UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/ Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS reprezentowanymi przez: 1. Adam JANIK - PREZES ZARZĄDU 2. Cezary DOMINIAK - CZŁONEK ZARZĄDU zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą wpisanym do.. pod numerem.... reprezentowaną przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ o poniższej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.n.: Przebudowa pomieszczeń socjalno biurowych w hali magazynowej o nr zlokalizowanej na terenie Wojskowych Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich przy ul. Powstańców 5/7. Następujące dokumenty są integralnymi częściami umowy: 1) Oferta Wykonawcy z dnia zał. nr 1, 2) Protokół z negocjacji warunków oferty z dnia.. - zał. nr 2, 3) Szczegółowy harmonogram realizacji robót sporządzony przez Wykonawcę - zał. nr 3, 4) Dokumentacja projektowa zał. nr 4, 5) Wzór deklaracji wekslowej... - zał. nr 5.

2 2 Zasady wykonywania przedmiotu umowy 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową i dokumentacją techniczną. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według zatwierdzonej dokumentacji projektowej decyzją administracyjną pozwolenia na budowę. Jeśli w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje je na własny koszt i przedłoży w trzech kopiach do akceptacji Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, zaś w przypadku ich naruszenia zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód i zwalnia Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tym zakresie. 3. W sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących umowy Strony będą dokonywały stosownych zapisów w dzienniku budowy oraz będą się wzajemnie informować w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Rozwiązania zamienne muszą cechować się parametrami równymi lub nie gorszymi od proponowanych w dokumentacji projektowej i nie mogą powodować zwiększenia kosztów realizacji zadania. 5. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Zamawiający będzie organizował narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót na obiekcie w sposób gwarantujący funkcjonowanie pozostałych obiektów. Wszelkie zabezpieczenia robót gwarantujące funkcjonowanie pozostałych obiektów będą wykonywane przez Wykonawcę, a koszt tych zabezpieczeń został ujęty w kwocie umownej. 8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót w obiekcie w godzinach w sposób gwarantujący możliwość funkcjonowania ciągłości prac w obiekcie Zamawiającego. Dopuszcza się wykonanie prac szczególnie uciążliwych po godz po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie zabezpieczenia robót przez Wykonawcę gwarantujące ciągłość funkcjonowania pomieszczeń biurowych będą wykonywane przez Wykonawcę, a koszt tych zabezpieczeń został ujęty w kwocie umownej.

3 3 Teren robót 1. Zamawiający protokolarnie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren robót. Wraz z przekazaniem terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 1) Źródła poboru energii elektrycznej i wody, 2) Miejsce na organizację zaplecza budowy. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia i szkody mające miejsce na terenie robót, a także za ochronę tego terenu oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót lub pozostających w jego obrębie od chwili przekazania terenu do ostatecznego odbioru robót. Przekazanie terenu i jego ostateczny odbiór potwierdzą stosowne protokoły W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i spełniać wszelkie przewidziane prawem wymagania w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i spełniać wymogi wewnętrznych aktów obowiązujących na terenie Zamawiającego 3. Z chwilą protokolarnego przekazania terenu robót, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymywanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań, gruzu i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W razie naruszenia powyższych obowiązków lub niestosowania się do zaleceń Zamawiającego w tym względzie, Zamawiający może zlecić powyższe czynności podmiotom trzecim, w tym sprzątanie terenu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. W okresie realizacji robót Wykonawca zadba, aby teren robót pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne urządzenia, nadwyżki materiałów budowlanych itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu robót wszelkie wraki, odpady lub pozostałości wynikające z prowadzonych przez niego prac. 3 ust. 3 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie terenu robót, takich jak rurociągi, kable etc. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy, a po uzyskaniu zgody Zamawiającego na jej rozpoczęcie wykonać ją na własny koszt i ryzyko nie powodując przy tym uciążliwości dla Zamawiającego Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania, w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych.

4 6. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w tym m.in. z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i zasad BHP. W okresie realizacji przedmiotu umowy, aż do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie robót i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 7. Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie robót. Wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionego personelu. Wszelkie koszty mogące wyniknąć z powyższego obowiązku są zawarte w wynagrodzeniu Wykonawcy Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, uprawnień i przeszkolenia stanowiskowego Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 8. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu robót aż do zakończenia robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r.). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 9. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót będą sporządzane na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót dołączonym do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się stosować wyłącznie wyroby, materiały i urządzenia, które posiadają krajowe i europejskie deklaracje producentów zgodności tych wyrobów z PN EN lub AT (aprobatą techniczną). Wyroby, materiały, urządzenia i wyposażenie, które nie będzie zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie

5 odpowiadające powyższym normom Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć z terenu budowy. W razie niedochowania powyższego obowiązku, elementy te mogą zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, że stosowane przez niego wyroby, urządzenia, wyposażenie, sprzęt oraz używane technologie będą zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami (PN-EN). 12. Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na teren robót materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 13. W przypadku materiałów, dla których wymagane są krajowe lub europejskie deklaracje zgodności, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać kserokopie tej deklaracji określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 14. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed uszkodzeniem materiały i urządzenia tymczasowo składowane na terenie robót, w sposób gwarantujący utrzymanie ich w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Materiały i urządzenia muszą być w każdej chwili dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 15. Tereny przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 16. Wykonawca przeprowadzi wszelkie, wymagane przez Polskie Normy i przepisy, badania specjalistyczne i testy niezbędne do prowadzenia robót. 17. Wykonawca przez cały okres realizacji robót zapewni niezbędny uwierzytelniony lub zalegalizowany sprzęt pomiarowy do dokonywania pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów w zakresie realizowanych przez niego prac. 18. Zamawiający zapewni odpłatnie dostawę energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych do wykonania robót budowlano-montażowych. Układy pomiarowe zostaną zabudowane przez Wykonawcę na jego koszt. 4 Terminy realizacji przedmiotu umowy 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na następny dzień po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego terenu robót. 2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót zgodnie z 3 nin. Umowy lub nie rozpocznie robót w terminie 3 dni od daty ustalonej w ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić informując o tym na piśmie Wykonawcę. 3. Terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy będą wykonywane ściśle według szczegółowego harmonogramu realizacji robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych prac zawartych w przedmiarze robót bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

6 5. Termin zakończenia robót ustala się na dzień:. 6. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające ich prowadzenie w sposób zgodny z prawidłami technologii lub bezpieczeństwa pracy albo roboty zostaną przerwane decyzją uprawnionych do tego władz lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do przedłużenia terminu wykonania o ilość dni roboczych nie większą niż okres trwania przerwy, o czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia i terminu zakończenia prac. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej wykonania, nie później jednak, niż 45 dni licząc od pierwszego dnia przerwy w robotach. 5 Czynności odbiorowe 1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiór końcowy, 3) odbiór ostateczny. 1.1 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy. 1.2 Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zgłoszenia Wykonawcy. Z czynności odbioru Zamawiający i Wykonawca sporządzą pisemny protokół, w którym stwierdzą stan wykonania określonego umową zakresu robót, a także ewentualne wady i termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni. Po ich usunięciu strony ponownie przystąpią do odbioru końcowego, aż do sporządzenia bezusterkowego (tj. bez zastrzeżeń Zamawiającego) protokołu odbioru, będącego podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 1.3 Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 6 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z własnych materiałów, z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami Umowy i zaleceniami Zamawiającego, a także zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi Polskimi Normami (PN-EN) i przepisami prawa, a także oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 2. Powyższe postanowienie dotyczy również świadczenia usług w okresie obsługi gwarancyjnej oraz rękojmi.

7 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy oraz wynikające z ustaleń Stron. 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada należyte doświadczenie, umiejętności oraz zaplecze organizacyjne i sprzęt dla należytego i terminowego wykonania umowy. 5. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art kodeksu cywilnego. 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie robót, zgodnie z planem BIOZ, którego warunki są Wykonawcy znane. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 8. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do chwili podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. Dotyczy to zarówno szkód na osobach jak i mieniu. 9. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobach oraz mieniu związane z ujawnionymi wadami i ich usuwaniem. 10. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umówionego wynagrodzenia, do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 11. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 7 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Nadzór i koordynacja robót. 2. Odebranie wykonanych robót po spełnieniu przewidzianych umową warunków. 3. Zapłata umówionego wynagrodzenia po spełnieniu przewidzianych umową warunków. 8 Nadzór 1. Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:.... w pełni upoważnionych do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz stwierdza, że zakres ich uprawnień i kwalifikacji są adekwatne do rodzaju i przedmiotu umowy.

8 2. Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: - Mieczysław WACNIK Kierownik Działu Infrastruktury i Utrzymania Ruchu, - Zbigniew NOWAK Główny Energetyk. oraz ustanawia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach: - Marian Budzisz, - Franciszek Kuźnik, - Józef Szczepański, jako koordynatorów, których zakres praw i obowiązków określony jest w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (PB), a także zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego. Zamawiający oświadcza, że Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego posiadają uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania i nadzorowania robót oraz są członkami izby samorządu zawodowego w budownictwie. 3. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawiciela Zamawiającego wynika z niniejszej umowy oraz przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Do podstawowych obowiązków przedstawiciela Zamawiającego należy w szczególności: a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót, b) kierowanie czynnościami uprawnionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, c) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, d) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót, 4. O każdej zmianie na tych stanowiskach strony zobowiązane są powiadamiać się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od ich wprowadzenia. 9 Wynagrodzenie 1. Z tytułu należytego wykonania prac wynikających z nin. umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone na podstawie szczegółowego kosztorysu powykonawczego sporządzonego na bazie KNR z wykorzystaniem składników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy czym wartość kosztorysów powykonawczych nie może przekroczyć kwoty:. zł netto (słownie: netto) zgodnie z protokołem z negocjacji warunków oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Rzeczywista ilość wykonanych robót zostanie określona na podstawie książki obmiarów. 2. Jeśli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie objętych zakresem niniejszej umowy, Wykonawca przed przystąpieniem do ich wykonania ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności sporządzonego z udziałem osób wymienionych w 8 niniejszej umowy. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych warunki wykonania robót dodatkowych określone zostaną w aneksie do niniejszej umowy. 3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót wraz z pozostałymi elementami dokumentacji powykonawczej. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty do czasu podpisania przez obie strony stanowiącego podstawę do wystawienia faktury protokołu odbioru robót oraz złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w 10 ust. 15 niniejszej umowy.

9 4. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót jest wykonanie wszystkich prac wynikających z nin. umowy w sposób wolny od wad, niedoróbek i usterek, w zakresie podanym w Umowie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej: projektowej, materiałowej i geodezyjnej wraz z protokołami z pomiarów, sprawdzeń, prób oraz opinii. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie materiały, prace i obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania robót ujętych w Umowie (w tym wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, ewentualne wykonanie niezbędnych rusztowań, koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego). 10 Płatności 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze wystawionej zgodnie z 9 ust. 3 w terminie dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i pod warunkiem złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. 2. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z nin. umowy na osoby trzecie może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i po upływie terminu płatności. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej, jak i odsetek. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP: Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 5. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez swoich podpisów. 6. Faktura winna być wystawiona w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów VAT. 7. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będzie dokonane w złotych polskich. 8. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat. 9. Na fakturze należy umieścić w szczególności: numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego; opis: czynności / zakresu robót; numer lub data umowy. 10. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 11. W razie opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 12. W razie zawarcia umowy/ów z podwykonawcą/ami, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń za wykonane przez nich prace. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń

10 podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 13. Celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu w chwili zawarcia umowy weksel in blanco z deklaracją wekslową opiewające na kwotę nie mniejszą, niż 10% wartości umowy brutto (wzór deklaracji wekslowej stanowi załącznik nr 5 do nin. Umowy). 14. Zamawiający zwróci powyższe zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i uznania na piśmie, że zamówienie zostało należycie wykonane. 15. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 5 % wartości umowy brutto, która zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Wykonawcy do jego zwrotu, lecz nie wcześniej niż po wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających ze zgłoszonych uprzednio roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 16. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe pozwalające na terminową i należytą realizację przez niego niniejszej umowy. 11 Ubezpieczenia 1. Wykonawca w swoim imieniu i na rzecz Zamawiającego zawrze umowę ubezpieczeniową i uzyska polisę ubezpieczeniową pokrywającą okres od daty umownego rozpoczęcia prac do daty zakończenia prac i protokolarnego odbioru końcowego przez Komisję Zamawiającego przedmiotu zamówienia wolnego od wad i usterek. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia i odbioru prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia odpowiednio okresu ubezpieczenia. 2. Polisa obejmować będzie: a) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej; b) ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia i innych zdarzeń losowych; - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami. 3. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia prac i następnie okazywane na każde żądanie Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych do dnia rozpoczęcia prac Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, na którą polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, we własnym zakresie i potrącić koszty, jakie poniósł w związku z jej zawarciem oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych z jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy. 5. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego.

11 12 Gwarancja i rękojmia 1. Okres gwarancji na wbudowane materiały i urządzenia oraz rękojmi za wady w robotach budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i wynosi:.miesięcy. 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi będą usuwane przez Wykonawcę i na jego koszt w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. 3. Okres usuwania wad i usterek w przedmiocie umowy od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia odpowiednio przedłuża okres gwarancji i rękojmi. 4. Nieprawidłowości stwierdzone na dowolnym etapie wykonania przedmiotu zamówienia będą usuwane przez Wykonawcę i na jego koszt w terminie 7 dni od dokonania wpisu do dziennika budowy przez przedstawiciela Zamawiającego. 5. Jeżeli usunięcie wad i usterek elementu lub urządzenia nie jest możliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wadliwych elementów w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Dla wymienionych elementów będzie miał zastosowanie nowy okres gwarancji liczony od daty dokonania naprawy lub wymiany. 6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek, bądź wymiany wadliwych elementów oprócz obowiązku zapłaty stosownych kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia innemu podmiotowi usunięcia wad i usterek, bądź wymiany wadliwych elementów na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Postępowaniem reklamacyjnym zostaną objęte wady i usterki fizyczne oraz wady prawne urządzeń i materiałów. 8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 9. Niezależnie od powyższych zapisów Zamawiającemu przysługują także stosowne roszczenia wynikające z rękojmi. 13 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiającemu przysługuje wedle jego wyboru prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz takiego zajęcia, b) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe względem Wykonawcy, c) Wykonawca nie odebrał terenu robót, nie rozpoczął robót w ustalonym w umowie terminie lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, d) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

12 e) Inspektor Nadzoru powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca nie dokonał jej usunięcia w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia o konieczności usunięcia wady, f) w przypadku podjęcia wykonywania robót przez Podwykonawców bez zgody Zamawiającego. g) w przypadku zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawców, h) w każdym innym przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. 2. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może skorzystać z tego uprawnienia w terminie 90 dni od dnia, w którym powziął informację o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie/odstąpienie od umowy. 3. W przypadku rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania. W przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi protokołu inwentaryzacji we wskazanym wyżej terminie, uprawnienie do sporządzenia tego protokołu przysługuje jednostronnie Zamawiającemu. b) Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane roboty oraz teren prac w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dla osób i mienia. c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robót urządzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego, w tym sprzęt i materiały, d) Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy obowiązany jest do pisemnego przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 4. W przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie oraz w mieniu do czasu całkowitego wykonania obowiązków określonych w ust W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część umowy. 14 Kary umowne 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu robót w wysokości 0,2% kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,5% kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, c) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto.

13 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 4. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z warunkami technicznymi, normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną, dokumentacją projektową lub niniejszą umową, w szczególności, jeżeli dopuszcza się opóźnienia w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie o więcej niż 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, wad lub opóźnień i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, niezależnie od powyższego zastosowanie znajduje 14 ust. 2 pkt. c. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiającemu służy prawo zatrzymania należnych Wykonawcy kwot i zlecenia wykonania przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 7. Kary nie mają zastosowania w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej. 8. Kary umowne mogą być sumowane. 15 Rozstrzyganie sporów 1. Zamawiający i Wykonawca będą podejmować starania by ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy były rozstrzygane polubownie. 2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, spór zostanie rozstrzygnięty przez rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 16 Postanowienia końcowe 1. Przepływ informacji pomiędzy stronami, o których mowa w warunkach niniejszej umowy odbywać się będzie wyłącznie w formie pisemnej. Powiadomienie ważne jest tylko wtedy, jeśli zostanie odebrane przez adresata. Informacje przekazane drogą faxową lub poprzez muszą być następnie potwierdzone /odbiór/ w formie pisemnej. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą mieć miejsce jedynie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących jej warunków i realizacji, chyba że druga Strona wyrazi zgodę na ich ujawnienie lub okaże się to niezbędne dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub dla wykonania stosownego zarządzenia organów władzy. 3. Wykonawca zapewni (w terminach gwarantujących wywiązanie się z postanowień niniejszej umowy) dostawy na teren robót kompletu wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy materiałów oraz zgromadzi niezbędne siły i środki do pełnego wywiązania się z postanowień niniejszej umowy.

14 4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo