4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:"

Transkrypt

1 Czempiń, dnia 10 lipca 2013r. IT /11 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267); - art. 72 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr199 poz ze zm.); - 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397); w wyniku wnikliwego, ponownego rozpatrzenia postępowania administracyjnego wynikającego z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 2 kwietnia 2013r.; SKO-III /714/424/2013, która uchyliła zaskarżoną przez pana Krzysztofa Bednarza zam. ul. Sikorskiego 60; Rogalinek decyzję Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 12 lutego 2013r.; IT /11 dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń o r z e k a m ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń 1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia a. Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 80(instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w 2 ust.1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów) obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 2013, poz. 1397) b. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania magazynu płodów rolnych na wytwórnię kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych o

2 -2- powierzchni obiektu 752,7 m2. Projekt zakłada umieszczenie wewnątrz istniejącego budynku 6 szt. wtryskarek do produkcji kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych wraz z niezbędna infrastrukturą. c. Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie działki nr ewid. 56/3, obręb Nowy Gołębin, gmina Czempiń, będącej własnością Inwestora, o powierzchni 3551 m2, na której zlokalizowane są już kubaturowe obiekty budowlane. d. Planowane przedsięwzięcie nie jest objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: a. Prace budowlane i montażowe należy wykonać z zachowaniem przepisów BHP, ochrony środowiska i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Inwestycję należy zrealizować w taki sposób, by nie stanowiła uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz nie zaburzała stosunków gruntowowodnych panujących w tym rejonie. b. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a gdy nie jest to możliwe właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. c. Wycinkę drzew lub krzewów należy prowadzić po uzyskaniu stosownych zezwoleń, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody. d. Prace ziązane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący dzrewom lub krzewom. e. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy. f. Utrzymywać budynki w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji. g. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków. h. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. i. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń inwestycyjno-eksploatacyjnych zawartych w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, mających na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez zachowanie standardów jakości środowiska. 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: a. Planowane przedsięwzięcie nie może stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, powietrza atmosferycznego, a także z uwagi na emitowany poziom hałasu. b. Planowane przedsięwzięcie nie może stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla

3 -3- sąsiadującej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. W tym celu należy: zapewnić sąsiadującym obiektom mieszkalnym maksymalną ochronę przed hałasem w godzinach pracy zakładu wszelkie prace produkcyjno - magazynowe wykonywać należy wewnątrz obiektów przy zamkniętych oknach i drzwiach. w projekcie zagospodarowania terenu działki przewidzieć: - tereny utwardzone na parkingi, wewnętrzne drogi wjazdowe i place Manewrowe - zieleń na terenach nieutwardzonych zapewnić utrzymanie porządku na terenie działki zakładu w celu zachowania bezpiecznych sanitarnie i estetycznych warunków dla otoczenia zakładu; eksploatację obiektu prowadzić w sposób gwarantujący zachowanie przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem, emisji do atmosfery oraz gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej; zapewnić pas zieleni izolacyjnej wysokiej i średniej wzdłuż granicy działki zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem granicy od strony sąsiadującej istniejącej zabudowy mieszkaniowej (zakrzewienie, zadrzewienie, w tym zieleni zimozielona) c. Przestrzegać należy wszystkich zaleceń inwestycyjno-eksploatacyjnych zawartych w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, mających na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez zachowanie standardów jakości środowiska. d. Do produkcji kratki trawnikowej wykorzystywać odpady o kodach , , , i w maksymalnej ilości 100 Mg miesięcznie e. Wytwarzane na etapie eksploatacji odpady magazynować selektywnie w odpowiednich do danego rodzaju odpadów kontenerach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu posiadającym szczelną posadzkę, zaopatrzonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków odpadów i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. f. Zachować istniejące ogrodzenie pełne po stronie wschodniej i zachodniej. g. Wszelkie prace wykonywać wyłącznie w porze dziennej, tj. od 6.00 do Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych. 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia i strefę jego oddziaływania nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko. 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych. Ponadto, najbliżej położone ujęcia wód podziemnych znajdują się w miejscowości Gorzyczki, oddalonej o 2 km od przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. ujęcie ma wyznaczoną jedynie strefę ochrony bezpośredniej, w obrębie której nie została zlokalizowana inwestycja.

4 -4- Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na wody podziemne. 7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Zastosować do prac budowlanych nowoczesny w pełni sprawny sprzęt i pojazdy, ewentualne awarie - wycieki płynów eksploatacyjnych lub paliwa neutralizować, a skażony grunt wymienić i przekazać do rekultywacji. 8. Wpływ na obszary sieci NATURA 2000 Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarami chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i nie będzie wpływała negatywnie na obszary sieci Natura Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., nr 151 poz ze zm.). W bezpośrednim sąsiedztwie (po przeciwnej stronie drogi) znajduje się granica Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rogalińska Dolina Warty PLH300012, znajdujące się w odległości około 6,5 km od planowanego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu terenu. Uwzględniając powyższe oraz z uwagi na fakt, iż planowana działalność będzie się odbywała wewnątrz istniejącego budynku, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione, w tym na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. 9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko Nie stwierdza się konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. UZASADNIENIE W dniu do tut. urzędu wpłynął wniosek PPHU WIKRY Krzysztof Bednarz z siedzibą w Rogalinku, działającego przez pełnomocnika pana Macieja Augustyniaka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń.

5 -5- Do wniosku załączono dokumenty, wymagane art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz z późn.zm.). Planowane przedsięwzięcie zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu może być wymagane. Burmistrz Gminy Czempiń zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii nr ON.NS-72/3-16/11 z dnia r. udzielił opinii, iż przedmiotowa inwestycja w zakresie podanym we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał, iż z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz charakter i zakres inwestycji może negatywne oddziaływanie na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w postanowieniu nr WOO- II NB z dnia r. wyraził opinię, iż dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na charakter inwestycji i jej lokalizację w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej RDOŚ uznał, iż koniecznym jest zbadanie czy eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów środowiska. Jeszcze podczas postępowania wyjaśniającego na etapie screeningu do Urzędu Gminy w Czempiniu wpłynęły protesty mieszkańców miejscowości Nowy Gołębin przeciwko zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie. Ponadto dokonana została kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie przedmiotowej nieruchomości w celu sprawdzenia, czy w istniejącym budynku nie jest prowadzona działalność produkcyjna. Kontrola nie wykazała naruszeń. Burmistrz Gminy Czempiń, po przeanalizowaniu złożonego wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia przychylił się do stanowiska organów opiniujących i uznał, iż planowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego wydał w dniu r. postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, określając niezbędny zakres raportu. Analizując konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. rodzaj, charakterystykę, usytuowanie, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

6 -6- W dniu 5 października 2012r. pełnomocnik Inwestora przedłożył w Urzędzie Gminy w Czempiniu 3 egzemplarze Raportu o oddziaływaniu na środowisko zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gmina Czempiń, opracowanego przez ALFAEKO s.c. A. Maćkowiak, M. Augustyniak. Burmistrz Gminy Czempiń zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie, a do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie o opinię dotyczącą przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną NS-72/2-19/12 z dnia 11 listopada 2012r. zaopiniował pozytywnie z zastrzeżeniami środowiskowe uwarunkowania przedmiotowej inwestycji, pod względem wymagań higienicznosanitarnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem WOO- I AR2, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia nakazując spełnienie określonych wymagań. W postępowaniu z udziałem społeczeństwa zgłoszono szereg zastrzeżeń i negatywnych opinii dotyczących zarówno planowanej jak i istniejącej działalności na terenie nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji. Negatywne zdanie lokalnej społeczności przejawiające się w braku zgody na inwestycję sygnowanej pismem sołectwa Nowy Gołębin z dnia r., czy potwierdzone pismem stron postępowania z dnia r. (już po zapoznaniu się z raportem) stanowi wyraz silnego konfliktu społecznego. Społeczność Nowego Gołębina, małej miejscowości o charakterze rolniczym z dominującą zabudową zagrodową nie wyraża zgody na inwestycję w zaproponowanej lokalizacji. Burmistrza Gminy Czempiń uznał, że przedmiotowa inwestycja nie jest zgodna z interesem publicznym, potwierdzonym silnymi protestami lokalnej społeczności wobec przedmiotowej inwestycji, co daje podstawę do stwierdzenia, że cel inwestycji nie znajduje akceptacji społecznej. Uwzględniając powyższe Burmistrz Gminy Czempiń decyzją z dnia 12 lutego 2013r.; IT /11 odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń. Decyzja została przesłana stronom postępowania, ponadto Obwieszczeniem z dnia 12 lutego 2013r. Burmistrz Gminy Czempiń poinformował o podjętej decyzji. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czempiniu, na terenie sołectwa Nowy Gołębin i na stronach Inwestor pan Krzysztof Bednarz odwołał się od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 12 lutego 2013r i pismem z dnia 26 lutego 2013r. odwołał się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Czempiń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Decyzję zaskarżył w całości, zarzucając organowi I instancji naruszenie: 1.przepisów postępowania, tj. a/ art.77 w związku z art. 7 i art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez nienależytą i nierzetelną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przejawiającą się w: - błędnym ustaleniu na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, iż

7 -7- wydanie decyzji zgodnej z wnioskiem odwołującego spowoduje naruszenie interesu publicznego; - całkowicie dowolnym(t.j. bez przedstawienia jakiejkolwiek podstawy faktycznej i prawnej) uznaniu, że o naruszeniu interesu publicznego przesądza sam fakt zgłoszenia sprzeciwu przez niektórych z mieszkańców wobec planowanej inwestycji, b/ art Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez jego niezastosowanie mające wpływ na treść wydanej decyzji, polegającej na: - braku uzasadnienia prawnego zaskarżonej decyzji, - braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego decyzji i niewskazanie w jej treści faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł przyjmując, iż planowana przez odwołującego inwestycja może spowodować zagrożenie interesu publicznego, - braku wskazania podstaw prawnych upoważniających organ do wydania decyzji odmownej w przypadku stwierdzenia przez organ zagrożenia naruszenia interesu społecznego, - braku wyjaśnienia w treści uzasadnienia zaskarżonej decyzji jaki interes publiczny mógłby zostać naruszony w przypadku decyzji pozytywnej dla odwołującego. 2.przepisów prawa materialnego, tj.: a/ przepisu art. 72, 75, 77, 79 oraz 80 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz ze zm.), poprzez ich błędną interpretację i bezpodstawne przyjęcie, że istnieją podstawy do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia planowanego przez odwołującego Powyższe zastrzeżenia zostały rozwinięte w uzasadnieniu do odwołania. Burmistrz Gminy Czempiń przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Odwołanie wpłynęło do SKO 6 marca 2013r. Mieszkańcy Nowego Gołębina właściciele działek w pobliżu planowanego przedsięwzięcia wystosowali dnia 14 marca 2013r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pismo podtrzymujące ich wcześniejszy bardzo negatywny stosunek do planowanego przedsięwzięcia. Zawnioskowali, aby SKO przy wydawaniu decyzji uwzględnił następujące przesłanki: - hala zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych na stałe zajmowanych przez rodziny z dziećmi; zamieszkując w tak bliskiej odległości od wytwórni przez cały czas narażeni będziemy na działania niekorzystnych czynników, co spowoduje obniżenie komfortu życia i może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, - wytwórnia kratki trawnikowej ma zostać zlokalizowana w terenie typowo rolniczym, gdzie prowadzona jest uprawa roślin i chów zwierząt; planowana wytwórnia ma to zmienić w zasadniczym zakresie w kierunku typowo przemysłowym, - wzięcie pod uwagę, iż zlokalizowanie tego typu działalności w tak bliskiej odległości od terenów zamieszkałych przez ludzi prowadzić będzie do poważnych konfliktów między mieszkańcami wsi a wytwórcą kratki trawnikowej, - od 1 stycznia 2014r. zacznie obowiązywać ustawa o Integrowanej Produkcji Urzędowo Kontrolowanej; produkty rolnicze w tym sadownicze podlegać będą szczegółowym badaniom na pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych; zlokalizowanie przedmiotowej działalności na

8 -8- tym terenie może z pewnością doprowadzić do problemów ze zbytem produktów rolnych zanieczyszczonych chemicznie ewentualnych roszczeń z tym związanych dochodzić będziemy bezpośrednio od sprawcy zanieczyszczeń, jak również od Urzędu Gminy Czempiń, odpowiedzialnego za wydanie zgody na prowadzenie takiej działalności, - wydanie pozytywnej decyzji naruszać będzie zasady współżycia społecznego i zburzy przyjęty od lat porządek oparty na rolniczym zagospodarowaniu terenu. Pod pismem podpisało się 60 właścicieli nieruchomości na terenie Nowego Gołębina. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie decyzją z dnia 2 kwietnia 2013r.; SK- III /714/424/2013 postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie stwierdziło m.in., że odwołanie okazało się uzasadnione. W ocenie składu orzekającego Kolegium zaskarżona decyzja narusza przepisy ustawy z dnia 3 października 2009r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(dz.u. nr 199, poz ze zm.). Organy w tym zakresie nie mają swobody działania, a wydanie decyzji negatywnych może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach. Decyzja negatywna może być wydana wówczas, gdy planowane przedsięwzięcie jest sprzeczne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub gdy organ współdziałający odmówi uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Podstawą wydania takiej decyzji może być też odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie niż ten określony we wniosku o wydanie decyzji, gdy we wniosku wystąpią sprzeczności z innymi przepisami prawa lub z przeprowadzonego postępowania wynika możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej sprawie organ I instancji odmawiając określenia środowiskowych uwarunkowań nie wskazał żadnych przesłanek, które wynikałyby z przepisów prawa, natomiast wskazane przez Burmistrza okoliczności w postaci sprzeciwu części mieszkańców Nowego Gołębina w świetle całości materiału dowodowego nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji negatywnej. W zaskarżonej decyzji organ I instancji w ogóle nie ustosunkował się do zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności do postanowień uzgadniających wydanych przez wyspecjalizowane organy. Organ w zasadzie ograniczył się do uznania za zasadne zarzuty ogólnie pojętej społeczności miejscowości Nowy Gołębin. Organ I instancji nie wskazał natomiast żadnych podstaw, które znajdowałyby poparcie w przepisach prawa, a które mogłyby stanowić podstawę do wydania decyzji odmownej. Tym samym organ naruszył treść przepisu art k.p.a., według którego uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Organ musi zatem zająć w uzasadnieniu rozstrzygnięcia stanowisko wobec całości materiału dowodowego oraz uzasadnić jasno swoją decyzję, w tym w szczególności, na jakiej podstawie uznał pewne fakty za udowodnione. Pominięcie okoliczności faktycznych lub prawnych, mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, stanowi przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.

9 -9- Dalej Kolegium zwraca uwagę, iż organ I instancji w ogóle w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie odniósł się do stanowiska organów uzgadniających: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie zajętego w opinii z dnia 23 listopada 2012r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zajętego w postanowieniu z dnia 11 stycznia 2013r. W zasadzie nie wiadomo, czy organ I instancji w ogóle uwzględnił stanowiska tych organów przy wydaniu zaskarżonej decyzji. W tym zakresie zwrócić należy uwagę, iż ww. wyspecjalizowane organy uzgodniły realizację planowanego przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy Czempiń nie skorzystał z prawa wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni. Burmistrz Gminy Czempiń pragnie na koniec zwrócić uwagę, że wydając odmowną decyzję z dnia 12 lutego 2013r. kierował się nadrzędną wartością uznając, że lokalna społeczność ma prawo wyrażania sprzeciwu co do planowanej inwestycji, bowiem to ona jest suwerenem Ziemi Czempińskiej, mieszkająca i pracująca na tej Ziemi od pokoleń i jej głosu nie sposób nie uwzględniać przy tego typu rozstrzygnięciach. Obowiązująca jednak litera prawa, w tym konkretnym przypadku, nie uwzględnia powyższego stanowiska. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. Dla terenów objętych w/w przedsięwzięciem Gmina Czempiń nie posiada obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.nr199 poz. 1227). P O U C Z E N I E Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrz Gminy Czempiń w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czempiniu, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czempiniu, w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Załączniki: 1. Charakterystyka przedsięwzięcia. Otrzymują: 1.PPHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 69; Rogalinek 2.Pełnomocnik: Maciej Augustyniak 3.Kazimierz Ambroży

10 -10-4.Małgorzata Ambroży 5.Bogdan Ambroży 6.Hanna Ambroży 7.Paweł Ambroży 8.Krzysztof Matysiak 9.Józef Gronek 10.Halina Gronek 11.Stefan Gronek 12.Leon Mylka 13.Tadeusz Wawrzyniak 14.Mirosław Jurga 15.Zofia Siejek 16.Leszek Siejek 17.Rafał Tomczak 18.Joanna Łączna 19.Roman Łączny 20.Robert Paździor 21.Zarząd Dróg Powiatowych ul. Gostyńska 38; Kościan Do wiadomości: 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie 3.Sołtys wsi Nowy Gołębin

11 Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 lipca 2013r. znak IT /11 Charakterystyka przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 w Nowym Głębinie, gm. Czempiń. Prowadzona działalność polegać będzie na produkcji kratki trawnikowej z tworzyw sztucznych. Projekt zakłada umieszczenie wewnątrz istniejącego budynku 6 sztuk wtryskarek do produkcji kratki trawnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Działka, na której planowane jest usytuowanie omawianego przedsięwzięcia położona jest w miejscowości Nowy Gołębin gmina Czempiń. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce zapisanej w rejestrze gruntów pod następującym numerem: 56/3. Powierzchnia działki 3551m2. Powierzchnia magazynu przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania to 752,7 m2(z zapleczem socjalno-bytowego to 1087,1 m2). Cały teren działki stanowi dość mocno zabudowaną przestrzeń o charakterze przemysłowym (rolnym) z dużą ilością obiektów kubaturowych, sieci dróg i placów. Poza wskazanym zakresem przedsięwzięcie nie wprowadza zmian w układzie zagospodarowania przedmiotowej działki, w tym nie wymaga rozbudowy układu komunikacyjnego. Woda do celów bytowo-gospodarczych pobierana będzie z sieci wodociągowej. Ilość pobieranej wody wynosiła będzie około 0,14 m3/dobę. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego. Następnie ścieki wywożone będą do najbliższej oczyszczalni ścieków. Uzyski ciepła z wtryskarek będą wystarczające do ogrzewania hali produkcyjnej. Natomiast pomieszczenie socjalno - biurowe ogrzewane kotłem spalającym paliwo gazowym o nominalnej mocy < 100kW. Inwestycja wiązać się będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu. Wszystkie wytwarzane odpady poddane będą segregacji i poddane odzyskowi lub przekazywane firmom zajmującym się zagospodarowaniem odpadów, posiadającym wszelkie niezbędne zezwolenia w tym zakresie. Odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia. W sąsiedztwie inwestycji znajdują się działki użytkowane rolniczo i nieużytki, najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 40m..

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m OŚR.6220.5.2014.2015 Grudusk, 14.08.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r.

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. D E C Y Z J A Burmistrz w Przecławiu, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przecław ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06 BI. 7632 1/05/06 Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 a ust. 1 i ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę KOPALINY Dwumiesięcznik górnictwa odkrywkowego 3 Jolanta Maj Referat warsztatów Prawo geologiczne i górnicze przegląd najistotniejszych zagadnień i zmian, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji

Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych. Poradnik dla administracji Gospodarka odpadami wydawanie decyzji administracyjnych Poradnik dla administracji Rozpoczęcie eksploatacji instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów związane jest z koniecznością uzyskania decyzji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo