STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE"

Transkrypt

1 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

2 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), c) Statucie należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Kraszowie, d) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców Samorządzie Uczniowskim należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej w Kraszowie, e) uczniach i rodzicach należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Kraszowie oraz ich rodziców, lub prawnych opiekunów, f) wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Kraszowie, g) organie prowadzącym Szkołę należy przez to rozumieć Gminę Międzybórz, h) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty we Wrocławiu. 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty we Wrocławiu. ROZDZIAŁ 1 Nazwa i inne informacje o Szkole 1

3 3 1. Szkoła Podstawowa w Kraszowie jest placówką publiczną. 2. Szkoła jest placówką wiejską i mieści się w budynku pod adresem: Kraszów 35, Międzybórz. 3. Nazwa Szkoły na pieczęciach okrągłych (dużej i małej ) brzmi: Szkoła Podstawowa w Kraszowie. 4. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 1. Szkoła może posiadać imię, własny hymn, sztandar, godło i ceremoniał. 2. Imię, sztandar i godło nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły, lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 3. Ceremoniał szkolny zatwierdza Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Międzybórz. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty we Wrocławiu. 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy 0 III. 2. Do obwodu Szkoły należą wsie: Kraszów, Ligota Rybińska i Hałdrychowice W Szkole funkcjonuje biblioteka oraz prowadzony jest oddział przedszkolny (klasa zerowa). 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, na zasadach określonych w art. 56 Ustawy. 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 6 7 Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą a zakładem kształcenia nauczycieli, lub szkołą wyższą.

4 Szkoła jest jednostką budżetową. 2. Budżet Szkoły na dany rok kalendarzowy uchwala Rada Miejska w Międzyborzu. 3. Obsługę finansową Szkoły prowadzi księgowość Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu. 3a. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Szkoły ponosi Dyrektor. 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 5. Dyrektor prowadzi gospodarkę finansową szkoły zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez Burmistrza Międzyborza na mocy art. 47 ustawy z r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 11 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 6. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o głównym księgowym, rozumie się przez to Głównego Księgowego Obsługi Finansowej Szkół w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyborzu. 7. Za powierzony majątek szkoły odpowiadają pracownicy i nauczyciele, którzy przyjęli odpowiedzialność materialną za określone w oświadczeniu składniki majątku szkoły. 8. Szkoła dokonuje gromadzenia i wydatkowania środków publicznych na podstawie planu finansowego jednostki budżetowej. 9. Plan finansowy jednostki budżetowej jest zatwierdzany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Pedagogiczną. 10. Dochody jednostki z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej osoby zainteresowane wpłacają na konto bankowe prowadzone dla szkoły i następnie są odprowadzane na konto budżetu gminy. 11. Dochody jednostki z tytułu opłat za dożywianie, wpłacane są na konto bankowe szkoły, a następnie odprowadzane są na konto budżetu gminy w ustalonych terminach. 12. Dyrektor w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej szkoły opracowuje dokumentację zasad (polityki) rachunkowości oraz procedury kontroli zarządczej. 13. Wydatków związanych z dożywianiem dzieci z rodzin o niskich dochodach dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie o systemie oświaty. 14. Gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach wyrażonych w aktualnie obowiązujących aktach prawa regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych. 15. Przy realizacji projektów lub grupy projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, gospodarkę finansową w tym zakresie dostosowuje się do wymogów określonych w zawieranej umowie o dofinansowanie oraz prowadzi się ewidencję umożliwiającą ustalenie wysokości ponoszonych wydatków strukturalnych. ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania Szkoły 9

5 5 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa z uwzględnieniem zapisów zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programie Profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 2. Celem wychowania przedszkolnego jest: - wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 1) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 3) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 5) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ; 6) zachęcania do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 3. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest: 1) wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym; 2) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym rozwoju i możliwościach uczenia się; 3) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny; 4) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 5) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 6) poszanowanie godności dziecka ; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, a także działalności twórczej;

6 6 7) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 8) dbałość o to aby dziecko mogło zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich; 9) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. 4. Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie w/w programy nie zostaną uchwalone na skutek braku porozumienia, to ustala je Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i obowiązują one do czasu uchwalenia ich przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną. 5. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, uwzględniając indywidualne zainteresowania, potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka. 6. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny i zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym: 1) kształtuje środowisko wychowawcze poprzez różne formy realizacji służące osiągnięciu wytyczonych celów; 2) oddziaływuje na następujące sfery: a) moralną, b) intelektualną, c) społeczną, d) zdrowotną, e) estetyczną; 3) realizuje Szkolny Program Profilaktyki i inne programy będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka; 4) promuje zdrowie, ekologię, sport i turystykę; 5) współdziała z poradniami psychologiczno pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności: 1) umożliwia swoim wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa ukończenia kl.iii i podjęcia dalszej nauki, co realizowane jest w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Dyrektora w szkolnym zestawie programów nauczania, a których rodzaj i wymiar godzin określa plan nauczania, zgodny z ramowym planem nauczania,

7 7 2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i turystycznych, olimpiad, konkursów i innych zajęć pozalekcyjnych, 3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania. 2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania. 3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną, która udzielana jest uczniom oraz dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych, ich rodzicom i nauczycielom. 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i przedszkolu polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. 3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu i szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów. 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole i przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. 5. Organizacja pomocy pedagogiczno- psychologicznej jest zadaniem dyrektora. 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole udzielają dzieciom nauczyciele oraz logopeda. 7. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywa się we współpracy 1) rodzicami uczniów 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej,,poradniami ; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami 5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy : 1) ucznia, 2) rodziców ucznia, 3) dyrektora szkoły, 4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 6) poradni, 7) asystenta edukacji romskiej, 8) pomocy nauczyciela, 9) pracownika socjalnego, 10) asystenta rodziny, 11) kuratora sądowego

8 8 9. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 2) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych 4) warsztatów, 10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 11. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole i przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 12. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w oddziałach przedszkolnych prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, natomiast w szkole, obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, lub ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub szczególnych uzdolnień. 13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym w przypadku szkoły- wychowawcę klasy, a w przypadku przedszkola- dyrektora szkoły. 14. Wychowawca klasy w szkole lub dyrektor w przedszkolu informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz planuje i koordynuje udzielanie uczniowi tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane uwzględniając przy tym wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, okresie udzielania tej pomocy oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, dyrektor szkoły informuje się rodziców ucznia. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanych możliwości. 2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Szkole sprawują: a) podczas zajęć szkolnych nauczyciele prowadzący te zajęcia, b) podczas przerw nauczyciele dyżurni zgodnie z harmonogramem dyżurów, c) podczas imprez szkolnych i klasowych osoby odpowiedzialne za organizację imprezy, oraz wychowawcy klas. 3. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie imprez turystyczno sportowych sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności Rodzice. Zasady organizacji działalności 12

9 9 krajoznawczo turystycznej, w tym obowiązki opiekunów wycieczek, określa Regulamin Wycieczek Szkolnych. 4. Dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej. 5. Szkoła reaguje na wszelkie przejawy łamania praw dziecka, zagwarantowanych Konwencją o Prawach Dziecka, współpracując w tym zakresie z policją, sądami, organizacjami, instytucjami i placówkami do tego powołanymi. 6. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 7. Szkoła pomaga w zawieraniu ubezpieczenia, o którym mowa w ust.6, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych, a decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 1. Dyrektor powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie i zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi, w miarę możliwości, swój oddział przez cały etap edukacyjny tzn. w klasach I III. 3. Decyzję w sprawach obsady stanowiska wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: a) z urzędu, b) na pisemny i umotywowany wniosek dotychczasowego wychowawcy, c) na pisemny i umotywowany wniosek Klasowej Rady Rodziców podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 5. Wnioski, o których mowa w ust. 4b i c nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. 1. W Szkole organizowane są zajęcia świetlicowe po zajęciach szkolnych w wymiarze określonym w arkuszu organizacyjnym. 2. W zajęciach świetlicowych biorą udział dzieci, które muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły. 3. W ramach zajęć świetlicowych dzieci pod okiem opiekuna: odrabiają zadania domowe, przygotowują się do lekcji, czytają książki i czasopisma, oglądają filmy, uczestniczą w grach i zabawach, itp. 4. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym w Szkole organizowane jest dożywianie dzieci (ciepły napój, pieczywo i owoce lub jogurt) z możliwością zwolnienia z odpłatności. 5. W Szkole realizowane są projekty i programy takie jak np. Owoce w szkole, Szklanka mleka itp. finansowane lub dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych źródeł

10 10 1. Wychowawcy rozpoznają sytuację materialną swoich wychowanków i sygnalizują Radzie Pedagogicznej konieczność pomocy materialnej. 2. W miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych Szkoła w porozumieniu z miejsko-gminnym ośrodkiem pomocy społecznej udziela dzieciom: zwolnień z odpłatności za wyżywienie. 3. W Szkole realizowany jest rządowy program Wyprawka szkolna, w ramach którego uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (np. niepełnosprawni) mogą korzystać z dopłat do podręczników i przyborów szkolnych. 15 Organami Szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski ROZDZIAŁ 3 Organy Szkoły 1. W Szkole może zostać powołana Rada Szkoły, której tryb powoływania, zasoby funkcjonowania i kompetencje określa art.50 i 51 Ustawy. 2. Kompetencje Rady Szkoły, do chwili jej powołania posiada Rada Pedagogiczna Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor. 2. Dyrektor kieruje Szkołą przy pomocy społecznych zastępców. 3. Zakres obowiązków społecznego zastępcy określa Dyrektor Szkoły. 1. Dyrektor: 1) kieruje Szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 19

11 11 2. Dyrektor: 1) kieruje bieżącą działalnością Szkoły; 2) reprezentuje ją na zewnątrz; 3) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. 3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe. 4. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy; 2) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej; 3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 5) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz informacje o działaniu Szkoły; 6) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 7) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca każdego roku szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego; 8) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo opiekuńczej w Szkole; 10) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania oraz określa warunki jego spełniania; 11) odracza realizację rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego; 12) organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną w formach określonych w statucie Szkoły i decyduje o jej zakończeniu; 13) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne; 14) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego przez dzieci przyjęte do Szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

12 12 15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 16) dopuszcza do użytku szkolnego program wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną; 17) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 18) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego i informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 19) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie; 20) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 21) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etniczneji religijnej uczniom; 22) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli; 23) występuje, w uzasadnionych przypadkach, do Kuratora Oświaty we Wrocławiu z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 24) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich. 5. Dyrektor organizuje działalność Szkoły, a w szczególności: 1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny; 2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość; 7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły; 8) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego obiektu szkolnego; 11) organizuje prace konserwacyjno remontowe w Szkole ; 12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły; 13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

13 13 14) ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych po zasięgnięciu opinii organów Szkoły. 6. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników Szkoły, a w szczególności: 1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły; 2) powierza pełnienie stanowisk kierowniczych pracownikom i odwołuje z nich; 3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w Szkole; 6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników; 7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 8) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły; 9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników; 10) udziela urlopów pracownikom Szkoły; 11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący; 15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 17) odbiera ślubowania od pracowników; 18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania; 19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 7. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły; 3) organizuje dożywianie dla dzieci i określa warunki korzystania z niego; 4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do Wyprawki Szkolnej ; 5) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły; 6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

14 14 8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla niego. 9. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności uchwalony przez ten organ i zgodny ze Statutem. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 1) uchwala regulamin swojej działalności; 2) zatwierdza plany pracy Szkoły na każdy rok szkolny; 3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 4) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczyciel i zatwierdza plan WDN; 6) uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu w przypadku, gdy w Szkole nie została powołana Rada Szkoły; 2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 1) opiniuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 2) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) opiniuje projekt finansowy Szkoły; 5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora; 6) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 7) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 8) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 9) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 10) opiniuje tygodniowy plan lekcji; 11) opiniuje decyzje Dyrektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych w danym roku szkolnym. 3. Rada Pedagogiczna ponadto: 20 21

15 15 1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu i upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu; 2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole; 3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły; 4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora; 5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego; 6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora; 9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 21a 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, Rady Szkoły, organu prowadzącego albo co najmniej ⅓ członków Rady Pedagogicznej. 3. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych w trakcie jego trwania, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. 23

16 16 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest ostateczne Rada Pedagogiczna może powoływać stałe lub doraźne komisje lub zespoły spośród swoich członków do wykonania określonych zadań. 2. Pracami komisji (zespołu) kieruje jej przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek komisji (zespołu). 3. Rada Pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach (np. do Rady Szkoły, komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko Dyrektora) Dla zapewnienia właściwego współdziałania między rodzicami a Szkołą powołuje się Radę Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców, i która w ich imieniu podejmuje i realizuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. 2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej w Szkole, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. 2a. Wybory, o których mowa w ust.2, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 2b. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2) szczegółowy tryb jej wyboru oraz wyborów przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców. 4. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 1) uchwala regulamin swojej działalności;

17 17 2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły; 3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Profilaktyki. 2. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora; 2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 5) opiniuje decyzję Dyrektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych w danym roku szkolnym. 3. Rada Rodziców może ponadto: 1) wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 2) występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych; 3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora; 4) delegowanie swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy Zasady współpracy organów Szkoły: 1) wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji; 2) każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny; 3) plany działań organów powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września, a kopie dokumentów dostarczone Dyrektorowi celu ich powielenia 4) i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły; 5) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego; 6) organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji; 7) uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły;

18 18 8) rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Radę Uczniowską w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu; 9) wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków; 10) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci; 11) wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w ust Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły: 1) w przypadku sporu, w którym stroną nie jest Dyrektor, pomiędzy organami Szkoły: a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora; b) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; c) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów strony sporu; d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze; 2) W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole, przy czym: a) Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania, b) strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. 3. Każdej ze stron sporu przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. ROZDZIAŁ 4 Organizacja Szkoły 1. Cykl kształcenia w Szkole obejmuje 3 lata i obejmuje pierwszy etap edukacyjny- klasy I-III, poprzedzony rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 2. Po ukończeniu kl. III uczniowie kontynuują realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu. 28

19 Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. 2. Rok szkolny w Szkole rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy prawa oświatowego w sprawie organizacji roku szkolnego. 3a. Pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek stycznia lub ostatni piątek przed feriami zimowymi, jeżeli termin ich rozpoczęcia Kurator Oświaty we Wrocławiu określił na wcześniejszy 4. Rozpoczęcie drugiego semestru poprzedza dwutygodniowa przerwa międzysemestralna (ferie zimowe), której termin corocznie określa Kurator Oświaty we Wrocławiu. 5. W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku. 6. W soboty mogą odbywać się jedynie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze lub mogą być odpracowywane zajęcia z innego dnia. 7. Zajęcia dydaktyczne w Szkole odbywają się na jedną zmianę. 8. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organów Szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych w wymiarze do 6 dni. 9. Dodatkowe dni wolne, o których mowa w ust.8, mogą być ustalone: 1) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy; 2) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej. 10. Dyrektor, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych. 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, o których mowa w ust.8, Dyrektor po zasięgnięciu opinii organów Szkoły i za zgodą organu prowadzącego może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego Szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów z zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań z innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

20 20 2a. Do wykazu ilości godzin, o których mowa w ust.2, dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem Dyrektora i wychowawcy klasy przedszkolnej, które wynikają z art.42 ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela. 3. Arkusz organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący, gdyż jest on jednocześnie decyzją finansową zapewniającą środki na opłacenie kadry pedagogicznej i pomocniczej w liczbie godzin (lub etatów) ustalonej w arkuszu, w terminie do dnia 30 maja danego roku. 4. Godziny zajęć, o których mowa w ust.2a przeznaczone są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej, a przydział tych godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli Praca dydaktyczno wychowawcza i opiekuńcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych lub programem wychowania przedszkolnego, w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 3. Program nauczania zawiera: 1) szczegółowe cele edukacyjne; 2) tematykę materiału edukacyjnego; 3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 4. Nauczyciel może wybrać program wychowania przedszkolnego lub program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub: 1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów); 3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 5. Przed dopuszczeniem programu do użytku w Szkole, Dyrektor może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe. 6. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie, a wychowawca klasy zerowej program wychowania przedszkolnego. 7. Programy dopuszcza do użytku Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 8. Dopuszczone do użytku w Szkole programy stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 9. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo