ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW. Kod dostpu do konta edukacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW. Kod dostpu do konta edukacyjnego"

Transkrypt

1 ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW Kod dostpu do konta edukacyjnego Kod dostpu składa si z: identyfikatora (nr PESEL ucznia) hasła (unikalny cig 11 znaków) Uwaga: Wana jest wielko liter! kod dostpu do konta edukacyjnego ucznia (kod dostpu do systemu) jest nadawany kademu dziecku/uczniowi, które rozpoczyna edukacj we wrocławskich przedszkolach i szkołach kod ten obowizuje przez cały okres nauki do momentu ukoczenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymany kod naley przechowywa i chroni przed dostpem innych osób w przypadku zagubienia kodu dostpu do konta ucznia, naley złoy uzasadnion, pisemn prob o powtórne jego wydanie: w szkole podstawowej uczniowie obecnie uczszczajcy do wrocławskich publicznych szkół podstawowych lub niepublicznych: Chrzecijaskiej, Dwujzycznej ATUT FEM, Ekola, Fundacji Primus, Lauder-Etz Chaim, Optimum, Polsko-Niemieckiej, Sióstr Salezjanek, Stowarzyszenia Handicap w gimnazjum I go wyboru uczniowie spoza Wrocławia Kod dostpu pozwala zalogowa si na konto edukacyjne (do systemu rekrutacji), gdzie mona: zweryfikowa lub wpisa dane osobowe kandydata oraz rodziców /prawnych opiekunów wybra szkoły/oddziały, utworzy list preferencji szkół wpisa oceny, osignicia i wyniki sprawdzianu w szóstej klasie wydrukowa podanie sprawdzi wyniki rekrutacji Gdzie uzyska kod dostpu? realizujcy obowizek szkolny w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław Uczniowie: realizujcy obowizek szkolny w szkołach niepublicznych o uprawnieniach publicznych: Chrzecijaskiej, Dwujzycznej ATUT FEM, Ekola, Fundacji Primus, Lauder-Etz Chaim, Optimum, Polsko-Niemieckiej, Sióstr Salezjanek, Stowarzyszenia Handicap otrzymuj kod dostpu do systemu w szkole podstawowej, do której obecnie uczszczaj dowiaduj si o moliwo odbioru kodu w szkole, realizujcy obowizek szkolny w placówce do której obecnie uczszczaj lub odbieraj go w prowadzonej przez organ inny ni Miasto Wrocław obwodowej szkole podstawowej spoza Wrocławia generuj kod dostpu na stronie rekrutacji, po wpisaniu swoich danych osobowych Uwaga: W przypadku braku dostpu do Internetu ucze powinien zgłosi si do obwodowej szkoły podstawowej lub do gimnazjum, które zamierza wybra na I miejscu listy preferencji, aby: 1. zweryfikowa dane osobowe 2. wypełni i wydrukowa podanie str. 1

2 1. Logowanie do systemu Generowanie podania po zalogowaniu na konto, naley wygenerowa elektronicznie podanie: 1. wpisa dane osobowe ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów 2. wybra z listy maksymalnie 10 gimnazjów tworzc list preferencji, tzn. ustali kolejno gimnazjów, zaczynajc od tego, którego wybór jest najwaniejszy, szkoła ta bdzie nazywana gimnazjum I go wyboru 3. zaznaczy kryteria, które ucze spełnia 4. wprowadzi w odpowiednim terminie: oceny ze wiadectwa i wyniki sprawdzianu w szóstej klasie inne osignicia wymienione w wiadectwie wydrukowa podanie (po wpisaniu ocen blokowana jest edycja danych mona je poprawi tylko w macierzystej szkole podstawowej majcej dostp do systemu rekrutacji lub w gimnazjum I - go wyboru) potwierdzi w macierzystej szkole podstawowej poprawno danych na podaniu (podpis wychowawcy lub pracownika sekretariatu) Przyjmowanie do szkół w przypadku podjcia decyzji o nauce ucznia w gimnazjum innym ni prowadzone przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowizany jest do pisemnego powiadomienia gimnazjum obwodowego o miejscu realizacji obowizku szkolnego elektroniczna rekrutacja do gimnazjów obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław oraz po raz pierwszy cz gimnazjów publicznych i niepublicznych, które maj inny organ prowadzcy: Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, ul. Wejherowska 28 Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, pl. Nankiera 16 Prywatne Gimnazjum Jzykowe Parnas, ul. Fabryczna 29 zasady naboru do gimnazjów, których organem prowadzcym nie jest Miasto Wrocław s opisane w ofercie szkół. Uwaga: rodzic/prawny opiekun powinien dokładnie zapozna si z ofert tych gimnazjów, szczególnie zwróci uwag na postpowanie kwalifikacyjne i ewentualne opłaty za szkoł elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywa si do oddziałów: ogólnych dwujzycznych sportowych integracyjnych dla słabosłyszcych w przypadku, gdy w gimnazjum prowadzonym przez Miasto Wrocław nauka odbywa si tylko w klasach ogólnych na potrzeby rekrutacji wybór danego gimnazjum jest równowany wyborowi klasy ogólnej np. w Gimnazjum nr 2 planuje si 3 ogólne klasy pierwsze w informatorze s one oznaczone jako 1Z. Po zakoczeniu elektronicznej rekrutacji, w terminie i na zasadach ustalonych przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne, nastpi przydział uczniów do poszczególnych klas: 1A, 1B i 1C Ucze, który deklaruje nauk w gimnazjum obwodowym gimnazjum jest szkoł obwodow, co oznacza, e w rejonie miejsca stałego zamieszkania ucznia działa szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki w przypadku wybrania tylko szkoły obwodowej naley złoy w okrelonym terminie podanie wygenerowane z systemu wraz z oryginałami dokumentów obwody szkół mona sprawdzi na stronie rekrutacji Ucze, który deklaruje nauk w gimnazjum innym ni obwodowe mona wybra maksymalnie 10 oddziałów w gimnazjach tworzc własn list preferencji gimnazjum, które ucze wybrał na pierwszym miejscu nazywane jest gimnazjum I - go wyboru kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłcznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oceny, wyniki sprawdzianu w szóstej klasie oraz zdobyte w szkole osignicia przeliczane s na punkty rekrutacyjne uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych jest sum wartoci punktowych kryteriów zaznaczonych w podaniu i decyduje o tym, do którego z wybranych gimnazjów ucze zostanie zakwalifikowany kwalifikowanie odbywa si do jednego z gimnazjum wskazanego w podaniu przez ucznia, zgodnie z list preferencji punkty za spełnianie kryteriów zostan naliczone, gdy: zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria, które ucze spełnia dostarczono do szkoły I go wyboru wydrukowane i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawc/pracownika sekretariatu podanie wraz z wymaganymi załcznikami ucze stale zamieszkały we Wrocławiu, który nie zostanie zakwalifikowany do jednego z dodatkowo wybranych gimnazjów, automatycznie zostanie przyjty do swojego gimnazjum obwodowego str. 2

3 wybór gimnazjum obwodowego jest jednoczenie ostatnim moliwym wyborem ucznia; jeli ucze wybrał gimnazjum obwodowe na wczeniejszym ni dziesite miejsce, system uniemoliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu brak wyboru gimnazjum obwodowego na licie preferencji, traktuje si domylnie jako ostatni wybór szkoły na licie Ucze, który deklaruje nauk w klasach sportowych lub oddziałach dwujzycznych ucze jest zobowizany złoy w odpowiednim terminie podpisan przez niego i jednego z rodziców/prawnych opiekunów deklaracj przystpienia do dodatkowego sprawdzianu uzdolnie kierunkowych warunkiem koniecznym kwalifikowania do klas sportowych oraz oddziałów dwujzycznych jest zaliczenie sprawdzianu informacje o terminie sprawdzianu i wymaganych dokumentach s dostpne w wybranych szkołach lub na stronie rekrutacji ucze w wyznaczonym terminie zgłasza si do gimnazjum na sprawdzian predyspozycji sportowych lub umiejtnoci jzykowo-przedmiotowych w przypadku wyboru kilku klas sportowych lub oddziałów dwujzycznych ucze jest zobowizany do przystpienia do w/w sprawdzianu w szkole, któr wybrał na najwyszej pozycji na licie preferencji ucze sprawdza uzyskane wyniki w gimnazjum, w którym przystpił do dodatkowego sprawdzianu szkoła, w której ucze przystpił do dodatkowego sprawdzianu potwierdza na wydrukowanym podaniu liczb uzyskanych przez niego punktów Uwaga: uczniowie, którzy przystpuj do sprawdzianu umiejtnoci jzykowo-przedmiotowych w gimnazjum dwujzycznym nr 26 dodatkowo zobowizani s do zaliczenia sprawdzianu z jzyka angielskiego Ucze, który deklaruje nauk w oddziale przysposabiajcym do pracy w Gimnazjum nr 8 zobowizany jest do złoenia n/w dokumentów opinia pedagoga ze szkoły, do której ucze obecnie uczszcza opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej zawiadczenie lekarskie medycyny pracy Ucze, który nie uzyskał promocji do klasy II po złoeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystym gimnazjum, zgodnie ze Statutem Szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce deklarujc powtarzanie klasy w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych, korzystajc z kodu dostpu do systemu, którego uywał w rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 Zmiana decyzji o wyborze szkół ucze ma prawo zmieni w okrelonym terminie swoje wybory szkół lub ich kolejno na licie preferencji ucze chcc dokona zmian w licie preferencji powinien: zalogowa si do systemu sprawdzi, czy kolejno wybranych szkół jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom odpowiednio przesuwajc oznaczenia szkół na licie ustawi ich now kolejno w przypadku, gdy kolejno szkół była niezgodna z jego priorytetami, usun z listy poprzednio wybrane szkoły, wybra nowe i ustawi je w odpowiedniej kolejnoci zgodnie ze swoimi preferencjami w przypadku, gdy wybór szkół był niewłaciwy Składanie poda ucze składa w gimnazjum obwodowym: podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawc/pracownika sekretariatu oryginał wiadectwa ukoczenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie ucze składa w gimnazjum I wyboru podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawc/pracownika sekretariatu kopi wiadectwa ukoczenia szkoły podstawowej kopi wyników sprawdzianu w szóstej klasie kopie innych wymaganych dokumentów Przyjcie do szkoły warunkiem przyjcia ucznia do szkoły jest złoenie w okrelonym terminie oryginałów dokumentów str. 3

4 ucze sprawdza w gimnazjum I wyboru lub na stronie rekrutacji, do którego gimnazjum z listy wyborów został zakwalifikowany ucze potwierdza wol nauki w gimnazjum, do którego został zakwalifikowany składajc w nim: oryginał wiadectwa ukoczenia szkoły podstawowej oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie oryginały innych wymaganych dokumentów dwa zdjcia w przypadku, gdy ucze ani jego rodzic/prawny opiekun nie złoy w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznacza to bdzie rezygnacj z miejsca w tej szkole i automatyczne wpisanie na list uczniów gimnazjum obwodowego 2. Kryteria i punkty rekrutacyjne Kryteria podstawowe Warto punktowa 1. Oceny kocowe z klasy VI max Wynik sprawdzianu w VI klasie max Ocena zachowania max Inne osignicia wymienione w wiadectwie max. 10 Kryteria podstawowe w klasach sportowych i oddziałach dwujzycznych Warto punktowa 5. Oceny kocowe z klasy VI max Wynik sprawdzianu w VI klasie max Ocena zachowania max Wyniki ze sprawdzianu uzdolnie kierunkowych max Inne osignicia wymienione w wiadectwie max. 10 Oceny kocowe po VI klasie z jzyka polskiego, matematyki, obowizkowego jzyka obcego, przyrody, historii: Warto punktowa 1. Ocena: celujcy 8 2. Ocena: bardzo dobry 6 3. Ocena: dobry 4 4. Ocena: dostateczny 2 5. Ocena: dopuszczajcy 0 Oceny zachowania: Warto punktowa 1. Wzorowe Bardzo dobre 7 3. Dobre 4 4. Poprawne 2 5. Nieodpowiednie 0 6. Naganne 0 Inne osignicia wymienione w wiadectwie: Warto punktowa 1. Finalici Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych zdolny lzaczek 5 2. Aktywna i systematyczna praca w ramach wolontariatu lub w samorzdzie uczniowskim 3 3. Zwycizcy reprezentujcy szkoł (I, II, III miejsce) w konkursach sportowych, artystycznych na szczeblu, co najmniej powiatowym 2 Kryteria rónicujce w przypadku takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych 1. Sieroty, osoby przebywajce w placówkach opiekuczo-wychowawczych (pisemne potwierdzenie tego faktu naley złoy jako załcznik wraz z podaniem w szkole I wyboru) 2. Wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 3. Ocena zachowania 4. rednia z ocen w wiadectwie z przedmiotów: jzyk polski, matematyka, obowizujcy jzyk obcy, historia, przyroda 5. Nauka w SP nr 43 wchodzcej w skład Zespołu Szkół nr 11, jeli ucze ubiega si o przyjcie do Gimnazjum Integracyjnego nr 50 w tym zespole Uczniowie przyjmowani niezalenie od kryteriów Laureaci Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych zdolny lzaczek - na 1. podstawie zawiadczenia wydanego przez komisj konkursow (preferencje te nie dotycz kwalifikowania do klas sportowych i oddziałów dwujzycznych) str. 4

5 Potwierdzenie kryteriów Kandydaci do klas sportowych Wymagane dokumenty: Opinia trenera lub instruktora prowadzcego zajcia sportowe Zawiadczenie lekarskie, potwierdzajce bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalist Zgoda rodziców/prawnych opiekunów Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, specjalnych, w tym dla słabosłyszcych Wymagane dokumenty: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn Podanie rodziców/prawnych opiekunów naley złoy: w Wydziale Edukacji Urzdu Miejskiego Wrocławia, w przypadku szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław w siedzibie szkoły, w przypadku Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji, ul. Wejherowska Harmonogram etap I - rekrutacja elektroniczna Odbieranie w szkole podstawowej kodu dostpu do systemu (wrocławscy od uczniowie) lub generowanie na stronie (uczniowie spoza Wrocławia) Przyjmowanie pisemnych deklaracji uczniów o przystpieniu do dodatkowego postpowania kwalifikacyjnego w szkołach, w których jest ono wymagane (klasy sportowe i oddziały dwujzyczne) Dodatkowe sprawdziany uzdolnie kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujzycznych oraz próby sprawnoci fizycznej dla kandydatów do klas sportowych Elektroniczny wybór szkół Moliwo elektronicznej zmiany listy preferencji szkół do godz (uczniowie z Wrocławia) do godz (uczniowie spoza Wrocławia) do godz w szkołach o godz w godz w szkołach po godz Moliwo wpisywania ocen Składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów Ogłoszenie list uczniów przyjtych Potwierdzanie woli podjcia nauki w danej placówce dostarczanie oryginałów dokumentów i 2 fotografii do szkoły, do której ucze został zakwalifikowany Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjtych, listy wolnych miejsc etap II rekrutacja bez narzdzi elektronicznych do Składanie podania w szkole, w której s wolne miejsca do godz do Ogłoszenie list uczniów przyjtych, listy wolnych miejsc po godz SZKOŁY DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Jeli kandydat do gimnazjum posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn, wówczas na wniosek rodziców Wydział Edukacji lub Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji zapewni mu form kształcenia w odpowiednich oddziałach (klasach) gimnazjum O szczegóły naley pyta w odpowiednim gimnazjum, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji lub w Wydziale Edukacji. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, specjalnych, w tym dla słabosłyszcych w Wydziale Edukacji Urzdu Miejskiego Wrocławia zobowizani s złoy: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn podanie rodziców/prawnych opiekunów str. 5

6 Oddziały integracyjne Gimnazjum nr 4, ul. Pauliska 14 Gimnazjum nr 28, ul. Zachodnia 2 Gimnazjum nr 50 w Zespole Szkół nr 11, ul. Grochowa 36/38 Oddziały dla słabosłyszcych Gimnazjum nr 51 w Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Nowodworska 78/82 Oddziały z edukacj włczajc s oddziałami (klasami) wspomagajcymi uczniów z okrelonymi dysfunkcjami (zgodnie z opini poradni psychologiczno-pedagogicznej), pozwalajcymi wyrówna szanse w osigniciu sukcesu edukacyjnego Gimnazjum nr 5, ul. Pawłowa 15 Gimnazjum nr 6, al. Pracy 24 Gimnazjum nr 7, ul. Kolista 17 Gimnazjum nr 20, ul. Pautscha 9 Gimnazjum nr 24, ul. Przybyszewskiego 59 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci do oddziałów integracyjnych, zobowizani s złoy w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn podanie rodziców/prawnych opiekunów Oddziały integracyjne Gimnazjum Integracyjne w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji, ul. Wejherowska 28 Oddziały sportowe koszykówka: G nr 11, ul. Wilanowska 31 G nr 18, ul. Kłodnicka 36 G nr 21, ul. w. Jerzego 4 G nr 39, ul. Brücknera piłka siatkowa: G nr 5, ul. Pawłowa 15 G nr 13, ul. Reja 3 G nr 24, ul. Przybyszewskiego 59 piłka rczna: G nr 28, ul. Zachodnia 2 G nr 37, ul. Młodych Techników piłka nona: G nr 4, ul. Pauliska 14 G nr 9, ul. Sarbinowska 10 G nr 19, ul. Dembowskiego 39 G nr 24, ul. Przybyszewskiego 59 G nr 38, ul. Powstaców lskich sztuki walki i samoobrona: G nr 8, ul. Roosevelta 15 lekkoatletyka: G nr 19, ul. Dembowskiego 39 G nr 37, ul. Młodych Techników ogólnosportowa z promocj zdrowia: G nr 6, al. Pracy 24 szermierka: G nr 3, ul. wistackiego 12a pływanie: - G nr 37, ul. Młodych Techników G nr 38, ul. Powstaców lskich Oddziały dwujzyczne z jzykiem angielskim: GD nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształccych nr 5, ul. Grochowa 13* G nr 49 w Zespole Szkół nr 14, ul. Brücknera z jzykiem francuskim: G nr 30, ul. Jantarowa 5 G nr 34, ul. Zemska 16c str. 6

7 z jzykiem hiszpaskim: G nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształccych nr 3, ul. P. Skargi 29/31 z jzykiem niemieckim: GD nr 48 w Zespole Szkół nr 5, ul. Haukego-Bosaka z jzykiem włoskim: G nr 18, ul. Kłodnicka 36 * uczniowie, którzy przystpuj do sprawdzianu umiejtnoci jzykowo-przedmiotowych w gimnazjum dwujzycznym nr 26 dodatkowo zobowizani s do zaliczenia sprawdzianu z jzyka angielskiego INFORMACJE O REKRUTACJI Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Kołłtaja 1/6, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Jednoci Narodowej 112, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Jemiołowa 59, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Czajkowskiego 28, tel Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9, ul. Krakowska 102, tel SZKOLNE ORODKI KARIERY Gimnazjum nr 4, ul. Pauliska 14, tel Gimnazjum nr 27, ul. Czeska 40, tel Zespół Szkół nr 14, ul. Brücknera 10-14, tel Liceum Ogólnokształcce nr VI, ul. Hutnicza 45, tel Zespół Szkół nr 25, ul. Skwierzyska 1/7, tel Zespół Szkół Ekonomiczno Administracyjnych, ul. Worcella 3, tel Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 71/73, tel MOWAZ w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, tel str. 7

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl Instrukcja obsługi systemu wspomagającego rekrutację Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 tel. 227752042 Punkt rekrutacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2014/2015 Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów do szkół Ponadgimnazjalnych został przygotowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo