ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku uŝyteczności publicznej przy ul. Kraszewskiego 4 oraz opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową przyłączy sieci cieplnych wysokich parametrów do budynku administracyjnego przy ul. Warsztatowej 8 (Baj Pros), budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 przy ul. Kasprowicza Reja dz oraz do hali magazynowej przy ul. Jana Styki dz. 75/1 i 75/3 w Pile. Adres obiektów: ulica Kraszewskiego, ul. Warsztatowa, ul. Kasprowicza Reja, ul. Jana Styki w Pile Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów; wyrównanie terenu Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Usługi projektowania rurociągów Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska Piła Opracował: mgr inŝ. Tomasz Kondeja

2 Spis treści: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku uŝyteczności publicznej przy ul. Kraszewskiego 4 oraz wykonanie projektów budowlanych wraz z budową przyłączy sieci cieplnych wysokich parametrów do budynku administracyjnego przy ul. Warsztatowej 8 (Baj Pros), budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 przy ul. Kasprowicza Reja dz oraz hali magazynowej przy ul. Jana Styki dz. 75/1 i 75/3 w Pile, wraz z odtworzeniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Zadanie nr 1 Długość przyłącza sieci cieplnej ul. Kraszewskiego 4 ~ 10 mb, średnica DN 32. Projekt budowlany dotyczący tego zadania stanowi załącznik nr 5. UWAGA: Zamawiający przekaŝe Wykonawcy materiały preizolowane, niezbędne do realizacji tego zadania. Przyłącze to naleŝy wykonać w sposób umoŝliwiający ciągły dojazd do dz. nr 1355 oraz Zadanie nr 2 Długość przyłącza sieci cieplnej ul. Warsztatowa 8 (Baj Pros) ~ 17 m; średnica DN 65. Trasa przyłącza musi być zgodna z załącznikiem nr 6. Włączenie się w istniejącą sieć napowietrzną DN 200 naleŝy wykonać w punkcie 1. Odcinki rurociągów preizolowanych, znajdujące się powyŝej poziomu terenu naleŝy obłoŝyć blachą ocynkowaną. Po wykonaniu wcinki izolację na rurociągu napowietrznym naleŝy naprawić. Przejście przez ulicę naleŝy wykonać wykopem otwartym w sposób umoŝliwiający dojazd do posesji znajdujących się w dalszej części ulicy Warsztatowej. Po wykonaniu robót nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową naleŝy odtworzyć do stanu pierwotnego. Rodzaj oraz grubość podbudowy pod asfaltem naleŝy określić podczas dokonywania wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót. Wejście do pomieszczenia węzła naleŝy wykonać za pomocą kolan preizolowanych o długości ramion 1,0m x 2,0m w taki sposób, aby pionowe ramię kolana znajdowało się w odległości ok. 1,5m od ściany wewnętrznej budynku. W pomieszczeniu węzła naleŝy zamontować spawalne zawory odcinające. Zadanie nr 3 Długość przyłącza sieci cieplnej ul. Kasprowicza Reja budynek nr 1 oraz nr 2 ~ 131 m; w zakresie średnic: DN 65 ~ 68 m (pomiędzy pkt. 1 6), DN 50 ~ 54 m (pomiędzy pkt. 6 11), DN 40 ~ 9 m (pomiędzy pkt ). Trasa przyłącza musi być zgodna z załącznikiem nr 7. Włączenie w istniejącą sieć DN 150 naleŝy wykonać w punkcie 1. 2

3 Zadanie nr 4 Długość przyłącza sieci cieplnej ul. Jana Styki ~ 137 m; średnica DN 40. Trasa przyłącza musi być zgodna z załącznikiem nr 8. Włączenie się w istniejącą sieć DN 80 w punkcie 1 za istniejącymi preizolowanymi zaworami odcinającymi. W przypadku braku samokompensacji poszczególnych odcinków sieci, naleŝy zastosować kompensatory lub punkty stałe projektant określi to w projekcie. Projekty budowlane przyłączy sieci c.o. (nie dotyczy zadania nr 1) powinny zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia do jego realizacji oraz powinny być skonsultowane z Zamawiającym Wykonawca złoŝy w MEC Piła po 2 egz. na kaŝde zadanie. Zaktualizowane podkłady geodezyjne 1:500 dla celów projektowych udostępni Zamawiający. 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Zachować średnice i trasy przewodów jak w załącznikach nr 5, 6, 7 i 8. Trasy przyłączy cieplnych zostały uzgodnione z właścicielami terenów i ZUD Wykopy w miejscach kolizji z podziemnym istniejącym uzbrojeniem terenu muszą być wykonywane ręcznie. Pozostałe odcinki wolne od istniejącego uzbrojenia podziemnego moŝna wykonywać mechanicznie zgodnie z projektem budowlanym. Roboty naleŝy prowadzić zgodnie z wymogami BHP. Teren budowy od otoczenia winien być odgrodzony siatką metalową lub barierkami ochronnymi. Na przejściach dla pieszych ułoŝyć kładki z poręczami ochronnymi Wykonawca robót przed rozpoczęciem wykopów musi zgłosić się do wszystkich właścicieli podziemnego uzbrojenia w celu wskazania w terenie jego przebiegu i naniesienia w projekcie Koszt robót geodezyjnych po stronie Wykonawcy Koszt naprawy uszkodzonego podziemnego uzbrojenia (zinwentaryzowanego jak i nie zinwentaryzowanego) lub potrzeby przebudowy w przypadku kolidowania w trakcie realizacji przyłączy w całości po stronie Wykonawcy Nadmiar ziemi z wykopów, ewentualny gruz naleŝy wywieźć z terenu budowy Taśmę ostrzegawczą nad rurociągi dostarczy Zamawiający Po wykonaniu poszczególnego przyłącza sieci cieplnej, przed odbiorem, instalacja alarmowa w całości winna być sprawdzona przez Wykonawcę i Zamawiającego, co będzie potwierdzone odrębnym protokołem. Instalacja alarmowa sieci w czasie jej eksploatacji badana będzie reflektometrem Wykonawca przeprowadzi przy pomocy niezaleŝnej od siebie firmy 100% badanie spawów metodą radiograficzną lub ultradźwiękową. 3

4 2.10. Projekt organizacji ruchu na roboty przez wszystkie ulice oraz decyzja na wejście w pas drogowy po stronie Wykonawcy Wykonawca zapewni całość koniecznych materiałów do zrealizowania przyłączy sieci cieplnej (dot. zad 2-4) W pomieszczeniach węzłów naleŝy zamontować spawalne zawory odcinające (dotyczy wszystkich zadań) Dostarczone rury i elementy preizolowane muszą spełniać warunki norm PN - EN 253, 448, 488 i 489, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne opisanym w tych normach Do pianki i rur naleŝy dostarczyć certyfikaty jakościowe, z których musi wynikać między innymi współczynnik przewodności cieplnej i temperatura robocza. Minimalne parametry pianki: - maksymalna temperatura dla pracy ciągłej - 135ºC. - przewodność cieplna < W/m K Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do pienienia poliuretanu freonów twardych i miękkich oraz CO 2 zarówno dla rur jak i dla kształtek. Płaszcz osłonowy z twardego polietylenu zgodnie z PN-EN 253:2005+PN-EN 253:2005/A1, z certyfikatem wg PN-EN 10204/3.1. Kolana preizolowane wykonane zgodnie z PN-EN 448:2005, wykonane jako gięte o promieniu 3Dz, (owalizacja w obszarze gięcia zgodnie z normą powinna wynosić poniŝej 6%). Zawory do odpowietrzeń/odwodnień wykonane ze stali nierdzewnej. Izolacja złącz przy uŝyciu muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie (uszczelnienie klejem termotopliwym i kauczukiem butylowym), zaślepienie otworów wlewowych przy uŝyciu korków zgrzewanych, złącze powinno spełniać wymagania normy PN-EN 489:2005. Nie dopuszcza się izolacji złącz przy uŝyciu muf składanych, NT lub łupek PUR Na trzy dni przed terminem odbioru kaŝdego zadania, Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu następujące dokumenty: oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania zadania z projektem budowlanym oraz Warunkami Zamówienia; dokumentację powykonawczą Wykonawca robót uaktualni schemat sieci c.o., schemat systemu alarmowego oraz naniesie ewentualne zmiany tras na przekazanej wcześniej dokumentacji; protokoły odbiorów terenów; badania radiograficzne lub ultradźwiękowe spawów; dokumentację powykonawczą geodezyjną w czterech egzemplarzach; protokół odbioru instalacji alarmowej; protokoły odbioru robót zanikających i prób ciśnieniowych; badania zagęszczenia gruntu w pasach drogowych, w przypadku gdy będzie to wymagane przez zarządcę drogi, 4

5 karta przekazania odpadu - dotyczy odpadów poprodukcyjnych (materiały preizolowane), karta przekazania odpadu dotyczy ewentualnego gruzu Przed przystąpieniem do złoŝenia oferty zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy. 3. Wymagane terminy wykonania oraz warunki gwarancji 3.1.Wymagany termin wykonania zamówienia: Połączenie technologiczne Zadanie nr 1 ul. Kraszewskiego do dnia r, Zadanie nr 2 ul. Warsztatowa (Baj Pros) do dnia r, Zadanie nr 3 ul. Kasprowicza Reja: budynek nr 1 (odcinek pkt. 1 11) do dnia r, budynek nr 2 (odcinek pkt 12 14) do dnia r, Zadanie nr 4 ul. Jana Styki do dnia r. Odtworzenie terenu Zadanie nr 1 ul. Kraszewskiego do dnia r, Zadanie nr 2 ul. Warsztatowa (Baj Pros) do dnia r, Zadanie nr 3 ul. Kasprowicza Reja: budynek nr 1 (odcinek pkt. 1 11) do dnia r, budynek nr 2 (odcinek pkt 12 14) do dnia r. Zadanie nr 4 ul. Jana Styki do dnia r Warunki gwarancji: Okres udzielonej gwarancji musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, lecz nie więcej niŝ 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Wykonawca gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku awarii uniemoŝliwiającej pracę sieci Wykonawca w ciągu 24 godzin od zawiadomienia przywróci jej prawidłowe działanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad i awarii siłami własnymi w przypadku niedochowania powyŝszych terminów przez Wykonawcę. W takim przypadku kosztami naprawy Zamawiający obciąŝy Wykonawcę. Oferty niespełniające powyŝszych warunków zostaną odrzucone. 5

6 II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) i Polskimi Normami, w szczególności: PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych. 2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 2.1. Załączniki graficzne z naniesionymi trasami przyłączy cieplnych Zamawiający przekaŝe uzgodnienia ZUD w Pile i z właścicielami terenów. 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestycja Adres Opracowanie : Przebudowa systemu wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA 19.4. Dla wykonania instalacji alarmowej naleŝy opracować schemat w formie wydruku i pliku CAD w formacie *.dwg (na płycie CD), załączony do dokumentacji technicznej sieci. 19.5. Przewody w mufach naleŝy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA DOZIEMNA GAZU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA DOZIEMNA GAZU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA DOZIEMNA GAZU INWESTYCJA: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku 1 Specyfikacja techniczna ST-S-00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV; 45331100-7, 45332200-5, 45331000-6, 45321000-3, 45210000-2) 2 Spis treści 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...4 2. TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana,

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana, Piekary Śląskie, 02.07.2014 r. Ludyga Adrian PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-073/13-00

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo