2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006"

Transkrypt

1 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego Europejskiej Funduszu 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. ul. Lompy 14, Katowice, Polska Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Tel.: Beata Warońska Krystyna Michalska Mirosław Nowicki Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

2 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub Ogólne usługi publiczne federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Obrona Agencja/Urząd krajowy lub federalny Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Organ władzy regionalnej lub lokalnej Sprawy gospodarcze i finansowe Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Zdrowie Podmiot prawa publicznego Budownictwo i obiekty komunalne Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): przemysł hutniczy, logistyka Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 2 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

3 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zaprojektowa i budowa magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH.S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie, oraz wybór inwestora zastępczego, w ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie, Sławków, ul. Groc 1. Kod NUTS PL22 II.1.3) Ogłosze dotyczy Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Zamówienia publicznego Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Zawarcia umowy ramowej Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: lub Zakres: między a Waluta Waluta Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli są znane): : 3 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

4 ramach II.1.5) Krótki realizacji opis zamówienia projektu lub Budowa zakupu(ów) Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie Przedmiot zamówienia współfinansowanego polega wykonaniu przez projektu Unię budowlanego Europejską i projektów z Europejskiego wykonawczych Funduszu wraz z Rozwoju uzyskam Regionalnego stosownego pozwolenia w ramach na budowę Sektorowego oraz robót budowlanych Programu polegających Operacyjnego na budowie Transport Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną zgod z zakresem wyznaczonym w SIWZ w ramach realizacji projektu nr SPOT/1.3/180/07 Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Na przedmiot zamówienia składają się dwie części Część I polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie składającej się w szczególności z: - hali magazynowej 4860 m2 w tym zaplecze techniczne magazynu 336 m2, - dróg, placów, parkingów w otoczeniu magazynu, -tory kolejowe normalne i szerokotorowe-4560mb, -sterowa ruchem kolejowym, -sieć wodociągowa, -sieć elektryczna, oświetle terenu,- siec gazowa, -kanalizacja deszczowa i sanitarna, -kanalizacja teletechniczna. Szczegółowy opis zamówienia w SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Części I Wykonawca zobowiązany będzie rówż uzyskać wszelkie decyzje administracyjne zbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania przez Zamawiającego zgod z ustawą Prawo Budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Część II polega na pełniu funkcji Inwestora Zastępczego, zarządzaniu i nadzorze przy przygotowaniu i realizacji inwestycji zaprojektowa i budowa Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. Wykonawca, którego oferta zosta wybrana jako najkorzystjsza pełnić będzie funkcję Inwestora Zastępczego dla inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający powierzy zarządza i nadzór Wykonawcy w celu wyegzekwowania od Wykonawców wykonania Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych oraz Robót Budowlanych i montażowych z zachowam wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji oraz wykonania obiektu zgod z dokumentacją projektową, przepisami Prawa Budowlanego, w ustalonym w umowie termi. Inwestor Zastępczy będzie sprawował zarządza i nadzór nad następującymi zadaniami: zaprojektowa i budowa Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje administracyjne warunkujące uzyska decyzji o dopuszczeniu do użytkowania inwestycji przez Zamawiającego. 4 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

5 ramach II.1.6) Wspólny realizacji Słownik projektu Zamówień Budowa (CPV) Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): lub Zakres: między a Waluta Waluta EUR II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 30/11/2008 (dd/mm/rrrr) 5 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

6 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I Sławkowie TECHNICZNYM współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wadium: Część I PLN, Część II PLN Zabezpiecze należytego wykonania 10 % wartości umowy dla Części I i Części II. III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Część I Płatności na podstawie częściowych protokołów odbioru prac i protokołu końcowego. Termin płatności 30 dni. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) W równych ratach w cyklu kwartalnym. Płatności na podstawie Faktur VAT. Termin płatności 30 dni. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) O udziele zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń i podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udziele nijszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2. aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 5. oświadczenia o spełniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. B) Stosow do 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605): 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w III.2.1)A) pkt 1, 2 i 4 powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie, c) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne lub zdrowotne albo że, uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w III.2.1)A) pkt 3. powyżej, składa zaświadcze 6 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

7 ramach właściwego realizacji organu sądowego projektu lub Budowa administracyjnego Międzynarodowego kraju pochodzenia Centrum albo zamieszkania Logistycznego osoby, której w Sławkowie dokumenty dotyczą, współfinansowanego w zakresie określonym przez w art. Unię 24 ust. Europejską 1 pkt 4-8 ustawy z Europejskiego Prawo zamówień publicznych. Funduszu 3. Dokumenty, o których mowa w III.2.1)B) pkt.1. a) i b) oraz w III.2.1)B) pkt 2. powinny być wystawione Rozwoju Regionalnego ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w III.2.1)B) pkt 1) c) powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wydaje się dokumentów, o których mowa w III.2.1)B) pkt 1. oraz 2. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady określone w III.2.1)B) pkt. 3. stosuje się odpowiednio. C)1. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspól należy przedstawić następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udziele zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Dokumenty, o których mowa w III.2.1)A), z zastrzeżem, że dokumenty, o których mowa w III.2.1)A) pkt. 1) - 4) powinny być złożone przez każdego z Wykonawców, zaś oświadcze, o którym mowa w pkt. III.2.1 A) pkt. 5 powinno być złożone wspól. 2. Wykonawca przedkłada pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli upraw do reprezentacji wykonawcy wynika z dokumentów określonych w III.2.1) A) pkt 1) powyżej. 3. Nie speł chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania i uznam oferty za odrzuconą. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowa się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona nijszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. W celu potwierdzenia spełnia nijszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłozyć następujące dokumenty: Część I 1. bilans i rachunek zysków i strat (stanowiące część sprawozdania finansowego) a w przypadku wykonawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 3. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Część II 1. bilans i rachunek zysków i strat (stanowiące część sprawozdania finansowego) a w przypadku wykonawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów: Część I 1. Wykonawca legitymuje się średnim rocznym przychodem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w wysokości niższej niż PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości minimum PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 3.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z zastrzeżem wykazania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę co najmj PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. Część II 1. Wykonawca legitymuje się średnim rocznym przychodem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w wysokości niższej niż 1 mln zł. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości minimum PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 3.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z zastrzeżem wykazania sumy gwarancyjnej 7 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

8 ramach ten okres; realizacji 2. informacja projektu banku lub Budowa spółdzielczej Międzynarodowego ubezpieczenia Centrum na kwotę co Logistycznego najmj wpln. Sławkowie kasy oszczędnościowo-kredytowej, współfinansowanego w których przez Unię Europejską Wykonawcy wspól z Europejskiego ubiegający się Funduszu o udziele wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać wysokość posiadanych środków finansowych lub łącz. zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 3. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiada zbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowa potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna wiedza i doświadcze. W celu potwierdzenia spełniania nijszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: Część I 1. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podam ich wartości oraz daty i miejsca wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 3. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia a że zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnia. Część II 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Część I 1. Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmj 2 roboty budowlane z których: - co najmj jedna miała za przedmiot obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) o wartości mjszej niż PLN - co najmj jedna miała za przedmiot obiekt o podobnym charakterze.wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmj 2 projekty obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) dla których uzyskano prawomocne pozwole na budowę, w tym jeden dla obiektu budowlanego o wartości inwestycyjnej mjszej niż PLN, Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 3. Dysponują co najmj następującym personelem: a)dysponują co najmj jedną osobą posiadającą uprawnia wymagane przepisami Prawa budowlanego do pełnia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b) dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnia według Prawa budowlanego w specjalności (co najmj jedna osoba dla danej specjalności): - konstrukcyjno-budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - drogowej - kolejowej Każda z osób legitymujących się wymaganymi uprawniami musi posiadać co najmj 3-let doświadcze w pełniu powyższych funkcji w swojej specjalności. Osoby wskazane powyżej winny posiadać aktualne uprawnia budowlane do kierowania robotami odpowiednio dla swojej specjalności oraz wykazać 8 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

9 ramach i wartością realizacji usługom stanowiącym projektu Budowa przedmiotmiędzynarodowego aktualną przynależność Centrum do Logistycznego właściwej izby samorządu w Sławkowie zamówienia, z współfinansowanego podam ich wartości, przedmiotu, przez Unię Europejską zawodowego, zgod z Europejskiego z art. 12 ust. 7 Funduszu Ustawy Prawo dat wykonania i odbiorców, oraz załączem budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały późn. zm.). Wykonawcy wspól ubiegający się o wykonane należycie. 2. wykaz osób i podmiotów, udziele zamówienia mogą wymieniony warunek które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniać łącz. Część II 1. W okresie ostatnich wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji trzech lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest zbędnych do wykonania zamówienia a że krótszy, w tym okresie wykonali co najmj 2 zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz zamówienia polegające na pełniu funkcji Inwestora dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą Zastępczego dla obiektów budowlanych, o których uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane wymagane uprawnia. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) o wartości inwestycyjnej co najmj jednego obiektu mjszej niż 5 mln zł. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Dysponują co najmj następującym personelem: a) dysponują co najmj jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora i Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. b) dysponują osobami, które pełnić będą funkcje inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadającymi uprawniania budowlane w następujących specjalnościach (co najmj jedną osobą dla poszczególnej specjalności): - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej sieci, instalacji urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, - drogowej, - kolejowej, przy czym każda z osób legitymujących się wymaganymi uprawniami musi posiadać co najmj 3-let doświadcze w pełniu funkcji inspektora nadzoru w swojej specjalności, a że posiadać aktualne uprawnia budowlane do sprawowania nadzoru nad kierowam robotami odpowiednio dla swojej specjalności oraz wykazać aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, zgod z art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). c) dysponują co najmj jedną osobą do spraw kosztorysowania i rozliczeń. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 9 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

10 ramach III.2.4) Zamówienia realizacji zastrzeżone projektu (jeżeli Budowa dotyczy) Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej 10 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

11 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Ograniczona przyspieszona. Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Koczność terminowego rozliczenia projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3) Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 lub Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Udziału w postępowaniu. Ocena będzie odbywać się następująco. Dla części I: 1. Za wykona każdej kolejnej (ponad wymagane minimum 1) roboty budowlanej mającej za przedmiot obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) o wartości mjszej niż 3 mln zł Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymal w tym kryterium wykonawca może otrzymać 5 pkt. Do składania ofert zaproszonych zosta 5 Wykonawców z największą liczbą punktów. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma ą samą liczbę punktów Zamawiający spośród tych Wykonawców zaprosi tych, którzy wykażą największą sumaryczną wartość zrealizowanych robót budowlanych. Dla części II: Za wykona każdego kolejnego (ponad wymagane minimum 2) zamówienia polegającego na pełniu funkcji inwestora zastępczego dla obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymal w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 5 pkt. Do składania ofert zaproszonych zosta 5 Wykonawców z największą liczbą punktów. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma ą samą liczbę punktów Zamawiający spośród tych Wykonawców zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy wykażą się największym średnim rocznym przychodem za trzy ostat lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie). 11 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID:2010-092830 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 17 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo