Przedmiot zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa hali obsługowo-naprawczej a w szczególności wykonanie prac: a) wykonanie projektu technologii wraz z rozmieszczeniem stanowisk pracy, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia a w szczególności projektu technologii myjni autobusów, stacji kontroli pojazdów, linii obsługi codziennej, zaplecza technicznego itp. b) wykonanie projektu rozbiórki istniejących obiektów tj. hal naprawczych nr 2 i 3 oraz budynku magazynowego w celu przygotowania terenu do realizacji budowy hali obsługowo-naprawczej; projekt winien uwzględniać pozostawienie części budynku hali nr 2 tj. części, w której znajduje się rozdzielnia niskiego napięcia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę tych obiektów, c) wykonanie projektu budowlanego budowy budynku hali obsługowo-naprawczej o przykładowych parametrach i wymaganiach z ewentualnym wykorzystaniem rozwiązań zawartych we wstępnej koncepcji budowy obiektu i tak np.: powierzchnia zabudowy: ok m 2, kubatura: ok m 3, wymiary: długość ok. 60m (10 segmentów), szerokość ok. 30/35m w poszczególnych przekrojach, liczba kondygnacji : ok. 4 w tym jedna podziemna zawierające np.: podziemie: pod częścią socjalną i stanowiskami obsługi codziennej (łącznie np. pod 3 segmentami hali) zawierające węzeł cieplny, sprężarkownię, pomieszczenia techniczne i magazynowe, przestrzeń roboczą pod stanowiskami obsługi codziennej, parter: stanowiska obsługowo-naprawcze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia zaplecza technicznego (wulkanizatornia, akumulatornia, itp.) i socjalno-bytowego, itp. I piętro: pomieszczenia magazynowe i zaplecza socjalno-bytowego, itp. II piętro: pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne, itp. ilość segmentów hali: ok. 10 o szerokości ok. 6m składające się np. z: 5 stanowisk obsługowo-naprawczych bez kanałów - zalecane, 2 stanowiska obsługi codziennej z podziemiem roboczym kanałami oraz z myjnią szczotkową - zalecane, 1 stanowisko Stacji Kontroli Pojazdów z kanałem, zalecane, 1 stanowisko myjni do mycia wnętrz autobusów - zalecane, zaplecze biurowe i socjalno-bytowe (zalecane: jeden segment hali) zasilanie w media: energia elektryczna: z istniejącej rozdzielni niskiego napięcia, energia cieplna: z istniejącego przyłącza sieci miejskiej, woda: z istniejącego przyłącza sieci miejskiej, ścieki deszczowe: do istniejącego kolektora sieci miejskiej, ścieki sanitarne i przemysłowe: do istniejącego kolektora sieci miejskiej, inne wg ustaleń z Zamawiającym Wykonawca dokona ekspertyzy - audytu zapotrzebowania na wszystkie media dla wszystkich obiektów Zamawiającego wraz z uzyskaniem przydziału mocy. konstrukcja (zalecana): ściany: szkieletowa pokryta płytami warstwowymi z pianki poliuretanowej typu PIR/IPN Str. 1

2 2/6 dach: szkieletowa pokryta płytami warstwowymi z pianki poliuretanowej typu PIR/IPN instalacje wewnętrzne wynikające z projektu technologicznego w tym: elektryczna energooszczędna wspomagana panelami np.:fotogalwaniki, cieplna z węzłem cieplnym, oparta na aparatach grzewczych oraz wykorzystująca ekologiczne źródła energii np. kolektory słoneczne, wodno-kanalizacyjna, sprężonego powietrza, dystrybucji olejów i płynów eksploatacyjnych, odbioru oleju przepracowanego, wentylacyjna wymuszona: ogólna i miejscowa wyciągu spalin z poszczególnych stanowisk (np. wyciągi szynowe), odkurzania przemysłowego centralnego na stanowiskach OC (ok. 2 punkty) oraz myjni wewnętrznej (ok. 2 punkty), monitoringu wizyjnego, teletechniczna: komputerowa, telefoniczna, alarmowa, radiowęzła wewnętrznego, itp., maszyny i urządzenia (zalecane): bramy wjazdowe na stanowiska: szybkobieżne harmonijkowe przezierne na stanowiskach OC, segmentowe przezierne na pozostałych stanowiskach, dźwig towarowy do transportu materiałów do magazynu: ilość przystanków: 3, udźwig ok kg, myjnia szczotkowa autobusów (stacjonarna) z systemem mycia podwozi oraz systemem oczyszczania i odzysku wody 2 stanowiska, podnośniki obsługowe chwytakowe do obsługi autobusów 2 i 3 osiowych: 4-ro kolumnowe o udźwigu 24 ton 4 szt., 6-cio kolumnowe o udźwigu 36 ton 2 szt. podnośniki kanałowe o udźwigu do 15 ton, platforma podnośnikowa przejezdna do demontażu/montażu podzespołów z/w autobusów o udźwigu ok. 2 ton, sprężarka śrubowa o wydajności dostosowanej do realizowanych procesów, dystrybutor olejów i płynów eksploatacyjnych (łącznie 6 nalewaków do oleju + 3 nalewaków do płynów) z elektronicznym systemem dystrybucji, odkurzacz przemysłowy centralny umożliwiający skuteczne odkurzanie wnętrza autobusów jednocześnie z dwóch punktów instalacji /stanowisko obsługowe, urządzenia do wymiany i obsługi ogumienia: montażownica(e) kół o średnicy od 12 do 24 wyważarka kół samochodów osobowych i ciężarowych, urządzenie do parowego mycia wnętrz autobusów, urządzenie do ciśnieniowego mycia podzespołów wymontowanych z autobusów, wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów wg statusu stacji okręgowej, agregat prądotwórczy o mocy wystarczającej do utrzymania ciągłości funkcjonowania projektowanego obiektu, klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych, itp. d) wykonanie projektu budowy niezależnego stanowiska do mycia ciśnieniowego podzespołów wymontowanych z pojazdów i zamontowanych na pojeździe, Str. 2

3 3/6 e) wykonanie projektu budowy altany do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych, f) wykonanie projektów budowlanych budowy/przebudowy sieci i instalacji zasilających projektowany obiekt w szczególności: sieci energetycznej w tym oświetlenia terenu, sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej i p-poż., sieci kanalizacyjnej: deszczowej, sanitarnej i przemysłowej, sieci teletechnicznej (światłowodowej): komputerowej, telefonicznej, monitoringu wizyjnego, alarmowej, itp. z istniejących punktów zasilania do projektowanego obiektu. g) wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z rozporządzeniem z następującymi elementami uwzględniającymi warunki decyzji oraz Uchwałą Rady Miasta Płock 557/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009r : projekt budowy dróg komunikacyjnych i ciągów pieszych dla całego terenu zajezdni autobusowej Zamawiającego, projekt budowy stanowisk parkingowych dla wszystkich autobusów Zamawiającego na terenie całej zajezdni w tym w miejscu po rozbiórce hali nr 2, projekt budowy stanowisk parkingowych dla pojazdów ciężarowych i osobowych korzystających z usług Stacji Kontroli Pojazdów wg obowiązujących przepisów, projekt budowy stanowisk parkingowych pojazdów osobowych pracowników i klientów Zamawiającego, projekt budowy ogrodzenia terenu, projekt zagospodarowania zieleni, itp. h) wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach, i) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, j) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, k) opracowanie organizacji i synchronizacji prac związanych z realizacją robót z uwzględnieniem specyfiki zakładu oraz konieczności jego funkcjonowania podczas realizacji zadania w tym opracowanie projektu organizacji ruchu: rozwiązania docelowe i na czas trwania budowy w tym projekt tymczasowego stanowiska do zewnętrznego mycia autobusów oraz oświetlenia terenu w trakcie trwania budowy, itp. l) opracowanie przedmiarów robót oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji, m) dokonanie ekspertyzy zapotrzebowania na media dla wszystkich obiektów Zamawiającego w tym na energię elektryczną i cieplną w celu ustalenia zapotrzebowania na media przy założeniu optymalizacji kosztów eksploatacji obiektów Zamawiającego, wraz z uzyskaniem przydziału mocy, n) analiza gospodarki wodno-ściekowej, o) uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, które są konieczne do właściwego opracowania dokumentacji, p) wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie zależnych od projektanta, q) wykonanie wszelkich dokumentów, w tym dodatkowych i pomocniczych opracowań projektowych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, warunków na przyłączenie projektowanego obiektu do sieci zewnętrznych i innych zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także dokumentów do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji w/w robót budowlanych, Str. 3

4 4/6 r) wykonanie na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych, wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych, s) wykonanie badania warunków techniczno-geologicznych. Badania winny być wykonane przed rozpoczęciem prac projektowych a ich wyniki wraz z wnioskami winny być przedstawione Zamawiającemu. t) uwzględnienie w opracowaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz do wskazania wymaganych atestów i certyfikatów. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do wymagań Zamawiającego, aby dokumentacja projektowa określała jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, w celu zapewnienia konkurencyjności, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych. Nie dopuszcza się na jakimkolwiek etapie przygotowania dokumentacji stosowania nazw własnych produktów pod rygorem uznania oferty za nieważną u) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, obejmującego w szczególności: wizytacje na budowie mające na celu w szczególności stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane), dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień Dokumentacji jej przeróbek lub adaptacji na etapie realizacji robót budowlanych do czasu ich zakończenia, udział w naradach związanych z inwestycją, wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień, wykonywanie czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie, a w przypadku określonym w p-pkt a) powyżej, także samoistnie. Wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień będzie się odbywać niezwłocznie, natomiast dokonywanie zmian i uzupełnień w terminie jak najszybszym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3. Świadczenie, na każde żądanie Zamawiającego, usług doradcy do spraw przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budowy w oparciu o dokumentację projektową w tym w opracowaniu SIWZ, przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy na wykonanie robót budowlanych. W zakresie świadczenia usług doradcy ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: występowania w charakterze doradcy ds. przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego toku przygotowania i prowadzenia ww. postępowania, niezwłocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamówienia, umożliwiającego wykonanie czynności w postępowaniu w terminach przewidzianych w Ustawie oraz udzielania na żądanie Zamawiającego lub komisji przetargowej w ww. postępowaniu opinii w formie pisemnej w przedmiotowym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, niezwłocznego dokonywania uzgodnionych dwustronnie zmian i uzupełnień Dokumentacji jej przeróbek lub adaptacji, na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Str. 4

5 5/6 polegających na realizacji poszczególnych etapów budynku /kompleksu, do jego zakończenia, w sposób umożliwiający wykonanie czynności w ww. postępowaniu w terminach przewidzianych w Ustawie i wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca wskaże imiennie osobę pełniącą funkcję doradcy z ramienia Wykonawcy. 4. Wprowadzanie nieistotnych zmian do projektu budowlanego, zgłoszonych do wykonania na etapie realizacji robót budowlanych w ramach nadzoru autorskiego. 5. Przekazanie Zamawiającemu: projektu budowlanego obejmującego prace rozbiórkowe wraz z projektem zagospodarowania terenu w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), zawierających wszystkie niezbędne uzgodnienia do wydania decyzji pozwolenia na budowę; dodatkowo po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy wykonać kserokopię (1 egz.) kompletnego projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z projektem zagospodarowania terenu w 5 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF), projektu organizacji prowadzenia robót budowlanych, w tym projektu organizacji ruchu w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egzemplarzach wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF), kosztorysów inwestorskich opracowanych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF). Sporządzenie kosztorysu w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysów ofertowych opracowanych dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF). Sporządzenie kosztorysu w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót, dokumentacji z badań geotechnicznych w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), pozostałych opracowań, informacji w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (skany w zapisie PDF), kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2 egzemplarzach na płycie CD/DVD, w tym 1 egzemplarz "Inwestorski" - pełny, drugi egzemplarz "Przetargowy" bez kosztorysów inwestorskich. Każda branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na część graficzną dokumentacji dopuszcza się zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD/DVD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowokosztorysowej w wersji papierowej. Zamawiający wymaga, żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się Str. 5

6 6/6 zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Płyta CD/DVD powinna być skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami organu Administracji Architektoniczno -Budowlanej. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD/DVD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej, 6. złożenie, po zakończeniu projektowania, pisemnego oświadczenia, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że została wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć oświadczenie winno być złożone na stosownych formularzach wymaganych przez organ Administracji Architektoniczno Budowlanej. 7. podpisanie dokumentacji tj. wszystkich opracowań branżowych i kosztorysowych przez osoby ją wykonujące wraz z potwierdzeniem uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu, 8. uzyskanie sprawdzenia kompletnej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności, 9. uzgodnienie z Zamawiającym projektu technologii przed przystąpieniem do dalszych prac, 10. umożliwienie Zamawiającemu wglądu do dokumentów dotyczących przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji prac, 11. składanie sprawozdań z realizacji zleconego zakresu prac w trybie uzgodnionym z Zamawiającym. 12. wyznaczenie imiennie osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków wynikających z przedmiotu umowy i niezwłoczne poinformowanie o tym Zamawiającego, 13. realizacja przedmiotu umowy w następujących terminach: a) rozpoczęcie prac: z dniem podpisania umowy, b) zakończenie prac projektowych, złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wyłączeniem projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę: w maksymalnym terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, c) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, d) termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego: do dnia przeprowadzenia odbioru końcowego Inwestycji i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku hali (wstępnie założony termin zakończenia Inwestycji- IV kwartał 2014r.). Str. 6

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Do przetargu nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo