Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania"

Transkrypt

1 Nasze wartości w praktyce Nasz Kodeks Postępowania

2 Obietnica GSK Nasze wartości stanowią podstawę każdej podejmowanej przez nas decyzji Wspólnie tworzymy globalną firmę sektora ochrony zdrowia, opierającą działalność na wynikach badań naukowych, która realizuje misję dbałości o ludzi, aby osiągali więcej, czuli się lepiej i żyli dłużej. Realizując tę misję, zobowiązujemy do podejmowania wszystkich decyzji na podstawie naszych wartości, oraz do dbałości, by postępowali tak inni. Zasadę te realizujemy z żelazną konsekwencją. Nie dopuszczamy żadnych wyjątków. Działamy dla dobra ludzi wszystko co robimy, robimy z myślą o pacjentach i konsumentach Współpracujemy z naszymi partnerami i klientami celem doskonalenia opieki zdrowotnej oraz opracowywania nowych leków i szczepionek Wspieramy i inspirujemy naszych współpracowników, aby pomóc im optymalnie wykorzystywać ich potencjał oraz osiągać sukcesy Podejmujemy otwarty dialog ze środowiskami zewnętrznymi, a naszą wiedzę i zakres działalności wykorzystujemy celem podnoszenia jakości opieki zdrowotnej Jesteśmy firmą odnoszącą sukcesy, która postępuje odpowiedzialnie, etycznie i przejrzyście, zgodnie ze standardami oraz wymogami, regulującymi jej działalność Kogo obowiązuje niniejszy Kodeks Postępowania? Nas wszystkich. Czyli wszystkie osoby pracujące w firmie GSK lub na jej rzecz, w tym wszystkich pracowników GSK, pracowników kontraktowych (tj. zaangażowanych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnionych na podstawie umów o dzieło i podobnych) oraz podwykonawców i dostawców. Wszyscy oni są zobowiązani do przestrzegania przewidzianych Kodeksem standardów oraz wymagań w toku wykonywania obowiązków służbowych lub zleceń przydzielonych przez GSK w ramach stosunku zatrudnienia oraz innych ustaleń umownych. Obowiązki i oczekiwania w ramach współpracy z podwykonawcami oraz dostawcami reguluje Schemat Współpracy ze Stronami Trzecimi. Społeczność GSK to ponad ludzi w ponad 115 krajach. Naszym celem jest budowanie kultury, w której wszyscy pracownicy realizują swój potencjał i współpracują na bazie naszych wartości oraz jasno określonych oczekiwań. Nasz Kodeks Postępowania odzwierciedla ducha GSK i bazuje na zbiorze zasad wewnętrznych firmy. Stanowi drogowskaz dla praktycznej realizacji naszych wartości w ramach wszystkich rodzajów działań biznesowych i we wszystkich obszarach działalności. Wszystkie nasze polityki i procedury są dostępne w centrum zasobów dla Kodeksu Postępowania oraz Polityk Firmy. Spis treści Zobowiązanie kadry kierowniczej 1 Nasza odpowiedzialność 2 Speak Up - Mów Głośno 3 Nasze wartości i zasady Koncentracja na potrzebach pacjenta 4 Uczciwe działanie 8 Okazywanie szacunku 14 innym Przejrzystość 18 Nasza odpowiedzialność podsumowanie 21

3 Zobowiązanie kadry kierowniczej Dla mnie, jako Dyrektora Generalnego GSK, realizacja naszych wartości przez poszczególnych pracowników, jak i całą firmę, to kwestia fundamentalna. Pragnę kierować firmą, w której każdy pracownik jest dumny ze swoich osiągnięć, ponieważ wie, że jego wysiłki przekładają się na spektakularne wyniki przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Już od kilku lat koncentrujemy się na konsekwentnym wprowadzaniu w życie naszych wartości: przejrzystości, szacunku dla ludzi, uczciwości działań, koncentracji na potrzebach pacjenta, pamiętając, że to jak postępujemy, ma bezpośredni wpływ na życie ludzi. Wiem, że podobnie jak ja, chcecie budować firmę, która ma ducha i serce, firmę, która kieruje się czymś więcej niż chęcią zysku. Andrew Witty Nasze wartości odzwierciedlają przekonanie, że liczy się nie tylko to, co osiągamy, ale sposób, w jaki to osiągamy. Koncentrujemy się na potrzebach pacjenta Działamy uczciwie Szanujemy ludzi Działamy przejrzyście W GSK zobowiązujemy się do konsekwentnego działania w zgodzie z wyznawanymi przez nas wartościami oraz wszelkimi normami prawnymi, jakim podlega nasza działalność. Fundamentalne zasady realizacji tych zobowiązań ujmuje Kodeks Postępowania. Od każdego z pracowników wymagamy podjęcia osobistej odpowiedzialności za jego przestrzeganie. Sukces naszej firmy budujemy bezkompromisowo przestrzegając jej wartości. Zawsze kierujemy się dobrem pacjentów, konsumentów oraz ogółu społeczeństwa i działamy w zgodzie z wymogami organów regulacyjnych. Głęboko wierzę, że wspólnie możemy osiągać nasze cele, właśnie tak postępując. Andrew Witty, Dyrektor Generalny Nasz Kodeks postępowania 1

4 Nasz wkład Kodeksu Postępowania musimy przestrzegać z żelazną konsekwencją. Ma to fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki odnosimy sukcesy. Wszyscy mamy obowiązek zapoznania się z Kodeksem, zrozumienia jego zapisów i ich przestrzegania, mamy też obowiązek przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na dogłębne zrozumienie polityk firmy, na które się powołuje. Nasze postępowanie powinno stanowić wzór do naśladowania, a wszystkie podejmowane przez nas działania muszą być zgodne z naszymi wartościami. Wszyscy pracownicy zarówno kierownictwo, jak i pracownicy niższych szczebli są oceniani i nagradzani pod kątem zgodności ich działań z naszymi wartościami oraz oczekiwaniami. Wsparcie pracowników w sferze realizacji naszych wartości oraz przestrzegania Kodeksu leży w gestii Globalnego Działu Etyki i Zgodności. Zespół ten jest odpowiedzialny za promowanie pozytywnego i etycznego środowiska pracy, jak również za ogólny nadzór oraz wsparcie pracowników w dziedzinie zapewnienia zgodności z normami prawnymi, przepisami oraz politykami firmy. W celu uzyskania porady, wskazówek bądź odpowiedzi na pytania można zwrócić się do bezpośredniego przełożonego, Radcy Prawnego, Menedżera Działu Personalnego lub Menedżera ds. Zgodności. Obowiązek przestrzegania krajowych przepisów prawa i wymagań regulacyjnych Naszą działalność reguluje wiele wymogów prawnych i przepisów, mających na celu ochronę praw pacjentów oraz klientów w różnych częściach świata. W związku z tym, że działamy w skali globalnej, prawa lub przepisy obowiązujące w jednym kraju mogą wpływać także na działania prowadzone w innych. Dla przykładu: umowa dotycząca uczciwości korporacyjnej zawarta z rządem Stanów Zjednoczonych zobowiązuje nas do przestrzegania wymogów odnośnie współpracy z pracownikami służby zdrowia z USA także poza terytorium tego kraju. Amerykańskie ramy prawne zostały szczegółowo objaśnione w centrum zasobów GSK dla Kodeksu Postępowania i Polityk Firmy. W przypadku pytań związanych z zakresem obowiązywania praw w poszczególnych państwach, w zakresie działań prowadzonych lokalnie należy kontaktować się ze Menedżerem ds. Zgodności lub Radcą Prawnym. Bez względu na miejsce prowadzenia działalności, zawsze musimy postępować zgodnie z naszymi wartościami oraz znać obowiązujące naszą firmę prawa i przepisy oraz ich przestrzegać. Różnorodność i prawa człowieka Dążymy do tego, by stworzyć środowisko pracy, które odzwierciedla różnorodność i cechy charakterystyczne społeczności, w których prowadzimy działalność, klientów, którzy korzystają z naszych usług, oraz które jest wolne od szykanowania, dyskryminacji oraz molestowania. Naszym obowiązkiem jest nie tylko przestrzeganie praw człowieka w toku naszej działalności, lecz także świadomość jej wpływu w szerszym kontekście: musimy respektować prawa ludzi, na których życie wywiera ona wpływ niebezpośredni. Działalność GSK może wywierać znaczny wpływ w sferze praw człowieka, obejmując takie obszary jak dostęp do leków, bezpieczeństwo pacjenta, prowadzenie badań klinicznych i korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych. W związku z tym możemy współpracować jedynie z dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w dziedzinie etyki i odpowiedzialności, poszanowania praw pracowniczych oraz zasad BHP ich personelu i personelu ich dostawców. Każdy z nas musi mieć świadomość wpływu naszych działań w szerszej perspektywie i ponosi odpowiedzialność za zagwarantowanie, że firma GSK nie narusza praw człowieka i nie jest z takimi naruszeniami powiązana. Etyczny charakter naszej działalności zależy od każdego z nas. Kierując się naszymi wartościami w ramach wszystkich działań pomagamy ludziom, by osiągali więcej, czuli się lepiej i żyli dłużej. P: Jak powinienem zachować się w sytuacji, w której mam do czynienia z trudnym problem natury etycznej? O: Należy zadać sobie następujące pytania: Czy to jest zgodne z prawem? Czy to jest zgodne z wartościami GSK? Czy to jest zgodne z politykami GSK? Czy mógłbym to usprawiedliwić wobec rodziny, znajomych i współpracowników? Czy czułbym się komfortowo, gdyby napisano o tym prasie? Nasz Kodeks postępowania 2

5 Zgłaszaj wątpliwości Speak Up - Mów Głośno Należy zgłaszać wszelkie wątpliwości Mamy obowiązek zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości Każdy z nas ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Postępowania jak i dbałości o to, by przestrzegali go także nasi współpracownicy. Mamy zatem prawo i obowiązek bezzwłocznego zgłaszania wszelkich podejrzeń wykroczeń, potencjalnych konfliktów i naruszeń Kodeksu Postępowania oraz regulacji firmy. Obowiązek ten dotyczy również zgłaszania podejrzeń naruszenia praw i przepisów krajów, w których prowadzimy działalność. Obejmuje to potencjalne wykroczenia popełniane przez pracowników, członków personelu kontraktowego, konsultantów, dostawców oraz partnerów, z którymi wspólnie prowadzimy interesy (w tym podmioty uczestniczące we wspólnym promowaniu produktów). Optymalnym sposobem postępowania jest zgłaszanie potencjalnych problemów przed ich zaistnieniem. Nasza kultura i procedury zgłaszania Speak Up - Mów Głośno zachęcają pracowników do zgłaszania wątpliwości związanych z działaniami potencjalnie nieetycznymi lub niezgodnymi z prawem oraz zapewniają zachowanie poufności i ochronę przed wszelkimi represjami względem osób je zgłaszających. Ochrona zgłaszającego GSK zachęca wszystkich pracowników do zgłaszania wątpliwości bez obawy, iż zostaną narażeni na represje. Realizując jedną z naszych fundamentalnych wartości, jaką jest szacunek dla ludzi, wszystkie pytania i wątpliwości odnośnie zgodności z zasadami traktujemy z zachowaniem poufności, także jeśli osoba zgłaszająca ujawnia swoją tożsamość. Przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań dotyczących rzetelności dochodzenia, współpracy z organami władz, przestrzegania prawa i udostępniania materiałów procesowych. Wobec każdego, kto wystosowuje groźby, podejmuje działania odwetowe lub szykanujące wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosiła podejrzenia lub rozważa ich zgłoszenie, na zasadach przewidzianym miejscowym prawem pracy zostaną podjęte działania dyscyplinarne, z możliwością rozwiązania stosunku pracy włącznie. Procedura zgłaszania wykroczeń SOP-GSK-003 Ochrona osób zgłaszających działania nieetyczne lub niezgodne z prawem SOP-GSK-015 Działania dyscyplinarne Nasze polityki, w tym polityki opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania, obowiązują pracowników i członków personelu kontraktowego wszystkich szczebli, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. Nieprzestrzeganie Kodeksu Postępowania, polityk GSK bądź obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych będzie skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, z możliwością rozwiązania stosunku pracy włącznie. Odnosi się to także do osób na stanowiskach kierowniczych, które ignorują przypadki naruszeń, ich nie wykrywają i/lub nie stosują odpowiednich działań naprawczych. Kwestie dyscyplinarne dotyczące pracowników kontraktowych są rozstrzygane w oparciu o Kodeks Postępowania dyscyplinarnego ich pracodawcy. Osoby na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy Działu Personalnego są odpowiedzialni za nadzorowanie odpowiednich działań dyscyplinarnych zgodnych z firmowymi standardami dotyczącymi dyscypliny, w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo pracy. Naruszenie prawa może również skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego. Sposób zgłaszania za pośrednictwem linii ds. etyki Speak Up - Mów Głośno Numery poufnej linii ds. etyki Speak Up - Mów Głośno podano w centrum zasobów dla Kodeksu Postępowania oraz Polityk Firmy oraz w witrynie zewnętrznej gsk.com. Zgłoszenia można również składać przez Internet na stronie lub drogą listową, wysyłając je do specjalnie zabezpieczonych skrzynek pocztowych poza terenem firmy (adresy podano na wskazanych powyżej stronach www). Kanały składania zgłoszeń obsługuje niezależna firma. Wszystkie połączenia są rejestrowane przez jej centralny system w celu zagwarantowania etycznego charakteru programu. Realizując zasadę Speak Up - Mów Głośno i zgłaszając wszelkie wątpliwości realizujemy wartości GSK oraz postępujemy etycznie. Stanowi to o naszej racji bytu. Nasz Kodeks postępowania 3

6 Koncentracja na potrzebach pacjenta Liczy się przede wszystkim dobro pacjentów i konsumentów Działamy dla dobra ludzi, koncentrujemy się potrzebach pacjentów i konsumentów. Współpracujemy z naszymi partnerami i klientami w celu doskonalenia opieki zdrowotnej oraz opracowania nowych leków i szczepionek. Szacunek i zaufanie naszych klientów możemy zdobywać jedynie poprzez budowanie z nimi relacji. Musimy poświęcić czas i energię, aby zrozumieć ich punkt widzenia, angażować się w otwarty dialog, słuchać tego, co mają nam do powiedzenia. Jak możemy tego dokonać? Promując nasze produkty wyłącznie w ramach zatwierdzonej charakterystyki Skupiając się na potrzebach pacjenta i konsumenta w ramach badań Zapewniając pacjentom i konsumentom bezpieczeństwo Zapewniając jakość produktów oraz ich dostępność Nasz Kodeks postępowania 4

7 Ochrona pacjentów i konsumentów Bezpieczeństwo pacjentów i konsumentów musi być zawsze stawiane na pierwszym planie Bezpieczeństwo pacjentów i konsumentów zawsze jest dla nas kwestią nadrzędną, przestrzegamy najwyższych standardów w dziedzinie nadzoru medycznego. Za bezpieczeństwo ludzi oraz systemy nadzoru medycznego w GSK odpowiadają Generalni Dyrektorzy ds. Medycznych (CMO). Systemy te obejmują ocenę bezpieczeństwa naszych produktów, zarządzanie bezpieczeństwem ich stosowania u ludzi, prowadzenie badań klinicznych i publikacją ich wyników, interakcje ze społecznościami zewnętrznymi w kwestiach praktyk naukowych, medycznych i promocyjnych. Nadzór medyczny w GSK POL-GSK-409 Zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie stosowania u ludzi POL-GSK-400 Witryna internetowa do zgłaszania zdarzeń niepożądanych Wszelkie wątpliwości dotyczące aspektów związanych z bezpieczeństwem stosowania produktów GSK bez względu na to, jak drobne mogą się wydawać należy zgłaszać odpowiednim Działom ds. Bezpieczeństwa. Procedura ta nosi nazwę zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Jesteśmy zobowiązani do identyfikowania informacji o bezpieczeństwie ludzi (HSI) oraz zarządzania nimi w celu ochrony osób, które stosują nasze produkty lub biorą udział w prowadzonych przez nas badaniach klinicznych. Informacje o bezpieczeństwie ludzi to wszelkie informacje odnoszące się do stanu zdrowia lub samopoczucia po zastosowaniu produktu GSK. P: Co jako lider mogę zrobić, w dziedzinie dbałości o bezpieczeństwo pacjentów? O: Odpowiedź zależy od roli pełnionej przez lidera, lub ról członków jego zespołu. Należy zapewnić efektywne postępowanie ze zgłoszonymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami polityki POL-GSK-400, oraz przestrzegać kluczowych procedur stanowiących jej podstawę (korporacyjne procedury SOP-GSKF-400, SOP- GSKF-006, SOP-GSKF-012 oraz SOP_54834 dot. badań i rozwoju). Zdarzenia niepożądane należy zgłaszać do odpowiedniego Działu ds. Bezpieczeństwa LUB lokalnego Działu Medycznego firmy w ciągu 24 godzin od ich stwierdzenia. Zdarzenia niepożądane dotyczące produktów lub urządzeń GSK (w tym produktów i urządzeń Stiefel) należy zgłaszać wyznaczonej w danym kraju osobie kontaktowej ds. bezpieczeństwa. Zaczynając każdy dzień pracy, czuję się zmotywowany, ponieważ każdego dnia mogę przyczynić się do poprawy życia co najmniej jednego pacjenta. Hazem, GSK w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Przestrzeganie założeń odnośnie zaangażowania w sferze naukowej w ramach interakcji ze środowiskiem naukowym Interakcja w sferze naukowej POL-GSK-002 STD-GSK-002 W ramach interakcji ze społecznościami zewnętrznymi, jakie podejmujemy w celu poszerzenia wiedzy naukowej i medycznej, kierujemy się najwyższymi standardami oraz jasno określonymi zasadami. Dotyczy to między innymi przekazywania i omawiania danych naukowych w celu umożliwienia odpowiedniego rozwijania naszych produktów i ich stosowania, wiedzy na temat leczenia oraz doskonalenia opieki nad pacjentami. Interakcję i wymianę informacji w sferze naukowej (tzw. Scientific Engagement) należy wyraźnie oddzielić od promocji, czyli działań podejmowanych przez firmę lub w jej imieniu, i polegających na przekazywaniu informacji celem reklamowania lub promowania przepisywania, dostarczania, sprzedaży, dystrybucji oraz stosowania produktów GSK. Sytuacje, w których działania odnoszące się do zaangażowania w sferze naukowej, są lub mogą być postrzegane jako promocja naszych produktów lub wywieranie nieodpowiedniego wpływu na pracowników służby zdrowia bądź inne osoby, wiążą się z ryzykiem konsekwencji prawnych i uszczerbku dla reputacji firmy. Nasz Kodeks postępowania 5

8 Ochrona pacjentów i konsumentów (ciąg dalszy) Zapewnianie zgodności praktyk komercyjnych z branżowymi i wewnętrznymi wymaganiami GSK Kodeks postępowania w zakresie promocji i interakcji z klientami STD-GSK-401 Wszystkie działania marketingowe i promocyjne przeprowadzane przez firmę GSK w sektorze farmaceutycznym na całym świecie, jak również wspierające je materiały marketingowe, muszą spełniać wysokie standardy etyczne, medyczne oraz naukowe. Działania te muszą być oparte na dostatecznych dowodach naukowych oraz zgodne z obowiązującym prawem, regulacjami oraz kodeksami branżowymi dotyczącymi działań marketingowych. Dbamy o to, by w relacjach z pracownikami służby zdrowia i pacjentami, wszyscy pracownicy GSK zaangażowani w działania marketingowe lub promocyjne przestrzegali globalnego Kodeksu Postępowania GSK w zakresie promocji i interakcji z klientami. Kodeks Postępowania określa minimalne standardy, którymi kieruje się GSK. Jeśli lokalne przepisy prawa, kodeksy branżowe lub polityki GSK wyznaczają wyższe standardy, zawsze należy przestrzegać wymogów bardziej restrykcyjnych. Należy pamiętać, że w relacjach z pracownikami służby zdrowia będącymi pracownikami administracji państwowej, mogą obowiązywać dodatkowe wymogi. Zapewnienie dokładnych informacji o produkcie Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie pracownikom służby zdrowia, pacjentom i klientom dokładnych oraz popartych dowodami informacji o produktach (PI), aby wiedzieli, jak stosować je w sposób bezpieczny i skuteczny. Informacje o produktach to między innymi zastosowania (lub wskazania) produktu oraz istotne informacje dotyczące jego bezpieczeństwa i sposobu podawania. Bazują one na dokładnej ocenie dostępnych danych medycznych i naukowych na temat produktów. Zarządzanie informacjami o produkcie POL-GSKF-404 SOP-GSKF-404 Oferujemy nasze produkty jedynie w krajach, w których jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia. Odpowiedzialność za określenie, czy produkt jest odpowiedni dla danego kraju leży w gestii miejscowego Dyrektora Generalnego, który konsultuje się z Dyrektorem Medycznym. Wymogi te muszą spełniać zarówno globalne, jak i krajowe informacje o produkcie. Walidacja systemów komputerowych GxP Walidacja systemów komputerowych POL-GSKF-507 Podejmujemy wszelkie działania celem zapewnienia, że systemy komputerowe wspierające procesy podlegające regulacjom GxP (Good Practice Dobre praktyki) są walidowane proporcjonalnie do potencjalnych zagrożeń, jakie mogą stanowić dla bezpieczeństwa pacjentów, jakości produktów oraz zgodności z dokumentacją regulowaną przez GxP. Obszary działalności, w których obowiązują wymogi GxP ponoszą całkowitą odpowiedzialność za upewnienie się, że ich systemy GxP są odpowiednio walidowane, wykorzystywane i utrzymywane zgodnie z przepisami oraz gotowe do inspekcji organów nadzorujących. Dotyczy to również systemów GxP wykorzystywanych lub dostarczanych przez strony trzecie w imieniu GSK. Wymagania GxP to zbiór przepisów regulujących rozwój, wytwarzanie, dystrybucję, rejestrację i, marketing produktów farmaceutycznych, biologicznych, opieki zdrowotnej dla konsumentów oraz urządzeń medycznych, jak i nadzór nad nimi. Nasz Kodeks postępowania 6

9 Prowadzenie badań z zachowaniem standardów etycznych Przestrzeganie w toku badań wszystkich protokołów i środków kontroli Dbamy o to, aby nasze badania z udziałem ludzi były przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, medycznymi i naukowymi. Kierujemy się przy tym takimi zasadami jak szacunek dla ludzi, dobro pacjenta i poczucie sprawiedliwości. Dotyczy to zarówno badań interwencyjnych, jak i nieinterwencyjnych oraz badań wykorzystujących dane zebrane podczas badań przeprowadzonych w przeszłości. W przypadku badań z udziałem ludzi, których celem jest ocena leków, publikujemy protokoły i podsumowania wyników w rejestrach internetowych. Publikujemy również protokoły i raporty z badań klinicznych po usunięciu danych osobowych. Wyniki tych badań składamy jako manuskrypty w czasopismach naukowych celem ich publikacji i recenzji. Dodatkowe materiały publikujemy, gdy zawierają istotną wiedzę naukową lub mają znaczenie w kontekście opieki nad pacjentami. Prowadzenie badań klinicznych oraz upublicznianie ich wyników POL-GSKF-408 Badania sponsorowane przez badacza POL-GSKF-411 Polityka dotycząca ludzkich próbek biologicznych POL-GSKF-410 Ochrona i etyczne wykorzystanie zwierząt w zwierząt w badaniach POL-GSKF-403 Zapewnianie jakości produktu Zapewnianie skutecznego systemu zarządzania jakością Przykładamy ogromną wagę do zapewniania bezpieczeństwa osobom korzystającym z naszych produktów, w związku z czym posiadanie skutecznego systemu zarządzania jakością (QMS) ma dla nas nadrzędne znaczenie. System zarządzania jakością ma na celu zagwarantowanie zgodności z regulacjami globalnymi i lokalnymi, bezpieczeństwa, jakości oraz skuteczności produktów, a także odpowiedniej kontroli nad produktami i procesami oraz umożliwienie ustawicznego doskonalenia. Obejmuje on między innymi aktualnie obowiązujące Dobre Praktyki Wytwórcze. Polityka dotycząca systemu zarządzania jakością POL-GSKF-514 Zakres wdrożenia systemu zarządzania jakością w danym obszarze biznesowym jest uzależniony od stosowanych w nim procesów, poziomu wpływu tych procesów na projektowanie, opracowywanie, wytwarzanie, kontrolowanie i udostępnianie produktów osobom, które z nich korzystają, oraz ryzyka, z jakim się wiążą w tych dziedzinach. Zachowanie czujności odnośnie procederu podrabiania produktów Jesteśmy zaangażowani w ochronę naszych pacjentów i klientów przed podrabianymi produktami ochrony zdrowia oferowanymi jako produkty GSK. Mogą one stanowić zagrożenie dla naszych klientów, naszej reputacji oraz zdrowia publicznego. Mogą powodować narażenie życia pacjentów i w znaczny sposób zagrażać naszej działalności. Polityka ochrony własności intelektualnej POL-GSK-511 Strona intranetu Działu bezpieczeństwa i kontroli korporacyjnej Wszelkie podejrzenia fałszerstw farmaceutyków, szczepionek oraz produktów ochrony zdrowia dla konsumentów należy zgłaszać do pionu prawnego. Zgłoszenia należy kierować do Globalnego Działu Znaków Handlowych (LGTM) oraz do Korporacyjnego Działu Bezpieczeństwa i Kontroli (CSI), korzystając z formularza Podejrzenie dot. autentyczności produktu na rynku; ten elektroniczny formularz zgłoszeniowy umożliwia firmie automatyczne rozesłanie odpowiednim osobom informacji na temat produktów podrobionych. Nasz Kodeks postępowania 7

10 Uczciwe działanie Właściwe postępowanie Jesteśmy firmą odnoszącą sukcesy, która postępuje odpowiedzialnie, etycznie i przejrzyście, zgodnie ze standardami oraz wymogami, które regulują jej działalność. Jak możemy tego dokonać? Zawsze postępujemy zgodnie z prawem i uczciwie, przestrzegając ducha wszelkich obowiązujących praw, regulacji i zasad Nie składamy żadnych propozycji korupcyjnych Jeśli jakiekolwiek działania wydają się niewłaściwe lub niezgodne z naszymi wartościami, zgłaszamy to Dbamy o mienie firmy Czynimy tylko realne zobowiązania i dotrzymujemy obietnic Działamy, mając na względzie dobro GSK, nie tylko nasze czy naszego zespołu Liczą się dla nas zasady, a nie luki w zasadach W razie wątpliwości zwracamy się o pomoc Nasz Kodeks postępowania 8

11 Uczciwe postępowanie każdego pracownika Stosujemy zasadę: zero tolerancji dla łapownictwa i korupcji Działalność prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Wszyscy z nas firma jako całość, jej pracownicy i osoby działające w jej imieniu mają obowiązek przestrzegania zasad firmy i wszystkich przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność, w tym przepisów antykorupcyjnych. Polityka dotycząca zapobiegania praktykom korupcyjnym i utrzymywania standardów dokumentacji POL-GSK-007 GSK nie toleruje łapownictwa i korupcji. Nie będziemy dokonywać, oferować ani zatwierdzać płatności na rzecz stron trzecich (np. przedstawicieli handlowych, dystrybutorów czy pośredników), wiedząc, że całość lub część tej płatności zostanie zaoferowana lub przekazana w celu zapewnienia niewłaściwych korzyści lub pozyskania bądź utrzymania współpracy. Zobowiązujemy się także do całkowicie poprawnego rejestrowania wszystkich transakcji biznesowych. Oznacza to, że musimy w sposób poprawny rejestrować przeprowadzane transakcje, aby w każdym przypadku możliwe było ustalenie, w jaki sposób i z jakiego tytułu otrzymaliśmy płatność lub jej dokonaliśmy. Właściwe postępowanie bez konieczności przypominania o tym bo przecież gdzieś w głębi siebie wiesz, jak należy postąpić. Lorri, GSK North America Pharmaceuticals Zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie We wszystkich prowadzonych przez nas działaniach kierujemy się uczciwością, dlatego zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie jest dla nas kwestią priorytetową. Liderom nie wolno ignorować, czy akceptować nawet pomniejszych nieetycznych praktyk, ponieważ może to sprawiać wrażenie, że środki kontroli nie są odpowiednio stosowane i można je ignorować. Liderzy muszą być wzorami do naśladowania, a ich słowa muszą mieć odzwierciedlenie w czynach. Zapobieganie oszustwom i reagowanie na nie SOP-GSK-005 P: Jakiego rodzaju działania stanowią oszustwo? O: Prawna definicja oszustwa różni się w zależności od kraju. W ujęciu ogólnym, oszustwo to nieuczciwe pozyskanie lub przekazanie mienia bądź usług firmy, w tym środków finansowych lub innych aktywów materialnych, poprzez wprowadzenie w błąd bądź złożenie nieprawdziwego oświadczenia celem uzyskania korzyści osobistych, zapewnienia korzyści innej osobie lub podmiotowi, bądź narażenia firmy na straty. Nasz Kodeks postępowania 9

12 Uczciwe postępowanie każdego pracownika (ciąg dalszy) Zapobieganie konfliktom interesów Nie wolno nam doprowadzać do powstania rzeczywistych bądź potencjalnych konfliktów interesów. Konflikt interesów ma miejsce, gdy perspektywa odniesienia bezpośredniej lub pośredniej korzyści osobistej może wpływać (lub stwarzać wrażenie, że ma taki wpływ) na osąd sytuacji bądź postępowanie w ramach działań na rzez GSK. Wymagania dotyczące konfliktu interesów SOP-GSK-006 P: Co w sytuacji podejrzenia, że wystąpił konflikt interesów, pomimo, że w rzeczywistości może tak nie być? O: Powinniśmy unikać nie tylko rzeczywistych konfliktów interesów, lecz także sytuacji stwarzających wrażenie, że ma on miejsce w ramach naszych obowiązków służbowych. Należy niezwłocznie powiadomić Menedżera, przełożonego lub Menedżera ds. Zgodności o wszelkich sytuacjach, które mogą wiązać się z potencjalnym lub rzeczywistym konfliktem interesów, i uzyskać odpowiednie wskazówki przed podjęciem jakichkolwiek działań (zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie prywatności). Rozwaga w kwestii oferowania i przyjmowania prezentów, rozrywek oraz przejawów gościnności Oferowanie i przyjmowanie prezentów, rozrywek oraz przejawów gościnności w wielu przypadkach stanowi część relacji biznesowych lub kultury. Postępowanie takie jest dozwolone w przypadku kontaktów z organizacjami zewnętrznymi lub osobami indywidualnymi, o ile jest ono etyczne i zgodne z wartościami GSK, związane z działalnością GSK, ma charakter okazjonalny, jest zgodne z prawem, przyjęte w relacjach biznesowych (nie służy celom prywatnym personelu), a oferowane/przyjmowane dobra mają niską wartość. Wskazówek dotyczących tych kwestii może udzielić Menedżer ds. Zgodności. Standardy dotyczące oferowania i przyjmowania prezentów, rozrywek i przejawów gościnności STD-GSK-004 Standardy dotyczące podróży, spotkań biznesowych i wydatków STD-GSK-512 Ważne jest, abyśmy nie przyjmowali ani nie oferowali nieodpowiednich prezentów, rozrywek lub przejawów gościnności, ponieważ takie postępowanie może przyczynić się do powstania konfliktu interesów, lub może poddawać w wątpliwość naszą bezstronność. Musimy także przestrzegać wymogów w zakresie wydatków na podróże i spotkania biznesowe, aby były one postrzegane jako spójne z wyznawanymi przez nas zasadami. Nasz Kodeks postępowania 10

13 Zarządzanie działaniami Efektywne zarządzanie ryzykiem Jako firma musimy dysponować efektywnymi systemami zarządzania ryzykiem (w tym schematami i procesami) mającymi na celu zapewnienie, że istotne ryzyko, z którym się stykamy, jest odpowiednio identyfikowane, oceniane, monitorowane, zgłaszane, oraz że podejmowane są względem niego odpowiednie działania. Polityka zarządzania ryzykiem POL-GSK-500 Jest to integralna część praktyki dobrego zarządzania, która ułatwia nam zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, społeczności, środowiska, aktywów i reputacji firmy, jak również osiąganie celów biznesowych, ochronę inwestycji udziałowców i zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi. Zapewnianie bezpieczeństwa Globalna polityka bezpieczeństwa POL-GSK-101 W pracy zawsze powinniśmy czuć się bezpiecznie. Musimy także posiadać dobrze opracowane plany bezpieczeństwa mające na celu ochronę naszego mienia, produktów i innych aktywów. Wszystkie osoby pracujące w GSK, zarówno pracownicy stali, jak i kontraktowi, muszą stosować jednolite podejście do kwestii bezpieczeństwa w ramach całej działalności firmy. Korporacyjny Dział Bezpieczeństwa i Kontroli (CSI) jest odpowiedzialny za wyznaczenie minimalnych standardów i procedur dotyczących wszystkich kwestii bezpieczeństwa oraz za doradzanie w tej sferze. Gotowość na sytuacje kryzysowe Dzięki skutecznemu zarządzaniu kryzysowemu oraz planowaniu ciągłości działalności możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, zminimalizować szkody i ich wpływ na firmę oraz zapewnić ciągłość naszej działalności w przypadku katastrofy naturalnej lub spowodowanej przez człowieka bądź nagłego zagrożenia dla zdrowia. Zarządzanie kryzysowe i plany kontynuacji biznesowej POL-GSK-504 SOP-GSK-504 Przed wystąpieniem zakłócenia należy zidentyfikować kluczowe obszary odpowiedzialności oraz konkretne kanały komunikacji, dzięki którym możliwa będzie szybka reakcja pozwalająca na wsparcie pracowników oraz pacjentów, którzy ucierpieli, skrócenie okresu zakłóceń oraz jak najszybsze przywrócenie normalnych warunków pracy. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów finansowych, dotyczących księgowania oraz zaopatrzenia Nasze środki kontroli finansowej i księgowej zostały opracowane w celu zapewnienia, że nie wprowadzamy w błąd inwestorów, ustawodawców, organów nadzorujących oraz ogółu społeczeństwa w kwestiach dotyczących finansów firmy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie zasad oraz regulacji prawnych w zakresie finansów i księgowości. Każdego roku kupujemy ogromne ilości towarów i usług, wszystkie dokonywane przez nas transakcje zakupu muszą, przed zobowiązaniem się do uiszczenia płatności, zostać zatwierdzone przez pracownika GSK uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawie transakcji o określonym limicie wydatków i posiadającego odpowiednie upoważnienie. Upoważnienia do przeprowadzania transakcji zakupu oraz obejmujących aktywa trwałe POL-GSKF-503 POL-GSKF-513 Polityka dotycząca angażowania audytorów POL-GSKF-009 Kodeks dotyczący przeprowadzania transakcji papierami wartościowymi POL-GSK-008 Instrukcje finansowe GSK Dbamy o to, by sprawozdania finansowe były odpowiednio sprawdzane przez niezależnych audytorów lub innych kontrolerów zewnętrznych, a nasze relacje z nimi miały charakter całkowicie transparentny. Musimy także w pełni współpracować z audytorami wewnętrznymi i innymi zespołami kontrolnymi oraz wykazywać się otwartością w kontaktach z nimi. Musimy pamiętać, by nie przekazywać nikomu wewnętrznych informacji uprzywilejowanych, i nie zachęcać nikogo do dokonywania transakcji papierami wartościowymi GSK, w oparciu o posiadanie informacji niejawnych, nawet jeśli nie odnosimy bezpośrednich korzyści dzięki posiadaniu takich informacji. Nasz Kodeks postępowania 11

14 Ochrona aktywów i informacji Ochrona informacji należących do firmy Przykładamy ogromną wagę do ochrony informacji GSK oraz wszelkich informacji jej powierzonych. Ochrona informacji GSK POL-GSK-100 SOP-GSK-100 Informacje są jednym z naszych najcenniejszych zasobów. Musimy odpowiednio chronić zastrzeżone, poufne i ściśle poufne informacje, a także dane osobowe umożliwiające ujawnienie tożsamości (PII), w tym tego typu dane podlegające szczególnej ochronie (SPII), aby nie narazić na szkody GSK, naszych udziałowców i osób prywatnych bądź innych stron trzecich, których informacje zostały nam powierzone. Ochrona technologii Każda osoba korzystająca z systemów komputerowych GSK musi zapewnić, że korzysta z nich w sposób bezpieczny i odpowiedni oraz w zgodzie z wartościami i duchem GSK. Systemy te mają kluczowe znaczenie dla sukcesu GSK. Dopuszczalne wykorzystanie zasobów IT POL-GSK-508 SOP-GSK-508 Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za korzystanie z zasobów IT wyłącznie w profesjonalny sposób, zabronione jest ich wykorzystywanie celem prowadzenia działań nielegalnych, niedozwolonych lub niewłaściwych. Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za zabezpieczenie dostępu do zasobów IT firmy oraz odpowiednie z nich korzystanie. Wymóg ten obowiązuje także pracowników kontraktowych i strony trzecie działające pod naszym kierownictwem. Ochrona danych osobowych Poufność danych osobowych POL-GSK-010 Stosujemy najwyższe standardy uczciwości w ramach postępowania z danymi osobowymi oraz ich ochrony. Dane osobowe (PII) to dane umożliwiające ujawnienie tożsamość, w tym dane, które przy podjęciu racjonalnych działań umożliwiają jej ujawnienie. Musimy chronić powierzone nam dane osobowe, aby uniemożliwić ich nieodpowiednie wykorzystanie. Naszym obowiązkiem jest również przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ich ochrony, co regulują wiążące przepisy korporacyjne. Zarządzanie dokumentacją i informacjami Jako firma przykładamy ogromną wagę do właściwego zarządzania cyklem życia dokumentacji oraz informacji, aby chronić naszą własność intelektualną, przestrzegać wymogów prawnych, finansowych i regulacyjnych oraz unikać zbędnych kosztów. Nie możemy przechowywać dokumentacji i informacji dłużej niż to konieczne w celu spełnienia niezbędnych potrzeb biznesowych oraz wszelkich wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących jej przechowywania. Globalna polityka przechowywania danych POL-GSK-506 Każdego dnia tworzymy i otrzymujemy ogromne ilości informacji. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniej archiwizacji i przechowywania informacji, co przyczynia się nie tylko do ochrony naszej własności intelektualnej, ale zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, finansowymi i regulacyjnymi. Dokumentację i informacje należące do firmy należy przechowywać nie dłużej, niż jest to niezbędne w świetle wszystkich wymogów prawnych oraz regulacyjnych w zakresie przechowywania oraz celem spełnienia potrzeb biznesowych. Więcej informacji podano w Harmonogramie globalnego przechowywania dokumentacji. Nasz Kodeks postępowania 12

15 Ochrona informacji (ciąg dalszy) Odpowiednie zbieranie informacji o konkurencji oraz ochrona informacji poufnych GSK Wymagania dotyczące ochrony konkurencji Musimy zapewnić, aby informacje o konkurencji były zbierane w sposób etyczny i zgodny ze wszystkimi przepisami prawnymi oraz regulacjami, które chronią informacje poufne i zastrzeżone innych osób oraz podmiotów. Oznacza to, że nie możemy wprowadzać w błąd pracowników i partnerów biznesowych naszych konkurentów oraz innych stron trzecich ani wywierać na nich nacisków, aby ujawnili tego rodzaju informacje. Ponadto, pracownikom GSK nie wolno przeprowadzać rozmów rekrutacyjnych z pracowników konkurencji celem uzyskania takich informacji. Ponosimy również odpowiedzialność za to, że nasi kontrahenci zbierający dla nas informacje o konkurencji działają zgodnie z niniejszym Kodeksem i mamy obowiązek zawierania z nimi odpowiednich umów. W przypadku gdy pracownik GSK przypadkowo pozyskuje informacje na temat konkurencji lub od konkurencji, które jego zdaniem mają charakter poufny lub zostały pozyskane w nieodpowiedni sposób, nie wolno mu wykorzystywać tych informacji i powinien skontaktować się z Radcą Prawnym w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania. Nie wolno nam rozmawiać z konkurentami o polityce cenowej, planach firmy i jej zyskach. Należy także pamiętać, że wymóg ten obowiązuje także naszych przedstawicieli oraz partnerów biznesowych. Naruszenie przepisów o konkurencji może skutkować karami pieniężnymi, a nawet pozbawieniem wolności, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę do Działu Prawnego GSK. P: Co mówią nasze zasady na temat ochrony informacji oraz aktywów GSK, takich jak zasoby IT? O: Zabezpieczenie dostępu do zasobów IT i informacji GSK oraz odpowiednie z nich korzystanie ma kluczowe znaczenie. Nasze metody pracy zmieniają się. Udostępniamy więcej informacji stronom zewnętrznym i ściślej z nimi współpracujemy. Korzystanie z urządzeń przenośnych oraz osobistych i wysokie ryzyko związane z cyberprzestępstwami zwiększają ryzyko utraty informacji GSK. Komunikacja elektroniczna nie jest traktowana na zasadach prywatności, i może być rejestrowana oraz wykorzystywana na wiele sposobów. Ponadto GSK może ją monitorować celem zapewnienia, że przestrzegane są zasady firmy dotyczące korzystania z komputerów. Możemy chronić nasze informacje i aktywa, stosując różnorakie techniczne środki kontroli oraz zapewniając, że nasi pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę i wykazują czujność, a ochrona informacji stanowi element kultury i wartości przedsiębiorstwa. Pracownik, który dowie się o niewłaściwym użyciu lub sprzeniewierzeniu informacji GSK czy aktywów GSK, ma obowiązek powiadomić o tym swojego przełożonego, Menedżera ds. Zgodności, Radcę Prawnego, Dział Bezpieczeństwa i Kontroli Korporacyjnej bądź skorzystać z poufnej linii GSK Speak Up - Mów Głośno lub witryny internetowej do zgłaszania takich incydentów. Nasz Kodeks postępowania 13

16 Okazujemy ludziom szacunek Chcemy się wzajemnie inspirować do osiągania sukcesów Wspieramy i inspirujemy naszych współpracowników, aby pomóc im optymalnie wykorzystywać ich potencjał oraz osiągać sukcesy. Podejmujemy otwarty dialog ze środowiskami zewnętrznymi, a naszą wiedzę i zakres działalności wykorzystujemy celem podnoszenia jakości opieki zdrowotnej. Jak możemy tego dokonać? Dbamy o to, aby w naszym miejscu pracy nie miało miejsca szykanowanie czy molestowanie Aktywnie poszukujemy wiedzy z różnych dziedzin, doceniamy odmienne perspektywy, doświadczenia oraz style działania obecne w naszej globalnej społeczności i korzystamy z nich w naszej pracy. Budujemy atmosferę zaufania, w której bez obawy można podnosić wszelkie problemy Nasz Kodeks postępowania 14

17 Wspieranie naszych pracowników i społeczeństwa Wykorzystujemy nasz pełen potencjał Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów postępowania osobistego i zawodowego w celu zapewnienia produktywnego oraz bezpiecznego środowiska pracy. Naszym celem jest przyciąganie najlepszych pracowników, dbanie o ich rozwój i utrzymywanie ich poprzez równe traktowanie wszystkich osób. Dążymy do tego, by stworzyć środowisko pracy, które odzwierciedla różnorodność i cechy charakterystyczne społeczności, w których prowadzimy działalność, oraz klientów, którzy korzystają z naszych usług, i które jest wolne od molestowania, dyskryminacji czy szykanowania. Molestowanie i dyskryminacja są niedozwolone, a względem wszelkich zgłoszonych przypadków takiego postępowania zostaną podjęte odpowiednie kroki, bez jakichkolwiek działań odwetowych wobec zgłaszających. Polityka dotycząca jednakowego traktowania wszystkich pracowników POL-GSK-204 Polityka Działu Personalnego dotycząca personelu Oświadczenie firmy GSK dotyczące praw człowieka P: Kto jest odpowiedzialny za praktyczną realizację naszego zobowiązania w sferze budowania miejsca pracy, w którym doceniamy różnorodność? O: Wszyscy jesteśmy osobiście odpowiedzialni za przestrzeganie standardów GSK dotyczących traktowania innych na równi, z godnością, szacunkiem, uprzejmością i tolerancją. Mamy obowiązek doceniania odmienności innych, oraz przestrzegania przepisów i regulacji obowiązujących w krajach, w których działamy. Wszyscy pracownicy powinni wspierać nasze zaangażowanie w tworzenie środowiska, w którym każdy z nas czuje się doceniany i szanowany. Wszelkie przypadki naruszenia niniejszych zasad należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu lub Działowi Personalnemu, celem podjęcia odpowiednich działań. Nasz Kodeks postępowania 15

18 Wspieranie naszych pracowników i społeczeństwa (ciąg dalszy) Dbamy o zdrowie i wydajność zespołu oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy Zobowiązujemy się do ochrony naszych pracowników, aktywów oraz środowiska dzięki doskonałości zarządzania w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju (EHS&S). Pomyślne stosowanie tych praktyk w każdym z obszarów biznesowych jest uzależnione od wykorzystywanych przez nas procesów. Aby wypełnić to zobowiązanie wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w sferze zrównoważonego rozwoju. Budując kulturę przestrzegania przepisów BHP, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w całej firmie, aktywnie dbamy o zdrowie i wydajność wszystkich naszych pracowników. Przepisy BHP, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju POL-GSK-402 P: Czy wystarczy, że w ramach naszych działań będziemy przestrzegać lokalnych wymogów prawnych odnośnie BHP i ochrony środowiska? O: Nie. Wszystkie nasze działania muszą być zgodne nie tylko z lokalnymi wymogami prawnymi, ale także z Globalnymi Standardami dotyczącymi przepisów BHP i ochrony środowiska. Konsekwentna dbałość o stan zdrowia, samopoczucie oraz odporność naszego zespołu wymaga, by wszyscy liderzy włączali zasady i praktyki dotyczące zdrowia do strategii Działu Personalnego oraz procesów biznesowych. Dzięki temu możemy stale poprawiać stan zdrowia, samopoczucie oraz odporność kadry w sposób zrównoważony. Musimy znać zasady, procedury oraz wytyczne dotyczące BHP i ochrony środowiska, które mają zastosowanie w naszej pracy, i ich przestrzegać. Wszelkie obawy związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem, obrażenia poniesione podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz przypadki chorób zawodowych należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu. Realizacja naszej misji wymaga zaangażowania całego naszego potencjału. Alkohol, narkotyki czy pewne leki mogą ten potencjał uszczuplać. Używanie alkoholu, narkotyków, innych substancji bądź nadużywanie leków może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika i jego współpracowników oraz negatywnie wpływać na działalność firmy. W przypadku podejrzenia, że któryś ze współpracowników jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych substancji, lub też spożywa alkohol czy nielegalne substancje na terenie firmy, należy powiadomić członka kadry kierowniczej, Dział HR Kierownictwo ds. Zdrowia Pracowników lub zgłosić to za pośrednictwem linii Speak Up - Mów Głośno.. Siłą napędową GSK są pracownicy. Siła ta bazuje głównie na szacunku dla innych. Rodger, Dział Badań i Rozwoju GSK w Wielkiej Brytanii Nasz Kodeks postępowania 16

19 Wspieranie naszych pracowników i społeczeństwa (ciąg dalszy) Weryfikacja kandydatów przed zatrudnieniem bądź nawiązaniem współpracy Stosujemy zasadę weryfikacji wszystkich kandydatów na stanowiska stałe i kontraktowe przed ich zatrudnieniem lub nawiązaniem z nimi współpracy. Weryfikacja kandydatów przed zatrudnieniem lub nawiązaniem z współpracy pomaga chronić naszych pracowników, aktywa, własność intelektualną oraz produkty poprzez upewnienie się, że kandydaci posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie wymagane na danych stanowiskach. Weryfikacja kandydatów przed ich zatrudnieniem POL-GSK-510 SOP-GSK-510 Polityka Działu Personalnego dotycząca personelu Mamy obowiązek ujawniania wszelkich informacji, które mogą wykluczyć nasz udział w działaniach biznesowych GSK. Są to między innymi ograniczenia dotyczące udziału w programach rządowych (np. wykluczenie z programów federalnych Stanów Zjednoczonych), brak odpowiednich uprawnień dla pełnienia danej roli, niespełnianie wymagań prawnych bądź utrata zezwoleń wymaganych dla dostępu do obszarów zabezpieczonych, w których znajdują się chronione i cenne aktywa. Firma GSK ma prawo do sprawdzania swojego personelu pod kątem braku kwalifikacji w zgodzie z przepisami prawa. Przestrzeganie regulacji dotyczących pracowników kontraktowych Zgodnie z naszymi wartościami jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania personelem. Odpowiednio dobrani i zarządzani pracownicy kontraktowi (pracownicy z agencji pracy tymczasowej, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o dzieło lub podobnych) to kluczowy atut firmy GSK, która odnosi duże korzyści w związku z ich efektywną pracą. Należy przestrzegać wszystkich zasad określających standardy dotyczące zarządzania personelem, w tym zasad obowiązujących Menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację, a także przepisów praw miejscowych. Polityka dotycząca pracowników kontraktowych POL-GSK-505 Polityka Działu Personalnego dotycząca personelu Nasz Kodeks postępowania 17

20 Działamy transparentnie Bądź otwarty, szczery i autentyczny Jasno i przejrzyście mówimy o tym, co robimy, o sposobie, w jaki to robimy, oraz o wyzwaniach, jakim stawiamy czoła. Jesteśmy otwarci na wyzwania i na dialog, pragniemy doskonalić sposób, w jaki realizujemy w praktyce nasze wartości. Jak możemy tego dokonać? Bierzemy pod uwagę to, czy działania, które zamierzamy podjąć, budują zaufanie do GSK Zakładamy, że inni dostrzegą nasze działania Upewniamy się, że to, co mówimy lub piszemy jest uzasadnione, kompletne i nie wprowadza w błąd Wszelkie informacje, jakie podajemy są terminowe, istotne i zgodne z prawdą Wykazujemy zaangażowanie i podejmujemy odpowiedzialność Natychmiast komunikujemy ważne informacje Nasz Kodeks postępowania 18

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Nasze wartości i standardy

Kodeks postępowania Nasze wartości i standardy Kodeks postępowania Nasze wartości i standardy Podstawa naszego sukcesu Edycja IV Nasza firma Od samego początku działalność firmy MSD wyznaczała wiara w robienie tego, co należy. George Merck podkreślił

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA Kodeks Etyczny Pracowników Domu Pomocy Społecznej Ostoja zwany dalej Kodeksem, nie jest tylko zbiorem

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Parlament Rumuński uchwala następujące przepisy. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Nadużycia finansowe można zgłaszać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo