Regulamin 360mlm.pl. I. Pojęcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin 360mlm.pl. I. Pojęcia"

Transkrypt

1 Regulamin 360mlm.pl Poniższy REGULAMIN dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych za pośrednictwem 360mlm.pl którego właścicielem jest Firma PROFESSIONAL IT. Aktualny regulamin znajduje się na stronie 360mlm.pl zakładka regulamin a jego akceptacja wymagana jest aby w pełni korzystać z możliwości systemu sprzedaży jako Niezależny Dystrybutor 360mlm.pl REGULAMIN stanowi jedyną podstawę zobowiązań prawnych, wynikających z uczestnictwa w 360mlm.pl zawartą pomiędzy Dystrybutorem a firmą Professional IT - Agencja Usług Teleinformatycznych z siedzibą w Katowicach, ul. Andrzeja 11, zwanej w dalszej części umowy Professional IT. Korzystając z Serwisu 360mlm.pl, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. I. Pojęcia 1. Professional IT właściciel 360mlm.pl mlm.pl system internetowy służący do nadzorowania oraz sprzedaży produktów Professional IT przez Niezależnych Dystrybutorów. 3. Mappo.pl system internetowy skupiający firmy z całej polski w jednym miejscu z możliwością ich prostego wyszukiwania. 4. NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR sprzedawca oraz opiekun produktów Professional IT oferowanych w 360mlm.pl II. Warunki współpracy 1. Dystrybutor oświadcza, że zostając NIEZALEŻNYM DYSTRYBUTOREM 360mlm.pl: a. wypełnił formularz zgłoszeniowy na stronie 360mlm.pl b. wybrał opiekuna c. potwierdził zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym po przez przelew bankowy o wysokości 10 zł, kaucja ta zostanie zwrócona przy wypłacie pierwszej prowizji d. posiada na swoim profilu minimum 50 pkt. w systemie rejestracji Facebook e. zapoznał się ze szkoleniem on-line i zdał test f. jak również rozumie i akceptuje Plan Marketingowy 2. Dystrybutor oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin i gwarantuje jego przestrzeganie. 3. Dystrybutor zobowiązuje się do przestrzeganie norm prawnych oraz etycznych przez cały okres współpracy. III. Warunki umowy 1. Dystrybutor, będący uczestnikiem 360mlm.pl nabywa prawo sprzedaży produktów przez ten system oferowanych. 2. Dystrybutor, będący uczestnikiem 360mlm.pl oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami uczestnictwa, że są one dla niego zrozumiałe oraz, że zobowiązuje się je przestrzegać. Ponadto zobowiązuje się przestrzegać wszelkich procedur, wytycznych i polityki prowadzonej przez firmę Professional IT. 3. Uczestnictwo w 360mlm.pl nie jest ograniczone czasowo a rejestracja jest podstawą do pełnego dostępu do strony 360mlm.pl 4. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości fakt, iż zostając uczestnikiem 360mlm.pl nie staje się pracownikiem, agentem, franczyzobiorcą, partnerem handlowym lub przedstawicielem firmy Professional IT. 5. Dystrybutor rozliczany będzie tylko i wyłącznie za wykonaną swoją pracę. 6. Dystrybutor prowadzący działalność gospodarczą, prowadzi ją we własnym imieniu i na własny rachunek. Przejmuje na siebie wszelkie publiczno-prawne zobowiązania związane z

2 wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą, w szczególności zobowiązuje się on do samodzielnego uzyskiwania wszelkich uprawnień gospodarczych, ponoszenia wszelkich kosztów, opłat i podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dystrybutor jest osobiście odpowiedzialny za zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z przepisami prawa polskiego, w tym za dopełnienie obowiązku rejestracyjnego. 7. Dystrybutor odpowiedzialny jest za spełnienie norm legislacyjnych uprawniających do sprzedaży produktów 360mlm.pl 8. Dystrybutor oświadcza że wszelkie podane przez niego dane rejestracyjne oraz dotyczące wszelkich innych dokonywanych przez niego transakcji są kompletne i prawdziwe. IV. Szkolenie internetowe 1. Rodzaj szkolenia: prezentacja on-line dostępna po zalogowaniu 2. Zaliczenie szkolenia: a. TEST składa się z 20 pytań (z puli 100 pytań stworzonych na podstawie szkolenia), do zaliczenia wymagana jest prawidłowa odpowiedź na 15 pytań w przeciągu 30 minut. b. W przypadku niezaliczenia TESTU, nowa próba może nastąpić po 24h i płatności 30,00 zł. w TYM PRZYPADKU z 20 pytań będzie trzeba odpowiedzieć PRAWIDŁOWO na W czasie trwania TESTU można korzystać ze wszelkich dostępnych materiałów w tym również prezentacji on-line. 4. Firma PROFESSIONAL IT zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty uczestnictwa w 360mlm.pl jako Niezależny Dystrybutor w ciągu 14 dni od daty jego rejestracji. O tym fakcie (wraz z wyjaśnieniem powodu jej odrzucenia), składający ofertę zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, oraz on-line po zalogowaniu się na stronie 360mlm.pl 5. W przypadku odrzucenia oferty uczestnictwa w 360mlm.pl jako Niezależny Dystrybutor Firmy PROFESSIONAL IT, opłata za szkolenie może być zwrócona, tylko wtedy jeżeli materiały z danymi osobowymi nie zostały jeszcze wysłaniem do druku. V. Współpraca z klientami 1. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek należności pieniężnych w imieniu i na rzecz firmy Professional IT z jakiegokolwiek tytułu. Wszystkie płatności dokonywane są poprzez system płatności on-line znajdujący się w panelach administracyjnych klientów, na stronach danych produktów obsługiwanych przez 360mlm.pl 2. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że produkty mogą być sprzedawane wyłącznie w drodze sprzedaży bezpośredniej. 3. Dystrybutor zobowiązany jest do sprzedaży produktów po ustalonych cenach i nie zaniżania ich wartości. 4. Dystrybutor odpowiedzialny jest za sprawdzenie danych klienta. W przypadku miejsca nieistniejącego a znalezionego przez klienta mappo.pl, pobierana będzie z prowizji kara w wysokości 50,00 zł jednorazowo za dane miejsce. VI. Współpraca ze strukturą 1. Dystrybutor zobowiązany jest do wywierana pozytywnego wpływu na wielkość, jakość oraz stabilność swojej struktury. 2. Dystrybutor jest osobiście odpowiedzialny za działanie osób trzecich asystujących mu w uczestnictwie w 360mlm.pl jako na Niezależny Dystrybutor w tym przestrzeganie niniejszego Regulaminu. VII. Prawa PROFESSIONAL IT 1. Firma Professional IT może wypowiedzieć uczestnictwo w 360mlm.pl jako Niezależny Dystrybutor ze skutkiem natychmiastowym, o czym Dystrybutor zostanie powiadomiony elektronicznie oraz on-line po zalogowaniu się na stronie 360mlm.pl, w przypadku: a. podania przez Dystrybutora fałszywych danych,

3 b. podjęcia przez Dystrybutora wobec innych dystrybutorów działań noszących znamiona nieuczciwej konkrecji, c. Dystrybutor naruszy w sposób rażący postanowienia umowy oraz niniejszego Regulaminu, d. Dystrybutor podejmie działania wyrządzające szkodę firmie Professional IT. 3. Firma Professional IT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się zawsze pod adresem 360mlm.pl/regulamin. 4. O każdej zmianie regulaminu Niezależny Dystrybutor zostanie poinformowany droga elektroniczną. VIII. Prawa NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA: 1. PROFESSIONAL IT uczestnikowi 360mlm.pl jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR gwarantuje: a. Nieutracalność praw do prowizji z tytułu obrotu struktury oraz dystrybucji własnej. b. Nieingerowanie w działalność Dystrybutorów w innych marketingach sieciowych. c. Prawo do pełnego wglądu we własną strukturę dystrybucyjną. 2. NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR zachowuje prawo odwołania się do przedstawiciela firmy PROFESSIONAL IT w przypadku błędów w naliczonej prowizji. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, iż decyzja upoważnionego przedstawiciela jest wiążąca i ostateczna. 3. Dystrybutor ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w 360mlm.pl jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTORA firmy PROFESSIONAL IT w każdym czasie, bez podawania przyczyny. ze skutkiem od chwili doręczenia pisemnej rezygnacji firmie Professional IT. 4. Roszczenia NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA wobec PROFESSIONAL IT przepadają wraz z zakończeniem uczestnictwa (wyrejestrowaniem użytkownika) w 360mlm.pl. Wyjątek stanowią: Niewypłacone prowizje w okresie uczestnictwa w 360mlm.pl, przysługujące za pełne miesiące produkcyjne, przy czym rozpoczęte miesiące produkcyjne nie są uwzględniane IX. Wypłata prowizji 1. Rozliczenie Dystrybutora następuje automatycznie 1 dnia następnego miesiąca rozliczeniowego, a wypłata prowizji do 14 dni od daty dostarczenia wymaganych dokumentów. 2. Współpraca z Professional IT jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR może odbywać się na dwa sposoby: a. Dystrybutor prowadzi własną Firmę - wystawia FVAT na podstawie wytycznych z 360mlm.pl/wynagrodzenie. W tym przypadku otrzymując 100% wynagrodzenia + 23% VAT. b. Dystrybutor pracuje na Umowę o Dzieło - wystawia automatycznie przygotowany rachunek na podstawie wytycznych z 360mlm.pl/wynagrodzenie. W tym przypadku otrzymuje 100% wynagrodzenia pomniejszone o opłaty (w tym dochodowy 19%). 3. Do 5-go każdego miesiąca, faktura VAT lub Rachunek muszą być wysłane w formie elektronicznej po przez formularz 360mlm.pl/wynagrodzenie. W przypadku Umowy do 8 każdego miesiąca, dodatkowo do siedziby firmy muszą być dostarczone wymagane dokumenty w postaci papierowej. 4. W przypadku niedostarczenia dokumentów do 10 każdego miesiąca, prowizja zostanie pomniejszona o 20% za miesiąc, którego dotyczą dokumenty. 5. Wypłata prowizji następuje każdego 10 dnia miesiąca po przekroczeniu 100,00 zł na wirtualnym koncie, w przypadku nieprzekroczenia tej kwoty, prowizja przechodzi na kolejne miesiąca aż do momentu uzbierania łącznie kwoty 100,00 zł na wirtualnym koncie. X. Poufność danych 1. Dystrybutor oświadcza że nie będzie przerabiać, ani w żaden sposób modyfikować oraz że nie skopiuje i nie będzie rozpowszechniać produktów 360mlm.pl pod inną nazwą 2. Dystrybutor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy:

4 a. wszelkich informacji dotyczących firmy Professional IT w szczególności informacji handlowych, technologicznych i organizacyjnych nie podanych do publicznej wiadomości, informacji dotyczących innych Dystrybutorów i klientów firmy Professional IT oraz potencjalnych klientów i Dystrybutorów, zarówno w okresie uczestnictwa w 360mlm.pl jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR firmy Professional IT jak i po jego zakończeniu, b. wysokości dochodów z jego sprzedaży, dochodów ze sprzedaży struktury dystrybucyjnej, wysokości prowizji oraz gwarantowanych zwrotów, Dystrybutor zobowiązuje się nie ujawniać, nie publikować lub w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać wskazanych powyżej informacji jako materiałów promocyjnych, reklamowych, oraz w jakikolwiek inny sposób nie zapoznawać z nimi przyszłych dystrybutorów lub osób postronnych w trakcie spotkań, prezentacji bądź przy innych okazjach. Wszelkie dane osobowe, które pozyskał w związku z uczestnictwem w 360mlm.pl jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR firmy Professional IT w czasie jego obowiązywania, a także po jego zakończeniu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) 3. Ujawnienie informacji znanych Dystrybutorowi może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych przepisami prawa lub za pisemną zgodą firmy Professional IT 4. Dystrybutor ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami Kodeksu Karnego dotyczącymi przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503) XI. Reklama produktów sprzedawanych przez 360mlm.pl 1. Każda działalność reklamowa oraz wykorzystywanie materiałów reklamowych wymaga uzyskania wcześniej zgody Professional IT. Aby otrzymać zgodę, wszystkie materiały oraz krótki opis reklamy musi zostać przesłany na O decyzji, dystrybutor zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. 2. Zgoda jest również wymagana, jeżeli Professional IT nie pokrywa kosztów reklamy, a także wówczas, gdy wcześniej zatwierdzone ogłoszenia itp. mają zostać użyte ponownie. 3. Współpracownik zobowiązuje się do nieuprawiania żadnych innych form reklamy odnoszącej się do jego działalności dla Professional IT. XII. Niezdolność do wykonywania czynności Niezależnego Dystrybutora 1. W przypadku śmierci Dystrybutora, uczestnictwo w 360mlm.pl jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR firmy Professional IT wygasa, z wyłączeniem sytuacji, w której Dystrybutor pozostawi Spadkobiercę - osobę fizyczną, w pierwszej linii dziedziczenia. Spadkobiercy Dystrybutora są ustalani w oparciu o wskazanie testamentowe zmarłego Dystrybutora, a w przypadku jego braku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkowego. W przypadku istnienia większej liczby Spadkobierców pierwszej linii dziedziczenia, firma Professional IT może żądać ustanowienia jednego pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Spadkobierców. Spadkobierca zmarłego Dystrybutora wstępuje w prawa zmarłego Dystrybutora pod dotychczasowym numerem Dystrybutora, w szczególności przejmuje struktury dystrybucyjne zmarłego Dystrybutora. Na Spadkobierców przechodzi również prawo do wypłaty prowizji Dystrybutora wraz z prowizją ze struktury dystrybucyjnej Dystrybutora. Wszelkie postanowienia uczestnictwa w 360mlm.pl jako NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA firmy Professional IT znajdą zastosowanie w sposób niezmieniony do spadkobiercy 2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań wynikających z uczestnictwa w 360mlm.pl jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR firmy Professional IT, Dystrybutor jest uprawniony do wskazania pisemnie osoby fizycznej lub prawnej, na którą Dystrybutor przeleje prawo do prowadzenia struktury dystrybucyjnej Dystrybutora wraz z prawem do prowizji, pod dotychczasowym numerem Dystrybutora XIII. Postanowienia końcowe

5 Uczestnictwo w 360mlm.pl jako NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR nie jest obwarowana dodatkowymi ustnymi zastrzeżeniami umownymi. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia uczestnictwa w 360mlm.pl lub też porozumienia dotyczące jego wygaśnięcia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie narusza ważności pozostałych. Zamiast postanowienia nieważnego stosuje się odpowiednie przepisy prawa, najbliższe pod względem sensu i celu postanowieniom nieważnym oraz całemu regulaminowi, przy uwzględnieniu wiary i zaufania, zwyczajów obrotu handlowego oraz zwyczajów panujących w tym samym rodzaju działalności. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy

Regulamin Współpracy Regulamin Współpracy 1 Pojęcia Następujące pojęcia użyte w Regulaminie Współpracy posiadają przypisane im niżej znaczenie: 1) Spółka COLWAY INTERNATIONAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady współpracy pomiędzy: Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy 1 Słownik pojęć

Regulamin współpracy 1 Słownik pojęć Regulamin współpracy 1 Słownik pojęć 1) Firma WellU Group GmbH z siedzibą Grünaustrasse 14, 9470 Buchs, Szwajcaria, wpisaną do Handelsregister des Kantos ST. Gallen CHE-197.027.598. 2) Biznespartner również,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014

REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014 REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w platformie

Bardziej szczegółowo