S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych według projektu budowlanego dla inwestycji pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH Piątek, r.

2 Zawartość 1. Zamawiający: Tryb udzielania zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji inwestycji: Warunki udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowywania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Data wyboru oferenta Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Pozostałe informacje: Załącznik nr 1 do SZ - Formularz oferty Załącznik nr 2 do SZ Wykaz zrealizowanych inwestycji Załącznik nr 3 do SZ Zobowiązanie zachowania poufności... 14

3 1. Zamawiający: WRS Design s.c. Wojciech Woliński, Rafał Cebula Piątek ul. Zgierska 5 Tel.: Fax: Web: 2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie ofertowe konkurs. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych. Ogólny opis przedmiotu zamówienia określa Rozdział 3.1 niniejszej SZ, natomiast szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza oraz przedmiar robót ( kosztorys ślepy ). Dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie Zamawiającego Ogólny opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych według poniższego opisu: I Budowa hali produkcyjnej Roboty ziemne i fundamentowe w ramach tego etapu wykonane zostaną prace ziemne pod wykonanie fundamentów hali produkcyjnej. Obejmą one wykonanie wykopów pod stropy i podwaliny do wymaganej głębokości, wykonanie fundamentów pod słupy stalowe wykonane jako stopy żelbetowe monolityczne z betonu, przystosowane do montażu konstrukcji stalowej poprzez zabetonowanie w nich śrub kotwiących fundamentowych. Wokół hali jako oparcie dla obudowy wykonane zostaną monolityczne, żelbetowe belki podwalinowe wykonane z betonu, ocieplone styropianem z wyprawą tynkarską. Pod ściany murowane wykonane zostaną ławy fundamentowe, wykonane jako monolityczne z betonu oraz ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne wykonane z betonu pod trzpienie żelbetowe. Konstrukcja stalowa hali konstrukcja główna hali wykonana będzie ze spawanych ram blachownicowych o pełnych przekrojach wraz z konstrukcją nośną ściany szczytowej oraz niezbędnymi usztywnieniami ze skrzyżowanych prętów. Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych na galwanizowane śruby ze stali o wysokiej wytrzymałości. Konstrukcja

4 nośna dachu i ścian (szkielet) wykonana będzie z kształtowników stalowych giętych na zimno. Kształtowniki stalowe będą ocynkowane. W konstrukcji ściany ram z profili stalowych giętych na zimno, stanowiących konstrukcję i obramowanie pod otwory bramowe, drzwiowe oraz okienne. Obudowa hali produkcyjnej obudowa dachu wykonana z blach trapezowych, mocowanych do kształtowników stalowych giętych na zimno za pomocą wkrętów. Panele blachy trapezowej obustronnie ocynkowane. Izolację dachu stanowić będą płyty styropianowe, ułożone bezpośrednio na blachach trapezowych i paraizolacji z folii PE. Pokrycie dachu stanowić będzie membrana PCV. Pasma świetlne wykonane z czterokomorowych płyt poliwęglanowych montowane w połaci dachu. Pasmo świetlne montowane będzie na podstawach z blachy stalowej ocynkowanej, docieplonej i opierzonej blachą stalową. Zewnętrzna obudowa ścian wykonana z blach trapezowych mocowanych za pomocą wkrętów w kolorze blach do profili giętych na zimno stanowiących szkielet ściany. Panele blachy trapezowej obustronnie ocynkowane. Strona zewnętrzna pokryta farbą poliestrową. Ściana hali oparta będzie na cokole betonowym. Izolację stanowić będą maty z wełny szklanej. Maty izolacyjne umieszczone pomiędzy panelami z blachy trapezowej a ryglami ściennymi. Maty izolacyjne wzdłuż krawędzi podłużnych będą połączone poprzez podwójny zakład krawędzi oraz spinane ze sobą. Obudowa wewnętrzna ścian od wewnątrz hali do rygli ściennych zostaną zamocowane arkusze blachy trapezowej stalowej. Panele blachy trapezowej pokryte cynkiem po obu stronach. Strona widoczna pokryta będzie farbą poliestrową o dowolnym kolorze. Spodnia strona blach pokryta warstwą podkładową w kolorze szarym. Bramy i drzwi instalacja bramy przemysłowej segmentowej (2 szt.), drzwi stalowe zewnętrzne (2 szt.), drzwi wejściowe aluminiowe (1 szt.); komplet okien aluminiowych; komplet okien PCV, konstrukcja główna ścian działowych, konstrukcja drugorzędna ścian działowych; obudowa ścian działowych, izolacja ścian, drzwi stalowe dwuskrzydłowe wewnętrzne (3 szt.). Podłoża i posadzki podbudowa pod posadzkę wykonana z chudego betonu, izolacja z folii polietylenowej. Płyta górna hali wykonana z betonu zbrojona włóknami stalowymi w ilości zatarta na gładko z utwardzeniem powierzchniowym. W pomieszczeniach magazynu farb i lakierów, strefie lakierniczej i suszarniczej posadzka wykonana jako antyelektrostatyczna. Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych; Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej; Wykonanie instalacji wodnej i sprężonego powietrza; Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji hali. Hala produkcyjna będzie halą dwunawową w konstrukcji stalowej, o łącznej powierzchni zabudowy około 1442 m2. Na powierzchni tej wyodrębniony zostanie magazyn farb i lakierów (ok. 20 m2), oddzielone ścianą działową pomieszczenie lakierni z suszarnią (ok. 90 m2), oraz pomieszczenie sprężarkowni (ok. 18 m2). Pozostałą część stanowić będzie powierzchnia produkcyjna pod nowe maszyny i urządzenia. W ramach budowy budynku produkcyjnego. W ramach budowy hali produkcyjnej. Wykonawca będzie zobowiązany do wybudowania dodatkowego wolnostojącego budynku kotłowni, który przeznaczony będzie wyłącznie do umieszczenia kotła centralnego ogrzewania (ok. 40 m2).

5 Hala zostanie wybudowana bez barier dla osób niepełnosprawnych, w hali powstaną np. toalety dla osób niepełnosprawnych. II Budowa zaplecza socjalno biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami Poza budynkiem produkcyjnym wzniesiona będzie powierzchnia socjalno biurowa o łącznej powierzchni około 162 m2. W ramach prac wykończeniowych nastąpi, montaż ścianek działowych wraz z izolacją z wełny mineralnej, malowanie ścian wewnętrznych, obłożenie glazurą wszystkich ścian pomieszczeń sanitarnych i szatni oraz wykonanie fartucha z glazury w kuchni, montaż sufitów podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach w części socjalno biurowej; ułożenie płytek gresowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, szatni, jadalni i ciągach komunikacyjnych; montaż drzwi wewnętrznych, montaż drzwi stalowych wewnętrznych, wycieraczka z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych, wyposażona w aluminiowe grzebyki czyszczące, zagłębiona w podłożu. III Budowa podjazdów przed halą IV Utwardzenie terenu V Ogrodzenie i bramy wjazdowe 4. Termin realizacji inwestycji: Termin oddania inwestycji budowlanej nieprzekraczalnie do : r. 5. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Dostawcy, którzy: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykazali się realizacją w generalnym wykonawstwie w okresie ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert) obiektów o wartości netto powyżej zł każdy. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową i budowlano-wykonawcza oraz przedmiarem robót ( kosztorysem ślepym ) dostępnymi w siedzibie Zamawiającego. Jako potwierdzenie spełnienia tego kryterium podpisany zostanie stosowny protokół z odbioru kopii dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Oferent jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty z punktu 6 niniejszego zapytania, poza punktem a) wypełniony formularz oferty, przed otrzymaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia od

6 Zamawiającego. Zamawiający może warunkowo odstąpić od żądania tych dokumentów ale tylko do momentu złożenia oferty. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, f) wykaz oddanych do użytku w generalnym wykonawstwie inwestycji w okresie ostatnich pięciu lat /licząc wstecz od terminu składania ofert, o wartości netto powyżej zł każdy, według załącznika nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że obiekty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje), g) polisę ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzenia robót budowlano-montażowych o wartości minimum mln zł, h) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentu rejestracyjnego, i) zobowiązanie według załącznika nr 3.

7 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: Rafał Cebula: tel Wojciech Woliński: tel Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SZ wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania pisemnego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 8. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres minimum 90 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń (lub ich kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub przez notariusza) będzie przez Zamawiającego wykluczony, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SZ. Oferty nie spełniające wymagań określonych w SZ zostaną odrzucone.

8 Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy zadrukowane strony. Wszystkie strony oferty oraz miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z pieczątką Wykonawcy i oznaczonych wyłącznie w następujący sposób: dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania płyt warstwowych Termin złożenia ofert upływa dnia 08/03/2013 o godz Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faxem nie będą traktowane jako oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08/03/2013 o godz w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oferty wycofane nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 11. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca składa ofertę na wykonanie wszystkich prac w oparciu o zweryfikowaną przez siebie dokumentację projektową oraz zweryfikowany przez siebie przedmiar robót. Oferta winna zawierać cenę oferty (ofertową) sporządzoną wg zasad jw. wraz ze szczegółowymi kosztorysami robót oraz harmonogramem.

9 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Data wyboru oferenta. Główne kryteria wyboru / waga kryterium: Cena / 75% Doświadczenie w wykonywaniu inwestycji (ilość wykonanych inwestycji o wartości minimum PLN w ostatnich 5 latach ) / 10% Dodatkowe kryteria wyboru : Warunki płatności / 5% Gwarancja /10% Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad: a) kryterium: cena minimalizacja K 1min K = x 100 x waga kryterium K 1of K 1 min - najniższa oferta z rozpatrywanych ofert, K 1 of - badana oferta, b) kryterium: doświadczenie, gwarancja maksymalizacja K 1of K = x 100 x waga kryterium K 1max K 1 max - najwyższa oferta z rozpatrywanych ofert, K 1 of - badana oferta, c) kryterium: warunki płatności: 0% - Termin płatności od dnia wystawienia faktury do 30 dni 5% - termin płatności od dnia wystawienia faktury powyżej 30 dni. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zadąć udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie powoduje że ofertę uznaje się za odrzuconą. 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SZ kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy z

10 Zamawiającym na warunkach nie gorszych niż zaakceptowanej ofercie. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji tylko z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 15. Pozostałe informacje: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawca powoła kierownika budowy oraz poniesie wszystkie koszty z jego zatrudnieniem na czas realizacji budowy. W gestii Zamawiającego pozostaje powołanie inspektora nadzoru budowlanego. Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w celu uzyskania przez Wykonawcę dostępu do przyłączy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. prąd, woda, gaz). Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt wykonać wszystkie niezbędne przyłącza do realizacji zamówienia. W umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą zostaną uwzględnione zapisy dotyczące kar umownych: - za opóźnienia w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (za każdy dzień zwłoki minimum 0,1%) - za rezygnację z realizacji prac budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (20% wartości netto kontraktu). Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz na 1 miesiąc. Każdorazowo, do wystawienia faktury, niezbędne będzie podpisanie protokołu częściowego odbioru robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru i dostawy materiałów oraz siły roboczej do wykonania prac określonych w punkcie 3 (od II do V). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru i dostawy materiałów oraz siły roboczej do wykonania prac określonych w punkcie 3 (od II do V).

11 Załącznik nr 1 do SZ - Formularz oferty Data: (pieczęć Wykonawcy) WRS Design s.c. Wojciech Woliński, Rafał Cebula Piątek ul. Zgierska 5 Tel: Fax: OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie ofert opublikowanego: w... na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH 1. Oferujemy wykonanie robót i usług budowlanych oraz montażowych według projektu budowlanego za cenę :. zł netto + VAT, złotych brutto (słownie: złotych brutto). Na oferowaną cenę składają się następujące elementy: Nazwa zadania Cena netto Cena brutto Cena słownie Budowa hali produkcyjnej Budowa zaplecza socjalno biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami Budowa podjazdów przed halą Utwardzenie terenu Ogrodzenie i bramy wjazdowe RAZEM 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz SZ i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków.

12 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SZ. 5. Oferowany termin wykonania robót to..., a okres gwarancji na wykonane roboty... lat. Termin płatności po odbiorach cząstkowych to.. dni. 6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej z następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Załącznikiem do niniejszej oferty jest szczegółowy kosztorys ofertowy robót budowlanych. 8. Oświadczamy, że załączony szczegółowy kosztorys ofertowy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a ceny jednostkowe zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 SZ - Instrukcja dla Wykonawców. 11. Termin ważności oferty wynosi :. dni. 12. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

13 Załącznik nr 2 do SZ Wykaz zrealizowanych inwestycji (pieczęć Wykonawcy) Data:. Wykaz oddanych do użytku w ciągu ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert) obiektów przemysłowych lub innych o wartości netto powyżej zł każdy. Lp. Nazwa obiektu i adres Data rozpoczęcia Data zakończenia Wartość netto zadania Kubatura w m 3 Pow. całk. w m 2 realizacji realizacji inwest. w zł Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

14 Załącznik nr 3 do SZ Zobowiązanie zachowania poufności W związku z przygotowaniem przez naszą firmę oferty do postępowania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH zobowiązujemy się jak poniżej 1. Zobowiązujemy się traktować ujawnioną nam dokumentację techniczną oraz wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z przygotowaniem przez nas ww. oferty jako tajemnicę handlową i wykorzystywać je jedynie w celu przygotowania naszej oferty skierowanej do WRS Design oraz ewentualnej przyszłej współpracy i nie ujawniać ich osobom trzecim, ani osobom z naszej firmy, które nie są bezpośrednio zaangażowane w pracę nad ofertą. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników naszej firmy. 2. Wraz ze złożeniem oferty lub wraz z podjęciem decyzji o rezygnacji ze składania oferty zobowiązujemy się nie udostępniać otrzymanej dokumentacji i wszelkich innych materiałów związanych z niniejszym zamówieniem osobom trzecim zarówno w trakcie realizacji zamówienia jak i po jego zakończeniu. Miejscowość, Data Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, budowę dróg wewnętrznych i placów manewrowych oraz ekranu akustycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka ul. M.C. Skłodowskiej 12, 58-400 Kamienna Góra Izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13 Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe Tarnowiec, 14.08.2013 r. EKO-KARPATY dr inż. Jan Pąprowicz 38-204 Tarnowiec 163 tel. +48 13 442 42 40 fax +48 13 442 40 15 e-mail: eko@ekokarpaty.pl www.ekokarpaty.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 Wschowa, 09.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ. Częstochowa, dnia 2014.02.27 1. Nazwa i adres Zamawiającego. EkoNa Sp.

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 23.09.2013 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kotłowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 Zabrze, dnia 09.06.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32 320 Barlinek tel/fax (095) 746-10-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

W postepowaniu konkursowym mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki:

W postepowaniu konkursowym mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki: Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące oferentów na: Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3700 m.kw. W postepowaniu konkursowym mogą brać

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opis warunków zamówienia likwidacja szamba ul. Jastrzębia 149A-B. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Likwidacja szamba wraz z przełączeniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (075) 71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ HALI WALCOWNI TAŚM ALUMINIOWYCH W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ HALI WALCOWNI TAŚM ALUMINIOWYCH W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ HALI WALCOWNI TAŚM ALUMINIOWYCH W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW Stalowa Wola, 02.06.2011 1. Nazwa i adres Zamawiającego Eurometal

Bardziej szczegółowo

Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r.

Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r. Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 195/2015 REB III Nr 42/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ZGSPG.22.1.2013 Zamawiający: Zespół Gimnazjalno Szkolno Przedszkolny w Gościęcinie ul. Szkolna 22 47 270 Gościęcin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014 Zakład Produkcyjno-Handlowy RAFI Alicja Mielcarek Ul. Kobylogórska 59 66-400 Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, 06.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014 W związku z realizacją przez Zakład Produkcyjno-Handlowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE OBUDOWY HALI ODLEWNI STOPÓW ALUMINIUM W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW. Kłomnice, 17.10.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE OBUDOWY HALI ODLEWNI STOPÓW ALUMINIUM W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW. Kłomnice, 17.10. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE OBUDOWY HALI ODLEWNI STOPÓW ALUMINIUM W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW Kłomnice, 17.10.2011 1. Nazwa i adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM WZNIESIENIA BUDYNKU HALI WALCOWNI STALOWA WOLA 16.01.2014 R.

W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM WZNIESIENIA BUDYNKU HALI WALCOWNI STALOWA WOLA 16.01.2014 R. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH SOCJALNO-BIUROWYCH ORAZ HALI WALCOWNI W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM WZNIESIENIA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia: 227756 2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 227876 2015 na : Remont sanitariatów w budynku

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4.6/17.02.15

Zapytanie ofertowe nr 4.6/17.02.15 P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: elmat@elmat.pl Rzeszów, 17.02.2015 r... Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stalowa Wola, r. Or. III /10

Stalowa Wola, r. Or. III /10 Or. III. 3410-04/10 Stalowa Wola, 19.01.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Dostawa oraz uruchomienie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej Rzezawa, 04.07.2012 r. ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094 Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Remont w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Numer ogłoszenia: 422574-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo