Zarz4dzenie N" fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz4dzenie N" fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW"

Transkrypt

1 Zarz4dzenie N" fizors Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie termin6w rekrutacji do gimnazj 6w oraz termin6w i zasad rekrutacji kandydat6w do szkril ponadgimnazjalnych na rok szkolny Podstovva prqwna: rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 rola,t w sprmuie warunkfw i trybu przyjmowania ucznifw do szk6l publicziych oraz przechodzeiia z jednych Updw szk6l do innych (Dz. u. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z p6in. zm.) Czg56 INFORMACJE OGOLNE $1 l ' Informacje o szkolach ponadgimnazjalnych i dostgpnych formach ksztalcenia pozaszkolnego, umozliwiajqcych rcalizacjq obowi4zku nauki -opublikowane se na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu, pod adresem: www. kuratorium. wroclaw.pl. 2' Szczeg6lowe zasady rekrutacji ustalaj4 szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne, powolane ptzez dyrektor6w, uwzglgdniaj4c postanowienia niniejsze gi tartqazenia. 3' Zasady i terminy rekrutacji opartej o elektroniczny system wspomagania nie moge byi sptzeczne z postanowieniami rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku orazniniejsze go zarzqdzenia. 4' W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzqdzeniem stosuje siq przepisy rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia2o luteg o 2004 roku. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW $2 1. Ustala sie nastgpujqce terminy rekrutacji do gimnazjow: 1) Skladanie podari o przyjecie do klasy pierwszej gimnazjum: od 2 do 12 kwietnia 2013 r. 2) Skt przystqpienia do sprawdzian6w uzdolnieri kierunkolvych dla ddzialow dwujezycinych oraz pr6by sprawnosci fizycznej dla sportowych: z1 odnie z informacja uryskan4 w szkole.

2 3) Przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu uzdolnieri kierunkowych dla kandydat6w do oddzial6w dwujezycznych oraz pr6by sprawnosci fizycznej dla kandydat6w do szk6l i klas sportowych: od 18 do 27 marca2dl3 r. 4) Skladanie kopii Swiadectwa ukohczenia szkoly podstawowej i kopii zaswiadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie sz6stej oraz innych wymaganych dokument6w: od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. 5) Ogloszenie listy uczni6w przyjgtych do gimnazjum: do 3 lipca 2013 r. 6) Potwierdzenie woli przyjecia do gimnazjum poprzez zlozenie oryginal6w Swiadectwa ukorlczenia szkoly podstawowej i za$wiadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie sz6stej oraz innych wymaganych dokument6w: do 5 lipca 2013 r. 7) Ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyjetych do gimnazjum: do 8 lipca 20I"3 r. 2. J. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum og6lnodostgpnego prowadzonego przez gmine lub innego nalelqcego do sieci gimnazj6w ustalanej przez gming regulujq zapisy $ 5 rozporuqdzerna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia2o lutego 2004 roku. Konkursem organizowanym przez DolnoSlqskiego Kuratora Oswiaty (spelniajgcym warunki okre$lone w $ 5 ust. 6 rozporzqdzenia), kt6rego laureaci przyjmowani sq do gimnazjum og6lnodostgpnego niezalehnie od kryteri6w zawartych w jego statucie, jest Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczni6w Szkol Podstawowych,,zDolny Slryaczek". Czg56 lll REKRUTACJA DO SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH DLA MLODZIEV? TRZYLETN CH LTCEOW OGOLNOKSZTATCACYCH, CZTEROLETNICH TECHNIKoW, ZASADNICZYCH SZKO L ZAWODOVVYCH $3 Rekrutacja uczni6w do szk6l ponadgimnazjalnych dla mlodziezy na podbudowie gimnazjum odbywa sig na podstawie kryteri6w zawartych w statucie szkoly, uwzgledniaj4cych: 1) liczbe punkt6w uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzarrego w ostatnim roku nauki w gimnazjlm, zawarte w za6wiadczeniu o szczeg6lowych wynikach egzaminu; 2) liczbg punkt6w uzyskanych za oceny, zawarte w Swiadectwie ukoriczenia gimnazjrxn, z iezyka polskiego i trzech wybranych obowi4zkowych zeec edukacyjnych, wskazany ch pr zez dyrektora s zkoly p onad g i mnazj alnej ; 3) liczbg punkl6w uzyskanych za inne osi4gnie cia ucznia wymienione na Swiadectwie ukoriczeni a gimn azjum; 4) liczbe punkt6w uzyskanych za wyniki sprawdzianu uzdolnieri kierunkovvych w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4. Kandydat ubiegaj4cy sig o przyjgcie do klasy pierwszej mole otrzymac w postgpowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punkt6w, w tym: 1) 50 punkt6w rekrutaryjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyra2one w skali procentowej, zgodnie z zasad4 a) liczba punkt6w rekrutacyjnych zakuzdy wynik procentory z zakresu: - jezyka polskiego,

3 - historii i wiedzy o spoleczefstwie, - il:"trffi przyrodn iczych:biologii, geografi i, frzykii chemii, - jezyka obcego na poziomie podstawowym, jest r6wna liczbie okreslaj4cej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielo nej przez dziesigf" b) liczba punkl6w rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest r6wna sumie punkt6w rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyzej zakres6w egzaminu. 2) 40 punkttfw za oceny z jgzyka polskiego i trzech obowi4zkowych zajg6 edukacyjnych, otrzymarre na Swiadectwie ukoriczenia gimnafixn, zgodnie z zasadq. 10 punkt6w - ocena: celuj4cy, 8 punkt6w - ocena:bardzo dobry, 6 punkt6w - ocena: dobry, 4 punkty - ocena: dostateczny, 0 punkt6w - ocena: dopuszczajqcy. 3) 10 punkt6w za inne osi4gnigcia ucznia wymienione w Swiadectwie ukofczenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: a) 2 punkty zaukonczenie gimnazjum zwyrohnieniem, b) maksymalnie 5 punkt6w za osi4gnigcia w konkursach o zasiggu co najmniej wojew6dzkim, wskazane w zanqczniku nr 3b zarzqdzenia (l konkurs -2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt.,3 i wigcej - 5 pkt.), c) maksymalnie 2 punkty za ponihsze osi4gniecia w zawodach wiedzy, artystycnrych i sportolvych organizowanych przez kuratora oswiaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dzia\ajqce na terenie szk6l: (1 osi4gniecie - I pkt, 2 i wiqcej - 2 pkt.): zajgcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, zajgcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytulu laureata w konkursach lub zaw o dach artysty czny ch, zajgcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytulu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, d) I punkt za inne, zapisane w statucie szkoly ponadgimnazjalnej i podane do wiadomosci kandydatom przez dyrektora szkoly ponadgimnazlalnej osi4gnigcia ucznia, naprzyhjad: - wzorowe zachowanie lub - stala, udokumentowana dzialalnosi na rzecz innych ludzi, zwnaszcza w formie wolontariatu - aktywna wsp6lpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierzq! or garizacj ami charytatywnymi itp. lub - vtyr6zniajqca, udokumentowana dzialalnoiic na rzecz Srodowiska szkolnego, zwlaszcza w migdzyszkolnych organach samorz4d6w mlodziely, sarnoruqdzie szkolnym lub organ izacjach mlodziezowych.

4 3. W przypadkach uczni6w zwolnionych przez Dyrektora Okrggowej Komisji Egzaninacyjnej z obowi4pku przystqpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych na podstawie $ 49 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Eduftncji Narodowei z dnia 30 louietnia 2007 r. w sprmvie warunkfw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz przeprowadzania spravtdziandw i egzamin6w w szkolach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z p6in. zm) ustala sig nastgpujqce zasady Wznaczania liczby punkt6w za egzatnin gimnazjalny, o kt6rych mowa w ust. 2pkt l, odpowiadajqcej sumie liczby punkt6w mozliwych do uzyskania za poszczeg6lne zakresy egzaminu gimnazjalnego z: l) ipzyka polskiego - liczba punkt6w zaoceng na Swiadectwie z jezykapolskiego, 2) historii i wos - Srednialiczby punkt6w zaoceny na Swiadectwie z historii i wos, 3) matematyki * liczbapunkt6w za ocene na Swiadectwie z matematyki, 4) przedmiot6w przyrodniczych - Srednialiczby punkt6w za oceny na Swiadectwie z biologii, geografi ftzyki i chemii, 5) iezyk obcy liczba punkt6w za oceng na Swiadectwie z jgzyka obcego wskazane go prze z kandy data. Punkty za oceny na Swiadectwie oblicza sig zgodnie z zasadqokreslon4 w ust. 2 pl<t Rekrutacja uczni6w do oddzianow dwujezycznych w liceach og6lnoksztalcqcych moze sig odbywa6 z uwzglednieniem wynik6w dodatkowego sprawdzianu uzdolnieri kierunkowych, na warunkach ustalonych przez rady pedagogiczne tych szk6l. 5. Dopuszcza sie mozliwosl przeprowadzenia sprawdziaru uzdolnieri kierunkowych r6wniez w innych przypadkach niz wymienione w ust. 4, na warunkach ustalonych przez radg pedagogicznqo jeheli program rrauczarria realizowany w oddziale albo danej szkole wymaga od kandydat6w szczegllnych indywidualnych predyspo zycji, w szczeg6lnosci plastycznych lub muzycznych. Dodatkowy sprawdzian mole byi przeprowadzony tylko na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej po wczesniejszym uzyskaniu opinii DolnoSl4skiego Kuratora OSwiaty. 6. Rekrutacjauczni6w do szk6l i klas sportowych oraz szk6l mistrzostwa sportowego odbywa sig na warunkach okreslonych w $ 12 rozporzqdzeniaministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 luteg o 2004 roku. 7. Dyrektor szkoly ponadgimna4alnej, nie p62niej niz do korica lutego 2013 r. podaje kandydatom do wiadomosci szczegolowe kryeria, o kt6rych mowa w ust. I orcz *arunki, o kt6rych mowa w ust. 4,5 i 6. Termin ten nie dotyczy szk6l nowo tworzonych. 8. Szkoly w kt6rych przeprowadzone bedzie dodatkowe postgpowanie kwalifikacyjne, okt6rym mowa w ust. 4,5 i 6, okresl4i podadzqdo wiadomo5ci do korflca lutego 2013 r. zakres wymagari obowi4puj4cych kandydata do danego oddziatu. Termin przyjmowania z$oszen do tych szk6l ustala sie w okresie od 18 do 27 marca 2013 r. Dodatkowe postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadzane bgdzie od 3 kwietnia do 17 maja20l3 r. 9. Kandydat6w, kt&zy ukoriczyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywajqcych za grarric4lub ukoriczyli szkolg za granicqprzyjmuje sig do klasy pierwszej na podstawie Swiadectwa (zaswiadczenia) wydanego przez szkolg za granic4 i ostatniego Swiadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 10. Laureaci i finalisci og6lnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczni6w szkot ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkurs6w przedmiotowych o zasiggu wojew6dzkim iponadwojew6dzkim, kt6rych program obejmuje w calodci lub poszerza tresci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu

5 (co potwierdza wlaiciwy kurator oswiaty wydajqc stosowne zaiwiadczenie), przyjmowani s4 do wybranej szkoly ponadgimnazjalnej niezalehnie od kryteri6w, o kt6rych mowa w ust. l. Zafwiadczenra wydane przez kuratora oswiaty wlasciwe go ze wzglgdu na siedzibg szkoly, do kt6rej vczqszczal laureat lub finalista konkursu przedmiotowego, Se wa1ne na terenie calego kraju I l. Konkursami, o kt6rych mowa w ust.lo sa w szczeg6lnosci konkursy wymienione w zanqczniku nr 3a. 12. Przy przyjmowaniu do szk6l, w przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych w postepowaniu kwalifi kacyj nym, pierwszefstwo maj zu l) sieroty, osoby przebywajqc" w plac6wkach opiekuriczo-wychowawczych oraz osoby umieszc zone w rodzin ach zastepczych, 2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolno$ciach, kt6rym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajqcymi mozliwosci wyboru kierunku ksztalcenia ze wzglgdu na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniq publicznej poradni psycholo giczno-pedagogic znej, w tym publicznej poradni specj alistycznej. 13. Dodatkowymi kryteriami r6znicujecym kandydat6w, w przypadku posiadania r6wnej liczby punkt6w rekrutacyjnych wynikaj4cych z kryteri6w wymienionych w ust. 2 s% 1 ) Nqczna liczba punkt6w za wyniki na egzarrinie gim nazjalnym, 2) ocena zachowania, 3) liczba punkt6w za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w czqsci zbieznej z kierunkiem ksztalcenia w wybranym przezkandydata oddziale, 4) Srednia ocen z przedmiot6w obowi4tkowych w Swiadectwie ukorlczenia gimn azjum. Dodatkowe kryteria brane s4pod uwagq kolejno do momentu zrlhnrcowania kandydat6w. $4 Prryjmowanie podarfr kandydatrfw do szk6l ponadgimnazjalnych 1. Kandydat w trakcie rekrutacji mohe r6wnoczesnie skladai dokumenty do nie wiecej trzech szk6l ponadgimnazjalnych Qtrzez szkolq rozumie siq. szkolq samodzielnq lub szkoly wchodzqcej w sldad zespolu). ni? Up Kandydat skladaj4c dokumenty do wybranej szkoly posluguje sig kopiami Swiadectwa ukoriczenia gimnazjum i zalwiadczenia o szczegslowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poswiadczonymi przez dyrektora gimnazjum, kt6re kandydat ukoriczyl. Kandydat do szkoly ponad gimnazjalnej sklada podanie w terminie od 15 do 26 lwietnia 2013 r. (propozycjapodania - zanqcznik nr 4). Kandydat mohe dokonai zlriarry decyzji o wyborz e i przenie5i podanie do innej szkoly w terminie od 25 do 27 czerwca 201,3 r. Kandydat do szkoly ponadgimnazjalnej, do kt6rej wczesniej znotyl podanie o przyjecie, dolqcza w terminie od 28 czerwca do I lipca 2013 r. nastgpuj4ce dokumenty: l) kopig Swiadectwa ukonczenia szkoly oraz kopie zaswiadczenia o wyniku egzaminu gimnazialnego poswiadczone przez dyrektora gimnazjum, kt6re kandydat ukofczyl, 2) kopig zafwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazahzdrowotnych do ksztalcenia w okre6lonym zawodzie, wydane na podstawie odrgbnych przepis6w (doty czy tylko )

6 kandydat6w ubiegaj4cych siq o przyjgcie do klasy pierwszej technikum lub zasadnic zej szkoly zawodowej ), 3) podanie o ptzyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkola takim dysponuje, a ponadto: 4) dokumenty nadajqce uprawnienia wynikaj4c e z zapisu w $ 3 ust. 12 zaruqdzenia, 5) zaswiadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkurs6wi olimpiadprzedmiotowych, o kt6rychmowaw $ 3 ust. l0 zarzqdzenia, 6) w przypadku kandydata do klasy sportowej i szkoly mistrzostwa sportowego - opinig trenera lub instruktora prowadzqcego zajecia sportowe, opinig lekarza, za1wiadczerie lekarskie potwierdzalqce bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistg w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,- zgodnie z odrgbnymi przepis ami oraz pisemn4 zgodgrodzic6w (prawnych opiekun6w), 7) w przypadku kandydata do klasy specjalnej i integracyjnej - orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzqcy. $s Kwalifikowanie do szk6l l. 2. J Ogloszenie list kandydat6w przyjetych do szk6l ponadgimna4alnych powinno nastqpi6 nie p62niej niz 3lipca 2013 r. Osoby pnyiqte do szk6l sq obowiqzane zlozy(, oswiadc zenie potwierd zajqce wolg podjecia nauki w danej szkole oraz oryginaly Swiadectwa i zalwiadczenia o szczeg6lowych wynikach egzarinu gimnazjalnego najpo1niej w terminie do 5 lipca 2013 r. Ogloszenie ostatecznych list kandydat6w przyjgtych do poszczeg6lnych szk6l powinno nastqpid nie po2niej niz 8 lipca 2013 r. Szkoly, kt6re nie zakohczyly rekrutacji do S lipca 2013 r. przeprowadzajqdrugi nab6r. Szkoly dysponuj4ce wolnymi miejscami po pierwszym naborze przyjmujq kopie dokument6w kandydat6w w terminie do 9 lipca 2013 r. Ogloszenie list przyiptych uczni6w w szkolach przeprowad zajqcych drugi nab6r powinno nastqpii nie p62niej niz 10 tipca 2013 r. Osoby przyiete do szk6l w drugim naborze se obowi4tane zlozy oswiadc zenie potwierdzqqce wolg podjgcia nauki w danej szkole oraz oryginaly Swiadectwa i zafwiadczenia o szazeg6lowych wynikach egzaminu gimn azjalnego najpoiniej w terminie do l2lipca 2013 r. Ogloszenie ostatecznych list kandydat6w przyjgtych do poszczeg6lnych szk6l w drugim naborze powinno nastqpii nie p62niej niz 15 lipca 2013 r. Osoby nieprzyjete do szkoly s4 zobowiqzane do odbioru zlo1onych dokument6w w ci4gu 7 dni od zakohczenia postgpowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokument6w ulegn4 zniszczeniu. Kandydatom nieprzyjqtym szkola udziela szczeg6lowych informacji w celu ulatwienia im wyboru innej szkoly lub zawodu.

7 W szkolach, do kt6rych nie zglosi sig odpowiednia liczba kandydat6w, kwalifikowanie naleiry zakonczyi nie p62niej ni?3l sierpnia 2013 r. Kwalifikowanie uczni6w do szk6l artystycznych odbywa sie na zasadach okreflonych w rozporzqdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 20ll r. w sprawie warunk6w i trybu przyjmowania uczni6w do publicznych szk6l i plac6wek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typ6w szk6l do innych (Dz. U. Nr 142, poz. 83 1). $6 Organizacja informacji dla kandydat6w i ich rodzic6w l. Powoluje siq nastepuj4ce punkty informacyjne dla kandydat6w do szk6l ponadgimnazjalnych: 1) punkt miejski we Wroclawiu - przy Poradni Psycholo giczno - Pedagogicznej Nr 9, ul. Krakowska 102, tel. (71) lub (71) ts, 2) punkt miejski w Jeleniej Gorue - przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. WolnoSci259, tel. (75) l lub (75) , 3) punkt miejski w Legnicy - przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr l, ul. Wroclawska 183a, tel. (76) lub (76) , 4) punkt miejski w Walbrzychu przy Poradni Psycholo giczno Pedagogicznej, ul. Matejki 7, tel. Q$ lub (74) Zadaniem punkt6w jest udzielanie informacji o mozliwosciach podjgcia nauki i wyboru zawodu w szkolach na terenie wojewodztwa dolnosl4skiego oraz o wolnych miejscach w szkolach polozonych w rejonach dzialartia punktu. J Punktymiejskie i rejonowe czynrne sewterminie od 18 marca do 19 tipca 2013 r. Miejsce funkcjonowania punkt6w informacyjnych okresl4 dyrektorzy poradni, kt6rzy s4 odpowiedzialni za organizacjg i przebieg dyzur6w. W dzialalnosci punkt6w informacyjnych mog4 bra(, udzial zaproszeni przedstawiciele szk6l, pracodawc6w, organizacji rzemieslniczych, Rejonowego UrzEdu Pracy oraz doradcy zawodowi Szkolnych OSrodk6w Kariery. Szkolne punkty informacyjne powinny rozpoczqd dzialalnosd nie p62niej niz 18 marca 2013 r. i zakofrczyl po dokonaniu naboru przez szkole. Za dzialalnosi szkolnego punktu informacyjnego odpowiada dyrektor szkoly. Zadaniem szkolnego punktu informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej, wymaganiach stawianych kandydatom podczas postgpowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie oraz mozliwosciach zatrudnienia po ukoriczeniu szkoly. Szkolne punkty przekazuj4 na bie?qco, w formie elektronicznej, informacje o wolnych miejscach w swoich szkolach do wlasciwych ze wzgledu napoloaenie punkt6w w poradniach psychologiczno-pedagogic znych oraz do Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu.

8 s7 Obieg informacji o naborze do szk6l l. Wszystkie szkoly dostarczajq wedlug wzoru podanego w zalqczniku nr 5 niniejszego zarzqdzenia, meldunki do : 1) Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu pocztq elektronicznao na adres: lub 2) rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 3) wlasciwych miejskich punkt6w informacyjnych: a) punkt miejski we Wroclawiu (szkoly z powiat6w: g6rowskiego, milickiego, olesnickiego, olawskiego, strzeliriskiego, Sredzkiego, trzebnickiego, wolowskiego, wroclawskiego, m. Wroclaw), b) punkt miejski w Jeleniej G6rze (szkoly z powiat6w: boleslawieckiego, jeleniog6rskiego, kamiennog6rskiego, lubanski go, lw6weckiego, zgorzeleckiego, m. Jelenia G6ra), c) pnkt miejski w Legnicv (szkoly z powiat6w: glogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubiriskiego, polkowickiego, zlotoryjskiego, m. Legnica), d) punkt miejski w Walbrzychu (szkoty z powiat6w: dzierzoniowskiego, klo dzkie go, Swi dni ckie go, w albr zyskie go, z4bkowickie go). 2. Terminy skladania informacji o wynikach kwalifikacji do szk6l ponadgimnazjalnych po dokonaniu: l) pierwszego naboru do 8 lipca 2013 r., 2) drugiego naboru do 15 lipca 2013 r. 3. Do 31 sierpnia 2013 r. meldunki wedlug wzoru podanego w zalqczriku nr 5 zarzqdzenia zlo2qszkoly, kt6re wcze$niej nie wykonaly planowanych zadan. G2956 lv TERMINARZ REKRUTAGJI DO SZKOL POLICEALNYCH DLA IIILODZIE}X ORAZ SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSLYGH $8 l. Do trzyletniego liceum og6lnoksztalcqcego dla doroslych ustala sie: a) termin skladania podan od 3 do 28 czerwc 2013 r. b) ogloszenie wynik6w naboru do 5 lipca 2013 r. 2. Do szk6l policealnych dla mlodzie?y i doroslych ustala sig: a) termin skladania podari od I lipca do 29 sierpnia 2013 r. b) ogloszenie wynik6w naboru do 31 sierpnia 2013 r. 3. Rekrutacja do szk6l policealnych dla mlodzie?y odbywa sie na zasadach okreslonych w $ l3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku.

9 W szkolach dla doroslych rekrutacja odbywa sig na zasadach okreslonych w $ 20 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia2o lutego 2004 roku. W szkolach, do ktorych nie zglosi siq odpowiednia liczba kandydat6w, kwalifikowanie nale?y zakonczyi nie p62niej niz3l sierpnia 2013 r. Wszystkie szkoly wymienione w $ 8 przekazuje w dniu ogloszenia wynik6w naboru informacje o Iiczbie przyjgtych i ilosci wolnych miejsc do Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu wedlug wzoru podaneg o w zalqczniku nr 5 zarzqdzenia. $e Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 15 stycznia20l3 roku. DolNosr+q KU ATY mgr Reata. fuwlsuticz \ilvkaz zalacznik6w: zalqcznik nr I - terminarzrckrutacji do gimnazj6w, zalqcznik nr 2 - terminarz rekrutacji do szk6l ponadgimnazjalnych, zanqcznik nr 3a -.vqtkaz konkurssw przedmiotowych o zasiggu co najmniej wojew6dzkim, kt6rych laureaci przyjmowani sq do wybranej szkoty ponadgimnazjalnej niezalehnie od ustalonych kryteri6w, zanqczrik nr 3b - :vqykaz osi4gnigi w konkursach o zasiggu co najmniej wojewodzkim, zakt6re przyznawane se dodatkowe punkty rekrutacyjne, zalqcnik nr 4 - propozycjapodania o przyjecie do szkoly ponadgimnazjalnej, zanqcznik nr 5 - wz6r meldunku o wynikach naboru do szk6l ponadgi mnazjalnych. zalqcznik nr I TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJOW 1. Sktadanie deklar acji przystqpienia do sprawdzian6w uzdolnieri kierunkovvych dla kandydat6w do oddzialow dwujgzy cznych oraz proby sprawno fici fizycznej dla kandydatow do klas sportowych zgodnie z informacj:t uzyskan4 w szkole 2. Dodatkowe spraw dziarry uzdolnieri kierunkowych dla kandydatow do oddzial6w dwujezycznych oraz proby sprawno Sci fizycznej dla kandydat6w do klas sportowych od 18 marca do 27 marca 2013 r. 9

10 J. Skladanie podari o przyjecie do klasy pierwszej gimnazjum. od 2 do 12 lcwietnia 2013 r. 4. Skladanie kopii Swiadectwa ukonczenia szkoly podstawowej i kopii zafwiadczenia o wynikach sprawd zianu po klasie sz6 stej oraz innych wymaganych dokument6w. od 28 czerwca do 1 lipca 2013r. 5. Ogloszenie list uczni6w przyjgtych do gimnazjum. do 3 lipca 2013 r. 6. Potwierd zenie woli przyj gcia do gimnazj um poprzez zalozenie oryginal6w Swiadectwa ukoriczenia szkoly podstawowej i zaswiadczenia o wynikach sprawdzianupo klasie sz6stej oraz innych wymaganych dokument6w do 5 lipca 2013 r. 7. Ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyjgtych do gimnazjum, po zloheniu dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 6 do 8 lipca 2013 r. zalqcznik nr 2 TERMINARZ REKRUTAC JI D O SZK6T, PONAD GIMNAZJALNYCH 1 Skladanie deklaracji prryst4pienia do sprawdzian6w uzdolnieri kierunkowych dla kandydat6w do szk6l przeprowadzajqcych dodatkowe postgpowanie kwalifikacyjne, o kt6rym mowa w punkcie 2. od 18 do 27 marca 2013 r. 2. Sprawdziany uzdolnieri kierunkowych, na przeprowadzenie kt6rych zgodg wyrazil Minister Edukacji Narodowej i dla kandydat6w do oddzial6w dwujgzycznychoraz pr6by sprawno5ci fizycmej dla kandydat6w do klas sportolvych od 3 kwietnia do 17 maja 2013 r. J. Skladanie podaf przez kandydat6w do szk6l ponadgimnazjalnych. od 15 do 26lrwietnia 2013 r. 4. MozliwoS6 zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesienie podania do innej szkoly. od 25 do 27 czenntca20l3 r, 5. Skladanie przez kandydat6w do wybranej szkoty ponadgim nazj alnej kopii $wiadectwa ukofczenia szkoty, kopii zaswiadczenia o wyniku e gzam inu gimnazj alne go or az innych wyma ganyc h doku me nt6w. od 28 czerryca do 1 lipca2ol3 r. 10

11 6. Ogloszenie list przyjetych do szk6l ponadgimnazjalnych. do 3 lipca 2013 r. 7. Zlohenie o$wiadczenia potwierdzajqcego wolg podjgcia nauki w danej szkole oraz oryginal6w Swiadectwa ukoriczenia gimn azjum i zaswiadczenia o szczeg6lowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. do 5 lipca 2013 r. 8. ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyietych do poszczeg6lnych szk6l, po zloheniu dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 7. do 8lipca 2013 r. 9. Pr4rjmowanie kopii dokument6w kandydatow przez szkoly dysponujqce wolnymi miejscami po pierwszym naborze do 9 lipca 2013 r. 10. Ogloszenie list przyjety ch w szko lach przeprowadzaj 4cych drugi nab6r. do 10 lipca 2013 r. 11. Zlohenie oswiadczenia potwierdzajqcego wolg podjgcia nauki w danej szkole oraz oryginal6w Swiadectwa ukofczenia gimn afum i za6wiadczenia o szczeg6lowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przezkandydat6w, o kt6rych mowa w punkcie 10. do l2lipca 2013 r. 12. ogloszenie ostatecznej listy uczni6w przyjetych do poszczeg6lnych szk6l, po zloheniu dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie I 1. do 15 lipca 2013 r. 13. skladanie podan do trzyletniego liceum og6lnoksztalcqcego dla dorostych. od 3 do 28 czerwca 2013 r. t4. Ogloszenie wynik6w naboru do trryletniego liceum og6lnoks ztatcqcego dla doroslvch. do 5 lipca 2013 r. 15. Skladanie podari do szk6l policealnych dla mlodzieiry i dorostych. od 1 lipca do 29 sierpnia r. 16. ogloszenie wynik6w naboru do szk6l policealnych dla mlodzieiry i dorostych. do 31 sierpnia 2013 r. 17. zakofrczenie kwalifikowania w szkolach, do kt6rych nie zglosi sig odpowiednia liczba kandydat6w. do 31 sierpnia 2013 r. zalqcznik nr 3a 1l

12 Wykaz konkurs6w przedmiotowych o zasipgu co najmniej wojew6dzkim, ktrirych laureaci prryjmowani s4 do rvybranej szkoty ponadgimnazjalnej niezaleinie od ustalonych kryteri6w: l. Konkursy: jezyka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii, frzyki, geografii, biologii, jgzyka angielskiogo, jgzyka niemieckiego, francuskiego wystepuj4ce pod wsp6lnq nazwq,,zdolny StAZak Gimnazjalista". 2. Konkurs pod nazw4,,liga Naukowa - DolnoSlqski Konkurs Gimnazjalist6w". 3. Konkurs matematyczny -,,Olimpiada Matematy cznagimnazjalist6w". 4. Konkurs informatyczny -,,Olimpiada Informaty czna Gimnazjalist6w". 5. Konkurs jgzyka angielskiego -,,Olimpiada JgzykaAngielskiego dla Gimnazjalist6w". zalqcznik nr 3b Wykaz osi4gnip6 w konkursach o zasiggu co najmniej wojew6dzkim, zakt6reprzyzn wane s4 dodatkowe punkty rekrutaryjne: 1. Uzyskanie tytulu finalisty w konkursach: 1) konkursach: jgzyka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, jgzyka angielskiego, jgzyka niemieckiego, francuskiego wystgpuj4cych pod wsp6ln4 nazwq,,zdolny SlaTak Gimnazjalista", 2),,LigaNaukowa - DolnoSlqski Konkurs Gimnazjalist6w" - poczewszy od edycji 2009, 3) konkursie matematycznym -,,Olimpiada Matematy czna Gimnazjalist6f', 4) konkursie inform aty cznym -,,Olimp iada Informat y czna Gimnazj alist6w", 5) konkursie jgzyka angielskiego -,,Olimpiada JpzykaAngielskiego dla Gimn azjalist6vr", 2. Uzyskanie tytulu laureata lub finalisty w konkursach: 1) konkursie historycznymi -,,Losy Zolnierza i dzieje orgza polskiego w latach l53l 1683 od Obertyna do Wiednia." - -,,Losy Zolnierza i dzieje orgza polskiego w latach Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego". - edycja 20lll}0lZ, -,,Losy Zolnierzai dzieje orghapolskiego w latach O niepodleglosd i granice Rzeczpospolitej" - edycja , edycj a20l0l20ll, 2) DolnoSl4skim Konkursie JpzykaAngielskiego LTNION JACK CONTEST, 3) Regionalnym Konkursie Chemicznym,,Mlody chemik eksperymentuje", 4) konkursie ekologicznym,,poznajemy Parki Krajobrazowe polski", 5) konkursie wiedzy o Parlamencie RP oraz ludziach tworzqcych jego dzieje, t2

13 6) konkursie,,losy Polak6w na Wschodzie w latach ", 7) Og6lnopolskim Konkursie JEzyka Niemieckiego dla Gimnazjalist6w, 8) Og6lnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna. 3. Uzyskanie tytulu laureata w konkursach: 1) konkursie organizowanym przez Osrodek Pamigd i Przys zlofic,,swiadectwa historyczne",, 2) konkursie historycznym,,w kalejdoskopie pamigci Polska i Polacy w latach ", 3) DolnoSl4skim Konkursie Historycznym,,Od SolidarnoSci do Trzeciej Rzeczpospolitej". 4. Uzyskanie co najmniej wyr62nienia w og6lnopolskim tematycznym konkursie historycznym,,historia Bliska". Propozycja podania o przyjgcie do szkoly ponadgimnazjalnej zalqcznik nr 4 PESEL (piecze6 gimnazjum) PODANIE o przyjpcie do szkoty ponadgimnazjalnej Dyrektor (pelna nazwa szkoly ponadgimnazjalnej) (ulica, numer) (kod pocztowy, miejscowosd) I. Dane osobowe kandydata do szkoly: Imiona, nazwisko:... Imiona i nazwiska rodzic6w/opiekun6w prawnych:... Datai miejsce urodzenia:... Adres zarieszkania: (dzieh, miesi4c, rok, miejscowosd) (kod pocztowy, miejscowos6,, ulica, nr domu / nr mieszkania, gmin4 wojew6dztwo) t3

14 Telefon kontaktowy fi. Proszg o przyj cie mnie do klasy pierwszej wybieram jezyki obce: l. (kontynuacja-j. obcy obowirykowy w gimnazjum) (wybrany) III. fnne szkoly, do kt6rych skladam podania o przyjpcie do klasy pierwszej. (pelna na4ilaszkoly ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowos6) (pelna naztxta szkoly ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowos6) Wypelniajq: uczeri i rodzice / opiekunowie prawni. fv' Informacja o uczniu skierowana do przyszrego wychowawcy i pedagoga szkory ponadgimnazjalnej 1. Wypehia uczeri. Jakie zainteresowania rozwijale s / roztnjalas w okresie nauki w gimnazjum? (np. jakie lubisz przedmioty, twoje osiqgtrigcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje...) (podpis ucznia) 2. Wypelniajq rodzice / opiekunowie prawni. z informacjami zawartymi w podaniu zapoznalismy siq. "' " " a;;;;;;;il;;;;'ffi;;;j;;' " t4

15 (miejscowosd, data) (podpis rodzic6w / opiekun6w prawnych) Wytuham zgodq na przetwarzanie przezwskazane szkoly danych osobowych "'i;;,';_*;;;;;;; w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoly ponadgi mnazjalnej. (podpis kandydata) (podpis rodzic6w / opiekun6w prawnych) (miejscowosd, data) Y. Zal4czniki: 1. Kopia Swiadectwa ukoriczenia szkolv! 2. Kopia zaswiadczenia o wynik ach egzarrrinu gimn azjalnego n 3. Dwie fotografie n 4. Zafvnadczenie lekarskie (kandydaci ubiegaiecy siq do szkoty zawodowei) n 5. Podanie o przyznanie miejsca w internacie n 6. Opinia lub orzeczenie poradni psy (kandydaci z wadami sluchu, wzroku i naruadow rucfru)- 7. za(tvnadczenie wydane pruezkomisie konkursowe _ (laqryaci, finaliici konkursgry hlb olimpi4 qzedmiotowych) 8. Opinie trener4 lekarzz zaswadczengleka$kie _ (Fandydagi do klas qpg{owygh i Fk6l 9. O,vnczenre o potrzebie ksztalcenia specjatnego qi.strzostwa sportowego) E - (kandydaci do klas specjalnych i integracyinvch), ^ STAVau"t,ao Up rp""jany.h l yj"v.t) tr lo.skierowanie wydane prrez o.gan VI. Wyniki rekrutacji lv'ype lnia s zkol a p onadgimnazj alna D tr. egzarmn o suma punkt6w za oceny w Swiadectwie klasy III z crtercch przedmiot6w branych pod uwagq podczas rekrutacji do danej szkoly. r.rrnu,puokt6* Liczba uryskanych punkt6w: Suma uzyskanych punkt6w 15

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l. 2. 3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo