IT JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IT JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2013 nr 1 (7) IT JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA IT AS A FACTOR IN IMPROVING COMPANY'S ACTIVITIES ANDRZEJ DULBIŃSKI * Abstract The publication presents changes taking place in a company as a result of modern information technology improvement. It also points at its important role and the need to be used in various areas of today's organization management. It shows opportunities the IT gives the company as well as its role as a factor improving the management processes. On the example of the company providing services and the carried out survey the analysis of the results is presented. The findings prove the important influence of IT upon the company development, its efficiency and competitiveness in the market. 1. Znaczenie technologii informacyjnych Czasy, w których przyszło funkcjonować dzisiejszym firmom są niezwykle dynamiczne. Rozwój wielu technologii, szczególnie telekomunikacyjnych i komputerowych, diametralnie wpłynął na zarządzanie dzisiejszym przedsiębiorstwem. Wykorzystanie całej gamy nowoczesnych narzędzi pozwala na szybkie gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie, jak też przesyłanie informacji. Stwierdzić można, iż żyjemy w okresie wielkiego przewrotu technologicznego rewolucji informacyjnej. Konsekwencją tych zmian jest duży wzrost znaczenia wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Trafnie to przewidział P.F. Drucker w postawionej wcześniej tezie, iż w nowym społeczeństwie organizacji wiedza będzie najważniejszym zasobem organizacji [4]. * dr inż. Andrzej DULBIŃSKI, Akademia Polonijna w Częstochowie, Wydział Interdyscyplinarny. 273

2 Andrzej Dulbiński Nowoczesne technologie są czynnikiem zmieniającym trwale relacje i stosunki przedsiębiorstwa z klientem. Przekształceniom uległo funkcjonowanie takich dziedzin, jak: marketing, handel, produkcja, gdzie dotychczasowe metody i narzędzia zostały zrewolucjonizowane przez komputer i Internet. Potraktować je można na miarę nowych technik zarządzania, możliwych do wykorzystania praktycznie w każdej organizacji. Należy zaznaczyć, iż nowe technologie telekomunikacyjne i informatyczne są ważnym czynnikiem zwiększenia szybkości działania i efektywności organizacji. Są motorem wzrostu gospodarczego, tworząc wartość i nowe miejsca pracy. Do najważniejszych zmian, które powoduje TI można zaliczyć [3]: nowe formy i metody pracy (nowoczesne, skomputeryzowane systemy obsługi klienta; redukcja liczby szczebli hierarchicznych poprzez wykorzystanie nowych sieci komunikacyjnych, nowoczesne, dotąd nie stosowane metody pracy grupowej), handel elektroniczny, wykorzystanie sieci internetowej i intranetowej (szybkie przesyłanie informacji, zamówień klientów; elektroniczne zarządzanie punktami sprzedaży; organizacja wirtualnych spotkań; zarządzanie projektami, tworzenie zespołów projektowych a także przekazywanie raportów, zamówień itp.), redukcja kosztów dzięki przejściu na nowy poziom technologiczny, nowe możliwości strategiczne dla tych, którzy wcześniej byli ograniczeni przez dotychczasowe środki techniczne. Rozwój technologii sieciowych stał się ważnym czynnikiem sprzyjającym procesowi globalizacji. Wzajemne połączenia przedsiębiorstw, ich oddziałów w różnych lokalizacjach (także poza granicami kraju) za pośrednictwem rozległych sieci transmisji danych wpłynęły na zwiększenie obszaru działalności przedsiębiorstwa, jego efektywności i współpracy z kooperantami. Dzięki tym technologiom granice przedsiębiorstwa działającego lokalnie uległy zatarciu, otwierając mu nowe możliwości rozwoju. Z kolei szybki przekaz informacji oraz dostęp do niej pozwala uczestniczyć w globalnej konkurencji i sprzedaży własnych produktów na wielu rynkach. 2. Rola TI w doskonaleniu procesów zarządzania Sprostanie konkurencji wymaga dziś stosowania przez menedżerów procesowych metod i koncepcji zarządzania. Pojęcie procesu w organizacji 274

3 IT JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA w ostatnim czasie zyskało bardzo duże znaczenie. Pokrótce scharakteryzować je można jako [5]: 1. Łańcuch sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia (materiały, informacja, ludzie, urządzenia, metody) w mierzalne wyjścia (produkt, usługa, informacje) polega zatem na dodaniu do zasileń nowej wartości dodanej. 2. Proces ma mierzalny cel najogólniej jest nim tworzenie wartości uznanej i zweryfikowanej przez odbiorcę, zawartej w produkcie, usłudze, informacji lub innym możliwym do zdefiniowania efekcie końcowym. 3. Proces ma dostawcę i klienta. 4. Proces może być powtarzany, co oznacza, że możliwe jest jego zapisanie w formie umożliwiającej odczytanie jego przebiegu przez realizatorów. Rosnąca presja wymagających klientów przyczynia się do przemian zachodzących w zarządzaniu. Przedsiębiorstwa, chcące sprostać potrzebom otoczenia, muszą skupiać się na procesach realizujących cele danej organizacji. Zarządzanie procesami zajmuje się bowiem obiegiem pracy, bez względu na strukturę i przypisane funkcje do obszarów działania. Wymaga spojrzenia na przedsiębiorstwo kompleksowo, orientacji na cel i wynik działalności firmy w przeciwieństwie do organizacji funkcjonalnej. Podejście to pozwala zdobyć kompleksowe informacje o działalności przedsiębiorstwa, jego efektywności i skuteczności. Umożliwia monitorowanie poziomu osiągnięcia celów firmy, wskazania potrzebnych przemian w celu dostosowania się do nowych warunków rynkowych. Można powiedzieć, iż kontrola procesów i ich dostosowywanie do wymagań rynku jest koniecznością stanowiącą podstawowe założenie koncepcji zarządzania. Ma na celu zmniejszenie liczby zbędnych, nieefektywnych działań, zmierzając do polepszenia obecnego stanu przekształcenia procesów lub tworzenia zupełnie nowych. W sumie chodzi o znalezienie takich rozwiązań, które pozwolą na coraz to sprawniejsze wykonywanie poszczególnych zadań. Pierwszym ważnym krokiem w tym kierunku jest prawidłowa identyfikacja poszczególnych procesów i czynników składowych tego procesu w celu wykluczenia nieefektywnych oraz zbędnych czynności i wskazanie procesów wymagających zmian. Bez względu na przyjęte kryteria ich określania, elementem podstawowym jest informacja, jej uzyskiwanie, sposoby przetwarzania i gromadzenia. Dane związane z zasobami przedsiębiorstwa, potrzeb klienta, analiza wyników i danych rynkowych, to najważniejsze 275

4 Andrzej Dulbiński czynniki, mające znaczenie w doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa. Przetwarzanie informacji i ich gromadzenie stanowi podstawę procesu tworzenia i zarządzania wiedzą. Wykorzystanie technologii informacyjnej w metodach zarządzania opartych na procesach (tab. 1) pozwala na [6]: łatwe gromadzenia informacji koniecznych dla funkcjonowania danego procesu, usprawnianie analizy i dostępu do zgromadzonych danych i informacji, łatwe dokonywanie zmian w kolejności przebiegu procesu, przekształcanie niesformalizowanego procesu w proces o przebiegu rutynowym, możliwość łatwego monitorowania przebiegu procesu, możliwość równoległego przebiegu części procesu, możliwość eliminacji z procesu elementów nieistotnych, zbędnych pośredników, możliwość zastępowania w procesie czynnika ludzkiego lub też zmniejszenia jego udziału automatyzacja i standaryzacja procesów. Tab. 1. Rola TI w wybranych procesowych koncepcjach i metodach zarządzania Funkcje TI Dostosowywanie przedsiębiorstwa do otoczenia, budowa map i modeli procesów, symulacje procesów, monitorowanie procesów, wspomaganie podejmowania decyzji, analiza procesów pod kątem kosztów i czasu, automatyzacja procesów decyzyjnych, doskonalenie procesów, gromadzenie informacji w bazach danych, wspomaganie działalności. Metoda/koncepcja TQM (Total Quality Management) BPR (Business Process Reengineering) BPI (Business Process Improvment) ABC (Activity Based Costing) ABM (Activity Based Management) BSC (Balanced Scored Card) TCM (Time Compression Management) JIT (Just-In-Time) Wspomaganie procesów, przesyłanie informacji na odległość i między punktami proce- Kanban Kaizen su. Benchmarking Learning Organizations Źródło: Opracowanie własne 276

5 IT JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Należy zaznaczyć, iż stosowanie nowoczesnych technologii to nie tylko narzędzia doskonalenia procesów, ale również doskonała baza do budowy sprawnego i wydajnego systemu komunikacji elektronicznej w przedsiębiorstwie. Aktualnie bardzo popularny Intranet znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Do komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej zostają zastosowane takie narzędzia, jak: poczta elektroniczna, strony www, komunikacja multimedialna, VoIP (połączenia głosowe za pośrednictwem sieci), a więc wszystkie te, które są wykorzystywane w Internecie. Warto podkreślić, iż technologia informacyjna jest znakomitym środkiem w doskonaleniu procesów zarządzania, a jej wdrożenie powinno być określone w sposób indywidualny do każdego przedsiębiorstwa. 3. Wsparcie procesów sprzedaży nowoczesnymi technologiami Dzięki technologiom, takim jak Internet, telefony komórkowe czy też inne urządzenia przekazu informacji, powstały nowe dotąd niespotykane kanały dystrybucji produktów. Do tego faktu szczególnie przyczyniła się niska cena i zdolność przekazu ogromu informacji na dalekie odległości. Powstały nieprawdopodobne możliwości wnoszenia wartości dla klienta końcowego. Sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci jest dzisiaj dla wielu przedsiębiorstw jednym z głównych kanałów dystrybucji swoich produktów, narzędziem komunikacji z klientami oraz dystrybutorami. Prekursorem, który zbudował swoją potęgę na sprzedaży internetowej, był światowy producent komputerów firma DELL. Sprzedawała ona sprzęt komputerowy skonfigurowany specjalnie pod zamówienie konkretnych klientów złożonych za pośrednictwem Internetu. Przy sprzedaży sieciowej poważnym mankamentem jest logistyka dostaw do klienta, koszt i czas, który musi być relatywnie krótki. Handel elektroniczny stanowi kolejny czynnik wzrostu efektywności. Pominięcie drogich pośredników, skrócenie czasu dostaw prowadzi w konsekwencji do wzrostu satysfakcji i zadowolenia klienta. Handel elektroniczny to nie tylko same zyski, niesie ze sobą także pewne zagrożenia i problemy. Mimo wdrożenia elektronicznych kanałów dystrybucji, firmy nie zawsze mogą pozwolić sobie na zaniechanie już istniejących, pomimo iż jest to rozwiązanie przyszłościowe. Wykorzystanie sieci wymusza przekształcenia w procesach, dostosowanie się do nowych warunków, posiadanie nowych narzędzi, materiałów czy też szkolenia personelu. Ukierunkowanie dzisiejszej firmy na potrzeby klienta staje się standardem. Zbieranie informacji dotyczących upodobań, przyzwyczajeń klientów, jego cech, preferencji, życzeń, ich zainteresowań oferowanymi pro- 277

6 Andrzej Dulbiński duktami jest bardzo cenne. Tworzone w systemach komputerowych bazy danych czy też systemy CRM, zawierające wszelkie informacje o nabywcach potrzebne pracownikom obsługi, są dostarczane im w trybie natychmiastowym on-line. Oprócz przekazywania informacji bazy tworzą wartość dla klienta, będąc podstawową koncepcją nowoczesnych metod zarządzania. Informacje zawarte w bazach danych znajdują zastosowanie w [1]: 1. Procesach marketingowych dla tworzenia map klientów, segmentacji rynku, pozyskiwania nowych klientów, badań rynku, pomiaru stopnia satysfakcji klienta, świadczenia szczególnych, zróżnicowanych usług, np. serwisowych, posprzedażnych. 2. W projektowaniu i organizacji produkcji dla doskonalenia produktów i różnicowania cech, tworzenia nowych odmian produktów, współdziałania w zakresie organizacji produkcji, kontroli jakości, poprawy jakości produkcji, praktycznej koncepcji wsłuchiwania się w potrzeby klienta i budowania pozytywnych relacji na etapie projektu. 3. W działalności finansowej dla poprawy ściągalności wierzytelności poprzez różnicowanie, indywidualizację sposobów oddziaływania na klientów, tworzenia i różnicowania cen, różnicowania instrumentów finansowego oddziaływania na klienta. Ze zbiorem informacji tworzących wiedzę ważnym argumentem pozostaje sprawa bezpieczeństwa gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych danych i informacji. Każde przedsiębiorstwo powinno prowadzić prawidłową politykę związaną z bezpieczeństwem informacji, stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne, fizyczne, jak też systemowo-sprzętowe [2]. 4. Wsparcie procesów zarządzania TI w przedsiębiorstwie usługowym Firma usługowa X, to nowoczesne przedsiębiorstwo realizujące zarządzanie procesowe. Oferta jego obejmuje: projektowanie i dostawę wysokiej jakości wind osobowych i towarowych oraz schodów i chodników ruchomych, wsparcie projektowe oraz konsultacje dla architektów i projektantów, montaż, konserwację i modernizację, szkolenie obsługi w zakresie sprzedawanego asortymentu. 278

7 rto ść z prz edz iału 1-5 wartość wyrażona w % IT JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo w 2003 r. otrzymało certyfikat z zakresu zarządzania jakością ISO 9001:2000, w 2005 r. certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001:2005 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 18001:2004. Przedsiębiorstwo składa się z pięciu oddziałów, z główną lokalizacją w Warszawie. Pozostałe oddziały to: Ruda Śląska, Poznań, Wrocław, Łódź i Gdynia. Dążąc do doskonalenia swoich procesów wykorzystano szerokie możliwości rozległych sieci transmisji danych. Stanowią one aktualnie podstawę komunikacji w obrębie przedsiębiorstwa, z poszczególnymi oddziałami, jak też z klientami czy kontrahentami. Budowa sieci korporacyjnej pozwoliła na udoskonalenie procesów, ukierunkowanie ich na osiągnięcie celu firmy tworzenie wartości dla klienta. W ramach przeprowadzonych badań zostały skierowane ankiety do menedżerów firmy i pracowników związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, mających dostęp do wykorzystywanych technologii sieciowych (co stanowi około 60% zatrudnionych). W ankiecie zostało zawartych 14 pytań, z których pierwsze 9 jest wyrażone w procentach. Natomiast od 10 do 14 w skali werbalnej (1 mało, 2 raczej mało, 3 średnio, 4 całkiem dużo, 5 bardzo dużo). Tab. 2. Pytania zadane pracownikom firmy dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii sieciowych L.p. Pytanie Odpowiedzi 1 O ile zmniejszył się czas obsługi klienta? 15% 2 O ile wzrosła liczba klientów przedsiębiorstwa w związku z wdrożeniem rozległej sieci komputerowej łączącej poszczególne oddziały? 5% 3 O ile wzrosła szybkość podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą? 10% 4 O ile wzrosła ilość informacji służących podejmowaniu decyzji? 30% 5 O ile zmniejszyła się liczba osób podejmujących decyzje? 3% 6 O ile wzrosła liczba współpracujących organizacji? 4% O ile przyczyniło się wykorzystanie technologii rozległej sieci komputerowej 7 do zmniejszenia kosztów przekazu informacji w przed- 20 % siębiorstwie? 8 O ile zmniejszyła się liczba reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa? 5% O ile wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji przyczyniło się 9 do wzrostu szybkości dostarczania informacji między filiami przedsiębiorstwa? 60% 10 Jak duże jest zapotrzebowanie na informacje w dzisiejszym przedsiębiorstwie? 5 wa 279

8 Andrzej Dulbiński Jaką rolę odgrywa technologia informacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem? Jakie jest według Państwa zapotrzebowanie na nowoczesne technologie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie? Jaki jest obszar komunikacji wewnętrznej z wykorzystanie komputerowych sieci rozległych? Jaki jest obszar komunikacji zewnętrznej z wykorzystaniem komputerowych sieci rozległych? Źródło: Opracowanie własne Z uzyskanych odpowiedzi, po ich uśrednieniu (tab. 2) wynika, iż znaczenie technologii informacyjnej w procesie zarządzania badanej firmy jest bardzo znaczące. Dzięki wdrożeniu rozległej sieci komputerowej, aktualnie w blisko 80% stanowi ona podstawę komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa. Wykorzystanie technologii VoIP pozwalającej na prowadzenie połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci zaowocowało zmniejszeniem wysokich kosztów połączeń telefonicznych blisko o połowę. Podsumowanie Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych w firmie X, rozległych sieci transmisji danych pozwoliło na wprowadzenie diametralnych zmian w sposobie funkcjonowania i zarządzania. Budowa sieci intranetowej, wykorzystywanie nowych usług sieciowych (np. ), szybki przekaz informacji danych komputerowych, dostęp do informacji zgromadzonych zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim, możliwość przeprowadzania bieżących analiz i ich prezentacji w sieci korporacyjnej, komunikacji między pracownikami on-line bez względu na odległość, to czynniki, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania i doskonalenia procesów przedsiębiorstwa głównie w zakresie przetwarzania i przekazywania danych oraz informacji. Wzrost jakości oferowanych wyrobów materialnych, jak i niematerialnych oraz satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego, zwiększenia zysków, obniżenia kosztów, a przede wszystkich jeszcze lepsze ukierunkowanie przedsiębiorstwa na potrzeby klienta to efekt, jaki uzyskali menedżerowie nowocześnie zarządzanej firmy. Rzetelne przeprowadzenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o technologię sieci rozległych jest w efekcie bardzo opłacalne. 280

9 IT JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Bibliografia Borowiecki R., Kwieciński M. (red. nauk.): Informacja w zarządzaniu procesem zmian. Wyd. Zakamycze, Kraków Borkowski S., Dulbiński A.: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, [w:] VII Konferencja Komputerowa Zintegrowane Zarządzanie. Praca zbiorowa pod red. R. Knosali. Wyd. WNT, Warszawa Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Wyd. PWE, Warszawa Drucker D.B.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wyd. PWN, Warszawa Grajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Wyd. Pozkal, Toruń Kowalczewski W., Nazarski J. (red. nauk): Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wyd. Difin, Warszawa

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Streszczenie: Model łańcucha wartości jest opracowaną przez M.E. Portera koncepcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych. Rozwiązania informatyczne

Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych. Rozwiązania informatyczne 102 mgr Anna Krawczyk Katedra Metod i Systemów Zarządzania Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolicki Uniwersytet Lubelski Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Monika ODLANICKA-POCZOBUTT Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego

E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego ROZDZIAŁ 12. E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Cecylia Żurak-Owczarek * 1. Wprowadzenie Pierwsza dekada nowego tysiąclecia jeszcze wyraźniej podkreśla trafność stwierdzenia,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1153 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54 2013 ROBERT WALASEK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka E-SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo