ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego Informacja BIOZ Oświadczenie inwestora Oświadczenia projektanta Kopia uprawnień projektanta Kopia zaświadczeń o przynależności do LOIIB Projekt zagospodarowania na mapie w skali 1: Rzut fundamentów Rzut przyziemia Rzut więźby dachowej Rzut dachu Przekrój A-A, Elewacje wschodnia Elewacja zachodnia Elewacja południowa Elewacja północna Schemat ściany poprzecznej szczegóły konstrukcyjne Przekroje ław fundamentowych Szczegół pom. Socjalnego...

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 789/1 W Ośnie Lubuskim 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - uzgodnienia z inwestorem - obowiązujące normy i normatywy. - Ogledziny terenu działki. 2. CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest opracowanie projektu parterowego budynku magazynu soli dla potrzeb Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, zlokalizowanego na terenie działki oznaczonej nr ewid. Gr. 789/1 której właścicielem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości Projektowany budynek magazynowy będzie stanowił uzupełnienie istniejącej zabudowy działki nr 789/1 stanowiącej nieruchomości użytkowaną jako baza sprzętową Obwodu drogowego w Ośnie Lubuskim. Działka nr 789/1 zabudowana jest następującymi budynkami: - budynkiem socjalno-biurowym, - drogami dojazdowymi wewnętrznymi, - obiektami nieczynnej bazy paliwowej - zbiornikami na ścieki bytowe. Projektowany budynek magazynowy będzie wykorzystywany jako magazyn soli przeznaczonej do przygotowania solanki wykorzystywanej w akcji zimowego utrzymania dróg. Projektowany obiekt będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, wykonanym z żelbetowej z elementami prefabrykowanymi. Obudowę ścian od wysokości 3,10 m od poziomu terenu stanowi będzie blacha stalowa ocynkowana, powlekana fałdowa. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty zostanie gontami papowymi.. Dane ogólne budynku projektowanego : Długość zabudowy 21,602 mb Szerokość zabudowy 12,40 mb Wysokość budynku 11,20 mb Powierzchnia zabudowy 267,84 mkw. Powierzchnia użytkowa 235,44 mkw. Kubatura 2.678,40 msześ. Ilość kondygnacji 1 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Działka obięta opracowaniem zlokalizowana jest w południowej części Ośna Lubuskiego, przy wyjeździe w stronę Sulęcina. Teren działki przeznaczonej pod zabudowę budynkiem magazynowym jest terenem płaskim zabudowany jest obecnie budynkiem socjalno- biurowym Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim. Na terenie działki istnieje się dróg dojazdowych utwardzanych betonem i asfaltobetonem, obiekty nieczynnej bazy paliw płynnych oraz zbiornikiem na nieczystości płynne. Teren działki posiada przyłącze wodociągowo- kanalizacyjne, elektroenergetyczne włączone do miejskich sieci. Na ternie działki istnieje kanalizacja deszczowa włączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Teren działki zlokalizowany jest przy drodze Słubice Sulęcin. Działka posiada wjazd na drogę publiczną zlokalizowaną przy wschodniej granicy działki.

3 4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE. W wyniku przeprowadzonego w dniu r. wykopu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono występowanie następujących warstw gruntów: 0,00 0,50 m. p. p. t. grunt nasypowy - do usunięcia 0,50 1,50 m. p. p. t. piasek drobny 1,50 2,50 m. p. p. t. piasek średni. Grunty występują w stanie rodzimym, zagęszczone, nadają się do posadowienia na nich budynków i obiektów budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania wykopu wody gruntowej nie stwierdzono. Badania przeprowadzono metodami makroskopowymi. 5. OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH Projektuje się uzupełnienie istniejącej zabudowy poprzez budowę budynku magazynowego jako uzupełnienie istniejącej zabudowy produkcyjnej. Budynek zostanie wykonany na planie prostokata, zlokalizowany zostanie w południowo-wschodniej części działki nr 789/1, w sąsiedztwie istniejących wewnętrznych ciągów komunikacyjnych utwardzonych betonem i asfaltem Konstrukcja budynku mieszana ściany do wysokości 310 cm od poziomu terenu wykonane z prefabrykatów żelbetowych, powyżej obudowanae blachą stalową fałdową, ocynkowaną, powlekaną. Dach o konstrukcji drewnianej, wykonany z dźwigarów deskowych o rozpiętości 12,6 mb.konstrukcja wsporcza dachu słupy żelbetowe, monolityczne. stalowe elementy nośne wykonane z rur o średnicy 80 mm o kształcie cylindrycznym. W budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna NN i instalacja wodociagowa włączona do istniejących sieci na terenie działki WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Projektowana inwestycja spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na media w następujący sposób: - zapotrzebowanie na wodę średniomiesięczne 5,0 msześć 5% - zrzut ścieków użytkowych nie wystąpi zwiększenie - zapotrz. na energię elektr. Średniomiesięczne 16 kw 5% - emisja zanieczyszczeń do atmosfery- nie występuje zwiększenie - emisja hałasu do środowiska nie występuje Projektowana inwestycja ma na celu zabezpieczenie miejsca do magazynowania soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. Sól będzi przechowywana w stanie powietrzno suchym, w luźno usypanych hałdach o wysokości do 3,5 msześ. W celu zabezpieczenia gleby przed przenikaniem do niej soli projektuje się wykonanie pod poziomem posadzki szczelnej geomembramy z folii o grubości 2 mm. W związku z powyższym projektowana inwestycja nie powoduje konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w myśl 3 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zwiazanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 6. BILANS TERENU - Teren działek... mkw. - Istniejący budynek socjalno administracyjny 600,00mkw. - Projektowane ciągi komunikacyjne utwardzone 1.680,0 mkw. - Projektowany bud. produkcyjno- magazynowy 495,80 mkw. - Razem powierzchnia zabudowana i utwardzona 5.175,80.mkw.

4 WSKAŹNIK ZABUDOWY... %. 7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w obrębie działki stanowiącej przedmiot opracowania. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, nie spowoduje zwiększenia produkcji zwierzęcej, ma jedynie poprawić funkcjonalność istniejacej zabudowy produkcyjne,. 8. USTALENIA DODATKOWE 8.1 Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega również ochronie konserwatorskiej. 8.2 Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego. 8.3 Ciągi komunikacyjne zostana utwardzone kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie z betonu B 20 ułożonej na warstwie odsączającej z pospółki gr. 10 cm. 8.4 Projektowany do budowy budynek zostanie włączony do instalacji wodociągowo kanalizacyjnej i elektroenergetycznej zlokalizowanej na terenie działki bez konieczności zwiększenia zapotrzebowania na media Dojazd do działki istniejący z terenu drogi wojewódzkiej nr 137. OPRACOWAŁ: MGR INŻ. R. KAMFONIK

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W OŚNIE LUBUSKIM NR EWID. GR. 789/1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: - ZLECENIE INWESTORA - Mapa wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:500 - WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA. - obowiązujące normy i normatywy - Uzgodnienia materiałowe i funkcjonalne z Inwestorem. 2. LOKALIZACJA OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Teren opracowania zlokalizowany jest w Ośnie Lubuskim, przy wyjeździe z miasta w kierunku Sulęcina. Terenu działki posiada częściowe utwardzenie,w chwili obecnej działka jest zabudowana budynkiem administarcyjno socjalnym, nieczynnym magazynem paliw płynnych, szambem żelbetowym oraz drogami wewnętrznymi utwardzonymi betonem i asfaltobetonem. Teren działki posiada przyłacze wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkije Słubice Sulęcin-Trzciel, zlokalizowanej przy wschodniej granicy działki. 3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA Projekt niniejszy obejmuje wykonanie budowy budynku magazynowego, parterowego, o konstrukcji żelbetowej, z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym gontami papowymi ułożonymi na deskowaniu. Budynek będzie posiadał pomieszczenie magazynowe dla gromadzenia soli oraz pomieszczenie sterowni. Przy budynku zostana zlokalizowane dwa silosy o objętości 6 msześ. Przeznaczone do gromadzenia solanki. Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w instalację elektryczną i wodociągową włączoną do sieci istniejącej na terenie posesji. Ogrzewanie sterowni zostanie zapewnione listwami grzejnymi zamontowanymi na stelażach stalowych Dane ogólne budynku projektowanego : Długość zabudowy 21,602 mb Szerokość zabudowy 12,40 mb Wysokość budynku 11,20 mb Powierzchnia zabudowy 267,84 mkw. Powierzchnia użytkowa 235,44 mkw. Kubatura 2.678,40 msześ. Ilość kondygnacji 1 3. DOPROWADZENIE MEDIÓW Dostawa wody: - z istniejącej sieci wodociągowej na terenie posesji.

6 Odprowadzenie ścieków :nie wystąpi. Odprowadzenie wody deszczowej- powierzchniowe. Dostawa energii elektrycznej- z istniejącego przyłącza na terenie posesji, bez konieczności zwiększenia zapotrzebowania na moc dostarczaną.. Ogrzewanie elektryczne tylko w pomieszczeniu sterowni. Utylizacja odpadów- nie wystąpi. 4. TECHNOLOGIA BUDOWY KONSTRUKCJA 4.1. Fundamenty - stopy żelbetowe pod projektowanymi słupami żelbetowymi. Stopy z betonu B 20 o przekroju b x l x h = 100 x 240 x 40 cm. Stopy żelbetowe zbrojone stalą 34Gs w siatkach o rozstawie co 15 cm, wykonanych z prętów o średnicy 12 mm. Gruboś otuliny 5 cm. Stopy ustawi na podbudowie z chudego betonu B 7,5 gr. 10 cm. Głębokoś posadowienia stóp 100 cm pod poziomem istniejącego terenu. Pod projektowanymi żelbetowymi elementami ścian zewnętrznych wykona płytę betonową z betonu B 15 gr. 20 cm na podbudowie z pospółki zagęszczonej, o grubości warstwy 20 cm. Ze stóp fundamentowych wyprowadzi zbrojenie słupów w ilości 8 prętów o średnicy 16 mm, ze stali 18 G2 4.2 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne : - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne do wysokości 310 cm nad poziom posadzkiżelbetowe elementy prefabrykowane typu T(ściany oporowe) osadzone na płycie betonowej z betonu B 15. Elementy ścian zieńczy belką oczepową o przekroju 20 x 24 cm z betonu B 20 zbrojonego obwodowo prętami stalowymi o średnicy 12 mm, w ilości 4 szt. Belkę oczepową połączy z projektowanymi monolitycznymi słupami żelbetowymi. Belka oczepowa wraz ze zbrojeniem powinna przenika przez konstrukcję słupów. - Konstrukcja nosna dachu- słupy żelbetowe 40 x 60 cm z betonu B 20 zbrojonego na całej wysokości stalą 18G2 w ilości 8 prętów rozłożonych równomiernie po obwodzie słupa, zamocowanych w strzemionach ze stali St0S, średnicy 6 mm i rozstawie co 20 cm. Ze względu na agresywne środowisko w jakim znajdowa się będzie konstrukcja żelbetowa projektuje się zastosowanie otuliny betonowej min. 5 cm. - Obudowa ścian zewnętrznych powyżej 3,1 m od poziomu posadzki stalowa blacha fałdowa ocynkowana, powlekana w kolorze niebieskim. Blacha o grubości 0,6 mm zamocowana do stężeń poziomych wykonanych z kształtowników stalowych wykonanych z ceownika o wysokości 120 mm, zamocowanego za pomocą śrub rozprężnych o średnicy 12 mm, do projektowanych słupów żelbetowych. - Słupy żelbetowe zwieńczy stalową belką oczepową wykonana z dwuteownika stalowego HEA 160 zamocowanego do głowicy słupów za pomocą marek stalowych z blachy o grubości 10 mm.

7 - Nad wrotami wjazdowymi projektuje się wykonanie podciągu żelbetowego o z betonu B 20 zbrojonego stalą 18G2 o średnicy 14 mm, w strzemionach ze stali St3SX, średnicy 6 mm. Podciąg połączy monolityczni z projektowanymi słupami żelbetowymi Dach - Dwuspadowy o konstrukcji wykonanej z dźwigarów deskowych o rozpiętości 12,6 mb i wysokości 220 cm i rozstawie co 120 cm. Dźwigary deskowe wykona z tarcicy sosnowej gr. 25 mm. Dźwigary wesprze na projektowanej stalowej belce oczepowej. Pokrycie dachu stanowi będą gonty papowe ułożone na deskowaniu sosnowym gr. 28 mm. Dodatkowo projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej podkładowej przybitej do deskowania. Projektuje się wykonanie stężeń pionowych konstrukcji dachowej, biegnących pod kalenica dachu, wykonanych ze skrzyżowanych desek sosnowych o gr. 25 mm. Stężenie wykonac na całej długości kalenicy dachu. UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć ekologicznymi, solnymi preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi do stopnia trudnozapalnosci, zgodnie z instrukcja producenta. Impregnacji dokonać metodą natryskowa. 5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA 5.1- Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane Stolarka okienna: Okna i przeszklenia projektuje się wykonane w kolorze naturalnego drewna z PCV RECHAU lub WEKA, oszklenie wykonać ze szkła warstwowego. 5.3 Drzwiowa : - drzwi drewniane - do pomieszczeń socjalnych oraz wc (drzwi do wc z kratkami wentylacyjnymi i okuciami wc), ościeżnice stalowe, lakierowane drwnopodobne PORTA drewnopodobne z okleiną BUK. - Wrota stalowe z blachy fałdowej, przesuwne, systemowe. 5.4 Ocieplenie: - Pomieszczenie sterowni dach wewnętrzny i ściany - płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm.obudowane płytami gipsowo-kartonoymi na stelażu z kształtowników stalowych C Izolacje - Posadzek na parterze geomembrama szczelna na całej powierzchni posadzki - folia PCV gr. 2 mm - Dachu folia paroizolacyjna - Pozioma ław fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asf.

8 - Pionowa ścian fundamentowych- 3xIZOLBET A. 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Pokrycie dachowe: gonty papowe w kolorze brązowym Obudowa ścian - blacha stalowa fałdowa, powlekana w kolorze naturalnym Odwodnienie dachu rynny i rury PCV systemu WAWIN BUK. Rynny osrednicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 110 mm. Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe na nieutwardzone tereny działki Tynki zewnętrzne: wyprawa elewacyjna CERESIT ułożona na zagruntowanych elementach żelbetowych. w pomieszczeniu sterowni :płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, wodoodporne. 6.5 Posadzki i podłogi: zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji, Pomieszczenie magazynowe asfaltobeton o gr. 5 cm ułożony na płycie betonowej gr. 20 cm z betonu B 20. Płytę betonową wykona na podbudowie z betonu B 10 gr. 20 cm. W celu zapewnienia właściwej izolacji przeciwwilgociowej posadzki projektuje się wykonanie w poziomie posadzki geomembramy z foli PCV grubości 2 mm. Izolację należy wykona jako szczelną o złączach klejonych, umożliwiających skontrolowanie szczelności połączenia. Posadzkę ułożyć na warstwach izolacji przeciwwilgociowej ułożonej na podbudowie z betonu B 10 gr. 20 cm oraz na podsypce z pospółki zagęszczonej Izolacje Przeciwwilgociowe posadzek folia PCV gr. 2 mm, 6.9 Grzejniki elektryczne listwy grzejne zamontowane na murowanej sciance działowej. Moc zainstalowanych grzejników 600 W 6.10 Oświetlenie - żarowe, standardowe, wiszące. Moc oświetlenia zapewniająca natężenie oświetlenia na poziomie 300Lx. Osprzęt oświetleniowy bryzgoszczelne Osprzęt elektryczny np. ELSA koloru białego 6.12 Malowanie - Ściany wewnętrzne sterowni :farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych Wentylacja grawitacyjna : wywietrzaki dachowe o średnicy 150 mm w ilości 6 szt. 7. Ochrona przeciwpożarowa 7.1. Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV

9 7.2. Obciążenie ogniowe do 500 GJ 7.3. Klasa odporności ogniowej wymagana E w budynku projektowanym D - ściany konstrukcyjne niepalne - ściany żelbetowe gr.20 (Nierozprzestrzeniającegnia) - 4 godz. - ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm, tynkowane - 0,5 godz - konstrukcja nośna dachu słabo rozprzestrzeniająca ogień. Uwaga : elementy drewniane należy zabezpieczyć solnymi (ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi do granicy trudno zapalności Opracował: Mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr.Bud.Nr 108/87/Gw

10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TECHNOLOGICZNEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MAGAZYN SOLI W OŚNIE LUBUSKIM NR EWID. GR. 789/1 1. DANE OGÓLNE. Niniejsze opracowanie stanowi projekt technologiczny budynku magazynowego PROJEKTOWANEGO W Ośnie Lubuskim na terenie działki nr 789/1 stanowiacej włąsnos Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zilonej Górze Al. Niepodległości 32. Projektowana budowa stanowi uzupełnienie istniejącej zabudowy zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Zlecenie Inwestora - Program funkcjonalny określony przez Inwestora - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu.. - Uzgodnienia międzybranżowe - Normy i przepisy prawne obowiązujące w budownictwie ZAKRES OPRACOWANIA. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego, części technologicznej budynku magazynowego.. W opracowaniu określono wymagania technologiczno użytkowe, powierzchniowe i budowlanoinstalacyjne oraz zagospodarowanie technologiczne pomieszczeń. 4. PROGRAM UŻYTKOWY W oparciu o możliwości powierzchniowe i sugestie Inwestora projektuje się przygotowanie podzielenie projektowanego obiektu na dwie części : - segment magazynowy przeznaczony do składowania soli luzem, usypanej na hałdach o wysokości do 4,0 mb, przeznaczonej do przygotowania solanki wykorzystywanej do zimoweego utrzymania dróg, - pomieszczenia sterowni w której zostnie zlokalizowane pomieszczenie dla obsługi magazynu.

11 5.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Dane ogólne budynku projektowanego : Długość zabudowy 21,602 mb Szerokość zabudowy 12,40 mb Wysokość budynku 11,20 mb Powierzchnia zabudowy 267,84 mkw. Powierzchnia użytkowa 235,44 mkw. Kubatura 2.678,40 msześ. Ilość kondygnacji 1 6. PROGRAM UŻYTKOWY. Pom. Nr 1POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Powierzchnia - 223,7 mkw Posadzka wykonana z asfaltobetonu z kratką ściekową zamontowana na studni szczelnej żelbetowej zlokalizowanej w centralnej części hali magazynowej. Ściany malowane farbami wapiennymi w kolorze białym. Natężenie oświetlenia 300Lx, wentylacja grawitacyjn.wywietrzaki dachowe A250. Pom. Nr 2. POMIESZCZENIE STEROWNI 11,70 mkw. Posadzka terakota, ściany do wysokości 1,6 m malowane farbą olejną lub wyłożone glazurą, powyżej ściany malowane farbą emulsyjną na biało, podobnie jak sufit. Wentylacja 1,5 w/h, oświetlenie 300 Lx. 7.ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOG. POM NR 1 Pomieszczenie magazynowe - wanna z blachy kwasoodpornej z mieszadłem i pompą do wody czystej, służąca do przygotowania i przepompowania solanki do silosów stalowych o pojemności 6,5 msześ służących do gromadzenia solanki. POM. NR 2 Pomieszczenie sterowni - Krzesło wyściełane 300 x 300 x szt zakup w sklepie meblowym - 3-Szafa metalowa lakierowana dwudzielna 500 x 400 x szt Prod. Szczecińskie zakłady Handlu Artykułami Technicznymi ELMET Gorzów 8. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W celu przygotowania roztworu solanki, sól zmagazynowana w hałdach w cześci magazynowej będzie ręcznie transportowana do wanny z mieszadłem i zalewana wodą. W trakcie mieszania uzyskany zostanie nasycony roztwór soli o stężeniu 30% przeznaczony do zmagazynowania w zbiornikach zlokalizowanych na zewnątrz hali magazynowej. 9. ZATRUDNIENIE, CZAS PRACY W projektowanym obiekcie będzie zatrudnionych dwóch pracowników, doraźnie, w systemie jednozmianowym. Zatrudnione osoby będą korzystały z szatni oraz

12 zaplecza socjalnego zlokalizowanego w istniejącym na terenie działki budynku socjalno-biurowym w którym znajduje się : szatnia, stołówka, ustępy i umywalnie oraz pokój dla kierowców dyżurujących w czasie zimowej akcji odśnieżania dróg. Budynek nie jest przeznaczony do stałego przebywania ludzi. 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Budynek zostanie wyposażony w zewnętrzny wyłącznik prądu oraz w sprzęt gaśniczy dla IV kat. zagrożenia HYDRONETKA WODNA 2 szt. GAŚNICA PROSZKOWA 4szt. GAŚNICA PIANOWA 2szt. KOC GAŚNICZY 2szt. Na terenie projektowanego obiektu nie będą składowane materiały łatwopalne oraz materiały stwarzające zagrożenie wybuchem. Projektowany obiekt może stanowić jedną strefę pożarową. Opracował: mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. Nr 108/87/Gw W specjalności konstr. Budowlanej W zakresie ograniczonym

13 PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA: Budowa budynku magazynu soli. LOKALIZACJA: Ośno Lubuskie. Nr ewid. Gr. 789/1 INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zielona Góra Al. Niepodległości Imię i Nazwisko Data Podpis Autor opracowania Mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. Nr 108/87/Gw r CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. - Roboty przygotowawcze. Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników, doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. - Wytyczenie obiektu

14 Naniesienie osi głównych i krawędzi fundamentów i ścian budynku pensjonatu, naniesienie trwałego punktu wysokościowego zera obiektu, wytyczenie przebiegu przyłączy: energetycznego, kanalizacji sanitarnej. - Roboty ziemne. Niwelacja terenu, usunięcie warstwy humusu, wykopy liniowe pod fundamenty i przyłącza, utwardzenie terenu działki. - Roboty betonowe. Wylanie ław i stóp fundamentowych, podkładów pod posadzki i ciągi pieszo jezdne, wylanie posadzek. - Roboty murarskie. Wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku. - Roboty ciesielsko dekarskie. Wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. - Prace izolacyjne. Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacja termiczna. - Prace instalacyjne. Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie przyłączy zewnętrznych. - Prace wykończeniowe. Wykonanie tynków wewnętrznych, ułożenie posadzek i podłóg, ułożenie glazury, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, biały montaż, wykonanie dróg i chodników. - Prace porządkowe. Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym, budynkiem chłodni, budynkami inwentarskimi przeznaczonymi do hodowli zwierząt futerkowych oraz infrastrukturą towarzyszącą.. 3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: -budowa budynku magazynowego. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i czas ich występowania.. Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na: - potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne, transportowe, - zasypania w wykopach podczas wykonywania prac przy przyłączach zewnętrznych, - upadek do istniejących wykopów,

15 - upadek z wysokości przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich i murarskich, - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi przy wykonywanych pracach na wysokości, - urazy spowodowane upadkami do wykopów, - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły stołowe, elektronarzędzia), - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego. 5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. 6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. Środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to: - środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa), - sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac, - pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie, - sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny, rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające. Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to: - instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych), - dokumentacja budowlana, - tablice informacyjne, - oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż., - zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

16 Opracował: Sulęcin, dnia r. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

17 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U. nr 207 poz z późn. Zm.) oświadczam że : Projekt budowlany budowy budynku magazynowego na terenie działki nr 789/1 w Ośnie Lubuskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax 94 340-60-40, kom. 604-84-10-94; NIP 672-000-46-21 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo