SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Ogólny opis śłobka. 3. Układ funkcjonalny i komunikacja wewnątrz budynku. 4. Projektowana pralnia. 5. Modernizacja kuchni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Ogólny opis śłobka. 3. Układ funkcjonalny i komunikacja wewnątrz budynku. 4. Projektowana pralnia. 5. Modernizacja kuchni"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Ogólny opis śłobka 3. Układ funkcjonalny i komunikacja wewnątrz budynku 4. Projektowana pralnia 5. Modernizacja kuchni 6. Pomieszczenia dzieci 7. Inne wytyczne 8. Zatrudnienie 9. Zagadnienia BHP 10. Zagadnienia poŝarowe 11. Rysunki : Rzut parteru Rzut piętra 01/ T 01/ T

2 1. WSTĘP Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologiczny remontu i przebudowy śłobka Miejskiego zlokalizowanego na działce nr ew. 803 w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 5A. Projekt obejmuje przeniesienie pralni do innej części budynku oraz przystosowanie tego obiektu do obowiązujących przepisów i norm. 2. OGÓLNY OPIS śłobka śłobek jest dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym budynkiem zestawionym z parterowym skrzydłem projektowanej pralni. Na parterze budynku Ŝłobka są dwa zespoły pomieszczeń dla dzieci średnich i najstarszych, wspólna część wejściowa dla wszystkich grup oraz od strony pralni wejście gospodarcze z klatką schodową i pomieszczeniami magazynowymi. Na piętrze znajduje się zespół pomieszczeń dla dzieci najmłodszych. Pozostała część to pomieszczenia szatni, kuchni, świetlicy, oraz pomieszczeń biurowych. 3. UKŁAD FUNKCJONALNY I KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU Przez przedsionek będący jednocześnie pomieszczeniem na wózki (Wózkarnia) rodzice wraz z dziećmi kierują się do filtrów odrębnych dla kaŝdej grupy. śłobek podzielony jest na trzy grupy wiekowe dzieci. Dzieci najmłodsze w wieku 4 18 miesięcy znajdują się na piętrze, dzieci średnie w wieku 2 lat i dzieci najstarsze w wieku 3 lat znajdują się na parterze.

3 Dzieci przyjęte przez pielęgniarkę są przebierane w szatni przez rodziców i oddawane personelowi Ŝłobka. KaŜda grupa dzieci przebywa w dwóch salach: sali zabaw i sali sypialnej. WyposaŜenie sal dostosowane jest do wieku dzieci i ich rozwoju. Sale dziecięce poszczególnych grup oddzielone są miedzy sobą ścianą z drzwiami. W skład zespołu sanitarnego dla kaŝdej grupy wiekowej wchodzą: łazienki przeznaczone do wysadzania, kąpieli i mycia dzieci oraz brudownik do prac porządkowych wykonywanych przez personel. WyposaŜenie łazienek jest dostosowane do wieku dzieci kaŝdej grupy. Przy kaŝdym zespole sanitarnym znajduje się WC z umywalką dla personelu. Przy kaŝdej grupie wiekowej znajdują się separatki przeznaczone do odizolowania dziecka w przypadku wystąpienia objawów choroby w czasie pobytu w Ŝłobku. Obie grupy dziecięce zlokalizowane na parterze zaopatrywane są w posiłki dostarczane windą potrawową z kuchni przez rozdzielnię. Posiłki wydawane są z rozdzielni posiłków przez istniejące drzwi z oknem podawczym. Brudne naczynia z obu grup na parterze będą przynoszone do zaprojektowanej zmywalni zlokalizowanej przy rozdzielni posiłków. Mieszanki dla niemowląt z kuchni mlecznej na piętrze zaprojektowanej między salą niemowląt i kuchnią będą dostarczane przez okno podawcze. Brudne naczynia będą przynoszone do zaprojektowanej zmywalni znajdującej się przy kuchni mlecznej. Transport prefabrykatów do kuchni z pomieszczenia wstępnej obróbki surowca znajdującego się przy magazynach warzyw

4 i jajek przewidziany jest drugim dźwigiem potrawowym dostępnym z korytarza. W projektowanym pokoju śniadań personel będzie mógł spoŝywać posiłki własne w dwóch turach. Projektowana pralnia stanowi samodzielny istniejący budynek połączony z budynkiem Ŝłobka. W skład pralni wchodzą trzy strefy: - strefa brudna pralni, - bariera higieniczna, - strefa czysta pralni. Brudna i posortowana (na salach) bielizna przynoszona w workach jednorazowych dostarczana jest do strefy brudnej pralni przez okno podawcze. Czysta bielizna odbierana jest przez okno podawcze umieszczone w strefie czystej pralni. W skład pomieszczeń administracyjnych na piętrze wchodzą trzy pomieszczenia biurowe. Gabinet lekarza mieści się przy pomieszczeniach biurowych. Na piętrze zaprojektowano świetlicę. Wejście personelu Ŝłobka odbywa się w zasadzie od strony gospodarczej, a bezpośrednio przy klatce schodowej na piętrze zlokalizowana jest projektowana szatnia z natryskiem i WC. 4. PROJEKTOWANA PRALNIA Przebudowa części Ŝłobka zaprojektowana jest tak, aby istniejący obiekt był pralnią z barierą higieniczną. Wydzielona jest w niej strefa czysta i brudna, zapewniając całkowite wyeliminowania stykania bielizny czystej z brudną oraz

5 pracowników z tych dwóch stref. Pomiędzy strefą czystą i brudną pralni znajduje się trójstopniowa śluza szatniowa. W strefie brudnej wyodrębniono: - punkt przyjmowania bielizny, - załadunek brudnej bielizny do pralnicy, - składowanie środków piorących i dezynfekujących, wyposaŝone w dwa regały do składowania środków piorących, zlew i blat roboczy. Regały powinny być wiszące poniewaŝ pod nimi znajduje się właz do kanału c.o., - ustęp. Pracownik tej strefy będzie korzystał z pomieszczeń socjalnych na piętrze Strefa czystej wyodrębniono: - wyładunek bielizny z pralnic, - suszenie w suszarce bębnowej, - naprawę bielizny (stół roboczy, taboret i narzędzia niezbędne do wykonywania określonych robót krawieckich), - prasowanie i sterylizację bielizny (stół roboczy, deskę do prasowania, magiel, Ŝelazko, regał, sterylizator). Pomieszczenie naleŝy wyposaŝyć równieŝ w destylator wody niezbędny do prawidłowej pracy sterylizatora. - składowanie i wydawanie bielizny (regał do składowania ubrań w szczelnych (zgrzewanych) workach, stół roboczy). - pokój socjalny i ustęp, - schowek porządkowy w którym będzie równieŝ mycie wózków strony czystej pralni Urządzenia i środki myjące wiszące. W węźle sanitarnym wyodrębniono:

6 - szatnię czystą, przeznaczoną do ubierania w czyste ubranie jednorazowego uŝycia oraz obuwie słuŝące do poruszania się w strefie, do której będzie wchodził pracownik, wyposaŝonej w: a) obuwie nadające się do mycia i dezynfekcji, b) regał na obuwie, c) regał na czyste ubrania - pomieszczenia higieniczno sanitarnego znajdującego się pomiędzy szatnią czystą i brudną, w skład którego wchodzą: ustęp, natrysk i umywalka, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią. W ścianie pomiędzy pomieszczeniem załadunku bielizny do pralnic w strefie brudnej a pomieszczeniem wyładunku bielizny w strefie czystej naleŝy zainstalować pralnicę z barierą higieniczną. Maszyna powinna być wyposaŝona w automatyczny system dozujący środki piorące oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania. W pralni zrezygnowano ze stanowiska do sortowania i spłukiwania pieluch, poniewaŝ rodzice dzieci przynoszą pieluchy jednorazowego uŝytku (dzienne). W pralni obowiązuje rozdział czasowy przyjęć bielizny do pralni i jej wydawania. Przyjmowanie bielizny w godzinach popołudniowych, natomiast wydawanie w godzinach rannych. We wszystkich pomieszczeniach pralni podłoga z płytek gresowych antypoślizgowych, ściany wyłoŝone płytkami w kolorze jasnym na wysokość 2,20 m, powyŝej płytek ściany i sufit malować w kolorze białym. Pralnia będzie posiadać wentylację z oddzielnym podłączeniem do zespołów wentylacyjnych dla strefy czystej

7 i brudnej. W strefie brudnej będzie podciśnienie w stosunku do strefy czystej. Projekt wentylacji wg proj. instalacyjnego. Pralnia będzie miała zapewnioną wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach pralni zapewnić wymianę powietrza w ciągu godziny co najmniej: Rodzaj pomieszczenia Nawiew (ilość wymian/godz. Wywiew (ilość wymian/godz. - strona brudna pralni strona czysta pralni MODERNIZACJA KUCHNI Modernizowana kuchnia jest na piętrze w środkowej części budynku, a pomieszczenia magazynowe na parterze od strony pralni. W skład pomieszczeń kuchni wchodzą: - magazyn warzyw, - magazyn jaj wyposaŝony w blat roboczy, naświetlacz do jajek, chłodziarkę, - pomieszczenie wstępnej obróbki wyposaŝone w stół roboczy i taboret, - pomieszczenie kuchni wyposaŝone w regały kuchenne, blaty robocze, kuchenki gazowe, przeznaczone do przygotowywania posiłków, - pomieszczenie rozdzielni posiłków i kuchni mlecznej wyposaŝone w blaty robocze, przeznaczone do porcjowania posiłków i wydawania do sal,

8 - pomieszczenia zmywalni wyposaŝone w wyparzacz i naświetlacz do naczyń, blaty robocze, umywalki i wannę do mycia garów. Odpadki z pomieszczeń zmywalni są wynoszone do pomieszczenia dostępnego od zewnątrz budynku. Podłogi rozdzielni posiłków i zmywalni wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych, ściany wyłoŝyć płytkami do wysokości 2,05 m. Pozostałą część ścian i sufit malować w kolorze jasnym. Wentylacja pomieszczenia kuchni i rozdzielni posiłków mechaniczna. Krotność wymian powietrza nie moŝe być niŝsza niŝ podana w tabeli: Rodzaj pomieszczenia Nawiew (ilość wymian/godz.) - pomieszczenie kuchni 15 - pomieszczenie rozdzielni posiłków i kuchni mlecznej 6 - pomieszczenia zmywalni naczyć 6 6. POMIESZCZENIA DZIECI Pomieszczenia dzieci są to pomieszczenia o podwyŝszonej aseptyce w których przebywają dzieci. Takimi pomieszczeniami są sale zabaw i sypialnie, projektowana świetlica, łazienki dzieci, izolatki, gabinet lekarza. W tych pomieszczeniach naleŝy wykonać cokoły do wysokości min. 0,08 m z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone. Istniejące ściany sal zabaw, sypialni dzieci, izolatek i świetlicy do wysokości 2,05 m wykonać z materiałów łatwo zmywalnych

9 (np. laminat) pozostałe ściany i sufity naleŝy odmalować w kolorach jasnych. Podłogi naleŝy wykonać z materiałów łatwo zmywalnych, antypoślizgowych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco dezynfekujących (np. wykładzina PCV). W gabinecie lekarza ściany wyłoŝyć płytkami do wysokości 2,05 m, podłogę wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych. 7. INNE WYTYCZNE Wszystkie przewody odkryte (wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe) naleŝy zabudować (np. płytami kartonowo gipsowymi) Korytarze, klatki schodowe odmalować. Do wysokości 2,05 m ściany malować lub wykonać z materiałów łatwo zmywalnych (np. lamperia). Przed przystąpieniem do robót malarskich istniejące ściany i sufity naleŝy oczyścić i wyszpachlować ewentualne ubytki w tynku. Przy umywalkach i zlewozmywakach ściany do wysokości 1,60 m zabezpieczyć materiałem zmywalnym (laminat, płytki ceramiczne). W pokoju śniadań naleŝy zapewnić 2 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 8. ZATRUDNIENIE W Ŝłobku obecnie jest zatrudnionych 29 osób: 28 kobiet i jeden męŝczyzna:

10 - pracownicy biurowi - pracownicy opiekujący się grupami dzieci - lekarz - pracownicy pralni - pracownicy kuchni - woźny (1/5 etatu) 5 osób 18 osób 1 osoba 2 osoby 3 osoby 1 osoba 9. ZAGADNIENIA BHP W projektowanej pralni naleŝy umieścić apteczkę pierwszej pomocy. Woźny pracuje w godzinach popołudniowych i nocnych dlatego będzie korzystał z tej samej szatni co pracownicy opiekujący się grupami dzieci. Na terenie śłobka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Pracownicy będą korzystać z istniejących i projektowanych szatni, umywalni i WC. 10. ZAGADNIENIA POśAROWE a) Powierzchnia, wysokość i ilość kondygnacji: - powierzchnia uŝytkowa budynku 1079,18 m 2 - wysokość 7,66 m, - liczba kondygnacji 2 b) Przewidywana wielkość obciąŝenia ogniowego: Przewidywana wielkość obciąŝenia ogniowego do 500 MJ/ m 2. c) Kategoria zagroŝenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II.

11 d) Podział obiektu na strefy poŝarowe: Budynek (I, II kondygnacja i pralnia) stanowi jedną strefę poŝarową 1079,18 m 2. e) Klasa odporności budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Strefa poŝarowa zaliczona do kategorii ZL II dla budynków niskich ma odporność poŝarową klasy B dopuszcza się obniŝenie wymaganej klasy odporności poŝarowej w budynkach niskich (N) do poziomu klasy C gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niŝ 9 m [ 212 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002]. Elementy budynku zaliczonego do klasy odporności poŝarowej C spełniają wymagania w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia: 1) istniejące materiały: - ściany zewnętrzne ściany betonowe z bloków cegła Ŝerańska, co odpowiada klasie odporności ogniowej F1 (60 tf<90) wymagane R60, - ściany wewnętrzne nośne - ściany betonowe z bloków cegła Ŝerańska, co odpowiada klasie odporności ogniowej F1 (60 tf<90) wymagane R60, - stropy stropy Ŝelbetowe, kanałowe typu cegła Ŝerańska, co odpowiada klasie odporności ogniowej F1 (60 tf<90) wymagane R60,

12 - biegi i spoczniki schodów Ŝelbetowe, monolityczne, co odpowiada klasie odporności ogniowej F2 (120 tf<240) wymagane R60, - ścianki działowe - cegła dziurawka + tynk co odpowiada klasie odporności ogniowej F1 (60 tf<90) wymagane EI15, - stropodach płyty korytkowe gr. 10 cm co odpowiada klasie odporności ogniowej F0,5 (30 tf<60) wymagane R15, - taras płyta Ŝelbetowa monolityczna co odpowiada klasie odporności ogniowej F2 (120 tf<240) wymagane REI160; 2) projektowane materiały: - ściany działowe z cegły pełnej gr. 12 cm + tynk cem-wap 1,5 cm co odpowiada klasie odporności ogniowej F1 (60 tf<90) wymagane EI15, - ściany obudowy klatek schodowych z cegły pełnej gr. 25 cm + tynk cem-wap 1,5 cm co odpowiada klasie odporności ogniowej F1 (90 tf<120) wymagane REI60 oraz gr. 12 cm + tynk cem-wap 1,5 cm co odpowiada klasie odporności ogniowej F1 (60 tf<90) wymagane EI15, f) Warunki ewakuacji Długości i szerokości przejść ewakuacyjnych spełniają warunki dopuszczalne. Wg 237 rozp. Min. Inf. w strefie poŝarowej ZL długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moŝe przekraczać 40 m (przy dwóch dojściach, co zostało spełnione). Minimalna szerokość przejść ewakuacyjnych cm do ewakuacji do 20 osób oraz 140 cm do ewakuacji powyŝej 20 osób. Z uwagi na fakt, Ŝe w istniejącym obiekcie na piętrze część

13 korytarza ewakuacyjnego posiada szerokość 120 cm i nie ma fizycznej moŝliwości jej poszerzenia bez konieczności zmiany układu funkcjonalnego obiektu przyjmuje się ją za spełniająca wymagania ochrony przeciwpoŝarowej poniewaŝ zgodnie z 12, ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563) szerokość ta nie stanowi poniŝej 1/3 wymiaru wymaganego (93,33 cm). Spoczniki klatek schodowych powinny mieć min. szerokość 130 cm, a podobnie jak w przypadku poziomych dróg ewakuacyjnych występują dwa spoczniki o wymiarze 90 cm co równieŝ jest warunkiem dopuszczalnym poniewaŝ wymiar ten nie przekracza poniŝej 1/3 wymiaru wymaganego (czyli 86,7 cm). W celu spełnienia wymagań ewakuacyjnych klatki schodowe zostaną obudowane i zamknięte drzwiami z samozamykaczami, a w stropodachu zostaną zainstalowane automatyczne i ręcznie uruchamiane klapy dymowe w celu ochrony przestrzeni klatek schodowych przed ewentualnym zadymieniem (powierzchni czynna klapy = 5% powierzchni rzutu klatki schodowej wg odrębnego opracowania wykonawczego). Drogi i wyjścia ewakuacyjne zostaną oznakowane zgodnie z PN. W obiekcie na wszystkich drogach ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane oświetlenie ewakuacyjne na bazie opraw z własnymi akumulatorami. g) Urządzenia przeciwpoŝarowe w obiekcie Istniejący budynek to obiekt niski, strefy poŝarowe zakwalifikowano do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II, zatem hydranty wewnętrzne Hw 25 z węŝami półsztywnymi powinny być

14 stosowane na kaŝdej kondygnacji budynku obejmującego strefę poŝarową zakwalifikowaną do tej kategorii. W stanie obecnym na kaŝdej kondygnacji budynku istnieją dwa hydranty (w bezpośrednim sąsiedztwie klatek schodowych). h) WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy Strefę poŝarową wyposaŝyć w gaśnice proszkowe tak aby jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypadała na kaŝde 100 m 2 powierzchni strefy poŝarowej w budynku. Gaśnice naleŝy umieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych a w szczególności przy wejściu do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach. Odległość z kaŝdego miejsca w obiekcie, w którym moŝe przebywać człowiek do najbliŝszej gaśnicy nie powinna być większa niŝ 30 m, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gaśnic naleŝy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. i) PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu elektrycznego i instalacja odgromowa Obiekt zostanie wyposaŝony w PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu elektrycznego i instalację odgromową w wykonaniu podstawowym.

15 NaleŜy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa PoŜarowego zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia r. Podpis: Projektant Asystent

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry techniczne 4. Opis formy architektonicznej i funkcji budynku

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpoŝarowej BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Olsztyn, ul. śołnierska 18 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, nr upr.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo