Przedmiot zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa hali obsługowo-naprawczej a w szczególności wykonanie prac: a) wykonanie projektu technologii wraz z rozmieszczeniem stanowisk pracy, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia a w szczególności projektu technologii myjni autobusów, stacji kontroli pojazdów, linii obsługi codziennej, zaplecza technicznego itp. b) wykonanie projektu rozbiórki istniejących obiektów tj. hal naprawczych nr 2 i 3 oraz budynku magazynowego w celu przygotowania terenu do realizacji budowy hali obsługowo-naprawczej; projekt winien uwzględniać pozostawienie części budynku hali nr 2 tj. części, w której znajduje się rozdzielnia niskiego napięcia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę tych obiektów, c) wykonanie projektu budowlanego budowy budynku hali obsługowo-naprawczej o przykładowych parametrach i wymaganiach z ewentualnym wykorzystaniem rozwiązań zawartych we wstępnej koncepcji budowy obiektu i tak np.: powierzchnia zabudowy: ok m 2, kubatura: ok m 3, wymiary: długość ok. 60m (10 segmentów), szerokość ok. 30/35m w poszczególnych przekrojach, liczba kondygnacji : ok. 4 w tym jedna podziemna zawierające np.: podziemie: pod częścią socjalną i stanowiskami obsługi codziennej (łącznie np. pod 3 segmentami hali) zawierające węzeł cieplny, sprężarkownię, pomieszczenia techniczne i magazynowe, przestrzeń roboczą pod stanowiskami obsługi codziennej, parter: stanowiska obsługowo-naprawcze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia zaplecza technicznego (wulkanizatornia, akumulatornia, itp.) i socjalno-bytowego, itp. I piętro: pomieszczenia magazynowe i zaplecza socjalno-bytowego, itp. II piętro: pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne, itp. ilość segmentów hali: ok. 10 o szerokości ok. 6m składające się np. z: 5 stanowisk obsługowo-naprawczych bez kanałów - zalecane, 2 stanowiska obsługi codziennej z podziemiem roboczym kanałami oraz z myjnią szczotkową - zalecane, 1 stanowisko Stacji Kontroli Pojazdów z kanałem, zalecane, 1 stanowisko myjni do mycia wnętrz autobusów - zalecane, zaplecze biurowe i socjalno-bytowe (zalecane: jeden segment hali) zasilanie w media: energia elektryczna: z istniejącej rozdzielni niskiego napięcia, energia cieplna: z istniejącego przyłącza sieci miejskiej, woda: z istniejącego przyłącza sieci miejskiej, ścieki deszczowe: do istniejącego kolektora sieci miejskiej, ścieki sanitarne i przemysłowe: do istniejącego kolektora sieci miejskiej, inne wg ustaleń z Zamawiającym Wykonawca dokona ekspertyzy - audytu zapotrzebowania na wszystkie media dla wszystkich obiektów Zamawiającego wraz z uzyskaniem przydziału mocy. konstrukcja (zalecana): ściany: szkieletowa pokryta płytami warstwowymi z pianki poliuretanowej typu PIR/IPN Str. 1

2 2/6 dach: szkieletowa pokryta płytami warstwowymi z pianki poliuretanowej typu PIR/IPN instalacje wewnętrzne wynikające z projektu technologicznego w tym: elektryczna energooszczędna wspomagana panelami np.:fotogalwaniki, cieplna z węzłem cieplnym, oparta na aparatach grzewczych oraz wykorzystująca ekologiczne źródła energii np. kolektory słoneczne, wodno-kanalizacyjna, sprężonego powietrza, dystrybucji olejów i płynów eksploatacyjnych, odbioru oleju przepracowanego, wentylacyjna wymuszona: ogólna i miejscowa wyciągu spalin z poszczególnych stanowisk (np. wyciągi szynowe), odkurzania przemysłowego centralnego na stanowiskach OC (ok. 2 punkty) oraz myjni wewnętrznej (ok. 2 punkty), monitoringu wizyjnego, teletechniczna: komputerowa, telefoniczna, alarmowa, radiowęzła wewnętrznego, itp., maszyny i urządzenia (zalecane): bramy wjazdowe na stanowiska: szybkobieżne harmonijkowe przezierne na stanowiskach OC, segmentowe przezierne na pozostałych stanowiskach, dźwig towarowy do transportu materiałów do magazynu: ilość przystanków: 3, udźwig ok kg, myjnia szczotkowa autobusów (stacjonarna) z systemem mycia podwozi oraz systemem oczyszczania i odzysku wody 2 stanowiska, podnośniki obsługowe chwytakowe do obsługi autobusów 2 i 3 osiowych: 4-ro kolumnowe o udźwigu 24 ton 4 szt., 6-cio kolumnowe o udźwigu 36 ton 2 szt. podnośniki kanałowe o udźwigu do 15 ton, platforma podnośnikowa przejezdna do demontażu/montażu podzespołów z/w autobusów o udźwigu ok. 2 ton, sprężarka śrubowa o wydajności dostosowanej do realizowanych procesów, dystrybutor olejów i płynów eksploatacyjnych (łącznie 6 nalewaków do oleju + 3 nalewaków do płynów) z elektronicznym systemem dystrybucji, odkurzacz przemysłowy centralny umożliwiający skuteczne odkurzanie wnętrza autobusów jednocześnie z dwóch punktów instalacji /stanowisko obsługowe, urządzenia do wymiany i obsługi ogumienia: montażownica(e) kół o średnicy od 12 do 24 wyważarka kół samochodów osobowych i ciężarowych, urządzenie do parowego mycia wnętrz autobusów, urządzenie do ciśnieniowego mycia podzespołów wymontowanych z autobusów, wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów wg statusu stacji okręgowej, agregat prądotwórczy o mocy wystarczającej do utrzymania ciągłości funkcjonowania projektowanego obiektu, klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych, itp. d) wykonanie projektu budowy niezależnego stanowiska do mycia ciśnieniowego podzespołów wymontowanych z pojazdów i zamontowanych na pojeździe, Str. 2

3 3/6 e) wykonanie projektu budowy altany do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych, f) wykonanie projektów budowlanych budowy/przebudowy sieci i instalacji zasilających projektowany obiekt w szczególności: sieci energetycznej w tym oświetlenia terenu, sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej i p-poż., sieci kanalizacyjnej: deszczowej, sanitarnej i przemysłowej, sieci teletechnicznej (światłowodowej): komputerowej, telefonicznej, monitoringu wizyjnego, alarmowej, itp. z istniejących punktów zasilania do projektowanego obiektu. g) wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z rozporządzeniem z następującymi elementami uwzględniającymi warunki decyzji oraz Uchwałą Rady Miasta Płock 557/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009r : projekt budowy dróg komunikacyjnych i ciągów pieszych dla całego terenu zajezdni autobusowej Zamawiającego, projekt budowy stanowisk parkingowych dla wszystkich autobusów Zamawiającego na terenie całej zajezdni w tym w miejscu po rozbiórce hali nr 2, projekt budowy stanowisk parkingowych dla pojazdów ciężarowych i osobowych korzystających z usług Stacji Kontroli Pojazdów wg obowiązujących przepisów, projekt budowy stanowisk parkingowych pojazdów osobowych pracowników i klientów Zamawiającego, projekt budowy ogrodzenia terenu, projekt zagospodarowania zieleni, itp. h) wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach, i) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, j) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, k) opracowanie organizacji i synchronizacji prac związanych z realizacją robót z uwzględnieniem specyfiki zakładu oraz konieczności jego funkcjonowania podczas realizacji zadania w tym opracowanie projektu organizacji ruchu: rozwiązania docelowe i na czas trwania budowy w tym projekt tymczasowego stanowiska do zewnętrznego mycia autobusów oraz oświetlenia terenu w trakcie trwania budowy, itp. l) opracowanie przedmiarów robót oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji, m) dokonanie ekspertyzy zapotrzebowania na media dla wszystkich obiektów Zamawiającego w tym na energię elektryczną i cieplną w celu ustalenia zapotrzebowania na media przy założeniu optymalizacji kosztów eksploatacji obiektów Zamawiającego, wraz z uzyskaniem przydziału mocy, n) analiza gospodarki wodno-ściekowej, o) uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, które są konieczne do właściwego opracowania dokumentacji, p) wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie zależnych od projektanta, q) wykonanie wszelkich dokumentów, w tym dodatkowych i pomocniczych opracowań projektowych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, warunków na przyłączenie projektowanego obiektu do sieci zewnętrznych i innych zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także dokumentów do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji w/w robót budowlanych, Str. 3

4 4/6 r) wykonanie na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych, wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych, s) wykonanie badania warunków techniczno-geologicznych. Badania winny być wykonane przed rozpoczęciem prac projektowych a ich wyniki wraz z wnioskami winny być przedstawione Zamawiającemu. t) uwzględnienie w opracowaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz do wskazania wymaganych atestów i certyfikatów. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do wymagań Zamawiającego, aby dokumentacja projektowa określała jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, w celu zapewnienia konkurencyjności, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych. Nie dopuszcza się na jakimkolwiek etapie przygotowania dokumentacji stosowania nazw własnych produktów pod rygorem uznania oferty za nieważną u) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, obejmującego w szczególności: wizytacje na budowie mające na celu w szczególności stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane), dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji jej przeróbek lub adaptacji na etapie realizacji robót budowlanych do czasu ich zakończenia, udział w naradach związanych z inwestycją, wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień, wykonywanie czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie, a w przypadku określonym w p-pkt a) powyżej, także samoistnie. Wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień będzie się odbywać niezwłocznie, natomiast dokonywanie zmian i uzupełnień w terminie jak najszybszym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3. Świadczenie, na każde żądanie Zamawiającego, usług doradcy do spraw przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budowy w oparciu o dokumentację projektową w tym w opracowaniu SIWZ, przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy na wykonanie robót budowlanych. W zakresie świadczenia usług doradcy ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: występowania w charakterze doradcy ds. przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego toku przygotowania i prowadzenia ww. postępowania, niezwłocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamówienia, umożliwiającego wykonanie czynności w postępowaniu w terminach przewidzianych w Ustawie oraz udzielania na żądanie Zamawiającego lub komisji przetargowej w ww. postępowaniu opinii w formie pisemnej w przedmiotowym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, niezwłocznego dokonywania uzgodnionych dwustronnie zmian i uzupełnień Dokumentacji jej przeróbek lub adaptacji, na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Str. 4

5 5/6 polegających na realizacji poszczególnych etapów budynku /kompleksu, do jego zakończenia, w sposób umożliwiający wykonanie czynności w ww. postępowaniu w terminach przewidzianych w Ustawie i wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca wskaże imiennie osobę pełniącą funkcję doradcy z ramienia Wykonawcy. 4. Wprowadzanie nieistotnych zmian do projektu budowlanego, zgłoszonych do wykonania na etapie realizacji robót budowlanych w ramach nadzoru autorskiego. 5. Przekazanie Zamawiającemu: projektu budowlanego obejmującego prace rozbiórkowe wraz z projektem zagospodarowania terenu w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), zawierających wszystkie niezbędne uzgodnienia do wydania decyzji pozwolenia na budowę; dodatkowo po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy wykonać kserokopię (1 egz.) kompletnego projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z projektem zagospodarowania terenu w 5 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF), projektu organizacji prowadzenia robót budowlanych, w tym projektu organizacji ruchu w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF), kosztorysów inwestorskich opracowanych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF). Sporządzenie kosztorysu w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysów ofertowych opracowanych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF). Sporządzenie kosztorysu w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót, dokumentacji z badań geotechnicznych w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), pozostałych opracowań, informacji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2 egzemplarzach na płycie CD/DVD, w tym 1 egzemplarz "Inwestorski" - pełny, drugi egzemplarz "Przetargowy" bez kosztorysów inwestorskich. Każda branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na część graficzną dokumentacji dopuszcza się zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD/DVD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowokosztorysowej w wersji papierowej. Zamawiający wymaga, żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się Str. 5

6 6/6 zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Płyta CD/DVD powinna być skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami organu Administracji Architektoniczno -Budowlanej. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD/DVD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej, 6. złożenie, po zakończeniu projektowania, pisemnego oświadczenia, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że została wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć oświadczenie winno być złożone na stosownych formularzach wymaganych przez organ Administracji Architektoniczno Budowlanej. 7. podpisanie dokumentacji tj. wszystkich opracowań branżowych i kosztorysowych przez osoby ją wykonujące wraz z potwierdzeniem uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu, 8. uzyskanie sprawdzenia kompletnej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności, 9. uzgodnienie z Zamawiającym projektu technologii przed przystąpieniem do dalszych prac, 10. umożliwienie Zamawiającemu wglądu do dokumentów dotyczących przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji prac, 11. składanie sprawozdań z realizacji zleconego zakresu prac w trybie uzgodnionym z Zamawiającym. 12. wyznaczenie imiennie osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków wynikających z przedmiotu umowy i niezwłoczne poinformowanie o tym Zamawiającego, 13. realizacja przedmiotu umowy w następujących terminach: a) rozpoczęcie prac: z dniem podpisania umowy, b) zakończenie prac projektowych, złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wyłączeniem projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę: w maksymalnym terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, c) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, d) termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego: do dnia przeprowadzenia odbioru końcowego Inwestycji i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku hali (wstępnie założony termin zakończenia Inwestycji- IV kwartał 2014r.). Str. 6

Umowa o prace projektowe

Umowa o prace projektowe 1/9 Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w Płocku w dniu... pomiędzy: Komunikacją Miejską - Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 dla zadania: Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Płocku, mieszczącego się przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

wewnętrzne i zewnętrzne, b) projektów w branży sanitarnej obejmującego instalacje w budynku: wodnokanalizacyjne,

wewnętrzne i zewnętrzne, b) projektów w branży sanitarnej obejmującego instalacje w budynku: wodnokanalizacyjne, Strona 1 z 6 Warszawa: Wykonanie branżowych projektów i dokumentacji technicznej budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Centralnego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia kolizji stacji

Warszawa: Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia kolizji stacji Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 172309-2013 z dnia 2013-08-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. zinwentaryzowanie kabli energetycznych oraz istniejącej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie.

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i termomodernizacji budynku gimnazjum imienia Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie 1. Informacje ogólne 1. Wykonawca powinien

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr / 2009. na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH

U M O W A Nr / 2009. na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH U M O W A Nr / 2009 ZAŁACZNIK NR 9 WZÓR na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH zawarta w dniu....2009 roku pomiędzy; Gminą Tuszyn reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej 1. Przedmiot dokumentacji projektowej Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego 8

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego 8 Załącznik nr 7.20 do SIWZ Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. Nazwa Projektu Nr umowy o dofinansowanie: Rewitalizacja Traktu Książęcego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/ Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu 1 I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu - usługa

Ogłoszenie o przetargu - usługa Ogłoszenie o przetargu - usługa na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Lubochni" Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Do przetargu nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Spis treści 1. 1.WSTĘP... 41 1.1. Przedmiot SST...

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prace projektowe nr.. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów reprezentowanym przez:

UMOWA o prace projektowe nr.. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów reprezentowanym przez: ZP/UR/93/2014 Zał. nr 3 do siwz Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej na przebudowę budynków A2, A3 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków Nr Sprawy ZP 17/2008 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Techniczny GRUPA 1 Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ogólnobudowlanej wraz z projektami branżowymi, na podstawie koncepcji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kruszwica, dnia 29 maja 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mnki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mnki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mnki.pl Kielce: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S O W Y C H N A U L. J A N A N O W A K A J E Z I O R AŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 3/AI/4.8/UG/2014 Katowice, dn. 14.04.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nr postępowania 3/AI/4.8/UG/2014 Katowice, dn. 14.04.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr postępowania 3/AI/4.8/UG/2014 Katowice, dn. 14.04.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (około 15 lokali mieszkalnych) wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosirslupsk.naszbip.pl Słupsk: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadion im. Kazimierza Górskiego. 1. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

098OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

098OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 098OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 1. Nazwa oraz adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie

Zapytanie ofertowe. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie Świnice Warckie, dn. 19 sierpnia 2014r. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo