Kwalifikator wniosków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwalifikator wniosków"

Transkrypt

1 Kwalifikator wniosków Celem kwalifikatora jest ułatwienie przedsiębiorcom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego do Działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Kwalifikator zawiera pytania, na które udzielenie odpowiedzi pozwoli wnioskodawcy zidentyfikować niezgodności z zasadami Działania 2.3 w przedstawianym do dofinansowania projekcie. Przydatność kwalifikatora zależy od udzielenia obiektywnych, krytycznych odpowiedzi. Z oczywistych względów kwalifikator nie wyczerpuje pełnej listy zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem indywidualnych projektów, zatem nawet uzyskanie wszystkich odpowiedzi wskazujących na kwalifikowanie się projektu do wsparcia nie daje pełnej gwarancji jego uzyskania. Mamy jednak nadzieję, iż narzędzie to pozwoli uniknąć wnioskodawcom najczęściej popełnianych błędów, które prowadzą do odrzucenia projektu. Jeśli w przygotowanym przez Państwa projekcie znajdują się poniżej opisane błędy, należy ponownie przeanalizować wniosek. Możliwa jest także sytuacja, w której projekt, ze względu na swoją specyfikę, w ogóle nie podlega wsparciu w ramach SPO WKP Działanie 2.3. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania ze wsparcia znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców dostępnych pod adresem Kwalifikator został podzielony na dwie części. Pierwsza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy projekt, jaki przedsiębiorca zamierza przygotować, może się zakwalifikować do otrzymania wsparcia. Tę część pytań proponujemy przeanalizować przed przystąpieniem do przygotowania projektu. Druga część dotyczy weryfikacji projektów już opracowanych. Ma na celu sprawdzenie poprawności wniosku. Przykłady zawarte poniżej są zaczerpnięte z dotychczasowych doświadczeń nabytych podczas oceny projektów, lecz zostały uproszczone na potrzeby kwalifikatora. SPRAWDŹ, CZY TWOJA FIRMA I JEJ PROJEKT MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji z Działania 2.3 SPO WKP proponujemy przede wszystkim sprawdzić, czy przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc, a następnie czy projekt, jaki zamierza realizować, jest zgodny z wymaganiami programu. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Działanie 2.3 SPO WKP jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców. Na stronie internetowej PARP, pod adresem: dostępny jest kwalifikator umożliwiający sprawdzenie, czy przedsiębiorca spełnia warunki włączające go do grupy małych lub średnich przedsiębiorców. O fundusze mogą aplikować także mikro przedsiębiorcy (czyli zatrudniający mniej niż 10 pracowników), pod warunkiem jednak, że prowadzą działalność od co najmniej 3 lat. Mikroprzedsiębiorcy działający krócej mogą również ubiegać się o środki, jeśli prowadzona przez nich działalność jest oparta o zaawansowanie technologie (rozumiane jako technologie stosowane w Polsce nie dłużej niż 3 lata). Często powtarzającym się błędem mikroprzedsiębiorców jest założenie, że 1

2 wystarczającym warunkiem ubiegania się o wsparcie jest zamiar uruchomienia działalności opartej na zaawansowanej technologii, a nie jej prowadzenie. JAKIE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności w zakresie: rolnictwa, rybołówstwa i rybactwa a także produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej związanej z produktami rolnymi wg działalności PKD, wykluczonych z Działania 2.3 SPO WKP, jest dostępny na stronie internetowej PARP pod adresem Firmy działające w dziedzinach związanych z rolnictwem, rybactwem i przetwórstwem żywności powinny szukać wsparcia w działaniach programów operacyjnych Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) oraz Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY). Decydujące znaczenie dla oceny, czy PARP może danej firmie udzielić dofinansowania ma numer działalności gospodarczej zgodny z PKD. Dodatkowo z możliwości ubiegania się o środki wykluczona jest następująca działalność: górnictwo węgla, produkcji żelaza i stali, świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego, świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego, formowanie lub teksturowanie włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych, polimeryzacja, inna działalność związana z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych. Poniższe pytania mają na celu pomoc w określeniu, czy przedsiębiorca oraz jego projekt może otrzymać fundusze w ramach programu. W tym celu prosimy przeanalizować poniższe pytania. 1. Czy przedsiębiorca jest średnim, małym lub mikro przedsiębiorcą uprawnionym do uzyskania wsparcie w ramach Działania 2.3 SPO WKP? - jeśli NIE, to wniosek nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem Przykład negatywny Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Obecnie zatrudnia już 2 osoby, a po zrealizowaniu projektu planuje zatrudnić kolejne 2. Wnioskodawca ze względu na liczbę osób zatrudnionych kwalifikuje się do kategorii mikroprzedsiębiorców. Ponieważ prowadzi działalność krócej niż 3 lata, aby kwalifikować się do uzyskania wsparcia jego działalność musiałaby być oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Niestety prowadzona działalność nie może być uznana za spełniającą ten warunek. Wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia. 2

3 2. Czy inwestycja będzie dotyczyła działalności, która nie jest wykluczona do uzyskania wsparcie w ramach Działania 2.3? - jeśli NIE, to wniosek nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem Przykład negatywny Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji mieszanek różnych gatunków herbaty oraz herbat ziołowych. W ramach planowanej inwestycji zamierza wprowadzić innowacyjny system konfekcjonowania wytworzonych produktów. Wnioskodawca wykonuje dwa rodzaje działalności oba mieszczące się w rodzaju działalności gospodarczej o numerze PKD Z, lecz należące do odrębnych podklas, z których jedna produkcja mieszanek różnych gatunków herbaty nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu SPO-WKP. W przedstawionym wniosku przedsiębiorca nie określił, którego rodzaju działalności dotyczy planowany projekt. Z charakteru projektu wynika, że dotyczy on obu działalności, co oznacza, że również działalności wykluczonej z możliwości wsparcia w ramach SPO-WKP, a w takim przypadku projekt nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia. Na stronach znajduje się szczegółowy wykaz działalności gospodarczej związanej z produktami żywnościowymi, która może uzyskać wsparcie w ramach SPO-WKP, SPO ROL lub SPO RYBY. 3. Czy projekt dotyczy wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej? Przykłady negatywne Przykład 1 W związku z przeniesieniem działalności przedsiębiorca planuje wybudowanie nowej siedziby, do której zostaną przeniesione dotychczas wykorzystywane maszyny i urządzania. Projekt dotyczy jedynie zakupu robót i materiałów budowlanych, ponieważ przedsiębiorstwo posiada już potrzebne do produkcji maszyny i urządzenia. Poprzez wybudowanie nowej siedziby przedsiębiorca zmienia jedynie lokalizacje prowadzonej działalności. Nie wprowadza nowych procesów produkcyjnych, produktów czy usług. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 3

4 Przedmiotem projektu jest modernizacja wyposażenia obiektu hotelowego. Wśród wydatków kwalifikowanych znalazła się pozycja dotycząca wymiany części mebli w pokojach hotelowych. Powyższe wydatki nie wiążą się z wprowadzeniem innowacji czy nowej usługi. Stanowią jedynie proste odnowienie posiadanego wyposażenia pozwalające utrzymać świadczone usługi na dotychczasowym poziomie, zatem nie mogą podlegać dofinansowaniu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 3 W ramach projektu planowany jest zakup monitorów do zestawów komputerowych, które przedsiębiorca obecnie posiada. Stare monitory są mało funkcjonalne. Wymiana na nowe monitory pozwoli na lepszą organizację miejsca pracy pracownika. Kupowane monitory mają podobne parametry techniczne, jednak różnią się zmniejszoną emisją elektromagnetyczną. W wyniku realizacji takiego projektu nie nastąpi żadna zmiana produktu lub usługi. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 4. Czy projekt obejmuje wyłącznie zakup środka transportu (także środka transportu wewnętrznego np. wózka widłowego)? Uwaga: Projekt może obejmować zakup środka transportu tylko wtedy, gdy wprowadzenie innowacyjnego produktu, usługi lub procesu technologicznego jest niemożliwe bez jego zakupu (czyli jeśli w żaden inny sposób nie można zapewnić transportu dla prawidłowej realizacji projektu). Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorcy, których główną działalnością jest działalność transportowa w ogóle nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu środka transportu. - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykłady negatywne Przykład 1 Przedmiotem składanego wniosku jest zakup nowego specjalistycznego środka transportu samochodu-chłodni do transportu produkowanych wyrobów. W wyniku analizy potrzeb inwestycyjnych wnioskodawca doszedł do wniosku, że posiadany samochód-chłodnia nie obsłuży wszystkich planowanych tras w związku ze zdobywaniem coraz większej liczby klientów. Pomimo faktu, że wydatek na zakup środka transportu jest niezbędny dla rozwoju firmy, nie może on podlegać wsparciu. Środek transportu nie może być jedynym wydatkiem, jaki zaplanowano w projekcie. Inwestycja musi zawrze dotyczyć wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej, dla której zakup środka transportu jest niezbędnym elementem do osiągnięcia zaplanowanego celu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 4

5 Przykład 2 Przedsiębiorca korzysta z zewnętrznych usług transportowych. Obecnie planuje złożyć projekt o dofinansowanie zakupu dwóch ciągników siodłowych oraz dwóch naczep, a także nowoczesnego wózka widłowego, który będzie współpracował z nowymi środkami transportu (załadunek). Dzięki realizacji projektu przedsiębiorca obniży koszty działalności. Przewóz produktów będzie odbywał się wyłącznie własnymi środkami transportu. Zakup środków transportu nie może być jedynym elementem projektu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 5. Czy planowane do dofinansowania zakupy dotyczą zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych? Uwaga: tylko zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub usług prawnych, ekspertyz technicznych i finansowych może stanowić przedmiot dofinansowania. Przykłady negatywne Przykład 1 W ramach projektu przedsiębiorca planuje dokonanie modernizacji posiadanej maszyny do produkcji celofanu poprzez wymianę zużytych części, ponieważ znacząco wzrosła awaryjność urządzenia. Wydatki ponoszone w ramach projektu nie dotyczą zakupu środków trwałych. Nie prowadzą także do otrzymania nowych produktów czy usług oraz nie wprowadzają nowego procesu technologicznego. Prowadzą jedynie do utrzymania prowadzonej działalności na dotychczasowym poziomie. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 Ze względu na ciągły postęp w dziedzinie informatyki przedsiębiorstwo zmuszone jest zakupić do posiadanych już komputerów dodatkową pamięć operacyjną oraz dodatkowe dyski twarde tak, aby komputery mogły pomieścić większe ilości danych. W projekcie tym wnioskodawca dokonuje modernizacji posiadanego środka trwałego - sprzętu komputerowego. Wydatek taki jest zatem niekwalifikowany i nie może podlegać dofinansowaniu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 6. Czy projekt dotyczy wyłącznie zakupu robót i materiałów budowlanych? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem 5

6 - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykłady negatywne Przykład 1 Hotel planuje rozszerzenie działalności. W związku z tym planuje wybudowanie nowego hotelu. Projekt przewiduje jednak wyłącznie zakup robót i materiałów budowlanych. Przedsiębiorca nie zamierza kupić wyposażenia, ponieważ zaplanował, iż będzie to przedmiotem innego projektu. Projekt nie prowadzi do wprowadzenia nowych usług. Inwestycja dotyczy budowy nieruchomości, która w przyszłości, a nie w ramach obecnego projektu, będzie wykorzystywana do świadczenia usług hotelarskich. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 Przedsiębiorstwo produkujące elementy metalowe do mebli planuje wybudowanie nowej hali produkcyjnej. Projekt przewiduje jednak wyłącznie zakup robót i materiałów budowlanych, czyli budowę nowej hali, do której przeniesiona zostanie prowadzona obecnie działalność. Przedsiębiorca nie planuje zakupu żadnych maszyn i urządzeń, ponieważ posiadane wyposażenie jest wystarczające dla jego obecnych potrzeb. Projekt nie prowadzi do wprowadzenia nowych usług. Inwestycja dotyczy budowy nieruchomości, która służyć ma zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorcy. Projekt nie wprowadza żadnej innowacji produktu, usługi czy procesu technologicznego. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 7. Czy projekt polega wyłącznie na zakupie nieruchomości? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny Przedsiębiorca zamierza uruchomić innowacyjną produkcję galanterii skórzanej. Do realizacji tego celu planuje zakup nieruchomości oraz niezbędnych maszyn i urządzeń. Ze względu na znaczne nakłady inwestycyjne, jakie muszą być w tym przypadku poniesione oraz w celu uzyskania maksymalnej wartości wsparcia decyduje się na przygotowanie dwóch projektów. Pierwszy dotyczy zakupu nieruchomości, drugi zakupu maszyn i urządzeń umożliwiających uruchomienie produkcji. Ocena projektów zgodnie z zasadami programu jest dokonywana rozłącznie. Projekt polegający jedynie na zakupie nieruchomości nie prowadzi do wprowadzenia innowacji produktowej czy procesowej. Projekt nie kwalifikuje się zatem do wsparcia. Projekt polegający na uruchomieniu nowej produkcji, pomimo że prowadzi do wprowadzenia nowego produktu, nie jest gotowy do realizacji. Jego powodzenie zależy bowiem od 6

7 wskazania lokalizacji, nieruchomości, której przedsiębiorca nie posiada. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Z powyższego wynika, że oba projekty dotyczą tej samej inwestycji, ponieważ są od siebie uzależnione i tylko łączna ich realizacja gwarantuje osiągnięcie planowanych celów. Złożenie jednego wniosku uzasadniałoby przyznanie dofinansowania. 8. Czy Projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie niezbędne pozwolenia? Przykład negatywny Elementem projektu jest rozbudowa części hali magazynowej oraz budowa nowej stacji transformatorowej. Przedstawione pozwolenie na budowę zostało wydane 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pozwolenie na budowę traci ważność, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym nastąpiło jego uprawomocnienie lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Jeżeli do wniosku dołączono pozwolenie na budowę wydane wcześniej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku, uznaje się, że: i. inwestycja (budowa) została już rozpoczęta przed złożeniem wniosku, co oznacza, że projekt nie może uzyskać dofinansowania, ponieważ nie jest to nowa inwestycja lub ii. pozwolenie na budowę jest nieważne, co oznacza, że projekt nie jest gotowy do realizacji. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 9. Czy projekt polega na dokończeniu rozpoczętej już inwestycji (np. dokończeniu budowy hali produkcyjnej)? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny W ramach projektu planowane jest dokończenie budowy nowego zakładu usługowego w celu wprowadzenia nowej usługi motoryzacyjnej. Przedsiębiorca rozpoczął budowę nowego zakładu ponad 3 lata temu. W związku z uruchomieniem programów pomocowych, rozważał możliwość dofinansowania rozpoczętej inwestycji. Do wniosku o dofinansowanie dołączone zostało pozwolenie na budowę sprzed 3 lat. Zgodnie z założeniami Programu wsparcie może być udzielone na utworzenie nowego, rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa lub realizację w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację. W 7

8 opisanym przypadku budowa została rozpoczęta przed laty, a zatem projekt stanowi kontynuację inwestycji już rozpoczętej, w ramach której finansowe zobowiązania przedsiębiorcy zostały podjęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykłady pozytywne Przykład 1 Fabryka działa od 7 lat a wnioskodawca systematycznie rozbudowuje zaplecze techniczne. Kolejnym elementem jest rozbudowa zakładu o halę produkcyjną pod nową linię technologiczną. W ramach projektu wnioskodawca zaplanował zakup nowej linii technologicznej oraz rozbudowę wymaganej dla jej uruchomienia powierzchni. Zaplanowane do realizacji roboty budowlane są konieczne do zainstalowania nowej linii technologicznej. Ich realizacja rozpocznie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie i nie jest w sposób fizyczny związana z wcześniej realizowanymi pracami budowlanymi. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 W ramach realizacji dużej inwestycji związanej z uruchomieniem hotelu wnioskodawca zaplanował odrębne etapy jej realizacji. Pierwszy etap związany z budową i wyposażeniem samego hotelu zbliża się do końca. W ramach kolejnego etapu planowane jest uruchomienie centrum odnowy biologicznej, na co przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie. Uruchomienie centrum odnowy biologicznej wymaga przygotowania pomieszczeń o odpowiednich standardach (zakup robót i materiałów budowlanych) oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. Planowany do zrealizowania projekt jest niezależny od wcześniej realizowanego. Zakończono budowę i wyposażanie hotelu. Może on funkcjonować niezależnie od centrum odnowy biologicznej, którego uruchomienie będzie w tym przypadku wprowadzało nową usługę. Centrum także może funkcjonować niezależnie. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. SPRAWDŹ, CZY PROJEKT ZOSTAŁ DOBRZE PRZYGOTOWANY Po opracowaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji z Działania 2.3 SPO WKP proponujemy sprawdzić, czy projekt spełnia wymagania programu. Poniżej przedstawiono najczęściej popełniane błędy w przedstawianych projektach, które przesądzają o odrzuceniu projektu jako niespełniającego warunków otrzymania wsparcia. Jeśli w projekcie zostaną stwierdzone poniższe błędy trzeba ponownie go przeanalizować i usunąć niezgodności. 1. Czy wszystkie wydatki przedstawione do dofinansowania są niezbędne do realizacji projektu? 8

9 Przykład negatywny W ramach projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii obróbki drewna kupowana jest nowoczesna linia technologiczna. Przedsiębiorca planuje również dodatkowo zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem, które we wniosku nie zostało opisane jako powiązane z obsługą linii technologicznej. Celem projektu jest uruchomienie produkcji papieru dwuwarstwowego. Obecnie posiadana hala produkcyjna jest już przystosowana do instalacji nowej linii. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem jest nieuzasadniony dla prawidłowego wdrożenia innowacyjnej technologii obróbki drewna. Zakup nowoczesnej linii technologicznej w żaden sposób nie jest uzależniony od zakupu sprzętu komputerowego. Koszt zakupu sprzętu komputerowego nie jest niezbędny do realizacji projektu. Nie może zatem być przedstawiony do dofinansowania. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 3. Czy zakup nieruchomości/robót i materiałów budowlanych jest niezbędny dla realizacji projektu? II. III. jeśli NIE, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem jeśli TAK, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny W ramach projektu dotyczącego rozpoczęcia nowej produkcji dwuwarstwowego papieru toaletowego kupowana jest nowoczesna linia technologiczna oraz budynek biurowy. Celem projektu jest uruchomienie produkcji papieru dwuwarstwowego. Obecnie posiadana hala produkcyjna jest już przystosowana do instalacji nowej linii. Zakup budynku biurowego jest nieuzasadniony. Nie jest niezbędny do instalacji i uruchomienia kupowanej linii technologicznej oraz nie ma wpływu na wdrażaną w ramach projektu innowację produktową. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykłady pozytywne Przykład 1 Wniosek o dofinansowanie dotyczy rozszerzenia prowadzonej działalności o produkcję opakowań szklanych. W tym celu planowane jest wybudowanie od podstaw hali produkcyjnej, w której umieszczona będzie nowa linia technologiczna. Zakup materiałów i robót budowlanych jest niezbędny do uruchomienia nowej produkcji. Nowe maszyny i urządzenia w całości zajmą powierzchnię nowej hali. Wnioskodawca prawidłowo uznał wszystkie wydatki związane z budową za kwalifikowane, ponieważ nowy obiekt będzie w całości służył nowej produkcji. W tym obiekcie zainstalowane zostaną wyłącznie urządzenia zakupione w ramach projektu. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 9

10 Przykład 2 Projekt polega na budowie nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2500 m 2 oraz zakupie ciągu technologicznego do produkcji makaronu. Jednakże nowa hala będzie także w części wykorzystana do innego rodzaju produkcji, która zostanie przeniesiona z obecnie wynajmowanej hali. Wnioskodawca jednoznacznie określił, że jedynie powierzchnia 1500 m 2 nowej hali jest niezbędna dla instalacji i uruchomienia kupowanego w ramach projektu ciągu technologicznego. Pozostała część służyć będzie produkcji przeniesionej z obecnego miejsca prowadzonej działalności. W związku z tym wnioskodawca oszacował odpowiednio udział kosztów budowy związanych z uruchomieniem nowej działalności w kosztach budowy ogółem i jedynie te koszty wyszczególnił jako koszty kwalifikowane w ramach projektu. Uzasadnienie dla uznania części kosztów budowy jako kwalifikowane odnosiło się bezpośrednio do powierzchni hali, którą zajmą nowe maszyny wraz z niezbędnym dla jej obsługi ciągiem komunikacyjnym. Pozostałe koszty związane z budową hali, które nie mają związku z zakupem linii technologicznej zostały wyłączone z wydatków kwalifikowanych jako niepodlegające dofinansowaniu. Wnioskodawca koszty te poniesie samodzielnie w ramach realizowanego projektu. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 3. Czy zakup środka transportu jest elementem projektu niezbędnym do jego realizacji? Przykłady negatywne Przykład 1 W ramach projektu zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem usługi dotyczącej projektowania elementów metalowych, które następnie obrabiane będą na nowym sterowanym numerycznie centrum obróbczym. W ramach wydatków kwalifikowanych przewidziano zakup nowego centrum obróbczego, zakup specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM, zakup zestawów komputerowych, na których pracować będą nowo zatrudnieni inżynierowie-projektanci oraz zakup samochodu osobowego. Zakup samochodu, został uzasadniony koniecznością odbywania podróży służbowych w celu nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Zakup środka transportu nie jest niezbędny do wprowadzenia nowej usługi. Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych jest działaniem służącym całej firmie, nie ma natomiast bezpośredniego związku z realizowanym projektem. Wydatek na zakup środka transportu jest wydatkiem nieuzasadnionym w projekcie i nie podlega wsparciu. Umieszczenie go na liście wydatków do otrzymania dofinansowania powoduje, że cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 10

11 W ramach projektu przedsiębiorca zamierza wprowadzić elektroniczny system ewidencjonowania zapasów magazynowych. W tym celu planuje zakup dwóch komputerów i specjalistycznego oprogramowania oraz dwóch wózków widłowych do obsługi magazynu. W sekcji B6 biznes planu, w części dotyczącej uzasadnienia zakupu środka transportu oraz wskazania metody weryfikacji wykorzystania środka transportu wnioskodawca wpisał nie dotyczy/w ramach projektu nie będą nabywane środki transportu. Zgodnie z przepisami, wózek widłowy jest środkiem transportu. Umieszczenie informacji, iż w ramach opisanego projektu nie będą nabywane środki transportu jest niezgodne Klasyfikacją Środków Trwałych. W przypadku zakupu wózka widłowego trudno jest zaproponować wiarygodną metodę weryfikacji jego wykorzystania. Można jednak uzasadnić celowość jego zakupu dokumentując, iż jest on niezbędny dla realizacji projektu i składając oświadczenie, iż będzie wykorzystywany wyłącznie na teranie zakładu. Brak uzasadnienia nie pozwala stwierdzić, że zakup jest konieczny. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład pozytywny Przedsiębiorca zamierza wdrożyć nową usługę budowlaną związaną z budową dróg i autostrad. W tym celu planuje zakup maszyn przeznaczonych do budowy dróg oraz środka transportu, który pozwoli na wywożenie ziemi i gruzu. Środek transportu współpracować będzie bezpośrednio z kupowanymi maszynami drogowymi i będzie wykorzystywany jedynie do tego celu. Wydatek na zakup środka transportu jest niezbędny i uzasadniony ze względu na prawidłową realizację celu projektu i efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń, które są przedmiotem projektu. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 4. Jeśli jednym z elementów projektu jest nabycie środka transportu, czy podana została wiarygodna metoda weryfikacji jego wykorzystania? 5. jeśli NIE, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem 6. jeśli TAK, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny. W ramach projektu uruchomienia produkcji nowego produktu niezbędne jest zakupienie środka transportu samochodu ciężarowego. Wnioskodawca w sekcji B6 biznes planu umieścił informację, iż samochód wykorzystywać będzie tylko do celu projektu (rozpoczęcie nowej produkcji) jednak nie podał, w jaki sposób będzie to weryfikowane. Brak wiarygodnej metody wykorzystania samochodu ciężarowego (pomimo, że możliwe jest jej podanie) jest niezgodnie z założeniami Programu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład pozytywny Przedsiębiorca zamierza uruchomić nową usługę. Obok kupowanych w tym celu maszyn i urządzeń planuje zakup środków transportu: samochodu ciężarowego i dostawczego. We wniosku przedstawił następujące metody weryfikacji wykorzystania środków transportu: 1. w przypadku zakupu samochodu ciężarowego: 11

12 karta drogowa karta tachografu 2. w przypadku zakupu samochodu dostawczego: karta drogowa ewidencja księgowa Przedstawione metody weryfikacji wykorzystania środków transportu są wiarygodne i możliwe do weryfikacji. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązuje się do przechowywanie dokumentacji związanej z projektem przez 5 lat od zakończenia jego realizacji. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 5. Czy załączone pozwolenie na budowę dotyczy budowy obiektu, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie? Przykład negatywny Celem projektu jest między innymi wybudowanie nowej hali produkcyjnej. Do wniosku dołączono pozwolenie na budowę. Treść pozwolenia na budowę nie jest zbieżna z opisem w projekcie, ponieważ dotyczy budowy budynku portierni oraz budynku biurowego. W opisie projektu stwierdzono istotne rozbieżności, które uniemożliwiają ocenę, czy projekt jest gotowy do realizacji. Treść pozwolenia na budowę musi być spójna z zakresem prac budowlanych wskazanym we wniosku. Jeśli w pozwoleniu na budowę następowały zmiany, w wyniku których wnioskodawca ostatecznie uzyskał pozwolenie na budowę nowej hali produkcyjnej, dokumenty takie powinny być dołączone do wniosku. Wskazane jest także umieszczenie stosownych wyjaśnień w biznes planie. W innym przypadku stwierdzone rozbieżności uniemożliwiają uznanie projektu za gotowy do realizacji. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 6. Czy zawarto we wniosku lub biznes planie stosowną informację o posiadanej licencji, koncesji, lub innych pozwoleniach, jeśli projekt dotyczy działalności lub czynności objętych takim obowiązkiem? Przykład negatywny: Przedmiotem projektu jest uruchomienie usługi połączeń telefonicznych w skali lokalnej i krajowej. Wnioskodawca nie umieścił we wniosku oraz załącznikach informacji, czy posiada wymaganą prawem koncesję/zezwolenie lub inne uprawnienia do prowadzenia działalności. W związku z tym nie można ocenić, czy taki projekt jest gotowy do realizacji. 12

13 Ze względu na wymagania prawne w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń dla połączeń telefonicznych, wnioskodawca powinien wskazać, czy posiada zezwolenie na uruchomienie takich usług. Wobec braku informacji nie można stwierdzić, że projekt jest gotowy do realizacji. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 7. Czy przed złożeniem wniosku zostały poniesione jakiekolwiek wydatki lub zaciągnięte zobowiązania na poczet realizacji działań przedstawionych we wniosku do dofinansowania? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykłady negatywne Przykład 1 Celem inwestycji jest uruchomienie nowych usług medycznych. W ramach projektu wnioskodawca zamierza kupić urządzenia diagnostyczne. Jako wydatek kwalifikowany obok urządzeń diagnostycznych przedsiębiorca umieścił koszt przygotowania biznes planu, który jednocześnie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Biznes plan jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Wobec tego jego wykonanie jest konieczne przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może wnioskować o dofinansowanie kosztu opracowania biznes planu, bo koszt ten (lub co najmniej zobowiązanie do poniesienia tego kosztu) został poniesiony przed dniem złożenia wniosku. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 Celem inwestycji jest uruchomienie nowych usług doradztwa finansowego. W ramach projektu wnioskodawca zamierza kupić urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne pozwalające na realizację usług z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach wydatków kwalifikowanych zaplanowano także zakup serwera. Przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie została już podpisana umowa z dostawcą serwera. Przedsiębiorca podjął zobowiązania finansowe (podpisał umowę z dostawcą) dotyczące zakupu serwera przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że przedsiębiorca rozpoczął działania przed dniem złożenia wniosku, co dyskwalifikuje. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 3 Przedsiębiorca planuje zakup nowych urządzeń, dzięki którym zostanie uruchomiona nowa usługa poligraficzna. Za wydatek kwalifikowany Wnioskodawca uznał także wydatki na zakup fleksografu. Jednakże z załączonej do wniosku promesy kredytowej wynika jednoznacznie, iż wydatek ten został poniesiony miesiąc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ponieważ promesa wskazuje na konkretną fakturę zakupu. 13

14 Przedsiębiorca rozpoczął działania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Potwierdzeniem tego faktu jest informacja zawarta w promesie udzielenia kredytu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 4 Przedsiębiorca planuje uruchomienie nowego zakładu produkcji odzieży męskiej. W ramach projektu zaplanował realizację prac budowlanych w celu ukończenia budowy budynków produkcyjnych oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń krawieckich. Przedsiębiorca rozpoczął budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co dyskwalifikuje projekt z możliwości uzyskania dofinansowania. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 8. Czy wszystkie wydatki kwalifikowane zostały precyzyjnie opisane i uzasadnione? Przykłady negatywne Przykład 1 W ramach projektu firma zamierza rozbudować posiadany obiekt przemysłowy oraz zakupić wyposażenie i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności 300 kompletów. Nowe usługi wnioskodawca zamierza zaprezentować na swojej nowej stronie internetowej. Pkt 22 wniosku o dofinansowanie Planowane wydatki w ramach projektu Kategorie wydatków Koszt całkowity (w pln) W tym wydatki kwalifikowane (w pln) Zakup robót i materiałów budowlanych Wyposażenie i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności Zakup nieprzewidzianych robót i materiałów budowlanych Uruchomienie strony internetowej Zarówno we wniosku jak i w biznes planie brak jest wskazania, co wchodzi w skład robót budowlanych i czego one dotyczą. Brak jest także informacji, co kryje się pod pozycją wyposażenie i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności oraz Zakup nieprzewidzianych robót i materiałów budowlanych. Na podstawie takiego opisu nie można stwierdzić, czy proponowane w ramach projektu wydatki są w ogóle wydatkami 14

15 kwalifikowanymi i czy pozwolą one na osiągnięcie celów projektu. Wydatek związany z uruchomieniem strony internetowej nie pozwala stwierdzić, jakiego rodzaju jest to koszt i czy na pewno jest on kwalifikowany (kwalifikowany jest zakup wartości niematerialnych i prawnych, zaś niekwalifikowany zakup usług). Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 Realizacja projektu obejmuje zakup i instalację linii do produkcji makaronu. W celu zapewnienia odpowiednich warunków i powierzchni dla prawidłowego funkcjonowania maszyn konieczna jest budowa hali produkcyjnej. Planowany jest również zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Pkt 22 wniosku o dofinansowanie Planowane wydatki w ramach projektu Kategorie wydatków Koszt całkowity (w pln) W tym wydatki kwalifikowane (w pln) Zakup robót i materiałów budowlanych Linia do produkcji makaronu Zakup zestawów komputerowych (szt. 7) wraz z oprogramowaniem Zarówno we wniosku jak i w biznes planie brak jest opisu poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych. Powyższa specyfikacja wydatków kwalifikowanych nie pozwala na prawidłową ocenę konieczności ich poniesienia. Brak wskazania powierzchni hali nie pozwala stwierdzić, czy określone w tym zakupie wydatki kwalifikowane są niezbędne i uzasadnione. Brak charakterystyki elementów składających się na zestaw komputerowy oraz brak wskazanego powiązania kupowanego sprzętu komputerowego z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej powoduje, że wydatek ten musi być uznany za nieuzasadniony dla osiągnięcia celu realizacji projektu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykłady pozytywne Przykład 1 Wnioskodawca zamierza uruchomić nową usługę związaną z wycinaniem kształtów promieniem lasera. W ramach projektu zamierza wiec zakupić wycinarkę laserową oraz niezbędne oprogramowanie, które umożliwi efektywne wykorzystanie urządzenia. Pkt 22 wniosku o dofinansowanie Planowane wydatki w ramach projektu Kategorie wydatków Koszt całkowity (w pln) W tym wydatki kwalifikowane (w pln) Wycinarka laserowa Oprogramowanie produkcyjne do sterowania wycinarką (licencja)

16 W kategoriach wydatków kwalifikowanych wnioskodawca wskazał na zakup konkretnych urządzeń. W uzasadnieniu projektu umieścił dodatkowe wyjaśnienia, iż zaplanowana inwestycja będzie polegała na zakupie wycinarki laserowej, która jest nowoczesnym, precyzyjnym urządzeniem umożliwiającym wycinanie dowolnych kształtów z metalu poprzez prowadzenie strumienia lasera po dowolnej linii. Do tego niezbędny jest zakup specjalistycznego oprogramowania do sterowania wycinarką. Wydatki na zakup wycinarki laserowej oraz oprogramowania mają odzwierciedlenie w pkt 15 wniosku na poziomie wskaźników produktu. Wydatki zaproponowane przez wnioskodawcę w ramach projektu zostały właściwie scharakteryzowane i uzasadnione. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 8. Czy wszystkie informacje zawarte we wniosku są spójne, tj. czy informacje we wniosku pokrywają się z informacjami zawartymi w biznes planie i pozostałych załącznikach? Przykłady negatywne Przykład 1 W tabelach finansowych sekcji F biznes planu wnioskodawca wskazał na określony poziom aktywów i pasywów firmy. Jednakże załączone do wniosku sprawozdania finansowe F01, F02 za ten sam okres zawierają zupełnie inne wartości. Wnioskodawca nie przedstawił żadnego uzasadnienia tych rozbieżności. Projekt zawiera niewiarygodne dane finansowe, co uniemożliwia przeprowadzanie prawidłowej oceny. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 W wydatkach kwalifikowanych projektu (pkt 22 wniosku o dofinansowanie) wnioskodawca wskazał wydatek związany z zakupem ekspertyzy technicznej za 50 tys. zł. W harmonogramie rzeczowo-finansowym (sekcji C biznes planu) brak jest takiej pozycji. Pojawia się natomiast pozycja zakup usług audytu finansowego. W obu przypadkach wnioskodawca uznał wydatek za kwalifikowany. Rozbieżności pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi uniemożliwiają określenie prawidłowego zakresu rzeczowego projektu i dokonanie oceny, czy wydatki są niezbędne dla realizacji projektu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 9. Czy planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu są mierzalne i możliwe do weryfikacji? 16

17 Przykład negatywny. We wskaźnikach rezultatu, pkt 15 wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wpisał następujące wskaźniki: 15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźniki rezultatu Wzrost sprzedaży (%) Spadek emisji hałasu Poprawa wizerunku firmy (szt.) Jedn. miary RAZEM 6,5% 7% 5,5% 2% 25,5% 300 % 200% 500% 1 W pkt 14 wniosku wnioskodawca nie określił metody obliczania powyższych wskaźników, umożliwiającej ich weryfikację. Wskaźnik wzrostu przychodów ze sprzedaży wskazuje na inne wartości niż planowany wzrost sprzedaży wskazany w sekcji E1 Biznes planu Prognoza przychodów ze sprzedaży. Wskazana tam prognoza wzrostu przychodów rozpoczyna się od roku 2007 (inaczej niż pkt. 15 wniosku), który jest rokiem zakończenia inwestycji. Zaproponowany wskaźnik spadek emisji hałasu jest niemożliwy do osiągnięcia. Zamiast ujęcia procentowego spadek emisji hałasu powinien być mierzony w db z podaniem konkretnej normy. Natomiast wskaźnik poprawa wizerunku firmy jest niemożliwy do weryfikacji. Przedstawione wskaźniki są niemierzalne, niespójne z danymi zawartymi w biznes planie i niemożliwe do oceny. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład pozytywny W ramach projektu planowany jest zakup dwóch centrów obróbczych sterowanych numerycznie, 10 zestawów komputerowych dla inżynierów produkcyjnych projektujących produkty dla klientów, oprogramowanie do stworzenia strony internetowej służącej wymianie informacji pomiędzy klientami a wnioskodawcą oraz oprogramowanie projektowe CAD/CAM. Mierzalne wskaźniki realizacji celów projektu zostały przedstawione w sposób następujący: 15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźniki produktu Zestaw komputerowy (stacja dysków, monitor, myszka) Jedn. miary RAZEM szt

18 Obrabiarka numeryczna Zakup licencji (oprogramowania) do uruchomienia własnej strony internetowej Oprogramowanie CAD/CAM - licencje Wskaźniki rezultatu szt. 2 2 szt 1 1 szt Jedn. miary Wzrost sprzedaży zł Spadek emisji hałasu (poziom wyjściowy 78 db) Wzrost zatrudnienia RAZEM db 11,7 11,7 etaty Nowi klienci Zmniejszenie odpadów produkcyjnych kg Dane dotyczące wydatków kwalifikowanych zostały właściwie zawarte w pkt 15 wniosku o dofinansowanie. Zaplanowany wzrost przychodów z tytułu realizacji projektu jest spójny z sekcją E1 biznes planu w zakresie zarówno wartości, jak i terminów dla oczekiwanych rezultatów (wzrostu sprzedaży). Informacje dotyczące wzrostu zatrudnienia są spójne (tożsame) z danymi w biznes planie. Wskaźnik dotyczący spadku emisji hałasu jest mierzalny wartościowo. Łatwo także ocenić i zweryfikować jego osiągnięcie, ponieważ podany został poziom wyjściowy hałasu. Dla każdego wskaźnika wnioskodawca określił metodologię jego pomiaru (pkt 14 wniosku) oraz wskazał, o jakie dokumenty będą oparte jego metody weryfikacji. Wskaźniki pokazują zmianę wskaźnika rok do roku, co zostało zaznaczone (pkt 14 wniosku). Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 10. Jeśli źródłem finansowania inwestycji jest leasing, to czy przy ustalaniu okresu realizacji projektu wzięto pod uwagę rozłożoną w czasie zapłatę rat kapitałowych? Przykład negatywny 18

19 Wnioskodawca zamierza zakupić urządzenie, które zostanie sfinansowane w drodze leasingu. Z załączonej do wniosku promesy leasingu wynika, iż okres leasingu trwa 36 miesięcy (spłata leasingu została rozłożona na 36 rat). Jednakże wnioskodawca jako termin realizacji projektu we wniosku (pkt 19) oraz w biznes planie podał Zaproponowane terminy realizacji projektu oraz ponoszenie kosztów kwalifikowanych (spłaty rat kapitałowych) nie są ze sobą spójne. Fizyczne dostarczenie urządzenia może nastąpić w zaplanowanym okresie, ale wnioskodawca ubiega się o refundację rat kapitałowych, a nie refundację poniesionego przez finansującego wydatku. Refundacja zapłaconych rat kapitałowych może odbywać się co pół roku. Zatem okres realizacji projektu musi uwzględniać rzeczywisty okres spłaty rat, z zastrzeżeniem, iż nie może on wykraczać poza 30 czerwca W opisanym przypadku wartość rat kapitałowych uznana za kwalifikowaną nie jest spójna z wartością rat do zapłaty w ustalonym przez wnioskodawcę terminie realizacji projektu (w tym projekcie możliwa refundacja dotyczyłaby zaledwie 2 z 36 rat, a ich wartość byłaby znacząco mniejsza od oszacowanych kosztów kwalifikowanych). Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład pozytywny Przedsiębiorca realizuje projekt, który finansowany jest w drodze leasingu. Zgodnie z promesą leasingową okres trwania leasingu to 48 miesięcy, od Zakończenie umowy leasingowej (przeniesienie własności na korzystającego) nastąpi W pkt. 19 wniosku przedsiębiorca wskazał następujący termin realizacji projektu: Okres leasingu podany w promesie jest więc o 11 miesięcy dłuższy niż realizacja projektu i wykracza poza (ostateczne zakończenie realizacji wszystkich projektów). Wnioskodawca za wydatki kwalifikowane uznał 37 rat kapitałowych. Pozostałe raty, których ciężar ponoszony jest po zakończeniu realizacji projektu uznane zostały za wydatek niekwalifikowany. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 11. Czy dane finansowe zawarte w tabelach w biznes planie i sprawozdaniach finansowych dołączonych do wniosku są ze sobą spójne, a prognozy finansowe są sporządzone prawidłowo? Przykład pozytywny. Wnioskodawca przedstawił wniosek, w którym dane finansowe zawarte w biznes planie są spójne wewnętrznie oraz z załączonymi sprawozdaniami, a prognozy finansowe są sporządzone prawidłowo, czyli odpowiadają co najmniej następującym zasadom: a) zysk (strata) netto z rachunku zysków i strat musi się równać zyskowi (stracie) netto z przepływów środków pieniężnych w poszczególnych okresach; b) inwestycje krótkoterminowe w bilansie (obejmujące m. in. środki pieniężne) nie mogą być mniejsze niż środki pieniężne w przepływach środków pieniężnych w poszczególnych okresach; 19

20 c) wartość amortyzacji wykazanej w rachunku zysków i strat musi być równa wartości amortyzacji wykazanej w sprawozdaniu z przepływów finansowych w poszczególnych okresach; d) wskazane wartości wynagrodzenia dotyczące wypłat na rzecz właścicieli, są wykazane we właściwej części sprawozdania finansowego biznes planu (jeśli stan zatrudnienia w firmie, deklarowany przez wnioskodawcę wynosi 0, a jednocześnie podawane są wartości wynagrodzenia, sprawozdanie finansowe traci wiarygodność). e) poszczególne wartości podane w sekcji F biznes planu powinny być zgodne z tymi samymi pozycjami pokazanymi w innych sprawozdaniach finansowych, które stanowią załącznik do wniosku (np. opinia biegłego rewidenta, F01, F02) z uwzględnieniem tych samych okresów sprawozdawczych; We wniosku nie stwierdzono błędów uniemożliwiających ocenę finansowych możliwości realizacji projektu. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 12. Czy przedstawione sprawozdania finansowe dotyczące zarówno okresów zamkniętych, jak i prognoz są wolne od istotnych błędów? Przykład pozytywny Wnioskodawca przedstawił wniosek, w którym dane finansowe zawarte w biznes planie są sporządzone prawidłowo, czyli odpowiadają co najmniej następującym zasadom: a. w bilansie suma pasywów równa się sumie aktywów; b. majątek trwały na koniec roku (n + 1) powinien się równać różnicy stanu środków trwałych na koniec roku (n) i amortyzacji w roku (n + 1) skorygowanej o saldo zakupów i sprzedaży majątku trwałego dokonanych w roku (n + 1); c. fundusze własne na koniec roku ( n + 1 ) powinny równać się sumie stanu funduszy własnych na koniec roku ( n ) i zysku netto w roku ( n + 1 ), skorygowanej o saldo dywidend i innych wypłat z zysku oraz dopłat do kapitału w roku ( n +1 ); d. w przypadku braku nabycia środków trwałych amortyzacja środków trwałych nie może rosnąć w kolejnych okresach; e. dotacja dotycząca zakupu środków trwałych podlegających amortyzacji została wykazana w bilansie, w pozycji IV Rozliczenia międzyokresowe części D Pasywów (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) i następnie stopniowo ujmowana w tabeli F-2 Rachunek zysków i strat jako Dotacja w części D Pozostałe przychody operacyjne ; W tabeli F-3 Przepływy środków pieniężnych dotacja jest wykazana w pozycji Dotacje części C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w roku jej otrzymania i jest skorygowana w czasie w pozycji Inne korekty części A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ; 20

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności (wzór)

Studium Wykonalności (wzór) Studium Wykonalności (wzór)... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP 1 Phare... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP SPIS TREŚCI SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 3 A-1 DANE WNIOSKODAWCY...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój (ścieżka 1 A) Biznes plan dla Uczestników projektu w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Biznes plan dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Tytuł projektu/nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości)

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) Instrukcja wypełniania Załącznika I () do Wniosku o dofinansowanie (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) a. Informacje ogólne o projekcie Tytuł projektu Tytuł projektu musi

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) Polskie Radio Szczecin S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Al. Wojska Polskiego 73 70-48 Szczecin (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) (Metoda pośrednia) REGON:8048370 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4.

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wsparcie niebędące pomocą publiczną

Wsparcie niebędące pomocą publiczną Wsparcie niebędące pomocą Informacje ogólne Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) Minister Skarbu Państwa może udzielić przedsiębiorcom wsparcia niebędącego pomocą. Tryb, szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE data aktualizacji wzoru listu intencyjnego: 31.07.2015 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE Data: List należy skierować

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo