4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:"

Transkrypt

1 Czempiń, dnia 10 lipca 2013r. IT /11 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267); - art. 72 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr199 poz ze zm.); - 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397); w wyniku wnikliwego, ponownego rozpatrzenia postępowania administracyjnego wynikającego z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 2 kwietnia 2013r.; SKO-III /714/424/2013, która uchyliła zaskarżoną przez pana Krzysztofa Bednarza zam. ul. Sikorskiego 60; Rogalinek decyzję Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 12 lutego 2013r.; IT /11 dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń o r z e k a m ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń 1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia a. Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 80(instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w 2 ust.1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów) obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 2013, poz. 1397) b. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania magazynu płodów rolnych na wytwórnię kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych o

2 -2- powierzchni obiektu 752,7 m2. Projekt zakłada umieszczenie wewnątrz istniejącego budynku 6 szt. wtryskarek do produkcji kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych wraz z niezbędna infrastrukturą. c. Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb Nowy Gołębin, gmina Czempiń, będącej własnością Inwestora, o powierzchni 3551 m2, na której zlokalizowane są już kubaturowe obiekty budowlane. d. Planowane przedsięwzięcie nie jest objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: a. Prace budowlane i montażowe należy wykonać z zachowaniem przepisów BHP, ochrony środowiska i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Inwestycję należy zrealizować w taki sposób, by nie stanowiła uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz nie zaburzała stosunków gruntowowodnych panujących w tym rejonie. b. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a gdy nie jest to możliwe właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. c. Wycinkę drzew lub krzewów należy prowadzić po uzyskaniu stosownych zezwoleń, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody. d. Prace ziązane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący dzrewom lub krzewom. e. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy. f. Utrzymywać budynki w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji. g. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków. h. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. i. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń inwestycyjno-eksploatacyjnych zawartych w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, mających na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez zachowanie standardów jakości środowiska. 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: a. Planowane przedsięwzięcie nie może stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, powietrza atmosferycznego, a także z uwagi na emitowany poziom hałasu. b. Planowane przedsięwzięcie nie może stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla

3 -3- sąsiadującej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. W tym celu należy: zapewnić sąsiadującym obiektom mieszkalnym maksymalną ochronę przed hałasem w godzinach pracy zakładu wszelkie prace produkcyjno - magazynowe wykonywać należy wewnątrz obiektów przy zamkniętych oknach i drzwiach. w projekcie zagospodarowania terenu działki przewidzieć: - tereny utwardzone na parkingi, wewnętrzne drogi wjazdowe i place Manewrowe - zieleń na terenach nieutwardzonych zapewnić utrzymanie porządku na terenie działki zakładu w celu zachowania bezpiecznych sanitarnie i estetycznych warunków dla otoczenia zakładu; eksploatację obiektu prowadzić w sposób gwarantujący zachowanie przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem, emisji do atmosfery oraz gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej; zapewnić pas zieleni izolacyjnej wysokiej i średniej wzdłuż granicy działki zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem granicy od strony sąsiadującej istniejącej zabudowy mieszkaniowej (zakrzewienie, zadrzewienie, w tym zieleni zimozielona) c. Przestrzegać należy wszystkich zaleceń inwestycyjno-eksploatacyjnych zawartych w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, mających na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez zachowanie standardów jakości środowiska. d. Do produkcji kratki trawnikowej wykorzystywać odpady o kodach , , , i w maksymalnej ilości 100 Mg miesięcznie e. Wytwarzane na etapie eksploatacji odpady magazynować selektywnie w odpowiednich do danego rodzaju odpadów kontenerach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu posiadającym szczelną posadzkę, zaopatrzonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków odpadów i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. f. Zachować istniejące ogrodzenie pełne po stronie wschodniej i zachodniej. g. Wszelkie prace wykonywać wyłącznie w porze dziennej, tj. od 6.00 do Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych. 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia i strefę jego oddziaływania nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko. 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych. Ponadto, najbliżej położone ujęcia wód podziemnych znajdują się w miejscowości Gorzyczki, oddalonej o 2 km od przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. ujęcie ma wyznaczoną jedynie strefę ochrony bezpośredniej, w obrębie której nie została zlokalizowana inwestycja.

4 -4- Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na wody podziemne. 7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Zastosować do prac budowlanych nowoczesny w pełni sprawny sprzęt i pojazdy, ewentualne awarie - wycieki płynów eksploatacyjnych lub paliwa neutralizować, a skażony grunt wymienić i przekazać do rekultywacji. 8. Wpływ na obszary sieci NATURA 2000 Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarami chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i nie będzie wpływała negatywnie na obszary sieci Natura Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., nr 151 poz ze zm.). W bezpośrednim sąsiedztwie (po przeciwnej stronie drogi) znajduje się granica Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rogalińska Dolina Warty PLH300012, znajdujące się w odległości około 6,5 km od planowanego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu terenu. Uwzględniając powyższe oraz z uwagi na fakt, iż planowana działalność będzie się odbywała wewnątrz istniejącego budynku, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione, w tym na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. 9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko Nie stwierdza się konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. UZASADNIENIE W dniu do tut. urzędu wpłynął wniosek PPHU WIKRY Krzysztof Bednarz z siedzibą w Rogalinku, działającego przez pełnomocnika pana Macieja Augustyniaka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń.

5 -5- Do wniosku załączono dokumenty, wymagane art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz z późn.zm.). Planowane przedsięwzięcie zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu może być wymagane. Burmistrz Gminy Czempiń zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii nr ON.NS-72/3-16/11 z dnia r. udzielił opinii, iż przedmiotowa inwestycja w zakresie podanym we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał, iż z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz charakter i zakres inwestycji może negatywne oddziaływanie na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w postanowieniu nr WOO- II NB z dnia r. wyraził opinię, iż dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na charakter inwestycji i jej lokalizację w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej RDOŚ uznał, iż koniecznym jest zbadanie czy eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów środowiska. Jeszcze podczas postępowania wyjaśniającego na etapie screeningu do Urzędu Gminy w Czempiniu wpłynęły protesty mieszkańców miejscowości Nowy Gołębin przeciwko zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie. Ponadto dokonana została kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie przedmiotowej nieruchomości w celu sprawdzenia, czy w istniejącym budynku nie jest prowadzona działalność produkcyjna. Kontrola nie wykazała naruszeń. Burmistrz Gminy Czempiń, po przeanalizowaniu złożonego wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia przychylił się do stanowiska organów opiniujących i uznał, iż planowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego wydał w dniu r. postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, określając niezbędny zakres raportu. Analizując konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. rodzaj, charakterystykę, usytuowanie, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

6 -6- W dniu 5 października 2012r. pełnomocnik Inwestora przedłożył w Urzędzie Gminy w Czempiniu 3 egzemplarze Raportu o oddziaływaniu na środowisko zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gmina Czempiń, opracowanego przez ALFAEKO s.c. A. Maćkowiak, M. Augustyniak. Burmistrz Gminy Czempiń zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie, a do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie o opinię dotyczącą przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną NS-72/2-19/12 z dnia 11 listopada 2012r. zaopiniował pozytywnie z zastrzeżeniami środowiskowe uwarunkowania przedmiotowej inwestycji, pod względem wymagań higienicznosanitarnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem WOO- I AR2, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia nakazując spełnienie określonych wymagań. W postępowaniu z udziałem społeczeństwa zgłoszono szereg zastrzeżeń i negatywnych opinii dotyczących zarówno planowanej jak i istniejącej działalności na terenie nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji. Negatywne zdanie lokalnej społeczności przejawiające się w braku zgody na inwestycję sygnowanej pismem sołectwa Nowy Gołębin z dnia r., czy potwierdzone pismem stron postępowania z dnia r. (już po zapoznaniu się z raportem) stanowi wyraz silnego konfliktu społecznego. Społeczność Nowego Gołębina, małej miejscowości o charakterze rolniczym z dominującą zabudową zagrodową nie wyraża zgody na inwestycję w zaproponowanej lokalizacji. Burmistrza Gminy Czempiń uznał, że przedmiotowa inwestycja nie jest zgodna z interesem publicznym, potwierdzonym silnymi protestami lokalnej społeczności wobec przedmiotowej inwestycji, co daje podstawę do stwierdzenia, że cel inwestycji nie znajduje akceptacji społecznej. Uwzględniając powyższe Burmistrz Gminy Czempiń decyzją z dnia 12 lutego 2013r.; IT /11 odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń. Decyzja została przesłana stronom postępowania, ponadto Obwieszczeniem z dnia 12 lutego 2013r. Burmistrz Gminy Czempiń poinformował o podjętej decyzji. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czempiniu, na terenie sołectwa Nowy Gołębin i na stronach Inwestor pan Krzysztof Bednarz odwołał się od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 12 lutego 2013r i pismem z dnia 26 lutego 2013r. odwołał się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Czempiń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Decyzję zaskarżył w całości, zarzucając organowi I instancji naruszenie: 1.przepisów postępowania, tj. a/ art.77 w związku z art. 7 i art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez nienależytą i nierzetelną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przejawiającą się w: - błędnym ustaleniu na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, iż

7 -7- wydanie decyzji zgodnej z wnioskiem odwołującego spowoduje naruszenie interesu publicznego; - całkowicie dowolnym(t.j. bez przedstawienia jakiejkolwiek podstawy faktycznej i prawnej) uznaniu, że o naruszeniu interesu publicznego przesądza sam fakt zgłoszenia sprzeciwu przez niektórych z mieszkańców wobec planowanej inwestycji, b/ art Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez jego niezastosowanie mające wpływ na treść wydanej decyzji, polegającej na: - braku uzasadnienia prawnego zaskarżonej decyzji, - braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego decyzji i niewskazanie w jej treści faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł przyjmując, iż planowana przez odwołującego inwestycja może spowodować zagrożenie interesu publicznego, - braku wskazania podstaw prawnych upoważniających organ do wydania decyzji odmownej w przypadku stwierdzenia przez organ zagrożenia naruszenia interesu społecznego, - braku wyjaśnienia w treści uzasadnienia zaskarżonej decyzji jaki interes publiczny mógłby zostać naruszony w przypadku decyzji pozytywnej dla odwołującego. 2.przepisów prawa materialnego, tj.: a/ przepisu art. 72, 75, 77, 79 oraz 80 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz ze zm.), poprzez ich błędną interpretację i bezpodstawne przyjęcie, że istnieją podstawy do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia planowanego przez odwołującego Powyższe zastrzeżenia zostały rozwinięte w uzasadnieniu do odwołania. Burmistrz Gminy Czempiń przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Odwołanie wpłynęło do SKO 6 marca 2013r. Mieszkańcy Nowego Gołębina właściciele działek w pobliżu planowanego przedsięwzięcia wystosowali dnia 14 marca 2013r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pismo podtrzymujące ich wcześniejszy bardzo negatywny stosunek do planowanego przedsięwzięcia. Zawnioskowali, aby SKO przy wydawaniu decyzji uwzględnił następujące przesłanki: - hala zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych na stałe zajmowanych przez rodziny z dziećmi; zamieszkując w tak bliskiej odległości od wytwórni przez cały czas narażeni będziemy na działania niekorzystnych czynników, co spowoduje obniżenie komfortu życia i może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, - wytwórnia kratki trawnikowej ma zostać zlokalizowana w terenie typowo rolniczym, gdzie prowadzona jest uprawa roślin i chów zwierząt; planowana wytwórnia ma to zmienić w zasadniczym zakresie w kierunku typowo przemysłowym, - wzięcie pod uwagę, iż zlokalizowanie tego typu działalności w tak bliskiej odległości od terenów zamieszkałych przez ludzi prowadzić będzie do poważnych konfliktów między mieszkańcami wsi a wytwórcą kratki trawnikowej, - od 1 stycznia 2014r. zacznie obowiązywać ustawa o Integrowanej Produkcji Urzędowo Kontrolowanej; produkty rolnicze w tym sadownicze podlegać będą szczegółowym badaniom na pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych; zlokalizowanie przedmiotowej działalności na

8 -8- tym terenie może z pewnością doprowadzić do problemów ze zbytem produktów rolnych zanieczyszczonych chemicznie ewentualnych roszczeń z tym związanych dochodzić będziemy bezpośrednio od sprawcy zanieczyszczeń, jak również od Urzędu Gminy Czempiń, odpowiedzialnego za wydanie zgody na prowadzenie takiej działalności, - wydanie pozytywnej decyzji naruszać będzie zasady współżycia społecznego i zburzy przyjęty od lat porządek oparty na rolniczym zagospodarowaniu terenu. Pod pismem podpisało się 60 właścicieli nieruchomości na terenie Nowego Gołębina. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie decyzją z dnia 2 kwietnia 2013r.; SK- III /714/424/2013 postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie stwierdziło m.in., że odwołanie okazało się uzasadnione. W ocenie składu orzekającego Kolegium zaskarżona decyzja narusza przepisy ustawy z dnia 3 października 2009r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(dz.u. nr 199, poz ze zm.). Organy w tym zakresie nie mają swobody działania, a wydanie decyzji negatywnych może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach. Decyzja negatywna może być wydana wówczas, gdy planowane przedsięwzięcie jest sprzeczne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub gdy organ współdziałający odmówi uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Podstawą wydania takiej decyzji może być też odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie niż ten określony we wniosku o wydanie decyzji, gdy we wniosku wystąpią sprzeczności z innymi przepisami prawa lub z przeprowadzonego postępowania wynika możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej sprawie organ I instancji odmawiając określenia środowiskowych uwarunkowań nie wskazał żadnych przesłanek, które wynikałyby z przepisów prawa, natomiast wskazane przez Burmistrza okoliczności w postaci sprzeciwu części mieszkańców Nowego Gołębina w świetle całości materiału dowodowego nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji negatywnej. W zaskarżonej decyzji organ I instancji w ogóle nie ustosunkował się do zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności do postanowień uzgadniających wydanych przez wyspecjalizowane organy. Organ w zasadzie ograniczył się do uznania za zasadne zarzuty ogólnie pojętej społeczności miejscowości Nowy Gołębin. Organ I instancji nie wskazał natomiast żadnych podstaw, które znajdowałyby poparcie w przepisach prawa, a które mogłyby stanowić podstawę do wydania decyzji odmownej. Tym samym organ naruszył treść przepisu art k.p.a., według którego uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Organ musi zatem zająć w uzasadnieniu rozstrzygnięcia stanowisko wobec całości materiału dowodowego oraz uzasadnić jasno swoją decyzję, w tym w szczególności, na jakiej podstawie uznał pewne fakty za udowodnione. Pominięcie okoliczności faktycznych lub prawnych, mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, stanowi przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.

9 -9- Dalej Kolegium zwraca uwagę, iż organ I instancji w ogóle w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie odniósł się do stanowiska organów uzgadniających: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie zajętego w opinii z dnia 23 listopada 2012r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zajętego w postanowieniu z dnia 11 stycznia 2013r. W zasadzie nie wiadomo, czy organ I instancji w ogóle uwzględnił stanowiska tych organów przy wydaniu zaskarżonej decyzji. W tym zakresie zwrócić należy uwagę, iż ww. wyspecjalizowane organy uzgodniły realizację planowanego przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy Czempiń nie skorzystał z prawa wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni. Burmistrz Gminy Czempiń pragnie na koniec zwrócić uwagę, że wydając odmowną decyzję z dnia 12 lutego 2013r. kierował się nadrzędną wartością uznając, że lokalna społeczność ma prawo wyrażania sprzeciwu co do planowanej inwestycji, bowiem to ona jest suwerenem Ziemi Czempińskiej, mieszkająca i pracująca na tej Ziemi od pokoleń i jej głosu nie sposób nie uwzględniać przy tego typu rozstrzygnięciach. Obowiązująca jednak litera prawa, w tym konkretnym przypadku, nie uwzględnia powyższego stanowiska. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. Dla terenów objętych w/w przedsięwzięciem Gmina Czempiń nie posiada obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.nr199 poz. 1227). P O U C Z E N I E Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrz Gminy Czempiń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czempiniu, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czempiniu, w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Załączniki: 1. Charakterystyka przedsięwzięcia. Otrzymują: 1.PPHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 69; Rogalinek 2.Pełnomocnik: Maciej Augustyniak 3.Kazimierz Ambroży

10 -10-4.Małgorzata Ambroży 5.Bogdan Ambroży 6.Hanna Ambroży 7.Paweł Ambroży 8.Krzysztof Matysiak 9.Józef Gronek 10.Halina Gronek 11.Stefan Gronek 12.Leon Mylka 13.Tadeusz Wawrzyniak 14.Mirosław Jurga 15.Zofia Siejek 16.Leszek Siejek 17.Rafał Tomczak 18.Joanna Łączna 19.Roman Łączny 20.Robert Paździor 21.Zarząd Dróg Powiatowych ul. Gostyńska 38; Kościan Do wiadomości: 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie 3.Sołtys wsi Nowy Gołębin

11 Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 lipca 2013r. znak IT /11 Charakterystyka przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń. Prowadzona działalność polegać będzie na produkcji kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych. Projekt zakłada umieszczenie wewnątrz istniejącego budynku 6 sztuk wtryskarek do produkcji kratki trawnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Działka, na której planowane jest usytuowanie omawianego przedsięwzięcia położona jest w miejscowości Nowy Gołębin gmina Czempiń. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce zapisanej w rejestrze gruntów pod następującym numerem: 56/3. Powierzchnia działki 3551m2. Powierzchnia magazynu przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania to 752,7 m2(z zapleczem socjalno-bytowego to 1087,1 m2). Cały teren działki stanowi dość mocno zabudowaną przestrzeń o charakterze przemysłowym (rolnym) z dużą ilością obiektów kubaturowych, sieci dróg i placów. Poza wskazanym zakresem przedsięwzięcie nie wprowadza zmian w układzie zagospodarowania przedmiotowej działki, w tym nie wymaga rozbudowy układu komunikacyjnego. Woda do celów bytowo-gospodarczych pobierana będzie z sieci wodociągowej. Ilość pobieranej wody wynosiła będzie około 0,14 m3/dobę. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego. Następnie ścieki wywożone będą do najbliższej oczyszczalni ścieków. Uzyski ciepła z wtryskarek będą wystarczające do ogrzewania hali produkcyjnej. Natomiast pomieszczenie socjalno - biurowe ogrzewane kotłem spalającym paliwo gazowym o nominalnej mocy < 100kW. Inwestycja wiązać się będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu. Wszystkie wytwarzane odpady poddane będą segregacji i poddane odzyskowi lub przekazywane firmom zajmującym się zagospodarowaniem odpadów, posiadającym wszelkie niezbędne zezwolenia w tym zakresie. Odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia. W sąsiedztwie inwestycji znajdują się działki użytkowane rolniczo i nieużytki, najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 40m..

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia STAROSTA KOZIENICKI Kozienice, dnia 25 sierpnia 2006 r. RLOŚ 7640/I/7/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.

D E C Y Z J A. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1 86-101 Świecie. ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. Świecie, dnia 2009-02-09 ROŚiGK 7625/28/7/2008/2009 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl OŚ.6220.21.2013 Konin, dnia 05.08.2013 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp., dn. 08.07.2015r. OŚGK.6220.5.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GRB 7625/11/08 Błaszki, dnia 2009-03-27 Decyzja Nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1, pkt 1, art. 46 a ust.1 i 7 pkt 4, art.56 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Znak sprawy: BGN.II.6220.9.2012. Torzym, dnia 07.12.2012 r. DECYZJA NR 13/2012 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 62-050 Mosina tel. +48 61 8132-355 fax +48 61 8132-952 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 330 DOBRZYCA Dobrzyca,2014-03-20 GGiOŚ.6220.2.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Jeziora Wielkie, dnia 8 sierpnia 2011 r. RGK.6220.3.2011 Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RG.6220.10.6.2012/2013 Piechowice, dnia 11 stycznia 2013 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Biała Piska, dnia 09-04-2008 r. znak sprawy: BIRG C.P.7331-4/07/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-07/09 Czeladź 2010-04-06 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca)...

... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca)... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca) Pełnomocnik (adres, telefon) (adres, telefon) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuro Planowania Przestrzennego ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 24.03.2014 Znak sprawy: GK.6220.00008.2014 Numer pisma: GK.KW-00383/14

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. Nr OCH.6220. 7. 2012 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 104/V/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr 104/V/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr 104/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę S/13/047 Działalność organów administracji publicznej związana

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej) Płock,... data WRM-III.6740... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) ST-MZ-PL/WNIOSEK/... Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica nr domu,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3/07

D E C Y Z J A Nr 3/07 D E C Y Z J A Nr 3/07 Znak:IRB-7327/OS/4/07 Nawojowa, dnia 2.08.2007r D E C Y Z J A Nr 3/07 Na podstawie art.46 a ust.1 i ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 1, ust.2, ust.3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja z dnia 13.12.2012 r. znak: WTI.6220.10.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: " Zmiana sposobu uzytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy przy ul. 1-go Maja

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: BI. 7632 10/07 Brześć Kujawski, dnia 9 lipca 2007 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1 UNP:... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Faks Adres e-mail Urząd

Bardziej szczegółowo

o k r eślam Krzemieniewo, dn.10.04.2012 r. RRG. 6220.1.2011.2012

o k r eślam Krzemieniewo, dn.10.04.2012 r. RRG. 6220.1.2011.2012 Krzemieniewo, dn.10.04.2012 r. RRG. 6220.1.2011.2012 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo