2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006"

Transkrypt

1 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego Europejskiej Funduszu 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. ul. Lompy 14, Katowice, Polska Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Tel.: Beata Warońska Krystyna Michalska Mirosław Nowicki Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

2 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub Ogólne usługi publiczne federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Obrona Agencja/Urząd krajowy lub federalny Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Organ władzy regionalnej lub lokalnej Sprawy gospodarcze i finansowe Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Zdrowie Podmiot prawa publicznego Budownictwo i obiekty komunalne Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): przemysł hutniczy, logistyka Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 2 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

3 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zaprojektowa i budowa magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH.S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie, oraz wybór inwestora zastępczego, w ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie, Sławków, ul. Groc 1. Kod NUTS PL22 II.1.3) Ogłosze dotyczy Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Zamówienia publicznego Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Zawarcia umowy ramowej Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: lub Zakres: między a Waluta Waluta Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli są znane): : 3 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

4 ramach II.1.5) Krótki realizacji opis zamówienia projektu lub Budowa zakupu(ów) Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie Przedmiot zamówienia współfinansowanego polega wykonaniu przez projektu Unię budowlanego Europejską i projektów z Europejskiego wykonawczych Funduszu wraz z Rozwoju uzyskam Regionalnego stosownego pozwolenia w ramach na budowę Sektorowego oraz robót budowlanych Programu polegających Operacyjnego na budowie Transport Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną zgod z zakresem wyznaczonym w SIWZ w ramach realizacji projektu nr SPOT/1.3/180/07 Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Na przedmiot zamówienia składają się dwie części Część I polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie składającej się w szczególności z: - hali magazynowej 4860 m2 w tym zaplecze techniczne magazynu 336 m2, - dróg, placów, parkingów w otoczeniu magazynu, -tory kolejowe normalne i szerokotorowe-4560mb, -sterowa ruchem kolejowym, -sieć wodociągowa, -sieć elektryczna, oświetle terenu,- siec gazowa, -kanalizacja deszczowa i sanitarna, -kanalizacja teletechniczna. Szczegółowy opis zamówienia w SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Części I Wykonawca zobowiązany będzie rówż uzyskać wszelkie decyzje administracyjne zbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania przez Zamawiającego zgod z ustawą Prawo Budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Część II polega na pełniu funkcji Inwestora Zastępczego, zarządzaniu i nadzorze przy przygotowaniu i realizacji inwestycji zaprojektowa i budowa Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. Wykonawca, którego oferta zosta wybrana jako najkorzystjsza pełnić będzie funkcję Inwestora Zastępczego dla inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający powierzy zarządza i nadzór Wykonawcy w celu wyegzekwowania od Wykonawców wykonania Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych oraz Robót Budowlanych i montażowych z zachowam wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji oraz wykonania obiektu zgod z dokumentacją projektową, przepisami Prawa Budowlanego, w ustalonym w umowie termi. Inwestor Zastępczy będzie sprawował zarządza i nadzór nad następującymi zadaniami: zaprojektowa i budowa Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje administracyjne warunkujące uzyska decyzji o dopuszczeniu do użytkowania inwestycji przez Zamawiającego. 4 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

5 ramach II.1.6) Wspólny realizacji Słownik projektu Zamówień Budowa (CPV) Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): lub Zakres: między a Waluta Waluta EUR II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 30/11/2008 (dd/mm/rrrr) 5 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

6 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I Sławkowie TECHNICZNYM współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wadium: Część I PLN, Część II PLN Zabezpiecze należytego wykonania 10 % wartości umowy dla Części I i Części II. III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Część I Płatności na podstawie częściowych protokołów odbioru prac i protokołu końcowego. Termin płatności 30 dni. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) W równych ratach w cyklu kwartalnym. Płatności na podstawie Faktur VAT. Termin płatności 30 dni. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) O udziele zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń i podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udziele nijszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2. aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 5. oświadczenia o spełniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. B) Stosow do 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605): 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w III.2.1)A) pkt 1, 2 i 4 powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie, c) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne lub zdrowotne albo że, uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w III.2.1)A) pkt 3. powyżej, składa zaświadcze 6 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

7 ramach właściwego realizacji organu sądowego projektu lub Budowa administracyjnego Międzynarodowego kraju pochodzenia Centrum albo zamieszkania Logistycznego osoby, której w Sławkowie dokumenty dotyczą, współfinansowanego w zakresie określonym przez w art. Unię 24 ust. Europejską 1 pkt 4-8 ustawy z Europejskiego Prawo zamówień publicznych. Funduszu 3. Dokumenty, o których mowa w III.2.1)B) pkt.1. a) i b) oraz w III.2.1)B) pkt 2. powinny być wystawione Rozwoju Regionalnego ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w III.2.1)B) pkt 1) c) powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wydaje się dokumentów, o których mowa w III.2.1)B) pkt 1. oraz 2. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady określone w III.2.1)B) pkt. 3. stosuje się odpowiednio. C)1. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspól należy przedstawić następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udziele zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Dokumenty, o których mowa w III.2.1)A), z zastrzeżem, że dokumenty, o których mowa w III.2.1)A) pkt. 1) - 4) powinny być złożone przez każdego z Wykonawców, zaś oświadcze, o którym mowa w pkt. III.2.1 A) pkt. 5 powinno być złożone wspól. 2. Wykonawca przedkłada pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli upraw do reprezentacji wykonawcy wynika z dokumentów określonych w III.2.1) A) pkt 1) powyżej. 3. Nie speł chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania i uznam oferty za odrzuconą. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowa się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona nijszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. W celu potwierdzenia spełnia nijszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłozyć następujące dokumenty: Część I 1. bilans i rachunek zysków i strat (stanowiące część sprawozdania finansowego) a w przypadku wykonawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 3. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Część II 1. bilans i rachunek zysków i strat (stanowiące część sprawozdania finansowego) a w przypadku wykonawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów: Część I 1. Wykonawca legitymuje się średnim rocznym przychodem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w wysokości niższej niż PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości minimum PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 3.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z zastrzeżem wykazania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę co najmj PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. Część II 1. Wykonawca legitymuje się średnim rocznym przychodem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w wysokości niższej niż 1 mln zł. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości minimum PLN. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 3.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z zastrzeżem wykazania sumy gwarancyjnej 7 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

8 ramach ten okres; realizacji 2. informacja projektu banku lub Budowa spółdzielczej Międzynarodowego ubezpieczenia Centrum na kwotę co Logistycznego najmj wpln. Sławkowie kasy oszczędnościowo-kredytowej, współfinansowanego w których przez Unię Europejską Wykonawcy wspól z Europejskiego ubiegający się Funduszu o udziele wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać wysokość posiadanych środków finansowych lub łącz. zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 3. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiada zbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowa potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna wiedza i doświadcze. W celu potwierdzenia spełniania nijszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: Część I 1. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podam ich wartości oraz daty i miejsca wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 3. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia a że zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnia. Część II 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Część I 1. Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmj 2 roboty budowlane z których: - co najmj jedna miała za przedmiot obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) o wartości mjszej niż PLN - co najmj jedna miała za przedmiot obiekt o podobnym charakterze.wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmj 2 projekty obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) dla których uzyskano prawomocne pozwole na budowę, w tym jeden dla obiektu budowlanego o wartości inwestycyjnej mjszej niż PLN, Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 3. Dysponują co najmj następującym personelem: a)dysponują co najmj jedną osobą posiadającą uprawnia wymagane przepisami Prawa budowlanego do pełnia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b) dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnia według Prawa budowlanego w specjalności (co najmj jedna osoba dla danej specjalności): - konstrukcyjno-budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - drogowej - kolejowej Każda z osób legitymujących się wymaganymi uprawniami musi posiadać co najmj 3-let doświadcze w pełniu powyższych funkcji w swojej specjalności. Osoby wskazane powyżej winny posiadać aktualne uprawnia budowlane do kierowania robotami odpowiednio dla swojej specjalności oraz wykazać 8 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

9 ramach i wartością realizacji usługom stanowiącym projektu Budowa przedmiotmiędzynarodowego aktualną przynależność Centrum do Logistycznego właściwej izby samorządu w Sławkowie zamówienia, z współfinansowanego podam ich wartości, przedmiotu, przez Unię Europejską zawodowego, zgod z Europejskiego z art. 12 ust. 7 Funduszu Ustawy Prawo dat wykonania i odbiorców, oraz załączem budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały późn. zm.). Wykonawcy wspól ubiegający się o wykonane należycie. 2. wykaz osób i podmiotów, udziele zamówienia mogą wymieniony warunek które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniać łącz. Część II 1. W okresie ostatnich wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji trzech lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest zbędnych do wykonania zamówienia a że krótszy, w tym okresie wykonali co najmj 2 zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz zamówienia polegające na pełniu funkcji Inwestora dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą Zastępczego dla obiektów budowlanych, o których uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane wymagane uprawnia. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) o wartości inwestycyjnej co najmj jednego obiektu mjszej niż 5 mln zł. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 2. Dysponują co najmj następującym personelem: a) dysponują co najmj jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora i Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. b) dysponują osobami, które pełnić będą funkcje inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadającymi uprawniania budowlane w następujących specjalnościach (co najmj jedną osobą dla poszczególnej specjalności): - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej sieci, instalacji urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, - drogowej, - kolejowej, przy czym każda z osób legitymujących się wymaganymi uprawniami musi posiadać co najmj 3-let doświadcze w pełniu funkcji inspektora nadzoru w swojej specjalności, a że posiadać aktualne uprawnia budowlane do sprawowania nadzoru nad kierowam robotami odpowiednio dla swojej specjalności oraz wykazać aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, zgod z art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.). c) dysponują co najmj jedną osobą do spraw kosztorysowania i rozliczeń. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia mogą wymieniony warunek spełniać łącz. 9 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

10 ramach III.2.4) Zamówienia realizacji zastrzeżone projektu (jeżeli Budowa dotyczy) Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej 10 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

11 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Ograniczona przyspieszona. Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Koczność terminowego rozliczenia projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3) Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 lub Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Udziału w postępowaniu. Ocena będzie odbywać się następująco. Dla części I: 1. Za wykona każdej kolejnej (ponad wymagane minimum 1) roboty budowlanej mającej za przedmiot obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) o wartości mjszej niż 3 mln zł Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymal w tym kryterium wykonawca może otrzymać 5 pkt. Do składania ofert zaproszonych zosta 5 Wykonawców z największą liczbą punktów. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma ą samą liczbę punktów Zamawiający spośród tych Wykonawców zaprosi tych, którzy wykażą największą sumaryczną wartość zrealizowanych robót budowlanych. Dla części II: Za wykona każdego kolejnego (ponad wymagane minimum 2) zamówienia polegającego na pełniu funkcji inwestora zastępczego dla obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust.1 lit. b) Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zm.) Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymal w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 5 pkt. Do składania ofert zaproszonych zosta 5 Wykonawców z największą liczbą punktów. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma ą samą liczbę punktów Zamawiający spośród tych Wykonawców zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy wykażą się największym średnim rocznym przychodem za trzy ostat lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie). 11 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

12 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Rozwoju IV.2.1) Kryteria Regionalnego udzielenia zamówienia w ramach (proszę Sektorowego zaznaczyć właściwe Programu pole(pola)) Operacyjnego Transport Najniższa cena lub Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga 1. Część I: cena Część I: okres gwarancji Część II: cena Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) DN/DM/1329/08 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Dokumenty odpłatne Godzina: Jeżeli, podać cenę (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta Warunki i sposób płatności: 12 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

13 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w 13 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

14 ramach IV.3.4) Termin realizacji składania projektu ofert lub Budowa wniosków Międzynarodowego o dopuszcze do udziału Centrum w postępowaniu Logistycznego w Data: 25/02/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli są znane): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: 14 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

15 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Projekt nr SPOT/1.3/180/07 Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Aleja Szucha 2/4, Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (48-22) Faks: (48-22) Adres internetowy(url): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Kod pocztowy: Tel.: Adres internetowy(url): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 15 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

16 ramach Dokładne realizacji informacje na projektu temat terminów Budowa składania Międzynarodowego odwołań: 1. Informacje Centrum ogólne. 1) Logistycznego Wykonawcom, oraz w Sławkowie innym osobom, współfinansowanego których interes prawny w uzyskaniu przez Unię nijszego Europejską zamówienia z Europejskiego doznał lub może Funduszu doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 2) Środkami ochrony prawnej,o których mowa powyżej, są: a) protest, b) odwoła, c) skarga do sądu. 3) Środki ochrony prawnej, przysługują: a) Wykonawcom, b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 2. Protest. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zachania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art u.p.z.p. 3. Odwoła. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwoła. Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w termi 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, przekazując jednocześ jego kopię Zamawiającemu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art a u.p.z.p. 4. Skarga do sądu. Skarga do sądu przysługuje na wyrok organu właściwego do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udziele zamówienia oraz na postanowienia tego organu kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art u.p.z.p. 16 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

17 ramach VI.4.3) Źródło, realizacji gdzie można projektu uzyskać Budowa informacje Międzynarodowego temat składania Centrum odwołań Logistycznego w Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Aleja Szucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: PL Kraj: Polska Tel.: (48-22) Faks: (48-22) Adres internetowy(url): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 11/02/2008 (dd/mm/rrrr) 17 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

18 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Zaprojektowaniu i wybudowaniu Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. 1) KRÓTKI OPIS Część I polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie składającej się w szczególności z: - hali magazynowej 4860 m2 w tym zaplecze techniczne magazynu 336 m2, - dróg, placów, parkingów w otoczeniu magazynu, -tory kolejowe normalne i szerokotorowe-4560mb, -sterowa ruchem kolejowym, -sieć wodociągowa, -sieć elektryczna, oświetle terenu,- siec gazowa, -kanalizacja deszczowa i sanitarna, -kanalizacja teletechniczna. Szczegółowy opis zamówienia w SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Części I Wykonawca zobowiązany będzie rówż uzyskać wszelkie decyzje administracyjne zbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania przez Zamawiającego zgod z ustawą Prawo Budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): lub Zakres: między a Waluta Waluta EUR 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 30/11/2008 (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 18 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

19 ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w ZAŁĄCZNIK B (2) INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Inwestor Zastępczy, zarządza i nadzór przy przygotowaniu i realizacji inwestycji zaprojektowa i budowa Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. 1) KRÓTKI OPIS Część II polega na pełniu funkcji Inwestora Zastępczego, zarządzaniu i nadzorze przy przygotowaniu i realizacji inwestycji zaprojektowa i budowa Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. Wykonawca, którego oferta zosta wybrana jako najkorzystjsza pełnić będzie funkcję Inwestora Zastępczego dla inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający powierzy zarządza i nadzór Wykonawcy w celu wyegzekwowania od Wykonawców wykonania Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych oraz Robót Budowlanych i montażowych z zachowam wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji oraz wykonania obiektu zgod z dokumentacją projektową, przepisami Prawa Budowlanego, w ustalonym w umowie termi. Inwestor Zastępczy będzie sprawował zarządza i nadzór nad następującymi zadaniami: zaprojektowa i budowa Magazynu nr 2 z infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje administracyjne warunkujące uzyska decyzji o dopuszczeniu do użytkowania inwestycji przez Zamawiającego. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): lub Zakres: między a Waluta Waluta EUR 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 30/11/2008 (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 19 / 19 SIMAP2_czh :26 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 Business Objects wraz UNIA z EUROPEJSKA roczną usługą utrzymania i pomocy technicznej Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_sbg_kielce 28/09/2010- ID:2010-127983 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015 Dostawa jednego fabrycz nowego samochodu z drabiną automatyczną o wysokości UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ldmowski 03/08/2011- ID:2011-109042 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Z-P 23/09/2010- ID:2010-125842 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_ZSPTuchow 08/08/2010- ID:2010-104574 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_UMKM 09/11/2011- ID:2011-155574 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_12wogtor 29/07/2011- ID:2011-106394 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_Fundusz1 16/03/2010- ID:2010-033930 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_pkm_jaw 17/10/2011- ID:2011-143868 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_gminarewal 19/07/2010- ID:2010-093465 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego.

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego. 1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Wyszkow 17/12/2010- ID:2010-168737 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_MSWIA 23/11/2011- ID:2011-162644 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405 potrzeb obiektów MOPS UNIA EUROPEJSKA we Wrocławiu Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks:

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_dw - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_zozolawa 21/09/2010- ID:2010-124938 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Wykona usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych w UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.:

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 14 ENOTICES_tyskisport 24/10/2011- ID:2011-147782 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_szpitalzg 21/06/2011- ID:2011-086109 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 25 ENOTICES_LeszekFilipiak 22/07/2010- ID:2010-095782 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 95 758 36 71

Tel.: +48 95 758 36 71 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, me Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_MinZdrow 12/07/2011- ID:2011-096894 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_FCD5 25/01/2011- ID:2011-011609 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_MPO-Lodz 22/03/2011- ID:2011-041277 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE. Oficjalna nazwa: Adres pocztowy:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE. Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel. Świadcze usługi ochrony osób i mienia UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_sebastiann 25/06/2010- ID:2010-081306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_szpita3l 03/06/2011- ID:2011-077679 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne- SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: 67-200

Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne- SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: 67-200 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_MPiPS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_akademiadl 12/02/2010- ID:2010-019446 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska 1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 programie Enterprise UNIA Government. EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_X42 12/02/2010- ID:2010-019167 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_opstar 14/10/2010- ID:2010-136161 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi ZP 300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks:

Tel.: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2008/S 74-100059 Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_evelkas 24/05/2011- ID:2011-071755 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

1/ 10 ENOTICES_Gras 13/07/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska

1/ 10 ENOTICES_Gras 13/07/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska 1/ 10 ENOTICES_Gras 13/07/2010- ID:2010-090428 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpiecze grupy CEZ UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_powiatlidz 16/05/2011- ID:2011-067809 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

CEZ Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: Rondo ONZ 1 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-124

CEZ Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: Rondo ONZ 1 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-124 Kompleksowe ubezpiecze grupy CEZ Polska UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Wojewódzki Szpital Bródnowski Tel.

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Wojewódzki Szpital Bródnowski Tel. Wojewódzkiego Szpitala UNIA EUROPEJSKA Bródnowskiego SP ZOZ w Warszawie. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Dział Handlowy Sekcja Zakupów Tel.

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Dział Handlowy Sekcja Zakupów Tel. Dostawa, montaż i wdroże kompletnego systemu do pomiarów harmonicznych UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo