Załącznik nr 1 Warunki Umowy Akredytacyjnej. między PJWSTK a Firmą Szkoleniową nazwa firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Warunki Umowy Akredytacyjnej. między PJWSTK a Firmą Szkoleniową nazwa firmy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Warunki Umowy Akredytacyjnej między PJWSTK a Firmą Szkoleniową nazwa firmy

2 Spis treści Załącznik nr Warunki Umowy Akredytacyjnej CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT... 3 Ustalenia ogólne... 3 Ustalenia szczegółowe... 3 Warunki przyznania akredytacji i tego konsekwencje... 3 Ocena kursu przez Komisję Akredytacyjną... 3 Żądania zmian... 4 Prawa dysponenta akredytowanego kursu... 4 Egzamin certyfikacyjny... 4 Okres ważności i reaktywacja akredytacji Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia... 5 Dostarczenie materiałów kursu... 5 Podpisanie Umowy akredytacyjnej... 5 Podmioty akredytacji... 6 Etapy procesu akredytacji... 6 KOMPLETACJA... 6 OCENA... 6 Wynik procesu akredytacji Opłaty... 7 Konto... 7 Opłata za akredytację... 7 Opłata w przypadku ponownej akredytacji... 7 Opłata za egzaminy i certyfikaty Słownik terminów i skrótów... 8 CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT 2

3 1. CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT Ustalenia ogólne Centrum Akredytacji i Certyfikacji Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (CAiC PJWSTK) wspomaga rynek kursów IT tworząc struktury umożliwiające akredytowanie kursów IT i certyfikowanie ich uczestników w Otwartym Systemie Akredytacji (OSA) dopuszczającym kursy zdefiniowane przez ich dysponentów poza PJWSTK. Ustalenia szczegółowe Niniejsze Warunki Umowy o Akredytację odnoszą się do projektu, który obejmuje następujące kursy zgłoszone przez Firmę Szkoleniową: 1. Nazwa kursu 1 2. Nazwa kursu 2 3. Nazwa kursu 3 4. Warunki przyznania akredytacji i tego konsekwencje Akredytowanie kursu przez CAiC PJWSTK oznacza uznanie zgodności kursu z aktualnym poziomem wiedzy w dziedzinie, której kurs dotyczy. Ten wymóg nakłada na dysponenta kursu następujące zobowiązania: 1. Przygotowanie kursu dla pierwszej akredytacji zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie kursu, 2. Uzupełnianie zawartości wg potrzeb wynikających ze zmian stanu wiedzy, 3. Przygotowanie pytań testowych, 4. Udostępnianie Komisji Akredytacyjnej CAiC wprowadzonych zmian wskazanych w w/w punktach, 5. Pedagogiczne przygotowania kursu, 6. Zgodę na hospitalizację szkoleń akredytowanych kursów w terminach uzgadnianych z dysponentem kursu, 7. Uzupełnienie i modyfikowanie pytań testowych po egzaminie certyfikacyjnym, o ile KA CAiC wyrazi takie życzenie. Ocena kursu przez Komisję Akredytacyjną Zadaniem CAiC PJWSTK jest ocena zgodności kursu z aktualnym poziomem wiedzy w danej dziedzinie i jego struktury z punktu widzenia przydatności pedagogicznej. Członkowie Komisji Akredytacyjnej (KA) CAiC PJWSTK dokonują inspekcji materiałów kursu kończonej recenzją z konkluzją określoną jedną z trzech ocen: 1. akceptacja czyli przyznanie akredytacji; 2. dopuszczenie do ponownego przeglądu akredytacyjnego po uwzględnieniu żądań zmian kursu; 3. odrzucenie oznacza nie przyznanie akredytacji dla kursu. Recenzja i konkluzja nie podlegają zaskarżeniu. CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT 3

4 Żądania zmian Komisja Akredytacyjna CAiC PJWSTK może zgłosić żądania dokonania poprawek w kursie (recenzja z konkluzją dopuszczenie ), których uzupełnienie warunkuje przyznanie akredytacji. Przewiduje się co najwyżej dwukrotne zwracanie kursu do poprawek. Za trzecim razem nieskutecznych poprawek kurs jest odrzucany. Prawa dysponenta akredytowanego kursu W okresie ważności akredytacji dysponent akredytowanego kursu może: 1. zgłaszać do certyfikowania uczestników kursu dokonywane przez PJWSTK po niezależnym, rzetelnym i obiektywnym teście (egzaminie). 2. używać logo CAiC PJWSTK w celach marketingowych związanych z promocją akredytowanego kursu prawo to nie obejmuje sytuacji z nieautoryzowanymi przez PJWSTK dokumentami wystawianymi przez dysponenta kursu w związku ze szkoleniem. Egzamin certyfikacyjny 1. Egzamin jest testem jednokrotnego wyboru z czterech propozycji odpowiedzi, 2. Wszystkie pytania mają tę samą wagę, 3. Liczba pytań zależy od długości kursu: pytań dla egzaminu do kursu jednodniowego, pytań dla egzaminu do kursu dwudniowego, pytań dla egzaminu do kursu trzydniowego i dłuższego, 4. Czas trwania egzaminu zależy od długości kursu: minut dla egzaminu do kursu jednodniowego, minut dla egzaminu do kursu dwudniowego, minut dla egzaminu do kursu trzydniowego i dłuższego, 5. Egzamin jest zaliczony przy co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi, czyli po zaokrągleniu: 5.1. dla kursu jednodniowego zalicza 17 i więcej punktów, 5.2. dla kursu dwudniowego zalicza 20 i więcej punktów, 5.3. dla kursu trzydniowego i dłuższych zalicza 27 i więcej punktów. Okres ważności i reaktywacja akredytacji 1. Okres ważności: akredytacja jest przyznawana na 2 (dwa) lata liczone od daty jej wystawienia i w tym czasie dysponent kursu posiada uprawnienia związane z akredytacją. 2. Upłynięcie okresu ważności: po dwóch latach akredytacja traci ważność, o ile dysponent kursu nie wystąpił wcześniej o jej przedłużenie. Wystąpienie o przedłużenie akredytacji powinno wpłynąć do CAiC PJWSTK najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności akredytacji po to, by akredytacja nie straciła ciągłości i było prawo do ewentualnego rabatu. 3. Ponowne udzielenie akredytacji: dysponent kursu może uzyskać akredytację dla kursu na następne 2 (dwa) lata po ponownym przejściu procedury akredytacyjnej, ewentualnie za zmniejszoną opłatą. Przy ponownej akredytacji Komisja Akredytacyjna ma prawo zażądać zmian w strukturze kursu umotywowanych np. rozwojem wiedzy w przedmiocie kursu. CAiC PJWSTK i akredytacja kursów IT 4

5 2. Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia Przyjęcia aplikacji o akredytację kursu jest dokonywane po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków: 1. Wypełnienie i dostarczenie formularzy akredytowanego kursu (Załącznik nr 2 do Umowy), które dotyczą informacji o kursie, firmie i osobie kontaktowej. 2. Dostarczenie materiałów akredytowanego kursu 3. Podpisanie Umowy akredytacyjnej. Dostarczenie materiałów kursu Warunkiem uruchomienia Procesu Akredytacji jest dostarczenie do CAiC PJWSTK materiałów szkoleniowych, dostarczonych w postaci elektronicznej w formacie PDF i MS Word / Open Office Writer, wg poniższej listy. 1. Rzeczywiste materiały wykładu (RMW) : materiały do prowadzenia kursu w jego części wykładowej w takiej postaci, w jakiej są używane w trakcie trwania szkolenia. 2. Rzeczywiste materiały ćwiczeń (RMĆ): materiały ćwiczeń w takiej postaci, w jakiej są używane w trakcie trwania kursu. 3. Tabela czasu wykładu i ćwiczeń (TCz): szczegółowy spis treści z przypisaniem czasu przeznaczonego na każdy temat na wszystkich poziomach spisu treści w części wykładu i ćwiczeń z podaniem odpowiednich numerów slajdów lub ćwiczeń. 4. Pytania / zagadnienia testowe (PT) przygotowane wg następujących zasad: 4.1. Liczba pytań / zagadnień jest określona na 100 sztuk dla każdego kursu Liczby pytań / zagadnień dla każdego tematu powinna być proporcjonalna do czasu przeznaczonego na wykład dla poszczególnych tematów wg zawartości TCz Dla każdego pytania / zagadnienia powinny być dołączone przynajmniej 4 (cztery) odpowiedzi, z czego przynajmniej jedna powinna być prawidłowa i przynajmniej 3 (trzy) nieprawidłowe Każde pytanie zawiera dodatkowo informacje pozwalającą zidentyfikować część materiałów (RMW lub RMĆ), do których się odnosi Zbiór pytań przed dostarczeniem go do KA CAiC podlega ocenie koordynatora (firma pro ITedu). 5. Spis literatury (SL): lista literatury do kursu z wyszczególnieniem charakteru każdej pozycji jako literatura uzupełniająca lub stanowiąca podstawę kursu. Podpisanie umowy akredytacyjnej Umowa akredytacyjna określa odnoszące się do akredytacji kursu prawa i obowiązki stron ją podpisujących. Obowiązują następujące reguły podpisania Umowy akredytacyjnej: 1. Podpisanie umowy jest realizowane przed rozpoczęciem procesu akredytacji i jest jednym z warunków uruchomienia tego procesu. 2. Przed podpisaniem umowy dysponent kursu dostarcza podpisane formularze aplikacji o akredytację kursu IT. 3. Klauzula poufności jest podpisywana razem z umową akredytacyjną i jest jej załącznikiem. 4. Wymienione dokumenty są podpisywane przez dysponenta kursu lub osobę upoważnioną w imieniu dysponenta. 5. Ze strony PJWSTK umowa jest podpisywana przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) CAiC PJWSTK. 6. Po pomyślnym zakończeniu procesu akredytacji dysponent kursu nabywa wszystkie prawa związane z akredytacją. Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia 5

6 Podmioty akredytacji W procesie akredytacji uczestniczą następujące podmioty: 1. Dysponent kursu zgłasza kurs do akredytacji. 2. PJWSTK udziela akredytacji kursu działając poprzez swoje Centrum Akredytacji i Certyfikacji (CAiC PJWSTK) i wyłonioną z niego Komisję Akredytacyjną. 3. pro ITedu firma pełni rolę koordynatora pośredniczącego między dysponentem kursu a CAiC PJWSTK. Koordynator uczestniczy w tych działaniach, które są związane z akredytacją od strony technicznej i organizacyjnej. Obejmuje to m.in. wstępną ocenę pytań testowych przygotowywanych przez dysponenta kursu. Etapy procesu akredytacji Przygotowanie akredytacji dzieli się na dwa etapy. W każdym z nich uczestniczą inne podmioty. KOMPLETACJA 1. Dysponent kursu gromadzi materiały kursu, w tym pytania do egzaminu testowego (wg zasad określonych w Rozdz. 2. Dostarczenie materiałów kursu). Przygotowanie materiałów jest konsultowane z koordynatorem z firmy pro ITedu; 2. Dysponent kursu uiszcza opłatę aktywacyjną akredytacji; 3. CAiC PJWSTK odbiera materiały szkoleniowe wraz z pytaniami testowymi; 4. CAiC PJWSTK i dysponent kursu podpisują umowę akredytacyjną oraz klauzulę poufności. OCENA Na podstawie materiałów dostarczonych przez dysponenta kursu, CAiC PJWSTK formułuje recenzję kursu. Jeśli kurs dostanie ocenę "Akceptacja", CAiC PJWSTK podejmuje następne działania z poniższej listy: wydaje akredytację dysponentowi kursu. umieszcza pytania testowe w bazie danych systemu EDU; podejmuje niezbędne inne działania organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie egzaminów na certyfikaty. Wynik procesu akredytacji Wynikiem procesu akredytacji jest rozstrzygnięcie przez KA CAiC PJWSTK o przyznaniu akredytacji wg zasad i listy ocen z Rozdz. 1 Ocena kursu przez Komisję Akredytacyjną. W przypadku przyznania akredytacji (ocena akceptacja z procesu akredytacji) dysponent kursu otrzymuje dokument akredytacyjny, a PJWSTK zobowiązuje się do organizowania egzaminów na certyfikaty dla uczestników kursu, po czasie niezbędnym na ich przygotowanie w komputerowym systemie egzaminacyjnym EDU. Wniosek o akredytację kursu warunki przyjęcia 6

7 3. Opłaty Konto Opłaty za akredytację kursu i udzielane certyfikaty są wnoszone na konto bankowe PL w Banku DnB NORD Polska S.A. Opłata za akredytację Opłaty za akredytację jednego kursu ustala się wg następujących zasad: 1. Opłata aktywacyjna akredytacji wynosi 1000 (słownie: tysiąc) PLN + VAT, jest płatna po podpisaniu umowy akredytacyjnej, ale przed rozpoczęciem procedury akredytacyjnej. 2. W przypadku nie przyznania akredytacji opłata aktywacyjna nie podlega zwrotowi. 3. Za każdy zamówiony egzamin dysponent kursu płaci opłatę okresową akredytacji w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) PLN + VAT. Opłata w przypadku ponownej akredytacji Opłata za ponowienie akredytacji jest dokonywana wg tych samych reguł jak dla opłaty aktywacyjnej akredytacji z tym wyjątkiem, że dysponent kursu, który w okresie ostatniej ważności akredytacji zgłosił więcej niż 24 egzaminy certyfikacyjne do kursu będącego przedmiotem ponownej akredytacji, jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej. Opłata za egzaminy i certyfikaty Obowiązują następujące reguły płatności za egzaminy, których pomyślne zdanie warunkuje wydanie certyfikatu CAiC PJWSTK: 1. Opłata za każdego uczestnika egzaminu kursu akredytowanego wynosi 300 PLN (słownie: trzysta) + VAT; 2. Opłata za egzamin nie zależy od tego, czy uczestnik go zaliczył; 3. Pierwszy oryginalny certyfikat dla każdego uczestnika egzaminu jest gratis; 4. Za wydanie duplikatu certyfikatu PJWSTK pobiera opłatę 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt) + VAT. Opłaty 7

8 4. Słownik terminów i skrótów Poniższy słownik odnosi się do terminów używanych w tekście i je definiuje. Kursywą zaznaczono referencje do terminów określonych w słowniku. TERMIN akceptacja Znaczenie Rodzaj oceny wydawanej szkoleniu poddanemu procedurze akredytacji i oznaczający zaliczenie sformułowanych kryteriów dla akredytacji. Inaczej: Akredytacja przyznana. Zobacz też dopuszczenie i odrzucenie. akredytacja akredytowanie kursu Patrz: akredytowanie kursu. Postępowanie, w którym PJWSTK działając przez CAiC wydaje formalne potwierdzenie, że firma szkoleniowa ma kompetencje do prowadzenia zgłoszonego kursu z dziedziny IT i kurs ten spełnia kryteria jakości określone przez CAiC. Przyznanie akredytacji przez PJWSTK otwiera możliwość wydawania certyfikatów dla tych uczestników szkolenia, którzy zaliczą egzamin organizowany przez PJWSTK. Wydanie akredytacji kursu jest zobowiązaniem ze strony PJSWTK do przygotowania całej struktury organizacyjnej i technicznej do prowadzenia egzaminów dla uczestników akredytowanego kursu. Po zaliczeniu egzaminu słuchacze będą otrzymywać od PJWSTK certyfikat potwierdzający opanowanie wiedzy kursu na poziomie dla niego określonym. aplikant CAiC CAiC PJWSTK dokument akredytacyjny Firma szkoleniowa występująca o akredytację. Patrz CAiC PJWSTK. Centrum Akredytacji i Certyfikacji Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Dokument przyznawany na koniec procesu akredytacji tej firmie szkoleniowej, która dla swego kursu spełniła kryteria akceptacji. Zawiera informację o kursie, firmie i Komisji Akredytacyjnej przyznającej akredytację. certyfikacja dopuszczenie dysponent kursu Postępowanie, w którym PJWSTK uznaje poziom wiedzy słuchacza akredytowanego kursu za wystarczający i potwierdza ten fakt stosownym dokumentem (certyfikat) do przedstawienia zainteresowanym przez certyfikowanego słuchacza. Kryterium osiągnięcia tego poziomu jest zaliczenie egzaminu organizowanego przez PJWSTK. "Zaliczenie" oznacza uzyskanie przez egzaminowanego określonej liczby poprawnych odpowiedzi. Typ oceny wydawanej szkoleniu poddanemu procedurze akredytacji i oznaczający wymaganie zmian w szkoleniu dla uzyskania akredytacji. Inaczej: akredytacja może być przyznana po uzupełnieniu lub wprowadzeniu poprawek do kursu. Zobacz też akceptacja i odrzucenie. Osoba fizyczna lub prawna dysponująca prawami autorskimi do kursu. Synonim firmy szkoleniowej. Słownik terminów i skrótów 8

9 EDU egzamin egzamin testowy firma koordynująca firma szkoleniowa KA klauzula poufności Komisja Akredytacyjna koordynator materiały kursu odrzucenie OAA Patrz system EDU. Jest przeprowadzany przez PJWSTK w celu rozstrzygnięcia, czy uczestnik szkolenia może otrzymać certyfikat tego szkolenia. Egzamin jest prowadzony metodą testową, zwykle z użyciem komputerowego systemu EDU. Egzamin dla którego przygotowane pytania mają podane odpowiedzi, a zadaniem zdającego egzamin jest wskazanie prawidłowych. Patrz pro ITedu. Firma organizująca szkolenia z dziedziny IT. Firma taka może się ubiegać o akredytację dla swojego szkolenia i po uzyskaniu akredytacji - o certyfikaty dla słuchaczy akredytowanego kursu. Synonim Dysponenta kursu. Komisja Akredytacyjna CAiC PJWSTK. Część umowy akredytacyjnej określająca reguły chronienia informacji ujawnionej w kontaktach stron podpisujących umowę. Ciało złożone z ekspertów z dziedziny informatyki, działające w ramach CAiC PJWSTK i zajmujące się od strony merytorycznej Akredytacją szkoleń. Patrz pro ITedu. Zestaw dokumentów dostarczanych przez dysponenta kursu niezbędny do rozpoczęcia procesu akredytacji kursu. Typ oceny wydawanej szkoleniu poddanemu procedurze akredytacji i oznaczający odrzucenie kursu wg sformułowanych kryteriów dla akredytacji. Inaczej: Akredytacja nie przyznana. Zobacz też: akceptacja i dopuszczenie. Patrz opłata aktywacyjna akredytacji. opłata aktywacyjna akredytacji (OAA) Opłata za akredytację uiszczana przed rozpoczęciem procedury akredytacyjnej i po podpisaniu umowy akredytacyjnej. Po pozytywnej decyzji KA CAiC PJWSTK dysponent kursu uzyskuje wszystkie prawa dla akredytowanego kursu, jeśli dokonał tej opłaty. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to cała opłata za akredytację, bo dysponent kursu jest zobowiązany płacić opłatę okresową akredytacji. Taki mechanizm opłaty za akredytację z punktu widzenia dysponenta kursu rozkłada koszty opłaty akredytacyjnej na małe raty płatne w dogodnym momencie (przy egzaminie, zwykle po zakończeniu kursu), a z drugiej strony daje PJWSTK środki na pokrycie kosztów procesu akredytacji, który ma charakter ciągły. opłata okresowa akredytacji (OOA) Opłata za akredytację uiszczana każdorazowo przy zamawianiu egzaminu na certyfikaty akredytowanego kursu. Słownik terminów i skrótów 9

10 OSA PJWSTK procedura akredytacji proces akredytacji pro ITedu pytania testowe (PT) PT RMĆ RMW rzeczywiste materiały ćwiczeń rzeczywiste materiały wykładu SL system EDU TCz Otwarty System Akredytacji - Prowadzony przez PJWSTK system akredytacji kursów IT z otwartego rynku szkoleń, których dysponent (firma szkoleniowa) podda się procedurze akredytacji. OSA tym się różni od typowego systemu akredytacji, że organizacja akredytująca (PJWSTK) nie definiuje zawartości kursu, lecz ocenia kurs określony przez firmę szkoleniową. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Patrz akredytowanie kursu. Patrz procedura akredytacji. Firma pełniąca rolę koordynatora projektu OSA (firma koordynująca). Pośredniczy między dysponentem kursu a CAiC PJWSTK. Koordynator pro ITedu uczestniczy w tych działaniach CAiC, które są związane z dysponentem kursu przede wszystkim od strony marketingowej, technicznej i organizacyjnej. Pytania używane w egzaminie na certyfikat akredytowanego kursu będące pytaniami do testu jednokrotnego wyboru. Przygotowywane przez dysponenta kursu powinny pokrywać materiał kursu z rozkładem ilości określonym przez czas poświęcony w wykładzie na poszczególne zagadnienia. Patrz pytania testowe. Rzeczywiste materiały ćwiczeń - używane w trakcie szkolenia materiały wspomagające prowadzenie ćwiczeń do szkolenia. Mogą to być np. slajdy, notatki, podręcznik, itp.. Rzeczywiste materiały wykładu - używane w części wykładu materiały wspomagające bezpośrednio prowadzenie szkolenia takie, jak slajdy, notatki, podręcznik. Patrz RMĆ. Patrz RMW. Spis literatury. System oprogramowania w dyspozycji PJWSTK służący między innymi do prowadzenia egzaminów testowych akredytowanych kursów. Patrz tabela czasu wykładu i ćwiczeń. tabela czasu wykładu i ćwiczeń test jednokrotnego wyboru umowa akredytacyjna Spis treści materiałów kursu uzupełniony informacją o czasie trwania poszczególnych części wykładu i ćwiczeń. Egzamin testowy z takimi odpowiedziami, że tylko jedna jest prawidłowa w liście odpowiedzi wskazanych do wyboru. Umowa między PJWSTK a dysponentem kursu dotycząca akredytowania kursu i wydawania certyfikatów dla jego uczestników. Słownik terminów i skrótów 1 0

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261141-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.53.2014 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo