PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Operator ARP Sp. z o.o. Ul. Srebrna 16, Warszawa Mgr inż. Grzegorz Kowalczyk Kod zamówienia wg CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budynków. Program funkcjonalno użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

2 II. Spis zawartości I. Strona tytułowa...1 II. Spis zawartości... 3 III. Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Wprowadzenie Cel opracowania Charakterystyka zakresu robót i usług Oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego Rodzaj technologii Właściwości funkcjonalno użytkowe Opis wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu Zamówienia Przygotowanie terenu budowy Architektura Konstrukcja Instalacje Elementy wykończeniowe Zagospodarowanie terenu Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach Zamówienia Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Materiały, wyroby budowlane Sprzęt i transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Odbiór robót 39 IV. Część informacyjna Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Przepisy prawa Normy związane z projektowaniem i wykonywaniem robót budowlanych Wykaz załączników S t r o n a

3 III. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Wprowadzenie Program Funkcjonalno Użytkowy stanowi podstawę do ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania kompleksowej oferty dla zadania: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną,, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty formalno prawne: Umowa zawarta pomiędzy Operator ARP Sp. z o.o., a firmą Budowlani Grzegorz Kowalczyk dotyczącą opracowania dokumentacji przetargowej w systemie zaprojektuj i zbuduj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz z późniejszymi zmianami). Decyzja o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydana przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Koncepcja architektoniczno konstrukcyjna Budowa budynku hali z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Budowlani Grzegorz Kowalczyk, ul. Waszyngtona 20 lok.14, Częstochowa, wrzesień Uzgodnienia z zarządem Operator ARP Sp. z o.o. dotyczące koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej. Przepisy prawa polskiego, normy projektowe oraz zasady wiedzy technicznej 1.3. Charakterystyka zakresu robót i usług Przedmiotem zamówienia dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie jest: Zaprojektowanie sporządzenie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego. Budowa realizacja na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej dla zmierzenia inwestycyjnego pt. Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie, robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektów, oraz umożliwiających użytkowanie ww. obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu inwestycji. Zapewnienie nadzoru autorskiego tj. sprawowanie nadzoru autorskiego przez grupę projektantów (będącymi autorami projektu) przez cały cykl realizacji ww. inwestycji, w szczególności: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych, wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. 4 S t r o n a

4 Szczegółowy zakres prac: Prace projektowe Prace przedprojektowe obejmujące swym zakresem: a) Wykonanie mapy do celów projektowych b) Wykonanie wstępnego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie załączonej koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej oraz niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego. (Zaakceptowany projekt wstępny stanowić będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego). c) Uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych na działce z zarządcami sieci uzbrojenia miejskiego, jeżeli wynikać to będzie z przepisów szczegółowych. d) Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych. e) Przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową (w razie konieczności). Opracowanie projektu budowlanego, projektu technologicznego oraz planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i dopełnienie wszystkich formalności administracyjno prawnych w imieniu Inwestora, mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany powinien być wykonany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora wstępny projekt budowlany oraz niniejszy program funkcjonalno użytkowy. Ponadto projekt budowlany należy opracować zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 120 poz z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), d) Decyzją o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy e) Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną. f) Informację BiOZ należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). g) Opinią geotechniczną dla posadowienia hali magazynowej z częścią socjalno-biurową przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie (Częstochowa, luty 2015) opracowanej przez Biuro Badawczo Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, Częstochowa. Uwaga: Wymaga się od wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w branży sanitarnej (w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia dachu i terenu), instalacyjnej w branży elektrycznej (w zakresie urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych silnoprądowych i niskoprądowych) oraz w branży drogowej (drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe oraz zjazdy z drogi publicznej). Uwaga: Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę należy przedstawić Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny projekt budowlany wszystkich branż, projekt technologiczny oraz plan zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w celu uzyskania pisemnej akceptacji ww. Etapu prac. 5 S t r o n a

5 Opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.), b) Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną. Projekt wykonawczy powinien zawierać: a) TOM I Projekt zagospodarowania terenu: - Plan zagospodarowania terenu - Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni - Projekt ogrodzenia zewnętrznego, szlabanów, furtek oraz bram przesuwnych b) TOM II Projekt architektoniczny budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową - Projekt architektoniczny części biurowej z detalami architektonicznymi - Projekt wnętrz pomieszczeń w części socjalno biurowej - Projekt architektoniczny hali produkcyjno-magazynowej z detalami architektonicznymi c) TOM III Projekt konstrukcyjny Konstrukcje Stalowe d) TOM IV Projekt konstrukcyjny Konstrukcje Żelbetowe e) TOM V Projekt konstrukcyjny Posadzka przemysłowa f) TOM VI Projekt Instalacji w branży sanitarnej - Projekt przyłączy wod.-kan. zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi - Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi - Projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej c.o. - Projekt technologiczny AKPiA i węzła cieplnego - Projekt instalacji centralnego ogrzewania - Projekt wentylacji i klimatyzacji - Projekt instalacji wewnętrznej wod. kan. - Projekt instalacji hydrantowej - Projekt odwodnienia dachu - Projekt odwodnienia terenu - Projekt instalacji tryskaczowej (w przypadku zastosowania instalacji tryskaczowej) g) TOM VII Projekt Instalacji w branży elektrycznej - Projekt przyłączy elektroenergetycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi - Projekt oświetlenia terenu - Projekt zasilania portierni, szlabanów, bram wjazdowych i furtek - Projekt instalacji oświetlenia i oświetlenia awaryjnego - Projekt instalacji SAP - Projekt instalacji oddymiania i napowietrzania (w przypadku zastosowania klap oddymiających) - Projekt instalacji gniazd wtykowych - Projekt instalacji dedykowanych (zasilania maszyn i urządzeń: suwnic, sprzętu komputerowego, klap dymowych, klap wentylacyjnych, central wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, bram przemysłowych i ramp przeładunkowych). - Projekt instalacji teletechnicznych (sieci komputerowych i telekomunikacyjnych) - Projekt instalacji alarmowej antywłamaniowej z powiadomieniem - Projekt instalacji monitoringu zewnętrznego h) TOM VIII Projekt dróg wewnętrznych, zjazdów z drogi publicznej, placów manewrowych i chodników Uwaga: Przed przystąpieniem do robót budowlanych oczekuje się od wykonawcy przekazania Inwestorowi: a) Projektu zagospodarowania placu budowy b) Projektu organizacji robót c) Planu BiOZ d) Program Zapewnienia Jakości Robót Opracowanie dokumentacji powykonawczej w branżach odpowiadających projektowi budowlanemu, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmującej w swym zakresie dokumentację geodezyjną wykonywaną na poszczególnych etapach realizacji inwestycji oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z dostarczeniem kopi aktualnej mapy zasadniczej oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 6 S t r o n a

6 Uwaga: Oczekuje się od Wykonawcy dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy ujednoliconego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych dokument ujednolicony z uzgodnieniami poczynionymi podczas II etapu Postępowania Przetargowego Negocjacje harmonogram rzeczowo finansowy powinien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za poszczególne elementy inwestycji Roboty budowlane Zakres i wielkość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę w zakresie niniejszej inwestycji obejmuje w szczególności: Budowę budynku hali z częścią socjalno biurową Budowę ogrodzenia, bram przesuwnych, furtek oraz szlabanów Budowę portierni Budowę przyłącza wody, elektrycznego, ciepła systemowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budowę zewnętrznych instalacji w branży sanitarnej (wod.-kan., kanalizacji deszczowej odwodniania placów manewrowych i dróg wewnętrznych, kanalizacji deszczowej odwodnienia dachów, instalacji c.o., oraz hydrantowej obwodowej) i elektrycznej (instalacja kanalizacji elektrycznej; oświetlenia terenu; zasilania portierni, bram, furtek oraz szlabanów). Budowę dróg wewnętrznych, chodników, placów manewrowych, parkingów oraz urządzenie terenów zieleni wysokiej, niskiej i okrywowej. Budowę zjazdów z drogi publicznej Budowę węzła cieplnego Budowę instalacji sanitarnych wewnętrznych (instalacji hydrantowej, tryskaczowej, wod.-kan., odwodnienia dachu, c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji,). Budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych (instalacji oświetlenia i oświetlenia awaryjnego, SAP, oddymiania i napowietrzania, gniazd wtykowych, teletechnicznej, alarmowej i antywłamaniowej z powiadomieniem, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz instalacji dedykowanych dla urządzeń i maszyn). Obsługę geodezyjną i geotechniczną w trakcie prowadzenia robót budowlanych Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją inwestycji Pełnienie funkcji Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U poz z późn. zm.) Sporządzenie planu BiOZ przez Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U poz z późn. zm.) Kompleksowa obsługa geodezyjna (Sporządzenie mapy DCP, wytycznie obiektu, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, inwentaryzacja powykonawcza). Kompleksowa obsługa geotechniczna (obsługa geotechniczna w trakcie budowy). Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych wraz z poniesieniem kosztów za ich utylizację. Uzyskanie w imieniu Inwestora uprawomocnionego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji wraz z poniesieniem wszelakich kosztów administracyjno prawnych. Uzyskanie decyzji oraz poniesienie opłat za zajęcia pasa drogowego Zgłoszenie oraz uiszczenie opłat za dozór techniczny urządzeń wbudowanych Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Oznakowanie oraz wyposażenie obiektu w urządzenia, instrukcje oraz schematy ppoż. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej Wykonania wszelakich pomiarów, odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie ewentualnych zaleceń organów zawiadomionych o zakończeniu Budowy (art. 56 Prawo budowlane [Dz. U poz z późn. zm.]) Uzyskanie bezterminowego pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego zakresu inwestycji. Ubezpieczenie budowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót. Wymaga się złożenia przez Wykonawcę kopii ubezpieczenia na minimum ,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100). 7 S t r o n a

7 Kolejność wykonywania prac L.p. Etap Podstawowy zakres działania Uwagi Prace przedprojektowe 1.1. Przekazanie Inwestorowi umocowanego prawnie szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót oraz prac projektowych. (W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy) Uwaga: Harmonogram rzeczowo finansowy wymaga zatwierdzenia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego by stał się podstawą do regulacji należności finansowych na rzecz Wykonawcy Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1.3. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej celem szczegółowego zaplanowania zabudowy 1.4. Wykonanie wstępnego projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania terenu na podstawie przekazanej koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej. (Zakres zakończony akceptacją ze strony Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskanie pisemnej akceptacji projektu wstępnego stanowi podstawę do rozpoczęcia właściwych prac projektowych tj. sporządzenia projektu budowlanego.) 1.5. Uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych na działce z zarządcami sieci uzbrojenia miejskiego jeżeli będzie to wynikać z przepisów szczegółowych Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian wynikających z uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych. (W przypadku naniesienia istotnych zmian względem projektu przedstawionego do akceptacji, Etap należy zakończyć ponowną akceptacją ze strony Inwestora) 1.7. Przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową (W przypadku wymaganego przez prawo obowiązku uzyskania ww. dokumentu) Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (W przypadku wymaganego przez prawo obowiązku wykonania ww. dokumentu). 2. Prace projektowe 2.1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, projektu technologicznego oraz planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami. (Etap zakończony akceptacją ze strony Inwestora) Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego oraz projektu technologicznego przez Inwestora stanowi podstawę do sporządzenia oraz złożenia przez Wykonawcę w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę 2.3. Złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Uwaga: Wszelkie opłaty administracyjno prawne w gestii Wykonawcy. 8 S t r o n a

8 2.4. Opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż 2.5. Wykonanie wszelakich innych działań mających na celu zapewnienia kompletności dzieła projektowego z punktu widzenia, jakiemu ma służyć Protokolarne przekazanie Inwestorowi w terminie do 5 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 1 kpl. dokumentacji budowlanej 3 kpl. kserokopii dokumentacji budowlanej Ostatecznego pozwolenia na budowę 2 kpl. dokumentacji budowlanej na płycie DVD (Wersję elektroniczną dokumentacji należy nagrać zarówno w wersji PDF, jak i w wersji edytowalnej.dwg,.doc itp.) Protokolarne przekazanie Inwestorowi w terminie do 14 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę: 1 kpl. dokumentacji wykonawczej 3 kpl. kserokopii dokumentacji wykonawczej 2 kpl. dokumentacji budowlanej na płycie DVD (Wersję elektroniczną dokumentacji należy nagrać zarówno w wersji PDF, jak i w wersji edytowalnej.dwg,.doc itp.) Protokolarne przekazanie Inwestorowi: Projektu zagospodarowania placu budowy Projektu organizacji robót Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 3. Roboty budowlane 3.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę: 1. Kierownik Budowy 2. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy 3.2. Przyjęcie funkcji Kierownika Budowy dla realizacji przedmiotowej inwestycji przez Wykonawcę. Uwaga: Wymaga się by osoby funkcyjne na placu budowy posiadały odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe Organizacja placu budowy: Organizacja zaplecza budowy Organizacja miejsca składowania materiałów Organizacja miejsca składowania odpadów Tymczasowe ogrodzenie placu budowy Uwaga: Koszty ewentualnej ochrony placu budowy, wywozu odpadów, korzystania z mediów na cele budowlane ponosi Wykonawca Uporządkowanie terenu w zakresie infrastruktury technicznej (usunięcie i utylizacja elementów zbędnych, wykonanie ewentualnych przekładek instalacji, wykopy, wymiana gruntu, zgęszczenie, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu). 9 S t r o n a

9 3.5. Wykonanie przyłączy: Wodociągowych Kanalizacji sanitarnej Kanalizacji deszczowej Elektroenergetycznych C.o. Teleinformatycznego 3.6. Wykonanie robót ziemnych w obrębie hali 3.7. Wykonanie fundamentów i podwalin 3.8. Wykonanie, dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej 3.9. Wykonanie konstrukcji budynku socjalno - biurowego Wykonanie izolacji fundamentów i podwalin Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych podposadzkowych w zakresie: Instalacji wodociągowych Instalacji hydrantowej zewnętrznej Instalacji sanitarnej Instalacji deszczowej odwodnienie placów Instalacji deszczowej odwodnienie dachów Instalacji energoelektrycznej Uziomu otokowego C.o. Instalacji teletechnicznej Instalacji słaboprądowych Instalacji dedykowanych Roboty drogowe w zakresie wymiany gruntu, przygotowania podbudowy, zagęszczenia, montażu odwodnienia liniowego oraz ułożenia nawierzchni na terenie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów oraz chodników Dostawa oraz montaż pokrycia dachu hali oraz budynku socjalno biurowego Dostawa oraz montaż klap oddymiających / świetlików dachowych (w przypadku obrania drogi zabezpieczenia budynku hali w zakresie ppoż. poprzez instalację klap oddymiających z funkcją napowietrzania) Dostawa oraz montaż obudowy ścian hali Wykonanie instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu Wykonanie instalacji odgromowej Dostawa, montaż ślusarki okienno-drzwiowej Wykonanie instalacji oświetlenia hali oraz oświetlenia awaryjnego hali Przygotowanie podłoża oraz ułożenie podbudowy pod posadzki Wykonanie warstwy wyrównawczo podkładowej pod posadzki Wykonanie posadzki przemysłowej Wykonanie posadzki budynku socjalno biurowego Ocieplenie oraz montaż elewacji budynku socjalno biurowego Montaż żaluzji elewacyjnych Wykonanie, dostawa oraz montaż docelowego ogrodzenia zewnętrznego wraz ze szlabanami, furtkami oraz bramami przesuwnymi z napędem Wykonanie robót wykończeniowych (w koordynacji z robotami instalacyjnymi) 10 S t r o n a

10 3.28. Wykonanie instalacji wewnętrznych: Instalacji wody zimnej Instalacji c.w.u. Wewnętrznej instalacji hydrantowej Instalacji tryskaczowej (w przypadku obrania drogi zabezpieczenia budynku hali w zakresie ppoż. poprzez montaż instalacji tryskaczowej) Kanalizacji sanitarnej C.o. Wykonanie AKPiA oraz węzła cieplnego Instalacja wentylacji i klimatyzacji Instalacji elektroenergetycznej: - Instalacji oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego części socjalno-biurowej - Instalacji gniazd wtykowych - Instalacji zasilania maszyn i urządzeń - Instalacji zasilania klap dymowych i napowietrzających - Instalacji zasalania central wentylacyjnych - Instalacji zasilania central klimatyzacyjnych - Instalacji zasilania bram przemysłowych oraz ramp przeładunkowych - Instalacji zasilania suwnic Instalacji słaboprądowych: - Instalacja SAP - Niezależna instalacja napowietrzania i oddymiania - Okablowanie strukturalne - Instalacja antywłamaniowa z powiadomieniem - Instalacja monitoringu zewnętrznego Wykonanie instalacji teleinformatycznych hali, budynku socjalno-biurowego oraz portierni Wykonanie instalacji zewnętrznych: Wykonanie instalacji zasilania portierni, bram zewnętrznych oraz szlabanów. Monitoringu zewnętrznego Oświetlenia terenu Uprzątnięcie placu budowy oraz urządzenie terenów zielonych Wyposażenie obiektu w instrukcje, schematy oraz urządzenia ppoż. Inne 4.1. Wykonanie przez Inwestora: Świadectwa charakterystyki energetycznej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Dokumentacji powykonawczej wszystkich branż Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 4.2. Wystąpienie w imieniu Inwestora: Zgłoszenia zakończenia budowy; Do organów Państwowych celem uzyskania pozytywnych opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; Do Państwowego Inspektoratu Budowlanego dla miasta Częstochowy, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie Uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnych decyzji organów Państwowych w zakresie użytkowania 4.4. Uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie bezterminowe 11 S t r o n a

11 4.5. Przekazanie Inwestorowi: Instrukcji, schematów oraz pełnego wyposażenia w zakresie p.poż. Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu Kompletu dokumentów odbiorowych Kompletu kart gwarancyjnych urządzeń Uzyskanych przez Wykonawcę pozytywnych decyzji organów Państwowych w zakresie użytkowania Uzyskanej przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowe Kompletu (po 3 kpl.) kluczy do pomieszczeń obiektu. Wszystkich wymaganych przez Inwestora dokumentów związanych z realizacją budowy 4.6. Wszelkie inne prace i roboty budowlane niezbędne do zapewnienia i kompletności dzieła umownego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszelakie roboty projektowe oraz budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami, przepisami sanitarnymi, ochrony ppoż., bhp, oraz innymi przepisami obowiązującymi Oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamówienia Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację zamierzenia w systemie zaprojektuj i zbuduj Data rozpoczęcia Data zakończenia 2 m-ce od daty rozpoczęcia Roboty budowlane Data rozpoczęcia 4 m-ce od daty podpisania umowy Data zakończenia 15 m-cy od daty podpisania umowy 12 S t r o n a

12 1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja inwestycji Realizację niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje się na terenie działek nr 9/35, 9/2 obręb. 302 przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie. Obecnie teren zamierzenia inwestycyjnego jest nieogrodzony, porośnięty trawą i krzewami. Przez teren inwestycji przebiegają drogi wewnętrzne, przeznaczone do likwidacji - estakady ciepłownicze, w ciągłym użytkowaniu - oraz podziemne instalacje elektroenergetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Od strony południowo-wschodniej działka 9/35 graniczy z drogą publiczną ul. Kucelińską. Ukształtowanie terenu określa się jako płaskie z niewielkim spadkiem w kierunku północno wschodnim. Rysunek 1. Lokalizacja terenu inwestycji Częstochowa, dz. nr 9/35, 9/2 obręb Uwarunkowania prawne Teren inwestycji jest własnością Skarbu Państwa, jego użytkownikiem wieczystym jest Spółka Operator ARP Sp. z o.o Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z decyzją o warunkach zabudowy Budynek hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z koncepcją architektoniczno konstrukcyjną i programem funkcjonalno użytkowym. Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy budowy budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i parkingami na działkach nr 9/35, 9/2 obr. 302, przy ul. Kucelińskiej w Częstochowie, należy wykonać w oparciu o koncepcję architektoniczno konstrukcyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Uwaga: Możliwym jest wprowadzenie nieistotnych zmian w Projekcie Budowlanym względem załączonej koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej, nie mniej jednak wszelakie zmiany należy zgłosić Inwestorowi, oraz uzyskać jego pozytywną opinię oraz zgodę. Załączoną koncepcję architektoniczno konstrukcyjną należy przeanalizować pod aspektem administracyjno prawnym, a w szczególności ze względu na zgodność z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy nr 187 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. 13 S t r o n a

13 Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z decyzją środowiskową. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz z późn. zm.) Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Odpowiedzialność za ostateczną kwalifikację obiektu w tej kwestii ponosi Projektant działający z ramienia Wykonawcy Dostępność mediów Infrastruktura techniczna W pobliżu działek nr 9/35 oraz 9/2 obręb 302 w Częstochowie znajdują się następujące sieci magistralne: Elektroenergetyczna - zgodnie z warunkami technicznymi nr 10/2014 z dnia r. wydanymi przez Elektrociepłownię Andrychów Sp. z o.o; woda pitna - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; woda ppoż. - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; kanalizacja sanitarna - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; kanalizacja deszczowa - zgodnie z warunkami technicznymi nr TTBOK /14 z dnia r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, Częstochowa; instalacja c.o. - zgodnie z warunkami technicznymi nr E/SENE/5/2014 z dnia r. wydanymi przez Elsen S.A., ul. Koksowa 11, Częstochowa; instalacja gazu - zgodnie z warunkami technicznymi nr E/SENE/13/2014 z dnia r. wydanymi przez Elsen S.A., ul. Koksowa 11, Częstochowa. Wyżej wymienione warunki techniczne projektowania i realizacji przyłącza stanowią Załącznik nr 4 niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. Uwaga: Wnioski o warunki techniczne projektowania i realizacji przyłącza zostały złożone w oparciu o obliczenia mocy przyłączeniowej dla całego kompleksu budynków. Od Wykonawcy wymaga się budowy przyłączy o mocy przyłączeniowej zaspokajającej potrzeby całego kompleksu budynków, nie mniej jednak wymaga się by do określonego modułu trafiała docelowa moc przyłączeniowa. Ponadto przyłącza należy wykonać w sposób umożliwiający określenie rzeczywistego zużycia dla każdego z obiektów z osobna (Na tym etapie inwestycji powstanie jeden moduł budynku hali z częścią socjalno biurową, nie mniej jednak na tym etapie inwestycji należy zadbać o możliwości rozbudowy obiektu o kolejne moduły w przyszłości) Kolizje z uzbrojeniem terenu Przez teren inwestycji przebiegają liczne sieci instalacyjne, przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek inwentaryzacji instalacji oraz dróg przebiegających przez działki inwestora. Ponadto do obowiązków wykonawcy w oparciu o akceptację Inwestora należy ustalenie koncepcji oraz wykonanie robót mających na celu uporządkowanie infrastruktury technicznej i drogowej (usunięcie i 14 S t r o n a

14 utylizacja elementów zbędnych, wykonanie ewentualnych przekładek lub zabezpieczenia instalacji podziemnych i napowietrznych). Uwaga: Wymaga się od Wykonawcy projektu oraz realizacji przyłączy i instalacji technicznych w sposób przewidujący oraz umożliwiający przyszłą rozbudowę obiektu o kolejne moduły (Należy dobrać odpowiednie średnice rur i kabli oraz zakończyć instalacje w sposób umożliwiający ich rozbudowę z zachowaniem ciągłej dostawy mediów do istniejących obiektów) Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego Charakterystyczne dane liczbowe terenu inwestycji Powierzchnia działek (dz. 9/35, 9/2) - ~ ,00 m2 - Powierzchnia zagospodarowania - ~ ,29 m2 Powierzchnia zabudowy ,76 m2 Powierzchnia zjazdów, placów manewrowych i dróg wewnętrznych ,76 m2 Powierzchnia miejsc parkingowych ,50 m2 Powierzchnia chodników - 261,54 m2 Powierzchnia biologicznie czynna ,44 m2 - Powierzchnia zieleni urządzonej ,73 m2 Uwaga: W powierzchni zabudowy ujęto powierzchnię zabudowy budynku hali z częścią socjalno biurową oraz powierzchnię zabudowy portierni Charakterystyczne dane liczbowe obiektów kubaturowych Powierzchnia zabudowy ,76 m2 Powierzchnia użytkowa hala ,28 m2 Powierzchnia użytkowa część socjalno-biurowa - 465,50 m2 Powierzchnia użytkowa całkowita ,78 m2 Kubatura hala ,59 m3 Kubatura część socjalno-biurowa ,07 m3 Kubatura całkowita ,66 m3 Wysokość hala - 10,20 m Wysokość część socjalno-biurowa - 8,60 m Ilość kondygnacji - hala - 1 Ilość kondygnacji - część socjalno-biurowa Rodzaj technologii Przeznaczenie obiektu Właścicielem budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową będzie Spółka Operator ARP Sp. z o.o. Inwestor planuje rozpoczęcie działalności deweloperskiej, w związku z czym nie określa się docelowej funkcji budynku hali. Wymaganym jest zapewnienie przyszłemu Najemcy możliwości wykorzystania budynku hali jako budynku produkcyjnego, magazynowego lub handlowego. Przedmiotowy budynek będzie pierwszym nowo-wybudowanym przez Inwestora obiektem przeznaczonym pod działalność deweloperską Właściwości funkcjonalno użytkowe Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni użytkowych w obiekcie L.p. Nazwa Powierzchnia [m 2 ] Posadzka 15 S t r o n a

15 Część socjalno biurowa - Parter 1. Korytarz 34,2 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 2. Przedsionek 3,7 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm.. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Uwaga: W przedsionku zamontować wycieraczkę systemową wpuszczoną w podłogę o wymiarach 100 x 50 cm. 3. Pomieszczenie recepcji 10,8 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 4. Korytarz 31,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 5. Przedsionek 5,4 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Uwaga: W przedsionku zamontować wycieraczkę systemową wpuszczoną w podłogę o wymiarach 100 x 50 cm. 6. Pomieszczenie techniczne 13,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 7. Serwerownia 13,0 Podłoga antystatyczna Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 8. Pomieszczenie gospodarcze 7,0 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 9. WC damskie 15,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z 16 S t r o n a

16 Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 10. Szatnia damska 12,5 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 11. Pomieszczenie socjalne 36,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 12. Szatnia męska 19,9 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa V; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 13. WC męskie 15,1 Płytki gressowe o wymiarach 30 x 30 cm, spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Sugerowany producent Paradyż lub Opoczno. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem/ lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 14. Klatka schodowa 16,5 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Razem 233,5 Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego L.p. Nazwa Powierzchnia Posadzka [m 2 ] Część socjalno biurowa I Piętro 1. Korytarz 33,4 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 2. Pomieszczenie gospodarcze 7,0 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 3. WC damskie 15,0 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z 17 S t r o n a

17 Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 4. WC męskie 15,0 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 5. Pomieszczenie biurowe 16,3 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 6. Pomieszczenie socjalne 14,1 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 7. Pomieszczenie biurowe 18,3 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 8. Pomieszczenie biurowe 15,7 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 9. Pomieszczenie biurowe 13,7 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 10. Pomieszczenie biurowe 14,9 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 11. Pomieszczenie biurowe 9,2 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 50 x 50,dane techniczne: Waga runa: min. 580 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Silne Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem 18 S t r o n a

18 Nadzoru Inwestorskiego 12. Sala konferencyjna 42,9 Wykładzina biurowa w płytkach o wymiarach min. 60 x 60,dane techniczne: Waga runa: min. 640 g/m2 Wysokość runa min. 3 mm Natężenie ruchu: Wysokie Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 13. Klatka schodowa 16,5 Płytki gressowe o wymiarach 60 x 60 cm gr. min. 10 mm o parametrach charakterystycznych: parametr antypoślizgowości min. R10, płytki mrozoodporne, odporność na ścieranie klasa IV; spoina epoksydowa o szerokości 3 mm, cokół o wysokości 10 cm. Razem 232,0 Uwaga: Kolorystykę oraz fakturę wykończenia należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego L.p. Nazwa Powierzchnia Posadzka [m 2 ] Hala 1. Hala magazynowo - produkcyjna 2137,28 Posadzka betonowa płyta żelbetowa utwardzona powierzchniowo gr. 18 cm. Minimalna ilość środka utwardzającego 4kg/m2 posadzki Razem 2137,28 Uwaga: Wykonawca ma obowiązek analizy proponowanego rozmieszczenia pomieszczeń pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ich powierzchni. Ponadto zwraca się szczególną uwagę na rozważenie lokalizacji dodatkowych pomieszczeń WC w hali. Uwaga: Dopuszczalna jest zmiana powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń części socjalno-biurowej o nie więcej niż 10% względem powierzchni zamieszczonych w powyższym wykazie. Każdą zmianę przekraczająca próg 10%, bądź zachodząca w części magazynowej należy uzgodnić z Inwestorem.. Zmiany dot. powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń nie mogą wpływać na gabaryty budynków. W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego należy również zaprojektować i wykonać roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu. Ww. Etap prac dotyczy wydzielenia i urządzenia powierzchni biologicznie czynnych, dostawę obiektów małej architektury, wykonanie utwardzeń pod place manewrowe, parking, drogi wewnętrzne oraz chodniki, oświetlenie terenu zewnętrznego, ogrodzenie obiektu ogrodzeniem panelowym wraz z dostawą i montażem bram przesuwnych z pełną automatyką i napędami, furtek, szlabanów oraz budynków portierni. Powierzchnie utwardzone ,80 m2 Powierzchnie biologicznie czynne ,44 m2 W tym powierzchnia zieleni urządzonej ,73 m Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe Na etapie tworzenia koncepcji architektoniczno konstrukcyjnej przyjęto poniższe wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe: Udział powierzchni pomieszczeń biurowych w powierzchni użytkowej obiektu 5,45% Udział powierzchni pomieszczeń socjalnych w powierzchni użytkowej obiektu 5,48% Udział powierzchni pomieszczeń technicznych w powierzchni użytkowej obiektu 1,54% Udział powierzchni komunikacji w powierzchni użytkowej obiektu 5,41% Udział powierzchni hali w powierzchni użytkowej obiektu 82,12% 2. Opis wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Przygotowanie terenu budowy W trakcie projektowania inwestycji należy uwzględnić konieczność przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych, rozbiórkowych oraz porządkowych w zakresie przebiegu dróg wewnętrznych oraz 19 S t r o n a

19 infrastruktury technicznej (zgodnie z pkt Kolizje z uzbrojeniem terenu niniejszego programu funkcjonalno użytkowego). Prace przygotowawcze dotyczą również zakresu niwelacji oraz wykarczowania terenu. Z uwagi na nieznaną przeszłość działek nr 9/35, 9/2 na Wykonawcy spoczywa obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód (np. pozostałości budowli), napotkanych pod ziemią w trakcie wykonywania robót konstrukcyjnych oraz instalacyjnych. Utylizację materiałów i instalacji rozbiórkowych oraz ewentualnego nadmiaru ziemi należy odpowiednio udokumentować Warunki BHP na placu budowy Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy oraz wszelakie roboty budowlane wykonywane na placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.).zgodnie z pkt Prace projektowe niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi następujących dokumentów: Projektu zagospodarowania placu budowy Projektu organizacji robót Planu BiOZ Programu Zapewnienia Jakości Robót Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo prowadzonych prac jest Kierownik Budowy powołany z ramienia Wykonawcy Aspekty ochrony środowiska Wykonawca w trakcie całego cyklu inwestycji powinien zapewnić właściwe postępowanie na rzecz ochrony środowiska. Do obowiązku Wykonawcy należy właściwy wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, powyższy zapis dotyczy również utylizacji odpadu w postaci humusu oraz ziemi powstałej podczas wykonywania robót ziemnych. Gospodarka odpadami wytwarzanymi podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinna być zgodna z zezwoleniami uzyskanymi przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 39, poz. 251). Podczas wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie nie dopuścić do skażenia wód podziemnych oraz zanieczyszczenia nawierzchni, ponadto codziennie należy kontrolować stan czystości dróg dojazdowych do placu budowy, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia dróg spowodowanego przemieszczaniem się pojazdów z placu budowy należy bezwzględnie przywrócić nawierzchnię do poprzedniego stanu Infrastruktura na placu budowy Zgodnie z pkt Prace projektowe niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: Projektu zagospodarowania placu budowy Projektu organizacji robót Plan BiOZ Program Zapewnienia Jakości Robót Podczas organizacji placu budowy należy przewidzieć następujące elementy zagospodarowania placu budowy: Ogrodzenie placu budowy Ustawienie tablicy informacyjnej Wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wszystkich zatrudnionych na terenie budowy pracowników Biuro Kierownika Budowy Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z miejscem do narad na budowie Uporządkowanie terenu Wykonanie zdjęcia humusu ze składowaniem na terenie działki oraz utylizacją nadmiaru odkładu. Urządzenie miejsc składowania materiałów, wyrobów oraz odpadów Wytyczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 20 S t r o n a

20 Doprowadzenie mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie doprowadzenia lub utylizacji powstających ścieków. Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego ( oświetlenie placu budowy w celu realizacji robót w trybie dwuzmianowym). Urządzenie placu postojowego dla urządzeń i maszyn Wykonawcy Urządzenie stanowiska do mycia kół dla pojazdów wyjeżdżających z placu budowy Zabezpieczenie terenu budowy z tytułu: - włamań i kradzieży - dewastacji i zniszczeń Personel Kierowniczy Wykonawcy Do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych branżach oraz posiadający aktualne zaświadczenia o przynależności do PIIB / IARP zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz z późn. zm.). Kierownik budowy oddelegowany na plac budowy, będzie posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży budowlano-konstrukcyjnej oraz będzie przebywał na terenie budowy przez pełny czas pracy pracowników fizycznych na placu budowy Architektura Budynek hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno biurową należy zaprojektować jako wolnostojący o wymiarach zewnętrznych ok. 87,93 m x 28,00 m ( zgodnie z załączoną koncepcją architektoniczno konstrukcyjną). Część magazynową zaprojektować jako dwunawową, jednokondygnacyjną o wysokości ok. 10,20m, natomiast część socjalno-biurową należy zaprojektować jako dwukondygnacyjną o wysokości całkowitej ok. 8,60 m. Wokół budynku należy zaprojektować drogę wewnętrzną przeznaczoną do celów transportowo pożarowych, minimalna szerokość dróg wewnętrznych wynosi 6,00 m. Od strony zachodniej na całej szerokości hali produkcyjno-magazynowej należy zaprojektować plac manewrowy dla samochodów ciężarowych typu TIR, minimalna szerokość placu manewrowego wynosi 39,00 m, w obszarze placu manewrowego należy zaprojektować strefę rozładunku. W strefie rozładunku należy przewidzieć 2 doki przeładunkowe wraz z bramami przemysłowymi o wymiarach 2,75 x 3,00 oraz rampami przeładunkowymi, bramę segmentową dostępną z poziomu 0,00 o wymiarach 3,50 x 4,00 oraz wyjście ewakuacyjne. Szczegółowe wymagania inwestora L.p. Nazwa Materiał Inne Obudowa hali produkcyjno-magazynowej Płyty warstwowe gr. min. 100 mm, rdzeń z pianki PIR lub wełny mineralnej w zależności od obranej idei zabezpieczenia budynku ppoż. kolor zewnętrzny RAL9007 lub 9006, kolor wewnętrzny RAL9010. Profil zewnętrzny M (micro), profil wewnętrzny B (box). Dostawca: Kingspan, Ruukki, Balex lub inny do akceptacji Obudowa części socjalno-biurowej Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Kasetony elewacyjne na ruszcie stalowym, wypełnionym wełną mineralną. Dostawca: Ruukki, Rockpanel, Pruszyński lub inny do akceptacji. Uwaga: Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Stolarka okienna część socjalno-biurowa Stolarka okienna hala produkcyjnomagazynowa Łamacze światła Stolarka drzwiowa drzwi zewnętrzne Stolarka aluminiowa, system YAWAL TM77HI lub inny równoważny technicznie, kolor RAL9006 Stolarka aluminiowa, kolor RAL 9006 Montowane poziomo, np. YAWAL Sun Protection (wersja ruchoma) lub inny równoważny technicznie, kolor RAL9006 Stolarka aluminiowa, profil ciepły, system YAWAL TM77HI lub inny równoważny technicznie. Kolor RAL9006, drzwi z atestem antywłamaniowym, przeszklenie zespoloną szybą bezpieczną. Drzwi wyposażone w samozamykacze 21 S t r o n a

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo