ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego Informacja BIOZ Oświadczenie inwestora Oświadczenia projektanta Kopia uprawnień projektanta Kopia zaświadczeń o przynależności do LOIIB Projekt zagospodarowania na mapie w skali 1: Rzut fundamentów Rzut przyziemia Rzut więźby dachowej Rzut dachu Przekrój A-A, Elewacje wschodnia Elewacja zachodnia Elewacja południowa Elewacja północna Schemat ściany poprzecznej szczegóły konstrukcyjne Przekroje ław fundamentowych Szczegół pom. Socjalnego...

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 789/1 W Ośnie Lubuskim 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - uzgodnienia z inwestorem - obowiązujące normy i normatywy. - Ogledziny terenu działki. 2. CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest opracowanie projektu parterowego budynku magazynu soli dla potrzeb Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, zlokalizowanego na terenie działki oznaczonej nr ewid. Gr. 789/1 której właścicielem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości Projektowany budynek magazynowy będzie stanowił uzupełnienie istniejącej zabudowy działki nr 789/1 stanowiącej nieruchomości użytkowaną jako baza sprzętową Obwodu drogowego w Ośnie Lubuskim. Działka nr 789/1 zabudowana jest następującymi budynkami: - budynkiem socjalno-biurowym, - drogami dojazdowymi wewnętrznymi, - obiektami nieczynnej bazy paliwowej - zbiornikami na ścieki bytowe. Projektowany budynek magazynowy będzie wykorzystywany jako magazyn soli przeznaczonej do przygotowania solanki wykorzystywanej w akcji zimowego utrzymania dróg. Projektowany obiekt będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, wykonanym z żelbetowej z elementami prefabrykowanymi. Obudowę ścian od wysokości 3,10 m od poziomu terenu stanowi będzie blacha stalowa ocynkowana, powlekana fałdowa. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty zostanie gontami papowymi.. Dane ogólne budynku projektowanego : Długość zabudowy 21,602 mb Szerokość zabudowy 12,40 mb Wysokość budynku 11,20 mb Powierzchnia zabudowy 267,84 mkw. Powierzchnia użytkowa 235,44 mkw. Kubatura 2.678,40 msześ. Ilość kondygnacji 1 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Działka obięta opracowaniem zlokalizowana jest w południowej części Ośna Lubuskiego, przy wyjeździe w stronę Sulęcina. Teren działki przeznaczonej pod zabudowę budynkiem magazynowym jest terenem płaskim zabudowany jest obecnie budynkiem socjalno- biurowym Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim. Na terenie działki istnieje się dróg dojazdowych utwardzanych betonem i asfaltobetonem, obiekty nieczynnej bazy paliw płynnych oraz zbiornikiem na nieczystości płynne. Teren działki posiada przyłącze wodociągowo- kanalizacyjne, elektroenergetyczne włączone do miejskich sieci. Na ternie działki istnieje kanalizacja deszczowa włączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Teren działki zlokalizowany jest przy drodze Słubice Sulęcin. Działka posiada wjazd na drogę publiczną zlokalizowaną przy wschodniej granicy działki.

3 4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE. W wyniku przeprowadzonego w dniu r. wykopu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono występowanie następujących warstw gruntów: 0,00 0,50 m. p. p. t. grunt nasypowy - do usunięcia 0,50 1,50 m. p. p. t. piasek drobny 1,50 2,50 m. p. p. t. piasek średni. Grunty występują w stanie rodzimym, zagęszczone, nadają się do posadowienia na nich budynków i obiektów budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania wykopu wody gruntowej nie stwierdzono. Badania przeprowadzono metodami makroskopowymi. 5. OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH Projektuje się uzupełnienie istniejącej zabudowy poprzez budowę budynku magazynowego jako uzupełnienie istniejącej zabudowy produkcyjnej. Budynek zostanie wykonany na planie prostokata, zlokalizowany zostanie w południowo-wschodniej części działki nr 789/1, w sąsiedztwie istniejących wewnętrznych ciągów komunikacyjnych utwardzonych betonem i asfaltem Konstrukcja budynku mieszana ściany do wysokości 310 cm od poziomu terenu wykonane z prefabrykatów żelbetowych, powyżej obudowanae blachą stalową fałdową, ocynkowaną, powlekaną. Dach o konstrukcji drewnianej, wykonany z dźwigarów deskowych o rozpiętości 12,6 mb.konstrukcja wsporcza dachu słupy żelbetowe, monolityczne. stalowe elementy nośne wykonane z rur o średnicy 80 mm o kształcie cylindrycznym. W budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna NN i instalacja wodociagowa włączona do istniejących sieci na terenie działki WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Projektowana inwestycja spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na media w następujący sposób: - zapotrzebowanie na wodę średniomiesięczne 5,0 msześć 5% - zrzut ścieków użytkowych nie wystąpi zwiększenie - zapotrz. na energię elektr. Średniomiesięczne 16 kw 5% - emisja zanieczyszczeń do atmosfery- nie występuje zwiększenie - emisja hałasu do środowiska nie występuje Projektowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie miejsca do magazynowania soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. Sól będzi przechowywana w stanie powietrzno suchym, w luźno usypanych hałdach o wysokości do 3,5 msześ. W celu zabezpieczenia gleby przed przenikaniem do niej soli projektuje się wykonanie pod poziomem posadzki szczelnej geomembramy z folii o grubości 2 mm. W związku z powyższym projektowana inwestycja nie powoduje konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w myśl 3 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zwiazanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 6. BILANS TERENU - Teren działek... mkw. - Istniejący budynek socjalno administracyjny 600,00mkw. - Projektowane ciągi komunikacyjne utwardzone 1.680,0 mkw. - Projektowany bud. produkcyjno- magazynowy 495,80 mkw. - Razem powierzchnia zabudowana i utwardzona 5.175,80.mkw.

4 WSKAŹNIK ZABUDOWY... %. 7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w obrębie działki stanowiącej przedmiot opracowania. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, nie spowoduje zwiększenia produkcji zwierzęcej, ma jedynie poprawić funkcjonalność istniejacej zabudowy produkcyjne,. 8. USTALENIA DODATKOWE 8.1 Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega również ochronie konserwatorskiej. 8.2 Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego. 8.3 Ciągi komunikacyjne zostana utwardzone kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie z betonu B 20 ułożonej na warstwie odsączającej z pospółki gr. 10 cm. 8.4 Projektowany do budowy budynek zostanie włączony do instalacji wodociągowo kanalizacyjnej i elektroenergetycznej zlokalizowanej na terenie działki bez konieczności zwiększenia zapotrzebowania na media Dojazd do działki istniejący z terenu drogi wojewódzkiej nr 137. OPRACOWAŁ: MGR INŻ. R. KAMFONIK

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W OŚNIE LUBUSKIM NR EWID. GR. 789/1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: - ZLECENIE INWESTORA - Mapa wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:500 - WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA. - obowiązujące normy i normatywy - Uzgodnienia materiałowe i funkcjonalne z Inwestorem. 2. LOKALIZACJA OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Teren opracowania zlokalizowany jest w Ośnie Lubuskim, przy wyjeździe z miasta w kierunku Sulęcina. Terenu działki posiada częściowe utwardzenie,w chwili obecnej działka jest zabudowana budynkiem administarcyjno socjalnym, nieczynnym magazynem paliw płynnych, szambem żelbetowym oraz drogami wewnętrznymi utwardzonymi betonem i asfaltobetonem. Teren działki posiada przyłacze wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkije Słubice Sulęcin-Trzciel, zlokalizowanej przy wschodniej granicy działki. 3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA Projekt niniejszy obejmuje wykonanie budowy budynku magazynowego, parterowego, o konstrukcji żelbetowej, z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym gontami papowymi ułożonymi na deskowaniu. Budynek będzie posiadał pomieszczenie magazynowe dla gromadzenia soli oraz pomieszczenie sterowni. Przy budynku zostana zlokalizowane dwa silosy o objętości 6 msześ. Przeznaczone do gromadzenia solanki. Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w instalację elektryczną i wodociągową włączoną do sieci istniejącej na terenie posesji. Ogrzewanie sterowni zostanie zapewnione listwami grzejnymi zamontowanymi na stelażach stalowych Dane ogólne budynku projektowanego : Długość zabudowy 21,602 mb Szerokość zabudowy 12,40 mb Wysokość budynku 11,20 mb Powierzchnia zabudowy 267,84 mkw. Powierzchnia użytkowa 235,44 mkw. Kubatura 2.678,40 msześ. Ilość kondygnacji 1 3. DOPROWADZENIE MEDIÓW Dostawa wody: - z istniejącej sieci wodociągowej na terenie posesji.

6 Odprowadzenie ścieków :nie wystąpi. Odprowadzenie wody deszczowej- powierzchniowe. Dostawa energii elektrycznej- z istniejącego przyłącza na terenie posesji, bez konieczności zwiększenia zapotrzebowania na moc dostarczaną.. Ogrzewanie elektryczne tylko w pomieszczeniu sterowni. Utylizacja odpadów- nie wystąpi. 4. TECHNOLOGIA BUDOWY KONSTRUKCJA 4.1. Fundamenty - stopy żelbetowe pod projektowanymi słupami żelbetowymi. Stopy z betonu B 20 o przekroju b x l x h = 100 x 240 x 40 cm. Stopy żelbetowe zbrojone stalą 34Gs w siatkach o rozstawie co 15 cm, wykonanych z prętów o średnicy 12 mm. Gruboś otuliny 5 cm. Stopy ustawi na podbudowie z chudego betonu B 7,5 gr. 10 cm. Głębokoś posadowienia stóp 100 cm pod poziomem istniejącego terenu. Pod projektowanymi żelbetowymi elementami ścian zewnętrznych wykona płytę betonową z betonu B 15 gr. 20 cm na podbudowie z pospółki zagęszczonej, o grubości warstwy 20 cm. Ze stóp fundamentowych wyprowadzi zbrojenie słupów w ilości 8 prętów o średnicy 16 mm, ze stali 18 G2 4.2 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne : - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne do wysokości 310 cm nad poziom posadzkiżelbetowe elementy prefabrykowane typu T(ściany oporowe) osadzone na płycie betonowej z betonu B 15. Elementy ścian zieńczy belką oczepową o przekroju 20 x 24 cm z betonu B 20 zbrojonego obwodowo prętami stalowymi o średnicy 12 mm, w ilości 4 szt. Belkę oczepową połączy z projektowanymi monolitycznymi słupami żelbetowymi. Belka oczepowa wraz ze zbrojeniem powinna przenika przez konstrukcję słupów. - Konstrukcja nosna dachu- słupy żelbetowe 40 x 60 cm z betonu B 20 zbrojonego na całej wysokości stalą 18G2 w ilości 8 prętów rozłożonych równomiernie po obwodzie słupa, zamocowanych w strzemionach ze stali St0S, średnicy 6 mm i rozstawie co 20 cm. Ze względu na agresywne środowisko w jakim znajdowa się będzie konstrukcja żelbetowa projektuje się zastosowanie otuliny betonowej min. 5 cm. - Obudowa ścian zewnętrznych powyżej 3,1 m od poziomu posadzki stalowa blacha fałdowa ocynkowana, powlekana w kolorze niebieskim. Blacha o grubości 0,6 mm zamocowana do stężeń poziomych wykonanych z kształtowników stalowych wykonanych z ceownika o wysokości 120 mm, zamocowanego za pomocą śrub rozprężnych o średnicy 12 mm, do projektowanych słupów żelbetowych. - Słupy żelbetowe zwieńczy stalową belką oczepową wykonana z dwuteownika stalowego HEA 160 zamocowanego do głowicy słupów za pomocą marek stalowych z blachy o grubości 10 mm.

7 - Nad wrotami wjazdowymi projektuje się wykonanie podciągu żelbetowego o z betonu B 20 zbrojonego stalą 18G2 o średnicy 14 mm, w strzemionach ze stali St3SX, średnicy 6 mm. Podciąg połączy monolityczni z projektowanymi słupami żelbetowymi Dach - Dwuspadowy o konstrukcji wykonanej z dźwigarów deskowych o rozpiętości 12,6 mb i wysokości 220 cm i rozstawie co 120 cm. Dźwigary deskowe wykona z tarcicy sosnowej gr. 25 mm. Dźwigary wesprze na projektowanej stalowej belce oczepowej. Pokrycie dachu stanowi będą gonty papowe ułożone na deskowaniu sosnowym gr. 28 mm. Dodatkowo projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej podkładowej przybitej do deskowania. Projektuje się wykonanie stężeń pionowych konstrukcji dachowej, biegnących pod kalenica dachu, wykonanych ze skrzyżowanych desek sosnowych o gr. 25 mm. Stężenie wykonac na całej długości kalenicy dachu. UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć ekologicznymi, solnymi preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi do stopnia trudnozapalnosci, zgodnie z instrukcja producenta. Impregnacji dokonać metodą natryskowa. 5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA 5.1- Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane Stolarka okienna: Okna i przeszklenia projektuje się wykonane w kolorze naturalnego drewna z PCV RECHAU lub WEKA, oszklenie wykonać ze szkła warstwowego. 5.3 Drzwiowa : - drzwi drewniane - do pomieszczeń socjalnych oraz wc (drzwi do wc z kratkami wentylacyjnymi i okuciami wc), ościeżnice stalowe, lakierowane drwnopodobne PORTA drewnopodobne z okleiną BUK. - Wrota stalowe z blachy fałdowej, przesuwne, systemowe. 5.4 Ocieplenie: - Pomieszczenie sterowni dach wewnętrzny i ściany - płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm.obudowane płytami gipsowo-kartonoymi na stelażu z kształtowników stalowych C Izolacje - Posadzek na parterze geomembrama szczelna na całej powierzchni posadzki - folia PCV gr. 2 mm - Dachu folia paroizolacyjna - Pozioma ław fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asf.

8 - Pionowa ścian fundamentowych- 3xIZOLBET A. 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Pokrycie dachowe: gonty papowe w kolorze brązowym Obudowa ścian - blacha stalowa fałdowa, powlekana w kolorze naturalnym Odwodnienie dachu rynny i rury PCV systemu WAWIN BUK. Rynny osrednicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 110 mm. Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe na nieutwardzone tereny działki Tynki zewnętrzne: wyprawa elewacyjna CERESIT ułożona na zagruntowanych elementach żelbetowych. w pomieszczeniu sterowni :płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, wodoodporne. 6.5 Posadzki i podłogi: zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji, Pomieszczenie magazynowe asfaltobeton o gr. 5 cm ułożony na płycie betonowej gr. 20 cm z betonu B 20. Płytę betonową wykona na podbudowie z betonu B 10 gr. 20 cm. W celu zapewnienia właściwej izolacji przeciwwilgociowej posadzki projektuje się wykonanie w poziomie posadzki geomembramy z foli PCV grubości 2 mm. Izolację należy wykona jako szczelną o złączach klejonych, umożliwiających skontrolowanie szczelności połączenia. Posadzkę ułożyć na warstwach izolacji przeciwwilgociowej ułożonej na podbudowie z betonu B 10 gr. 20 cm oraz na podsypce z pospółki zagęszczonej Izolacje Przeciwwilgociowe posadzek folia PCV gr. 2 mm, 6.9 Grzejniki elektryczne listwy grzejne zamontowane na murowanej sciance działowej. Moc zainstalowanych grzejników 600 W 6.10 Oświetlenie - żarowe, standardowe, wiszące. Moc oświetlenia zapewniająca natężenie oświetlenia na poziomie 300Lx. Osprzęt oświetleniowy bryzgoszczelne Osprzęt elektryczny np. ELSA koloru białego 6.12 Malowanie - Ściany wewnętrzne sterowni :farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych Wentylacja grawitacyjna : wywietrzaki dachowe o średnicy 150 mm w ilości 6 szt. 7. Ochrona przeciwpożarowa 7.1. Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV

9 7.2. Obciążenie ogniowe do 500 GJ 7.3. Klasa odporności ogniowej wymagana E w budynku projektowanym D - ściany konstrukcyjne niepalne - ściany żelbetowe gr.20 (Nierozprzestrzeniającegnia) - 4 godz. - ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm, tynkowane - 0,5 godz - konstrukcja nośna dachu słabo rozprzestrzeniająca ogień. Uwaga : elementy drewniane należy zabezpieczyć solnymi (ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi do granicy trudno zapalności Opracował: Mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr.Bud.Nr 108/87/Gw

10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNOLOGICZNEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MAGAZYN SOLI W OŚNIE LUBUSKIM NR EWID. GR. 789/1 1. DANE OGÓLNE. Niniejsze opracowanie stanowi projekt technologiczny budynku magazynowego PROJEKTOWANEGO W Ośnie Lubuskim na terenie działki nr 789/1 stanowiacej włąsnos Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zilonej Górze Al. Niepodległości 32. Projektowana budowa stanowi uzupełnienie istniejącej zabudowy zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Zlecenie Inwestora - Program funkcjonalny określony przez Inwestora - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu.. - Uzgodnienia międzybranżowe - Normy i przepisy prawne obowiązujące w budownictwie ZAKRES OPRACOWANIA. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego, części technologicznej budynku magazynowego.. W opracowaniu określono wymagania technologiczno użytkowe, powierzchniowe i budowlanoinstalacyjne oraz zagospodarowanie technologiczne pomieszczeń. 4. PROGRAM UŻYTKOWY W oparciu o możliwości powierzchniowe i sugestie Inwestora projektuje się przygotowanie podzielenie projektowanego obiektu na dwie części : - segment magazynowy przeznaczony do składowania soli luzem, usypanej na hałdach o wysokości do 4,0 mb, przeznaczonej do przygotowania solanki wykorzystywanej do zimoweego utrzymania dróg, - pomieszczenia sterowni w której zostnie zlokalizowane pomieszczenie dla obsługi magazynu.

11 5.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Dane ogólne budynku projektowanego : Długość zabudowy 21,602 mb Szerokość zabudowy 12,40 mb Wysokość budynku 11,20 mb Powierzchnia zabudowy 267,84 mkw. Powierzchnia użytkowa 235,44 mkw. Kubatura 2.678,40 msześ. Ilość kondygnacji 1 6. PROGRAM UŻYTKOWY. Pom. Nr 1POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Powierzchnia - 223,7 mkw Posadzka wykonana z asfaltobetonu z kratką ściekową zamontowana na studni szczelnej żelbetowej zlokalizowanej w centralnej części hali magazynowej. Ściany malowane farbami wapiennymi w kolorze białym. Natężenie oświetlenia 300Lx, wentylacja grawitacyjn.wywietrzaki dachowe A250. Pom. Nr 2. POMIESZCZENIE STEROWNI 11,70 mkw. Posadzka terakota, ściany do wysokości 1,6 m malowane farbą olejną lub wyłożone glazurą, powyżej ściany malowane farbą emulsyjną na biało, podobnie jak sufit. Wentylacja 1,5 w/h, oświetlenie 300 Lx. 7.ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOG. POM NR 1 Pomieszczenie magazynowe - wanna z blachy kwasoodpornej z mieszadłem i pompą do wody czystej, służąca do przygotowania i przepompowania solanki do silosów stalowych o pojemności 6,5 msześ służących do gromadzenia solanki. POM. NR 2 Pomieszczenie sterowni - Krzesło wyściełane 300 x 300 x szt zakup w sklepie meblowym - 3-Szafa metalowa lakierowana dwudzielna 500 x 400 x szt Prod. Szczecińskie zakłady Handlu Artykułami Technicznymi ELMET Gorzów 8. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W celu przygotowania roztworu solanki, sól zmagazynowana w hałdach w cześci magazynowej będzie ręcznie transportowana do wanny z mieszadłem i zalewana wodą. W trakcie mieszania uzyskany zostanie nasycony roztwór soli o stężeniu 30% przeznaczony do zmagazynowania w zbiornikach zlokalizowanych na zewnątrz hali magazynowej. 9. ZATRUDNIENIE, CZAS PRACY W projektowanym obiekcie będzie zatrudnionych dwóch pracowników, doraźnie, w systemie jednozmianowym. Zatrudnione osoby będą korzystały z szatni oraz

12 zaplecza socjalnego zlokalizowanego w istniejącym na terenie działki budynku socjalno-biurowym w którym znajduje się : szatnia, stołówka, ustępy i umywalnie oraz pokój dla kierowców dyżurujących w czasie zimowej akcji odśnieżania dróg. Budynek nie jest przeznaczony do stałego przebywania ludzi. 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Budynek zostanie wyposażony w zewnętrzny wyłącznik prądu oraz w sprzęt gaśniczy dla IV kat. zagrożenia HYDRONETKA WODNA 2 szt. GAŚNICA PROSZKOWA 4szt. GAŚNICA PIANOWA 2szt. KOC GAŚNICZY 2szt. Na terenie projektowanego obiektu nie będą składowane materiały łatwopalne oraz materiały stwarzające zagrożenie wybuchem. Projektowany obiekt może stanowić jedną strefę pożarową. Opracował: mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. Nr 108/87/Gw W specjalności konstr. Budowlanej W zakresie ograniczonym

13 PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA: Budowa budynku magazynu soli. LOKALIZACJA: Ośno Lubuskie. Nr ewid. Gr. 789/1 INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zielona Góra Al. Niepodległości Imię i Nazwisko Data Podpis Autor opracowania Mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. Nr 108/87/Gw r CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. - Roboty przygotowawcze. Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników, doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. - Wytyczenie obiektu

14 Naniesienie osi głównych i krawędzi fundamentów i ścian budynku pensjonatu, naniesienie trwałego punktu wysokościowego zera obiektu, wytyczenie przebiegu przyłączy: energetycznego, kanalizacji sanitarnej. - Roboty ziemne. Niwelacja terenu, usunięcie warstwy humusu, wykopy liniowe pod fundamenty i przyłącza, utwardzenie terenu działki. - Roboty betonowe. Wylanie ław i stóp fundamentowych, podkładów pod posadzki i ciągi pieszo jezdne, wylanie posadzek. - Roboty murarskie. Wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku. - Roboty ciesielsko dekarskie. Wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. - Prace izolacyjne. Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacja termiczna. - Prace instalacyjne. Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie przyłączy zewnętrznych. - Prace wykończeniowe. Wykonanie tynków wewnętrznych, ułożenie posadzek i podłóg, ułożenie glazury, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, biały montaż, wykonanie dróg i chodników. - Prace porządkowe. Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym, budynkiem chłodni, budynkami inwentarskimi przeznaczonymi do hodowli zwierząt futerkowych oraz infrastrukturą towarzyszącą.. 3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: -budowa budynku magazynowego. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i czas ich występowania.. Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na: - potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne, transportowe, - zasypania w wykopach podczas wykonywania prac przy przyłączach zewnętrznych, - upadek do istniejących wykopów,

15 - upadek z wysokości przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich i murarskich, - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi przy wykonywanych pracach na wysokości, - urazy spowodowane upadkami do wykopów, - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły stołowe, elektronarzędzia), - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego. 5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. 6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. Środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to: - środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa), - sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac, - pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie, - sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny, rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające. Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to: - instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych), - dokumentacja budowlana, - tablice informacyjne, - oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż., - zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

16 Opracował: Sulęcin, dnia r. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

17 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U. nr 207 poz z późn. Zm.) oświadczam że : Projekt budowlany budowy budynku magazynowego na terenie działki nr 789/1 w Ośnie Lubuskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY OBIEKT: Mała infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa wraz z informacją turystyczną. LOKALIZCJA: ul. Strzelecka dz. nr 929/1 i 929/2 63-750 Sulmierzyce INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY. Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY Obiekt BranŜa Temat Lokalizacja inwestycji Inwestor Data opracowania Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT BUDOWY KOMPOSTOWNI ODPADÓW JAKO ELEMENTU INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE 1 - ROBOTY BUDOWLANE Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany - zamienny

Projekt budowlany - zamienny 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 696 306 924 NIP 8421771348, REGON 222130908 Projekt budowlany - zamienny Nazwa zadania Wiata edukacyjna Inwestor Adres inwestycji Polski Związek Łowiecki Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ Przedmiar robót Data: 2014-10-15 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: WIATA GARAŻOWA, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14, DZ.NR 487 obr.208 Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ

INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ STACJI PALIW WYMIANA ZBIORNIKA, BUDOWA WIATY ZADASZENIA W KROŚNIE NA DZ. NR: EWIDENCYJNYM : 2442. INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI Adres inwestycji: Inwestor: Dochowo, gm.główczyce Gmina Główczyce Autor projektu: Branża budowlana mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania : Branża: Obiekt: Nazwa inwestycji Adres inwestycji Dane techniczne: Projekt architektoniczno - budowlany Architektoniczna Wiata targowa Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH PROJEKT USYTUOWANIA ORAZ WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH KONTENERÓW NA ODPADY KOMUNALNE Na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Kielcach przy ul. Bocznej 15, na działkach: Nr 447/8 przy

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Umowa z Inwestorem o prace projektowe: DT 11/09. 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

ODSTAWA OPRACOWANIA...2

ODSTAWA OPRACOWANIA...2 SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. Zlecenie.... 2 1.2. Zakres projektu.... 2 1.3. Uzgodnienia materiałowe... 2 1.4. Warunki techniczne przyłączenia do mediów... 2 2 PRZEDMIOT INWESTYCJI OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania : Branża: Obiekt: Nazwa inwestycji Adres inwestycji Projekt architektoniczno - budowlany Architektoniczna Witacz. Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie Skrwilno, gmina Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) INWESTOR: Gmina Miasta RaciąŜ, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 RaciąŜ BUDOWA: 09-140 RaciąŜ, Dz. Nr Ewid. 1012/2 oraz 1012/3 Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM I. Projektował: Obiekt: Wiata nieobudowana. Branża: Budowlana

PROJEKT BUDOWLANY TOM I. Projektował: Obiekt: Wiata nieobudowana. Branża: Budowlana PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Wiata nieobudowana Branża: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy świetlicy rekreacyjno sportowej w Korchowie Pierwszym o wiatę nieobudowaną Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo