ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW. Kod dostpu do konta edukacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW. Kod dostpu do konta edukacyjnego"

Transkrypt

1 ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW Kod dostpu do konta edukacyjnego Kod dostpu składa si z: identyfikatora (nr PESEL ucznia) hasła (unikalny cig 11 znaków) Uwaga: Wana jest wielko liter! kod dostpu do konta edukacyjnego ucznia (kod dostpu do systemu) jest nadawany kademu dziecku/uczniowi, które rozpoczyna edukacj we wrocławskich przedszkolach i szkołach kod ten obowizuje przez cały okres nauki do momentu ukoczenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymany kod naley przechowywa i chroni przed dostpem innych osób w przypadku zagubienia kodu dostpu do konta ucznia, naley złoy uzasadnion, pisemn prob o powtórne jego wydanie: w szkole podstawowej uczniowie obecnie uczszczajcy do wrocławskich publicznych szkół podstawowych lub niepublicznych: Chrzecijaskiej, Dwujzycznej ATUT FEM, Ekola, Fundacji Primus, Lauder-Etz Chaim, Optimum, Polsko-Niemieckiej, Sióstr Salezjanek, Stowarzyszenia Handicap w gimnazjum I go wyboru uczniowie spoza Wrocławia Kod dostpu pozwala zalogowa si na konto edukacyjne (do systemu rekrutacji), gdzie mona: zweryfikowa lub wpisa dane osobowe kandydata oraz rodziców /prawnych opiekunów wybra szkoły/oddziały, utworzy list preferencji szkół wpisa oceny, osignicia i wyniki sprawdzianu w szóstej klasie wydrukowa podanie sprawdzi wyniki rekrutacji Gdzie uzyska kod dostpu? realizujcy obowizek szkolny w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław Uczniowie: realizujcy obowizek szkolny w szkołach niepublicznych o uprawnieniach publicznych: Chrzecijaskiej, Dwujzycznej ATUT FEM, Ekola, Fundacji Primus, Lauder-Etz Chaim, Optimum, Polsko-Niemieckiej, Sióstr Salezjanek, Stowarzyszenia Handicap otrzymuj kod dostpu do systemu w szkole podstawowej, do której obecnie uczszczaj dowiaduj si o moliwo odbioru kodu w szkole, realizujcy obowizek szkolny w placówce do której obecnie uczszczaj lub odbieraj go w prowadzonej przez organ inny ni Miasto Wrocław obwodowej szkole podstawowej spoza Wrocławia generuj kod dostpu na stronie rekrutacji, po wpisaniu swoich danych osobowych Uwaga: W przypadku braku dostpu do Internetu ucze powinien zgłosi si do obwodowej szkoły podstawowej lub do gimnazjum, które zamierza wybra na I miejscu listy preferencji, aby: 1. zweryfikowa dane osobowe 2. wypełni i wydrukowa podanie str. 1

2 1. Logowanie do systemu Generowanie podania po zalogowaniu na konto, naley wygenerowa elektronicznie podanie: 1. wpisa dane osobowe ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów 2. wybra z listy maksymalnie 10 gimnazjów tworzc list preferencji, tzn. ustali kolejno gimnazjów, zaczynajc od tego, którego wybór jest najwaniejszy, szkoła ta bdzie nazywana gimnazjum I go wyboru 3. zaznaczy kryteria, które ucze spełnia 4. wprowadzi w odpowiednim terminie: oceny ze wiadectwa i wyniki sprawdzianu w szóstej klasie inne osignicia wymienione w wiadectwie wydrukowa podanie (po wpisaniu ocen blokowana jest edycja danych mona je poprawi tylko w macierzystej szkole podstawowej majcej dostp do systemu rekrutacji lub w gimnazjum I - go wyboru) potwierdzi w macierzystej szkole podstawowej poprawno danych na podaniu (podpis wychowawcy lub pracownika sekretariatu) Przyjmowanie do szkół w przypadku podjcia decyzji o nauce ucznia w gimnazjum innym ni prowadzone przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowizany jest do pisemnego powiadomienia gimnazjum obwodowego o miejscu realizacji obowizku szkolnego elektroniczna rekrutacja do gimnazjów obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław oraz po raz pierwszy cz gimnazjów publicznych i niepublicznych, które maj inny organ prowadzcy: Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, ul. Wejherowska 28 Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, pl. Nankiera 16 Prywatne Gimnazjum Jzykowe Parnas, ul. Fabryczna 29 zasady naboru do gimnazjów, których organem prowadzcym nie jest Miasto Wrocław s opisane w ofercie szkół. Uwaga: rodzic/prawny opiekun powinien dokładnie zapozna si z ofert tych gimnazjów, szczególnie zwróci uwag na postpowanie kwalifikacyjne i ewentualne opłaty za szkoł elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywa si do oddziałów: ogólnych dwujzycznych sportowych integracyjnych dla słabosłyszcych w przypadku, gdy w gimnazjum prowadzonym przez Miasto Wrocław nauka odbywa si tylko w klasach ogólnych na potrzeby rekrutacji wybór danego gimnazjum jest równowany wyborowi klasy ogólnej np. w Gimnazjum nr 2 planuje si 3 ogólne klasy pierwsze w informatorze s one oznaczone jako 1Z. Po zakoczeniu elektronicznej rekrutacji, w terminie i na zasadach ustalonych przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne, nastpi przydział uczniów do poszczególnych klas: 1A, 1B i 1C Ucze, który deklaruje nauk w gimnazjum obwodowym gimnazjum jest szkoł obwodow, co oznacza, e w rejonie miejsca stałego zamieszkania ucznia działa szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki w przypadku wybrania tylko szkoły obwodowej naley złoy w okrelonym terminie podanie wygenerowane z systemu wraz z oryginałami dokumentów obwody szkół mona sprawdzi na stronie rekrutacji Ucze, który deklaruje nauk w gimnazjum innym ni obwodowe mona wybra maksymalnie 10 oddziałów w gimnazjach tworzc własn list preferencji gimnazjum, które ucze wybrał na pierwszym miejscu nazywane jest gimnazjum I - go wyboru kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłcznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oceny, wyniki sprawdzianu w szóstej klasie oraz zdobyte w szkole osignicia przeliczane s na punkty rekrutacyjne uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych jest sum wartoci punktowych kryteriów zaznaczonych w podaniu i decyduje o tym, do którego z wybranych gimnazjów ucze zostanie zakwalifikowany kwalifikowanie odbywa si do jednego z gimnazjum wskazanego w podaniu przez ucznia, zgodnie z list preferencji punkty za spełnianie kryteriów zostan naliczone, gdy: zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria, które ucze spełnia dostarczono do szkoły I go wyboru wydrukowane i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawc/pracownika sekretariatu podanie wraz z wymaganymi załcznikami ucze stale zamieszkały we Wrocławiu, który nie zostanie zakwalifikowany do jednego z dodatkowo wybranych gimnazjów, automatycznie zostanie przyjty do swojego gimnazjum obwodowego str. 2

3 wybór gimnazjum obwodowego jest jednoczenie ostatnim moliwym wyborem ucznia; jeli ucze wybrał gimnazjum obwodowe na wczeniejszym ni dziesite miejsce, system uniemoliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu brak wyboru gimnazjum obwodowego na licie preferencji, traktuje si domylnie jako ostatni wybór szkoły na licie Ucze, który deklaruje nauk w klasach sportowych lub oddziałach dwujzycznych ucze jest zobowizany złoy w odpowiednim terminie podpisan przez niego i jednego z rodziców/prawnych opiekunów deklaracj przystpienia do dodatkowego sprawdzianu uzdolnie kierunkowych warunkiem koniecznym kwalifikowania do klas sportowych oraz oddziałów dwujzycznych jest zaliczenie sprawdzianu informacje o terminie sprawdzianu i wymaganych dokumentach s dostpne w wybranych szkołach lub na stronie rekrutacji ucze w wyznaczonym terminie zgłasza si do gimnazjum na sprawdzian predyspozycji sportowych lub umiejtnoci jzykowo-przedmiotowych w przypadku wyboru kilku klas sportowych lub oddziałów dwujzycznych ucze jest zobowizany do przystpienia do w/w sprawdzianu w szkole, któr wybrał na najwyszej pozycji na licie preferencji ucze sprawdza uzyskane wyniki w gimnazjum, w którym przystpił do dodatkowego sprawdzianu szkoła, w której ucze przystpił do dodatkowego sprawdzianu potwierdza na wydrukowanym podaniu liczb uzyskanych przez niego punktów Uwaga: uczniowie, którzy przystpuj do sprawdzianu umiejtnoci jzykowo-przedmiotowych w gimnazjum dwujzycznym nr 26 dodatkowo zobowizani s do zaliczenia sprawdzianu z jzyka angielskiego Ucze, który deklaruje nauk w oddziale przysposabiajcym do pracy w Gimnazjum nr 8 zobowizany jest do złoenia n/w dokumentów opinia pedagoga ze szkoły, do której ucze obecnie uczszcza opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej zawiadczenie lekarskie medycyny pracy Ucze, który nie uzyskał promocji do klasy II po złoeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystym gimnazjum, zgodnie ze Statutem Szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce deklarujc powtarzanie klasy w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych, korzystajc z kodu dostpu do systemu, którego uywał w rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 Zmiana decyzji o wyborze szkół ucze ma prawo zmieni w okrelonym terminie swoje wybory szkół lub ich kolejno na licie preferencji ucze chcc dokona zmian w licie preferencji powinien: zalogowa si do systemu sprawdzi, czy kolejno wybranych szkół jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom odpowiednio przesuwajc oznaczenia szkół na licie ustawi ich now kolejno w przypadku, gdy kolejno szkół była niezgodna z jego priorytetami, usun z listy poprzednio wybrane szkoły, wybra nowe i ustawi je w odpowiedniej kolejnoci zgodnie ze swoimi preferencjami w przypadku, gdy wybór szkół był niewłaciwy Składanie poda ucze składa w gimnazjum obwodowym: podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawc/pracownika sekretariatu oryginał wiadectwa ukoczenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie ucze składa w gimnazjum I wyboru podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawc/pracownika sekretariatu kopi wiadectwa ukoczenia szkoły podstawowej kopi wyników sprawdzianu w szóstej klasie kopie innych wymaganych dokumentów Przyjcie do szkoły warunkiem przyjcia ucznia do szkoły jest złoenie w okrelonym terminie oryginałów dokumentów str. 3

4 ucze sprawdza w gimnazjum I wyboru lub na stronie rekrutacji, do którego gimnazjum z listy wyborów został zakwalifikowany ucze potwierdza wol nauki w gimnazjum, do którego został zakwalifikowany składajc w nim: oryginał wiadectwa ukoczenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie oryginały innych wymaganych dokumentów dwa zdjcia w przypadku, gdy ucze ani jego rodzic/prawny opiekun nie złoy w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznacza to bdzie rezygnacj z miejsca w tej szkole i automatyczne wpisanie na list uczniów gimnazjum obwodowego 2. Kryteria i punkty rekrutacyjne Kryteria podstawowe Warto punktowa 1. Oceny kocowe z klasy VI max Wynik sprawdzianu w VI klasie max Ocena zachowania max Inne osignicia wymienione w wiadectwie max. 10 Kryteria podstawowe w klasach sportowych i oddziałach dwujzycznych Warto punktowa 5. Oceny kocowe z klasy VI max Wynik sprawdzianu w VI klasie max Ocena zachowania max Wyniki ze sprawdzianu uzdolnie kierunkowych max Inne osignicia wymienione w wiadectwie max. 10 Oceny kocowe po VI klasie z jzyka polskiego, matematyki, obowizkowego jzyka obcego, przyrody, historii: Warto punktowa 1. Ocena: celujcy 8 2. Ocena: bardzo dobry 6 3. Ocena: dobry 4 4. Ocena: dostateczny 2 5. Ocena: dopuszczajcy 0 Oceny zachowania: Warto punktowa 1. Wzorowe Bardzo dobre 7 3. Dobre 4 4. Poprawne 2 5. Nieodpowiednie 0 6. Naganne 0 Inne osignicia wymienione w wiadectwie: Warto punktowa 1. Finalici Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych zdolny lzaczek 5 2. Aktywna i systematyczna praca w ramach wolontariatu lub w samorzdzie uczniowskim 3 3. Zwycizcy reprezentujcy szkoł (I, II, III miejsce) w konkursach sportowych, artystycznych na szczeblu, co najmniej powiatowym 2 Kryteria rónicujce w przypadku takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych 1. Sieroty, osoby przebywajce w placówkach opiekuczo-wychowawczych (pisemne potwierdzenie tego faktu naley złoy jako załcznik wraz z podaniem w szkole I wyboru) 2. Wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 3. Ocena zachowania 4. rednia z ocen w wiadectwie z przedmiotów: jzyk polski, matematyka, obowizujcy jzyk obcy, historia, przyroda 5. Nauka w SP nr 43 wchodzcej w skład Zespołu Szkół nr 11, jeli ucze ubiega si o przyjcie do Gimnazjum Integracyjnego nr 50 w tym zespole Uczniowie przyjmowani niezalenie od kryteriów Laureaci Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych zdolny lzaczek - na 1. podstawie zawiadczenia wydanego przez komisj konkursow (preferencje te nie dotycz kwalifikowania do klas sportowych i oddziałów dwujzycznych) str. 4

5 Potwierdzenie kryteriów Kandydaci do klas sportowych Wymagane dokumenty: Opinia trenera lub instruktora prowadzcego zajcia sportowe Zawiadczenie lekarskie, potwierdzajce bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalist Zgoda rodziców/prawnych opiekunów Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, specjalnych, w tym dla słabosłyszcych Wymagane dokumenty: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn Podanie rodziców/prawnych opiekunów naley złoy: w Wydziale Edukacji Urzdu Miejskiego Wrocławia, w przypadku szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław w siedzibie szkoły, w przypadku Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji, ul. Wejherowska Harmonogram etap I - rekrutacja elektroniczna Odbieranie w szkole podstawowej kodu dostpu do systemu (wrocławscy od uczniowie) lub generowanie na stronie (uczniowie spoza Wrocławia) Przyjmowanie pisemnych deklaracji uczniów o przystpieniu do dodatkowego postpowania kwalifikacyjnego w szkołach, w których jest ono wymagane (klasy sportowe i oddziały dwujzyczne) Dodatkowe sprawdziany uzdolnie kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujzycznych oraz próby sprawnoci fizycznej dla kandydatów do klas sportowych Elektroniczny wybór szkół Moliwo elektronicznej zmiany listy preferencji szkół do godz (uczniowie z Wrocławia) do godz (uczniowie spoza Wrocławia) do godz w szkołach o godz w godz w szkołach po godz Moliwo wpisywania ocen Składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów Ogłoszenie list uczniów przyjtych Potwierdzanie woli podjcia nauki w danej placówce dostarczanie oryginałów dokumentów i 2 fotografii do szkoły, do której ucze został zakwalifikowany Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjtych, listy wolnych miejsc etap II rekrutacja bez narzdzi elektronicznych do Składanie podania w szkole, w której s wolne miejsca do godz do Ogłoszenie list uczniów przyjtych, listy wolnych miejsc po godz SZKOŁY DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Jeli kandydat do gimnazjum posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn, wówczas na wniosek rodziców Wydział Edukacji lub Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji zapewni mu form kształcenia w odpowiednich oddziałach (klasach) gimnazjum O szczegóły naley pyta w odpowiednim gimnazjum, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji lub w Wydziale Edukacji. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, specjalnych, w tym dla słabosłyszcych w Wydziale Edukacji Urzdu Miejskiego Wrocławia zobowizani s złoy: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn podanie rodziców/prawnych opiekunów str. 5

6 Oddziały integracyjne Gimnazjum nr 4, ul. Pauliska 14 Gimnazjum nr 28, ul. Zachodnia 2 Gimnazjum nr 50 w Zespole Szkół nr 11, ul. Grochowa 36/38 Oddziały dla słabosłyszcych Gimnazjum nr 51 w Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Nowodworska 78/82 Oddziały z edukacj włczajc s oddziałami (klasami) wspomagajcymi uczniów z okrelonymi dysfunkcjami (zgodnie z opini poradni psychologiczno-pedagogicznej), pozwalajcymi wyrówna szanse w osigniciu sukcesu edukacyjnego Gimnazjum nr 5, ul. Pawłowa 15 Gimnazjum nr 6, al. Pracy 24 Gimnazjum nr 7, ul. Kolista 17 Gimnazjum nr 20, ul. Pautscha 9 Gimnazjum nr 24, ul. Przybyszewskiego 59 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, zobowizani s złoy w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn podanie rodziców/prawnych opiekunów Oddziały integracyjne Gimnazjum Integracyjne w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji, ul. Wejherowska 28 Oddziały sportowe koszykówka: G nr 11, ul. Wilanowska 31 G nr 18, ul. Kłodnicka 36 G nr 21, ul. w. Jerzego 4 G nr 39, ul. Brücknera piłka siatkowa: G nr 5, ul. Pawłowa 15 G nr 13, ul. Reja 3 G nr 24, ul. Przybyszewskiego 59 piłka rczna: G nr 28, ul. Zachodnia 2 G nr 37, ul. Młodych Techników piłka nona: G nr 4, ul. Pauliska 14 G nr 9, ul. Sarbinowska 10 G nr 19, ul. Dembowskiego 39 G nr 24, ul. Przybyszewskiego 59 G nr 38, ul. Powstaców lskich sztuki walki i samoobrona: G nr 8, ul. Roosevelta 15 lekkoatletyka: G nr 19, ul. Dembowskiego 39 G nr 37, ul. Młodych Techników ogólnosportowa z promocj zdrowia: G nr 6, al. Pracy 24 szermierka: G nr 3, ul. wistackiego 12a pływanie: - G nr 37, ul. Młodych Techników G nr 38, ul. Powstaców lskich Oddziały dwujzyczne z jzykiem angielskim: GD nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształccych nr 5, ul. Grochowa 13* G nr 49 w Zespole Szkół nr 14, ul. Brücknera z jzykiem francuskim: G nr 30, ul. Jantarowa 5 G nr 34, ul. Zemska 16c str. 6

7 z jzykiem hiszpaskim: G nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształccych nr 3, ul. P. Skargi 29/31 z jzykiem niemieckim: GD nr 48 w Zespole Szkół nr 5, ul. Haukego-Bosaka z jzykiem włoskim: G nr 18, ul. Kłodnicka 36 * uczniowie, którzy przystpuj do sprawdzianu umiejtnoci jzykowo-przedmiotowych w gimnazjum dwujzycznym nr 26 dodatkowo zobowizani s do zaliczenia sprawdzianu z jzyka angielskiego INFORMACJE O REKRUTACJI Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Kołłtaja 1/6, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Jednoci Narodowej 112, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Jemiołowa 59, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Czajkowskiego 28, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9, ul. Krakowska 102, tel SZKOLNE ORODKI KARIERY Gimnazjum nr 4, ul. Pauliska 14, tel Gimnazjum nr 27, ul. Czeska 40, tel Zespół Szkół nr 14, ul. Brücknera 10-14, tel Liceum Ogólnokształcce nr VI, ul. Hutnicza 45, tel Zespół Szkół nr 25, ul. Skwierzyska 1/7, tel Zespół Szkół Ekonomiczno Administracyjnych, ul. Worcella 3, tel Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 71/73, tel MOWAZ w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, tel str. 7

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kod dostpu do konta edukacyjnego Kod dostpu składa si z: identyfikatora (nr PESEL ucznia) hasła (unikalny cig 11 znaków) Uwaga: Wana jest wielko liter! kod

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1 I. Podstawa prawna przeprowadzenia rekrutacji 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21

Bardziej szczegółowo

www.wroclaw.pl/edukacja 2010-02-21 1/9

www.wroclaw.pl/edukacja 2010-02-21 1/9 I. Konto edukacyjne...2 a. Kod dostępu...2 b. Logowanie do systemu...2 II. Wybór szkół...3 a. Deklaracja nauki w gimnazjum obwodowym...3 b. Deklaracja nauki w gimnazjum innym niŝ obwodowe...3 c. Deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW I. Wypełnienie podania wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów wybrać z listy maksymalnie 6 oddziałów w gimnazjach utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW I. Indywidualne konto ucznia...2 a. Hasło dostępu...2 b. Logowanie do systemu...2 II. Wybór szkół...3 a. Deklaracja nauki w gimnazjum obwodowym...3 b. Deklaracja nauki w gimnazjum innym niŝ obwodowe...3

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM REKRUTACJA DO GIMNAZJUM To kolejny rok, w którym rekrutacja do gimnazjum odbywa si z wykorzystaniem systemu elektronicznego Taki system: jest jednolity i czytelny dla uczniów i ich rodziców pozwala szkole

Bardziej szczegółowo

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 004 r. Nr 56, poz. 57 ze zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

www.wroclaw.pl/edukacja 2012-03-28 1/7

www.wroclaw.pl/edukacja 2012-03-28 1/7 I. Indywidualne konto ucznia...2 a. Konto dostępu:... 2 b. Logowanie do systemu... 2 II. Wybór szkół...3 a. Deklaracja nauki w szkole podstawowej w zerówce :... 3 b. Deklaracja nauki w klasie I obwodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

www.wroclaw.pl/edukacja 2010-02-22 1/7

www.wroclaw.pl/edukacja 2010-02-22 1/7 I. Konto edukacyjne...2 a. Kod dostępu:... 2 b. Logowanie do systemu... 2 II. Wybór szkół...3 a. Deklaracja nauki w szkole podstawowej w zerówce :... 3 b. Deklaracja nauki w klasie I obwodowej szkoły podstawowej:...

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH KROK PO KROKU NA ROK SZKOLNY 2007/2008 WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA WARTO WIEDZIEĆ Jakie są zasady przyjęć do szkół? Kiedy i jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

www.wroclaw.pl/edukacja 2011-02-21 1/8

www.wroclaw.pl/edukacja 2011-02-21 1/8 I. Kod dostępu...2 a. Kod dostępu... 2 b. Logowanie do systemu... 2 II. Wybór szkoły...3 a. Deklaracja nauki w klasach sportowych lub oddziałach dwujęzycznych... 4 b. Deklaracja nauki w szkole dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

I. Przygotowanie wniosku. Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek

I. Przygotowanie wniosku. Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji lskiego Kuratora Owiaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I Wypełnienie podania po zalogowaniu na konto naleŝy wygenerować elektronicznie podanie: wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów wybrać z listy maksymalnie 3 szkoły

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW 2015r.

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW 2015r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj. (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016.

Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016. Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora ZSP4 94/ZSP4/205 z dn. 6.02.205r. Zasady i kryteria naboru do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia.

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia. Informacja dla rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I-ej klasy gimnazjum obwodowego oraz rekrutujących do I-ej klasy gimnazjum spoza obwodu. Nabór do gliwickich publicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 27

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 27 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 27 Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 27 1. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Podstawa prawna Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 205/206 odbywa się na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/12/13. Dyrektora Gimnazjum Nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu. z dnia 28 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 38/12/13. Dyrektora Gimnazjum Nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu. z dnia 28 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 38/12/13 Dyrektora Gimnazjum Nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie terminów i zasad rekrutacji do klasy dwujęzycznej z językiem włoskim w Gimnazjum Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ w Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich. we Wrocławiu

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ w Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich. we Wrocławiu REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ w Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich Podstawa prawna: we Wrocławiu ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj. (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Kryteria i punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2015/ 2016 Podstawa prawna Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia.

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia. Informacja dla rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I-ej klasy gimnazjum obwodowego oraz rekrutujących do I-ej klasy gimnazjum spoza obwodu. Nabór do gliwickich publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. Do Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Gimnazjum 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Gimnazjum 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Gimnazjum 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 98 im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 98 im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 98 im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu Podstawa prawna: Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 w roku szkolnym 2015/201 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Szóstoklasisto! Zapoznaj si z terminami i wskazówkami, które ułatwi Tobie złoenie dokumentów.

Szóstoklasisto! Zapoznaj si z terminami i wskazówkami, które ułatwi Tobie złoenie dokumentów. Szóstoklasisto! W biecym roku szkolnym koczysz szkoł podstawow i dalsz nauk kontynuowa bdziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywa si bdzie metod elektroniczn. Zapoznaj si z terminami i wskazówkami, które

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja elektroniczna uczniów do pierwszej klasy Gimnazjum nr 106 odbywa się na następujących zasadach:

Rekrutacja elektroniczna uczniów do pierwszej klasy Gimnazjum nr 106 odbywa się na następujących zasadach: Zasady Rekrutacji do Gimnazjum nr 106 w Warszawie do klas I ogólnodostępnych uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły i klas sportowych rok szkolny 2013/14 W oparciu o zapisy zawarte w: Zarządzeniu nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum

Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Regulamin zapisów i rekrutacji: I. Uczniowie z obwodu. 1. Uczniowie mieszkający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 015 / 016 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15.

Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15. Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15. I. Uczniowie z obwodu. 1. Uczniowie mieszkający w obwodzie gimnazjum są przyjmowani w pierwszej kolejności do klas ogólnodostępnych na podstawie zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim HARMONOGRAM 2015/2016

Harmonogram i regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim HARMONOGRAM 2015/2016 Harmonogram i regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim HARMONOGRAM 2015/2016 9 MAJA 2015R. DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY od 11 maja 2015 r. do 27 maja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 Zarządzenia DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 1 KRAKOWIE nr 21./2014/2015 z dnia 23.02.2015r. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE, UL. MALOWNICZA 31 A

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE, UL. MALOWNICZA 31 A REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE, UL. MALOWNICZA 31 A I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO Podstawa prawna Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie na rok szkolny 2016 / 2017

Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie na rok szkolny 2016 / 2017 Mszczonów, dnia 16 lutego 2016 r. Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie na rok szkolny 2016 / 2017 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 3. W jaki sposób tworzony jest login kandydata? Loginem jest PESEL kandydata.

PYTANIE 3. W jaki sposób tworzony jest login kandydata? Loginem jest PESEL kandydata. I. Adres, Logowanie, Hasło Często zadawane pytania PYTANIE 1. Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów? Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

DROGA DO GIMNAZJUM. Zasady rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

DROGA DO GIMNAZJUM. Zasady rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 DROGA DO GIMNAZJUM Zasady rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 www.nabor.pcss.pl/szczecin ILE GIMNAZJÓW MOŻNA WYBRAĆ W PROCESIE REKRUTACJI? Kandydat ma prawo wyboru trzech gimnazjów, w których

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 7 w Elblągu

Gimnazjum 7 w Elblągu Gimnazjum 7 w Elblągu 82 300 Elbląg ul. Lotnicza 12 tel. / fax 055 625 88 21 gim7lot12elblag@wp.pl www.gimnazjum7.elblag.pl Zasady Rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 7 w Elblągu 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu zatwierdzona Uchwałą Nr 58 rady pedagogicznej z dnia 29 stycznia 2016r. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU SZKOŁY PODSTAWOWE

ZASADY NABORU SZKOŁY PODSTAWOWE I. Wypełnienie wniosku ZASADY NABORU SZKOŁY PODSTAWOWE wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów wybrać z listy szkoły utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania. Adres, Logowanie, Hasło. Oferta

Często zadawane pytania. Adres, Logowanie, Hasło. Oferta Adres, Logowanie, Hasło Często zadawane pytania PYTANIE 1. Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów? Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów dostępny jest pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leopolda Staffa w Warszawie w roku szkolnym 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leopolda Staffa w Warszawie w roku szkolnym 2015 / 2016 Nabór elektroniczny do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 System będzie dostępny dla kandydatów i ich rodziców pod adresem http://www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl/ od 13 kwietnia 2015r. Więcej informacji

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty KRYTERIA REKRUTACJI DO GIMNAZJUM IM. DR ANNY WRÓBEL W SYRYNI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacyjne do Gimnazjum nr 10 na rok szkolny 2015/2016 Kryteria te zawarte są w statucie Gimnazjum nr 10

Kryteria rekrutacyjne do Gimnazjum nr 10 na rok szkolny 2015/2016 Kryteria te zawarte są w statucie Gimnazjum nr 10 Kryteria rekrutacyjne do Gimnazjum nr 10 na rok szkolny 2015/2016 Kryteria te zawarte są w statucie Gimnazjum nr 10 1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się: -

Bardziej szczegółowo

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r.

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOBCZYC ACH ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce tel. 12 27 16 770, fax 12 271 11 93 www.gimdobczyce.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 11

Regulamin przyjęć uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 11 Regulamin przyjęć uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady rekrutacji.

I. Ogólne zasady rekrutacji. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS I GIMNAZJUM NR 6 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE w roku szkolnym 2011/2012 Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

Zasady zapisu i rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady zapisu i rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady zapisu i rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku w roku szkolnym 2015/2016 I. Zasady ogólne. 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 3 z urzędu przyjmowani są uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Podstawę prawną rekrutacji stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Publiczne Liceum Ogólnokształcące

Publiczne Liceum Ogólnokształcące I. Zasady rekrutacji 1.. O przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów. 2.. Rekrutacja do Liceum prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Warszawie

Regulamin Rekrutacji Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Warszawie Regulamin Rekrutacji Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania I. Adres, Logowanie, Hasło Często zadawane pytania PYTANIE 1. Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów? Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady rekrutacji.

I. Ogólne zasady rekrutacji. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS I GIMNAZJUM NR 6 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady i kryteria rekrutacji do krośnieńskich gimnazjów zapisy w kwietniu

Nowe zasady i kryteria rekrutacji do krośnieńskich gimnazjów zapisy w kwietniu Nowe zasady i kryteria rekrutacji do krośnieńskich gimnazjów zapisy w kwietniu W tym roku na absolwentów szkół podstawowych czekać będzie ponad 500 miejsc w gimnazjach prowadzonych przez krośnieński samorząd.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach zostaną utworzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Liceum Ogólnokształcącego nr XXX i Technikumnr 14 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Liceum Ogólnokształcącego nr XXX i Technikumnr 14 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Liceum Ogólnokształcącego nr XXX i Technikumnr 14 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku w roku szkolnym 2014/2015 I. Zasady ogólne Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku w roku szkolnym 2014/2015 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 3 z urzędu przyjmowani są uczniowie zamieszkali

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie Informacje ogólne: Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej na rok szkolny 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra Informacje o rekrutacji można uzyskać : 1. na stronie rekrutacji www.dolnoslaskie.edu.com.pl 2. www.edukacja.jeleniagora.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce z dnia 27 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 12/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce z dnia 27 lutego 2015 r. Zarządzenie nr 12/2014/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zasad rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce w roku szkolnym 2015/2016 podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205. Zapisy uczniów do oddziałów przedszkolnych 0 i klas pierwszych odbywają się w drodze rekrutacji, z wykorzystaniem elektronicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I GIMNAZJUM NR 20 im. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I GIMNAZJUM NR 20 im. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I GIMNAZJUM NR 20 im. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW na rok szkolny 2016/2017 Komisja do spraw naboru Naboru uczniów do gimnazjum dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez

Bardziej szczegółowo

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r KPU.I.MM.517/ 1/11 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum

Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum 39 1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się: 1) z urzędu - na podstawie zgłoszenia rodziców - absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Nabór do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Nabór do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 Nabór do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 Harmonogram działań kandydata do Lp Termin Etap rekrutacji 1 od gimnazjum 23 kwietnia w ramach Kandydaci mają możliwość rekrutacji zapoznania się z ofertą elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Podstawę prawną rekrutacji stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

III. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych młodzieży zamieszkałej poza obwodem gimnazjum

III. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych młodzieży zamieszkałej poza obwodem gimnazjum Regulamin rekrutacji kandydatów do Gimnazjum nr 37 im.k.k.baczyńskiego I. Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 (Dz. U 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Zasady, kryteria i terminy przyjmowania młodzieży do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady, kryteria i terminy przyjmowania młodzieży do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady, kryteria i terminy przyjmowania młodzieży do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9

REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - 2015

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - 2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja tradycyjna Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo