Dlaczego warto? Przedmiot dzia³alnoœci Jakoœæ Struktura i wspó³praca Wybrane realizacje Nagrody i wyró nienia Kontakt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego warto? Przedmiot dzia³alnoœci Jakoœæ Struktura i wspó³praca Wybrane realizacje Nagrody i wyró nienia Kontakt"

Transkrypt

1 25 lat

2 SMAY Sp. z o.o. nieprzerwanie od 25 lat dostarcza innowacyjne rozwi¹zania techniczne z zakresu wentylacji i bezpieczeñstwa po arowego, których celem jest podnoszenie komfortu i bezpieczeñstwa w budynkach. For 25 years SMAY Sp. z o.o. has been providing innovative technical solutions in the scope of ventilation and fire protection. They aim at comfort and safety improvement in buildings Dlaczego warto? Przedmiot dzia³alnoœci Jakoœæ Struktura i wspó³praca Wybrane realizacje Nagrody i wyró nienia Kontakt Why is it worth it? Company objects Quality Structure and cooperation Reference projects Awards Contact

3 Dlaczego warto? Why is it worth it? Firma SMAY jako jeden z najnowoczeœniejszych zak³adów produkcyjnych w Polsce dostarcza wysokiej jakoœci wyroby dedykowane dla wszystkich rodzajów budynków. Bêd¹c liderem wœród producentów SMAY posiada równie w³asne biuro projektowe oraz dzia³ badañ i rozwoju z laboratorium badawczym i wyspecjalizowan¹ komórk¹ ds. symulacji CFD. Firma zatrudnia doktorów nauk technicznych oraz œciœle wspó³pracuje z polskimi uczelniami np. Politechnikami Warszawsk¹, Krakowsk¹, Œl¹sk¹ i Wroc³awsk¹. Celem zapewnienia kompleksowej oceny technicznej oraz najwy szej jakoœci oferowanych produktów firma wspó³pracuje równie z niezale nymi instytucjami o zasiêgu miêdzynarodowym np. ASHRAE, REHVA, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Instytutem Aerodynamiki Przemys³owej w Aachen (I.F.I). czy Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (ITB). SMAY company as one of the most modern production facilities in Poland provides high quality products intended for all types of buildings. Being a leader among the producers SMAY also has its own design office and research and development department with research laboratory and professional CFD simulations team. Company employs engineers with PhD degree in technical sciences and closely cooperates with Polish universities e.g. Warsaw, Krakow, Silesian, Wroclaw. In order to ensure comprehensive technical assessment and top quality of offered products company also cooperates with independent international institutions e.g. ASHRAE, REHVA, European Committee for Standardization (CEN), Laboratory of Industrial Aerodynamics, Aachen (I.F.I.) or Building Research Institute, Warsaw (ITB). Wysoka jakoœæ naszych produktów w po³¹czeniu z kompleksowym wsparciem na wszystkich etapach realizacji projektu (projekt, optymalizacja, monta, uruchomienie, serwis) zapewniaj¹ firmie SMAY siln¹ pozycjê w grupie wiod¹cych firm na rynku europejskim. High quality of offered products together with comprehensive technical support at all stages of the project (design, optimization, assembly on site, start-up, service) ensure SMAY company strong position among the leading European companies.

4 Dystrybucja powietrza Air supply Regulacja powietrza Laboratoria, szpitale, pomieszczenia czyste Airflow regulation Laboratories, hospitals, clean rooms Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a napowietrzanie, oddymianie, wentylacja strumieniowa Smoke management systems pressurization, smoke extraction, jet fan ventilation Wentylacja po arowa Fire protection

5 Jakoœæ Quality Oferowane przez firmê SMAY produkty s¹ przebadane w niezale nych laboratoriach i spe³niaj¹ restrykcyjne wymagania norm europejskich. Jakoœæ naszych wyrobów jest potwierdzona wieloma certyfikatami, aprobatami oraz atestami higienicznymi. Jednym z g³ównych celów naszej firmy jest dostarczanie Klientom najwy szej jakoœci produktów zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i komfort u ytkowników. Polityka kontroli jakoœci obejmuje procesy projektowe, produkcyjne, dystrybucyjne oraz serwisowe co gwarantuje otrzymanie produktu zgodnego z oczekiwaniami Klientów. Priorytetem dla nas jest posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów dopuszczaj¹cych nasze produkty do obrotu oraz do ich stosowania w budownictwie. Firma SMAY posiada dokumenty dopuszczaj¹ce wyroby do obrotu na rynkach pañstw Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej, Bia³orusi oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Products offered by SMAY company have been tested at independent laboratories and they meet strict requirements of European standards. Quality of our products is confirmed by numerous certificates, technical approvals and hygienic certificates. One of main goals of our company concerns providing our Clients with the best quality products to ensure safety and comfort of the users. Quality control policy covers design, production, distribution and service procedures which guarantees getting a product compliant with Client's expectations. We put a lot of emphasis and effort on possessing all documents required to place our products on the construction products market. SMAY company has documents enabling our products to be distributed in European Union countries, Russian Federation, Byelorussia and United Arab Emirates.

6 DZIA HANDLOWY Kompetentny i odpowiedzialny zespó³ dzia³a szybko i sprawnie. Z nale yt¹ starannoœci¹ i trosk¹ rozpatruje ka de zapytanie i proponuje najbardziej optymalne rozwi¹zanie. SALES DEPARTMENT Competent and responsible team acts quickly and efficiently. It approaches each question with due care and proposes the most optimal solution. DZIA TECHNICZNY Fachowa kadra in ynierska troszczy siê o rozwój oferowanych produktów, projektuje oraz nadzoruje produkcjê urz¹dzeñ nietypowych. TECHNICAL DEPARTMENT Professional engineer teams looks after development of proposed products, it designs and supervises production of untypical elements. DZIA BADAÑ I ROZWOJU (CFD) DZIA OPERACYJNY Sekcja projektowa we wspó³pracy z sekcj¹ automatyki gwarantuje kompleksow¹ obs³ugê na ka dym etapie inwestycji, pocz¹wszy od projektu indywidualnej koncepcji dla obiektu, monitorowanie procesu produkcji, dystrybucji oraz monta u, a po uruchomienie, kalibracjê oraz serwisowanie. DESIGN AND IMPLEMENTATION DEPARTMENT Design section in cooperation with automation section guarantee complex service at each stage of investment, starting from individual concepts of an object, monitoring of production process, distribution and assembly, all the way to commissioning, calibration and maintenance. Dostarczaj¹c kompletne systemy wentylacji bytowej i po arowej oferujemy us³ugi w zakresie symulacji komputerowych CFD. Symulacje s¹ wykonywane z zastosowaniem programów Ansys Fluent, FDS oraz w³asnych kodów. RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT (CFD) Our ventilation and smoke management systems are supplied with comprehensive CFD analysis performed with Ansys Fluent, FDS software and our own numerical codes.

7 LABORATORIUM Nasz¹ dum¹ jest w³asne laboratorium badawcze. Dziêki niemu na bie ¹co weryfikowane s¹ innowacyjne idee konstruktorów oraz unowoczeœniane s¹ istniej¹ce rozwi¹zania. DZIA EKSPORTU Z roku na rok roœnie udzia³ eksportu w ogólnej wartoœci sprzeda y. Na terenie Rosji posiadamy swoje przedstawicielstwo. Dostarczamy œwie e powietrze ca³ej Europie We supply fresh air to Europe EXPORT DEPARTMENT Every year the share of export is increasing in our overall sales. SMAY company has sales office in Russia and technical office in United Arab Emirates. DZIA LOGISTYKI Dziêki profesjonalnemu zarz¹dzaniu ³añcuchem dostaw jesteœmy w stanie zagwarantowaæ dostarczanie wyrobów w ustalonym miejscu i czasie. LOGISTICS DEPARTMENT Due to professional management of delivery chain we are able to guarantee deliveries at specified location and within specified time. LABORATORY We are very proud of our own research laboratory. Due to its operations we are able to verify on regular basis innovative ideas of constructors as well as to modernise existing solutions. PRODUKCJA Wysokiej klasy park maszynowy zainstalowany na przesz³o 2 10 tyœ. m, automatyzacja i informatyzacja procesu produkcyjnego oraz wyszkoleni pracownicy gwarantuj¹ produkty najwy szej jakoœci. DZIA KONTROLI JAKOŒCI Dzia³, który czuwa nad dostarczaniem Klientowi tylko i wy³¹cznie produktów najwy szej klasy. QUALITY CONTROL DEPARTMENT This department makes sure that our Clients get only highest quality products. PRODUCTION Modern production line and machines installed on total area of over 10,000 sqm., automation of production process and well trained employees guarantee highest quality products.

8 Wybrane realizacje Reference projects Nasze urz¹dzenia s¹ wybierane i instalowane w presti owych budynkach biurowych, mieszkalnych, hotelowych, galeriach handlowych, halach sportowych jak równie w budynkach przemys³owych. Our products are selected and installed in a number of prestigious buildings office, residential, hotel, shopping malls, indoor arenas as well as industrial buildings. Galeria Krakowska Rondo Business Park, Kraków Manufaktura, odÿ Galeria Ba³tycka, Gdañsk Prosta Office Center, Warszawa Centrum Biurowe VINCI, Kraków Hala Sportowa "Pogoñ", Szczecin Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków Marine Hotel, Ko³obrzeg Szpital Wojewódzki, Poznañ Centrum Handlowe Factory, Poznañ Izba Celna, Katowice Park Biznesu Teofilów, ódÿ Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa Huta Arcelor, Warszawa Sky Tower, Wroc³aw Szpital Wojewódzki, Wroc³aw Elektrownia Konin CH Ogrody, Elbl¹g Red Park, Poznañ Malta House, Poznañ Metro, Warszawa Tauron Arena, Kraków Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin B³êkitek, Kraków Bonarka Office, Kraków Silesia Business Park, Katowice Biurowiec Pacific, Warszawa Hilton Hotel by Hampton, Warszawa NOSPR, Katowice Opera, Szczecin Lotnisko Balice, Kraków TRINITY PARK Z OTE TARASY

9 RONDO 1

10 Nagrody i wyró nienia Awards Przez wszystkie lata konsekwentnie wprowadzaliœmy na rynek najnowoczeœniejsze rozwi¹zania, które cechowa³a najwy sza jakoœæ, wysoka estetyka oraz niezawodnoœæ dzia³ania. Efektem tych starañ by³y licznie przyznawane nam nagrody. During all those years we have been consequently introducing the state of the art solutions with highest quality, high aesthetics and reliable operations. INNOVATOR MA OPOLSKI The efforts were proved by numerous awards. Firma SMAY znalaz³a siê w gronie 5 najbardziej innowacyjnych firm województwa ma³opolskiego w roku 2010 i INNOVATOR OF MA OPOLSKA REGION SMAY was among 5 most innovative companies of the Ma³opolska Province in 2010, 2012 NAJCIEKAWSZY PRODUKT ROKU 2010, 2013, 2014 Nagroda dla isway, systemu SmayLab, wentylatora SCF THE MOST INTERESTING PRODUCT OF 2010, 2013, 2014 An award for isway device, SmayLab system and SCF jet fan BRAN A NAS LUBI Laureat presti owego wyró nienia w bran y. Kolejny raz uznano firmê SMAY za najbardziej przyjazn¹ w bran y. INDUSTRY LIKES US - winner of the prestigious awards in the ventilation industry. The Smay company has been recognized as the most friendly Z OTY INSTALATOR 2008 Nagroda za przeciwpo arow¹ klapê odcinaj¹c¹ da Vinci Nagroda za kompaktow¹ jednostkê napowietrzaj¹c¹ isway-fc A GOLDEN FITTER - An award for da Vinci fire damper in 2008 An award for isway-fc compact pressurization unit in 2011 TOP BUILDER Statuetka w kategorii Producent Innowacyjnych Technologii za klapê przeciwpo arow¹ odcinaj¹c¹ z funkcj¹ regulatora An award in the category of A Producer of Innovative Technology for fire damper with a controller KTM-ME-VAV (da Vinci) GAZELA BIZNESU w latach 2005, 2006, 2007, 2008 BUSINESS GAZELLE - in 2005, 2006, 2007, 2008 MEDIUM LIDER INSTALACJI Nagroda w kategorii Wentylacja i Klimatyzacja za klapê odcinaj¹c¹ da Vinci. MEDIUM LEADER OF INSTALLATIONS An award in the category of Ventilation and Air Conditioning for fire damper da Vinci.

11 Kontakt Contact ZACHODNIOPOMORSKIE POMORSKIE WARMIÑSKO MAZURSKIE KUJAWSKIE PODLASKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE DOLNOŒL SKIE OPOLSKIE ÓDZKIE ŒL SKIE ŒWIÊTOKRZYSKIE LUBELSKIE MA OPOLSKIE PODKARPACKIE CENTRALA / HEADQUARTERS DZIA HANDLOWY / SALES DEPARTMENT WSPARCIE TECHNICZNE / TECHNICAL SUPPORT

12 Dostarczamy œwie e powietrze ca³ej Europie... i o wiele wiêcej... MOSKWA We supply fresh air to Europe and much more POZNAÑ WARSZAWA KRAKÓW DUBAJ Oddzia³ Warszawa ul. Rejtana 17 lok Warszawa tel Smay Sp. z o. o. ul. Cieplownicza Kraków tel www. smay. pl Oddzia³ Poznañ ul. Kobyliñska Poznañ tel SMAY company shall be considered not only as a producer. Due to our potential, experience and will to improve we are also one of the leading European consultants in the scope of smoke management systems. We are still hoping to improve in order to provide our Clients innovative technical solutions. We cannot achieve this goal without Your support. Therefor we kindly invite you to cooperate and share your experiences with our team. SMAY is also far more than European range company. In case You need our support we are also available in the Middle East. In 2015 we have started to supply our products together with full technical support including CFD simulations to United Arab Emirates and other Gulf Countries. In case of any questions You can feel free to contact our branch and technical office located in Dubai Airport Free Zone (DAFZ). We are here to share our knowledge and learn from You. Together we can make a change.

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw Lawyers l Tax Advisors l Accountants supporting decision makers Berlin Warszawa Wroc³aw Who we are... Kim jestesmy... Who we are... JP Weber is a prestigious address for foreign investors and entrepreneurs

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS Grzegorz Bartnik Andrzej Bieganowski AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z akredytacj¹

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo