Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2009 Katowice, 18 lutego 2009r. 1

2 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2009 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) 2

3 wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w godzinach od 7.30 do w dniach od 18 lutego 2009r. do dnia 31 marca 2009r. osobiście: Kancelaria ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, pokój Katowice. pocztą lub przesyłką kurierską: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, Katowice. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs. Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi: być opatrzona sformułowaniem: Konkurs numer 1/POKL/9.1.2/2009 w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ; zawierać pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres wraz z nr faksu; zawierać tytuł projektu; zawierać adnotację nie otwierać. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem: 1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 2) podmiotów o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.). Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota ,00 zł, Minimalna wartość projektu to ,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 100% 3

4 Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informuje, że kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 7 Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych oraz rozszerzenia ich stosowania dla projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planie działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2945/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania: 1. Ogólne kryteria formalne 1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne: wniosek złożono we właściwej instytucji; wniosek wypełniono w języku polskim; wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązująca instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie ( i właściwą dokumentacją konkursową ) wraz ze wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji POKL); działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów; okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji POKL; wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); 1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych ogólnych kryteriów formalnych skutkuje koniecznością uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. 4

5 Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o możliwości jednorazowego uzupełnienia i/lub poprawy wniosku wraz z załącznikami w zakresie wskazanym w piśmie informującym, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych 2. Szczegółowe kryteria dostępu 2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres trwania projektów to 24 miesiące; Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego oraz (i/lub) osoby pracujące na terenie województwa śląskiego; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego: Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego. 2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać 0-1 tzn. spełnia-nie spełnia. Wnioski, które nie będą spełniały powyższego kryterium wskazanego w punkcie 2.1 będą odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia. 3. Ogólne kryteria horyzontalne 3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne: - zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, - zgodność z prawodawstwem krajowym, 5

6 - zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. 3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej. 4. Ogólne kryteria merytoryczne 4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: - jakości projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL; sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych; wartość dodana projektu; adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej; rezultaty projektu; racjonalność harmonogramu działań - beneficjenta: wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji); - finansowania projektu: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów; efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat); kwalifikowalność wydatków. 4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza 6

7 uzyskanie 60 punktów, oraz jednoczesne uzyskanie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny merytorycznej. 5. Szczegółowe kryteria strategiczne 5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w wysokości 5 dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej. W przypadku niniejszego konkursu przewiduje się stosowanie dwóch kryteriów strategicznych tj. 1. Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( 2 punkty); 2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny ( 3 punkty). Uzyskanie maksymalnej liczby punktów podczas oceny merytorycznej oraz spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych umożliwia uzyskanie 105 punktów. Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie, oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23 pok. 450, Katowice. oraz na stronie internetowej Generator Wniosków Aplikacyjnych jest dostępny na stronie internetowej Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. (32) , , 7

8 SPIS TREŚCI I. Przedmiot konkursu 10 II. Informacje ogólne Informacje o konkursie Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Forma finansowania Procedura wyboru projektów do realizacji Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę Podstawa prawna i dokumenty programowe III. Wymagania konkursowe Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu Wymagania odnośnie grupy docelowej Wymagania czasowe Wymagania finansowe Wymagane rezultaty Wymagania dotyczące partnerstwa Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagane załączniki do wniosku Wymagania związane z realizacją projektu Procedura negocjacyjna Wymagane załączniki do umowy Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu IV. Kryteria wyboru projektów Ogólne kryteria formalne Szczegółowe kryteria dostępu

9 4.3 Ogólne kryteria horyzontalne Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne Procedura odwoławcza Kontakt i dodatkowe informacje V. Załączniki 44 9

10 I. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem objęte mogą zostać wyłącznie następujące typy projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych*, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo matematycznych rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Pod pojęciem programu rozwojowego szkoły lub placówki oświatowej rozumiemy taki projekt, który w sposób kompleksowy przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej i podniesienia jakości usług oświatowych świadczonych przez daną szkołę bądź placówkę oświatową. Powinien on więc odpowiadać potrzebom dydaktyczno-wychowawczym danej szkoły oraz jej uczniów. Program rozwojowy szkoły lub placówki oświatowej powinien zawierać takie 10

11 elementy, które są zgodne z polityką edukacyjną danej szkoły oraz określonymi kierunkami jej rozwoju. * Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe Życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych,3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna. II. Informacje ogólne 2.1. Informacje o konkursie Projekty, na które ogłaszany jest nabór wniosków, realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, kod pocztowy Projekty realizowane są w ramach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX w Województwie Śląskim pełni Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Konkurs ogłasza Marszałek Województwa Śląskiego. Nabór przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) Projekty dofinansowywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Wszystkie dokumenty przedstawione przez Projektodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej tury konkursu, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) Uwaga! 1. W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych MRR, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (pod warunkiem dochowania zgodności 11

12 z przepisami określonymi w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 29, ust. 4) zastrzega sobie prawo dokonania zmian w dokumentacji. 2. Dokumenty stanowiące System realizacji programu operacyjnego, oraz ich zmiany podlegają publikacji na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 3. Dokumenty nie mogą być zmienione na niekorzyść Projektodawców w trakcie trwania określonej tury konkursu, w zakresie w jakim dotyczą tego konkursu. Zmiana nie może mieć negatywnego wpływu na rozpatrzenie złożonego przed dokonaniem tej zmiany wniosku o dofinansowanie. 4. Zapis pkt. 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy konieczność dokonania zmian wynika z zobowiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych ustaw. W takim przypadku dokonując zmian w systemie realizacji Instytucja Zarządzająca wraz z publikacją tych zmian podaje informację zawierająca ich uzasadnienie oraz termin, od którego zmiany te będą stosowane Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Ogółem: w tym wsparcie finansowe EFS: w tym wsparcie finansowe krajowe: ,00 * PLN ,00 PLN ,00 PLN W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na negocjacje ,00 PLN oraz 5% na procedurę odwoławczą ,00 PLN. *niniejsza kwota może zostać powiększona o niewykorzystane środki z alokacji dostępnej w 2008 r Forma finansowania Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W uzasadnionych przypadkach 12

13 (po uprzednim uzgodnieniu z Instytucją Organizującą Konkurs) możliwe będzie pokrywanie wydatków z innych rachunków Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku projektów o krótkim okresie realizacji) wysokość pierwszej transzy może dotyczyć 100% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt. W przypadku Poddziałania PO KL decyzję w tym zakresie podejmuje Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej tj. wykazanie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i ich zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, pod warunkiem dostępności środków na finansowanie Działania Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków określa rozdział IV Zasad finansowania PO Kapitał Ludzki w ramach dokumentu System Realizacji PO Kapitał Ludzki, dostępnego na stronie internetowej: W ramach projektów PO KL możliwe jest kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Zasadniczo zatem powinny być to wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu. Crossfinancing powinien być ponadto powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Wartość wydatków planowanych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach crossfinancingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych stanowiących budżet projektu. W ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem nie jest możliwe ponoszenie wydatków związanych z budową nowych budynków, wykonywaniem dużych prac budowlanych oraz remontem budynków. Możliwe jest jednak kwalifikowanie w szczególności: a) zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli; b) zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu; c) dostosowywania, adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. 13

14 Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zakupu oraz leasingu sprzętu beneficjent może pozyskać sprzęt np. na potrzeby przeprowadzania szkoleń lub w celu realizacji innych zadań w ramach projektu. Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą interpretacją, jako sprzęt w ramach crossfinancingu należy rozumieć środki trwałe 1, (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych 2 uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy możliwe jest w szczególności wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu (np. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi), które to działania związane są z POKL. Dostosowania kwalifikowalne będą w szczególności w związku z koniecznością spełnienia przez budynek lub pomieszczenie pewnych wymogów wynikających z przepisów prawa np. wymogów sanitarnych czy BHP. Należy w szczególności zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy remontem budynku (który nie jest dopuszczalny w ramach cross-financingu) a dostosowaniem budynku do potrzeb projektu. Remontem budynku będzie w szczególności wykonywanie prac związanych z elewacją budynku lub innych prac remontowych nie związanych bezpośrednio z realizowanym projektem (np. wymiana okien w całym budynku). Natomiast jako dostosowanie należy przyjąć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których nastąpi przystosowanie pomieszczenia do spełnienia funkcji, którą to pomieszczenie będzie miało spełniać w projekcie. Należy zaznaczyć, że wydatki związane z amortyzacją sprzętu lub wyposażenia nie będą traktowane jako cross-financing, bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego czy rozkłada odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w przepisach krajowych. W związku z powyższym, o przyporządkowaniu wydatku do cross-financingu decydować będzie to, czy beneficjent kwalifikuje w ramach projektu koszty amortyzacji czy koszty zakupu sprzętu. Należy bardzo uważnie weryfikować budżet projektu, aby wykluczyć dublowanie wydatków na zakup sprzętu w ramach cross-financingu oraz amortyzację sprzętu wykazywanego w ramach poszczególnych zadań w kosztach bezpośrednich. Beneficjent jest uprawniony do ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu do wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym, wydatki ponoszone w ramach cross-financingu wykazane powyżej dopuszczalnej 1 zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.). Z wyłączeniem w ramach PO KL kwalifikowalności zakupów nieruchomości i gruntów. 2 zgodnie z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,poz. 654, z późn. zm.) oraz art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). 14

15 łącznej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowane. Należy zaznaczyć, że beneficjenta obowiązuje wartość wydatków w ramach cross-financingu a nie limit procentowy. W przypadku gdy na poziomie Priorytetu zostanie stwierdzone zagrożenie przekroczenia limitu cross-financingu odpowiedniego dla danego Priorytetu, Instytucja Pośrednicząca może (np. w dokumentacji konkursowej) określić niższy dopuszczalny limit wydatków w ramach crossfinancingu na poziomie projektu Procedura wyboru projektów do realizacji Konkurs ma charakter zamknięty Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 7:30 dnia 18 lutego 2009r. do godziny 15:30 dnia 31 marca 2009r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą odrzucone na etapie oceny formalnej, jako nie spełniające jednego z jej kryteriów Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, pokój 167; Katowice. Wnioski można również nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46; Katowice. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do miejsca wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Wnioskodawca składa wniosek w formie określonej w punkcie 3.8 niniejszej dokumentacji. Przed złożeniem wniosku IOK zaleca sprawdzenie prawidłowości jego przygotowania za pomocą Listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 5.6 do dokumentacji Instytucja Organizująca Konkurs dokona oceny formalnej wniosku mającej na celu sprawdzenie, czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne, oraz szczegółowe kryteria dostępu (określona w rozdziale IV niniejszej dokumentacji). 15

16 Ocena formalna dokonywana będzie na podstawie Karty oceny formalnej (stanowiącej załącznik nr 5.3 do niniejszej dokumentacji) i zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni 3 od daty złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach (np. znacznej liczby wniosków) Instytucja Organizująca Konkurs może wydłużyć powyższy termin do 21 dni informacja w tej sprawie zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej: O wyniku oceny formalnej Wnioskodawca zostanie poinformowany stosownym pismem W terminie 5 dni od negatywnego rozpatrzenia wniosku IOK informuje Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a także o możliwości złożenia protestu. W terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku do oceny merytorycznej (tj. zatwierdzenia Karty oceny formalnej) IOK wysyła do Wnioskodawcy pismo informujące go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu do oceny merytorycznej złożonego przez niego wniosku oraz zarejestrowaniu wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym i nadaniu mu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne (określone w rozdziale IV niniejszej dokumentacji) na podstawie Karty oceny merytorycznej (stanowiącej załącznik nr 5.4 do niniejszej dokumentacji). Aby wniosek mógł zostać poddany ocenie merytorycznej w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne, musi najpierw spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne. Za stopień, w jakim wniosek spełnia ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne, w trakcie oceny merytorycznej przyznawane są oceny punktowe zgodnie z metodologią stosowania kryteriów wyboru projektów określoną w rozdziale IV niniejszej dokumentacji. Za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ponadto za spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych (wskazanych w pkt 4.5) każdy wniosek może otrzymać maksymalnie dodatkowo 5 punktów i otrzymać łącznie maksymalnie 105 punktów. 3 Ilekroć w dokumentacji jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni robocze, jeśli nie wskazano inaczej. Przez dzień roboczy Instytucja Organizująca Konkurs rozumie wszystkie dni nie będące dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych o pracy ( Dz. U. z 1951r, Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) 16

17 W przypadkach określonych w dokumencie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoba dokonująca oceny merytorycznej wniosku może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% Na podstawie oceny merytorycznej każdego wniosku Instytucja Organizująca Konkurs przygotuje listę rankingową. Lista ta podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa, a następnie będzie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej IOK oraz w siedzibie IOK w miejscu publicznie dostępnym. O wyborze projektu do realizacji decydować będzie pozycja (liczba punktów), jaką dany projekt uzyska na liście rankingowej wniosków. Wybrany do realizacji projekt musi uzyskać co najmniej 60 punktów ogółem oraz nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy rankingowej do Wnioskodawcy zostaje wysłane pismo (w każdym piśmie zostanie zawarta informacja na temat liczby przyznanych punktów w każdej części oceny: w postaci średniej arytmetycznej oraz oceny każdego z oceniających, wraz z ewentualną oceną trzeciej osoby) informujące o: - możliwości przyjęcia wniosku do realizacji - pismo informujące Wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i możliwości przyjęcia go do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania; - możliwości podjęcia negocjacji pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku oceny merytorycznej, a także propozycji dokonania zmian merytorycznych w treści wniosku lub/i zmian w budżecie projektu (w tym wysokości kwoty dofinansowania oraz wysokości i metodologii wyliczenia kosztów pośrednich) wraz z uzasadnieniem; - pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych i informacją o możliwości złożenia protestu; - odrzuceniu wniosku pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny i informacją o możliwości złożenia protestu. W piśmie informującym o przyjęciu wniosku do dofinansowania określone zostaną załączniki, które Wnioskodawca obligatoryjnie powinien dostarczyć w określonym terminie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (katalog przedmiotowych załączników określony został w punkcie 3.9 niniejszej dokumentacji). Niezłożenie żądanej dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie Negocjacje Wnioskodawca może podjąć w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma informującego o tym fakcie i muszą one zostać zakończone w ciągu kolejnych 20 dni. Szczegółowe informacje dotyczące procedury negocjacyjnej znajdują się w punkcie 3.11 dokumentacji. 17

18 Po dostarczeniu wszystkich dokumentów (wskazanych w punkcie 3.9 niniejszej dokumentacji) i ich weryfikacji przez IOK, z Wnioskodawcą podpisywana będzie umowa o dofinansowanie projektu (wzór umowy stanowi załącznik nr 5.5 do niniejszej dokumentacji). IOK prześle Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzone parafami na każdej stronie dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o ich opatrzenie parafami na każdej stronie i podpisanie, w określonym terminie, przez upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę oraz odesłanie do IOK. Po otrzymaniu podpisanych przez Beneficjenta egzemplarzy umowy, upoważniony przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej podpisuje dwa egzemplarze umowy i odsyła niezwłocznie (za potwierdzeniem odbioru) jeden egzemplarz do beneficjenta. Za datę podpisania umowy uznaje się dzień podpisania umowy przez przedstawiciela IP. Podpisanie umowy jest również możliwe w siedzibie IOK. W terminie 5 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu (w tym podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Beneficjentem, którego wniosek przeszedł pozytywnie procedurę odwoławczą), IOK ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu informację o zawartej umowie o dofinansowanie. W terminie 10 dni od daty podpisania z Beneficjentem ostatniej umowy o dofinansowanie projektu (w ramach rundy konkursu otwartego), IOK ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym ostateczną listę zawartych umów o dofinansowanie, która stanowić będzie zbiorcze zestawienie wszystkich uprzednio opublikowanych informacji o zawartych umowach Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do Instytucji Organizującej Konkurs o udostępnienie dokumentów związanych z oceną złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w tym kart oceny (formalnej i/lub merytorycznej). IOK udostępnia Wnioskodawcy karty, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny W przypadku odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej, merytorycznej lub nieprzyjęcia wniosku do dofinansowania (po ocenie merytorycznej) z powodu braku środków finansowych, Wnioskodawca ma prawo złożenia protestu (informacje w tym zakresie znajdują się w punkcie 4.6 niniejszej dokumentacji). 18

19 2.5. Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do Instytucji Organizującej Konkurs o wycofanie złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL na każdym etapie oceny. Prośba o wycofanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złożona do IOK w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje: - jasną deklaracje chęci wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, - tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku (jeżeli został już nadany przez IOK), - pełną nazwę i adres wnioskodawcy. Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania beneficjenta (zasadnym jest by była to osoba, która wcześniej podpisywała złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu). Wnioski, które zostały wycofane nie będą zwracane projektodawcom lecz przechowywane w IOK Podstawa prawna i dokumenty programowe Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.); Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 września 2008r. w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 13 marca 2008 r.; System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. (z wyjątkiem części I pt. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL i części IV pt. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ); 19

20 2.6.7 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 grudnia 2008r.; Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 września 2008r.; Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z grudnia 2008 r.; Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2945/216/III/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku; Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 90 poz. 557 z późn.zm.); Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 12 stycznia 2009r.; Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz.1983, z. późn. zm.); Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 4 lutego 2009 r.; Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach POKL z 4 lutego 2009 r.; Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis. 20

21 III. Wymagania konkursowe 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości Podmiot w okresie realizacji projektu musi prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę) na terenie województwa śląskiego; Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest nie zaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt V - Oświadczenie) Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty realizowane w ramach Poddziałania muszą być skierowane bezpośrednio co najmniej do jednej z następujących grup odbiorców: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) poradnie psychologiczno pedagogiczne 21

22 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe ( w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego oraz (i/lub) osoby pracujące na terenie województwa śląskiego. Uwaga! Przesłanki określone w pkt i muszą być spełnione łącznie Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę lub podmioty posiadające filię, delegaturę oddział i działające na terenie województwa śląskiego Wymagania czasowe Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega, że za wydatki kwalifikowalne zostaną uznane wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania. Przez wydatki kwalifikowane należy rozumieć wydatki, które spełniają przesłanki zawarte w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 września 2008r. oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008r Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej oraz formalności związane z podpisaniem umowy zaleca się, aby harmonogram realizacji projektu uwzględniał okres, jaki upłynie od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do przekazania pierwszej transzy środków. 22

23 3.4. Wymagania finansowe Minimalna wartość projektu wynosi PLN W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości. W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego, szczegółowe zasady jego kalkulacji określają Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 września 2008 r. oraz Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Natomiast w przypadku projektów związanych z udzieleniem pomocy publicznej Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść odpowiedni wkład własny. Szczegółowe informacje na temat wyliczenia wysokości wkładu własnego znajdują się w dokumencie Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (wersja z dnia 12 stycznia 2009 r.) Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Do wydatków, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowane należą: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury; zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów (z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu); odsetki od zadłużenia; koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe 4 4 W przypadku ujemnych różnic kursowych zapis podlega stosowaniu do czasu obowiązywania wersji Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie programowania z dnia 22 listopada 2007 sygnatura MRR/H/8(3)11/

24 wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu; wpłaty dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wynagrodzenia personelu projektu W ramach projektów PO KL możliwe jest kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu. Wartość wydatków w ramach cross-financingu w Podziałaniu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, sposobu kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 września 2008 r. dostępne na stronie internetowej: Przygotowując budżet projektu Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę fakt, iż (zgodnie z art. 144 ustawy o finansach publicznych) zobowiązany będzie do zwrotu z końcem roku kalendarzowego niewykorzystanej części dotacji rozwojowej otrzymanej w danym roku. 24

25 3.5. Wymagane rezultaty Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwie w projekcie takie jak, między innymi, zdobycie kwalifikacji, znalezienie pracy, znalezienie stałego miejsca zamieszkania, uczestnictwo w szkoleniu. W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO Kapitał Ludzki jako przykładowy twardy rezultat można wymienić: liczbę szkół i placówek otrzymujących wsparcie, które przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości tych usług, liczbę uczniów wykazujących problemy w nauce objętych doradztwem, liczbę uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty objętych opieką pedagogiczno-psychologiczną, liczbę wdrożonych programów skierowanych do dzieci i młodzieży, znajdujących się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczających system szkolnictwa) itp Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji i stanowią stadium przejściowe do osiągnięcia rezultatów twardych. Można do nich zaliczyć między innymi: poprawę umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności zarządzania czasem czy wzrost pewności siebie. W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO Kapitał Ludzki jako przykładowe miękkie rezultaty można wymienić: wzrost jakości nauczania w szkole, rozwój zainteresowań i zdolności interpersonalnych uczniów, wzrost ich samooceny, zwiększenie aktywności społecznej uczniów, wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji, wzrost poziomu kreatywności, podniesienie motywacji dzieci i młodzieży do kontynuowania edukacji itp Wymagania dotyczące partnerstwa W celu wspólnej realizacji projektów, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. 25

26 Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.) w przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; 3) podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej W ramach projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia powyższego konkursu nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, jak również zawierających komponent współpracy ponadnarodowej 5 w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5 Realizacja projektów konkursowych z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do projektu możliwa będzie pod warunkiem dostępności środków finansowych. 26

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Prowadząca: Dominika Janas-Pach

Prowadząca: Dominika Janas-Pach Możliwości wsparcia obszarów wiejskich w ramach hefs oddolne inicjatywy lokalne Prowadząca: Dominika Janas-Pach Skawina 25.11.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentacja konkursowa Konkurs otwarty nr: PO KL/9.5/1/07 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan spotkania Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r.

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. 1. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej? Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Dokumentacja konkursowa Konkurs nr 1/POKL/9.5/2008

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wniosek o dofinansowanie projektu 21 listopada 2007r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze: REGULAMIN OTWARTEGO NABORU 01/10/15 DOTYCZĄCEGO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Procedura konkursowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Dokumentacja konkursowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Jerzmanowice-Przeginia 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice 372B NIP: 677-20-19-451 REGON:351555803

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu nr PWR IP /15 kluczowe wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie

Regulamin konkursu nr PWR IP /15 kluczowe wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie Regulamin konkursu nr PWR.01.02.01-IP.24-14-00/15 kluczowe wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie Najważniejsze informacje o konkursie Wnioski o dofinansowanie składane są w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów Kwalifikowalność projektów i wydatków w EFS (PO KL) (ogólne zasady opracowane na podstawie krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Kamil Żuława Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.02.2013 Nabór wniosków:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 REGON: 730934482 Strona internetowa: www.zapolice.pl

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PROJEKTODAWCÓW

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PROJEKTODAWCÓW SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PROJEKTODAWCÓW Programy operacyjne na lata 2007-2013 realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności PO Infrastruktura i Środowisko EFRR i FS PO Konkurencyjna Gospodarka EFRR

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.4/2008

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czym jest pomoc publiczna udzielana w ramach

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2

Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo