STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO"

Transkrypt

1 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Zemskiej 16 c, Wrocław. 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wrocław. 3. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat. 4. Szkoła prowadzi: a) świetlicę dla dzieci klas I-VI, b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, c) gimnastykę korekcyjną, d) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. e) zajęcia logopedyczne. 5. Szkoła posiada sztandar i godło oraz kultywuje własny ceremoniał. 6. Szkoła zrzeszona jest w UNESCO. 7. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr l. 2 CELE I ZADANIA SZKOŁY Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z programem wychowawczym oraz programem profilaktyki. Uwzględniając powyższe: 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 2. Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów. 3. Szanuje indywidualność uczniów i ich prawa do własnej oceny rzeczywistości. 4. Stwarza warunki do realizowania obowiązku szkolnego poprzez indywidualny tok lub program nauczania. 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 1

2 6. Wzmacnia więź z krajem ojczystym, uczy poszanowania dla dziedzictwa narodowego. 7. Upowszechnia tolerancję światopoglądową i wolność sumienia. 8. Krzewi zasady moralne, poczucie sprawiedliwości, szacunek dla drugiego człowieka poprzez dawanie przykładu przez nauczycieli oraz wydobywanie treści służących tym celom w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 9. Budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska. 10. Wdraża do dyscypliny i punktualności. 11. Kształtuje poczucie obowiązku i odpowiedzialności za innych poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce. 12. Rozwija samorządność poprzez stwarzanie warunków powoływania samorządów uczniowskich w grupach wiekowych klas I-III i IV-VI. 13. Uczy praworządności i demokracji poprzez realizowanie prac i obowiązków zawartych w regulaminie szkoły. 14. Uczy szacunku dla wspólnego i cudzego mienia, egzekwując naprawienie wyrządzonych szkód lub poniesienie kosztów wymiany uszkodzonego sprzętu, urządzenia itp. 15. Upowszechnia zasady ekologiczne w codziennej pracy szkoły. 16. Promuje zdrowie, rozwija kulturę zdrowotną i fizyczną, a także uczy udzielania pierwszej pomocy, w tym szczególnie poprzez realizacje programu Promocja zdrowia. 17. Zaznajamia z zasadami ruchu drogowego i organizuje egzamin na kartę rowerową oraz motorowerową. 18. Należąc do szkół stowarzyszonych w UNESCO realizuje program UNESCO i poszukuje możliwości wymiany międzynarodowej. 19. Zaznajamia uczniów z kulturą innych narodów, zaszczepia szacunek i tolerancję wobec członków innych społeczności. 20. Podejmuje działania mające na celu zapobieganie, zwalczanie i łagodzenie przemocy i agresji wśród młodzieży, a działaniom tym ma sprzyjać realizacja planu pracy Grupy Prewencyjnego Wsparcia oraz programu profilaktycznego szkoły. 21. Umożliwia pobieranie nauki w klasach terapeutycznych. 22. Zapewnia uczniom w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych: a) bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz w trakcie wycieczek i innych imprez, a także higieniczne warunki podczas prowadzonych zajęć, b) równomierne obciążenie zajęciami, c) zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, d) opiekę po skończonych lekcjach dla dzieci rodziców pracujących, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 2

3 e) opiekę medyczną w zakresie pierwszej pomocy 23. Szczególną opieką obejmuje szkoła uczniów rozpoczynających naukę oraz uczniów z orzeczeniami poradni: a) zapoznaje się z warunkami bytowymi - środowiskiem społecznym ucznia, b) w miarę możliwości organizuje dodatkowe zajęcia na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych. 24. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, w zakresie której: a) pedagog szkolny współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu ustalenia przyczyn zaburzeń i sposobów zapobiegania im, b) nauczyciele prowadzą obserwacje uczniów, na podstawie ich wyników oraz opinii poradni specjalistycznych, opracowują plany pracy z tymi uczniami, zgłaszają potrzeby organizowania zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, c) nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zespoły gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem różnych wad postawy dla uczniów klas 0 - III, a także w miarę możliwości dla uczniów klas IV-VI. 25. Szkoła wspiera uzdolnienia uczniów, szczególnie w zakresie umiejętności językowych i artystycznych. 26. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie jej potrzebującymi: 1. udziela doraźnej lub stałej pomocy materialnej w miarę możliwości, 2. współpracuje z rodzicami uczniów mających kłopoty w nauce i sprawiających trudności wychowawcze, 3. zapewnia uczniom i rodzicom możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego, 4. uczeń może być objęty także opieką w zakresie terapii pedagogicznej i muzykoterapii, 5. zespoły klasowe objęte są zajęciami warsztatowymi wg rocznych planów tematycznych. 27. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor stara się, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap kształcenia w klasach 1-3 i klasach Dyrekcja organizuje dyżury nauczycieli na terenie szkoły przed lekcjami i w czasie przerw. Szczegółowe zasady dyżurów określane są corocznie w sporządzanym grafiku dyżurów nauczycieli. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 3

4 2a REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ Załącznik do Uchwały 2/2015/ Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w dwóch etapach. 2. Etap I rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 3. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły są przyjmowane do niej z urzędu na podstawie wniosku rodziców. 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkujących w jej obwodzie. 5. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna. 6. Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/16 odbywa się na podstawie następujących kryteriów: L.p. Kryteria Wartość punktowa 1 Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły Dziecko zamieszkujące we Wrocławiu Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2014//2015 do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej Dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo Sposób potwierdzenia danego kryterium przez rodzica dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 4

5 kończy w roku szkolnym 2014/2015 edukację w szkole lub przedszkolu) Dziecko posiadające rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I w tej samej szkole Dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 18 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym Kryteria wybrane przez szkołę dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcie do klasy z językiem innym niż angielski Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej szkoły 11 Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły 1 Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów: 16 Miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji 17 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 7. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania. Jest to: - zameldowanie stałe - lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień r. - lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej na podstawie przedstawionych dokumentów, w szczególności na podstawie Umowy najmu lokalu mieszkalnego, dowodów opłat za użytkowanie danego lokalu mieszkalnego. 8. Rodzic kandydata do klasy pierwszej jest zobowiązany do : Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 5

6 a. wypełnienia w sposób elektroniczny wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej b. zaznaczenia kryteriów, które dziecko spełnia c. wydrukowania wniosku i złożenia go w szkole I wyboru wraz z odpowiednimi dokumentami wymienionymi w pkt Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/16: Rekrutacja elektroniczna r. Wygenerowanie elektronicznie wniosku i wybranie szkół Złożenie w szkole I-go wyboru wydrukowanego wniosku, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wraz z r. wymaganymi dokumentami do godz Dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły wniosek jest jednocześnie deklaracją woli podjęcia nauki w klasie I Sprawdzenie wyników kwalifikacji w szkole I-go wyboru r. lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i od godz niezakwalifikowanych) Możliwość złożenia przez rodziców rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko Sprawdzenie wyników rekrutacji elektronicznej w szkole r. lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) Powiadomienie obwodowej szkoły podstawowej o Niezwłocznie spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole Rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca Od dnia r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się jeśli Szkoła posiada wolne miejsca r. Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy 10. Drugi etap rekrutacji odbywa się po zakończeniu I etapu rekrutacji, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 11. II etap rekrutacji odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych. 12. W II etapie dzieci przyjmowane są systematycznie według kolejności zgłoszeń. II etap rekrutacji kończy się po zajęciu wszystkich wolnych miejsc przez dzieci. 10. Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych na kolejny rok szkolny z podziałem na klasy i grupy odbywa się w sierpniu poprzedzającym dany rok szkolny poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 6

7 2b REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się w dwóch etapach. 2. Etap I rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 3. Etap II bez wykorzystania narzędzi elektronicznych prowadzi się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. 4. Rekrutację do oddziałów przedszkolnych przeprowadza powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna. 5. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji są uzgadniane z Prezydentem Miasta i dostępne sa na stronie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w II etapie mają: 1) dzieci mające rodzeństwo w Szkole, 2) dzieci rodziców znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej. 7. W przypadku spełnienia tych samych kryteriów o przyjęciu decyduje kolejność wniesienia pisemnego podania (godzina, data). 8. Rozstrzygnięcie Komisji ma formę pisemną i znajduje się do wglądu w sekretariacie Szkoły. 9. W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do dyrektora Szkoły, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych. 10. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 11. Decyzja Dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania jest ostateczna. 3 ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I DYREKTOR 1. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę w drodze konkursu na okres do 5 lat. 2. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektorów. 3. Dyrektor szkoły współpracuje z dyrektorem Gimnazjum Nr 34 i dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 7

8 4. Do obowiązków dyrektora należy: a) opracowanie dokumentów organizacyjno-programowych szkoły, b) współdziałanie z Radą Rodziców, c) zatrudnianie kadry pedagogicznej i pracowników administracyjno-obsługowych, d) opracowanie regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami, e) kierowanie całokształtem szkoły, a w szczególności: - przyjmowanie nowych uczniów, - weryfikowanie list klasowych, - kontrolowanie obowiązku szkolnego, - organizacyjne przygotowanie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych dla uczniów kończących szkołę, - sprawowanie opieki nad dziećmi i tworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, - zapewnienie bezpieczeństwa nauki i higieny pracy, - przygotowanie i prowadzenie plenarnych zebrań rady pedagogicznej, - tworzenie atmosfery harmonijnej współpracy, - pełnienie nadzoru pedagogicznego, - organizowanie harmonijnego współdziałania z radą rodziców, - właściwe wykorzystanie budżetu szkoły, - realizowanie uchwał rady pedagogicznej, - reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 5. Dyrektor szkoły odpowiada za: a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawnymi i z niniejszym statutem, c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu, d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, e) realizację obowiązku szkolnego. 6. Dyrektor szkoły: a) wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub organizację po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, b) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, c) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników nauczania, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 8

9 d) umożliwia uczniom zakup używanych podręczników na terenie szkoły poprzez organizowanie kiermaszu podręczników. II RADA PEDAGOGICZNA 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. W szkole organizowane są w ciągu roku szkolnego minimum 4 posiedzenia rady pedagogicznej. 5. Rada pedagogiczna między posiedzeniami działa w powołanych przez siebie komisjach stałych, których cele i zadania określa regulamin wewnętrzny rady pedagogicznej. W szkole działają następujące komisje stałe: a) kształcenia zintegrowanego b) humanistyczna c) przedmiotów ścisłych d) języków obcych e) wychowania fizycznego f) religii g) świetlicy h) terapeutyczna 6. Klasyfikacja uczniów (za I semestr i końcoworoczna) przeprowadzana jest przez radę pedagogiczną podzielona na dwa zespoły, które spotykają się oddzielnie: a) rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III b) rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - VI 7. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 9

10 rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 9. Rada pedagogiczna: a) zatwierdza plany pracy szkoły, b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów poprzez powołane przez dyrektora szkoły komisje klasyfikacyjne zgodnie z regulaminem wewnętrznym rady pedagogicznej, c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, d) uchwala program wychowawczy szkoły, e) podejmuje uchwały w sprawie przyznawania indywidualnego toku lub programu nauczania, f) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, g) przygotowuje i uchwala wewnątrzszkolny system oceniania, h) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 10. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. 11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego szkoły, c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom czynności dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, e) opiniuje kandydatury na stanowisko wicedyrektorów szkoły. 12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa uchyla uchwałę. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 10

11 14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 15. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 16. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. III RADA RODZICÓW 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów) uczniów uczęszczających do szkoły. 2. Zasady tworzenia, strukturę i kompetencje rady rodziców reguluje Ustawa o Systemie Oświaty. 3. Rada rodziców działa w oparciu o wewnętrzny regulamin i zgodnie ze statutem szkoły. 4. W zebraniach rady rodziców może brać udział przedstawiciel rady pedagogicznej. 5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. W szczególności do kompetencji radu rodziców należy: a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki, b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusz z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady jego wydatkowania określa preliminarz Rady. 7. Rada rodziców swoje stanowisko wyraża w formie uchwał i przedstawia je dyrektorowi, radzie pedagogicznej i samorządowi uczniowskiemu. 8. Rada rodziców zwołuje zebrania grup klasowych rodziców w następujących terminach: wrzesień, styczeń, maj w celu: a) zaznajomienia rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły, b) poinformowania rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, c) udzielania informacji o terminach, w których rodzice (opiekunowie) mogą zasięgnąć opinii i porady u poszczególnych nauczycieli w sprawach dotyczących swoich dzieci, d) umożliwienia rodzicom wyrażenie opinii na temat pracy szkoły i w razie potrzeby przekazania tej opinii organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 11

12 e) ustalenia wysokości składki rocznej rodziców na fundusz rady rodziców, f) przedłożenia sprawozdań ze swojej działalności. 9. Rada rodziców opiniuje wybór firmy ubezpieczającej uczniów. 10. Przedstawiciel rady rodziców może brać udział w zebraniach zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego oraz w tworzeniu i realizowaniu planu imprez szkolnych. IV SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Zasady wybierania i działalności organów samorządowych określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim. 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów zawartych w statucie szkoły oraz w regulaminie samorządu. 5. W szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Zasady działania oraz prawa i obowiązki rzecznika określa odrębny regulamin. 4 ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY I NAUCZYCIELE Terminem nauczyciel określa się: nauczyciela przedmiotu, wychowawcę świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedę, nauczyciela terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, muzykoterapia), nauczyciela-bibliotekarza. 1. Nauczyciel obowiązany jest: a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego, d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 12

13 e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: a) kierowanie prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pracy z uczniami, c) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, d) bezstronne, obiektywne i zgodne z WSO ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, f) odbywanie konsultacji indywidualnych dla rodziców w pierwszy czwartek miesiąca, g) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze, sprzęt szkolny oraz opiekowanie się powierzonym gabinetem, h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez studiowanie, udział w kursach, a także obowiązkową pracę w zespołach przedmiotowych. 3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe, których zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału i jego modyfikowanie. 4. Pracą komisji przedmiotowej kieruje powołany przez dyrektora szkoły na okres 2 lat przewodniczący. 5. Komisja przedmiotowa realizuje własne cele i zadania określone w planie komisji sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami programu szkoły. 6. Terminem wychowawca klasy określa się nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierza opiekę nad oddziałem klasowym. 7. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 8. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań o których mowa w punkcie 7: a) otacza indywidualna opieka każdego wychowanka, b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy działań wychowawczych, c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 13

14 wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: - poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współdziałania z nimi, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swojej pracy, - włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych i materialnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, materialnej. 9. Szkoła zatrudnia pedagogów szkolnych, którzy: a) współpracują z wychowawcą w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, b) udzielają specjalistycznych wskazówek i porad, c) pełnią funkcję opiekuńczą, d) współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i sądem dla nieletnich. 10.Obowiazki, szczegółowe zadania i formy pracy pedagogów, psychologa, logopedy i nauczycieli terapii pedagogicznej regulowane są odrębnymi przepisami. 11. Statut szkoły chroni prawa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zawarte we wszystkich dokumentach ich dotyczących, a w szczególności: a) każdy pracownik ma prawo do pełnej informacji i wglądu w dokumenty, gdy jego osoba jest przedmiotem wniosku, opinii uczniów, rodziców, organów szkoły lub jakiejkolwiek sprawy, która go dotyczy osobiście, b) każdy ma prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących szkoły oraz wniosków, które dotyczą go osobiście. II ADMINISTRACJA I OBSŁUGA 1. Administracja i obsługa szkoły wspomaga działalność merytoryczną szkoły. Do jej zadań należy w szczególności: a) zapewnienie bezpiecznego stanu technicznego budynków i urządzeń, b) zapewnienie należytego zaopatrzenia, c) dbałość o terminowe realizowanie uprawnień pracowniczych w zakresie płac, odzieży ochronnej i roboczej itp. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 14

15 2.Pracownicy administracji i obsługi szkoły wspomagają działalność wychowawczą szkoły i tym samym zyskują prawo do: a) reagowania na zachowania uczniów lub innych członków społeczności szkolnej w sposób adekwatny do sytuacji, b) zgłaszania dyrektorowi szkoły uwag i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów. 3.Administrację szkoły tworzą pracownicy zajmujący się: a) sekretariatem szkoły, b) sprawami gospodarczymi, c) księgowością, d) kadrami. 4.. Dla realizacji swoich zadań szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, w tym także świetlicowe, sale gimnastyczne, basen, pomieszczenia biblioteki, stołówki, administracji i obsługi technicznej, gabinety terapii pedagogicznej oraz logopedycznej, służby zdrowia, archiwum, szatnie. Na terenie przyszkolnym znajdują się boiska szkolne i amfiteatr. III TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW 1. Wszystkie organy szkoły powinny ze sobą współpracować w celu realizacji statutowych zadań szkoły oraz w miarę możliwości wspólnie podejmować ważne decyzje (zgodnie z wcześniejszymi zapisami statutu). 2. Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. 3. W sprawach wniosków do organu prowadzącego szkolę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole postępowanie wyjaśniające przeprowadzą organ prowadzący szkołę albo dyrektor w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały rady pedagogicznej w sprawie wniosku. Osoby zainteresowane mają prawo składać wyjaśnienia na piśmie lub ustnie. 4. Ewentualne spory miedzy pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu zainteresowanych stron. 5. Spory miedzy nauczycielami i uczniami rozpatruje dyrektor (wicedyrektor) szkoły zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt Decyzje w sprawach określonych w pkt. 4 i 5 podejmuje dyrektor w terminie 14 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni i przekazuje informacje zainteresowanym stronom na piśmie. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 15

16 7. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą. W razie konieczności w rozstrzyganiu mogą brać udział również zaproszeni: dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, rodzice (opiekunowie). 8. Od decyzji rozstrzygających spory miedzy: pracownikami szkoły, uczniami i pracownikami oraz spory wewnątrzklasowe zainteresowani mogą odwołać się w terminie 7 dni odpowiednio do organu pełniącego nadzór lub dyrektora szkoły. 9. W przypadku naruszenia praw członków społeczności szkolnej osoba upoważniona do przeprowadzenia analizy sprawy jest Rzecznik Praw Ucznia, a w razie jego nieobecnosci - dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Jeżeli jedna ze stron sporu jest dyrektor szkoły sprawę można przekazać organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny. 5 ORGANIZACJA SZKOŁY I ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych. 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania. 5. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 6. W I etapie edukacyjnym zajęcia zintegrowane prowadzone są według ustaleń wychowawcy klasy w obrębie określonego limitu godzin w ciągu tygodnia. 7. W II etapie edukacyjnym podstawową formą pracy są zajęcia dydaktycznowychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 16

17 8. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 9. Niektóre zajęcia, w szczególności: korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki i wychowania fizycznego są prowadzone w grupach oddziałowych lub miedzyoddziałowych. 10. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, tzw. klasy O 11. Organizacja pracy szkoły w każdym roku szkolnym oparta jest na: a) programie wychowawczym, b) programie profilaktyki, c) planie pracy zespołu wychowawczego i komisji przedmiotowych, d) planie nadzoru pedagogicznego. 12. Realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego wymaga przestrzegania przez nauczycieli ustaleń rady pedagogicznej w następującym zakresie: a) szkolny zestaw programów nauczania b) wewnątrzszkolny system oceniania, w tym także kryteria ocen z zachowania 13. W szkole działa zespół realizujący program Promocji zdrowia 14. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. II ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 1. Zasady wprowadzania programów innowacyjnych muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem MEN i S. 2. Programy autorskie opracowują i realizują nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. 3. W szkole realizowane są programy autorskie i własne w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 4. O wyborze klasy pierwszej z programem własnym nauczyciela decydują rodzice uczniów na zasadzie dobrowolnego zapisu do takiej klasy. 5. O organizacji zapisu do takich klas rodzice informowani są wiosną w czasie drzwi otwartych. 6. Program autorski może dotyczyć zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych. 7. O wprowadzeniu programu autorskiego realizowanego w ramach zajęć pozalekcyjnych decyduje rada pedagogiczna w czasie dokonywania rozdziału godzin dyrektorskich na dany rok szkolny. 8. Programy autorskie podlegają ewaluacji. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 17

18 9. Programu autorskie realizowane w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania. III ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dotyczą: a) basenu dla uczniów I-go etapu edukacyjnego, b) terapii komputerowej we wszystkich klasach terapeutycznych. 2. Dodatkowe zajęcia w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania wprowadza się na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 3. Zajęcia, o których mowa w pkt 2, przyznane są nauczycielowi po uprzednim przedstawieniu dyrektorowi pisemnej koncepcji takich zajęć. 4. W szkole organizuje się także wg procedury ujętej w pkt 2 i 3 zajęcia pozalekcyjne, wyrównujące zaległości są to zajęcia korekcyjni-kompensacyjne oraz dydaktycznowyrównawcze dla klas I III i w miarę możliwości także klas IV - VI. IV FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 1. Szkoła zapewnia pomoc uczniom, którzy mają kłopoty w nauce i jest to potwierdzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub zaobserwowane przez wychowawcę. 2. Dla uczniów mających kłopoty w nauce, w tym szczególnie typu dyslektycznego, tworzy się klasy terapeutyczne. 3. O przyjęciu uczniów do klas terapeutycznych decyduje komisja terapeutyczna rozpatrująca dokumenty zgodnie z regulaminem. 4. Do klas terapeutycznych przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie SP-113, a w dalszej kolejności także uczniowie spoza rejonu. Szczegółowy tryb przyjmowania uczniów do tych klas ustala Regulamin klas terapeutycznych. 6. Uczniowie klas terapeutycznych objęci są dodatkowymi formami pomocy, są to: a) terapia komputerowa jako dodatkowe zajęcia edukacyjne, b) inne formy pomocy, w zależności od potrzeb ucznia i możliwości szkoły: jako zajęcia pozalekcyjne: - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - muzykoterapia - socjoterapia - zajęcia logopedyczne Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 18

19 7. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla najbardziej potrzebujących uczniów z diagnozą poradni o dysleksji, dysgrafii, dysortografii. W pierwszej kolejności zajęcia takie organizowane są dla uczniów klas 4 i Uczniowie oddziałów 0-3 w miarę potrzeb i możliwości, w uzgodnieniu z wychowawcami objęci są ofertą zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktycznowyrównawczych, terapią pedagogiczną lub muzykoterapią. 9. Szkoła wspiera uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. 10. W miarę możliwości finansowych podejmowane są działania umożliwiające dożywianie jak najszerszej grupy dzieci, których prawni opiekunowie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. V BIBLIOTEKA 1. W szkole działa biblioteka, która dysponuje wypożyczalnią, czytelnią i salą viedo. 2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów. 3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą. 4. Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych. 5. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. 6. Nauczyciele biblioteki do godz sprawują nadzór nad uczniami klas IV-VI rozpoczynającymi lekcje później niż o godzinie 8.00, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na czas pracy lub inne okoliczności. 7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły podstawowej lub upoważniony przez niego wicedyrektor. 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. VI ŚWIETLICA 1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom szkoły, którzy pozostają dłużej w szkole lub są wcześniej do niej przyprowadzani ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 2. Uczeń zostaje objęty opieką świetlicową na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 19

20 3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. 4. Świetlica szkolna organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz zapewnia możliwość odrabiania lekcji. 5. Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do z przerwą na zajęcia dydaktyczne. 6. W godz świetlica współpracuje z biblioteką szkolną w celu zapewnienia opieki uczniom klas IV-VI rozpoczynającym lekcje od drugiej lub trzeciej godziny lekcyjnej. 7. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców. 8. Godziny pracy określane są corocznie na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły. 9. Świetlica szkolna organizuje zajęcia w pomieszczeniach klasowych edukacji wczesnoszkolnej, w bibliotece i czytelni szkolnej, w sali gimnastycznej, na placu zabaw i na boisku szkolnym. 10. Szczegółowe zasady organizacji pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej. VII STOŁÓWKA 1. Stołówka zapewnia uczniom możliwość spożywania obiadów w higienicznych warunkach. 2. Stołówkę prowadzi ajent. Wysokość opłat za obiady (wsad do kotła) jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym VIII ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego 3. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych. 4. Oddział przedszkolny w szczególności: 1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, 2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, 3) zapewnienia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 4) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym; Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 20

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo