Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania"

Transkrypt

1 Nasze wartości w praktyce Nasz Kodeks Postępowania

2 Obietnica GSK Nasze wartości stanowią podstawę każdej podejmowanej przez nas decyzji Wspólnie tworzymy globalną firmę sektora ochrony zdrowia, opierającą działalność na wynikach badań naukowych, która realizuje misję dbałości o ludzi, aby osiągali więcej, czuli się lepiej i żyli dłużej. Realizując tę misję, zobowiązujemy do podejmowania wszystkich decyzji na podstawie naszych wartości, oraz do dbałości, by postępowali tak inni. Zasadę te realizujemy z żelazną konsekwencją. Nie dopuszczamy żadnych wyjątków. Działamy dla dobra ludzi wszystko co robimy, robimy z myślą o pacjentach i konsumentach Współpracujemy z naszymi partnerami i klientami celem doskonalenia opieki zdrowotnej oraz opracowywania nowych leków i szczepionek Wspieramy i inspirujemy naszych współpracowników, aby pomóc im optymalnie wykorzystywać ich potencjał oraz osiągać sukcesy Podejmujemy otwarty dialog ze środowiskami zewnętrznymi, a naszą wiedzę i zakres działalności wykorzystujemy celem podnoszenia jakości opieki zdrowotnej Jesteśmy firmą odnoszącą sukcesy, która postępuje odpowiedzialnie, etycznie i przejrzyście, zgodnie ze standardami oraz wymogami, regulującymi jej działalność Kogo obowiązuje niniejszy Kodeks Postępowania? Nas wszystkich. Czyli wszystkie osoby pracujące w firmie GSK lub na jej rzecz, w tym wszystkich pracowników GSK, pracowników kontraktowych (tj. zaangażowanych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnionych na podstawie umów o dzieło i podobnych) oraz podwykonawców i dostawców. Wszyscy oni są zobowiązani do przestrzegania przewidzianych Kodeksem standardów oraz wymagań w toku wykonywania obowiązków służbowych lub zleceń przydzielonych przez GSK w ramach stosunku zatrudnienia oraz innych ustaleń umownych. Obowiązki i oczekiwania w ramach współpracy z podwykonawcami oraz dostawcami reguluje Schemat Współpracy ze Stronami Trzecimi. Społeczność GSK to ponad ludzi w ponad 115 krajach. Naszym celem jest budowanie kultury, w której wszyscy pracownicy realizują swój potencjał i współpracują na bazie naszych wartości oraz jasno określonych oczekiwań. Nasz Kodeks Postępowania odzwierciedla ducha GSK i bazuje na zbiorze zasad wewnętrznych firmy. Stanowi drogowskaz dla praktycznej realizacji naszych wartości w ramach wszystkich rodzajów działań biznesowych i we wszystkich obszarach działalności. Wszystkie nasze polityki i procedury są dostępne w centrum zasobów dla Kodeksu Postępowania oraz Polityk Firmy. Spis treści Zobowiązanie kadry kierowniczej 1 Nasza odpowiedzialność 2 Speak Up - Mów Głośno 3 Nasze wartości i zasady Koncentracja na potrzebach pacjenta 4 Uczciwe działanie 8 Okazywanie szacunku 14 innym Przejrzystość 18 Nasza odpowiedzialność podsumowanie 21

3 Zobowiązanie kadry kierowniczej Dla mnie, jako Dyrektora Generalnego GSK, realizacja naszych wartości przez poszczególnych pracowników, jak i całą firmę, to kwestia fundamentalna. Pragnę kierować firmą, w której każdy pracownik jest dumny ze swoich osiągnięć, ponieważ wie, że jego wysiłki przekładają się na spektakularne wyniki przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Już od kilku lat koncentrujemy się na konsekwentnym wprowadzaniu w życie naszych wartości: przejrzystości, szacunku dla ludzi, uczciwości działań, koncentracji na potrzebach pacjenta, pamiętając, że to jak postępujemy, ma bezpośredni wpływ na życie ludzi. Wiem, że podobnie jak ja, chcecie budować firmę, która ma ducha i serce, firmę, która kieruje się czymś więcej niż chęcią zysku. Andrew Witty Nasze wartości odzwierciedlają przekonanie, że liczy się nie tylko to, co osiągamy, ale sposób, w jaki to osiągamy. Koncentrujemy się na potrzebach pacjenta Działamy uczciwie Szanujemy ludzi Działamy przejrzyście W GSK zobowiązujemy się do konsekwentnego działania w zgodzie z wyznawanymi przez nas wartościami oraz wszelkimi normami prawnymi, jakim podlega nasza działalność. Fundamentalne zasady realizacji tych zobowiązań ujmuje Kodeks Postępowania. Od każdego z pracowników wymagamy podjęcia osobistej odpowiedzialności za jego przestrzeganie. Sukces naszej firmy budujemy bezkompromisowo przestrzegając jej wartości. Zawsze kierujemy się dobrem pacjentów, konsumentów oraz ogółu społeczeństwa i działamy w zgodzie z wymogami organów regulacyjnych. Głęboko wierzę, że wspólnie możemy osiągać nasze cele, właśnie tak postępując. Andrew Witty, Dyrektor Generalny Nasz Kodeks postępowania 1

4 Nasz wkład Kodeksu Postępowania musimy przestrzegać z żelazną konsekwencją. Ma to fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki odnosimy sukcesy. Wszyscy mamy obowiązek zapoznania się z Kodeksem, zrozumienia jego zapisów i ich przestrzegania, mamy też obowiązek przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na dogłębne zrozumienie polityk firmy, na które się powołuje. Nasze postępowanie powinno stanowić wzór do naśladowania, a wszystkie podejmowane przez nas działania muszą być zgodne z naszymi wartościami. Wszyscy pracownicy zarówno kierownictwo, jak i pracownicy niższych szczebli są oceniani i nagradzani pod kątem zgodności ich działań z naszymi wartościami oraz oczekiwaniami. Wsparcie pracowników w sferze realizacji naszych wartości oraz przestrzegania Kodeksu leży w gestii Globalnego Działu Etyki i Zgodności. Zespół ten jest odpowiedzialny za promowanie pozytywnego i etycznego środowiska pracy, jak również za ogólny nadzór oraz wsparcie pracowników w dziedzinie zapewnienia zgodności z normami prawnymi, przepisami oraz politykami firmy. W celu uzyskania porady, wskazówek bądź odpowiedzi na pytania można zwrócić się do bezpośredniego przełożonego, Radcy Prawnego, Menedżera Działu Personalnego lub Menedżera ds. Zgodności. Obowiązek przestrzegania krajowych przepisów prawa i wymagań regulacyjnych Naszą działalność reguluje wiele wymogów prawnych i przepisów, mających na celu ochronę praw pacjentów oraz klientów w różnych częściach świata. W związku z tym, że działamy w skali globalnej, prawa lub przepisy obowiązujące w jednym kraju mogą wpływać także na działania prowadzone w innych. Dla przykładu: umowa dotycząca uczciwości korporacyjnej zawarta z rządem Stanów Zjednoczonych zobowiązuje nas do przestrzegania wymogów odnośnie współpracy z pracownikami służby zdrowia z USA także poza terytorium tego kraju. Amerykańskie ramy prawne zostały szczegółowo objaśnione w centrum zasobów GSK dla Kodeksu Postępowania i Polityk Firmy. W przypadku pytań związanych z zakresem obowiązywania praw w poszczególnych państwach, w zakresie działań prowadzonych lokalnie należy kontaktować się ze Menedżerem ds. Zgodności lub Radcą Prawnym. Bez względu na miejsce prowadzenia działalności, zawsze musimy postępować zgodnie z naszymi wartościami oraz znać obowiązujące naszą firmę prawa i przepisy oraz ich przestrzegać. Różnorodność i prawa człowieka Dążymy do tego, by stworzyć środowisko pracy, które odzwierciedla różnorodność i cechy charakterystyczne społeczności, w których prowadzimy działalność, klientów, którzy korzystają z naszych usług, oraz które jest wolne od szykanowania, dyskryminacji oraz molestowania. Naszym obowiązkiem jest nie tylko przestrzeganie praw człowieka w toku naszej działalności, lecz także świadomość jej wpływu w szerszym kontekście: musimy respektować prawa ludzi, na których życie wywiera ona wpływ niebezpośredni. Działalność GSK może wywierać znaczny wpływ w sferze praw człowieka, obejmując takie obszary jak dostęp do leków, bezpieczeństwo pacjenta, prowadzenie badań klinicznych i korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych. W związku z tym możemy współpracować jedynie z dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w dziedzinie etyki i odpowiedzialności, poszanowania praw pracowniczych oraz zasad BHP ich personelu i personelu ich dostawców. Każdy z nas musi mieć świadomość wpływu naszych działań w szerszej perspektywie i ponosi odpowiedzialność za zagwarantowanie, że firma GSK nie narusza praw człowieka i nie jest z takimi naruszeniami powiązana. Etyczny charakter naszej działalności zależy od każdego z nas. Kierując się naszymi wartościami w ramach wszystkich działań pomagamy ludziom, by osiągali więcej, czuli się lepiej i żyli dłużej. P: Jak powinienem zachować się w sytuacji, w której mam do czynienia z trudnym problem natury etycznej? O: Należy zadać sobie następujące pytania: Czy to jest zgodne z prawem? Czy to jest zgodne z wartościami GSK? Czy to jest zgodne z politykami GSK? Czy mógłbym to usprawiedliwić wobec rodziny, znajomych i współpracowników? Czy czułbym się komfortowo, gdyby napisano o tym prasie? Nasz Kodeks postępowania 2

5 Zgłaszaj wątpliwości Speak Up - Mów Głośno Należy zgłaszać wszelkie wątpliwości Mamy obowiązek zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości Każdy z nas ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Postępowania jak i dbałości o to, by przestrzegali go także nasi współpracownicy. Mamy zatem prawo i obowiązek bezzwłocznego zgłaszania wszelkich podejrzeń wykroczeń, potencjalnych konfliktów i naruszeń Kodeksu Postępowania oraz regulacji firmy. Obowiązek ten dotyczy również zgłaszania podejrzeń naruszenia praw i przepisów krajów, w których prowadzimy działalność. Obejmuje to potencjalne wykroczenia popełniane przez pracowników, członków personelu kontraktowego, konsultantów, dostawców oraz partnerów, z którymi wspólnie prowadzimy interesy (w tym podmioty uczestniczące we wspólnym promowaniu produktów). Optymalnym sposobem postępowania jest zgłaszanie potencjalnych problemów przed ich zaistnieniem. Nasza kultura i procedury zgłaszania Speak Up - Mów Głośno zachęcają pracowników do zgłaszania wątpliwości związanych z działaniami potencjalnie nieetycznymi lub niezgodnymi z prawem oraz zapewniają zachowanie poufności i ochronę przed wszelkimi represjami względem osób je zgłaszających. Ochrona zgłaszającego GSK zachęca wszystkich pracowników do zgłaszania wątpliwości bez obawy, iż zostaną narażeni na represje. Realizując jedną z naszych fundamentalnych wartości, jaką jest szacunek dla ludzi, wszystkie pytania i wątpliwości odnośnie zgodności z zasadami traktujemy z zachowaniem poufności, także jeśli osoba zgłaszająca ujawnia swoją tożsamość. Przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań dotyczących rzetelności dochodzenia, współpracy z organami władz, przestrzegania prawa i udostępniania materiałów procesowych. Wobec każdego, kto wystosowuje groźby, podejmuje działania odwetowe lub szykanujące wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosiła podejrzenia lub rozważa ich zgłoszenie, na zasadach przewidzianym miejscowym prawem pracy zostaną podjęte działania dyscyplinarne, z możliwością rozwiązania stosunku pracy włącznie. Procedura zgłaszania wykroczeń SOP-GSK-003 Ochrona osób zgłaszających działania nieetyczne lub niezgodne z prawem SOP-GSK-015 Działania dyscyplinarne Nasze polityki, w tym polityki opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania, obowiązują pracowników i członków personelu kontraktowego wszystkich szczebli, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. Nieprzestrzeganie Kodeksu Postępowania, polityk GSK bądź obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych będzie skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, z możliwością rozwiązania stosunku pracy włącznie. Odnosi się to także do osób na stanowiskach kierowniczych, które ignorują przypadki naruszeń, ich nie wykrywają i/lub nie stosują odpowiednich działań naprawczych. Kwestie dyscyplinarne dotyczące pracowników kontraktowych są rozstrzygane w oparciu o Kodeks Postępowania dyscyplinarnego ich pracodawcy. Osoby na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy Działu Personalnego są odpowiedzialni za nadzorowanie odpowiednich działań dyscyplinarnych zgodnych z firmowymi standardami dotyczącymi dyscypliny, w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo pracy. Naruszenie prawa może również skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego. Sposób zgłaszania za pośrednictwem linii ds. etyki Speak Up - Mów Głośno Numery poufnej linii ds. etyki Speak Up - Mów Głośno podano w centrum zasobów dla Kodeksu Postępowania oraz Polityk Firmy oraz w witrynie zewnętrznej gsk.com. Zgłoszenia można również składać przez Internet na stronie lub drogą listową, wysyłając je do specjalnie zabezpieczonych skrzynek pocztowych poza terenem firmy (adresy podano na wskazanych powyżej stronach www). Kanały składania zgłoszeń obsługuje niezależna firma. Wszystkie połączenia są rejestrowane przez jej centralny system w celu zagwarantowania etycznego charakteru programu. Realizując zasadę Speak Up - Mów Głośno i zgłaszając wszelkie wątpliwości realizujemy wartości GSK oraz postępujemy etycznie. Stanowi to o naszej racji bytu. Nasz Kodeks postępowania 3

6 Koncentracja na potrzebach pacjenta Liczy się przede wszystkim dobro pacjentów i konsumentów Działamy dla dobra ludzi, koncentrujemy się potrzebach pacjentów i konsumentów. Współpracujemy z naszymi partnerami i klientami w celu doskonalenia opieki zdrowotnej oraz opracowania nowych leków i szczepionek. Szacunek i zaufanie naszych klientów możemy zdobywać jedynie poprzez budowanie z nimi relacji. Musimy poświęcić czas i energię, aby zrozumieć ich punkt widzenia, angażować się w otwarty dialog, słuchać tego, co mają nam do powiedzenia. Jak możemy tego dokonać? Promując nasze produkty wyłącznie w ramach zatwierdzonej charakterystyki Skupiając się na potrzebach pacjenta i konsumenta w ramach badań Zapewniając pacjentom i konsumentom bezpieczeństwo Zapewniając jakość produktów oraz ich dostępność Nasz Kodeks postępowania 4

7 Ochrona pacjentów i konsumentów Bezpieczeństwo pacjentów i konsumentów musi być zawsze stawiane na pierwszym planie Bezpieczeństwo pacjentów i konsumentów zawsze jest dla nas kwestią nadrzędną, przestrzegamy najwyższych standardów w dziedzinie nadzoru medycznego. Za bezpieczeństwo ludzi oraz systemy nadzoru medycznego w GSK odpowiadają Generalni Dyrektorzy ds. Medycznych (CMO). Systemy te obejmują ocenę bezpieczeństwa naszych produktów, zarządzanie bezpieczeństwem ich stosowania u ludzi, prowadzenie badań klinicznych i publikacją ich wyników, interakcje ze społecznościami zewnętrznymi w kwestiach praktyk naukowych, medycznych i promocyjnych. Nadzór medyczny w GSK POL-GSK-409 Zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie stosowania u ludzi POL-GSK-400 Witryna internetowa do zgłaszania zdarzeń niepożądanych Wszelkie wątpliwości dotyczące aspektów związanych z bezpieczeństwem stosowania produktów GSK bez względu na to, jak drobne mogą się wydawać należy zgłaszać odpowiednim Działom ds. Bezpieczeństwa. Procedura ta nosi nazwę zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Jesteśmy zobowiązani do identyfikowania informacji o bezpieczeństwie ludzi (HSI) oraz zarządzania nimi w celu ochrony osób, które stosują nasze produkty lub biorą udział w prowadzonych przez nas badaniach klinicznych. Informacje o bezpieczeństwie ludzi to wszelkie informacje odnoszące się do stanu zdrowia lub samopoczucia po zastosowaniu produktu GSK. P: Co jako lider mogę zrobić, w dziedzinie dbałości o bezpieczeństwo pacjentów? O: Odpowiedź zależy od roli pełnionej przez lidera, lub ról członków jego zespołu. Należy zapewnić efektywne postępowanie ze zgłoszonymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami polityki POL-GSK-400, oraz przestrzegać kluczowych procedur stanowiących jej podstawę (korporacyjne procedury SOP-GSKF-400, SOP- GSKF-006, SOP-GSKF-012 oraz SOP_54834 dot. badań i rozwoju). Zdarzenia niepożądane należy zgłaszać do odpowiedniego Działu ds. Bezpieczeństwa LUB lokalnego Działu Medycznego firmy w ciągu 24 godzin od ich stwierdzenia. Zdarzenia niepożądane dotyczące produktów lub urządzeń GSK (w tym produktów i urządzeń Stiefel) należy zgłaszać wyznaczonej w danym kraju osobie kontaktowej ds. bezpieczeństwa. Zaczynając każdy dzień pracy, czuję się zmotywowany, ponieważ każdego dnia mogę przyczynić się do poprawy życia co najmniej jednego pacjenta. Hazem, GSK w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Przestrzeganie założeń odnośnie zaangażowania w sferze naukowej w ramach interakcji ze środowiskiem naukowym Interakcja w sferze naukowej POL-GSK-002 STD-GSK-002 W ramach interakcji ze społecznościami zewnętrznymi, jakie podejmujemy w celu poszerzenia wiedzy naukowej i medycznej, kierujemy się najwyższymi standardami oraz jasno określonymi zasadami. Dotyczy to między innymi przekazywania i omawiania danych naukowych w celu umożliwienia odpowiedniego rozwijania naszych produktów i ich stosowania, wiedzy na temat leczenia oraz doskonalenia opieki nad pacjentami. Interakcję i wymianę informacji w sferze naukowej (tzw. Scientific Engagement) należy wyraźnie oddzielić od promocji, czyli działań podejmowanych przez firmę lub w jej imieniu, i polegających na przekazywaniu informacji celem reklamowania lub promowania przepisywania, dostarczania, sprzedaży, dystrybucji oraz stosowania produktów GSK. Sytuacje, w których działania odnoszące się do zaangażowania w sferze naukowej, są lub mogą być postrzegane jako promocja naszych produktów lub wywieranie nieodpowiedniego wpływu na pracowników służby zdrowia bądź inne osoby, wiążą się z ryzykiem konsekwencji prawnych i uszczerbku dla reputacji firmy. Nasz Kodeks postępowania 5

8 Ochrona pacjentów i konsumentów (ciąg dalszy) Zapewnianie zgodności praktyk komercyjnych z branżowymi i wewnętrznymi wymaganiami GSK Kodeks postępowania w zakresie promocji i interakcji z klientami STD-GSK-401 Wszystkie działania marketingowe i promocyjne przeprowadzane przez firmę GSK w sektorze farmaceutycznym na całym świecie, jak również wspierające je materiały marketingowe, muszą spełniać wysokie standardy etyczne, medyczne oraz naukowe. Działania te muszą być oparte na dostatecznych dowodach naukowych oraz zgodne z obowiązującym prawem, regulacjami oraz kodeksami branżowymi dotyczącymi działań marketingowych. Dbamy o to, by w relacjach z pracownikami służby zdrowia i pacjentami, wszyscy pracownicy GSK zaangażowani w działania marketingowe lub promocyjne przestrzegali globalnego Kodeksu Postępowania GSK w zakresie promocji i interakcji z klientami. Kodeks Postępowania określa minimalne standardy, którymi kieruje się GSK. Jeśli lokalne przepisy prawa, kodeksy branżowe lub polityki GSK wyznaczają wyższe standardy, zawsze należy przestrzegać wymogów bardziej restrykcyjnych. Należy pamiętać, że w relacjach z pracownikami służby zdrowia będącymi pracownikami administracji państwowej, mogą obowiązywać dodatkowe wymogi. Zapewnienie dokładnych informacji o produkcie Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie pracownikom służby zdrowia, pacjentom i klientom dokładnych oraz popartych dowodami informacji o produktach (PI), aby wiedzieli, jak stosować je w sposób bezpieczny i skuteczny. Informacje o produktach to między innymi zastosowania (lub wskazania) produktu oraz istotne informacje dotyczące jego bezpieczeństwa i sposobu podawania. Bazują one na dokładnej ocenie dostępnych danych medycznych i naukowych na temat produktów. Zarządzanie informacjami o produkcie POL-GSKF-404 SOP-GSKF-404 Oferujemy nasze produkty jedynie w krajach, w których jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia. Odpowiedzialność za określenie, czy produkt jest odpowiedni dla danego kraju leży w gestii miejscowego Dyrektora Generalnego, który konsultuje się z Dyrektorem Medycznym. Wymogi te muszą spełniać zarówno globalne, jak i krajowe informacje o produkcie. Walidacja systemów komputerowych GxP Walidacja systemów komputerowych POL-GSKF-507 Podejmujemy wszelkie działania celem zapewnienia, że systemy komputerowe wspierające procesy podlegające regulacjom GxP (Good Practice Dobre praktyki) są walidowane proporcjonalnie do potencjalnych zagrożeń, jakie mogą stanowić dla bezpieczeństwa pacjentów, jakości produktów oraz zgodności z dokumentacją regulowaną przez GxP. Obszary działalności, w których obowiązują wymogi GxP ponoszą całkowitą odpowiedzialność za upewnienie się, że ich systemy GxP są odpowiednio walidowane, wykorzystywane i utrzymywane zgodnie z przepisami oraz gotowe do inspekcji organów nadzorujących. Dotyczy to również systemów GxP wykorzystywanych lub dostarczanych przez strony trzecie w imieniu GSK. Wymagania GxP to zbiór przepisów regulujących rozwój, wytwarzanie, dystrybucję, rejestrację i, marketing produktów farmaceutycznych, biologicznych, opieki zdrowotnej dla konsumentów oraz urządzeń medycznych, jak i nadzór nad nimi. Nasz Kodeks postępowania 6

9 Prowadzenie badań z zachowaniem standardów etycznych Przestrzeganie w toku badań wszystkich protokołów i środków kontroli Dbamy o to, aby nasze badania z udziałem ludzi były przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, medycznymi i naukowymi. Kierujemy się przy tym takimi zasadami jak szacunek dla ludzi, dobro pacjenta i poczucie sprawiedliwości. Dotyczy to zarówno badań interwencyjnych, jak i nieinterwencyjnych oraz badań wykorzystujących dane zebrane podczas badań przeprowadzonych w przeszłości. W przypadku badań z udziałem ludzi, których celem jest ocena leków, publikujemy protokoły i podsumowania wyników w rejestrach internetowych. Publikujemy również protokoły i raporty z badań klinicznych po usunięciu danych osobowych. Wyniki tych badań składamy jako manuskrypty w czasopismach naukowych celem ich publikacji i recenzji. Dodatkowe materiały publikujemy, gdy zawierają istotną wiedzę naukową lub mają znaczenie w kontekście opieki nad pacjentami. Prowadzenie badań klinicznych oraz upublicznianie ich wyników POL-GSKF-408 Badania sponsorowane przez badacza POL-GSKF-411 Polityka dotycząca ludzkich próbek biologicznych POL-GSKF-410 Ochrona i etyczne wykorzystanie zwierząt w zwierząt w badaniach POL-GSKF-403 Zapewnianie jakości produktu Zapewnianie skutecznego systemu zarządzania jakością Przykładamy ogromną wagę do zapewniania bezpieczeństwa osobom korzystającym z naszych produktów, w związku z czym posiadanie skutecznego systemu zarządzania jakością (QMS) ma dla nas nadrzędne znaczenie. System zarządzania jakością ma na celu zagwarantowanie zgodności z regulacjami globalnymi i lokalnymi, bezpieczeństwa, jakości oraz skuteczności produktów, a także odpowiedniej kontroli nad produktami i procesami oraz umożliwienie ustawicznego doskonalenia. Obejmuje on między innymi aktualnie obowiązujące Dobre Praktyki Wytwórcze. Polityka dotycząca systemu zarządzania jakością POL-GSKF-514 Zakres wdrożenia systemu zarządzania jakością w danym obszarze biznesowym jest uzależniony od stosowanych w nim procesów, poziomu wpływu tych procesów na projektowanie, opracowywanie, wytwarzanie, kontrolowanie i udostępnianie produktów osobom, które z nich korzystają, oraz ryzyka, z jakim się wiążą w tych dziedzinach. Zachowanie czujności odnośnie procederu podrabiania produktów Jesteśmy zaangażowani w ochronę naszych pacjentów i klientów przed podrabianymi produktami ochrony zdrowia oferowanymi jako produkty GSK. Mogą one stanowić zagrożenie dla naszych klientów, naszej reputacji oraz zdrowia publicznego. Mogą powodować narażenie życia pacjentów i w znaczny sposób zagrażać naszej działalności. Polityka ochrony własności intelektualnej POL-GSK-511 Strona intranetu Działu bezpieczeństwa i kontroli korporacyjnej Wszelkie podejrzenia fałszerstw farmaceutyków, szczepionek oraz produktów ochrony zdrowia dla konsumentów należy zgłaszać do pionu prawnego. Zgłoszenia należy kierować do Globalnego Działu Znaków Handlowych (LGTM) oraz do Korporacyjnego Działu Bezpieczeństwa i Kontroli (CSI), korzystając z formularza Podejrzenie dot. autentyczności produktu na rynku; ten elektroniczny formularz zgłoszeniowy umożliwia firmie automatyczne rozesłanie odpowiednim osobom informacji na temat produktów podrobionych. Nasz Kodeks postępowania 7

10 Uczciwe działanie Właściwe postępowanie Jesteśmy firmą odnoszącą sukcesy, która postępuje odpowiedzialnie, etycznie i przejrzyście, zgodnie ze standardami oraz wymogami, które regulują jej działalność. Jak możemy tego dokonać? Zawsze postępujemy zgodnie z prawem i uczciwie, przestrzegając ducha wszelkich obowiązujących praw, regulacji i zasad Nie składamy żadnych propozycji korupcyjnych Jeśli jakiekolwiek działania wydają się niewłaściwe lub niezgodne z naszymi wartościami, zgłaszamy to Dbamy o mienie firmy Czynimy tylko realne zobowiązania i dotrzymujemy obietnic Działamy, mając na względzie dobro GSK, nie tylko nasze czy naszego zespołu Liczą się dla nas zasady, a nie luki w zasadach W razie wątpliwości zwracamy się o pomoc Nasz Kodeks postępowania 8

11 Uczciwe postępowanie każdego pracownika Stosujemy zasadę: zero tolerancji dla łapownictwa i korupcji Działalność prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Wszyscy z nas firma jako całość, jej pracownicy i osoby działające w jej imieniu mają obowiązek przestrzegania zasad firmy i wszystkich przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność, w tym przepisów antykorupcyjnych. Polityka dotycząca zapobiegania praktykom korupcyjnym i utrzymywania standardów dokumentacji POL-GSK-007 GSK nie toleruje łapownictwa i korupcji. Nie będziemy dokonywać, oferować ani zatwierdzać płatności na rzecz stron trzecich (np. przedstawicieli handlowych, dystrybutorów czy pośredników), wiedząc, że całość lub część tej płatności zostanie zaoferowana lub przekazana w celu zapewnienia niewłaściwych korzyści lub pozyskania bądź utrzymania współpracy. Zobowiązujemy się także do całkowicie poprawnego rejestrowania wszystkich transakcji biznesowych. Oznacza to, że musimy w sposób poprawny rejestrować przeprowadzane transakcje, aby w każdym przypadku możliwe było ustalenie, w jaki sposób i z jakiego tytułu otrzymaliśmy płatność lub jej dokonaliśmy. Właściwe postępowanie bez konieczności przypominania o tym bo przecież gdzieś w głębi siebie wiesz, jak należy postąpić. Lorri, GSK North America Pharmaceuticals Zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie We wszystkich prowadzonych przez nas działaniach kierujemy się uczciwością, dlatego zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie jest dla nas kwestią priorytetową. Liderom nie wolno ignorować, czy akceptować nawet pomniejszych nieetycznych praktyk, ponieważ może to sprawiać wrażenie, że środki kontroli nie są odpowiednio stosowane i można je ignorować. Liderzy muszą być wzorami do naśladowania, a ich słowa muszą mieć odzwierciedlenie w czynach. Zapobieganie oszustwom i reagowanie na nie SOP-GSK-005 P: Jakiego rodzaju działania stanowią oszustwo? O: Prawna definicja oszustwa różni się w zależności od kraju. W ujęciu ogólnym, oszustwo to nieuczciwe pozyskanie lub przekazanie mienia bądź usług firmy, w tym środków finansowych lub innych aktywów materialnych, poprzez wprowadzenie w błąd bądź złożenie nieprawdziwego oświadczenia celem uzyskania korzyści osobistych, zapewnienia korzyści innej osobie lub podmiotowi, bądź narażenia firmy na straty. Nasz Kodeks postępowania 9

12 Uczciwe postępowanie każdego pracownika (ciąg dalszy) Zapobieganie konfliktom interesów Nie wolno nam doprowadzać do powstania rzeczywistych bądź potencjalnych konfliktów interesów. Konflikt interesów ma miejsce, gdy perspektywa odniesienia bezpośredniej lub pośredniej korzyści osobistej może wpływać (lub stwarzać wrażenie, że ma taki wpływ) na osąd sytuacji bądź postępowanie w ramach działań na rzez GSK. Wymagania dotyczące konfliktu interesów SOP-GSK-006 P: Co w sytuacji podejrzenia, że wystąpił konflikt interesów, pomimo, że w rzeczywistości może tak nie być? O: Powinniśmy unikać nie tylko rzeczywistych konfliktów interesów, lecz także sytuacji stwarzających wrażenie, że ma on miejsce w ramach naszych obowiązków służbowych. Należy niezwłocznie powiadomić Menedżera, przełożonego lub Menedżera ds. Zgodności o wszelkich sytuacjach, które mogą wiązać się z potencjalnym lub rzeczywistym konfliktem interesów, i uzyskać odpowiednie wskazówki przed podjęciem jakichkolwiek działań (zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie prywatności). Rozwaga w kwestii oferowania i przyjmowania prezentów, rozrywek oraz przejawów gościnności Oferowanie i przyjmowanie prezentów, rozrywek oraz przejawów gościnności w wielu przypadkach stanowi część relacji biznesowych lub kultury. Postępowanie takie jest dozwolone w przypadku kontaktów z organizacjami zewnętrznymi lub osobami indywidualnymi, o ile jest ono etyczne i zgodne z wartościami GSK, związane z działalnością GSK, ma charakter okazjonalny, jest zgodne z prawem, przyjęte w relacjach biznesowych (nie służy celom prywatnym personelu), a oferowane/przyjmowane dobra mają niską wartość. Wskazówek dotyczących tych kwestii może udzielić Menedżer ds. Zgodności. Standardy dotyczące oferowania i przyjmowania prezentów, rozrywek i przejawów gościnności STD-GSK-004 Standardy dotyczące podróży, spotkań biznesowych i wydatków STD-GSK-512 Ważne jest, abyśmy nie przyjmowali ani nie oferowali nieodpowiednich prezentów, rozrywek lub przejawów gościnności, ponieważ takie postępowanie może przyczynić się do powstania konfliktu interesów, lub może poddawać w wątpliwość naszą bezstronność. Musimy także przestrzegać wymogów w zakresie wydatków na podróże i spotkania biznesowe, aby były one postrzegane jako spójne z wyznawanymi przez nas zasadami. Nasz Kodeks postępowania 10

13 Zarządzanie działaniami Efektywne zarządzanie ryzykiem Jako firma musimy dysponować efektywnymi systemami zarządzania ryzykiem (w tym schematami i procesami) mającymi na celu zapewnienie, że istotne ryzyko, z którym się stykamy, jest odpowiednio identyfikowane, oceniane, monitorowane, zgłaszane, oraz że podejmowane są względem niego odpowiednie działania. Polityka zarządzania ryzykiem POL-GSK-500 Jest to integralna część praktyki dobrego zarządzania, która ułatwia nam zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, społeczności, środowiska, aktywów i reputacji firmy, jak również osiąganie celów biznesowych, ochronę inwestycji udziałowców i zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi. Zapewnianie bezpieczeństwa Globalna polityka bezpieczeństwa POL-GSK-101 W pracy zawsze powinniśmy czuć się bezpiecznie. Musimy także posiadać dobrze opracowane plany bezpieczeństwa mające na celu ochronę naszego mienia, produktów i innych aktywów. Wszystkie osoby pracujące w GSK, zarówno pracownicy stali, jak i kontraktowi, muszą stosować jednolite podejście do kwestii bezpieczeństwa w ramach całej działalności firmy. Korporacyjny Dział Bezpieczeństwa i Kontroli (CSI) jest odpowiedzialny za wyznaczenie minimalnych standardów i procedur dotyczących wszystkich kwestii bezpieczeństwa oraz za doradzanie w tej sferze. Gotowość na sytuacje kryzysowe Dzięki skutecznemu zarządzaniu kryzysowemu oraz planowaniu ciągłości działalności możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, zminimalizować szkody i ich wpływ na firmę oraz zapewnić ciągłość naszej działalności w przypadku katastrofy naturalnej lub spowodowanej przez człowieka bądź nagłego zagrożenia dla zdrowia. Zarządzanie kryzysowe i plany kontynuacji biznesowej POL-GSK-504 SOP-GSK-504 Przed wystąpieniem zakłócenia należy zidentyfikować kluczowe obszary odpowiedzialności oraz konkretne kanały komunikacji, dzięki którym możliwa będzie szybka reakcja pozwalająca na wsparcie pracowników oraz pacjentów, którzy ucierpieli, skrócenie okresu zakłóceń oraz jak najszybsze przywrócenie normalnych warunków pracy. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów finansowych, dotyczących księgowania oraz zaopatrzenia Nasze środki kontroli finansowej i księgowej zostały opracowane w celu zapewnienia, że nie wprowadzamy w błąd inwestorów, ustawodawców, organów nadzorujących oraz ogółu społeczeństwa w kwestiach dotyczących finansów firmy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie zasad oraz regulacji prawnych w zakresie finansów i księgowości. Każdego roku kupujemy ogromne ilości towarów i usług, wszystkie dokonywane przez nas transakcje zakupu muszą, przed zobowiązaniem się do uiszczenia płatności, zostać zatwierdzone przez pracownika GSK uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawie transakcji o określonym limicie wydatków i posiadającego odpowiednie upoważnienie. Upoważnienia do przeprowadzania transakcji zakupu oraz obejmujących aktywa trwałe POL-GSKF-503 POL-GSKF-513 Polityka dotycząca angażowania audytorów POL-GSKF-009 Kodeks dotyczący przeprowadzania transakcji papierami wartościowymi POL-GSK-008 Instrukcje finansowe GSK Dbamy o to, by sprawozdania finansowe były odpowiednio sprawdzane przez niezależnych audytorów lub innych kontrolerów zewnętrznych, a nasze relacje z nimi miały charakter całkowicie transparentny. Musimy także w pełni współpracować z audytorami wewnętrznymi i innymi zespołami kontrolnymi oraz wykazywać się otwartością w kontaktach z nimi. Musimy pamiętać, by nie przekazywać nikomu wewnętrznych informacji uprzywilejowanych, i nie zachęcać nikogo do dokonywania transakcji papierami wartościowymi GSK, w oparciu o posiadanie informacji niejawnych, nawet jeśli nie odnosimy bezpośrednich korzyści dzięki posiadaniu takich informacji. Nasz Kodeks postępowania 11

14 Ochrona aktywów i informacji Ochrona informacji należących do firmy Przykładamy ogromną wagę do ochrony informacji GSK oraz wszelkich informacji jej powierzonych. Ochrona informacji GSK POL-GSK-100 SOP-GSK-100 Informacje są jednym z naszych najcenniejszych zasobów. Musimy odpowiednio chronić zastrzeżone, poufne i ściśle poufne informacje, a także dane osobowe umożliwiające ujawnienie tożsamości (PII), w tym tego typu dane podlegające szczególnej ochronie (SPII), aby nie narazić na szkody GSK, naszych udziałowców i osób prywatnych bądź innych stron trzecich, których informacje zostały nam powierzone. Ochrona technologii Każda osoba korzystająca z systemów komputerowych GSK musi zapewnić, że korzysta z nich w sposób bezpieczny i odpowiedni oraz w zgodzie z wartościami i duchem GSK. Systemy te mają kluczowe znaczenie dla sukcesu GSK. Dopuszczalne wykorzystanie zasobów IT POL-GSK-508 SOP-GSK-508 Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za korzystanie z zasobów IT wyłącznie w profesjonalny sposób, zabronione jest ich wykorzystywanie celem prowadzenia działań nielegalnych, niedozwolonych lub niewłaściwych. Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za zabezpieczenie dostępu do zasobów IT firmy oraz odpowiednie z nich korzystanie. Wymóg ten obowiązuje także pracowników kontraktowych i strony trzecie działające pod naszym kierownictwem. Ochrona danych osobowych Poufność danych osobowych POL-GSK-010 Stosujemy najwyższe standardy uczciwości w ramach postępowania z danymi osobowymi oraz ich ochrony. Dane osobowe (PII) to dane umożliwiające ujawnienie tożsamość, w tym dane, które przy podjęciu racjonalnych działań umożliwiają jej ujawnienie. Musimy chronić powierzone nam dane osobowe, aby uniemożliwić ich nieodpowiednie wykorzystanie. Naszym obowiązkiem jest również przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ich ochrony, co regulują wiążące przepisy korporacyjne. Zarządzanie dokumentacją i informacjami Jako firma przykładamy ogromną wagę do właściwego zarządzania cyklem życia dokumentacji oraz informacji, aby chronić naszą własność intelektualną, przestrzegać wymogów prawnych, finansowych i regulacyjnych oraz unikać zbędnych kosztów. Nie możemy przechowywać dokumentacji i informacji dłużej niż to konieczne w celu spełnienia niezbędnych potrzeb biznesowych oraz wszelkich wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących jej przechowywania. Globalna polityka przechowywania danych POL-GSK-506 Każdego dnia tworzymy i otrzymujemy ogromne ilości informacji. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniej archiwizacji i przechowywania informacji, co przyczynia się nie tylko do ochrony naszej własności intelektualnej, ale zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, finansowymi i regulacyjnymi. Dokumentację i informacje należące do firmy należy przechowywać nie dłużej, niż jest to niezbędne w świetle wszystkich wymogów prawnych oraz regulacyjnych w zakresie przechowywania oraz celem spełnienia potrzeb biznesowych. Więcej informacji podano w Harmonogramie globalnego przechowywania dokumentacji. Nasz Kodeks postępowania 12

15 Ochrona informacji (ciąg dalszy) Odpowiednie zbieranie informacji o konkurencji oraz ochrona informacji poufnych GSK Wymagania dotyczące ochrony konkurencji Musimy zapewnić, aby informacje o konkurencji były zbierane w sposób etyczny i zgodny ze wszystkimi przepisami prawnymi oraz regulacjami, które chronią informacje poufne i zastrzeżone innych osób oraz podmiotów. Oznacza to, że nie możemy wprowadzać w błąd pracowników i partnerów biznesowych naszych konkurentów oraz innych stron trzecich ani wywierać na nich nacisków, aby ujawnili tego rodzaju informacje. Ponadto, pracownikom GSK nie wolno przeprowadzać rozmów rekrutacyjnych z pracowników konkurencji celem uzyskania takich informacji. Ponosimy również odpowiedzialność za to, że nasi kontrahenci zbierający dla nas informacje o konkurencji działają zgodnie z niniejszym Kodeksem i mamy obowiązek zawierania z nimi odpowiednich umów. W przypadku gdy pracownik GSK przypadkowo pozyskuje informacje na temat konkurencji lub od konkurencji, które jego zdaniem mają charakter poufny lub zostały pozyskane w nieodpowiedni sposób, nie wolno mu wykorzystywać tych informacji i powinien skontaktować się z Radcą Prawnym w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania. Nie wolno nam rozmawiać z konkurentami o polityce cenowej, planach firmy i jej zyskach. Należy także pamiętać, że wymóg ten obowiązuje także naszych przedstawicieli oraz partnerów biznesowych. Naruszenie przepisów o konkurencji może skutkować karami pieniężnymi, a nawet pozbawieniem wolności, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę do Działu Prawnego GSK. P: Co mówią nasze zasady na temat ochrony informacji oraz aktywów GSK, takich jak zasoby IT? O: Zabezpieczenie dostępu do zasobów IT i informacji GSK oraz odpowiednie z nich korzystanie ma kluczowe znaczenie. Nasze metody pracy zmieniają się. Udostępniamy więcej informacji stronom zewnętrznym i ściślej z nimi współpracujemy. Korzystanie z urządzeń przenośnych oraz osobistych i wysokie ryzyko związane z cyberprzestępstwami zwiększają ryzyko utraty informacji GSK. Komunikacja elektroniczna nie jest traktowana na zasadach prywatności, i może być rejestrowana oraz wykorzystywana na wiele sposobów. Ponadto GSK może ją monitorować celem zapewnienia, że przestrzegane są zasady firmy dotyczące korzystania z komputerów. Możemy chronić nasze informacje i aktywa, stosując różnorakie techniczne środki kontroli oraz zapewniając, że nasi pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę i wykazują czujność, a ochrona informacji stanowi element kultury i wartości przedsiębiorstwa. Pracownik, który dowie się o niewłaściwym użyciu lub sprzeniewierzeniu informacji GSK czy aktywów GSK, ma obowiązek powiadomić o tym swojego przełożonego, Menedżera ds. Zgodności, Radcę Prawnego, Dział Bezpieczeństwa i Kontroli Korporacyjnej bądź skorzystać z poufnej linii GSK Speak Up - Mów Głośno lub witryny internetowej do zgłaszania takich incydentów. Nasz Kodeks postępowania 13

16 Okazujemy ludziom szacunek Chcemy się wzajemnie inspirować do osiągania sukcesów Wspieramy i inspirujemy naszych współpracowników, aby pomóc im optymalnie wykorzystywać ich potencjał oraz osiągać sukcesy. Podejmujemy otwarty dialog ze środowiskami zewnętrznymi, a naszą wiedzę i zakres działalności wykorzystujemy celem podnoszenia jakości opieki zdrowotnej. Jak możemy tego dokonać? Dbamy o to, aby w naszym miejscu pracy nie miało miejsca szykanowanie czy molestowanie Aktywnie poszukujemy wiedzy z różnych dziedzin, doceniamy odmienne perspektywy, doświadczenia oraz style działania obecne w naszej globalnej społeczności i korzystamy z nich w naszej pracy. Budujemy atmosferę zaufania, w której bez obawy można podnosić wszelkie problemy Nasz Kodeks postępowania 14

17 Wspieranie naszych pracowników i społeczeństwa Wykorzystujemy nasz pełen potencjał Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów postępowania osobistego i zawodowego w celu zapewnienia produktywnego oraz bezpiecznego środowiska pracy. Naszym celem jest przyciąganie najlepszych pracowników, dbanie o ich rozwój i utrzymywanie ich poprzez równe traktowanie wszystkich osób. Dążymy do tego, by stworzyć środowisko pracy, które odzwierciedla różnorodność i cechy charakterystyczne społeczności, w których prowadzimy działalność, oraz klientów, którzy korzystają z naszych usług, i które jest wolne od molestowania, dyskryminacji czy szykanowania. Molestowanie i dyskryminacja są niedozwolone, a względem wszelkich zgłoszonych przypadków takiego postępowania zostaną podjęte odpowiednie kroki, bez jakichkolwiek działań odwetowych wobec zgłaszających. Polityka dotycząca jednakowego traktowania wszystkich pracowników POL-GSK-204 Polityka Działu Personalnego dotycząca personelu Oświadczenie firmy GSK dotyczące praw człowieka P: Kto jest odpowiedzialny za praktyczną realizację naszego zobowiązania w sferze budowania miejsca pracy, w którym doceniamy różnorodność? O: Wszyscy jesteśmy osobiście odpowiedzialni za przestrzeganie standardów GSK dotyczących traktowania innych na równi, z godnością, szacunkiem, uprzejmością i tolerancją. Mamy obowiązek doceniania odmienności innych, oraz przestrzegania przepisów i regulacji obowiązujących w krajach, w których działamy. Wszyscy pracownicy powinni wspierać nasze zaangażowanie w tworzenie środowiska, w którym każdy z nas czuje się doceniany i szanowany. Wszelkie przypadki naruszenia niniejszych zasad należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu lub Działowi Personalnemu, celem podjęcia odpowiednich działań. Nasz Kodeks postępowania 15

18 Wspieranie naszych pracowników i społeczeństwa (ciąg dalszy) Dbamy o zdrowie i wydajność zespołu oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy Zobowiązujemy się do ochrony naszych pracowników, aktywów oraz środowiska dzięki doskonałości zarządzania w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju (EHS&S). Pomyślne stosowanie tych praktyk w każdym z obszarów biznesowych jest uzależnione od wykorzystywanych przez nas procesów. Aby wypełnić to zobowiązanie wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w sferze zrównoważonego rozwoju. Budując kulturę przestrzegania przepisów BHP, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w całej firmie, aktywnie dbamy o zdrowie i wydajność wszystkich naszych pracowników. Przepisy BHP, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju POL-GSK-402 P: Czy wystarczy, że w ramach naszych działań będziemy przestrzegać lokalnych wymogów prawnych odnośnie BHP i ochrony środowiska? O: Nie. Wszystkie nasze działania muszą być zgodne nie tylko z lokalnymi wymogami prawnymi, ale także z Globalnymi Standardami dotyczącymi przepisów BHP i ochrony środowiska. Konsekwentna dbałość o stan zdrowia, samopoczucie oraz odporność naszego zespołu wymaga, by wszyscy liderzy włączali zasady i praktyki dotyczące zdrowia do strategii Działu Personalnego oraz procesów biznesowych. Dzięki temu możemy stale poprawiać stan zdrowia, samopoczucie oraz odporność kadry w sposób zrównoważony. Musimy znać zasady, procedury oraz wytyczne dotyczące BHP i ochrony środowiska, które mają zastosowanie w naszej pracy, i ich przestrzegać. Wszelkie obawy związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem, obrażenia poniesione podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz przypadki chorób zawodowych należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu. Realizacja naszej misji wymaga zaangażowania całego naszego potencjału. Alkohol, narkotyki czy pewne leki mogą ten potencjał uszczuplać. Używanie alkoholu, narkotyków, innych substancji bądź nadużywanie leków może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika i jego współpracowników oraz negatywnie wpływać na działalność firmy. W przypadku podejrzenia, że któryś ze współpracowników jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych substancji, lub też spożywa alkohol czy nielegalne substancje na terenie firmy, należy powiadomić członka kadry kierowniczej, Dział HR Kierownictwo ds. Zdrowia Pracowników lub zgłosić to za pośrednictwem linii Speak Up - Mów Głośno.. Siłą napędową GSK są pracownicy. Siła ta bazuje głównie na szacunku dla innych. Rodger, Dział Badań i Rozwoju GSK w Wielkiej Brytanii Nasz Kodeks postępowania 16

19 Wspieranie naszych pracowników i społeczeństwa (ciąg dalszy) Weryfikacja kandydatów przed zatrudnieniem bądź nawiązaniem współpracy Stosujemy zasadę weryfikacji wszystkich kandydatów na stanowiska stałe i kontraktowe przed ich zatrudnieniem lub nawiązaniem z nimi współpracy. Weryfikacja kandydatów przed zatrudnieniem lub nawiązaniem z współpracy pomaga chronić naszych pracowników, aktywa, własność intelektualną oraz produkty poprzez upewnienie się, że kandydaci posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie wymagane na danych stanowiskach. Weryfikacja kandydatów przed ich zatrudnieniem POL-GSK-510 SOP-GSK-510 Polityka Działu Personalnego dotycząca personelu Mamy obowiązek ujawniania wszelkich informacji, które mogą wykluczyć nasz udział w działaniach biznesowych GSK. Są to między innymi ograniczenia dotyczące udziału w programach rządowych (np. wykluczenie z programów federalnych Stanów Zjednoczonych), brak odpowiednich uprawnień dla pełnienia danej roli, niespełnianie wymagań prawnych bądź utrata zezwoleń wymaganych dla dostępu do obszarów zabezpieczonych, w których znajdują się chronione i cenne aktywa. Firma GSK ma prawo do sprawdzania swojego personelu pod kątem braku kwalifikacji w zgodzie z przepisami prawa. Przestrzeganie regulacji dotyczących pracowników kontraktowych Zgodnie z naszymi wartościami jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania personelem. Odpowiednio dobrani i zarządzani pracownicy kontraktowi (pracownicy z agencji pracy tymczasowej, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o dzieło lub podobnych) to kluczowy atut firmy GSK, która odnosi duże korzyści w związku z ich efektywną pracą. Należy przestrzegać wszystkich zasad określających standardy dotyczące zarządzania personelem, w tym zasad obowiązujących Menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację, a także przepisów praw miejscowych. Polityka dotycząca pracowników kontraktowych POL-GSK-505 Polityka Działu Personalnego dotycząca personelu Nasz Kodeks postępowania 17

20 Działamy transparentnie Bądź otwarty, szczery i autentyczny Jasno i przejrzyście mówimy o tym, co robimy, o sposobie, w jaki to robimy, oraz o wyzwaniach, jakim stawiamy czoła. Jesteśmy otwarci na wyzwania i na dialog, pragniemy doskonalić sposób, w jaki realizujemy w praktyce nasze wartości. Jak możemy tego dokonać? Bierzemy pod uwagę to, czy działania, które zamierzamy podjąć, budują zaufanie do GSK Zakładamy, że inni dostrzegą nasze działania Upewniamy się, że to, co mówimy lub piszemy jest uzasadnione, kompletne i nie wprowadza w błąd Wszelkie informacje, jakie podajemy są terminowe, istotne i zgodne z prawdą Wykazujemy zaangażowanie i podejmujemy odpowiedzialność Natychmiast komunikujemy ważne informacje Nasz Kodeks postępowania 18

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Etyki

Kodeks Postępowania i Etyki Sojitz Group Kodeks Postępowania i Etyki Working with integrity. Building trust. Przesłanie od Dyrektora Naczelnego Sojitz Corporation Szanowni Współpracownicy, Od ponad stu lat nasza Firma wykazuje się

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK

Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK SPIS TREŚCI MÓJ KOMPAS ETYCZNY 3 1. WSTĘP 1.1. Wprowadzenie 1.2. O Przewodniku po politykach dotyczących etyki pracy w GSK 4 6 2. ZOBOWIĄZANIE DO

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill Nasze Zasady rzewodnie Kodeks ostępowania firmy Cargill Zasada, która zawsze przyświecała naszej działalności, brzmi: nasze słowo jest naszym zobowiązaniem. Wprowadzenie Spis treści John MacMillan Senior,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Przegląd fundamentalnej polityki i dyrektyw grupowych kierujących naszymi wzajemnymi stosunkami i stosunkami z naszymi udziałowcami. Dalsze szczegóły i dodatkowe zasady obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo