Załącznik nr 1 Warunki Umowy Akredytacyjnej. między PJWSTK a Firmą Szkoleniową nazwa firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Warunki Umowy Akredytacyjnej. między PJWSTK a Firmą Szkoleniową nazwa firmy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Warunki Umowy Akredytacyjnej między PJWSTK a Firmą Szkoleniową nazwa firmy

2 Spis treści Załącznik nr Warunki Umowy Akredytacyjnej CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT... 3 Ustalenia ogólne... 3 Ustalenia szczegółowe... 3 Warunki przyznania akredytacji i tego konsekwencje... 3 Ocena kursu przez Komisję Akredytacyjną... 3 Żądania zmian... 4 Prawa dysponenta akredytowanego kursu... 4 Egzamin certyfikacyjny... 4 Okres ważności i reaktywacja akredytacji Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia... 5 Dostarczenie materiałów kursu... 5 Podpisanie Umowy akredytacyjnej... 5 Podmioty akredytacji... 6 Etapy procesu akredytacji... 6 KOMPLETACJA... 6 OCENA... 6 Wynik procesu akredytacji Opłaty... 7 Konto... 7 Opłata za akredytację... 7 Opłata w przypadku ponownej akredytacji... 7 Opłata za egzaminy i certyfikaty Słownik terminów i skrótów... 8 CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT 2

3 1. CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT Ustalenia ogólne Centrum Akredytacji i Certyfikacji Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (CAiC PJWSTK) wspomaga rynek kursów IT tworząc struktury umożliwiające akredytowanie kursów IT i certyfikowanie ich uczestników w Otwartym Systemie Akredytacji (OSA) dopuszczającym kursy zdefiniowane przez ich dysponentów poza PJWSTK. Ustalenia szczegółowe Niniejsze Warunki Umowy o Akredytację odnoszą się do projektu, który obejmuje następujące kursy zgłoszone przez Firmę Szkoleniową: 1. Nazwa kursu 1 2. Nazwa kursu 2 3. Nazwa kursu 3 4. Warunki przyznania akredytacji i tego konsekwencje Akredytowanie kursu przez CAiC PJWSTK oznacza uznanie zgodności kursu z aktualnym poziomem wiedzy w dziedzinie, której kurs dotyczy. Ten wymóg nakłada na dysponenta kursu następujące zobowiązania: 1. Przygotowanie kursu dla pierwszej akredytacji zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie kursu, 2. Uzupełnianie zawartości wg potrzeb wynikających ze zmian stanu wiedzy, 3. Przygotowanie pytań testowych, 4. Udostępnianie Komisji Akredytacyjnej CAiC wprowadzonych zmian wskazanych w w/w punktach, 5. Pedagogiczne przygotowania kursu, 6. Zgodę na hospitalizację szkoleń akredytowanych kursów w terminach uzgadnianych z dysponentem kursu, 7. Uzupełnienie i modyfikowanie pytań testowych po egzaminie certyfikacyjnym, o ile KA CAiC wyrazi takie życzenie. Ocena kursu przez Komisję Akredytacyjną Zadaniem CAiC PJWSTK jest ocena zgodności kursu z aktualnym poziomem wiedzy w danej dziedzinie i jego struktury z punktu widzenia przydatności pedagogicznej. Członkowie Komisji Akredytacyjnej (KA) CAiC PJWSTK dokonują inspekcji materiałów kursu kończonej recenzją z konkluzją określoną jedną z trzech ocen: 1. akceptacja czyli przyznanie akredytacji; 2. dopuszczenie do ponownego przeglądu akredytacyjnego po uwzględnieniu żądań zmian kursu; 3. odrzucenie oznacza nie przyznanie akredytacji dla kursu. Recenzja i konkluzja nie podlegają zaskarżeniu. CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT 3

4 Żądania zmian Komisja Akredytacyjna CAiC PJWSTK może zgłosić żądania dokonania poprawek w kursie (recenzja z konkluzją dopuszczenie ), których uzupełnienie warunkuje przyznanie akredytacji. Przewiduje się co najwyżej dwukrotne zwracanie kursu do poprawek. Za trzecim razem nieskutecznych poprawek kurs jest odrzucany. Prawa dysponenta akredytowanego kursu W okresie ważności akredytacji dysponent akredytowanego kursu może: 1. zgłaszać do certyfikowania uczestników kursu dokonywane przez PJWSTK po niezależnym, rzetelnym i obiektywnym teście (egzaminie). 2. używać logo CAiC PJWSTK w celach marketingowych związanych z promocją akredytowanego kursu prawo to nie obejmuje sytuacji z nieautoryzowanymi przez PJWSTK dokumentami wystawianymi przez dysponenta kursu w związku ze szkoleniem. Egzamin certyfikacyjny 1. Egzamin jest testem jednokrotnego wyboru z czterech propozycji odpowiedzi, 2. Wszystkie pytania mają tę samą wagę, 3. Liczba pytań zależy od długości kursu: pytań dla egzaminu do kursu jednodniowego, pytań dla egzaminu do kursu dwudniowego, pytań dla egzaminu do kursu trzydniowego i dłuższego, 4. Czas trwania egzaminu zależy od długości kursu: minut dla egzaminu do kursu jednodniowego, minut dla egzaminu do kursu dwudniowego, minut dla egzaminu do kursu trzydniowego i dłuższego, 5. Egzamin jest zaliczony przy co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi, czyli po zaokrągleniu: 5.1. dla kursu jednodniowego zalicza 17 i więcej punktów, 5.2. dla kursu dwudniowego zalicza 20 i więcej punktów, 5.3. dla kursu trzydniowego i dłuższych zalicza 27 i więcej punktów. Okres ważności i reaktywacja akredytacji 1. Okres ważności: akredytacja jest przyznawana na 2 (dwa) lata liczone od daty jej wystawienia i w tym czasie dysponent kursu posiada uprawnienia związane z akredytacją. 2. Upłynięcie okresu ważności: po dwóch latach akredytacja traci ważność, o ile dysponent kursu nie wystąpił wcześniej o jej przedłużenie. Wystąpienie o przedłużenie akredytacji powinno wpłynąć do CAiC PJWSTK najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności akredytacji po to, by akredytacja nie straciła ciągłości i było prawo do ewentualnego rabatu. 3. Ponowne udzielenie akredytacji: dysponent kursu może uzyskać akredytację dla kursu na następne 2 (dwa) lata po ponownym przejściu procedury akredytacyjnej, ewentualnie za zmniejszoną opłatą. Przy ponownej akredytacji Komisja Akredytacyjna ma prawo zażądać zmian w strukturze kursu umotywowanych np. rozwojem wiedzy w przedmiocie kursu. CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT 4

5 2. Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia Przyjęcia aplikacji o akredytację kursu jest dokonywane po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków: 1. Wypełnienie i dostarczenie formularzy akredytowanego kursu (Załącznik nr 2 do Umowy), które dotyczą informacji o kursie, firmie i osobie kontaktowej. 2. Dostarczenie materiałów akredytowanego kursu 3. Podpisanie Umowy akredytacyjnej. Dostarczenie materiałów kursu Warunkiem uruchomienia Procesu Akredytacji jest dostarczenie do CAiC PJWSTK materiałów szkoleniowych, dostarczonych w postaci elektronicznej w formacie PDF i MS Word / Open Office Writer, wg poniższej listy. 1. Rzeczywiste materiały wykładu (RMW) : materiały do prowadzenia kursu w jego części wykładowej w takiej postaci, w jakiej są używane w trakcie trwania szkolenia. 2. Rzeczywiste materiały ćwiczeń (RMĆ): materiały ćwiczeń w takiej postaci, w jakiej są używane w trakcie trwania kursu. 3. Tabela czasu wykładu i ćwiczeń (TCz): szczegółowy spis treści z przypisaniem czasu przeznaczonego na każdy temat na wszystkich poziomach spisu treści w części wykładu i ćwiczeń z podaniem odpowiednich numerów slajdów lub ćwiczeń. 4. Pytania / zagadnienia testowe (PT) przygotowane wg następujących zasad: 4.1. Liczba pytań / zagadnień jest określona na 100 sztuk dla każdego kursu Liczby pytań / zagadnień dla każdego tematu powinna być proporcjonalna do czasu przeznaczonego na wykład dla poszczególnych tematów wg zawartości TCz Dla każdego pytania / zagadnienia powinny być dołączone przynajmniej 4 (cztery) odpowiedzi, z czego przynajmniej jedna powinna być prawidłowa i przynajmniej 3 (trzy) nieprawidłowe Każde pytanie zawiera dodatkowo informacje pozwalającą zidentyfikować część materiałów (RMW lub RMĆ), do których się odnosi Zbiór pytań przed dostarczeniem go do KA CAiC podlega ocenie koordynatora (firma pro ITedu). 5. Spis literatury (SL): lista literatury do kursu z wyszczególnieniem charakteru każdej pozycji jako literatura uzupełniająca lub stanowiąca podstawę kursu. Podpisanie umowy akredytacyjnej Umowa akredytacyjna określa odnoszące się do akredytacji kursu prawa i obowiązki stron ją podpisujących. Obowiązują następujące reguły podpisania Umowy akredytacyjnej: 1. Podpisanie umowy jest realizowane przed rozpoczęciem procesu akredytacji i jest jednym z warunków uruchomienia tego procesu. 2. Przed podpisaniem umowy dysponent kursu dostarcza podpisane formularze aplikacji o akredytację kursu IT. 3. Klauzula poufności jest podpisywana razem z umową akredytacyjną i jest jej załącznikiem. 4. Wymienione dokumenty są podpisywane przez dysponenta kursu lub osobę upoważnioną w imieniu dysponenta. 5. Ze strony PJWSTK umowa jest podpisywana przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) CAiC PJWSTK. 6. Po pomyślnym zakończeniu procesu akredytacji dysponent kursu nabywa wszystkie prawa związane z akredytacją. Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia 5

6 Podmioty akredytacji W procesie akredytacji uczestniczą następujące podmioty: 1. Dysponent kursu zgłasza kurs do akredytacji. 2. PJWSTK udziela akredytacji kursu działając poprzez swoje Centrum Akredytacji i Certyfikacji (CAiC PJWSTK) i wyłonioną z niego Komisję Akredytacyjną. 3. pro ITedu firma pełni rolę koordynatora pośredniczącego między dysponentem kursu a CAiC PJWSTK. Koordynator uczestniczy w tych działaniach, które są związane z akredytacją od strony technicznej i organizacyjnej. Obejmuje to m.in. wstępną ocenę pytań testowych przygotowywanych przez dysponenta kursu. Etapy procesu akredytacji Przygotowanie akredytacji dzieli się na dwa etapy. W każdym z nich uczestniczą inne podmioty. KOMPLETACJA 1. Dysponent kursu gromadzi materiały kursu, w tym pytania do egzaminu testowego (wg zasad określonych w Rozdz. 2. Dostarczenie materiałów kursu). Przygotowanie materiałów jest konsultowane z koordynatorem z firmy pro ITedu; 2. Dysponent kursu uiszcza opłatę aktywacyjną akredytacji; 3. CAiC PJWSTK odbiera materiały szkoleniowe wraz z pytaniami testowymi; 4. CAiC PJWSTK i dysponent kursu podpisują umowę akredytacyjną oraz klauzulę poufności. OCENA Na podstawie materiałów dostarczonych przez dysponenta kursu, CAiC PJWSTK formułuje recenzję kursu. Jeśli kurs dostanie ocenę "Akceptacja", CAiC PJWSTK podejmuje następne działania z poniższej listy: wydaje akredytację dysponentowi kursu. umieszcza pytania testowe w bazie danych systemu EDU; podejmuje niezbędne inne działania organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie egzaminów na certyfikaty. Wynik procesu akredytacji Wynikiem procesu akredytacji jest rozstrzygnięcie przez KA CAiC PJWSTK o przyznaniu akredytacji wg zasad i listy ocen z Rozdz. 1 Ocena kursu przez Komisję Akredytacyjną. W przypadku przyznania akredytacji (ocena akceptacja z procesu akredytacji) dysponent kursu otrzymuje dokument akredytacyjny, a PJWSTK zobowiązuje się do organizowania egzaminów na certyfikaty dla uczestników kursu, po czasie niezbędnym na ich przygotowanie w komputerowym systemie egzaminacyjnym EDU. Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia 6

7 3. Opłaty Konto Opłaty za akredytację kursu i udzielane certyfikaty są wnoszone na konto bankowe PL w Banku DnB NORD Polska S.A. Opłata za akredytację Opłaty za akredytację jednego kursu ustala się wg następujących zasad: 1. Opłata aktywacyjna akredytacji wynosi 1000 (słownie: tysiąc) PLN + VAT, jest płatna po podpisaniu umowy akredytacyjnej, ale przed rozpoczęciem procedury akredytacyjnej. 2. W przypadku nie przyznania akredytacji opłata aktywacyjna nie podlega zwrotowi. 3. Za każdy zamówiony egzamin dysponent kursu płaci opłatę okresową akredytacji w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) PLN + VAT. Opłata w przypadku ponownej akredytacji Opłata za ponowienie akredytacji jest dokonywana wg tych samych reguł jak dla opłaty aktywacyjnej akredytacji z tym wyjątkiem, że dysponent kursu, który w okresie ostatniej ważności akredytacji zgłosił więcej niż 24 egzaminy certyfikacyjne do kursu będącego przedmiotem ponownej akredytacji, jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej. Opłata za egzaminy i certyfikaty Obowiązują następujące reguły płatności za egzaminy, których pomyślne zdanie warunkuje wydanie certyfikatu CAiC PJWSTK: 1. Opłata za każdego uczestnika egzaminu kursu akredytowanego wynosi 300 PLN (słownie: trzysta) + VAT; 2. Opłata za egzamin nie zależy od tego, czy uczestnik go zaliczył; 3. Pierwszy oryginalny certyfikat dla każdego uczestnika egzaminu jest gratis; 4. Za wydanie duplikatu certyfikatu PJWSTK pobiera opłatę 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt) + VAT. Opłaty 7

8 4. Słownik terminów i skrótów Poniższy słownik odnosi się do terminów używanych w tekście i je definiuje. Kursywą zaznaczono referencje do terminów określonych w słowniku. TERMIN akceptacja Znaczenie Rodzaj oceny wydawanej szkoleniu poddanemu procedurze akredytacji i oznaczający zaliczenie sformułowanych kryteriów dla akredytacji. Inaczej: Akredytacja przyznana. Zobacz też dopuszczenie i odrzucenie. akredytacja akredytowanie kursu Patrz: akredytowanie kursu. Postępowanie, w którym PJWSTK działając przez CAiC wydaje formalne potwierdzenie, że firma szkoleniowa ma kompetencje do prowadzenia zgłoszonego kursu z dziedziny IT i kurs ten spełnia kryteria jakości określone przez CAiC. Przyznanie akredytacji przez PJWSTK otwiera możliwość wydawania certyfikatów dla tych uczestników szkolenia, którzy zaliczą egzamin organizowany przez PJWSTK. Wydanie akredytacji kursu jest zobowiązaniem ze strony PJSWTK do przygotowania całej struktury organizacyjnej i technicznej do prowadzenia egzaminów dla uczestników akredytowanego kursu. Po zaliczeniu egzaminu słuchacze będą otrzymywać od PJWSTK certyfikat potwierdzający opanowanie wiedzy kursu na poziomie dla niego określonym. aplikant CAiC CAiC PJWSTK dokument akredytacyjny Firma szkoleniowa występująca o akredytację. Patrz CAiC PJWSTK. Centrum Akredytacji i Certyfikacji Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Dokument przyznawany na koniec procesu akredytacji tej firmie szkoleniowej, która dla swego kursu spełniła kryteria akceptacji. Zawiera informację o kursie, firmie i Komisji Akredytacyjnej przyznającej akredytację. certyfikacja dopuszczenie dysponent kursu Postępowanie, w którym PJWSTK uznaje poziom wiedzy słuchacza akredytowanego kursu za wystarczający i potwierdza ten fakt stosownym dokumentem (certyfikat) do przedstawienia zainteresowanym przez certyfikowanego słuchacza. Kryterium osiągnięcia tego poziomu jest zaliczenie egzaminu organizowanego przez PJWSTK. "Zaliczenie" oznacza uzyskanie przez egzaminowanego określonej liczby poprawnych odpowiedzi. Typ oceny wydawanej szkoleniu poddanemu procedurze akredytacji i oznaczający wymaganie zmian w szkoleniu dla uzyskania akredytacji. Inaczej: akredytacja może być przyznana po uzupełnieniu lub wprowadzeniu poprawek do kursu. Zobacz też akceptacja i odrzucenie. Osoba fizyczna lub prawna dysponująca prawami autorskimi do kursu. Synonim firmy szkoleniowej. Słownik terminów i skrótów 8

9 EDU egzamin egzamin testowy firma koordynująca firma szkoleniowa KA klauzula poufności Komisja Akredytacyjna koordynator materiały kursu odrzucenie OAA Patrz system EDU. Jest przeprowadzany przez PJWSTK w celu rozstrzygnięcia, czy uczestnik szkolenia może otrzymać certyfikat tego szkolenia. Egzamin jest prowadzony metodą testową, zwykle z użyciem komputerowego systemu EDU. Egzamin dla którego przygotowane pytania mają podane odpowiedzi, a zadaniem zdającego egzamin jest wskazanie prawidłowych. Patrz pro ITedu. Firma organizująca szkolenia z dziedziny IT. Firma taka może się ubiegać o akredytację dla swojego szkolenia i po uzyskaniu akredytacji - o certyfikaty dla słuchaczy akredytowanego kursu. Synonim Dysponenta kursu. Komisja Akredytacyjna CAiC PJWSTK. Część umowy akredytacyjnej określająca reguły chronienia informacji ujawnionej w kontaktach stron podpisujących umowę. Ciało złożone z ekspertów z dziedziny informatyki, działające w ramach CAiC PJWSTK i zajmujące się od strony merytorycznej Akredytacją szkoleń. Patrz pro ITedu. Zestaw dokumentów dostarczanych przez dysponenta kursu niezbędny do rozpoczęcia procesu akredytacji kursu. Typ oceny wydawanej szkoleniu poddanemu procedurze akredytacji i oznaczający odrzucenie kursu wg sformułowanych kryteriów dla akredytacji. Inaczej: Akredytacja nie przyznana. Zobacz też: akceptacja i dopuszczenie. Patrz opłata aktywacyjna akredytacji. opłata aktywacyjna akredytacji (OAA) Opłata za akredytację uiszczana przed rozpoczęciem procedury akredytacyjnej i po podpisaniu umowy akredytacyjnej. Po pozytywnej decyzji KA CAiC PJWSTK dysponent kursu uzyskuje wszystkie prawa dla akredytowanego kursu, jeśli dokonał tej opłaty. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to cała opłata za akredytację, bo dysponent kursu jest zobowiązany płacić opłatę okresową akredytacji. Taki mechanizm opłaty za akredytację z punktu widzenia dysponenta kursu rozkłada koszty opłaty akredytacyjnej na małe raty płatne w dogodnym momencie (przy egzaminie, zwykle po zakończeniu kursu), a z drugiej strony daje PJWSTK środki na pokrycie kosztów procesu akredytacji, który ma charakter ciągły. opłata okresowa akredytacji (OOA) Opłata za akredytację uiszczana każdorazowo przy zamawianiu egzaminu na certyfikaty akredytowanego kursu. Słownik terminów i skrótów 9

10 OSA PJWSTK procedura akredytacji proces akredytacji pro ITedu pytania testowe (PT) PT RMĆ RMW rzeczywiste materiały ćwiczeń rzeczywiste materiały wykładu SL system EDU TCz Otwarty System Akredytacji - Prowadzony przez PJWSTK system akredytacji kursów IT z otwartego rynku szkoleń, których dysponent (firma szkoleniowa) podda się procedurze akredytacji. OSA tym się różni od typowego systemu akredytacji, że organizacja akredytująca (PJWSTK) nie definiuje zawartości kursu, lecz ocenia kurs określony przez firmę szkoleniową. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Patrz akredytowanie kursu. Patrz procedura akredytacji. Firma pełniąca rolę koordynatora projektu OSA (firma koordynująca). Pośredniczy między dysponentem kursu a CAiC PJWSTK. Koordynator pro ITedu uczestniczy w tych działaniach CAiC, które są związane z dysponentem kursu przede wszystkim od strony marketingowej, technicznej i organizacyjnej. Pytania używane w egzaminie na certyfikat akredytowanego kursu będące pytaniami do testu jednokrotnego wyboru. Przygotowywane przez dysponenta kursu powinny pokrywać materiał kursu z rozkładem ilości określonym przez czas poświęcony w wykładzie na poszczególne zagadnienia. Patrz pytania testowe. Rzeczywiste materiały ćwiczeń - używane w trakcie szkolenia materiały wspomagające prowadzenie ćwiczeń do szkolenia. Mogą to być np. slajdy, notatki, podręcznik, itp.. Rzeczywiste materiały wykładu - używane w części wykładu materiały wspomagające bezpośrednio prowadzenie szkolenia takie, jak slajdy, notatki, podręcznik. Patrz RMĆ. Patrz RMW. Spis literatury. System oprogramowania w dyspozycji PJWSTK służący między innymi do prowadzenia egzaminów testowych akredytowanych kursów. Patrz tabela czasu wykładu i ćwiczeń. tabela czasu wykładu i ćwiczeń test jednokrotnego wyboru umowa akredytacyjna Spis treści materiałów kursu uzupełniony informacją o czasie trwania poszczególnych części wykładu i ćwiczeń. Egzamin testowy z takimi odpowiedziami, że tylko jedna jest prawidłowa w liście odpowiedzi wskazanych do wyboru. Umowa między PJWSTK a dysponentem kursu dotycząca akredytowania kursu i wydawania certyfikatów dla jego uczestników. Słownik terminów i skrótów 1 0

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH SZKOLENIOWYCH InsERT 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE a) Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach oraz egzaminach realizowanych w ramach działalności firm posiadających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 276/57/15 z dnia 9 listopada 2015 r. wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Instrumentów Finansowych

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Instrumentów Finansowych Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Instrumentów Finansowych Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 162/41/15 z dnia 30 lipca 2015 r. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW W SYSTEMIE STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ. Część I Postanowienia wspólne dla wszystkich egzaminów

REGULAMIN EGZAMINÓW W SYSTEMIE STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ. Część I Postanowienia wspólne dla wszystkich egzaminów Tekst jednolity z przyjętymi zmianami obowiązującymi od 15.11.2013 roku REGULAMIN EGZAMINÓW W SYSTEMIE STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ Część I Postanowienia wspólne dla wszystkich egzaminów

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera:

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE Podstawa Prawna: ZAPYTANIE OFERTOWE Regulamin określający zasady postępowania przy zamówieniach poniżej 14000 euro w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego w Lublinie Zespół Szkół nr 1 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. Wydanie 10 Warszawa, 24.10.2014 r. 1. WSTĘP 1.1. Zasady ustalania opłat za czynności związane

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

Informator Certyfikacja personelu NDT

Informator Certyfikacja personelu NDT Strona: 1 z 9 Niniejszy informator określa sposób postępowania oraz warunki jakie musi spełnić kandydat aby uzyskać certyfikat kompetencji w danej metodzie NDT, stopniu i sektorze. Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKATÓW

REGULAMIN CERTYFIKATÓW REGULAMIN CERTYFIKATÓW EFG European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów Finansowych) EFC European Financial Consultant (Doradca Finansowy) EFP European Financial Planner (Planer Finansowy) PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia

Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia Uchwalona przez Sejm jesienią ubiegłego roku ustawa nowelizująca ustawę Prawo budowlane wprowadziła wybrane

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER www: driver Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER 1 Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców DRIVER. 2. Użyte w regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH Schemat certyfikacji opracowany w ramach projektu PROCERTU TREŚĆ WSTĘP CZĘŚĆ 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI... 3 CZĘŚĆ 2 JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKACJĘ UMIEJĘTNOŚCI?...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OSK WOLSKI & GLIGA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN OSK WOLSKI & GLIGA SPÓŁKA JAWNA I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS PRAWA JAZDY 1. Posiadanie numeru identyfikującego Profil Kandydata na Kierowcę. 2. Osiągnięcie wymaganego przepisami ustawy wieku - 16 lat dla kat. A1, B1; 18 lat dla kat.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR...

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... o wykonanie weryfikacji i/lub oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dnia...

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKATÓW

REGULAMIN CERTYFIKATÓW REGULAMIN CERTYFIKATÓW EFG European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów Finansowych) EFC European Financial Consultant (Doradca Finansowy) EFP European Financial Planner (Planer Finansowy) PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Lokalne Centrum Certyfikacji Powiatu Bialskiego

Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Lokalne Centrum Certyfikacji Powiatu Bialskiego Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Lokalne Centrum Certyfikacji Powiatu Bialskiego 1. Postanowienia ogólne 1. Lokalne Centrum Certyfikacji Powiatu Bialskiego, zwane dalej LCC, świadczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY KURSY I SZKOLENIA DANIEL CHYŁA REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY GDYNIA 2012 Podstawa prawna: Regulamin organizacyjny kursu jest zgodny z: - Ustawą z dnia 8 września 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zawód Tester

Szkolenie: Zawód Tester Szkolenie: Zawód Tester Szkolenie jest starterem do zawodu testera oprogramowania. Przeznaczone jest dla osób, które stawiają pierwsze kroki w testowaniu i poszukują możliwości nauki praktycznego testowania.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica REGULAMIN PŁATNOŚCI dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, dnia 12 września 2011 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2015 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016 Warszawa, 21.10.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016 Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta, który wykona usługę przeprowadzenia egzaminów ECDL Profile dla 210 osób

Bardziej szczegółowo

1. Legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły. Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie.

1. Legitymację szkolną otrzymuje uczeń przyjęty do szkoły. Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie. Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów i duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line 1. Pełny zapis na kurs następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły (w całości lub pierwszej raty). 2. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r. N-21920/2012 ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

REGULAMIN DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM REGULAMIN DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM Na podstawie 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ Załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne kompetencje pracownik jutra już dziś REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Akredytacja Egzaminatora VCC. Wprowadzenie

Akredytacja Egzaminatora VCC. Wprowadzenie Akredytacja Egzaminatora VCC Wprowadzenie Egzaminator ma za zadanie przeprowadzać egzamin praktyczny, w oparciu o wytyczne i zestawy egzaminacyjne otrzymane od Akademii Regionalnej. Do jego podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK/MENADŻER/AYSTENT/SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 2185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH. WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKA GRUPA

CERTYFIKACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH. WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKA GRUPA CERTYFIKACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH. WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKA GRUPA Każda grupa przedszkolna może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Froeblowskiej Grupy. Certyfikat wydawany jest na 12 miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Zasady dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA PRZEDSZKOLI WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKIE PRZEDSZKOLE

CERTYFIKACJA PRZEDSZKOLI WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKIE PRZEDSZKOLE CERTYFIKACJA PRZEDSZKOLI WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKIE PRZEDSZKOLE Każde przedszkole publiczne i niepubliczne może ubiegać się o certyfikat i nadanie nazwy Przedszkola Froeblowskiego. Placówki,

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług społecznych

Umowa na świadczenie usług społecznych Umowa na świadczenie usług społecznych UMOWA (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu [wpisać datę], pomiędzy [wpisać nazwę usługobiorcy] (zwanym dalej Gminą ) z siedzibą w [wpisać adres usługobiorcy] NIP:,

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59

Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59 Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59 2 Ustawodawstwo fińskie zasadniczo nie przewiduje ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Pewne ograniczenia dotyczą jedynie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator konferencji Organizatorem regionalnych konferencji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJN KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJN KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY REGULAMIN ORGANIZACYJN KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 1 Zasady organizowania kursów 1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jak

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENINIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY ULO Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia 20.09.2016 Zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 1 osoby na kierunku żywienie i wspomaganie dietetyczne w ramach projektu Mielec stawia na

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Szkołą Główną Służby Pożarniczej, z siedzibą w (01-629) Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, NIP 118-00-35-927, zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez szkołę Welcome to English. 1.2. Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 146/34/17 z dnia 29 maja 2017 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI i REKREACJI PZKaj. Warszawa, 2012 r. str. 1

INSTRUKCJA SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI i REKREACJI PZKaj. Warszawa, 2012 r. str. 1 POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY INSTRUKCJA SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI i REKREACJI PZKaj Warszawa, 2012 r. str. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 System szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 91/20/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. Szczegółowe zasady wchodzą w życie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych

I. Zasady wydawania legitymacji szkolnych Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Partner rozwojowy dla organizacji

Partner rozwojowy dla organizacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU THE ART AND SCIENCE OF COACHING, MODULES I-IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu The Art and Science of Coaching, Modules

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 59-730 Nowogrodziec, ul. Lubańska 42 a Tel. 75 731 63 98, gckis@nowogrodziec.pl www.gckis.nowogrodziec.pl Nowogrodziec, 01.12.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 8 sierpnia 2016 r. M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie informacje ogólne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego Załącznik do Zarządzenia Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 29/16 z dnia 01.09.2016 Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz

Bardziej szczegółowo