikacyjnej Szkolna Komisja Rekrutacyino - Kwalifikaryjna postanowila przyjq('/ nie przyiq6* ucznia (piecz96 szkoty ponadgimnazjalnei) (piecz96 i podpis dyrektora) (data) Wypelnia szkola ponadgimnazjalna w przypadku negatywnej decyzji (pieczg6 szkoly) przekazuje dokumentacj g ucznia. (data i podpis osoby wydaj4cej dokumenty) (podpis osoby odbieraj4cej - rodzice, prawni opiekunowie) zalqcznik nr 5 wuir meldunka o wynikach naboru do szk6l ponadgimna4iatnych Sprawozdanie z naboru do klas pierwszych w szkolach ponadgimnazjalnych na rok szkolny zolglzol4 adres: ltyp szkolyl [zaw6d] 3L o.ct of? G 4? ffa "9.9'r -rn CL a 4r -ru =F t= }:E co N razem t6

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 S t r o n a SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Kandydatom oferujemy naukę w oddziale dwujęzycznym (z językiem niemieckim): a. przedmioty nauczane w języku polskim i niemieckim:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określa rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 23 pkt 2 rozporządzenie MEN i S z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOJNOWIE

ZASADY REKRUTACJI DO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOJNOWIE ZASADY REKRUTACJI DO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOJNOWIE ZASADY REKRUTACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE http://www.pzs-chojnow.pl/rekrutacja-,s140,m1.html TECHNIKUM http://www.pzs-chojnow.pl/rekrutacja-,s140,m1.html

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna - art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna - art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15 Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15 DO SZKÓŁ: TRZYLETNICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, CZTEROLETNICH

Bardziej szczegółowo

2. Postgpowanie rekrutacyjne moze byi prowadzone z wykorzystaniem system6w informatycznych.

2. Postgpowanie rekrutacyjne moze byi prowadzone z wykorzystaniem system6w informatycznych. Zarzqdzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora OSwiaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie termin6w rekrutacji do gimnazj6w oraz termin6w i zasad rekrutacji kandydat6w do szk6l ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACYJNY DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 O 11 Podstawy prawne: REGULAMIN REKRUTACYJNY DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Artykuł 9 ust.2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach prowadzi nabór do klas pierwszych technikum w zawodach:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach prowadzi nabór do klas pierwszych technikum w zawodach: REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIEDRZYCHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) został opracowany w oparciu o przepisy Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 1 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 1 1. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji, dostępny na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2014/2015 Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 58-400 Kamienna Góra tel. (+48) 75-645-01-82 faks (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2015/2016 Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU NA ROK SZKOLNY 2007/2008

REGULAMIN REKRUTACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU NA ROK SZKOLNY 2007/2008 REGULAMIN REKRUTACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU NA ROK SZKOLNY 2007/2008 Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

ZASADY REKRUTACJI. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ZASADY REKRUTACJI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIKUM MECHANICZNE Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze NA ROK SZKOLNY 2010/2011 http://www.norwid.jgora.pl (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W NOWEJ RUDZIE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W NOWEJ RUDZIE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W NOWEJ RUDZIE Szkoła stosuje nabór papierowy, czyli na podstawie złożonego podania o

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie

Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie Technikum 4 letnie Liceum Ogólnokształcące 3 letnie Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie na rok szkolny 015/016 (opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 58-400 Kamienna Góra tel. (+48) 75-645-01-82 faks (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl Podstawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO

OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Z POWIATU ZGORZELECKIEGO Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE KALENDARIUM. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO Regulamin rekrutacji do klas I na rok szkolny 2015/2016

I. ZASADY OGÓLNE KALENDARIUM. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO Regulamin rekrutacji do klas I na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN DOTYCZY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

na rok szk. 2015/2016

na rok szk. 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu na rok szk. 2015/2016 Na podstawie Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2010 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 72/2010 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 72/2010 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klasy pierwszej Technikum MCKK w Lubinie na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klasy pierwszej Technikum MCKK w Lubinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze Rok szkolny 2013/2014

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze Rok szkolny 2013/2014 Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze Rok szkolny 2013/2014 I. Przyjmowanie podań kandydatów do liceum 1. Kandydaci składają

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Lubin, luty 2014 r. 1 Podstawa prawna 1. Rozdział 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014

Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014 Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011 Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011 1. O przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie w trybie rekrutacji mogą ubiegać się

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) został opracowany w oparciu o przepisy Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ROK SZKOLNY 2016 / 2017 1 Zasady Ogólne 1. Kandydaci kwalifikowani są do poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Załącznik do Statutu ZSAE ( 26, pkt. 3 Statutu) REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Podstawę prawną do niniejszego regulaminu stanowią:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Na podstawie 8 ust. 1 oraz 13 ust. 1 z uwzględnieniem 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do szkół

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja. 3) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

I. Rekrutacja. 3) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2009 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 56/2009 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 56/2009 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WOPZN.110.3.2013 Opole, dnia 21 stycznia 2013 r. Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r.

WOPZN.110.3.2013 Opole, dnia 21 stycznia 2013 r. Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. WOPZN.110.3.2013 Opole, dnia 21 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacyjno Kwalifikacyjną, która sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacyjno Kwalifikacyjną, która sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego. Dobrzeń Wielki 15.02.2007r. Zasady przyjmowania kandydatów do klas pierwszych Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Dobrzeniu Małym. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim. I. Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a na rok szkolny 2015/2016 Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zostały określone

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012 Kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół nr 1 (Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej) w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 I. Słowo wstępne II. Warunki przyjęcia III. Terminy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW do szkół wchodzących w skład ZESPOŁU SZKÓŁ w PACZKOWIE

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW do szkół wchodzących w skład ZESPOŁU SZKÓŁ w PACZKOWIE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW do szkół wchodzących w skład ZESPOŁU SZKÓŁ w PACZKOWIE na rok szkolny 2011/2012 Na podstawie: Rozporządzenie z MENiS z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 a) od 11 maja od godz. 10 00 do 22 maja do godz.15 00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, kandydaci

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie: 1. ZARZĄDZENIA Nr 10 Mazowieckiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna: ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Załącznik do Statutu ZSAE (dot. 33 Statutu ZSAE) REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO EKONOMICZNYCH W GDYNI Podstawę prawną do niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej. II Liceum Ogólnokształcącego. w Lęborku. na rok szkolny 2013/2014

Regulamin. Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej. II Liceum Ogólnokształcącego. w Lęborku. na rok szkolny 2013/2014 Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku na rok szkolny 2013/2014 1 Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PUBLICZNEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PUBLICZNEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PUBLICZNEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2012/2013 I. Przyjmowanie podań kandydatów do liceum 1. Kandydaci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLSZTYNIE rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLSZTYNIE rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLSZTYNIE rok szkolny 2017/2018 1 Podstawę prawną zasad przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określa: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo