STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO"

Transkrypt

1 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Zemskiej 16 c, Wrocław. 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wrocław. 3. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat. 4. Szkoła prowadzi: a) świetlicę dla dzieci klas I-VI, b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, c) gimnastykę korekcyjną, d) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. e) zajęcia logopedyczne. 5. Szkoła posiada sztandar i godło oraz kultywuje własny ceremoniał. 6. Szkoła zrzeszona jest w UNESCO. 7. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr l. 2 CELE I ZADANIA SZKOŁY Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z programem wychowawczym oraz programem profilaktyki. Uwzględniając powyższe: 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 2. Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów. 3. Szanuje indywidualność uczniów i ich prawa do własnej oceny rzeczywistości. 4. Stwarza warunki do realizowania obowiązku szkolnego poprzez indywidualny tok lub program nauczania. 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 1

2 6. Wzmacnia więź z krajem ojczystym, uczy poszanowania dla dziedzictwa narodowego. 7. Upowszechnia tolerancję światopoglądową i wolność sumienia. 8. Krzewi zasady moralne, poczucie sprawiedliwości, szacunek dla drugiego człowieka poprzez dawanie przykładu przez nauczycieli oraz wydobywanie treści służących tym celom w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 9. Budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska. 10. Wdraża do dyscypliny i punktualności. 11. Kształtuje poczucie obowiązku i odpowiedzialności za innych poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce. 12. Rozwija samorządność poprzez stwarzanie warunków powoływania samorządów uczniowskich w grupach wiekowych klas I-III i IV-VI. 13. Uczy praworządności i demokracji poprzez realizowanie prac i obowiązków zawartych w regulaminie szkoły. 14. Uczy szacunku dla wspólnego i cudzego mienia, egzekwując naprawienie wyrządzonych szkód lub poniesienie kosztów wymiany uszkodzonego sprzętu, urządzenia itp. 15. Upowszechnia zasady ekologiczne w codziennej pracy szkoły. 16. Promuje zdrowie, rozwija kulturę zdrowotną i fizyczną, a także uczy udzielania pierwszej pomocy, w tym szczególnie poprzez realizacje programu Promocja zdrowia. 17. Zaznajamia z zasadami ruchu drogowego i organizuje egzamin na kartę rowerową oraz motorowerową. 18. Należąc do szkół stowarzyszonych w UNESCO realizuje program UNESCO i poszukuje możliwości wymiany międzynarodowej. 19. Zaznajamia uczniów z kulturą innych narodów, zaszczepia szacunek i tolerancję wobec członków innych społeczności. 20. Podejmuje działania mające na celu zapobieganie, zwalczanie i łagodzenie przemocy i agresji wśród młodzieży, a działaniom tym ma sprzyjać realizacja planu pracy Grupy Prewencyjnego Wsparcia oraz programu profilaktycznego szkoły. 21. Umożliwia pobieranie nauki w klasach terapeutycznych. 22. Zapewnia uczniom w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych: a) bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz w trakcie wycieczek i innych imprez, a także higieniczne warunki podczas prowadzonych zajęć, b) równomierne obciążenie zajęciami, c) zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, d) opiekę po skończonych lekcjach dla dzieci rodziców pracujących, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 2

3 e) opiekę medyczną w zakresie pierwszej pomocy 23. Szczególną opieką obejmuje szkoła uczniów rozpoczynających naukę oraz uczniów z orzeczeniami poradni: a) zapoznaje się z warunkami bytowymi - środowiskiem społecznym ucznia, b) w miarę możliwości organizuje dodatkowe zajęcia na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych. 24. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, w zakresie której: a) pedagog szkolny współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu ustalenia przyczyn zaburzeń i sposobów zapobiegania im, b) nauczyciele prowadzą obserwacje uczniów, na podstawie ich wyników oraz opinii poradni specjalistycznych, opracowują plany pracy z tymi uczniami, zgłaszają potrzeby organizowania zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, c) nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zespoły gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem różnych wad postawy dla uczniów klas 0 - III, a także w miarę możliwości dla uczniów klas IV-VI. 25. Szkoła wspiera uzdolnienia uczniów, szczególnie w zakresie umiejętności językowych i artystycznych. 26. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie jej potrzebującymi: 1. udziela doraźnej lub stałej pomocy materialnej w miarę możliwości, 2. współpracuje z rodzicami uczniów mających kłopoty w nauce i sprawiających trudności wychowawcze, 3. zapewnia uczniom i rodzicom możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego, 4. uczeń może być objęty także opieką w zakresie terapii pedagogicznej i muzykoterapii, 5. zespoły klasowe objęte są zajęciami warsztatowymi wg rocznych planów tematycznych. 27. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor stara się, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap kształcenia w klasach 1-3 i klasach Dyrekcja organizuje dyżury nauczycieli na terenie szkoły przed lekcjami i w czasie przerw. Szczegółowe zasady dyżurów określane są corocznie w sporządzanym grafiku dyżurów nauczycieli. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 3

4 2a REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ Załącznik do Uchwały 2/2015/ Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w dwóch etapach. 2. Etap I rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 3. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły są przyjmowane do niej z urzędu na podstawie wniosku rodziców. 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkujących w jej obwodzie. 5. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna. 6. Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/16 odbywa się na podstawie następujących kryteriów: L.p. Kryteria Wartość punktowa 1 Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły Dziecko zamieszkujące we Wrocławiu Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2014//2015 do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej Dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo Sposób potwierdzenia danego kryterium przez rodzica dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 4

5 kończy w roku szkolnym 2014/2015 edukację w szkole lub przedszkolu) Dziecko posiadające rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I w tej samej szkole Dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 18 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym Kryteria wybrane przez szkołę dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcie do klasy z językiem innym niż angielski Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej szkoły 11 Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły 1 Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów: 16 Miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji 17 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 7. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania. Jest to: - zameldowanie stałe - lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień r. - lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej na podstawie przedstawionych dokumentów, w szczególności na podstawie Umowy najmu lokalu mieszkalnego, dowodów opłat za użytkowanie danego lokalu mieszkalnego. 8. Rodzic kandydata do klasy pierwszej jest zobowiązany do : Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 5

6 a. wypełnienia w sposób elektroniczny wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej b. zaznaczenia kryteriów, które dziecko spełnia c. wydrukowania wniosku i złożenia go w szkole I wyboru wraz z odpowiednimi dokumentami wymienionymi w pkt Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/16: Rekrutacja elektroniczna r. Wygenerowanie elektronicznie wniosku i wybranie szkół Złożenie w szkole I-go wyboru wydrukowanego wniosku, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wraz z r. wymaganymi dokumentami do godz Dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły wniosek jest jednocześnie deklaracją woli podjęcia nauki w klasie I Sprawdzenie wyników kwalifikacji w szkole I-go wyboru r. lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i od godz niezakwalifikowanych) Możliwość złożenia przez rodziców rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko Sprawdzenie wyników rekrutacji elektronicznej w szkole r. lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) Powiadomienie obwodowej szkoły podstawowej o Niezwłocznie spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole Rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca Od dnia r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się jeśli Szkoła posiada wolne miejsca r. Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy 10. Drugi etap rekrutacji odbywa się po zakończeniu I etapu rekrutacji, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 11. II etap rekrutacji odbywa się bez użycia narzędzi elektronicznych. 12. W II etapie dzieci przyjmowane są systematycznie według kolejności zgłoszeń. II etap rekrutacji kończy się po zajęciu wszystkich wolnych miejsc przez dzieci. 10. Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych na kolejny rok szkolny z podziałem na klasy i grupy odbywa się w sierpniu poprzedzającym dany rok szkolny poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 6

7 2b REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się w dwóch etapach. 2. Etap I rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 3. Etap II bez wykorzystania narzędzi elektronicznych prowadzi się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. 4. Rekrutację do oddziałów przedszkolnych przeprowadza powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna. 5. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji są uzgadniane z Prezydentem Miasta i dostępne sa na stronie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w II etapie mają: 1) dzieci mające rodzeństwo w Szkole, 2) dzieci rodziców znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej. 7. W przypadku spełnienia tych samych kryteriów o przyjęciu decyduje kolejność wniesienia pisemnego podania (godzina, data). 8. Rozstrzygnięcie Komisji ma formę pisemną i znajduje się do wglądu w sekretariacie Szkoły. 9. W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do dyrektora Szkoły, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych. 10. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 11. Decyzja Dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania jest ostateczna. 3 ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I DYREKTOR 1. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę w drodze konkursu na okres do 5 lat. 2. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektorów. 3. Dyrektor szkoły współpracuje z dyrektorem Gimnazjum Nr 34 i dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 7

8 4. Do obowiązków dyrektora należy: a) opracowanie dokumentów organizacyjno-programowych szkoły, b) współdziałanie z Radą Rodziców, c) zatrudnianie kadry pedagogicznej i pracowników administracyjno-obsługowych, d) opracowanie regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami, e) kierowanie całokształtem szkoły, a w szczególności: - przyjmowanie nowych uczniów, - weryfikowanie list klasowych, - kontrolowanie obowiązku szkolnego, - organizacyjne przygotowanie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych dla uczniów kończących szkołę, - sprawowanie opieki nad dziećmi i tworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, - zapewnienie bezpieczeństwa nauki i higieny pracy, - przygotowanie i prowadzenie plenarnych zebrań rady pedagogicznej, - tworzenie atmosfery harmonijnej współpracy, - pełnienie nadzoru pedagogicznego, - organizowanie harmonijnego współdziałania z radą rodziców, - właściwe wykorzystanie budżetu szkoły, - realizowanie uchwał rady pedagogicznej, - reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 5. Dyrektor szkoły odpowiada za: a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawnymi i z niniejszym statutem, c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu, d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, e) realizację obowiązku szkolnego. 6. Dyrektor szkoły: a) wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub organizację po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, b) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, c) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników nauczania, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 8

9 d) umożliwia uczniom zakup używanych podręczników na terenie szkoły poprzez organizowanie kiermaszu podręczników. II RADA PEDAGOGICZNA 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. W szkole organizowane są w ciągu roku szkolnego minimum 4 posiedzenia rady pedagogicznej. 5. Rada pedagogiczna między posiedzeniami działa w powołanych przez siebie komisjach stałych, których cele i zadania określa regulamin wewnętrzny rady pedagogicznej. W szkole działają następujące komisje stałe: a) kształcenia zintegrowanego b) humanistyczna c) przedmiotów ścisłych d) języków obcych e) wychowania fizycznego f) religii g) świetlicy h) terapeutyczna 6. Klasyfikacja uczniów (za I semestr i końcoworoczna) przeprowadzana jest przez radę pedagogiczną podzielona na dwa zespoły, które spotykają się oddzielnie: a) rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III b) rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - VI 7. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 9

10 rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 9. Rada pedagogiczna: a) zatwierdza plany pracy szkoły, b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów poprzez powołane przez dyrektora szkoły komisje klasyfikacyjne zgodnie z regulaminem wewnętrznym rady pedagogicznej, c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, d) uchwala program wychowawczy szkoły, e) podejmuje uchwały w sprawie przyznawania indywidualnego toku lub programu nauczania, f) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, g) przygotowuje i uchwala wewnątrzszkolny system oceniania, h) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 10. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. 11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego szkoły, c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom czynności dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, e) opiniuje kandydatury na stanowisko wicedyrektorów szkoły. 12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa uchyla uchwałę. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 10

11 14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 15. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 16. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. III RADA RODZICÓW 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów) uczniów uczęszczających do szkoły. 2. Zasady tworzenia, strukturę i kompetencje rady rodziców reguluje Ustawa o Systemie Oświaty. 3. Rada rodziców działa w oparciu o wewnętrzny regulamin i zgodnie ze statutem szkoły. 4. W zebraniach rady rodziców może brać udział przedstawiciel rady pedagogicznej. 5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. W szczególności do kompetencji radu rodziców należy: a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki, b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusz z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady jego wydatkowania określa preliminarz Rady. 7. Rada rodziców swoje stanowisko wyraża w formie uchwał i przedstawia je dyrektorowi, radzie pedagogicznej i samorządowi uczniowskiemu. 8. Rada rodziców zwołuje zebrania grup klasowych rodziców w następujących terminach: wrzesień, styczeń, maj w celu: a) zaznajomienia rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły, b) poinformowania rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, c) udzielania informacji o terminach, w których rodzice (opiekunowie) mogą zasięgnąć opinii i porady u poszczególnych nauczycieli w sprawach dotyczących swoich dzieci, d) umożliwienia rodzicom wyrażenie opinii na temat pracy szkoły i w razie potrzeby przekazania tej opinii organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 11

12 e) ustalenia wysokości składki rocznej rodziców na fundusz rady rodziców, f) przedłożenia sprawozdań ze swojej działalności. 9. Rada rodziców opiniuje wybór firmy ubezpieczającej uczniów. 10. Przedstawiciel rady rodziców może brać udział w zebraniach zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego oraz w tworzeniu i realizowaniu planu imprez szkolnych. IV SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Zasady wybierania i działalności organów samorządowych określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim. 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów zawartych w statucie szkoły oraz w regulaminie samorządu. 5. W szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Zasady działania oraz prawa i obowiązki rzecznika określa odrębny regulamin. 4 ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY I NAUCZYCIELE Terminem nauczyciel określa się: nauczyciela przedmiotu, wychowawcę świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedę, nauczyciela terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, muzykoterapia), nauczyciela-bibliotekarza. 1. Nauczyciel obowiązany jest: a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego, d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 12

13 e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: a) kierowanie prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pracy z uczniami, c) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, d) bezstronne, obiektywne i zgodne z WSO ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, f) odbywanie konsultacji indywidualnych dla rodziców w pierwszy czwartek miesiąca, g) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze, sprzęt szkolny oraz opiekowanie się powierzonym gabinetem, h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez studiowanie, udział w kursach, a także obowiązkową pracę w zespołach przedmiotowych. 3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe, których zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału i jego modyfikowanie. 4. Pracą komisji przedmiotowej kieruje powołany przez dyrektora szkoły na okres 2 lat przewodniczący. 5. Komisja przedmiotowa realizuje własne cele i zadania określone w planie komisji sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami programu szkoły. 6. Terminem wychowawca klasy określa się nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierza opiekę nad oddziałem klasowym. 7. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 8. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań o których mowa w punkcie 7: a) otacza indywidualna opieka każdego wychowanka, b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy działań wychowawczych, c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 13

14 wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: - poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współdziałania z nimi, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swojej pracy, - włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych i materialnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, materialnej. 9. Szkoła zatrudnia pedagogów szkolnych, którzy: a) współpracują z wychowawcą w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, b) udzielają specjalistycznych wskazówek i porad, c) pełnią funkcję opiekuńczą, d) współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i sądem dla nieletnich. 10.Obowiazki, szczegółowe zadania i formy pracy pedagogów, psychologa, logopedy i nauczycieli terapii pedagogicznej regulowane są odrębnymi przepisami. 11. Statut szkoły chroni prawa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zawarte we wszystkich dokumentach ich dotyczących, a w szczególności: a) każdy pracownik ma prawo do pełnej informacji i wglądu w dokumenty, gdy jego osoba jest przedmiotem wniosku, opinii uczniów, rodziców, organów szkoły lub jakiejkolwiek sprawy, która go dotyczy osobiście, b) każdy ma prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących szkoły oraz wniosków, które dotyczą go osobiście. II ADMINISTRACJA I OBSŁUGA 1. Administracja i obsługa szkoły wspomaga działalność merytoryczną szkoły. Do jej zadań należy w szczególności: a) zapewnienie bezpiecznego stanu technicznego budynków i urządzeń, b) zapewnienie należytego zaopatrzenia, c) dbałość o terminowe realizowanie uprawnień pracowniczych w zakresie płac, odzieży ochronnej i roboczej itp. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 14

15 2.Pracownicy administracji i obsługi szkoły wspomagają działalność wychowawczą szkoły i tym samym zyskują prawo do: a) reagowania na zachowania uczniów lub innych członków społeczności szkolnej w sposób adekwatny do sytuacji, b) zgłaszania dyrektorowi szkoły uwag i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów. 3.Administrację szkoły tworzą pracownicy zajmujący się: a) sekretariatem szkoły, b) sprawami gospodarczymi, c) księgowością, d) kadrami. 4.. Dla realizacji swoich zadań szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, w tym także świetlicowe, sale gimnastyczne, basen, pomieszczenia biblioteki, stołówki, administracji i obsługi technicznej, gabinety terapii pedagogicznej oraz logopedycznej, służby zdrowia, archiwum, szatnie. Na terenie przyszkolnym znajdują się boiska szkolne i amfiteatr. III TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW 1. Wszystkie organy szkoły powinny ze sobą współpracować w celu realizacji statutowych zadań szkoły oraz w miarę możliwości wspólnie podejmować ważne decyzje (zgodnie z wcześniejszymi zapisami statutu). 2. Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. 3. W sprawach wniosków do organu prowadzącego szkolę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole postępowanie wyjaśniające przeprowadzą organ prowadzący szkołę albo dyrektor w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały rady pedagogicznej w sprawie wniosku. Osoby zainteresowane mają prawo składać wyjaśnienia na piśmie lub ustnie. 4. Ewentualne spory miedzy pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu zainteresowanych stron. 5. Spory miedzy nauczycielami i uczniami rozpatruje dyrektor (wicedyrektor) szkoły zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt Decyzje w sprawach określonych w pkt. 4 i 5 podejmuje dyrektor w terminie 14 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni i przekazuje informacje zainteresowanym stronom na piśmie. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 15

16 7. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą. W razie konieczności w rozstrzyganiu mogą brać udział również zaproszeni: dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, rodzice (opiekunowie). 8. Od decyzji rozstrzygających spory miedzy: pracownikami szkoły, uczniami i pracownikami oraz spory wewnątrzklasowe zainteresowani mogą odwołać się w terminie 7 dni odpowiednio do organu pełniącego nadzór lub dyrektora szkoły. 9. W przypadku naruszenia praw członków społeczności szkolnej osoba upoważniona do przeprowadzenia analizy sprawy jest Rzecznik Praw Ucznia, a w razie jego nieobecnosci - dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Jeżeli jedna ze stron sporu jest dyrektor szkoły sprawę można przekazać organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny. 5 ORGANIZACJA SZKOŁY I ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych. 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania. 5. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 6. W I etapie edukacyjnym zajęcia zintegrowane prowadzone są według ustaleń wychowawcy klasy w obrębie określonego limitu godzin w ciągu tygodnia. 7. W II etapie edukacyjnym podstawową formą pracy są zajęcia dydaktycznowychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 16

17 8. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 9. Niektóre zajęcia, w szczególności: korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki i wychowania fizycznego są prowadzone w grupach oddziałowych lub miedzyoddziałowych. 10. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, tzw. klasy O 11. Organizacja pracy szkoły w każdym roku szkolnym oparta jest na: a) programie wychowawczym, b) programie profilaktyki, c) planie pracy zespołu wychowawczego i komisji przedmiotowych, d) planie nadzoru pedagogicznego. 12. Realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego wymaga przestrzegania przez nauczycieli ustaleń rady pedagogicznej w następującym zakresie: a) szkolny zestaw programów nauczania b) wewnątrzszkolny system oceniania, w tym także kryteria ocen z zachowania 13. W szkole działa zespół realizujący program Promocji zdrowia 14. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. II ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 1. Zasady wprowadzania programów innowacyjnych muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem MEN i S. 2. Programy autorskie opracowują i realizują nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. 3. W szkole realizowane są programy autorskie i własne w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 4. O wyborze klasy pierwszej z programem własnym nauczyciela decydują rodzice uczniów na zasadzie dobrowolnego zapisu do takiej klasy. 5. O organizacji zapisu do takich klas rodzice informowani są wiosną w czasie drzwi otwartych. 6. Program autorski może dotyczyć zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych. 7. O wprowadzeniu programu autorskiego realizowanego w ramach zajęć pozalekcyjnych decyduje rada pedagogiczna w czasie dokonywania rozdziału godzin dyrektorskich na dany rok szkolny. 8. Programy autorskie podlegają ewaluacji. Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 17

18 9. Programu autorskie realizowane w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania. III ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dotyczą: a) basenu dla uczniów I-go etapu edukacyjnego, b) terapii komputerowej we wszystkich klasach terapeutycznych. 2. Dodatkowe zajęcia w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania wprowadza się na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 3. Zajęcia, o których mowa w pkt 2, przyznane są nauczycielowi po uprzednim przedstawieniu dyrektorowi pisemnej koncepcji takich zajęć. 4. W szkole organizuje się także wg procedury ujętej w pkt 2 i 3 zajęcia pozalekcyjne, wyrównujące zaległości są to zajęcia korekcyjni-kompensacyjne oraz dydaktycznowyrównawcze dla klas I III i w miarę możliwości także klas IV - VI. IV FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 1. Szkoła zapewnia pomoc uczniom, którzy mają kłopoty w nauce i jest to potwierdzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub zaobserwowane przez wychowawcę. 2. Dla uczniów mających kłopoty w nauce, w tym szczególnie typu dyslektycznego, tworzy się klasy terapeutyczne. 3. O przyjęciu uczniów do klas terapeutycznych decyduje komisja terapeutyczna rozpatrująca dokumenty zgodnie z regulaminem. 4. Do klas terapeutycznych przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie SP-113, a w dalszej kolejności także uczniowie spoza rejonu. Szczegółowy tryb przyjmowania uczniów do tych klas ustala Regulamin klas terapeutycznych. 6. Uczniowie klas terapeutycznych objęci są dodatkowymi formami pomocy, są to: a) terapia komputerowa jako dodatkowe zajęcia edukacyjne, b) inne formy pomocy, w zależności od potrzeb ucznia i możliwości szkoły: jako zajęcia pozalekcyjne: - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - muzykoterapia - socjoterapia - zajęcia logopedyczne Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 18

19 7. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla najbardziej potrzebujących uczniów z diagnozą poradni o dysleksji, dysgrafii, dysortografii. W pierwszej kolejności zajęcia takie organizowane są dla uczniów klas 4 i Uczniowie oddziałów 0-3 w miarę potrzeb i możliwości, w uzgodnieniu z wychowawcami objęci są ofertą zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktycznowyrównawczych, terapią pedagogiczną lub muzykoterapią. 9. Szkoła wspiera uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. 10. W miarę możliwości finansowych podejmowane są działania umożliwiające dożywianie jak najszerszej grupy dzieci, których prawni opiekunowie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. V BIBLIOTEKA 1. W szkole działa biblioteka, która dysponuje wypożyczalnią, czytelnią i salą viedo. 2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów. 3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą. 4. Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych. 5. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. 6. Nauczyciele biblioteki do godz sprawują nadzór nad uczniami klas IV-VI rozpoczynającymi lekcje później niż o godzinie 8.00, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na czas pracy lub inne okoliczności. 7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły podstawowej lub upoważniony przez niego wicedyrektor. 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. VI ŚWIETLICA 1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom szkoły, którzy pozostają dłużej w szkole lub są wcześniej do niej przyprowadzani ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 2. Uczeń zostaje objęty opieką świetlicową na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 19

20 3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. 4. Świetlica szkolna organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz zapewnia możliwość odrabiania lekcji. 5. Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do z przerwą na zajęcia dydaktyczne. 6. W godz świetlica współpracuje z biblioteką szkolną w celu zapewnienia opieki uczniom klas IV-VI rozpoczynającym lekcje od drugiej lub trzeciej godziny lekcyjnej. 7. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców. 8. Godziny pracy określane są corocznie na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły. 9. Świetlica szkolna organizuje zajęcia w pomieszczeniach klasowych edukacji wczesnoszkolnej, w bibliotece i czytelni szkolnej, w sali gimnastycznej, na placu zabaw i na boisku szkolnym. 10. Szczegółowe zasady organizacji pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej. VII STOŁÓWKA 1. Stołówka zapewnia uczniom możliwość spożywania obiadów w higienicznych warunkach. 2. Stołówkę prowadzi ajent. Wysokość opłat za obiady (wsad do kotła) jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym VIII ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego 3. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych. 4. Oddział przedszkolny w szczególności: 1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, 2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, 3) zapewnienia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 4) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym; Statut Szkoły Podstawowej nr 113 Strona 20

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu im. II Tysiąclecia Wrocławia

Regulamin oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu im. II Tysiąclecia Wrocławia Regulamin oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu im. II Tysiąclecia Wrocławia 1. Planowanie działalności oddziału przedszkolnego. A 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 2.

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu na rok szkolny 204/205. Zapisy uczniów do oddziałów przedszkolnych 0 i klas pierwszych odbywają się w drodze rekrutacji, z wykorzystaniem elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku Do Statutu Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 we Wrocławiu wprowadza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr SPH-4/2015/2016

Uchwała nr SPH-4/2015/2016 Uchwała nr SPH-4/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu

Aneks nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu Aneks nr do Statutu Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr we Wrocławiu Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/3/2015/2016

Uchwała nr 4/3/2015/2016 Uchwała nr 4/3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyniki klasyfikacji są zawarte w dziennikach lekcyjnych, a w ujęciu zbiorczym w protokołach z rad klasyfikacyjnych.

Szczegółowe wyniki klasyfikacji są zawarte w dziennikach lekcyjnych, a w ujęciu zbiorczym w protokołach z rad klasyfikacyjnych. Uchwała nr 1/2012 z dnia 10.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2011/2012 Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu Aneks nr do Statutu Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr we Wrocławiu Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach. z dnia 31.08.2015 r.

Uchwała Nr 5. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach. z dnia 31.08.2015 r. Uchwała Nr 5 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły i w załączniku do Statutu Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

System powierzania wychowawstwa klasy

System powierzania wychowawstwa klasy System powierzania wychowawstwa klasy 1 Wymagania ogólne 1. W klasach I III wychowawcą jest nauczyciel prowadzący zajęcia nauczania zintegrowanego w danej klasie. 2. Wychowawcą klasy IV VI może być nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 24 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane Wewnątrzszkolny System Oceniania /WSO/ Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy Nauczanie zintegrowane I. POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO uwzględnia predyspozycje uczniów i wymagania dostosowuje do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2014 roku Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu zasady,

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 ROZDZIAŁ II NAZWA ZESPOŁU.. 4 ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA ZESPOŁU 5 ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU... 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 4 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Aneks do statutu. Z dniem 1 września 2015 r. w statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:

Aneks do statutu. Z dniem 1 września 2015 r. w statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: Aneks do statutu Z dniem 1 września 2015 r. w statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 pkt 2.przyjmuje brzmienie: W skład Zespołu wchodzą:miejskie Przedszkole nr3zwane dalej przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo