Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych."

Transkrypt

1 Szczecin, r. Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych r. 1. Pyt. 1 po wnikliwej analizie projektu architektury i konstrukcji w korelacji z TER prosimy o wskazanie, w jaki sposób wypełnid punkt TER ściany fundamentowe, proszę wskazad na rysunkach przekrojów i rzutów oraz opisad w opisach konstrukcji i architektury, według nas takie elementy nie występują. Proszę wyzerowad pozycję w tabeli. Aktualizacja tabeli TER z dnia r. 2. Pyt. 2 prosimy wyjaśnid czy punkty TER i nie dublują robót, proszę o wyjaśnienie jakie roboty ująd w poszczególnych punktach (dotyczy izolacji cokołu). Proszę przyjąd w pkt warstwę ocieplenia, w pkt warstwę wykooczeniową cokołu. Aktualizacja tabeli TER z dnia r. 3. Pyt. 3 w którym punkcie TER należy ująd izolację termiczną attyk (wraz z wykooczeniem) Stropodach 4. Pyt. 4 czy nie dublują się w TER roboty dotyczące klap dymowych z napędem, w punktach (klapy z siłownikami) i (okablowanie, urządzenia i osprzęt elektryczny) 5. Pyt. 5 proszę wyjaśnid co w chodzi w zakres dostawy punktu 7.6 Elementy małej architektury - kosze na śmieci, stojaki na rowery? Zgodnie z dokumentacją techniczną. 6. Pyt. 6 proszę podad konkretne wyposażenie śmietników - pojemniki na odpady segregowane, zgodnie z PZT są do wykonania dwa śmietniki w tym jeden na odpady niebezpieczne, proszę opisad jakie to są odpady i w jakie kontenery należy wyposażyd śmietnik na odpady niebezpieczne. wg dokumentacji technicznej Rewizji nr1 7. Pyt.7 Czy w zakresie oferty jest wycena wyposażenia sanitariatów (dozowniki mydła, suszarki itp.) oraz szatni w zakresie szafek ubraniowych? Wyposażenie montowane na stałe tak. Zatem dozowniki i suszarki, przegrody między polami odkładczymi, itp. tak; szafki ubraniowe, meble, regały, wózki widłowe nie r. 8. Prosimy o sprecyzowanie jakie mają byd wpusty podłogowe? Wpust punktowy, z odejściem pionowym dn50, ruszt ze stali nierdzewnej, np. f-my TECE Drainpoint S.

2 9. Prosimy o określenie jaki ma byd odpływ liniowy? Odpływ liniowy do łazienki,kratka ze stali niszlachetne,montowany przy ścianie, dł calkowita Np. wpust TECE Drailine Basic 900/ Instalację wodociągową wody zimnej izolowad matami lub otuliną o zamkniętych porach, prosimy o określenie jaka to ma byd otulina i o jakich parametrach? Opis maty lub izolowad matami lub otuliną o zamkniętych porach, materiały izolacyjne muszą posiadad cechę nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubości izolacji 0,035 W/mK, min 9mm. 11. W pomieszczeniach socjalnych nie określono jakie mają byd przybory sanitarne - prosimy o sprecyzowanie. Wszystkie mocowane na stałe dostarcza i montuje Generalny wykonawca, zgodnie ze standardem inwestycji. 12. Czy dostarczenie wyposażenia typu: szczotka do muszli, pojemnik na papier bądź suszarka elektryczna, leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Wyposażenie montowane na stałe tak. Zatem dozowniki i suszarki, przegrody między polami odkładczymi, itp. tak; szafki ubraniowe, meble, regały, wózki widłowe nie r. 1. Dokumentacja geologiczna ogranicza się do wykonania badao w obszarze budynku. Z danych zawartych w projekcie drogowym wynika, że podłoże w obszarze dróg i parkingów można zagęścid i wykonad na nim warstwy podbudów. Prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętych rozwiązao w projekcie drogowym. Odpowiedź D: Projekt wykonany zgodnie z wykonanymi badaniami geol. Jednakże w przypadku stwierdzenia w podłożu projektowanej inwestycji gruntów nienośnych i wysadzinowych należy je wybrad i zastąpid gruntem nośnym np.: pospółką, a następnie zagęścid. 2. Do dokumentacji przetargowej załączono urządzenia firmy DMG ECOLINE zlokalizowane w pomieszczeniu Po czyjej stronie znajduje się dostawa i montaż urządzeo? Obrabiarki nie są przedmiotem oferty, przedmiotem oferty jest wykonanie pod nie fundamentów r. 1. Czy instalacja niskoprądowa oprócz orurowania i okablowania ma zawierad dostawę i montaż osprzętu punktów logicznych. Jeżeli tak proszę o przesłanie specyfikacji dla instalacji teletechnicznej.

3 Tak instalacja obejmuje okablowanie i montaż punktów logicznych, szczegóły zgodnie z projektem 2. Proszę o podanie typu bramy która ma zostad wysterowana. zgodnie z proj. branży architektonicznej Rewizja nr1 3. Proszę o wskazanie miejsca doprowadzenia sygnału telefonicznego. do pomieszczenia serwerowni na kondygnacji nr Czy istnieje możliwośd przesłania dokumentacji określające wymagania dla instalacji domofonowej Ew. proszę o sprecyzowad jakie wymagania ma spełniad instalacja domofonowa. zgodnie z projektem, instalacja domofonowa ma służyd wpuszczaniu osób przez bramę wejściową i szlaban, połączenie z portiernią/recepcją budynku. Szczegóły zgodnie z projektem rys. IT Proszę o sprecyzowanie technologii dla systemu kamer CCTV oraz SSWIN, czy dopuszcza się przygotowania okablowania dla systemu magistralnego? tak, szczegóły zgodnie z projektem, dopuszcza się każdy system spełniający założenia projektowe r. 1. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z umową zawartą pomiędzy SEC Sp. z o.o. a AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci ciepłowniczej nr 8/P/NSK3/2014 z dnia r., przyłącze cieplne (TER poz. 6.5) wchodzi w zakres oferty Generalnego Wykonawcy? Nie, wykonanie przyłącza cieplnego jest po stronie SECu. (aktualizacja tabeli TER, z dnia r.) r. 1. Brak zestawieo stali podkonstrukcji pod urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji umieszczonych na dachu. Urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji posadowione za pomocą elementów systemowych typu BIGFOOT 2. Brak zestawieo stali podkonstrukcji pod płyty warstwowe.

4 Podkonstrukcja pod płyty warstwowe dobrana w zależności od wybranego systemu przez wykonawcę mocowana bezpośrednio do elementów żelbetowych budynku. 3. W TER punkt jest mowa o instalacji fotowoltaicznej w projekcie konstrukcji brak rysunków i zestawieo stali podkonstrukcji dla tych urządzeo, które nie są w zakresie dostawcy paneli (informacja ujęte w proj. Inst. elektrycznych niczego nie wyjaśnia). Dostawa i montaż podkonstrukcji stalowych pod panele fotowoltaiczne nie jest objęta przetargiem. W zakresie instalacji fotowoltaicznej elementy zgodnie w uzupełnieniu do PW br. Elektrycznej. 4. W projekcie budowlanym rozbiórek brak rysunków opisujących gabaryty budynku, główne elementy konstrukcyjne, ścianki działowe, itp. niezbędne do przygotowania przedmiaru i wyceny. Uzupełniono projekt rozbiórek o rysunki. 1. Prosimy o odpowiedź, czy z wymienionego w opisach technicznych PB-Architektura i PW- Architektura zakresu wyposażenia technologicznego w ofercie należy ująd tylko dostawę i montaż suwnicy? Czy pozostałe wymienione w tych opisach elementy wyposażenia nie wchodzą w zakres oferty GW i stanowią przedmiot dostawy Inwestora? Tak jak wskazano w tabeli elementów rozliczeniowych (TER) w zakres wyposażenia, wyszczególniony w opisie PB i PW (pkt. Technologia wyposażenie), wchodzi jedynie suwnica r. 1. Inwestor nie zamieścił w ogłoszeniu przetargowym przedmiarów dotyczących wykonywanych robót w poszczególnych branżach. W przygotowaniu wyceny części dot. Rozbiórek tj: Projekt rozbiórek konstrukcja brak jest jakichkolwiek informacji określających budynki i inne elementy podlegające rozbiórek. Dla dokonania wyceny prosimy o przekazanie do informacji koniecznej inwentaryzacji obiektów; - rzuty i przekroje budynków podlegających rozbiórce na podstawie których można oszacowad ilości ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, posadzek, części podziemnych podlegających rozbiórek. Brak także planszy inwentaryzacyjnej oraz danych dotyczących nawierzchni terenu, grubości nawierzchni,które także będą podlegały rozbiórce. W zakresie sieci brak także określenia w projekcie rozbiórek zakresów rozbiórek instalacji podziemnych kanalizacja deszczowa, sanitarna, woda. Uzupełniono projekt rozbiórek o rysunki. Inwestor nie planuje udostępnid przedmiarów. 2. Prosimy o odpowiedz czy materiał pochodzący z rozbiórki i podany odpowiedniemu recyklingowi można będzie użyd jako podbudowy pod drogi i place. Powyższe ograniczy

5 częściowo koszt rozbiórek o element wywozu materiałów, które mogą zostad zagospodarowane w ramach inwestycji. Odpowiedź Inwestor na dzieo dzisiejszy nie przewiduje wykorzystania materiału rozbiórkowego pod podbudowę, ewentualne rozmowy nt. temat mogą byd prowadzone w momencie określenia właściwości materiału rozbiórkowego, ewentualne wykorzystanie materiału za zgodą projektanta i inwestora na etapie realizacji. Do wyceny należy przyjąd materiał zgodny z dokumentacją projektową. 3. Dokumentacja sanitarna zewnętrzna tak PB jak i PW nie zawiera tak na rzutach w formacie dwg oraz pdf trasy przebiegu wodociągów i hydrantów. Wg opracowania przyłączy wod.-kan. rys.s r. 1. Brak rozwiązao dostarczania powietrza uzupełniającego dla oddymiania hali Czy wyceniad zgodnie z rozwiązaniem projektowym? Dodatkowe powietrze zapewnione przez bramy zew. otwierające się automatycznie przez centrale SAP. 2. W przypadku oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych zastosowano uruchamianie automatyczne za pomocą czujek punktowych dymu podłączonych do central UCS, natomiast w przypadku oddymiania hali 0.23 nie podłączono czujek do centrali UCS. Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie projektowe z hali należy tak wycenid. Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 3. Brak ROP przy 3 drzwiach zewnętrznych pełniących funkcje ewakuacyjne. Czy wycenid zgodnie z projektem? Projekt został uzupełniony o ROP przy drzwiach wyjściowych oznaczonych jako D4*.(Rewzija nr1) 4. Ilośd i lokalizacja sygnalizatorów akustycznych nie zapewnia wymaganej-selektywnej sygnalizacji do poszczególnych stref pożarowych oraz odpowiedniego minimalnego poziomu głośności we wszystkich pomieszczeniach ponad szum tła. Czy wycenid zgodnie z projektem? Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 5. Brak zestawienia wymaganych modułów do projektowanych central UCS Prosimy o podanie wymaganego wyposażenia central UCS. zestawienie takie znajduje się w załączonym zestawieniu materiałowym 6. Za duża ilośd przycisków oddymiania o 1 sztukę w klatkach schodowych w stosunku do wymagao normy. Czy wycenid jak w projekcie? Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 7. W projekcie w przypadku pożaru zastosowano otwieranie drzwi z kontrolą dostępu tylko na drzwiach z modułem /042. Czy wycenid zgodnie z projektem?

6 Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 8. W projekcie brak rozwiązao dotyczących zasilania napędów klap p.poż. Czy wycenid zgodnie z projektem? prosimy o doprecyzowanie pytania r. 1. Prosimy o wskazanie jaka moc i jaki czas podtrzymania jest wymagany dla UPS centralnego? nie przewidujemy centralnego UPS - usunięto zapis 2. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy oprawy AW mają mied opcję monitorowania/ zasilacza centralnego? projektuje się oprawy z autotestem, nie projektuje się centralnego systemu monitoringu opraw AW. 3. Prosimy o doprecyzowanie czy trasy kablowe mogą byd prowadzone w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym? Zwracamy się z prośbą o przekazanie rzutu z rozmieszczeniem sufitów podwieszanych) tak trasy kablowe należy prowadzid w przestrzeni sufitu podwieszanego. 4. Prosimy o określenie przez Zamawiającego w jaki sposób mają byd zasilane klapy dymowe oraz czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie 230/24V? siłowniki zasiane są napięciem 24V za pośrednictwem central oddymiania UCS. 5. Z uwagi na brak jakichkolwiek informacji w dokumentacji (widnieje jedynie krótki opis) prosimy uszczegółowienie (moc, czas, lokalizacja), jaki UPS centralny należy przyjąd do wyceny? patrz odp. pkt Prosimy o weryfikację czy do Oferty mają byd wycenione czujki liniowe DOP-40 wg. projektu? Wskazane czujki powinno montowad się na ścianach, natomiast według projektu czujki znajdują się na sufitach. Ponadto brakuje do nich luster. Według Oferenta, prawdopodobnie należy zastosowad czujki adresowalne DOT-4046 montowane na sufitach, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie. nie projektuje się czujek liniowych błąd w legendzie dokumentacja została poprawiona r. 1. Różnice w zagospodarowaniu terenu, istniejące pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym, wymagają opracowania i zatwierdzenia aneksu do projektu budowlanego. Czy opracowanie i zatwierdzenie aneksu będzie po stronie GW. Aneks po stronie Inwestora (na dniach). 2. Jaką metodą wykonywany ma zostad podział miejsc postojowych malowanie grubowarstwowe, malowanie cienkowarstwowe, ułożenie pasa kostki w odmiennym kolorze? Kostka w odmiennym kolorze

7 r. 1. Czy system SSWiN oraz system KD mogą byd jako dwa oddzielne systemy niezespolone jedną magistralą? dopuszcza się zastosowanie dwóch niezależnych magistral pod warunkiem spełnienia założeo projektu tj. integracji systemów i ich integracji w jednym oprogramowaniu zarządzającym. 2. Dotyczy suwnicy. Jaka jest wysokośd do główki szyny? Przyjąd posadowienie szyny jak na rysunku, Inwestor jest zainteresowany jak najwyższą wysokością haka - nie niższa niż 6 m. 3. Dotyczy suwnicy. Jaka jest GNP (Grupa natężenia pracy)? Natężenie pracy 4 h dziennie 4. Dotyczy suwnicy. Jaki rodzaj sterowania suwnicy należy przyjąd do wyceny? Sterowanie radiowe (+ kaseta w przypadku awarii/serwisu) 5. Zwracamy się z prośbą o przekazanie rysunków zbrojeniowych płyt fundamentowych PŁŻ- 01/-01 i PŁŻ-02/-01. Zestawienie stali dla płyt PŁŻ-1/-01 oraz PŁŻ-2/-01 znajduje się na rysunku K.1.2, który został objęty Rewizją nr 1 z dnia Prosimy o wyjaśnienie, według dokumentacji rysunkowej częśd fasad wewnętrznych posiada odpornośd ogniową, lecz poza drzwiami, np. fasada F3 z drzwiami D12 (fasada ma odpornośd EI 30, drzwi natomiast nie mają wymagao). Czy drzwi powinny mied odpornośd EI15? Wg aneksu p.poż. 7. Czy współczynnik przenikania ciepła jest równy 0,9W/m2K zarówno dla okien jak i fasad szklanych (jako całej przegrody zewnętrznej)? Tak 8. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót rozbiórkowych dla budynków przeznaczonych do wyburzenia, a mianowicie: - budynek głównej hali magazynowej - budynki magazynowo - warsztatowe, z dachem jednospadowym - budynek magazynowy z dachem dwuspadowym - budynek biurowy

8 Uzupełniono rysunki z inwentaryzacji istniejących budynków r. 1. Proszę o określenie jakiego typu (z kołnierzem, bez kołnierza) i jakiej klasy (D400, C250, A125) mają byd wpusty uliczne? Wpusty montowane przy krawężnikach bez kołnierzy, nie przy krawężnikach z kołnierzami, D r. 1. W opisie architektury (projekt wykonawczy) widnieje informacja, że szczegóły dot. wykooczenia pomieszczeo znajdują się, w kartach pomieszczeo dołączonych do projektu. Usunięto z opisu zapis dot. kart pomieszczeo niewymagane 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie przedmiotowych kart, proszę zapytad o możliwośd udostępnienia; Patrz odp. Pkt.1 3. Prosimy o przekazanie informacji dotyczących wspomnianych w dokumentacji tabliczek na drzwi - wymiar, rodzaj materiału, kolorystyka itd.; Dobrano tabliczki na drzwi zał. nr 8 tablice informacyjne opis arch. Rewzija nr 1 4. W dokumentacji rysunkowej, na rozwinięciu ścian zostało wrysowane logo firmy, czy zakres wyceny obejmuje jego realizację? Logo w zakresie GW. 5. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat opisanej w dokumentacji tablicy administracyjnej wym. materiał; sposób mocowania itd. Tablicę informacyjną dodano jako zał. nr 8 opisu arch. Rewizja nr r. 1. Prosimy o przekazanie zestawienia stali płyty na gruncie PŁŻ-1/00 rys. K2. Zestawienie stali dla płyt PŁŻ-1/-01 oraz PŁŻ-2/-01 znajduje się na rysunku K.1.2, który został objęty Rewizją nr 1 z dnia Prosimy o przekazanie zestawienia stali płyty na gruncie PŁŻ-2/00 rys. K2. Jak wyżej. 3. Prosimy o odpowiedź w której pozycji TER należy uwzględnid izolację termiczną pod płyta Płż- 1/00 i PŁż -2/00;

9 Izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołu 4. Prosimy o wymagania dotyczące materiału, z którego należy wykonad izolację przeciwwilgociowej oczepów, stóp fundamentowych oraz płyt fundamentowych. Zalecenia dot. wykonania izolacji przeciwwodnej elementów betonowych mających kontakt z gruntem zawarto w punkcie 10. Zabezpieczenia elementów betonowych Opisu Technicznego - Konstrukcja. 5. Prosimy o uzupełnieni dokumentacji o podanie obciążenia i nośności pali. Na rysunku K.1.1 przedstawiono obciążenia przypadające na poszczególne oczepy. Dobór pali według technologii Wykonawcy. 6. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnid elementy wyszczególnione w załącznikach nr 4 w załączniku do architektury projektu wykonawczego budynku; Odpowiedź 7. W przekazanej dokumentacji brakuje projektu na podłączenie projektowanych podłączeo zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji oraz wody deszczowej do istniejących rurociągów. Zgodnie z opisem elementy powinny te byd pokazane zgodnie z odrębnym opracowaniem, którego nie ma w przekazanej dokumentacji. Prosimy o przekazanie brakującego opracowania. Uzupełniono na stronie r. 1. Zwracamy się z pytaniem czy należy wycenid system zasilania z ogniw fotowoltaicznych, wystepuje w projekcie jako opcja? Wycena bez ogniw, ale z kablami wyprowadzonymi na dach z pomieszczenia rozdzielni. 2. Z uwagi na rozbieżności w ilości opraw pomiędzy obliczeniami na temat oświetlenia (Dialux), a projektem, prosimy o wskazanie, które z zestawieo jest nadrzędne, czy należy wycenid ilości z projektu, czy ilośd z obliczeo na temat oświetlenia w Dialux ie? Zgodnie z projektem r. 1. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnid wyłącznie wiaty na kontenery na odpady selektywne. Czy też w cenie należy uwzględnid jeszcze kontenery na odpady. Wiatę i kontenery.

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót?

Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót? Nr ref.: P/RCS/WSPiA/01/2012 Rzeszów, 17 lutego 2012 roku Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót? Odpowiedź na pytanie 5 Podstawy wyceny robót nie można zmienić ze względu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o podanie typu i producenta zaprojektowanych nawiewników kolumnowych.

1. Prosimy o podanie typu i producenta zaprojektowanych nawiewników kolumnowych. Odpowiedzi na pytania złożone do dnia 05.09.2016 r. dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest Budowa hali produkcyjno magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2016

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO Załącznik nr 1.a Lp I ZAKRES BUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM SOCJALNO-BIUROWYM I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ETAP I 1 BUDOWA BUDYNKU HALI

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 14 z dnia 25.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 14 z dnia 25.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 14 z dnia 25.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie rozbudowy stacji transformatorowej jest w zakresie wykonawcy, czy dostawcy energii? Poza zakresem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r.

Poznań, dnia r. Poznań, dnia 30.05.2012r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 17 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Opoczno, dnia 07.10.2014r.

Opoczno, dnia 07.10.2014r. Opoczno, dnia 07.10.2014r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Zielona Góra, 03.01.2013 r. RA-AI/MS/ 2 /2013 INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

2 - Odpowiedzi na pytania do

2 - Odpowiedzi na pytania do 2 - Odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO DLA WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 1. W związku z warunkiem

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

A N E K S D O P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O

A N E K S D O P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +48 67 263 30 80 ul. Kujańska 10 tel. +48 67 263 22 71 77 400 Złotów fax +48 67 263 26 37 www.unimetal.pl NIP: 7671447269 B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1)

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1) 271.12.2016 Łubowo 21.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1) Dotyczy przetargu: Budowa przedszkola w Fałkowie, Gmina Łubowo W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę hali laboratorium i przebudowę istniejącej hali ciemni wraz z infrastrukturą techniczną.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: oraz odpowiedzi. Załącznik nr 7

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: oraz odpowiedzi. Załącznik nr 7 Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy w zakres wyceny wchodzi układ drogowy z kostki po stronie południowo wschodniej budynku? Odpowiedź: Nie wchodzi

Pytanie 1 Czy w zakres wyceny wchodzi układ drogowy z kostki po stronie południowo wschodniej budynku? Odpowiedź: Nie wchodzi OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 18/PN/2015 Z dnia: 04-09-2015r. Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Łańcut, Pytania - Odpowiedzi- Część II

Łańcut, Pytania - Odpowiedzi- Część II Łańcut,21.03.2013 Pytania - Odpowiedzi- Część II 1. Dot. pkt VB ppkt. 1 SIWZ ( wykaz robót budowlanych) Na podstawie par. 1 ust 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ:

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ: Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie projektu: Poprawa jakości nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.)

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.) Agencja Rozwoju Regionalnego 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1a Starachowice, 05.11.2010 r. Dot. przetargu pn.: Rozbudowa budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (otwarcie ofert

Bardziej szczegółowo

3/T/13. 1.1. Rozbudowa budynku Zespłu Szkół w Kozłowie Biskupim:

3/T/13. 1.1. Rozbudowa budynku Zespłu Szkół w Kozłowie Biskupim: 3/T/13 Nowa Sucha, dn. 25.02.2013 r. Wójt Gminy Nowa Sucha, działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 19.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania przetargowego prowadzonego pod nr sprawy 287/2011:

Wyjaśnienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania przetargowego prowadzonego pod nr sprawy 287/2011: Warszawa, dn. 1.03.2012 r. L.dz. 564/2012 Wykonawcy w przetargu prowadzonym pod nr sprawy: 287/2011 Wszyscy Wyjaśnienia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15 Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów, 12.03.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kowary, 19 kwiecień 2013 r. GK.271.1.2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.10.2010 r. WIiR.MK 3410-77- 1 /10 ... ... ...

Toruń, dnia 19.10.2010 r. WIiR.MK 3410-77- 1 /10 ... ... ... WIiR.MK 3410-77- 1 /10 Toruń, dnia 19.10.2010 r.......... Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Adaptacja kompleksu Młynów Toruńkich na Centrum Nowoczesności i Toruński Inkubator Technologiczny przy ul.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8 Tabela elementów rozliczeniowych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Lp. Element robót j.m. Ilość Cena netto [zł] Budynek A1 1 Roboty ziemne 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa Inspektoratu ZUS w Koninie w II Oddziale ZUS w Poznaniu.

Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa Inspektoratu ZUS w Koninie w II Oddziale ZUS w Poznaniu. Na stronę internetową Poznań, dnia 29.02.2012r. 540000ZAP.370-24/11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Wartość elemntów Lp. Wyszczególnienie robót. robót

Wartość elemntów Lp. Wyszczególnienie robót. robót arkusz nr 1 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Żorach, Aleja Zjednoczonej Europy" BUDYNEK NR 4 Żory, dn.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 11 do SIWZ. Spis dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia

Zał. nr 11 do SIWZ. Spis dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia Spis dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia Zał. nr 11 do SIWZ Nazwa zadania: Rozbudowa Centrum Sportowo Rekreacyjne Aquapark w Pile - etap I basen sportowy w Pile przy ul. Artura Grottgera I. Projekt

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: Załącznik nr 7 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, zgodnie z niżej zamieszczonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTURY

PROJEKT ARCHITEKTURY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT ARCHITEKTURY Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo