P R O J E K T B U D O W L A N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T B U D O W L A N Y"

Transkrypt

1 P R A C O W N I A I N ST A L A C Y J N A K W A R T E T ul. Modrzewskiego 2d/4, Ostrów Wielkopolski, tel. kom.: NIP: , REGON: P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : INWESTOR : LOKALIZACJA: BRANśA: Przebudowa i rozbudowa sanitariatów Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski nr dz. 3, 1/6 ark. m1 (obiekt rekreacyjny Piaski-Szczygliczka) Ostrów Wielkopolski Sanitarna TEMAT : Instalacje sanitarne ZAŁĄCZNIKI: Opis techniczny Rysunki techniczne Imię i Nazwisko Numer uprawnień Podpis Projektant mgr inŝ. Witold Rogala UAN /92 UAN Opracował tech. Norbert Balcerek Ostrów Wielkopolski, październik 2009

2 ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Opis techniczny 1.1. Dane 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis rozwiązań technicznych Ogrzewanie Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja wentylacji mechanicznej Wytyczne realizacji inwestycji 1.5. Uwagi końcowe 2. Rysunki techniczne Temat Nr Skala rysunku Plan sytuacyjny -- 1:500 Instalacja wodociągowa - rzut przyziemia W1 1:100 Instalacje kanalizacji sanitarnej - rzut przyziemia KS1 1:100 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut przyziemia WM1 1:100

3 Opis techniczny do projektu instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji wywiewnej dla budynku sanitariatów publicznych 1.1. Dane Obiekt: Przebudowa i rozbudowa sanitariatów Adres: nr dz. 3, 1/6 ark. m Ostrów Wielkopolski Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski 1.2. Podstawa opracowania - Podkłady budowlane - Inwentaryzacja budowlana - Uzgodnienia międzybranŝowe - Normy, przepisy, katalogi 1.3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt budowlany Instalacji wodociągowej Instalacji kanalizacji sanitarnej Instalacji wentylacji mechanicznej

4 1.4. Opis rozwiązań technicznych Ogrzewanie hali i kontenerów Zapotrzebowanie na moc cieplną potrzebną do ogrzania pomieszczeń obliczono w oparciu o normę PN EN Moc cieplna dostarczana do pomieszczeń pokrywa straty ciepła spowodowane przenikaniem przez przegrody budowlane, jak równieŝ ogrzewa powietrze dostające się z zewnątrz przez nieszczelności stolarki okiennej, poprzez nawietrzaki podokienne, oraz na skutek przewietrzania pomieszczeń. Obliczenia wykonano przyjmując następujące dane do obliczeń: Budynek połoŝony jest w II strefie klimatycznej Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego wynosi 18ºC Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg stanu prawnego na dzień 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1238) przyjęto temperaturę wewnętrzną - 5ºC (temperatura dyŝurna) Straty ciepła pomieszczeń wykonano za pomocą programu Install OZC 4,7. Zapotrzebowania ciepła hali magazynowej Q = 14,0 kw Ciepło dostarczane będzie za pomocą grzejników elektrycznych. Zapotrzebowania ciepła Nr pom. Funkcja Zakładana temp. wew. Zapotrzebowanie na ciepło 1.01 Komunikacja 5ºC 500 W 1.02 Umywalnia --- Nieogrzewane 1.03 WC niep. 5ºC 500 W 1.04 WC męskie 5ºC W 1.05 Umywalnia 5ºC 750 W 1.06 WC damskie 5ºC W 1.07 Komunikacja 5ºC 500 W 1.08 Pom. gospodar. --- Nieogrzewane 1.09 Umywalnia 5ºC 750 W 1.10 WC damskie 5ºC W 1.11 Prysznice 5ºC W 1.12 Pom. matki 5ºC 500 W z dzieckiem 1.13 Umywalnia --- Nieogrzewane 1.14 WC męskie 5ºC W 1.15 Prysznice 5ºC W Razem W Ciepło dostarczane będzie za pomocą grzejników elektrycznych o mocach jak wskazane w tabeli. Lokalizacja oraz typ grzejników w projekcie branŝy elektrycznej.

5 Instalacja wodociągowa Budynek zasilany będzie z sieci wewnętrznej znajdującej się przy budynku sanitariatów. Włączenie w istniejącą instalację przeprowadzić w studni znajdującej się przy budynku (włączenia moŝna dokonać jedynie za licznikiem głównym. Bezpośrednio po wejściu przyłącza do budynku zaprojektowano podlicznik jednostrumieniowy JS-10. Sieć zabezpieczona będzie przed cofnięciem wody z instalacji za pomocą zaworu antyskaŝeniowego klasy BA. Po opomiarowaniu, wodę wprowadzić rurociągiem z rur PP układanych w bruzdach na wysokości 1,2 do 1,4m (ponad najwyŝszymi odejściami do przyborów) od posadzki. Ulokowanie zasilania na odpowiedniej wysokości umoŝliwi odwadnianie całej instalacji na okres zimowy. Węzeł wodomierzowy zabezpieczyć przed zamarznięciem samoczynnym kablem grzewczym. Ciepła woda uŝytkowa przygotowywana będzie lokalnie w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych, kaŝdy o pojemności 100 dm 3. Rozwiązania materiałowe Rurociągi podziemne wykonać z rur PE100 PN10 (SDR17) łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania. Rury łączone będą za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą specjalnych kształtek elektrooporowych. Węzeł wodomierzowy zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-64/H łączonych ocynkowanymi łącznikami z Ŝeliwa ciągliwego w/g PN-67/H na gwint, uszczelnianych przędzą z konopi i pastą uszczelniającą. Instalację wodociągową wykonać z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych wkładką systemu Fusiotherm Stabi Glass. W instalacjach zastosowano rury i kształtki firmy Aquatherm, łączone między sobą metodą zgrzewania, oraz z armaturą za pomocą specjalnych kształtek przejściowych wyposaŝonych we wkładki gwintowane pokrywane warstwa chromu i niklu. Jako armaturę odcinającą stosować armaturę systemową, lub posiadającą odpowiednie atesty armaturę odcinającą grzybkową, przystosowaną do montaŝu w instalacjach wodociągowych Rurociągi montować do ścian za pomocą uchwytów lub wieszaków metalowych z wkładką gumową. W miejscach przejść przewodów przez ściany stosować tuleje ochronne. Izolacje termiczne Przewody prowadzone na ścianach (węzeł wodomierzowy oraz zasilanie hydrantu na hali) izolować otuliną ze spienionego poliuretanu pod płaszczem PCV typu PUR firmy Thermaflex. Grubość izolacji - 20 mm (zgodnie z PN-85/B-02421). Przewody prowadzone na ścianach (kontenery-zasilanie przyborów) izolować naleŝy otuliną poliuretanową laminowaną folią PE typu Thermacompact S firmy Thermaflex. W przypadku rurociągów o średnicy zewnętrznej większej niŝ 32mm stosować naleŝy otuliny z pianki poliuretanowej typu FR firmy Thermaflex. Węzeł wodomierzowy oraz zasilanie hydrantu zabezpieczyć samoczynnym kablem grzewczym np. Frostop Green firmy Elektra.

6 Obliczenia Zapotrzebowanie na cele sanitarne Nazwa przyboru q n Ilość q n x ilość Umywalka 0, ,36 Zlewozmywak (zaw. czerp.) 0,30 1 0,30 Natrysk 0, ,00 Miska ustępowa 0, ,73 Pisuar 0,30 9 2,70 Zawór czerpalny DN15 (dział.) 0,30 2 0,60 Σq n 12,69 dm 3 /s Dobrano wodomierz (podlicznik) jednostrumieniowy do wody zimnej JS-10 o przepływie nominalnym 10,0 m 3 /h. Zapotrzebowanie wody dla obiektu dm 3 /s Dobrano wodomierz do wody zimnej jednostrumieniowy JS 10 firmy PoWoGaz - przepływ nominalny 10,0 m 3 /h - przepływ maksymalny 20,0 m 3 /h Kanalizacja sanitarna Ścieki sanitarno-bytowe odprowadzane będą poprzez przełoŝone przyłącze do istniejących bezodpływowych zbiorników na ścieki. Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie rurociągami podziemnymi. Ostatni pion wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną 0,7-1,0 m ponad dach kontenera. Instalację naleŝy wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków i wyposaŝyć w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach pionach powyŝej miejsc załamania kierunku prowadzenia przewodów. Obliczenia Maksymalny chwilowy zrzut ścieków Nazwa przyboru DU Ilość DU x ilość Umywalka 0, ,0 Zlewozmywak 0,8 1 0,8 Natrysk 0,6 10 6,0 Miska ustępowa 2, ,0 Pisuar 0,5 9 4,5

7 Kratka ściekowa 50mm 0, ,6 ΣDU 82,9 Rozwiązania materiałowe dm 3 /s Zastosowane elementy Rury kielichowe do montaŝu na ścianach z PVC np. produkcji Wavin Rury kielichowe do montaŝu podziemnego lite z PVC-U klasy S np. produkcji Wavin Kształtki kielichowe klasy S np. produkcji Wavin Elementy studni betonowych D1000 kinety wyposaŝone w złącza systemowe, kręgi betonowe łączone na uszczelki, pokrywy, włazy typu D Element studni D425 kineta z PE, rura karbowana, rura teleskopowa, właz Ŝeliwny np. produkcji Wavin Odbiór robót Wykonać odbiór robót kanalizacji wraz z przykanalikami zgodnie z PN-EN Instalacja wentylacji mechanicznej Opis przyjętych rozwiązań PoniewaŜ budynek będzie wykorzystywany sezonowo (okres letni), zaprojektowano autonomiczne złady wywiewne oparte o wentylatory kanałowe. Powietrze na cele wentylacyjne będzie dostarczane bezpośrednio z zewnątrz bez dodatkowej obróbki. Przepływ pomiędzy pomieszczeniami poprzez kraty dekompresyjne. Celem instalacji jest zapewnie w pomieszczeniach odpowiednich warunków sanitarno higienicznych powietrza. Powietrze wywiewane będzie poprzez wyrzutnie dachowe. Czerpie powietrza na okres zimowy zabezpieczyć przed przemarznięciem. Zestawienie danych technicznych Pom WC Miska ustępowa: 50m 3 /h 1 x 50 = 50 m 3 /h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 50m 3 /h Pom WC

8 Miska ustępowa: 50 m 3 /h Pisuar: 25 m 3 /h 5 x x 25= 400 m 3 /h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 400m 3 /h Pom WC Miska ustępowa: 50 m 3 /h 10 x 50 = 500 m 3 /h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 500m 3 /h Pom WC Miska ustępowa: 50m 3 /h 4 x 50 = 200 m 3 /h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 200m 3 /h Pom Prysznice Wentylacja ogólna pomieszczenia - 5w/h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 275m 3 /h Pom WC Miska ustępowa: 50m 3 /h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 50m 3 /h Pom WC Miska ustępowa: 50 m 3 /h Pisuar: 25 m 3 /h 2 x x 25= 175 m 3 /h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 175m 3 /h

9 Pom Prysznice Wentylacja ogólna pomieszczenia - 5w/h Przyjęto dla wentylacji ogólnej pomieszczenia 275m 3 /h Uwagi końcowe Izolacje termiczne - Kanały na dachu izolować wełną mineralną o grubości 50mm pod blachą aluminiową - Kanały w hali (nawiew) izolować wełną mineralną o grubości 30mm laminowaną folią aluminiową - Kanały w hali (wywiew) nie izolowane Podwieszenia kanałów i urządzeń Kanały wentylacyjne podwieszać do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą typowych podwieszeń. Do urządzeń doprowadzić zasilanie elektryczne Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych cz.ii oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie BHP Wytyczne realizacji inwestycji Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasa kanału powinna być wytyczona przez uprawnionych geodetów. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robót ziemnych koparkami. Jedynie w miejscach skrzyŝowań wykopu liniowego z istniejącym uzbrojeniem i w pobliŝu pni drzew roboty ziemne naleŝy wykonywać ręcznie. Odkryte uzbrojenie naleŝy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy naleŝy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem ścian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze stalowymi rozporami. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20cm wyŝszym od rzędnej projektowanej, niezaleŝnie od rodzaju gruntu a następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości. Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości. W warunkach ruchu ulicznego naleŝy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów.

10 Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1.6m, a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi Roboty montaŝowe Na dnie wykopu wyrównanym do projektowanego spadku kanału naleŝy ułoŝyć podsypkę piaskową o grubości 15 cm. Materiał podłoŝa powinien spełniać następujące wymagania: nie powinien zawierać cząstek większych niŝ 20mm nie moŝe być zmroŝony nie moŝe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Miejsca przypadkowego przegłębienia wykopu naleŝy zasypać piaskiem uŝytym do podsypki, a piasek ten zagęścić mechanicznie. Kanał po ułoŝeniu powinien ściśle przylegać do podłoŝa na całej swej długości w co najmniej ¼ obwodu. Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŝy owinąć folią polietylenową w celu zabezpieczenia przed dostępem piasku do uszczelki. MontaŜ przewodów z PVC moŝna prowadzić przy temperaturze otoczenia od 0 do 30 C. Zaleca się prowadzenie robót montaŝowych w temp. nie niŝszej niŝ 5 C Zasypywanie wykopów Do zasypywania wykopów naleŝy przystąpić po odbiorze rurociągu przez Inspektora Nadzoru. Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw: - warstwy ochronnej rury obsypki - warstwy wypełniającej zasypki. Obsypkę naleŝy wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury, zagęszczając kaŝdą warstwę. Obsypkę naleŝy prowadzić aŝ do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Uzupełnianie obsybki wzdłuŝ rury naleŝy wykonywać podając grunt z najmniejszej moŝliwej wysokości. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę. Zagęszczanie kaŝdej warstwy obsypki naleŝy tak wykonać aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach. Pierwsze warstwy aŝ do osi rury powinny być zagęszczane ostroŝnie, aby uniknąć uniesienia się rury. Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą moŝna rozpocząć dopiero gdy nad jej wierzchem została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm. Dalsze zasypywanie wykopu moŝe być wykonywane gruntem rodzimym/ jeśli nadaje się do zagęszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczeń uziarnienia. Zasypywany wykop powinien być zagęszczany warstwami co 30 cm aŝ do powierzchni terenu.

11 1.5. Uwagi końcowe - Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U.Nr55 z dnia i Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. - W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie - Prowadzone rurociągi przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie na zlecenie i na koszt Wykonawcy. - Przed odbiorem Wykonawca doprowadzi teren do stanu poprzedniego. - Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii, oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w zakresie BHP. Projektant mgr inż. Witold Rogala

12 Oświadczenie : Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 80, poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oświadczam, Ŝe powyŝszy projekt instalacji dla przebudowy i rozbudowy sanitariatów publicznych (Piaski-Szczygliczka) w Ostrowie Wielkopolskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant mgr inŝ. Witold Rogala

13 Oświadczenie : Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym równieŝ Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niŝ przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równowaŝne lub lepsze. Projektant mgr inŝ. Witold Rogala

14

15

16

17

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWY SALIGIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Krzemieniewo, m Nowy Belęcin, działka nr ewid. 292 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo