Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych."

Transkrypt

1 Szczecin, r. Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych r. 1. Pyt. 1 po wnikliwej analizie projektu architektury i konstrukcji w korelacji z TER prosimy o wskazanie, w jaki sposób wypełnid punkt TER ściany fundamentowe, proszę wskazad na rysunkach przekrojów i rzutów oraz opisad w opisach konstrukcji i architektury, według nas takie elementy nie występują. Proszę wyzerowad pozycję w tabeli. Aktualizacja tabeli TER z dnia r. 2. Pyt. 2 prosimy wyjaśnid czy punkty TER i nie dublują robót, proszę o wyjaśnienie jakie roboty ująd w poszczególnych punktach (dotyczy izolacji cokołu). Proszę przyjąd w pkt warstwę ocieplenia, w pkt warstwę wykooczeniową cokołu. Aktualizacja tabeli TER z dnia r. 3. Pyt. 3 w którym punkcie TER należy ująd izolację termiczną attyk (wraz z wykooczeniem) Stropodach 4. Pyt. 4 czy nie dublują się w TER roboty dotyczące klap dymowych z napędem, w punktach (klapy z siłownikami) i (okablowanie, urządzenia i osprzęt elektryczny) 5. Pyt. 5 proszę wyjaśnid co w chodzi w zakres dostawy punktu 7.6 Elementy małej architektury - kosze na śmieci, stojaki na rowery? Zgodnie z dokumentacją techniczną. 6. Pyt. 6 proszę podad konkretne wyposażenie śmietników - pojemniki na odpady segregowane, zgodnie z PZT są do wykonania dwa śmietniki w tym jeden na odpady niebezpieczne, proszę opisad jakie to są odpady i w jakie kontenery należy wyposażyd śmietnik na odpady niebezpieczne. wg dokumentacji technicznej Rewizji nr1 7. Pyt.7 Czy w zakresie oferty jest wycena wyposażenia sanitariatów (dozowniki mydła, suszarki itp.) oraz szatni w zakresie szafek ubraniowych? Wyposażenie montowane na stałe tak. Zatem dozowniki i suszarki, przegrody między polami odkładczymi, itp. tak; szafki ubraniowe, meble, regały, wózki widłowe nie r. 8. Prosimy o sprecyzowanie jakie mają byd wpusty podłogowe? Wpust punktowy, z odejściem pionowym dn50, ruszt ze stali nierdzewnej, np. f-my TECE Drainpoint S.

2 9. Prosimy o określenie jaki ma byd odpływ liniowy? Odpływ liniowy do łazienki,kratka ze stali niszlachetne,montowany przy ścianie, dł calkowita Np. wpust TECE Drailine Basic 900/ Instalację wodociągową wody zimnej izolowad matami lub otuliną o zamkniętych porach, prosimy o określenie jaka to ma byd otulina i o jakich parametrach? Opis maty lub izolowad matami lub otuliną o zamkniętych porach, materiały izolacyjne muszą posiadad cechę nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubości izolacji 0,035 W/mK, min 9mm. 11. W pomieszczeniach socjalnych nie określono jakie mają byd przybory sanitarne - prosimy o sprecyzowanie. Wszystkie mocowane na stałe dostarcza i montuje Generalny wykonawca, zgodnie ze standardem inwestycji. 12. Czy dostarczenie wyposażenia typu: szczotka do muszli, pojemnik na papier bądź suszarka elektryczna, leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Wyposażenie montowane na stałe tak. Zatem dozowniki i suszarki, przegrody między polami odkładczymi, itp. tak; szafki ubraniowe, meble, regały, wózki widłowe nie r. 1. Dokumentacja geologiczna ogranicza się do wykonania badao w obszarze budynku. Z danych zawartych w projekcie drogowym wynika, że podłoże w obszarze dróg i parkingów można zagęścid i wykonad na nim warstwy podbudów. Prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętych rozwiązao w projekcie drogowym. Odpowiedź D: Projekt wykonany zgodnie z wykonanymi badaniami geol. Jednakże w przypadku stwierdzenia w podłożu projektowanej inwestycji gruntów nienośnych i wysadzinowych należy je wybrad i zastąpid gruntem nośnym np.: pospółką, a następnie zagęścid. 2. Do dokumentacji przetargowej załączono urządzenia firmy DMG ECOLINE zlokalizowane w pomieszczeniu Po czyjej stronie znajduje się dostawa i montaż urządzeo? Obrabiarki nie są przedmiotem oferty, przedmiotem oferty jest wykonanie pod nie fundamentów r. 1. Czy instalacja niskoprądowa oprócz orurowania i okablowania ma zawierad dostawę i montaż osprzętu punktów logicznych. Jeżeli tak proszę o przesłanie specyfikacji dla instalacji teletechnicznej.

3 Tak instalacja obejmuje okablowanie i montaż punktów logicznych, szczegóły zgodnie z projektem 2. Proszę o podanie typu bramy która ma zostad wysterowana. zgodnie z proj. branży architektonicznej Rewizja nr1 3. Proszę o wskazanie miejsca doprowadzenia sygnału telefonicznego. do pomieszczenia serwerowni na kondygnacji nr Czy istnieje możliwośd przesłania dokumentacji określające wymagania dla instalacji domofonowej Ew. proszę o sprecyzowad jakie wymagania ma spełniad instalacja domofonowa. zgodnie z projektem, instalacja domofonowa ma służyd wpuszczaniu osób przez bramę wejściową i szlaban, połączenie z portiernią/recepcją budynku. Szczegóły zgodnie z projektem rys. IT Proszę o sprecyzowanie technologii dla systemu kamer CCTV oraz SSWIN, czy dopuszcza się przygotowania okablowania dla systemu magistralnego? tak, szczegóły zgodnie z projektem, dopuszcza się każdy system spełniający założenia projektowe r. 1. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z umową zawartą pomiędzy SEC Sp. z o.o. a AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci ciepłowniczej nr 8/P/NSK3/2014 z dnia r., przyłącze cieplne (TER poz. 6.5) wchodzi w zakres oferty Generalnego Wykonawcy? Nie, wykonanie przyłącza cieplnego jest po stronie SECu. (aktualizacja tabeli TER, z dnia r.) r. 1. Brak zestawieo stali podkonstrukcji pod urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji umieszczonych na dachu. Urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji posadowione za pomocą elementów systemowych typu BIGFOOT 2. Brak zestawieo stali podkonstrukcji pod płyty warstwowe.

4 Podkonstrukcja pod płyty warstwowe dobrana w zależności od wybranego systemu przez wykonawcę mocowana bezpośrednio do elementów żelbetowych budynku. 3. W TER punkt jest mowa o instalacji fotowoltaicznej w projekcie konstrukcji brak rysunków i zestawieo stali podkonstrukcji dla tych urządzeo, które nie są w zakresie dostawcy paneli (informacja ujęte w proj. Inst. elektrycznych niczego nie wyjaśnia). Dostawa i montaż podkonstrukcji stalowych pod panele fotowoltaiczne nie jest objęta przetargiem. W zakresie instalacji fotowoltaicznej elementy zgodnie w uzupełnieniu do PW br. Elektrycznej. 4. W projekcie budowlanym rozbiórek brak rysunków opisujących gabaryty budynku, główne elementy konstrukcyjne, ścianki działowe, itp. niezbędne do przygotowania przedmiaru i wyceny. Uzupełniono projekt rozbiórek o rysunki. 1. Prosimy o odpowiedź, czy z wymienionego w opisach technicznych PB-Architektura i PW- Architektura zakresu wyposażenia technologicznego w ofercie należy ująd tylko dostawę i montaż suwnicy? Czy pozostałe wymienione w tych opisach elementy wyposażenia nie wchodzą w zakres oferty GW i stanowią przedmiot dostawy Inwestora? Tak jak wskazano w tabeli elementów rozliczeniowych (TER) w zakres wyposażenia, wyszczególniony w opisie PB i PW (pkt. Technologia wyposażenie), wchodzi jedynie suwnica r. 1. Inwestor nie zamieścił w ogłoszeniu przetargowym przedmiarów dotyczących wykonywanych robót w poszczególnych branżach. W przygotowaniu wyceny części dot. Rozbiórek tj: Projekt rozbiórek konstrukcja brak jest jakichkolwiek informacji określających budynki i inne elementy podlegające rozbiórek. Dla dokonania wyceny prosimy o przekazanie do informacji koniecznej inwentaryzacji obiektów; - rzuty i przekroje budynków podlegających rozbiórce na podstawie których można oszacowad ilości ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, posadzek, części podziemnych podlegających rozbiórek. Brak także planszy inwentaryzacyjnej oraz danych dotyczących nawierzchni terenu, grubości nawierzchni,które także będą podlegały rozbiórce. W zakresie sieci brak także określenia w projekcie rozbiórek zakresów rozbiórek instalacji podziemnych kanalizacja deszczowa, sanitarna, woda. Uzupełniono projekt rozbiórek o rysunki. Inwestor nie planuje udostępnid przedmiarów. 2. Prosimy o odpowiedz czy materiał pochodzący z rozbiórki i podany odpowiedniemu recyklingowi można będzie użyd jako podbudowy pod drogi i place. Powyższe ograniczy

5 częściowo koszt rozbiórek o element wywozu materiałów, które mogą zostad zagospodarowane w ramach inwestycji. Odpowiedź Inwestor na dzieo dzisiejszy nie przewiduje wykorzystania materiału rozbiórkowego pod podbudowę, ewentualne rozmowy nt. temat mogą byd prowadzone w momencie określenia właściwości materiału rozbiórkowego, ewentualne wykorzystanie materiału za zgodą projektanta i inwestora na etapie realizacji. Do wyceny należy przyjąd materiał zgodny z dokumentacją projektową. 3. Dokumentacja sanitarna zewnętrzna tak PB jak i PW nie zawiera tak na rzutach w formacie dwg oraz pdf trasy przebiegu wodociągów i hydrantów. Wg opracowania przyłączy wod.-kan. rys.s r. 1. Brak rozwiązao dostarczania powietrza uzupełniającego dla oddymiania hali Czy wyceniad zgodnie z rozwiązaniem projektowym? Dodatkowe powietrze zapewnione przez bramy zew. otwierające się automatycznie przez centrale SAP. 2. W przypadku oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych zastosowano uruchamianie automatyczne za pomocą czujek punktowych dymu podłączonych do central UCS, natomiast w przypadku oddymiania hali 0.23 nie podłączono czujek do centrali UCS. Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie projektowe z hali należy tak wycenid. Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 3. Brak ROP przy 3 drzwiach zewnętrznych pełniących funkcje ewakuacyjne. Czy wycenid zgodnie z projektem? Projekt został uzupełniony o ROP przy drzwiach wyjściowych oznaczonych jako D4*.(Rewzija nr1) 4. Ilośd i lokalizacja sygnalizatorów akustycznych nie zapewnia wymaganej-selektywnej sygnalizacji do poszczególnych stref pożarowych oraz odpowiedniego minimalnego poziomu głośności we wszystkich pomieszczeniach ponad szum tła. Czy wycenid zgodnie z projektem? Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 5. Brak zestawienia wymaganych modułów do projektowanych central UCS Prosimy o podanie wymaganego wyposażenia central UCS. zestawienie takie znajduje się w załączonym zestawieniu materiałowym 6. Za duża ilośd przycisków oddymiania o 1 sztukę w klatkach schodowych w stosunku do wymagao normy. Czy wycenid jak w projekcie? Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 7. W projekcie w przypadku pożaru zastosowano otwieranie drzwi z kontrolą dostępu tylko na drzwiach z modułem /042. Czy wycenid zgodnie z projektem?

6 Tak należy wycenid zgodnie z projektem. 8. W projekcie brak rozwiązao dotyczących zasilania napędów klap p.poż. Czy wycenid zgodnie z projektem? prosimy o doprecyzowanie pytania r. 1. Prosimy o wskazanie jaka moc i jaki czas podtrzymania jest wymagany dla UPS centralnego? nie przewidujemy centralnego UPS - usunięto zapis 2. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy oprawy AW mają mied opcję monitorowania/ zasilacza centralnego? projektuje się oprawy z autotestem, nie projektuje się centralnego systemu monitoringu opraw AW. 3. Prosimy o doprecyzowanie czy trasy kablowe mogą byd prowadzone w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym? Zwracamy się z prośbą o przekazanie rzutu z rozmieszczeniem sufitów podwieszanych) tak trasy kablowe należy prowadzid w przestrzeni sufitu podwieszanego. 4. Prosimy o określenie przez Zamawiającego w jaki sposób mają byd zasilane klapy dymowe oraz czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie 230/24V? siłowniki zasiane są napięciem 24V za pośrednictwem central oddymiania UCS. 5. Z uwagi na brak jakichkolwiek informacji w dokumentacji (widnieje jedynie krótki opis) prosimy uszczegółowienie (moc, czas, lokalizacja), jaki UPS centralny należy przyjąd do wyceny? patrz odp. pkt Prosimy o weryfikację czy do Oferty mają byd wycenione czujki liniowe DOP-40 wg. projektu? Wskazane czujki powinno montowad się na ścianach, natomiast według projektu czujki znajdują się na sufitach. Ponadto brakuje do nich luster. Według Oferenta, prawdopodobnie należy zastosowad czujki adresowalne DOT-4046 montowane na sufitach, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie. nie projektuje się czujek liniowych błąd w legendzie dokumentacja została poprawiona r. 1. Różnice w zagospodarowaniu terenu, istniejące pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym, wymagają opracowania i zatwierdzenia aneksu do projektu budowlanego. Czy opracowanie i zatwierdzenie aneksu będzie po stronie GW. Aneks po stronie Inwestora (na dniach). 2. Jaką metodą wykonywany ma zostad podział miejsc postojowych malowanie grubowarstwowe, malowanie cienkowarstwowe, ułożenie pasa kostki w odmiennym kolorze? Kostka w odmiennym kolorze

7 r. 1. Czy system SSWiN oraz system KD mogą byd jako dwa oddzielne systemy niezespolone jedną magistralą? dopuszcza się zastosowanie dwóch niezależnych magistral pod warunkiem spełnienia założeo projektu tj. integracji systemów i ich integracji w jednym oprogramowaniu zarządzającym. 2. Dotyczy suwnicy. Jaka jest wysokośd do główki szyny? Przyjąd posadowienie szyny jak na rysunku, Inwestor jest zainteresowany jak najwyższą wysokością haka - nie niższa niż 6 m. 3. Dotyczy suwnicy. Jaka jest GNP (Grupa natężenia pracy)? Natężenie pracy 4 h dziennie 4. Dotyczy suwnicy. Jaki rodzaj sterowania suwnicy należy przyjąd do wyceny? Sterowanie radiowe (+ kaseta w przypadku awarii/serwisu) 5. Zwracamy się z prośbą o przekazanie rysunków zbrojeniowych płyt fundamentowych PŁŻ- 01/-01 i PŁŻ-02/-01. Zestawienie stali dla płyt PŁŻ-1/-01 oraz PŁŻ-2/-01 znajduje się na rysunku K.1.2, który został objęty Rewizją nr 1 z dnia Prosimy o wyjaśnienie, według dokumentacji rysunkowej częśd fasad wewnętrznych posiada odpornośd ogniową, lecz poza drzwiami, np. fasada F3 z drzwiami D12 (fasada ma odpornośd EI 30, drzwi natomiast nie mają wymagao). Czy drzwi powinny mied odpornośd EI15? Wg aneksu p.poż. 7. Czy współczynnik przenikania ciepła jest równy 0,9W/m2K zarówno dla okien jak i fasad szklanych (jako całej przegrody zewnętrznej)? Tak 8. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót rozbiórkowych dla budynków przeznaczonych do wyburzenia, a mianowicie: - budynek głównej hali magazynowej - budynki magazynowo - warsztatowe, z dachem jednospadowym - budynek magazynowy z dachem dwuspadowym - budynek biurowy

8 Uzupełniono rysunki z inwentaryzacji istniejących budynków r. 1. Proszę o określenie jakiego typu (z kołnierzem, bez kołnierza) i jakiej klasy (D400, C250, A125) mają byd wpusty uliczne? Wpusty montowane przy krawężnikach bez kołnierzy, nie przy krawężnikach z kołnierzami, D r. 1. W opisie architektury (projekt wykonawczy) widnieje informacja, że szczegóły dot. wykooczenia pomieszczeo znajdują się, w kartach pomieszczeo dołączonych do projektu. Usunięto z opisu zapis dot. kart pomieszczeo niewymagane 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie przedmiotowych kart, proszę zapytad o możliwośd udostępnienia; Patrz odp. Pkt.1 3. Prosimy o przekazanie informacji dotyczących wspomnianych w dokumentacji tabliczek na drzwi - wymiar, rodzaj materiału, kolorystyka itd.; Dobrano tabliczki na drzwi zał. nr 8 tablice informacyjne opis arch. Rewzija nr 1 4. W dokumentacji rysunkowej, na rozwinięciu ścian zostało wrysowane logo firmy, czy zakres wyceny obejmuje jego realizację? Logo w zakresie GW. 5. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat opisanej w dokumentacji tablicy administracyjnej wym. materiał; sposób mocowania itd. Tablicę informacyjną dodano jako zał. nr 8 opisu arch. Rewizja nr r. 1. Prosimy o przekazanie zestawienia stali płyty na gruncie PŁŻ-1/00 rys. K2. Zestawienie stali dla płyt PŁŻ-1/-01 oraz PŁŻ-2/-01 znajduje się na rysunku K.1.2, który został objęty Rewizją nr 1 z dnia Prosimy o przekazanie zestawienia stali płyty na gruncie PŁŻ-2/00 rys. K2. Jak wyżej. 3. Prosimy o odpowiedź w której pozycji TER należy uwzględnid izolację termiczną pod płyta Płż- 1/00 i PŁż -2/00;

9 Izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołu 4. Prosimy o wymagania dotyczące materiału, z którego należy wykonad izolację przeciwwilgociowej oczepów, stóp fundamentowych oraz płyt fundamentowych. Zalecenia dot. wykonania izolacji przeciwwodnej elementów betonowych mających kontakt z gruntem zawarto w punkcie 10. Zabezpieczenia elementów betonowych Opisu Technicznego - Konstrukcja. 5. Prosimy o uzupełnieni dokumentacji o podanie obciążenia i nośności pali. Na rysunku K.1.1 przedstawiono obciążenia przypadające na poszczególne oczepy. Dobór pali według technologii Wykonawcy. 6. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnid elementy wyszczególnione w załącznikach nr 4 w załączniku do architektury projektu wykonawczego budynku; Odpowiedź 7. W przekazanej dokumentacji brakuje projektu na podłączenie projektowanych podłączeo zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji oraz wody deszczowej do istniejących rurociągów. Zgodnie z opisem elementy powinny te byd pokazane zgodnie z odrębnym opracowaniem, którego nie ma w przekazanej dokumentacji. Prosimy o przekazanie brakującego opracowania. Uzupełniono na stronie r. 1. Zwracamy się z pytaniem czy należy wycenid system zasilania z ogniw fotowoltaicznych, wystepuje w projekcie jako opcja? Wycena bez ogniw, ale z kablami wyprowadzonymi na dach z pomieszczenia rozdzielni. 2. Z uwagi na rozbieżności w ilości opraw pomiędzy obliczeniami na temat oświetlenia (Dialux), a projektem, prosimy o wskazanie, które z zestawieo jest nadrzędne, czy należy wycenid ilości z projektu, czy ilośd z obliczeo na temat oświetlenia w Dialux ie? Zgodnie z projektem r. 1. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnid wyłącznie wiaty na kontenery na odpady selektywne. Czy też w cenie należy uwzględnid jeszcze kontenery na odpady. Wiatę i kontenery.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11 Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI Gdańsk dnia, 16 października 2013 Dotyczy: Postępowania Nr 45.21.21.20-3/RB/PN/2013 Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 03.04.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/048/14 na Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo