LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?"

Transkrypt

1 ORUM LIDERÓW Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? orum Wci¹ liderów rosn¹ce wymagania klientów, konkurencja na rynku i postêp technologiczny zmuszaj¹ firmy do wdra ania nowych rozwi¹zañ obni aj¹cych koszty, podwy szaj¹cych standard obs³ugi i elastycznoœæ przedsiêbiorstw w dostosowywaniu do zmieniaj¹cego siê œrodowiska, w którym przychodzi im funkcjonowaæ. Tak te dzieje siê w firmach informatycznych, które zajmuj¹ siê opracowywaniem coraz bardziej zaawansowanych projektów. Dla ich potrzeb powstaj¹ nowe, prê ne, czêsto bardzo specjalistyczne firmy, które zajmuj¹ siê zapewnianiem niezbêdnych zasobów ludzkich. Jedna z takich firm bêdzie przedmiotem poni szej prezentacji, której treœæ pozwala zrozumieæ, jak bardzo zacieraj¹ siê granice pomiêdzy typowymi funkcjami zarz¹dzania zasobami ludzkimi a prowadzeniem biznesu w skali globalnej. Prezentowana firma ma swoj¹ siedzibê we Wroc³awiu, jest spó³k¹ prawa handlowego, przedmiotem jej dzia³alnoœci jest prowadzenie zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce i Unii Europejskiej. Zasady jej funkcjonowania w wielu miejscach przypominaj¹ agencjê pracy tymczasowej, choæ sama firma za tak¹ uwa aæ siê nie mo e. Powsta³a w wyniku rosn¹cego zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów z bran y IT, ale ze wzglêdu na specyfikê rynku opiera siê na czasowym wynajmowaniu specjalistów. Tego wymaga obs³ugiwany przez ni¹ rynek. W gronie kluczowych klientów agencji znajduj¹ siê banki (np. Lukas Bank) i inne instytucje finansowe, firmy konsultingowe, m.in. z tzw. wielkiejpi¹tki, firmy bran y IT (np. Accenture), instytucje administracji publicznej, firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne. W roku 2005 szczególnym klientem agencji by³a Niemiecka Drukarnia Skarbowa, dla której zaprojektowano * dr Renata Brajer-Marczak jest pracownikiem naukowym w Katedrze Zarz¹dzania Procesami Gospodarczymi Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu

2 44 orum liderów i wdro ono system s³u ¹cy do produkcji dokumentów osobistych, wyposa ony w elektroniczn¹ identyfikacjê. Rol¹ firmy jest wyszukiwanie na rynku specjalistów pod zapotrzebowanie takich w³aœnie firm. Poszukiwania dotycz¹ najczêœciej programistów, projektantów, analityków, administratorów baz danych, jak równie mened erów projektów. W firmie na sta³e zatrudnione s¹ 23 osoby. Czêœæ z nich to specjaliœci od oprogramowania i programiœci zatrudnieni na umowê o pracê, pod kierownictwem których pracuj¹ wynajmowane osoby. Czym siê charakteryzuje i jak wygl¹da proces rekrutacji w przedstawianej firmie? W sektorze informatycznym, w którym funkcjonuje prezentowana firma, punktem wyjœcia przy planowaniu personelu oraz jego rekrutacji jest okreœlony projekt, pod potrzeby którego dobierani s¹ wykonawcy. Ustala siê wymagany, niezbêdny z punktu widzenia realizacji projektu stan personelu w aspekcie jakoœciowym, iloœciowym, czasowym i przestrzennym. Szczególnie istotn¹ cech¹ rekrutacji w tego typu firmie jest jej ewidentnie zewnêtrzny charakter. Specjalistów, programistów wyszukuje siê w otoczeniu, aby nastêpnie zaproponowaæ im pracê nad danym projektem. Zatem to firma przyjmuje tutaj aktywn¹ rolê w wyszukiwaniu odpowiednich jakoœciowo osób, aby nastêpnie oddelegowaæ je do innej firmy. Aby diagnoza potrzeb zatrudnienia by³a rzetelna, niezbêdna jest znajomoœæ poszczególnych parametrów projektu. Umo liwiaj¹ one ustalenie, ilu zatrudnionych, z jakimi umiejêtnoœciami, konkretnie kiedy i gdzie wymagaæ bêdzie realizacja danego zlecenia w postaci projektu. W³aœciwi ludzie s¹ najwa niejsz¹ czêœci¹ projektów IT, które polegaj¹ na opracowaniu oprogramowania. To z kolei oznacza, e trzeba umieæ okreœliæ, którzy programiœci s¹, a którzy nie s¹ odpowiedni [Spolsky, 2005]. To zadanie, jakie stoi przed przedstawian¹ spó³k¹. W doborze programistów znajduj¹ zastosowanie profile wymagañ wobec pracowników. Z jednej strony umo liwiaj¹ one dobór pracowników pod wzglêdem kwalifikacji, umiejêtnoœci i predyspozycji, a z drugiej dostarczaj¹ bazy informacyjnej do oceny pracy i okreœlenia wynagrodzenia za tê pracê [Makowski, 2002]. W tym wypadku istotn¹ rolê odgrywa okreœlenie konkretnych wymagañ, bowiem to one gwarantuj¹ realizacjê lub nie okreœlonych zadañ. Ponadto wa na jest opinia o efektach pracy rekrutowanych programistów, bowiem to od niejczêsto zale y mo liwoœæ uzyskania dalszych zleceñ w tej samej lub kolejnej firmie. Bardzo czêsto firmy korzystaj¹ce z tak specjalistycznych us³ug, jakimi s¹ us³ugi informatyczne, wymagaj¹ rekomendacji, potwierdzaj¹cych jakoœæ i rzetelnoœæ pracy wynajmowanych przez firmê pracowników. Punktem wyjœcia przy zdefiniowaniu potrzeb kadrowych jest rodzaj konkretnego projektu i zwi¹zana z nim treœæ wymaganych prac.

3 orum liderów 45 Czego najczêœciej wymagaj¹ pracodawcy? Przede wszystkim œwietnej orientacji w wiod¹cych systemach IT, znajomoœci jêzyków obcych i minimum dwuletniego doœwiadczenia. Potrzebna jest równie kreatywnoœæ i umiejêtnoœæ szybkiego przyswajania wiedzy. Proces rekrutacji zazwyczaj przebiega etapowo. Schemat dzia³añ rekrutacyjnych mo na by przedstawiæ nastêpuj¹co: dzia³ania wstêpne rozeznanie charakteru projektu, analiza potrzeb pracodawcy u ytkownika, opis prac do wykonania w ramach projektu, sporz¹dzenie profilu umiejêtnoœci kandydata; rekrutacja w³aœciwa kontakty osobiste kieruj¹cych spó³k¹, umieszczenie oferty na w³asnej na stronie internetowej, og³oszenia prasowe; selekcja kandydatów analiza CV, rozmowa kwalifikacyjna. sprawdzanie referencji, testowanie umiejêtnoœci programistycznych i profilu osobowoœci kandydatów; etap koñcowy przekazanie ujednoliconych CV wybranych kandydatów do przedsiêbiorstwa u ytkownika, umo liwienie przedstawicielom firmy u ytkownika przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, otrzymanie akceptacji od pracodawcy u ytkownika, podpisanie kontraktu i oddelegowanie kandydata do pracy. Jako gwarancjê satysfakcji, spó³ka zapewnia zast¹pienie pracownika nie spe³niaj¹cego oczekiwañ pracodawcy innym. Przy czym w takich sytuacjach firma u ytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów. Czasami konieczny jest wyjazd na testy sprawdzaj¹ce do klienta firmy u ytkownika. Wówczas koszty podró y i pobytu pokrywa przedstawiana spó³ka. Przy rekrutacji oceniane s¹: fachowoœæ, doœwiadczenie zawodowe, posiadane referencje. Dlatego te osoby zainteresowane prac¹ prosi siê o przes³anie yciorysu w jêzykach polskim i jêzyku angielskim zawieraj¹ce w szczególnoœci: szczegó³ow¹ i wiarygodn¹ listê kwalifikacji, opis doœwiadczenia zawodowego, zwiêz³y opis oko³o dwóch projektów IT, w których kandydat bra³ udzia³.

4 46 orum liderów W pierwszejkolejnoœci pod uwagê brane s¹ osoby z poprzednio realizowanych projektów lub te czêsto wykorzystywane s¹ kontakty osobiste kierownictwa firmy. Analizowane s¹ pisemne CV redagowane przez kandydatów, a po wstêpnejakceptacji przeprowadza siê rozmowê kwalifikacyjn¹. Jest ona w pewnym sensie wywiadem, za którego pomoc¹ uzyskuje siê informacje o przebiegu kariery zawodowej kandydata i poznaje jego predyspozycje. Jeœli chodzi o Ÿród³a referencji, to prosi siê tu kandydatów o zaprezentowanie dwóch, ich zdaniem, najistotniejszych projektów, w jakich brali bezpoœredni udzia³. W miarê mo liwoœci zasiêgana jest te opinia u poprzednich pracodawców. Bada siê zatem doœwiadczenie zawodowe, wiedzê i konkretne umiejêtnoœci. Najczêœciej stosowane s¹ stosunkowo proste techniki selekcji. W firmie sprawdza siê aktualnoœæ i u ytecznoœæ posiadanych przez kandydata referencji, bowiem to spó³ka ponosi odpowiedzialnoœæ za wyniki pracy danej osoby. Ponadto od jakoœci pracy oddelegowanej osoby i od zakoñczenia na czas realizowanego projektu zale ¹ kwestie finansowe, mianowicie wyp³acone lub wstrzymane wynagrodzenie za œwiadczon¹ pracê. Mo e siê bowiem tak zdarzyæ, e w trakcie realizacji projektu programista zechce z ró nych powodów wycofaæ siê z niego. W takich okolicznoœciach nie tylko nie otrzyma on zap³aty, ale równie na tym zdarzeniu straci presti owo i materialnie firma oddelegowuj¹ca pracowników, której mar a uzale niona jest od pozytywnego zakoñczenia prac w firmie, z któr¹ zawar³a umowê. Zatem interesy pracodawcy u ytkownika i spó³ki poœrednicz¹cejw doborze informatyków w pewnym sensie pokrywaj¹ siê. Jednej i drugiej stronie zale y na jak najwiêkszej skutecznoœci w wykonywaniu obowi¹zków rekrutowanej osoby. Podsumowuj¹c, nale a³oby stwierdziæ, e dzia³alnoœæ firmy na rynku IT nie polega jedynie na wykonywaniu projektów. Równie wa ne s¹ jej kompetencje w sferze rekrutacji i organizowania zespo³ów czasowych. Zreszt¹ i sam zawód informatyka czekaj¹ pewne zmiany [www.wirtualnemedia.pl]. Informatycy stan¹ siê analitykami, którzy bêd¹ siê zajmowaæ wykorzystaniem rozwi¹zañ informatycznych w biznesie. W opinii przedstawicieli firmy Gartner prace informatyków w dziale informatycznym zast¹pione zostan¹ pracami nad projektami informatycznymi w przedsiêbiorstwach. Taki informatyk-analityk, zwany versatilist (ang. versatile, czyli wszechstronny), stanie siê jednym ze specjalistów w zespo- ³ach zadaniowych, które coraz czêœciejpowstawaæ bêd¹ w przedsiêbiorstwach. Analitycy informatyczni bêd¹ musieli posiadaæ g³êbokie umiejêtnoœci i doœwiadczenie, aby móc dynamizowaæ pracê zespo³ów zadaniowych, wdra aæ swoje pomys³y przekraczaj¹ce granice tradycyjnych specjalnoœci i przyczyniaæ siê do rozwi¹zywania problemów biznesowych. Prognozuje siê równie, e informatycy-analitycy coraz czêœciej bêd¹ pracowaæ nie jako pracownicy zatrudnieni w konkretnym przedsiêbiorstwie, ale jako specjaliœci zewnêtrzni, anga owani przez przedsiêbiorstwa do wykonania okreœlonego projektu. Nie bêd¹ zatem specjalistami tylko i wy³¹cznie zajmuj¹cymi siê technologi¹. Bêd¹ musieli opanowaæ

5 orum liderów 47 umiejêtnoœci z dziedziny rekrutowania i tworzenia zespo³ów, zarz¹dzania, marketingu, rachunkowoœci i finansów. Ich rekomendacj¹ zawodow¹ bêdzie liczba zakoñczonych sukcesem projektów biznesowych. W tym kontekœcie firmy zatrudniaj¹ce informatyków to bardziejagencje pracy tymczasowejni firmy o sta³ejstrukturze i ustabilizowanej kadrze. Niew¹tpliwie dzia³alnoœæ prezentowanejspó³ki zwiastuje tego typu zmiany. Jednoczeœnie jej funkcjonowanie zapowiada zmiany w agencjach pracy tymczasowej. Warto bowiem zauwa yæ, e profesjonalistów z zakresu IT s¹ w stanie wy³owiæ tylko najwy szej klasy profesjonaliœci IT. To nie tylko profesjonalni rekruterzy spe³niaj¹cy oczekiwania zleceniodawców, ale pierwsi informatycy wœród zatrudnianych przez zleceniodawców informatyków. Literatura Dale M. (1995), Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Makowski K. (red.) (2002), Instrumentarium zarz¹dzania zasobami ludzkimi, Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa, s Spolsky J. (2005), Zarz¹dzanie projektami informatycznymi; subiektywne spojrzenie programisty, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s Suchar M. (2003), Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. [www. wirtualnemedia.pl]

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander System rozwoju Drzewiecki Koncepcja pracowników ukierunkowanych procesów na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Kadrowe Lachiewicz, uwarunkowania W artykule Marek podjêto i Matejun skutki problematykê outsourcingu us³ug wp³ywu

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo