Kwalifikator wniosków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwalifikator wniosków"

Transkrypt

1 Kwalifikator wniosków Celem kwalifikatora jest ułatwienie przedsiębiorcom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego do Działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Kwalifikator zawiera pytania, na które udzielenie odpowiedzi pozwoli wnioskodawcy zidentyfikować niezgodności z zasadami Działania 2.3 w przedstawianym do dofinansowania projekcie. Przydatność kwalifikatora zależy od udzielenia obiektywnych, krytycznych odpowiedzi. Z oczywistych względów kwalifikator nie wyczerpuje pełnej listy zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem indywidualnych projektów, zatem nawet uzyskanie wszystkich odpowiedzi wskazujących na kwalifikowanie się projektu do wsparcia nie daje pełnej gwarancji jego uzyskania. Mamy jednak nadzieję, iż narzędzie to pozwoli uniknąć wnioskodawcom najczęściej popełnianych błędów, które prowadzą do odrzucenia projektu. Jeśli w przygotowanym przez Państwa projekcie znajdują się poniżej opisane błędy, należy ponownie przeanalizować wniosek. Możliwa jest także sytuacja, w której projekt, ze względu na swoją specyfikę, w ogóle nie podlega wsparciu w ramach SPO WKP Działanie 2.3. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania ze wsparcia znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców dostępnych pod adresem Kwalifikator został podzielony na dwie części. Pierwsza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy projekt, jaki przedsiębiorca zamierza przygotować, może się zakwalifikować do otrzymania wsparcia. Tę część pytań proponujemy przeanalizować przed przystąpieniem do przygotowania projektu. Druga część dotyczy weryfikacji projektów już opracowanych. Ma na celu sprawdzenie poprawności wniosku. Przykłady zawarte poniżej są zaczerpnięte z dotychczasowych doświadczeń nabytych podczas oceny projektów, lecz zostały uproszczone na potrzeby kwalifikatora. SPRAWDŹ, CZY TWOJA FIRMA I JEJ PROJEKT MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji z Działania 2.3 SPO WKP proponujemy przede wszystkim sprawdzić, czy przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc, a następnie czy projekt, jaki zamierza realizować, jest zgodny z wymaganiami programu. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Działanie 2.3 SPO WKP jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców. Na stronie internetowej PARP, pod adresem: dostępny jest kwalifikator umożliwiający sprawdzenie, czy przedsiębiorca spełnia warunki włączające go do grupy małych lub średnich przedsiębiorców. O fundusze mogą aplikować także mikro przedsiębiorcy (czyli zatrudniający mniej niż 10 pracowników), pod warunkiem jednak, że prowadzą działalność od co najmniej 3 lat. Mikroprzedsiębiorcy działający krócej mogą również ubiegać się o środki, jeśli prowadzona przez nich działalność jest oparta o zaawansowanie technologie (rozumiane jako technologie stosowane w Polsce nie dłużej niż 3 lata). Często powtarzającym się błędem mikroprzedsiębiorców jest założenie, że 1

2 wystarczającym warunkiem ubiegania się o wsparcie jest zamiar uruchomienia działalności opartej na zaawansowanej technologii, a nie jej prowadzenie. JAKIE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności w zakresie: rolnictwa, rybołówstwa i rybactwa a także produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej związanej z produktami rolnymi wg działalności PKD, wykluczonych z Działania 2.3 SPO WKP, jest dostępny na stronie internetowej PARP pod adresem Firmy działające w dziedzinach związanych z rolnictwem, rybactwem i przetwórstwem żywności powinny szukać wsparcia w działaniach programów operacyjnych Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) oraz Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY). Decydujące znaczenie dla oceny, czy PARP może danej firmie udzielić dofinansowania ma numer działalności gospodarczej zgodny z PKD. Dodatkowo z możliwości ubiegania się o środki wykluczona jest następująca działalność: górnictwo węgla, produkcji żelaza i stali, świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego, świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego, formowanie lub teksturowanie włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych, polimeryzacja, inna działalność związana z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych. Poniższe pytania mają na celu pomoc w określeniu, czy przedsiębiorca oraz jego projekt może otrzymać fundusze w ramach programu. W tym celu prosimy przeanalizować poniższe pytania. 1. Czy przedsiębiorca jest średnim, małym lub mikro przedsiębiorcą uprawnionym do uzyskania wsparcie w ramach Działania 2.3 SPO WKP? - jeśli NIE, to wniosek nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem Przykład negatywny Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Obecnie zatrudnia już 2 osoby, a po zrealizowaniu projektu planuje zatrudnić kolejne 2. Wnioskodawca ze względu na liczbę osób zatrudnionych kwalifikuje się do kategorii mikroprzedsiębiorców. Ponieważ prowadzi działalność krócej niż 3 lata, aby kwalifikować się do uzyskania wsparcia jego działalność musiałaby być oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Niestety prowadzona działalność nie może być uznana za spełniającą ten warunek. Wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia. 2

3 2. Czy inwestycja będzie dotyczyła działalności, która nie jest wykluczona do uzyskania wsparcie w ramach Działania 2.3? - jeśli NIE, to wniosek nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem Przykład negatywny Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji mieszanek różnych gatunków herbaty oraz herbat ziołowych. W ramach planowanej inwestycji zamierza wprowadzić innowacyjny system konfekcjonowania wytworzonych produktów. Wnioskodawca wykonuje dwa rodzaje działalności oba mieszczące się w rodzaju działalności gospodarczej o numerze PKD Z, lecz należące do odrębnych podklas, z których jedna produkcja mieszanek różnych gatunków herbaty nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu SPO-WKP. W przedstawionym wniosku przedsiębiorca nie określił, którego rodzaju działalności dotyczy planowany projekt. Z charakteru projektu wynika, że dotyczy on obu działalności, co oznacza, że również działalności wykluczonej z możliwości wsparcia w ramach SPO-WKP, a w takim przypadku projekt nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia. Na stronach znajduje się szczegółowy wykaz działalności gospodarczej związanej z produktami żywnościowymi, która może uzyskać wsparcie w ramach SPO-WKP, SPO ROL lub SPO RYBY. 3. Czy projekt dotyczy wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej? Przykłady negatywne Przykład 1 W związku z przeniesieniem działalności przedsiębiorca planuje wybudowanie nowej siedziby, do której zostaną przeniesione dotychczas wykorzystywane maszyny i urządzania. Projekt dotyczy jedynie zakupu robót i materiałów budowlanych, ponieważ przedsiębiorstwo posiada już potrzebne do produkcji maszyny i urządzenia. Poprzez wybudowanie nowej siedziby przedsiębiorca zmienia jedynie lokalizacje prowadzonej działalności. Nie wprowadza nowych procesów produkcyjnych, produktów czy usług. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 3

4 Przedmiotem projektu jest modernizacja wyposażenia obiektu hotelowego. Wśród wydatków kwalifikowanych znalazła się pozycja dotycząca wymiany części mebli w pokojach hotelowych. Powyższe wydatki nie wiążą się z wprowadzeniem innowacji czy nowej usługi. Stanowią jedynie proste odnowienie posiadanego wyposażenia pozwalające utrzymać świadczone usługi na dotychczasowym poziomie, zatem nie mogą podlegać dofinansowaniu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 3 W ramach projektu planowany jest zakup monitorów do zestawów komputerowych, które przedsiębiorca obecnie posiada. Stare monitory są mało funkcjonalne. Wymiana na nowe monitory pozwoli na lepszą organizację miejsca pracy pracownika. Kupowane monitory mają podobne parametry techniczne, jednak różnią się zmniejszoną emisją elektromagnetyczną. W wyniku realizacji takiego projektu nie nastąpi żadna zmiana produktu lub usługi. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 4. Czy projekt obejmuje wyłącznie zakup środka transportu (także środka transportu wewnętrznego np. wózka widłowego)? Uwaga: Projekt może obejmować zakup środka transportu tylko wtedy, gdy wprowadzenie innowacyjnego produktu, usługi lub procesu technologicznego jest niemożliwe bez jego zakupu (czyli jeśli w żaden inny sposób nie można zapewnić transportu dla prawidłowej realizacji projektu). Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorcy, których główną działalnością jest działalność transportowa w ogóle nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu środka transportu. - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykłady negatywne Przykład 1 Przedmiotem składanego wniosku jest zakup nowego specjalistycznego środka transportu samochodu-chłodni do transportu produkowanych wyrobów. W wyniku analizy potrzeb inwestycyjnych wnioskodawca doszedł do wniosku, że posiadany samochód-chłodnia nie obsłuży wszystkich planowanych tras w związku ze zdobywaniem coraz większej liczby klientów. Pomimo faktu, że wydatek na zakup środka transportu jest niezbędny dla rozwoju firmy, nie może on podlegać wsparciu. Środek transportu nie może być jedynym wydatkiem, jaki zaplanowano w projekcie. Inwestycja musi zawrze dotyczyć wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej, dla której zakup środka transportu jest niezbędnym elementem do osiągnięcia zaplanowanego celu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 4

5 Przykład 2 Przedsiębiorca korzysta z zewnętrznych usług transportowych. Obecnie planuje złożyć projekt o dofinansowanie zakupu dwóch ciągników siodłowych oraz dwóch naczep, a także nowoczesnego wózka widłowego, który będzie współpracował z nowymi środkami transportu (załadunek). Dzięki realizacji projektu przedsiębiorca obniży koszty działalności. Przewóz produktów będzie odbywał się wyłącznie własnymi środkami transportu. Zakup środków transportu nie może być jedynym elementem projektu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 5. Czy planowane do dofinansowania zakupy dotyczą zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych? Uwaga: tylko zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub usług prawnych, ekspertyz technicznych i finansowych może stanowić przedmiot dofinansowania. Przykłady negatywne Przykład 1 W ramach projektu przedsiębiorca planuje dokonanie modernizacji posiadanej maszyny do produkcji celofanu poprzez wymianę zużytych części, ponieważ znacząco wzrosła awaryjność urządzenia. Wydatki ponoszone w ramach projektu nie dotyczą zakupu środków trwałych. Nie prowadzą także do otrzymania nowych produktów czy usług oraz nie wprowadzają nowego procesu technologicznego. Prowadzą jedynie do utrzymania prowadzonej działalności na dotychczasowym poziomie. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 Ze względu na ciągły postęp w dziedzinie informatyki przedsiębiorstwo zmuszone jest zakupić do posiadanych już komputerów dodatkową pamięć operacyjną oraz dodatkowe dyski twarde tak, aby komputery mogły pomieścić większe ilości danych. W projekcie tym wnioskodawca dokonuje modernizacji posiadanego środka trwałego - sprzętu komputerowego. Wydatek taki jest zatem niekwalifikowany i nie może podlegać dofinansowaniu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 6. Czy projekt dotyczy wyłącznie zakupu robót i materiałów budowlanych? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem 5

6 - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykłady negatywne Przykład 1 Hotel planuje rozszerzenie działalności. W związku z tym planuje wybudowanie nowego hotelu. Projekt przewiduje jednak wyłącznie zakup robót i materiałów budowlanych. Przedsiębiorca nie zamierza kupić wyposażenia, ponieważ zaplanował, iż będzie to przedmiotem innego projektu. Projekt nie prowadzi do wprowadzenia nowych usług. Inwestycja dotyczy budowy nieruchomości, która w przyszłości, a nie w ramach obecnego projektu, będzie wykorzystywana do świadczenia usług hotelarskich. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 Przedsiębiorstwo produkujące elementy metalowe do mebli planuje wybudowanie nowej hali produkcyjnej. Projekt przewiduje jednak wyłącznie zakup robót i materiałów budowlanych, czyli budowę nowej hali, do której przeniesiona zostanie prowadzona obecnie działalność. Przedsiębiorca nie planuje zakupu żadnych maszyn i urządzeń, ponieważ posiadane wyposażenie jest wystarczające dla jego obecnych potrzeb. Projekt nie prowadzi do wprowadzenia nowych usług. Inwestycja dotyczy budowy nieruchomości, która służyć ma zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorcy. Projekt nie wprowadza żadnej innowacji produktu, usługi czy procesu technologicznego. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 7. Czy projekt polega wyłącznie na zakupie nieruchomości? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny Przedsiębiorca zamierza uruchomić innowacyjną produkcję galanterii skórzanej. Do realizacji tego celu planuje zakup nieruchomości oraz niezbędnych maszyn i urządzeń. Ze względu na znaczne nakłady inwestycyjne, jakie muszą być w tym przypadku poniesione oraz w celu uzyskania maksymalnej wartości wsparcia decyduje się na przygotowanie dwóch projektów. Pierwszy dotyczy zakupu nieruchomości, drugi zakupu maszyn i urządzeń umożliwiających uruchomienie produkcji. Ocena projektów zgodnie z zasadami programu jest dokonywana rozłącznie. Projekt polegający jedynie na zakupie nieruchomości nie prowadzi do wprowadzenia innowacji produktowej czy procesowej. Projekt nie kwalifikuje się zatem do wsparcia. Projekt polegający na uruchomieniu nowej produkcji, pomimo że prowadzi do wprowadzenia nowego produktu, nie jest gotowy do realizacji. Jego powodzenie zależy bowiem od 6

7 wskazania lokalizacji, nieruchomości, której przedsiębiorca nie posiada. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Z powyższego wynika, że oba projekty dotyczą tej samej inwestycji, ponieważ są od siebie uzależnione i tylko łączna ich realizacja gwarantuje osiągnięcie planowanych celów. Złożenie jednego wniosku uzasadniałoby przyznanie dofinansowania. 8. Czy Projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie niezbędne pozwolenia? Przykład negatywny Elementem projektu jest rozbudowa części hali magazynowej oraz budowa nowej stacji transformatorowej. Przedstawione pozwolenie na budowę zostało wydane 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pozwolenie na budowę traci ważność, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym nastąpiło jego uprawomocnienie lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Jeżeli do wniosku dołączono pozwolenie na budowę wydane wcześniej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku, uznaje się, że: i. inwestycja (budowa) została już rozpoczęta przed złożeniem wniosku, co oznacza, że projekt nie może uzyskać dofinansowania, ponieważ nie jest to nowa inwestycja lub ii. pozwolenie na budowę jest nieważne, co oznacza, że projekt nie jest gotowy do realizacji. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 9. Czy projekt polega na dokończeniu rozpoczętej już inwestycji (np. dokończeniu budowy hali produkcyjnej)? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny W ramach projektu planowane jest dokończenie budowy nowego zakładu usługowego w celu wprowadzenia nowej usługi motoryzacyjnej. Przedsiębiorca rozpoczął budowę nowego zakładu ponad 3 lata temu. W związku z uruchomieniem programów pomocowych, rozważał możliwość dofinansowania rozpoczętej inwestycji. Do wniosku o dofinansowanie dołączone zostało pozwolenie na budowę sprzed 3 lat. Zgodnie z założeniami Programu wsparcie może być udzielone na utworzenie nowego, rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa lub realizację w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację. W 7

8 opisanym przypadku budowa została rozpoczęta przed laty, a zatem projekt stanowi kontynuację inwestycji już rozpoczętej, w ramach której finansowe zobowiązania przedsiębiorcy zostały podjęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykłady pozytywne Przykład 1 Fabryka działa od 7 lat a wnioskodawca systematycznie rozbudowuje zaplecze techniczne. Kolejnym elementem jest rozbudowa zakładu o halę produkcyjną pod nową linię technologiczną. W ramach projektu wnioskodawca zaplanował zakup nowej linii technologicznej oraz rozbudowę wymaganej dla jej uruchomienia powierzchni. Zaplanowane do realizacji roboty budowlane są konieczne do zainstalowania nowej linii technologicznej. Ich realizacja rozpocznie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie i nie jest w sposób fizyczny związana z wcześniej realizowanymi pracami budowlanymi. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 W ramach realizacji dużej inwestycji związanej z uruchomieniem hotelu wnioskodawca zaplanował odrębne etapy jej realizacji. Pierwszy etap związany z budową i wyposażeniem samego hotelu zbliża się do końca. W ramach kolejnego etapu planowane jest uruchomienie centrum odnowy biologicznej, na co przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie. Uruchomienie centrum odnowy biologicznej wymaga przygotowania pomieszczeń o odpowiednich standardach (zakup robót i materiałów budowlanych) oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. Planowany do zrealizowania projekt jest niezależny od wcześniej realizowanego. Zakończono budowę i wyposażanie hotelu. Może on funkcjonować niezależnie od centrum odnowy biologicznej, którego uruchomienie będzie w tym przypadku wprowadzało nową usługę. Centrum także może funkcjonować niezależnie. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. SPRAWDŹ, CZY PROJEKT ZOSTAŁ DOBRZE PRZYGOTOWANY Po opracowaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji z Działania 2.3 SPO WKP proponujemy sprawdzić, czy projekt spełnia wymagania programu. Poniżej przedstawiono najczęściej popełniane błędy w przedstawianych projektach, które przesądzają o odrzuceniu projektu jako niespełniającego warunków otrzymania wsparcia. Jeśli w projekcie zostaną stwierdzone poniższe błędy trzeba ponownie go przeanalizować i usunąć niezgodności. 1. Czy wszystkie wydatki przedstawione do dofinansowania są niezbędne do realizacji projektu? 8

9 Przykład negatywny W ramach projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii obróbki drewna kupowana jest nowoczesna linia technologiczna. Przedsiębiorca planuje również dodatkowo zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem, które we wniosku nie zostało opisane jako powiązane z obsługą linii technologicznej. Celem projektu jest uruchomienie produkcji papieru dwuwarstwowego. Obecnie posiadana hala produkcyjna jest już przystosowana do instalacji nowej linii. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem jest nieuzasadniony dla prawidłowego wdrożenia innowacyjnej technologii obróbki drewna. Zakup nowoczesnej linii technologicznej w żaden sposób nie jest uzależniony od zakupu sprzętu komputerowego. Koszt zakupu sprzętu komputerowego nie jest niezbędny do realizacji projektu. Nie może zatem być przedstawiony do dofinansowania. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 3. Czy zakup nieruchomości/robót i materiałów budowlanych jest niezbędny dla realizacji projektu? II. III. jeśli NIE, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem jeśli TAK, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny W ramach projektu dotyczącego rozpoczęcia nowej produkcji dwuwarstwowego papieru toaletowego kupowana jest nowoczesna linia technologiczna oraz budynek biurowy. Celem projektu jest uruchomienie produkcji papieru dwuwarstwowego. Obecnie posiadana hala produkcyjna jest już przystosowana do instalacji nowej linii. Zakup budynku biurowego jest nieuzasadniony. Nie jest niezbędny do instalacji i uruchomienia kupowanej linii technologicznej oraz nie ma wpływu na wdrażaną w ramach projektu innowację produktową. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykłady pozytywne Przykład 1 Wniosek o dofinansowanie dotyczy rozszerzenia prowadzonej działalności o produkcję opakowań szklanych. W tym celu planowane jest wybudowanie od podstaw hali produkcyjnej, w której umieszczona będzie nowa linia technologiczna. Zakup materiałów i robót budowlanych jest niezbędny do uruchomienia nowej produkcji. Nowe maszyny i urządzenia w całości zajmą powierzchnię nowej hali. Wnioskodawca prawidłowo uznał wszystkie wydatki związane z budową za kwalifikowane, ponieważ nowy obiekt będzie w całości służył nowej produkcji. W tym obiekcie zainstalowane zostaną wyłącznie urządzenia zakupione w ramach projektu. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 9

10 Przykład 2 Projekt polega na budowie nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2500 m 2 oraz zakupie ciągu technologicznego do produkcji makaronu. Jednakże nowa hala będzie także w części wykorzystana do innego rodzaju produkcji, która zostanie przeniesiona z obecnie wynajmowanej hali. Wnioskodawca jednoznacznie określił, że jedynie powierzchnia 1500 m 2 nowej hali jest niezbędna dla instalacji i uruchomienia kupowanego w ramach projektu ciągu technologicznego. Pozostała część służyć będzie produkcji przeniesionej z obecnego miejsca prowadzonej działalności. W związku z tym wnioskodawca oszacował odpowiednio udział kosztów budowy związanych z uruchomieniem nowej działalności w kosztach budowy ogółem i jedynie te koszty wyszczególnił jako koszty kwalifikowane w ramach projektu. Uzasadnienie dla uznania części kosztów budowy jako kwalifikowane odnosiło się bezpośrednio do powierzchni hali, którą zajmą nowe maszyny wraz z niezbędnym dla jej obsługi ciągiem komunikacyjnym. Pozostałe koszty związane z budową hali, które nie mają związku z zakupem linii technologicznej zostały wyłączone z wydatków kwalifikowanych jako niepodlegające dofinansowaniu. Wnioskodawca koszty te poniesie samodzielnie w ramach realizowanego projektu. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 3. Czy zakup środka transportu jest elementem projektu niezbędnym do jego realizacji? Przykłady negatywne Przykład 1 W ramach projektu zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem usługi dotyczącej projektowania elementów metalowych, które następnie obrabiane będą na nowym sterowanym numerycznie centrum obróbczym. W ramach wydatków kwalifikowanych przewidziano zakup nowego centrum obróbczego, zakup specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM, zakup zestawów komputerowych, na których pracować będą nowo zatrudnieni inżynierowie-projektanci oraz zakup samochodu osobowego. Zakup samochodu, został uzasadniony koniecznością odbywania podróży służbowych w celu nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Zakup środka transportu nie jest niezbędny do wprowadzenia nowej usługi. Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych jest działaniem służącym całej firmie, nie ma natomiast bezpośredniego związku z realizowanym projektem. Wydatek na zakup środka transportu jest wydatkiem nieuzasadnionym w projekcie i nie podlega wsparciu. Umieszczenie go na liście wydatków do otrzymania dofinansowania powoduje, że cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 10

11 W ramach projektu przedsiębiorca zamierza wprowadzić elektroniczny system ewidencjonowania zapasów magazynowych. W tym celu planuje zakup dwóch komputerów i specjalistycznego oprogramowania oraz dwóch wózków widłowych do obsługi magazynu. W sekcji B6 biznes planu, w części dotyczącej uzasadnienia zakupu środka transportu oraz wskazania metody weryfikacji wykorzystania środka transportu wnioskodawca wpisał nie dotyczy/w ramach projektu nie będą nabywane środki transportu. Zgodnie z przepisami, wózek widłowy jest środkiem transportu. Umieszczenie informacji, iż w ramach opisanego projektu nie będą nabywane środki transportu jest niezgodne Klasyfikacją Środków Trwałych. W przypadku zakupu wózka widłowego trudno jest zaproponować wiarygodną metodę weryfikacji jego wykorzystania. Można jednak uzasadnić celowość jego zakupu dokumentując, iż jest on niezbędny dla realizacji projektu i składając oświadczenie, iż będzie wykorzystywany wyłącznie na teranie zakładu. Brak uzasadnienia nie pozwala stwierdzić, że zakup jest konieczny. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład pozytywny Przedsiębiorca zamierza wdrożyć nową usługę budowlaną związaną z budową dróg i autostrad. W tym celu planuje zakup maszyn przeznaczonych do budowy dróg oraz środka transportu, który pozwoli na wywożenie ziemi i gruzu. Środek transportu współpracować będzie bezpośrednio z kupowanymi maszynami drogowymi i będzie wykorzystywany jedynie do tego celu. Wydatek na zakup środka transportu jest niezbędny i uzasadniony ze względu na prawidłową realizację celu projektu i efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń, które są przedmiotem projektu. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 4. Jeśli jednym z elementów projektu jest nabycie środka transportu, czy podana została wiarygodna metoda weryfikacji jego wykorzystania? 5. jeśli NIE, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem 6. jeśli TAK, to proszę przejść do następnego pytania Przykład negatywny. W ramach projektu uruchomienia produkcji nowego produktu niezbędne jest zakupienie środka transportu samochodu ciężarowego. Wnioskodawca w sekcji B6 biznes planu umieścił informację, iż samochód wykorzystywać będzie tylko do celu projektu (rozpoczęcie nowej produkcji) jednak nie podał, w jaki sposób będzie to weryfikowane. Brak wiarygodnej metody wykorzystania samochodu ciężarowego (pomimo, że możliwe jest jej podanie) jest niezgodnie z założeniami Programu. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład pozytywny Przedsiębiorca zamierza uruchomić nową usługę. Obok kupowanych w tym celu maszyn i urządzeń planuje zakup środków transportu: samochodu ciężarowego i dostawczego. We wniosku przedstawił następujące metody weryfikacji wykorzystania środków transportu: 1. w przypadku zakupu samochodu ciężarowego: 11

12 karta drogowa karta tachografu 2. w przypadku zakupu samochodu dostawczego: karta drogowa ewidencja księgowa Przedstawione metody weryfikacji wykorzystania środków transportu są wiarygodne i możliwe do weryfikacji. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązuje się do przechowywanie dokumentacji związanej z projektem przez 5 lat od zakończenia jego realizacji. Projekt kwalifikuje się do wsparcia. 5. Czy załączone pozwolenie na budowę dotyczy budowy obiektu, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie? Przykład negatywny Celem projektu jest między innymi wybudowanie nowej hali produkcyjnej. Do wniosku dołączono pozwolenie na budowę. Treść pozwolenia na budowę nie jest zbieżna z opisem w projekcie, ponieważ dotyczy budowy budynku portierni oraz budynku biurowego. W opisie projektu stwierdzono istotne rozbieżności, które uniemożliwiają ocenę, czy projekt jest gotowy do realizacji. Treść pozwolenia na budowę musi być spójna z zakresem prac budowlanych wskazanym we wniosku. Jeśli w pozwoleniu na budowę następowały zmiany, w wyniku których wnioskodawca ostatecznie uzyskał pozwolenie na budowę nowej hali produkcyjnej, dokumenty takie powinny być dołączone do wniosku. Wskazane jest także umieszczenie stosownych wyjaśnień w biznes planie. W innym przypadku stwierdzone rozbieżności uniemożliwiają uznanie projektu za gotowy do realizacji. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 6. Czy zawarto we wniosku lub biznes planie stosowną informację o posiadanej licencji, koncesji, lub innych pozwoleniach, jeśli projekt dotyczy działalności lub czynności objętych takim obowiązkiem? Przykład negatywny: Przedmiotem projektu jest uruchomienie usługi połączeń telefonicznych w skali lokalnej i krajowej. Wnioskodawca nie umieścił we wniosku oraz załącznikach informacji, czy posiada wymaganą prawem koncesję/zezwolenie lub inne uprawnienia do prowadzenia działalności. W związku z tym nie można ocenić, czy taki projekt jest gotowy do realizacji. 12

13 Ze względu na wymagania prawne w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń dla połączeń telefonicznych, wnioskodawca powinien wskazać, czy posiada zezwolenie na uruchomienie takich usług. Wobec braku informacji nie można stwierdzić, że projekt jest gotowy do realizacji. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 7. Czy przed złożeniem wniosku zostały poniesione jakiekolwiek wydatki lub zaciągnięte zobowiązania na poczet realizacji działań przedstawionych we wniosku do dofinansowania? - jeśli TAK, to projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem - jeśli NIE, to proszę przejść do następnego pytania Przykłady negatywne Przykład 1 Celem inwestycji jest uruchomienie nowych usług medycznych. W ramach projektu wnioskodawca zamierza kupić urządzenia diagnostyczne. Jako wydatek kwalifikowany obok urządzeń diagnostycznych przedsiębiorca umieścił koszt przygotowania biznes planu, który jednocześnie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Biznes plan jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Wobec tego jego wykonanie jest konieczne przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może wnioskować o dofinansowanie kosztu opracowania biznes planu, bo koszt ten (lub co najmniej zobowiązanie do poniesienia tego kosztu) został poniesiony przed dniem złożenia wniosku. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 2 Celem inwestycji jest uruchomienie nowych usług doradztwa finansowego. W ramach projektu wnioskodawca zamierza kupić urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne pozwalające na realizację usług z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach wydatków kwalifikowanych zaplanowano także zakup serwera. Przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie została już podpisana umowa z dostawcą serwera. Przedsiębiorca podjął zobowiązania finansowe (podpisał umowę z dostawcą) dotyczące zakupu serwera przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że przedsiębiorca rozpoczął działania przed dniem złożenia wniosku, co dyskwalifikuje. Projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Przykład 3 Przedsiębiorca planuje zakup nowych urządzeń, dzięki którym zostanie uruchomiona nowa usługa poligraficzna. Za wydatek kwalifikowany Wnioskodawca uznał także wydatki na zakup fleksografu. Jednakże z załączonej do wniosku promesy kredytowej wynika jednoznacznie, iż wydatek ten został poniesiony miesiąc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ponieważ promesa wskazuje na konkretną fakturę zakupu. 13

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1.

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1. \ Załącznik nr 7 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 8 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo