PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Operator ARP Sp. z o.o. Ul. Srebrna 16, Warszawa Mgr inż. Grzegorz Kowalczyk Kod zamówienia wg CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budynków. Program funkcjonalno użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

2 II. Spis zawartości I. Strona tytułowa...1 II. Spis zawartości... 3 III. Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Wprowadzenie Cel opracowania Charakterystyka zakresu robót i usług Oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego Rodzaj technologii Właściwości funkcjonalno użytkowe Opis wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu Zamówienia Przygotowanie terenu budowy Architektura Konstrukcja Instalacje Elementy wykończeniowe Zagospodarowanie terenu Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach Zamówienia Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Materiały, wyroby budowlane Sprzęt i transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Odbiór robót 39 IV. Część informacyjna Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Przepisy prawa Normy związane z projektowaniem i wykonywaniem robót budowlanych Wykaz załączników S t r o n a

3 III. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Wprowadzenie Program Funkcjonalno Użytkowy stanowi podstawę do ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania kompleksowej oferty dla zadania: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną,, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty formalno prawne: Umowa zawarta pomiędzy Operator ARP Sp. z o.o., a firmą Budowlani Grzegorz Kowalczyk dotyczącą opracowania dokumentacji przetargowej w systemie zaprojektuj i zbuduj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz z późniejszymi zmianami). Decyzja o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydana przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Koncepcja architektoniczno konstrukcyjna Budowa budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Budowlani Grzegorz Kowalczyk, ul. Waszyngtona 20 lok.14, Częstochowa, wrzesień Uzgodnienia z zarządem Operator ARP Sp. z o.o. dotyczące koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej. Przepisy prawa polskiego, normy projektowe oraz zasady wiedzy technicznej 1.3. Charakterystyka zakresu robót i usług Przedmiotem zamówienia dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie jest: Zaprojektowanie sporządzenie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego. Budowa realizacja na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej dla zmierzenia inwestycyjnego pt. Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie, robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektów, oraz umożliwiających użytkowanie ww. obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu inwestycji. Zapewnienie nadzoru autorskiego tj. sprawowanie nadzoru autorskiego przez grupę projektantów (będącymi autorami projektu) przez cały cykl realizacji ww. inwestycji, w szczególności: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych, wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. 4 S t r o n a

4 Szczegółowy zakres prac: Prace projektowe Prace przedprojektowe obejmujące swym zakresem: a) Wykonanie mapy do celów projektowych b) Wykonanie wstępnego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie załączonej koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej oraz niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego. (Zaakceptowany projekt wstępny stanowić będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego). c) Uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych na działce z zarządcami sieci uzbrojenia miejskiego, jeżeli wynikać to będzie z przepisów szczegółowych. d) Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych. e) Przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową (w razie konieczności). Opracowanie projektu budowlanego, projektu technologicznego oraz planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i dopełnienie wszystkich formalności administracyjno prawnych w imieniu Inwestora, mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany powinien być wykonany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora wstępny projekt budowlany oraz niniejszy program funkcjonalno użytkowy. Ponadto projekt budowlany należy opracować zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 120 poz z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), d) Decyzją o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy e) Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną. f) Informację BiOZ należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). g) Opinią geotechniczną dla posadowienia hali magazynowej z częścią socjalno-biurową przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie (Częstochowa, luty 2015) opracowanej przez Biuro Badawczo Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, Częstochowa. Uwaga: Wymaga się od wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w branży sanitarnej (w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia dachu i terenu), instalacyjnej w branży elektrycznej (w zakresie urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych silnoprądowych i niskoprądowych) oraz w branży drogowej (drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe oraz zjazdy z drogi publicznej). Uwaga: Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę należy przedstawić Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny projekt budowlany wszystkich branż, projekt technologiczny oraz plan zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w celu uzyskania pisemnej akceptacji ww. Etapu prac. 5 S t r o n a

5 Opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.), b) Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną. Projekt wykonawczy powinien zawierać: a) TOM I Projekt zagospodarowania terenu: - Plan zagospodarowania terenu - Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni - Projekt ogrodzenia zewnętrznego, szlabanów, furtek oraz bram przesuwnych b) TOM II Projekt architektoniczny budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową - Projekt architektoniczny części biurowej z detalami architektonicznymi - Projekt wnętrz pomieszczeń w części socjalno biurowej - Projekt architektoniczny hali produkcyjno-magazynowej z detalami architektonicznymi c) TOM III Projekt konstrukcyjny Konstrukcje Stalowe d) TOM IV Projekt konstrukcyjny Konstrukcje Żelbetowe e) TOM V Projekt konstrukcyjny Posadzka przemysłowa f) TOM VI Projekt Instalacji w branży sanitarnej - Projekt przyłączy wod.-kan. zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi - Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi - Projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej c.o. - Projekt technologiczny AKPiA i węzła cieplnego - Projekt instalacji centralnego ogrzewania - Projekt wentylacji i klimatyzacji - Projekt instalacji wewnętrznej wod. kan. - Projekt instalacji hydrantowej - Projekt odwodnienia dachu - Projekt odwodnienia terenu - Projekt instalacji tryskaczowej (w przypadku zastosowania instalacji tryskaczowej) g) TOM VII Projekt Instalacji w branży elektrycznej - Projekt przyłączy elektroenergetycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi - Projekt oświetlenia terenu - Projekt zasilania portierni, szlabanów, bram wjazdowych i furtek - Projekt instalacji oświetlenia i oświetlenia awaryjnego - Projekt instalacji SAP - Projekt instalacji oddymiania i napowietrzania (w przypadku zastosowania klap oddymiających) - Projekt instalacji gniazd wtykowych - Projekt instalacji dedykowanych (zasilania maszyn i urządzeń: suwnic, sprzętu komputerowego, klap dymowych, klap wentylacyjnych, central wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, bram przemysłowych i ramp przeładunkowych). - Projekt instalacji teletechnicznych (sieci komputerowych i telekomunikacyjnych) - Projekt instalacji alarmowej antywłamaniowej z powiadomieniem - Projekt instalacji monitoringu zewnętrznego h) TOM VIII Projekt dróg wewnętrznych, zjazdów z drogi publicznej, placów manewrowych i chodników Uwaga: Przed przystąpieniem do robót budowlanych oczekuje się od wykonawcy przekazania Inwestorowi: a) Projektu zagospodarowania placu budowy b) Projektu organizacji robót c) Planu BiOZ d) Program Zapewnienia Jakości Robót Opracowanie dokumentacji powykonawczej w branżach odpowiadających projektowi budowlanemu, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmującej w swym zakresie dokumentację geodezyjną wykonywaną na poszczególnych etapach realizacji inwestycji oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z dostarczeniem kopi aktualnej mapy zasadniczej oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 6 S t r o n a

6 Uwaga: Oczekuje się od Wykonawcy dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy ujednoliconego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych dokument ujednolicony z uzgodnieniami poczynionymi podczas II etapu Postępowania Przetargowego Negocjacje harmonogram rzeczowo finansowy powinien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za poszczególne elementy inwestycji Roboty budowlane Zakres i wielkość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę w zakresie niniejszej inwestycji obejmuje w szczególności: Budowę budynku hali z częścią socjalno biurową Budowę ogrodzenia, bram przesuwnych, furtek oraz szlabanów Budowę portierni Budowę przyłącza wody, elektrycznego, ciepła systemowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budowę zewnętrznych instalacji w branży sanitarnej (wod.-kan., kanalizacji deszczowej odwodniania placów manewrowych i dróg wewnętrznych, kanalizacji deszczowej odwodnienia dachów, instalacji c.o., oraz hydrantowej obwodowej) i elektrycznej (instalacja kanalizacji elektrycznej; oświetlenia terenu; zasilania portierni, bram, furtek oraz szlabanów). Budowę dróg wewnętrznych, chodników, placów manewrowych, parkingów oraz urządzenie terenów zieleni wysokiej, niskiej i okrywowej. Budowę zjazdów z drogi publicznej Budowę węzła cieplnego Budowę instalacji sanitarnych wewnętrznych (instalacji hydrantowej, tryskaczowej, wod.-kan., odwodnienia dachu, c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji,). Budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych (instalacji oświetlenia i oświetlenia awaryjnego, SAP, oddymiania i napowietrzania, gniazd wtykowych, teletechnicznej, alarmowej i antywłamaniowej z powiadomieniem, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz instalacji dedykowanych dla urządzeń i maszyn). Obsługę geodezyjną i geotechniczną w trakcie prowadzenia robót budowlanych Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją inwestycji Pełnienie funkcji Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U poz z późn. zm.) Sporządzenie planu BiOZ przez Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U poz z późn. zm.) Kompleksowa obsługa geodezyjna (Sporządzenie mapy DCP, wytycznie obiektu, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, inwentaryzacja powykonawcza). Kompleksowa obsługa geotechniczna (obsługa geotechniczna w trakcie budowy). Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych wraz z poniesieniem kosztów za ich utylizację. Uzyskanie w imieniu Inwestora uprawomocnionego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji wraz z poniesieniem wszelakich kosztów administracyjno prawnych. Uzyskanie decyzji oraz poniesienie opłat za zajęcia pasa drogowego Zgłoszenie oraz uiszczenie opłat za dozór techniczny urządzeń wbudowanych Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Oznakowanie oraz wyposażenie obiektu w urządzenia, instrukcje oraz schematy ppoż. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej Wykonania wszelakich pomiarów, odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie ewentualnych zaleceń organów zawiadomionych o zakończeniu Budowy (art. 56 Prawo budowlane [Dz. U poz z późn. zm.]) Uzyskanie bezterminowego pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego zakresu inwestycji. Ubezpieczenie budowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót. Wymaga się złożenia przez Wykonawcę kopii ubezpieczenia na minimum ,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100). 7 S t r o n a

7 Kolejność wykonywania prac L.p. Etap Podstawowy zakres działania Uwagi Prace przedprojektowe 1.1. Przekazanie Inwestorowi umocowanego prawnie szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót oraz prac projektowych. (W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy) Uwaga: Harmonogram rzeczowo finansowy wymaga zatwierdzenia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego by stał się podstawą do regulacji należności finansowych na rzecz Wykonawcy Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1.3. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej celem szczegółowego zaplanowania zabudowy 1.4. Wykonanie wstępnego projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu na podstawie przekazanej koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej. (Zakres zakończony akceptacją ze strony Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskanie pisemnej akceptacji projektu wstępnego stanowi podstawę do rozpoczęcia właściwych prac projektowych tj. sporządzenia projektu budowlanego.) 1.5. Uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych na działce z zarządcami sieci uzbrojenia miejskiego jeżeli będzie to wynikać z przepisów szczegółowych Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian wynikających z uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych. (W przypadku naniesienia istotnych zmian względem projektu przedstawionego do akceptacji, Etap należy zakończyć ponowną akceptacją ze strony Inwestora) 1.7. Przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową (W przypadku wymaganego przez prawo obowiązku uzyskania ww. dokumentu) Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (W przypadku wymaganego przez prawo obowiązku wykonania ww. dokumentu). 2. Prace projektowe 2.1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, projektu technologicznego oraz planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami. (Etap zakończony akceptacją ze strony Inwestora) Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego oraz projektu technologicznego przez Inwestora stanowi podstawę do sporządzenia oraz złożenia przez Wykonawcę w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę 2.3. Złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Uwaga: Wszelkie opłaty administracyjno prawne w gestii Wykonawcy. 8 S t r o n a

8 2.4. Opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż 2.5. Wykonanie wszelakich innych działań mających na celu zapewnienia kompletności dzieła projektowego z punktu widzenia, jakiemu ma służyć Protokolarne przekazanie Inwestorowi w terminie do 5 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 1 kpl. dokumentacji budowlanej 3 kpl. kserokopii dokumentacji budowlanej Ostatecznego pozwolenia na budowę 2 kpl. dokumentacji budowlanej na płycie DVD (Wersję elektroniczną dokumentacji należy nagrać zarówno w wersji PDF, jak i w wersji edytowalnej.dwg,.doc itp.) Protokolarne przekazanie Inwestorowi w terminie do 14 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 1 kpl. dokumentacji wykonawczej 3 kpl. kserokopii dokumentacji wykonawczej 2 kpl. dokumentacji budowlanej na płycie DVD (Wersję elektroniczną dokumentacji należy nagrać zarówno w wersji PDF, jak i w wersji edytowalnej.dwg,.doc itp.) Protokolarne przekazanie Inwestorowi: Projektu zagospodarowania placu budowy Projektu organizacji robót Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 3. Roboty budowlane 3.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę: 1. Kierownik Budowy 2. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy 3.2. Przyjęcie funkcji Kierownika Budowy dla realizacji przedmiotowej inwestycji przez Wykonawcę. Uwaga: Wymaga się by osoby funkcyjne na placu budowy posiadały odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe Organizacja placu budowy: Organizacja zaplecza budowy Organizacja miejsca składowania materiałów Organizacja miejsca składowania odpadów Tymczasowe ogrodzenie placu budowy Uwaga: Koszty ewentualnej ochrony placu budowy, wywozu odpadów, korzystania z mediów na cele budowlane ponosi Wykonawca Uporządkowanie terenu w zakresie infrastruktury technicznej (usunięcie i utylizacja elementów zbędnych, wykonanie ewentualnych przekładek instalacji, wykopy, wymiana gruntu, zgęszczenie, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu). 9 S t r o n a

9 3.5. Wykonanie przyłączy: Wodociągowych Kanalizacji sanitarnej Kanalizacji deszczowej Elektroenergetycznych C.o. Teleinformatycznego 3.6. Wykonanie robót ziemnych w obrębie hali 3.7. Wykonanie fundamentów i podwalin 3.8. Wykonanie, dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej 3.9. Wykonanie konstrukcji budynku socjalno - biurowego Wykonanie izolacji fundamentów i podwalin Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych podposadzkowych w zakresie: Instalacji wodociągowych Instalacji hydrantowej zewnętrznej Instalacji sanitarnej Instalacji deszczowej odwodnienie placów Instalacji deszczowej odwodnienie dachów Instalacji energoelektrycznej Uziomu otokowego C.o. Instalacji teletechnicznej Instalacji słaboprądowych Instalacji dedykowanych Roboty drogowe w zakresie wymiany gruntu, przygotowania podbudowy, zagęszczenia, montażu odwodnienia liniowego oraz ułożenia nawierzchni na terenie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów oraz chodników Dostawa oraz montaż pokrycia dachu hali oraz budynku socjalno biurowego Dostawa oraz montaż klap oddymiających / świetlików dachowych (w przypadku obrania drogi zabezpieczenia budynku hali w zakresie ppoż. poprzez instalację klap oddymiających z funkcją napowietrzania) Dostawa oraz montaż obudowy ścian hali Wykonanie instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu Wykonanie instalacji odgromowej Dostawa, montaż ślusarki okienno-drzwiowej Wykonanie instalacji oświetlenia hali oraz oświetlenia awaryjnego hali Przygotowanie podłoża oraz ułożenie podbudowy pod posadzki Wykonanie warstwy wyrównawczo podkładowej pod posadzki Wykonanie posadzki przemysłowej Wykonanie posadzki budynku socjalno biurowego Ocieplenie oraz montaż elewacji budynku socjalno biurowego Montaż żaluzji elewacyjnych Wykonanie, dostawa oraz montaż docelowego ogrodzenia zewnętrznego wraz ze szlabanami, furtkami oraz bramami przesuwnymi z napędem Wykonanie robót wykończeniowych (w koordynacji z robotami instalacyjnymi) 10 S t r o n a

10 3.28. Wykonanie instalacji wewnętrznych: Instalacji wody zimnej Instalacji c.w.u. Wewnętrznej instalacji hydrantowej Instalacji tryskaczowej (w przypadku obrania drogi zabezpieczenia budynku hali w zakresie ppoż. poprzez montaż instalacji tryskaczowej) Kanalizacji sanitarnej C.o. Wykonanie AKPiA oraz węzła cieplnego Instalacja wentylacji i klimatyzacji Instalacji elektroenergetycznej: - Instalacji oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego części socjalno-biurowej - Instalacji gniazd wtykowych - Instalacji zasilania maszyn i urządzeń - Instalacji zasilania klap dymowych i napowietrzających - Instalacji zasalania central wentylacyjnych - Instalacji zasilania central klimatyzacyjnych - Instalacji zasilania bram przemysłowych oraz ramp przeładunkowych - Instalacji zasilania suwnic Instalacji słaboprądowych: - Instalacja SAP - Niezależna instalacja napowietrzania i oddymiania - Okablowanie strukturalne - Instalacja antywłamaniowa z powiadomieniem - Instalacja monitoringu zewnętrznego Wykonanie instalacji teleinformatycznych hali, budynku socjalno-biurowego oraz portierni Wykonanie instalacji zewnętrznych: Wykonanie instalacji zasilania portierni, bram zewnętrznych oraz szlabanów. Monitoringu zewnętrznego Oświetlenia terenu Uprzątnięcie placu budowy oraz urządzenie terenów zielonych Wyposażenie obiektu w instrukcje, schematy oraz urządzenia ppoż. Inne 4.1. Wykonanie przez Inwestora: Świadectwa charakterystyki energetycznej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Dokumentacji powykonawczej wszystkich branż Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 4.2. Wystąpienie w imieniu Inwestora: Zgłoszenia zakończenia budowy; Do organów Państwowych celem uzyskania pozytywnych opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; Do Państwowego Inspektoratu Budowlanego dla miasta Częstochowy, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie Uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnych decyzji organów Państwowych w zakresie użytkowania 4.4. Uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie bezterminowe 11 S t r o n a

11 4.5. Przekazanie Inwestorowi: Instrukcji, schematów oraz pełnego wyposażenia w zakresie p.poż. Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu Kompletu dokumentów odbiorowych Kompletu kart gwarancyjnych urządzeń Uzyskanych przez Wykonawcę pozytywnych decyzji organów Państwowych w zakresie użytkowania Uzyskanej przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowe Kompletu (po 3 kpl.) kluczy do pomieszczeń obiektu. Wszystkich wymaganych przez Inwestora dokumentów związanych z realizacją budowy 4.6. Wszelkie inne prace i roboty budowlane niezbędne do zapewnienia i kompletności dzieła umownego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelakie roboty projektowe oraz budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami, przepisami sanitarnymi, ochrony ppoż., bhp, oraz innymi przepisami obowiązującymi Oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamówienia Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację zamierzenia w systemie zaprojektuj i zbuduj Data rozpoczęcia Data zakończenia 2 m-ce od daty rozpoczęcia Roboty budowlane Data rozpoczęcia 4 m-ce od daty podpisania umowy Data zakończenia 15 m-cy od daty podpisania umowy 12 S t r o n a

12 1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja inwestycji Realizację niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje się na terenie działek nr 9/35, 9/2 obręb. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Obecnie teren zamierzenia inwestycyjnego jest nieogrodzony, porośnięty trawą i krzewami. Przez teren inwestycji przebiegają drogi wewnętrzne, przeznaczone do likwidacji - estakady ciepłownicze, w ciągłym użytkowaniu - oraz podziemne instalacje elektroenergetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Od strony południowo-wschodniej działka 9/35 graniczy z drogą publiczną ul. Kucelińską. Ukształtowanie terenu określa się jako płaskie z niewielkim spadkiem w kierunku północno wschodnim. Rysunek 1. Lokalizacja terenu inwestycji Częstochowa, dz. nr 9/35, 9/2 obręb Uwarunkowania prawne Teren inwestycji jest własnością Skarbu Państwa, jego użytkownikiem wieczystym jest Spółka Operator ARP Sp. z o.o Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z decyzją o warunkach zabudowy Budynek hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z koncepcją architektoniczno konstrukcyjną i programem funkcjonalno użytkowym. Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy budowy budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie, należy wykonać w oparciu o koncepcję architektoniczno konstrukcyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Uwaga: Możliwym jest wprowadzenie nieistotnych zmian w Projekcie Budowlanym względem załączonej koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej, nie mniej jednak wszelakie zmiany należy zgłosić Inwestorowi, oraz uzyskać jego pozytywną opinię oraz zgodę. Załączoną koncepcję architektoniczno konstrukcyjną należy przeanalizować pod aspektem administracyjno prawnym, a w szczególności ze względu na zgodność z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. 13 S t r o n a

13 Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z decyzją środowiskową. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz z późn. zm.) Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Odpowiedzialność za ostateczną kwalifikację obiektu w tej kwestii ponosi Projektant działający z ramienia Wykonawcy Dostępność mediów Infrastruktura techniczna W pobliżu działek nr 9/35 oraz 9/2 obręb 302 w Częstochowie znajdują się następujące sieci magistralne: Elektroenergetyczna - zgodnie z warunkami technicznymi nr 10/2014 z dnia r. wydanymi przez Elektrociepłownię Andrychów Sp. z o.o; woda pitna - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; woda ppoż. - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; kanalizacja sanitarna - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; kanalizacja deszczowa - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; instalacja c.o. - zgodnie z warunkami technicznymi nr E/SENE/5/2014 z dnia r. wydanymi przez Elsen S.A., ul. Koksowa 11, Częstochowa; instalacja gazu - zgodnie z warunkami technicznymi nr E/SENE/13/2014 z dnia r. wydanymi przez Elsen S.A., ul. Koksowa 11, Częstochowa. Wyżej wymienione warunki techniczne projektowania i realizacji przyłącza stanowią Załącznik nr 4 niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. Uwaga: Wnioski o warunki techniczne projektowania i realizacji przyłącza zostały złożone w oparciu o obliczenia mocy przyłączeniowej dla całego kompleksu budynków. Od Wykonawcy wymaga się budowy przyłączy o mocy przyłączeniowej zaspokajającej potrzeby całego kompleksu budynków, nie mniej jednak wymaga się by do określonego modułu trafiała docelowa moc przyłączeniowa. Ponadto przyłącza należy wykonać w sposób umożliwiający określenie rzeczywistego zużycia dla każdego z obiektów z osobna (Na tym etapie inwestycji powstanie jeden moduł budynku hali z częścią socjalno biurową, nie mniej jednak na tym etapie inwestycji należy zadbać o możliwości rozbudowy obiektu o kolejne moduły w przyszłości) Kolizje z uzbrojeniem terenu Przez teren inwestycji przebiegają liczne sieci instalacyjne, przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek inwentaryzacji instalacji oraz dróg przebiegających przez działki inwestora. Ponadto do obowiązków wykonawcy w oparciu o akceptację Inwestora należy ustalenie koncepcji oraz wykonanie robót mających na celu uporządkowanie infrastruktury technicznej i drogowej (usunięcie i 14 S t r o n a

14 utylizacja elementów zbędnych, wykonanie ewentualnych przekładek lub zabezpieczenia instalacji podziemnych i napowietrznych). Uwaga: Wymaga się od Wykonawcy projektu oraz realizacji przyłączy i instalacji technicznych w sposób przewidujący oraz umożliwiający przyszłą rozbudowę obiektu o kolejne moduły (Należy dobrać odpowiednie średnice rur i kabli oraz zakończyć instalacje w sposób umożliwiający ich rozbudowę z zachowaniem ciągłej dostawy mediów do istniejących obiektów) Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego Charakterystyczne dane liczbowe terenu inwestycji Powierzchnia działek (dz. 9/35, 9/2) - ~ ,00 m2 - Powierzchnia zagospodarowania - ~ ,29 m2 Powierzchnia zabudowy ,76 m2 Powierzchnia zjazdów, placów manewrowych i dróg wewnętrznych ,76 m2 Powierzchnia miejsc parkingowych ,50 m2 Powierzchnia chodników - 261,54 m2 Powierzchnia biologicznie czynna ,44 m2 - Powierzchnia zieleni urządzonej ,73 m2 Uwaga: W powierzchni zabudowy ujęto powierzchnię zabudowy budynku hali z częścią socjalno biurową oraz powierzchnię zabudowy portierni Charakterystyczne dane liczbowe obiektów kubaturowych Powierzchnia zabudowy ,76 m2 Powierzchnia użytkowa hala ,28 m2 Powierzchnia użytkowa część socjalno-biurowa - 465,50 m2 Powierzchnia użytkowa całkowita ,78 m2 Kubatura hala ,59 m3 Kubatura część socjalno-biurowa ,07 m3 Kubatura całkowita ,66 m3 Wysokość hala - 10,20 m Wysokość część socjalno-biurowa - 8,60 m Ilość kondygnacji - hala - 1 Ilość kondygnacji - część socjalno-biurowa Rodzaj technologii Przeznaczenie obiektu Właścicielem budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową będzie Spółka Operator ARP Sp. z o.o. Inwestor planuje rozpoczęcie działalności deweloperskiej, w związku z czym nie określa się docelowej funkcji budynku hali. Wymaganym jest zapewnienie przyszłemu Najemcy możliwości wykorzystania budynku hali jako budynku produkcyjnego, magazynowego lub handlowego. Przedmiotowy budynek będzie pierwszym nowo-wybudowanym przez Inwestora obiektem przeznaczonym pod działalność deweloperską Właściwości funkcjonalno użytkowe Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni użytkowych w obiekcie L.p. Nazwa Powierzchnia [m 2 ] Posadzka 15 S t r o n a

15 Część socjalno biurowa - Parter 1. Korytarz 34,2 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 2. Przedsionek 3,7 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm.. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Uwaga: W przedsionku zamontować wycieraczkę systemową wpuszczoną w podłogę o wymiarach 100 x 50 cm. 3. Pomieszczenie recepcji 10,8 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 4. Korytarz 31,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 5. Przedsionek 5,4 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Uwaga: W przedsionku zamontować wycieraczkę systemową wpuszczoną w podłogę o wymiarach 100 x 50 cm. 6. Pomieszczenie techniczne 13,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 7. Serwerownia 13,0 Podłoga antystatyczna Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 8. Pomieszczenie gospodarcze 7,0 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 9. WC damskie 15,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z 16 S t r o n a

16 Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 10. Szatnia damska 12,5 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 11. Pomieszczenie socjalne 36,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 12. Szatnia męska 19,9 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 13. WC męskie 15,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm, spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Sugerowany producent Paradyż lub Opoczno. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem/ lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 14. Klatka schodowa 16,5 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Razem 233,5 Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego L.p. Nazwa Powierzchnia Posadzka [m 2 ] Część socjalno biurowa I Piętro 1. Korytarz 33,4 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 2. Pomieszczenie gospodarcze 7,0 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 3. WC damskie 15,0 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z 17 S t r o n a

17 Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 4. WC męskie 15,0 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 5. Pomieszczenie biurowe 16,3 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 6. Pomieszczenie socjalne 14,1 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 7. Pomieszczenie biurowe 18,3 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 8. Pomieszczenie biurowe 15,7 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 9. Pomieszczenie biurowe 13,7 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 10. Pomieszczenie biurowe 14,9 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 11. Pomieszczenie biurowe 9,2 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem 18 S t r o n a

18 Nadzoru Inwestorskiego 12. Sala konferencyjna 42,9 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 60 x 60,dane techniczne: Waga runa: min. 640 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Wysokie Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 13. Klatka schodowa 16,5 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Razem 232,0 Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego L.p. Nazwa Powierzchnia Posadzka [m 2 ] Hala 1. Hala magazynowo - produkcyjna 2137,28 Posadzka betonowa płyta żelbetowa utwardzona powierzchniowo gr. 18 cm. Minimalna ilość środka utwardzającego 4kg/m2 posadzki Razem 2137,28 Uwaga: Wykonawca ma obowiązek analizy proponowanego rozmieszczenia pomieszczeń pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ich powierzchni. Ponadto zwraca się szczególną uwagę na rozważenie lokalizacji dodatkowych pomieszczeń WC w hali. Uwaga: Dopuszczalna jest zmiana powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń części socjalno-biurowej o nie więcej niż 10% względem powierzchni zamieszczonych w powyższym wykazie. Każdą zmianę przekraczająca próg 10%, bądź zachodząca w części magazynowej należy uzgodnić z Inwestorem.. Zmiany dot. powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń nie mogą wpływać na gabaryty budynków. W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego należy również zaprojektować i wykonać roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu. Ww. Etap prac dotyczy wydzielenia i urządzenia powierzchni biologicznie czynnych, dostawę obiektów małej architektury, wykonanie utwardzeń pod place manewrowe, parking, drogi wewnętrzne oraz chodniki, oświetlenie terenu zewnętrznego, ogrodzenie obiektu ogrodzeniem panelowym wraz z dostawą i montażem bram przesuwnych z pełną automatyką i napędami, furtek, szlabanów oraz budynków portierni. Powierzchnie utwardzone ,80 m2 Powierzchnie biologicznie czynne ,44 m2 W tym powierzchnia zieleni urządzonej ,73 m Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe Na etapie tworzenia koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej przyjęto poniższe wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe: Udział powierzchni pomieszczeń biurowych w powierzchni użytkowej obiektu 5,45% Udział powierzchni pomieszczeń socjalnych w powierzchni użytkowej obiektu 5,48% Udział powierzchni pomieszczeń technicznych w powierzchni użytkowej obiektu 1,54% Udział powierzchni komunikacji w powierzchni użytkowej obiektu 5,41% Udział powierzchni hali w powierzchni użytkowej obiektu 82,12% 2. Opis wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Przygotowanie terenu budowy W trakcie projektowania inwestycji należy uwzględnić konieczność przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych, rozbiórkowych oraz porządkowych w zakresie przebiegu dróg wewnętrznych oraz 19 S t r o n a

19 infrastruktury technicznej (zgodnie z pkt Kolizje z uzbrojeniem terenu niniejszego programu funkcjonalno użytkowego). Prace przygotowawcze dotyczą również zakresu niwelacji oraz wykarczowania terenu. Z uwagi na nieznaną przeszłość działek nr 9/35, 9/2 na Wykonawcy spoczywa obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód (np. pozostałości budowli), napotkanych pod ziemią w trakcie wykonywania robót konstrukcyjnych oraz instalacyjnych. Utylizację materiałów i instalacji rozbiórkowych oraz ewentualnego nadmiaru ziemi należy odpowiednio udokumentować Warunki BHP na placu budowy Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy oraz wszelakie roboty budowlane wykonywane na placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.).zgodnie z pkt Prace projektowe niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi następujących dokumentów: Projektu zagospodarowania placu budowy Projektu organizacji robót Planu BiOZ Programu Zapewnienia Jakości Robót Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo prowadzonych prac jest Kierownik Budowy powołany z ramienia Wykonawcy Aspekty ochrony środowiska Wykonawca w trakcie całego cyklu inwestycji powinien zapewnić właściwe postępowanie na rzecz ochrony środowiska. Do obowiązku Wykonawcy należy właściwy wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, powyższy zapis dotyczy również utylizacji odpadu w postaci humusu oraz ziemi powstałej podczas wykonywania robót ziemnych. Gospodarka odpadami wytwarzanymi podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinna być zgodna z zezwoleniami uzyskanymi przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 39, poz. 251). Podczas wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie nie dopuścić do skażenia wód podziemnych oraz zanieczyszczenia nawierzchni, ponadto codziennie należy kontrolować stan czystości dróg dojazdowych do placu budowy, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia dróg spowodowanego przemieszczaniem się pojazdów z placu budowy należy bezwzględnie przywrócić nawierzchnię do poprzedniego stanu Infrastruktura na placu budowy Zgodnie z pkt Prace projektowe niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: Projektu zagospodarowania placu budowy Projektu organizacji robót Plan BiOZ Program Zapewnienia Jakości Robót Podczas organizacji placu budowy należy przewidzieć następujące elementy zagospodarowania placu budowy: Ogrodzenie placu budowy Ustawienie tablicy informacyjnej Wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wszystkich zatrudnionych na terenie budowy pracowników Biuro Kierownika Budowy Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z miejscem do narad na budowie Uporządkowanie terenu Wykonanie zdjęcia humusu ze składowaniem na terenie działki oraz utylizacją nadmiaru odkładu. Urządzenie miejsc składowania materiałów, wyrobów oraz odpadów Wytyczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 20 S t r o n a

20 Doprowadzenie mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie doprowadzenia lub utylizacji powstających ścieków. Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego ( oświetlenie placu budowy w celu realizacji robót w trybie dwuzmianowym). Urządzenie placu postojowego dla urządzeń i maszyn Wykonawcy Urządzenie stanowiska do mycia kół dla pojazdów wyjeżdżających z placu budowy Zabezpieczenie terenu budowy z tytułu: - włamań i kradzieży - dewastacji i zniszczeń Personel Kierowniczy Wykonawcy Do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych branżach oraz posiadający aktualne zaświadczenia o przynależności do PIIB / IARP zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz z późn. zm.). Kierownik budowy oddelegowany na plac budowy, będzie posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży budowlano-konstrukcyjnej oraz będzie przebywał na terenie budowy przez pełny czas pracy pracowników fizycznych na placu budowy Architektura Budynek hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową należy zaprojektować jako wolnostojący o wymiarach zewnętrznych ok. 87,93 m x 28,00 m ( zgodnie z załączoną koncepcją architektoniczno konstrukcyjną). Część magazynową zaprojektować jako dwunawową, jednokondygnacyjną o wysokości ok. 10,20m, natomiast część socjalno-biurową należy zaprojektować jako dwukondygnacyjną o wysokości całkowitej ok. 8,60 m. Wokół budynku należy zaprojektować drogę wewnętrzną przeznaczoną do celów transportowo pożarowych, minimalna szerokość dróg wewnętrznych wynosi 6,00 m. Od strony zachodniej na całej szerokości hali produkcyjno-magazynowej należy zaprojektować plac manewrowy dla samochodów ciężarowych typu TIR, minimalna szerokość placu manewrowego wynosi 39,00 m, w obszarze placu manewrowego należy zaprojektować strefę rozładunku. W strefie rozładunku należy przewidzieć 2 doki przeładunkowe wraz z bramami przemysłowymi o wymiarach 2,75 x 3,00 oraz rampami przeładunkowymi, bramę segmentową dostępną z poziomu 0,00 o wymiarach 3,50 x 4,00 oraz wyjście ewakuacyjne. Szczegółowe wymagania inwestora L.p. Nazwa Materiał Inne Obudowa hali produkcyjno-magazynowej Płyty warstwowe gr. min. 100 mm, rdzeń z pianki PIR lub wełny mineralnej w zależności od obranej idei zabezpieczenia budynku ppoż. kolor zewnętrzny RAL9007 lub 9006, kolor wewnętrzny RAL9010. Profil zewnętrzny M (micro), profil wewnętrzny B (box). Dostawca: Kingspan, Ruukki, Balex lub inny do akceptacji Obudowa części socjalno-biurowej Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Kasetony elewacyjne na ruszcie stalowym, wypełnionym wełną mineralną. Dostawca: Ruukki, Rockpanel, Pruszyński lub inny do akceptacji. Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Stolarka okienna część socjalno-biurowa Stolarka okienna hala produkcyjnomagazynowa Łamacze światła Stolarka drzwiowa drzwi zewnętrzne Stolarka aluminiowa, system YAWAL TM77HI lub inny równoważny technicznie, kolor RAL9006 Stolarka aluminiowa, kolor RAL 9006 Montowane poziomo, np. YAWAL Sun Protection (wersja ruchoma) lub inny równoważny technicznie, kolor RAL9006 Stolarka aluminiowa, profil ciepły, system YAWAL TM77HI lub inny równoważny technicznie. Kolor RAL9006, drzwi z atestem antywłamaniowym, przeszklenie zespoloną szybą bezpieczną. Drzwi wyposażone w samozamykacze 21 S t r o n a

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zał. nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Adres obiektu budowlanego: Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE WŁASNE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa boisk sportowych Moje boisko-orlik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version 1419/05/12 I.7./ / Żukowo, ul. Gdańska 52.

PDF created with pdffactory trial version  1419/05/12 I.7./ / Żukowo, ul. Gdańska 52. Umowa: Tom: 1419/05/12 I.7./1419-05-12/ Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres inwestycji: Inwestor: Budowa szkoły podstawowej, sali sportowej oraz boisk i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa schodów wejścia do budynku szkoły od strony ulicy Tartacznej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/51 Gdańsk kwiecień 2015 r. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo