Przedmiot zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa hali obsługowo-naprawczej a w szczególności wykonanie prac: a) wykonanie projektu technologii wraz z rozmieszczeniem stanowisk pracy, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia a w szczególności projektu technologii myjni autobusów, stacji kontroli pojazdów, linii obsługi codziennej, zaplecza technicznego itp. b) wykonanie projektu rozbiórki istniejących obiektów tj. hal naprawczych nr 2 i 3 oraz budynku magazynowego w celu przygotowania terenu do realizacji budowy hali obsługowo-naprawczej; projekt winien uwzględniać pozostawienie części budynku hali nr 2 tj. części, w której znajduje się rozdzielnia niskiego napięcia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę tych obiektów, c) wykonanie projektu budowlanego budowy budynku hali obsługowo-naprawczej o przykładowych parametrach i wymaganiach z ewentualnym wykorzystaniem rozwiązań zawartych we wstępnej koncepcji budowy obiektu i tak np.: powierzchnia zabudowy: ok m 2, kubatura: ok m 3, wymiary: długość ok. 60m (10 segmentów), szerokość ok. 30/35m w poszczególnych przekrojach, liczba kondygnacji : ok. 4 w tym jedna podziemna zawierające np.: podziemie: pod częścią socjalną i stanowiskami obsługi codziennej (łącznie np. pod 3 segmentami hali) zawierające węzeł cieplny, sprężarkownię, pomieszczenia techniczne i magazynowe, przestrzeń roboczą pod stanowiskami obsługi codziennej, parter: stanowiska obsługowo-naprawcze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia zaplecza technicznego (wulkanizatornia, akumulatornia, itp.) i socjalno-bytowego, itp. I piętro: pomieszczenia magazynowe i zaplecza socjalno-bytowego, itp. II piętro: pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne, itp. ilość segmentów hali: ok. 10 o szerokości ok. 6m składające się np. z: 5 stanowisk obsługowo-naprawczych bez kanałów - zalecane, 2 stanowiska obsługi codziennej z podziemiem roboczym kanałami oraz z myjnią szczotkową - zalecane, 1 stanowisko Stacji Kontroli Pojazdów z kanałem, zalecane, 1 stanowisko myjni do mycia wnętrz autobusów - zalecane, zaplecze biurowe i socjalno-bytowe (zalecane: jeden segment hali) zasilanie w media: energia elektryczna: z istniejącej rozdzielni niskiego napięcia, energia cieplna: z istniejącego przyłącza sieci miejskiej, woda: z istniejącego przyłącza sieci miejskiej, ścieki deszczowe: do istniejącego kolektora sieci miejskiej, ścieki sanitarne i przemysłowe: do istniejącego kolektora sieci miejskiej, inne wg ustaleń z Zamawiającym Wykonawca dokona ekspertyzy - audytu zapotrzebowania na wszystkie media dla wszystkich obiektów Zamawiającego wraz z uzyskaniem przydziału mocy. konstrukcja (zalecana): ściany: szkieletowa pokryta płytami warstwowymi z pianki poliuretanowej typu PIR/IPN Str. 1

2 2/6 dach: szkieletowa pokryta płytami warstwowymi z pianki poliuretanowej typu PIR/IPN instalacje wewnętrzne wynikające z projektu technologicznego w tym: elektryczna energooszczędna wspomagana panelami np.:fotogalwaniki, cieplna z węzłem cieplnym, oparta na aparatach grzewczych oraz wykorzystująca ekologiczne źródła energii np. kolektory słoneczne, wodno-kanalizacyjna, sprężonego powietrza, dystrybucji olejów i płynów eksploatacyjnych, odbioru oleju przepracowanego, wentylacyjna wymuszona: ogólna i miejscowa wyciągu spalin z poszczególnych stanowisk (np. wyciągi szynowe), odkurzania przemysłowego centralnego na stanowiskach OC (ok. 2 punkty) oraz myjni wewnętrznej (ok. 2 punkty), monitoringu wizyjnego, teletechniczna: komputerowa, telefoniczna, alarmowa, radiowęzła wewnętrznego, itp., maszyny i urządzenia (zalecane): bramy wjazdowe na stanowiska: szybkobieżne harmonijkowe przezierne na stanowiskach OC, segmentowe przezierne na pozostałych stanowiskach, dźwig towarowy do transportu materiałów do magazynu: ilość przystanków: 3, udźwig ok kg, myjnia szczotkowa autobusów (stacjonarna) z systemem mycia podwozi oraz systemem oczyszczania i odzysku wody 2 stanowiska, podnośniki obsługowe chwytakowe do obsługi autobusów 2 i 3 osiowych: 4-ro kolumnowe o udźwigu 24 ton 4 szt., 6-cio kolumnowe o udźwigu 36 ton 2 szt. podnośniki kanałowe o udźwigu do 15 ton, platforma podnośnikowa przejezdna do demontażu/montażu podzespołów z/w autobusów o udźwigu ok. 2 ton, sprężarka śrubowa o wydajności dostosowanej do realizowanych procesów, dystrybutor olejów i płynów eksploatacyjnych (łącznie 6 nalewaków do oleju + 3 nalewaków do płynów) z elektronicznym systemem dystrybucji, odkurzacz przemysłowy centralny umożliwiający skuteczne odkurzanie wnętrza autobusów jednocześnie z dwóch punktów instalacji /stanowisko obsługowe, urządzenia do wymiany i obsługi ogumienia: montażownica(e) kół o średnicy od 12 do 24 wyważarka kół samochodów osobowych i ciężarowych, urządzenie do parowego mycia wnętrz autobusów, urządzenie do ciśnieniowego mycia podzespołów wymontowanych z autobusów, wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów wg statusu stacji okręgowej, agregat prądotwórczy o mocy wystarczającej do utrzymania ciągłości funkcjonowania projektowanego obiektu, klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych, itp. d) wykonanie projektu budowy niezależnego stanowiska do mycia ciśnieniowego podzespołów wymontowanych z pojazdów i zamontowanych na pojeździe, Str. 2

3 3/6 e) wykonanie projektu budowy altany do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych, f) wykonanie projektów budowlanych budowy/przebudowy sieci i instalacji zasilających projektowany obiekt w szczególności: sieci energetycznej w tym oświetlenia terenu, sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej i p-poż., sieci kanalizacyjnej: deszczowej, sanitarnej i przemysłowej, sieci teletechnicznej (światłowodowej): komputerowej, telefonicznej, monitoringu wizyjnego, alarmowej, itp. z istniejących punktów zasilania do projektowanego obiektu. g) wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z rozporządzeniem z następującymi elementami uwzględniającymi warunki decyzji oraz Uchwałą Rady Miasta Płock 557/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009r : projekt budowy dróg komunikacyjnych i ciągów pieszych dla całego terenu zajezdni autobusowej Zamawiającego, projekt budowy stanowisk parkingowych dla wszystkich autobusów Zamawiającego na terenie całej zajezdni w tym w miejscu po rozbiórce hali nr 2, projekt budowy stanowisk parkingowych dla pojazdów ciężarowych i osobowych korzystających z usług Stacji Kontroli Pojazdów wg obowiązujących przepisów, projekt budowy stanowisk parkingowych pojazdów osobowych pracowników i klientów Zamawiającego, projekt budowy ogrodzenia terenu, projekt zagospodarowania zieleni, itp. h) wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach, i) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, j) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, k) opracowanie organizacji i synchronizacji prac związanych z realizacją robót z uwzględnieniem specyfiki zakładu oraz konieczności jego funkcjonowania podczas realizacji zadania w tym opracowanie projektu organizacji ruchu: rozwiązania docelowe i na czas trwania budowy w tym projekt tymczasowego stanowiska do zewnętrznego mycia autobusów oraz oświetlenia terenu w trakcie trwania budowy, itp. l) opracowanie przedmiarów robót oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji, m) dokonanie ekspertyzy zapotrzebowania na media dla wszystkich obiektów Zamawiającego w tym na energię elektryczną i cieplną w celu ustalenia zapotrzebowania na media przy założeniu optymalizacji kosztów eksploatacji obiektów Zamawiającego, wraz z uzyskaniem przydziału mocy, n) analiza gospodarki wodno-ściekowej, o) uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, które są konieczne do właściwego opracowania dokumentacji, p) wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie zależnych od projektanta, q) wykonanie wszelkich dokumentów, w tym dodatkowych i pomocniczych opracowań projektowych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, warunków na przyłączenie projektowanego obiektu do sieci zewnętrznych i innych zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także dokumentów do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji w/w robót budowlanych, Str. 3

4 4/6 r) wykonanie na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych, wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych, s) wykonanie badania warunków techniczno-geologicznych. Badania winny być wykonane przed rozpoczęciem prac projektowych a ich wyniki wraz z wnioskami winny być przedstawione Zamawiającemu. t) uwzględnienie w opracowaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz do wskazania wymaganych atestów i certyfikatów. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do wymagań Zamawiającego, aby dokumentacja projektowa określała jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, w celu zapewnienia konkurencyjności, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych. Nie dopuszcza się na jakimkolwiek etapie przygotowania dokumentacji stosowania nazw własnych produktów pod rygorem uznania oferty za nieważną u) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, obejmującego w szczególności: wizytacje na budowie mające na celu w szczególności stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane), dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji jej przeróbek lub adaptacji na etapie realizacji robót budowlanych do czasu ich zakończenia, udział w naradach związanych z inwestycją, wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień, wykonywanie czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie, a w przypadku określonym w p-pkt a) powyżej, także samoistnie. Wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień będzie się odbywać niezwłocznie, natomiast dokonywanie zmian i uzupełnień w terminie jak najszybszym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3. Świadczenie, na każde żądanie Zamawiającego, usług doradcy do spraw przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budowy w oparciu o dokumentację projektową w tym w opracowaniu SIWZ, przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy na wykonanie robót budowlanych. W zakresie świadczenia usług doradcy ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: występowania w charakterze doradcy ds. przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego toku przygotowania i prowadzenia ww. postępowania, niezwłocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamówienia, umożliwiającego wykonanie czynności w postępowaniu w terminach przewidzianych w Ustawie oraz udzielania na żądanie Zamawiającego lub komisji przetargowej w ww. postępowaniu opinii w formie pisemnej w przedmiotowym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, niezwłocznego dokonywania uzgodnionych dwustronnie zmian i uzupełnień Dokumentacji jej przeróbek lub adaptacji, na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Str. 4

5 5/6 polegających na realizacji poszczególnych etapów budynku /kompleksu, do jego zakończenia, w sposób umożliwiający wykonanie czynności w ww. postępowaniu w terminach przewidzianych w Ustawie i wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca wskaże imiennie osobę pełniącą funkcję doradcy z ramienia Wykonawcy. 4. Wprowadzanie nieistotnych zmian do projektu budowlanego, zgłoszonych do wykonania na etapie realizacji robót budowlanych w ramach nadzoru autorskiego. 5. Przekazanie Zamawiającemu: projektu budowlanego obejmującego prace rozbiórkowe wraz z projektem zagospodarowania terenu w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), zawierających wszystkie niezbędne uzgodnienia do wydania decyzji pozwolenia na budowę; dodatkowo po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy wykonać kserokopię (1 egz.) kompletnego projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z projektem zagospodarowania terenu w 5 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF), projektu organizacji prowadzenia robót budowlanych, w tym projektu organizacji ruchu w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF), kosztorysów inwestorskich opracowanych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF). Sporządzenie kosztorysu w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysów ofertowych opracowanych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF). Sporządzenie kosztorysu w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót, dokumentacji z badań geotechnicznych w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), pozostałych opracowań, informacji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2 egzemplarzach na płycie CD/DVD, w tym 1 egzemplarz "Inwestorski" - pełny, drugi egzemplarz "Przetargowy" bez kosztorysów inwestorskich. Każda branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na część graficzną dokumentacji dopuszcza się zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD/DVD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowokosztorysowej w wersji papierowej. Zamawiający wymaga, żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się Str. 5

6 6/6 zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Płyta CD/DVD powinna być skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami organu Administracji Architektoniczno -Budowlanej. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD/DVD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej, 6. złożenie, po zakończeniu projektowania, pisemnego oświadczenia, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że została wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć oświadczenie winno być złożone na stosownych formularzach wymaganych przez organ Administracji Architektoniczno Budowlanej. 7. podpisanie dokumentacji tj. wszystkich opracowań branżowych i kosztorysowych przez osoby ją wykonujące wraz z potwierdzeniem uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu, 8. uzyskanie sprawdzenia kompletnej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności, 9. uzgodnienie z Zamawiającym projektu technologii przed przystąpieniem do dalszych prac, 10. umożliwienie Zamawiającemu wglądu do dokumentów dotyczących przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji prac, 11. składanie sprawozdań z realizacji zleconego zakresu prac w trybie uzgodnionym z Zamawiającym. 12. wyznaczenie imiennie osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków wynikających z przedmiotu umowy i niezwłoczne poinformowanie o tym Zamawiającego, 13. realizacja przedmiotu umowy w następujących terminach: a) rozpoczęcie prac: z dniem podpisania umowy, b) zakończenie prac projektowych, złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wyłączeniem projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę: w maksymalnym terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, c) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, d) termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego: do dnia przeprowadzenia odbioru końcowego Inwestycji i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku hali (wstępnie założony termin zakończenia Inwestycji- IV kwartał 2014r.). Str. 6

Umowa o prace projektowe

Umowa o prace projektowe 1/9 Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w Płocku w dniu... pomiędzy: Komunikacją Miejską - Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 dla zadania: Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Płocku, mieszczącego się przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13.

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13. . pieczęć zamawiającego znak sprawy OR.2600.2.23.2016 Łask, dn. 12 maja 2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r. Piaski, dn. 23.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Piaski, dnia 14.06.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół w Piaskach ul. Partyzantów 19 21-050 Piaski tel. 815821001, faks: 815821001, e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl

Bardziej szczegółowo

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mały Rudnik, 10.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie 1 - Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zał. nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Adres obiektu budowlanego: Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dot. zajezdni

Wymagania techniczne dot. zajezdni Załącznik nr 9 do umowy nr.. z dnia. Wymagania techniczne dot. zajezdni 1. Wymagania dla zaplecza technicznego zajezdni 1.1. Obiekt zajezdni oraz filie, jeżeli operator planuje eksploatację więcej niż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 27.01.2016r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328110-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków usytuowanych w

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Irena Jędrzejewska

Dyrektor Irena Jędrzejewska Tczew: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dot. budowy sali gimnastycznej przy ZSRziK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

wewnętrzne i zewnętrzne, b) projektów w branży sanitarnej obejmującego instalacje w budynku: wodnokanalizacyjne,

wewnętrzne i zewnętrzne, b) projektów w branży sanitarnej obejmującego instalacje w budynku: wodnokanalizacyjne, Strona 1 z 6 Warszawa: Wykonanie branżowych projektów i dokumentacji technicznej budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Centralnego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia kolizji stacji

Warszawa: Projekt budowlany i wykonawczy usunięcia kolizji stacji Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 172309-2013 z dnia 2013-08-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. zinwentaryzowanie kabli energetycznych oraz istniejącej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Kalwaria Pacławska, dnia

Kalwaria Pacławska, dnia Kalwaria Pacławska, dnia 4.10.2016. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu ul. Marcelińska 71, w ramach przystosowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej 1. Przedmiot dokumentacji projektowej Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA 3 PRAC ARCHITEKTA Szczegółowy zakres prac ARCHITEKTA objęty niniejszym regulaminem został określony w Tabeli nr 3. z uwzględnieniem następujących etapów: A. Prace przedprojektowe Prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

I. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, na podstawie Programu funkcjonalno użytkowego, kompletnej dokumentacji wraz z realizacją:

I. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, na podstawie Programu funkcjonalno użytkowego, kompletnej dokumentacji wraz z realizacją: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, na podstawie Programu funkcjonalno użytkowego, kompletnej dokumentacji wraz z realizacją: - doposażenia w zabawki oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie.

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i termomodernizacji budynku gimnazjum imienia Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie 1. Informacje ogólne 1. Wykonawca powinien

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr / 2009. na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH

U M O W A Nr / 2009. na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH U M O W A Nr / 2009 ZAŁACZNIK NR 9 WZÓR na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH zawarta w dniu....2009 roku pomiędzy; Gminą Tuszyn reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Rutki reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I /pieczęć Wykonawcy/ CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 08.02.2016r. Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej

Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczenia usytuowanego na poziomie sutereny w segmencie A Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wordsieradz.pl Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka Burmistrz Miasta Milanówka działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Danowo, gmina Goleniów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. Cel zadania: a)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo