Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną"

Transkrypt

1 Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie i ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Zygmunta Janiszewskiego Szkoła Podstawowa nr 12 jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 3. Część oddziałów w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu to oddziały integracyjne, do których uczęszczają dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych razem z w pełni sprawnymi kolegami 2 Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy od I do VI i oddziały przedszkolne (klasy 0 ). II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 3 1. Szkoła Podstawowa nr 12 realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm)), a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) umożliwia absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym, c) odpowiednio do posiadanych możliwości sprawuje opiekę dydaktyczną i wychowawczą nad wszystkimi uczniami, d) stosownie do warunków szkoły oraz wieku uczniów kształtuje środowisko wychowawcze. e) rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów stosownie do warunków szkoły. 2. Określone powyżej cele i zadania szkoła realizuje w stosunku do wszystkich uczniów poprzez: a) wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania dla rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, kraju zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, b) wdrażanie do odpowiedzialności za poszanowanie godności osobistej, własnej i innych, tolerancji wobec odmienności i niesienia pomocy potrzebującym, c) kształtowanie postawy współdziałania w zespole, w życiu szkoły i środowiskach pozaszkolnych, d) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, oraz motywowanie do samokształcenia, w szczególności wspieranie uzdolnień uczniów objętych SPWU. e) zapewnienie uczniom równych szans rozwoju w ramach programów nauczania zawierających podstawy programowe, zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania, oraz realizacja indywidualnych programów i planów nauczania dla uczniów objętych SPWU. f) przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności odpowiednie do wieku i możliwości intelektualnych uczniów, g) otaczanie niezbędną opieką psychologiczną i pedagogiczną zgodnie z potrzebami uczniów, h) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych, i) współdziałanie z organizacjami dziecięcymi, domami kultury itd., j) współpracę z rodzicami uczniów, k) współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Radą Osiedla, poradnie psychologicznopedagogiczne, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kościołem Katolickim i innymi), l) realizowanie programu wychowawczego szkoły stanowiącego załącznik do niniejszego statutu. 1

2 4 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów oraz do potrzeb środowiskowych przy uwzględnieniu następujących zasad: a) w czasie trwania obowiązkowych zajęć lekcyjnych, gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć nadobowiązkowych lub pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, b) opiekę nad uczniami poza terenem szkoły podczas zajęć dodatkowych, wyjść do kina, teatru, w czasie wycieczek itp. sprawuje nauczyciel (kierownik wycieczki)- odpowiada on za bezpieczeństwo uczniów poza terenem szkoły, c) zatrudnieni w szkole nauczyciele mają obowiązek aktywnego pełnienia dyżurów międzylekcyjnych według grafiku ustalonego przez dyrekcję szkoły i wywieszonego na tablicy ogłoszeń. d) opiekę nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych sprawują nauczyciele wychowawcy tychże oddziałów, e) uczniami wymagającymi stałej opieki lub pomocy: pedagogicznej, wychowawczej, materialnej lub innych form wynikających ze szczególnej sytuacji rodzinnej bądź losowej, opiekuje się pedagog szkolny we współpracy z wychowawcą, f) dzieci pozostające po lekcjach (lub przed lekcjami) objęte są opieką w świetlicy szkolnej i za ich bezpieczeństwo odpowiedzialni są wychowawcy świetlicy. g) Pomoc socjalna dla uczniów może mieć formę rzeczową lub pieniężną. 2. Sposób organizacji wycieczek szkolnych i sprawowania w tym czasie opieki określa regulamin wycieczek Dyrektor szkoły co roku powierza każdy oddział klasę szczególnej opiece wychowawczej uczącemu nauczycielowi wychowawcy. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności zasadne jest, aby wychowawca prowadził oddział przez cały etap nauczania. 2. Rodzice lub opiekunowie uczniów mogą wystąpić o zmianę nauczyciela wychowawcy, składając umotywowany pisemny wniosek do Dyrektora szkoły. Wniosek ten powinien być podpisany przez większość rodziców (opiekunów) uczniów oddziału klasy. 3. Wniosek rozpatruje Dyrektor w ciągu 14 dni od daty jego złożenia W szkole w miarę możliwości lokalowych i kadrowych tworzy się oddziały integracyjne dla umożliwienia dzieciom o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych wszechstronnego rozwoju. 2. skreślony 3. skreślony 4. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię psychologicznopedagogiczną kierowane są do klas integracyjnych przez organ prowadzący szkołę na podstawie odrębnych przepisów. 5. Liczebność uczniów w klasie integracyjnej nie może przekroczyć 20 osób, w tym 3 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 6. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli w tym jeden z kwalifikacjami pedagoga specjalnego. 7. Pracę nauczycieli w klasach integracyjnych wspomagają specjaliści: logopeda, psycholog, i inni w miarę możliwości szkoły i potrzeb ucznia. 8. W klasach integracyjnych realizuje się program nauczania szkoły masowej zgodny ze szkolnym zestawem programów nauczania. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach szkolnych określonych planem nauczania, indywidualnym programem edukacyjno terapeutycznym oraz innych według ich potrzeb i możliwości. 9. Dla każdego niepełnosprawnego ucznia pedagog prowadzący wraz z wychowawcą klasy i przy współudziale specjalistów wspomagających tworzy indywidualny program edukacyjno terapeutyczny realizowany również w czasie pozalekcyjnym stosownie do indywidualnych potrzeb. 10. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują program zgodnie z przewidzianą dla nich podstawą programową. 11. Zadania pedagoga specjalnego i nauczycieli dydaktyków uczących w klasach integracyjnych określone są szczegółowo w Programie organizacyjnym klas integracyjnych 2

3 II.a WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 6a. Zasady ogólne 2. Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia. 3. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia; 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków dalszej pracy; 5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w 6c 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 6b. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 3

4 3. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz dostosować wymagania edukacyjne w przypadku ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania na podstawie tej opinii; 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 4. W ocenianiu obowiązują zasady: 1) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 2) Zasada częstotliwości i rytmiczności uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 3) Zasada jawności kryteriów uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 4) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 5) Zasada różnicowania wymagań zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 6) Zasada otwartości wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację; 5. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te również mogą pochodzić od innego ucznia- ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny. 6. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na najbliższym po sprawdzianie zebraniu ogólnym lub konsultacjach w wyznaczonych godzinach i dniach lub po indywidualnym umówieniu się rodzica z nauczycielem. 7. Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica ucznia skierowany do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, udostępniania prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji jest obowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu/sprawdzianu oraz wskazać mocne i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z wymaganiami edukacyjnymi Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 1) prace pisemne : a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. nie musi być zapowiadana;, b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 2) praca i aktywność na lekcji; 3) odpowiedź ustna; 4) praca projektowa; 5) praca domowa; 6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 7) twórcze rozwiązywanie problemów. 9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także 4

5 systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.7 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 6c. Skala ocen z zajęć edukacyjnych 2. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna w tym ocena zachowania jest oceną opisową. 3. W klasach I III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się stosując symbole literowe lub odpowiadające im wyrażenia : S SUPER! - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia A - BRAWO! otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. B - DOBRZE! otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, ale ma trudności z zastosowaniem posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. C - POĆWICZ! otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności. D - PRACUJ WIĘCEJ! otrzymuje uczeń, który zbyt mało pracuje lub niesystematycznie. Osiąga bardzo słabe wyniki. E - SŁABO! - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, co utrudnia dalsze zdobywanie wiedzy. Raz na dwa miesiące nauczyciel przedstawia ustną informację uczniowi i rodzicom o poziomie osiągnięć ucznia wyrażoną symbolami literowymi. Przekazanie takiej informacji odbywa się w ramach zebrań lub konsultacji. 4. Począwszy od klasy IV oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali: 1) stopień celujący 6 2) stopień bardzo dobry 5 3) stopień dobry 4 4) stopień dostateczny 3 5) stopień dopuszczający 2 6) stopień niedostateczny 1 5. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie + i, gdzie + oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, - niższej kategorii wymagań. 7. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów). 8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 5

6 potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 9. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 1) Celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli: a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią) 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach; 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli: wykonuje zadania typowe, teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności. 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 10. Szczegółowy zakres wymagań tworzą i przedstawiają uczniom oraz rodzicom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w oparciu o przyjęty system oceniania. 11. Przedmiotowe systemy oceniania wchodzą w skład szkolnego systemu oceniania i tak jak on podlegają ewaluacji. Ich przydatność sprawdza się w okresie kilku lat, po całym etapie kształcenia. 12. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty. 6d. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 2. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 1) prace pisemne: a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, c) referaty, d) zadania domowe 2) wypowiedzi ustne: a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, b) wystąpienia (prezentacje), c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 3) sprawdziany praktyczne, 4) projekty grupowe, 6

7 5) wyniki pracy w grupach, 6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje, plakaty, itp., 7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach, 8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji 3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 2) 30% - 49% - dopuszczający 3) 50% - 74% - dostateczny 4) 75% - 89% - dobry 5) 90% - 99% - bardzo dobry 6) 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący 4. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 5. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. 6. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel 7. Możliwości i warunki poprawy innych ocen niż sprawdziany szczegółowo określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 8. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na zasadach określonych przez Przedmiotowe Systemy Oceniania. 9. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian. 10. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 6e. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 2. Za przewidywaną ocenę końcowo roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w par. 6g ust Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana stanowią: 1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej chorobypowyżej miesiąca); 2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych 4) skorzystanie z oferowanych przez nauczyciela form poprawy określonych w przedmiotowych systemach oceniania. 4. Rodzic (opiekun prawny) ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie końcoworocznej. 5. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust. 4, wychowawca odnotowuje ten fakt na wniosku, a nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na poprawę. 6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 wniosek ucznia zostaje odrzucony. 7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela uczącego przedmiotu, dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego treści nauczania danego poziomu edukacyjnego z wnioskowanego przedmiotu. 8. Sprawdziany z przedmiotów : plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne i informatyka maja formę praktyczną. 9. Sprawdzian jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania przez komisję, w skład której wchodzą: nauczyciel uczący przedmiotu, nauczyciel wnioskowanego przedmiotu lub pokrewnego oraz dyrektor szkoły. 7

8 10. Sprawdzian ( w przypadku przedmiotów wymienionych w ust. 9 protokół ze sprawdzianu) zostaje dołączony do arkusza ocen. 11. Podwyższenie oceny końcoworocznej na ocenę, o która ubiega się uczeń może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń ze sprawdzianu przygotowanego na taką ocenę otrzymał co najmniej 90% punktów. 12. Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 6f. Ocena zachowania ucznia 2. Ocena zachowania jest wyrazem opinii szkoły o przestrzeganiu przez ucznia zasad i regulaminów szkolnych, o jego postawie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, jego kulturze osobistej i aktywności społecznej. 3. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 7) okazywanie szacunku innym osobom 4. Ocenę śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali: a) wzorowe, b) bardzo dobre, c) dobre, d) poprawne, e) nieodpowiednie, f) naganne 5. W klasach I III ocena zachowania jest oceną opisową. Szczegółowe kryteria określa System Oceniania Zachowania w klasach I-III. 6. Ocena zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 9. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 1) przestrzega zasad obowiązujących w szkole, 2) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz oraz wykazuje aktywność na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 3) przykładnie dba o mienie szkolne 4) jest koleżeński, chętnie pomaga innym, 5) cechuje go wysoka kultura 6) jest zawsze przygotowany do zajęć. 7) zna i pogłębia wiedzę o historii swojej ojczyzny 8) szanuje tradycje i kulturę własnego i innych narodów 9) jest uczciwy i odpowiedzialny 10) nie spóźnia się, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, 11) bierze udział w pracach samorządu szkolnego, 10. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 1) przestrzega zasad obowiązujących w szkole, 2) reprezentuje szkołę na zewnątrz oraz aktywnie pracuje na rzecz integracji klasy 3) przykładnie dba o mienie szkolne 4) jest koleżeński, 8

9 5) jest kulturalny w szkole i poza nią 6) jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć 7) stara się pogłębiać wiedzę o historii swego kraju 8) szanuje tradycje i kulturę własnego i innych narodów 9) jest uczciwy i odpowiedzialny 10) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i zbyt wielu spóźnień (do 5 w sem.) 11) wspiera działania samorządu szkolnego 11. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 1) przestrzega zasad obowiązujących w szkole, 2) nie wykazuje inicjatywy, ale uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i klasy, 3) dba o mienie szkolne 4) poproszony o pomoc chętnie służy innym 5) zachowuje się w sposób kulturalny, 6) jest dobrze przygotowany do zajęć, 7) dobrze zna historię ojczyzny 8) bierze udział w obchodach uroczystości szkolnych i państwowych 9) wypełnia powierzone obowiązki 10) nieusprawiedliwiona absencja i spóźnienia zdarzają mu się rzadko (odpowiednio do 5 i do 10 ) 12. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 1) stara się przestrzegać ustalonych zasad współżycia w zespole klasowym i szkolnym, 2) w pracach na rzecz klasy i szkoły uczestniczy tylko na wyraźną prośbę nauczyciela, 3) zdarza się, że swoim zachowaniem narusza bezpieczeństwo własne i innych 4) zdarza się, że zachowuje się niekulturalnie 5) poprawnie wypełnia powierzone obowiązki, 6) pobieżnie zna historię ojczyzny 7) potrafi zachować poprawną postawę podczas uroczystości szkolnych i narodowych 8) absencja nieusprawiedliwiona zdarza mu się dość często, ale widoczna jest poprawa (do 10 godzin), 9) często spóźnia się na lekcje, z upływem czasu widoczna jest poprawa (do 15 spóźnień). 13. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 1) narusza, lekceważy bądź łamie zasady obowiązujące w szkole 2) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły 3) świadomie niszczy cudzą własność (szkolną i prywatną), 4) demonstruje swoje naganne zachowanie dając zły przykład innym, 5) swoim zachowaniem przyczynia się do powstawania konfliktów 6) odmawia wykonywania zadań, 7) nie okazuje należytego szacunku uroczystościom i symbolom narodowym 8) przynosi do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych, 9) jest arogancki, używa wulgarnych słów 10) ulega nałogom 11) nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się często (ponad 15 godzin), 12) często spóźnia się na lekcje (ponad 15 razy), 14. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 1) narusza, bądź rażąco łamie zasady obowiązujące w szkole 2) wykazuje lekceważący stosunek wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 3) świadomie niszczy cudzą własność 4) demonstruje naganne zachowanie dając zły przykład innym 5) celowo wywołuje konflikty 6) odmawia wykonywania zadań 7) świadomie lekceważy powagę uroczystości i symboli narodowych 8) przynosi do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu 9) stwarza zagrożenie zdrowia i życia innych 10) ulega nałogom 11) wchodzi w konflikt z prawem 12) nie przejawia woli poprawy swego zachowania 13) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godz. Lekcyjnych 9

10 6g. Klasyfikacja śródroczna i roczna 2. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w styczniu, polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen z tych zajęć i oceny z zachowania. 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przez wychowawcę klasy, oceny z zachowania, z tym że w klasach I-III w przypadku: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 4. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 5. Na klasyfikację końcową składają się: 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej 2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 7. Wychowawca klasy powiadamia pisemnie rodziców na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannej z zachowania a także o braku podstaw do klasyfikowania. 8. Przyjęcie do wiadomości informacji, rodzice potwierdzają podpisem na przekazanym przez wychowawcę druku. Potwierdzenie rodziców wychowawca przechowuje w dokumentacji ucznia. 9. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy i nauczyciele przedmiotów informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach rocznych. 10. Nauczyciele i wychowawcy ustalają śródroczne i roczne oceny na 4 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej i są one ostateczne z zastrzeżeniem par. 6i ust. 2 i par.6j ust Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 6h. Egzamin klasyfikacyjny 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania oraz nie przeprowadza egzaminu z przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne i dodatkowych zajęć edukacyjnych. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się niesklasyfikowany albo niesklasyfikowana. 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. 1) W przypadku ucznia o którym mowa w ust. 2 i 3 w skład komisji wchodzą: a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 2) W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w skład komisji wchodzą: a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 10

11 klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 7 pkt 2 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 6i ust. 2 i par.6j ust Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 14. Termin egzaminu Klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 6i. Egzamin poprawkowy 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 4. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) występują z prośbą do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy. 5. Dyrektor szkoły powołuje komisję i ustala termin egzaminu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 6. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub jego zastępca- jako przewodniczący 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący 3) inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa zakres zadań przewidziany na ocenę dopuszczającą. 8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 może być zwolniony w pracy z komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wtedy dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne jako osobę egzaminującą z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne i wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pracę pisemną i informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 11. Uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 6j ust Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy. 6j. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 11

12 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 4. W skład komisji o której mowa w ust 3 pkt 1wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący 3) dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 5. W skład komisji o której mowa w ust 3 pkt 2 wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 2) wychowawca 3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale 4) pedagog 5) psycholog 6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 7) przedstawiciel rady rodziców 6. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 7. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie zajęcia edukacyjne (powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły). 8. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne; z tych przedmiotów egzamin przeprowadza się w formie ćwiczeń praktycznych. 9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 1) W przypadku komisji o której mowa w ust. 3 pkt 1: a) skład komisji b) termin sprawdzianu c) pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne d) ustaloną ocenę Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 2) W przypadku komisji o której mowa w ust. 3 pkt 2: a) skład komisji, b) b) termin posiedzenia komisji, c) c) wynik głosowania, d) d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 12. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 6k. Promocja 2. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy. Do szczególnych przypadków zalicza się: 1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 12

13 2) trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji; 3) przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania; 4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania; 5) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się; 6) niedojrzałość fizyczna; 4. W klasach IV-VI uczeń otrzymuję promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym. 6. Uczeń klasy IV-VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu sprawdzającego wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego bądź został z niego zwolniony. 9. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 10. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 8, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do sprawdzianu. 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor Szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Samorząd Uczniowski d) Rada Rodziców. III. ORGANY SZKOŁY 7 2. Wymienione wyżej organy działają w oparciu o szczegółowe przepisy prawne i wydane na ich podstawie regulaminy. 3. W celu zapewnienia właściwego współdziałania organów szkoły dla dobra uczniów, organy szkoły zobowiązane są do wymiany informacji oraz do rzeczowej współpracy. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor. 4. Organy szkoły współdziałają na rzecz dobra dzieci i szkoły w taki sposób, aby unikać sytuacji konfliktowych, a ewentualne konflikty rozwiązać wewnątrz placówki. 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów na terenie szkoły odbywa się na zasadach negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron i zapewnienia bieżącej wymiany pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 13

14 8 DYREKTOR SZKOŁY 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Do jego kompetencji należy w szczególności: a) nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego, decydowanie w sprawie przyjęć uczniów spoza obwodu szkolnego, b) wydawanie decyzji o przyspieszeniu i odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia, c) zezwalanie na indywidualny tok lub program nauki, d) kierowanie pracą dydaktyczno-wychowawczą w szkole, e) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwijanie uzdolnień, f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, g) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej, h) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, i) wstrzymanie wykonania uchwał organów szkoły w przypadku ich niezgodności z prawem, j) przydzielanie nauczycielom dozwolonych prawem, a wymaganych w praktyce szkoły czynności, jak np. opieka nad Samorządem Uczniowskim i jego sekcjami, prowadzenie zajęć dodatkowych, przydział wychowawstwa, itp., k) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, l) ocenianie pracy nauczycieli, m) nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego stażyście, n) przyznawanie nagród i wyróżnień, oraz wnioskowanie o nie do organów nadrzędnych, o) wymierzanie kar porządkowych w stosunku do pracowników szkoły, p) sporządzanie i rozliczanie planu finansowego szkoły, q) przygotowywanie arkusza organizacji pracy szkoły na podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły, r) oraz inne sprawy wynikające z bieżącej działalności placówki oświatowej. 2. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim w zakresie wynikającym z przepisów prawnych. 3. Powołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 4. Wicedyrektor: a) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole, b) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, c) przygotowuje projekty dydaktyczne szkoły, tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów nauczycielskich, d) sprawuje nadzór nad prowadzeniem przez nauczycieli dokumentacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych (lekcyjnych i pozalekcyjnych). e) współpracuje z dyrektorem w realizacji planów rozwoju organizacyjnego placówki. 9 RADA PEDAGOGICZNA 1. W Szkole Podstawowej nr 12 działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele. Przez nauczyciela rozumie się także każdego pracownika pedagogicznego szkoły. 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na 14

15 wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i zatwierdza go po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego szkoły, c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. e) przedstawione przez nauczycieli programy nauczania przed dopuszczeniem do użytku szkolnego. f) wniosek wychowawcy klasy w sprawie przeniesienia ucznia do klasy równoległej. 10 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. W Szkole Podstawowej Nr 12 działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym 11 RODZICE 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. 2. Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, a także do uzyskania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce. 3. Na początku roku szkolnego Rada Pedagogiczna ustala terminy zebrań z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych. Zebrania odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące. Rada Rodziców 4. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół Rodziców, która utworzona jest jako organ wspierający Dyrekcję, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski w działaniu na rzecz dobra dzieci i szkoły. Zasady powoływania i działania Rady Rodziców określa jej regulamin. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 15

16 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowych na dyrektora szkoły. 6. Rada Rodziców wspiera finansowo działalność szkoły poprzez gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek Rodziców. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszu określa regulamin Rady Rodziców. 7. Fundusz ten może być gromadzony na koncie własnym Rady Rodziców. Jego wykorzystanie w okresie obrachunkowym podlega kontroli komisji rewizyjnej Rady Rodziców. IV. OGRANIZACJA SZKOŁY 12 Każdego roku szkoła pracuje zgodnie z organizacją roku szkolnego ogłaszaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej W szkole każdego roku organizuje się uroczystość Dzień Patronki, datę obchodów wyznacza Dyrektor szkoły. 2. Szkoła posiada Sztandar, w obecności którego odbywają się uroczystości a szczególnie: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, oraz z okazji świąt narodowych i szkolnych. 3. Podczas uroczystości wykonywany jest hymn państwowy lub hymn szkolny Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły, opracowany do dnia 30 kwietnia każdego roku przez Dyrektora na podstawie planu nauczania i planu finansowego, a zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. 2. Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy realizujące programy nauczania zgodne ze szkolnym zestawem programów nauczania. 3. W szkole istnieją oddziały klas I-VI. 4. W szkole mogą być utworzone oddziały przedszkolne. Oddziały te liczą do 25 dzieci. 5. W cyklu nauczania klas I-III szkoła prowadzi zajęcia dwuzmianowe. Zmiana godzin rozpoczęcia lekcji z porannych na popołudniowe (i odwrotnie) odbywa się po pierwszym półroczu. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest tylko dla klas integracyjnych Organizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z ramowym planem nauczania. 3. Odział przedszkolny prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczą na zasadach określonych dla przedszkoli publicznych. 4. Nauczyciele realizujący program nauczania w klasach IV-VI pracują zgodnie z rozkładami materiału uwzględniającymi podstawy programowe. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 16 16

17 3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: a) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze; b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno pedagogicznej; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4), organizowane w trybie określonym w tych przepisach; 6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne; 4) w toku nauczania indywidualnego; 5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 6) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 20 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli. 5. Na zajęciach komputerowych dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 7. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców. 8. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. Nie podlegają one ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 9. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z ćwiczeń z wychowania fizycznego, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 10. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 11. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 12. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest obowiązany: 1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców lub 2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale. 17

18 13. W przypadkach, jak w ustępie 12, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 14. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust W okresie rekolekcji wielkopostnych organizowanych w ramach zajęć szkolnych pracownik szkoły pozostaje do dyspozycji dyrektora, który ustala zakres obowiązków wychowawczo-opiekuńczych. Za organizację rekolekcji odpowiedzialni są katecheci Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na pedagogiczne praktyki studenckie na podstawie porozumienia przedstawiciela uczelni z Dyrektorem szkoły i po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego. 18 POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest zgodnie z procedurą Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu stanowiącą załącznik do niniejszego statutu. 3. Pedagog specjalny w szczególności: a) Udziela pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi. b) Wykonuje diagnozę uzupełniającą dzieci, z orzeczeniami, skierowanych do szkoły, opracowuje (na podstawie orzeczenia z PPP, zaświadczeń lekarskich, rozmów z rodzicami) i realizuje indywidualne programy rewalidacyjne z dzieckiem włączonym do integracji. c) Planuje i prowadzi zajęcia rewalidacyjne. d) W czasie roku szkolnego przeprowadza ewaluację postępów swoich podopiecznych i ewentualnie dokonuje korekty działań. e) Pomaga w pokonywaniu trudności dydaktycznych uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na lekcjach i zajęciach rewalidacyjnych poprzez dostosowanie metod pracy do potrzeb konkretnych dzieci. f) Koordynuje pracę specjalistów, zatrudnionych w szkole (logopedy, psychologa, pedagoga szkolnego i innych) z nauczycielami dydaktykami. g) Bierze czynny udział w ocenianiu klasyfikacyjnym uczniów (wydaje opinię na temat ocen uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych). h) Przed klasyfikacją śródroczną i końcowo roczną sporządza charakterystykę ucznia (w klasach I-III), przekazuje ją wychowawcy, na podstawie której sporządza on ocenę końcową. i) W klasach IV-VI wspomaga nauczyciela dydaktyka podczas wystawiania ocen dzieciom z orzeczeniami. j) Współuczestniczy w ocenianiu zachowania uczniów całego oddziału. k) Przygotowuje i przeprowadza diagnozy wewnątrzszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. l) Współtworzy z innymi nauczycielami właściwy klimat sprzyjający integracji środowiska w klasie, wśród rodziców i w całej społeczności szkolnej. m) Przygotowuje miesięczne zestawy zadań i ćwiczeń do realizacji w domu, przy pomocy rodziców (uczniowie klas I-III). n) Udziela pomocy i wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych, włącza rodziców w proces wspomagania rozwoju i terapii dzieci poprzez prezentację metod pracy. o) Ściśle współpracuje z nauczycielami uczącymi w klasie integracyjnej w zakresie: zadań dydaktycznych, pracy wychowawczej, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wypracowania wspólnej postawy wobec problemów. p) Prowadzi dokumentację pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 18

19 4. Rola i zadanie pedagoga i psychologa szkolnego określane są potrzebami dzieci, rodziców i nauczycieli. Pedagog i psycholog ściśle współpracuj z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradniami specjalistycznymi, ośrodkami bądź szkołami, w których przebywają na czas określony uczniowie naszej szkoły, innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 5. Do zadań pedagoga i psychologa należy ponadto: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 6. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto: 1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 5) Wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 19 BIBLIOTEKA SZKOLNA 1. Biblioteka szkolna jest prowadzoną przez nauczyciela-bibliotekarza pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: a) uczniowie, b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, c) rodzice (w miejscu). 3. Biblioteka dostępna jest w czasie pobytu uczniów w szkole. Godziny pracy biblioteki podane dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. 4. Do zadań bibliotekarza należy: a) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki, b) gromadzenia zbiorów i ich opracowanie, c) gromadzenie literatury dotyczącej pracy z uczniem zdolnym, d) popularyzowanie nowości wydawniczych, e) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z programem, f) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, g) organizowanie konkursów czytelniczych, wystawek tematycznych, 19

20 h) dbałość o stan jakościowy księgozbioru, i) dbałość o estetykę pomieszczenia i jego wystrój, j) zabezpieczenie mienia, k) współpraca z innymi bibliotekami. 5. Nauczyciel bibliotekarz w czasie pełnienia obowiązków służbowych odpowiada za wyposażenie biblioteki oraz bezpieczeństwo osób z niej korzystających. 20 ŚWIETLICA SZKOLNA 1. Szkoła prowadzi świetlicę zapewniając właściwe zajęcia wychowawczo - opiekuńcze. 2. Zapewnia ona dzieciom opiekę wychowawczą, Świetlica realizuje następujące zadania: a) czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków, b) rozwijanie zainteresowań, c) stwarzanie warunków do kulturalnego spędzania czasu wolnego, d) przygotowanie dzieci do życia w grupie, rodzinie, społeczeństwie, e) organizowanie zajęć rekreacyjnych, 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia wychowawcze w grupach nie przekraczających 25 osób. 5. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w grupach, których liczebność nie przekracza 20 osób, jeżeli liczba dzieci z orzeczeniami liczy 3 do skreślony 7. Szczegółowe zasady działania świetlicy określa jej regulamin. ROZDZIAŁ IVA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 20 a 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 2. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych. 3. W oddziale przedszkolnym w szczególności: 1) realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego, 2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, 3) udziela się dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 4) organizuje się w miarę potrzeb opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, 5) umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 20 b 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 2. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 8.00 do zatwierdzonych przez organ prowadzący. 3. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 8 godzin dziennie. 4. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 5. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. 6. O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej z tygodniowym uprzedzeniem. 7. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym oddziale przedszkolnym w szkole. 8. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innych szkół. 9. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez dyrektora w macierzystej placówce 20c 20

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z:

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENINIA - BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENINIA - BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENINIA - BIOLOGIA 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) projekt gimnazjalny. 1.1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania Załącznik nr 1 do statutu Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania 1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do końca września każdego roku szkolnego informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 9 października 2015 r.) Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W KLASACH IV VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015r.)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE I Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u.nr83,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie opracowała wewnątrzszkolny system oceniania, który opiera się na następujących ustaleniach: Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania Szkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie Sposoby i zasady oceniania osiągnięć dydaktycznych i zachowania uczniów, informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo