S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych według projektu budowlanego dla inwestycji pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH Piątek, r.

2 Zawartość 1. Zamawiający: Tryb udzielania zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji inwestycji: Warunki udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowywania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Data wyboru oferenta Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Pozostałe informacje: Załącznik nr 1 do SZ - Formularz oferty Załącznik nr 2 do SZ Wykaz zrealizowanych inwestycji Załącznik nr 3 do SZ Zobowiązanie zachowania poufności... 14

3 1. Zamawiający: WRS Design s.c. Wojciech Woliński, Rafał Cebula Piątek ul. Zgierska 5 Tel.: Fax: Web: 2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie ofertowe konkurs. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych. Ogólny opis przedmiotu zamówienia określa Rozdział 3.1 niniejszej SZ, natomiast szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza oraz przedmiar robót ( kosztorys ślepy ). Dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie Zamawiającego Ogólny opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych według poniższego opisu: I Budowa hali produkcyjnej Roboty ziemne i fundamentowe w ramach tego etapu wykonane zostaną prace ziemne pod wykonanie fundamentów hali produkcyjnej. Obejmą one wykonanie wykopów pod stropy i podwaliny do wymaganej głębokości, wykonanie fundamentów pod słupy stalowe wykonane jako stopy żelbetowe monolityczne z betonu, przystosowane do montażu konstrukcji stalowej poprzez zabetonowanie w nich śrub kotwiących fundamentowych. Wokół hali jako oparcie dla obudowy wykonane zostaną monolityczne, żelbetowe belki podwalinowe wykonane z betonu, ocieplone styropianem z wyprawą tynkarską. Pod ściany murowane wykonane zostaną ławy fundamentowe, wykonane jako monolityczne z betonu oraz ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne wykonane z betonu pod trzpienie żelbetowe. Konstrukcja stalowa hali konstrukcja główna hali wykonana będzie ze spawanych ram blachownicowych o pełnych przekrojach wraz z konstrukcją nośną ściany szczytowej oraz niezbędnymi usztywnieniami ze skrzyżowanych prętów. Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych na galwanizowane śruby ze stali o wysokiej wytrzymałości. Konstrukcja

4 nośna dachu i ścian (szkielet) wykonana będzie z kształtowników stalowych giętych na zimno. Kształtowniki stalowe będą ocynkowane. W konstrukcji ściany ram z profili stalowych giętych na zimno, stanowiących konstrukcję i obramowanie pod otwory bramowe, drzwiowe oraz okienne. Obudowa hali produkcyjnej obudowa dachu wykonana z blach trapezowych, mocowanych do kształtowników stalowych giętych na zimno za pomocą wkrętów. Panele blachy trapezowej obustronnie ocynkowane. Izolację dachu stanowić będą płyty styropianowe, ułożone bezpośrednio na blachach trapezowych i paraizolacji z folii PE. Pokrycie dachu stanowić będzie membrana PCV. Pasma świetlne wykonane z czterokomorowych płyt poliwęglanowych montowane w połaci dachu. Pasmo świetlne montowane będzie na podstawach z blachy stalowej ocynkowanej, docieplonej i opierzonej blachą stalową. Zewnętrzna obudowa ścian wykonana z blach trapezowych mocowanych za pomocą wkrętów w kolorze blach do profili giętych na zimno stanowiących szkielet ściany. Panele blachy trapezowej obustronnie ocynkowane. Strona zewnętrzna pokryta farbą poliestrową. Ściana hali oparta będzie na cokole betonowym. Izolację stanowić będą maty z wełny szklanej. Maty izolacyjne umieszczone pomiędzy panelami z blachy trapezowej a ryglami ściennymi. Maty izolacyjne wzdłuż krawędzi podłużnych będą połączone poprzez podwójny zakład krawędzi oraz spinane ze sobą. Obudowa wewnętrzna ścian od wewnątrz hali do rygli ściennych zostaną zamocowane arkusze blachy trapezowej stalowej. Panele blachy trapezowej pokryte cynkiem po obu stronach. Strona widoczna pokryta będzie farbą poliestrową o dowolnym kolorze. Spodnia strona blach pokryta warstwą podkładową w kolorze szarym. Bramy i drzwi instalacja bramy przemysłowej segmentowej (2 szt.), drzwi stalowe zewnętrzne (2 szt.), drzwi wejściowe aluminiowe (1 szt.); komplet okien aluminiowych; komplet okien PCV, konstrukcja główna ścian działowych, konstrukcja drugorzędna ścian działowych; obudowa ścian działowych, izolacja ścian, drzwi stalowe dwuskrzydłowe wewnętrzne (3 szt.). Podłoża i posadzki podbudowa pod posadzkę wykonana z chudego betonu, izolacja z folii polietylenowej. Płyta górna hali wykonana z betonu zbrojona włóknami stalowymi w ilości zatarta na gładko z utwardzeniem powierzchniowym. W pomieszczeniach magazynu farb i lakierów, strefie lakierniczej i suszarniczej posadzka wykonana jako antyelektrostatyczna. Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych; Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej; Wykonanie instalacji wodnej i sprężonego powietrza; Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji hali. Hala produkcyjna będzie halą dwunawową w konstrukcji stalowej, o łącznej powierzchni zabudowy około 1442 m2. Na powierzchni tej wyodrębniony zostanie magazyn farb i lakierów (ok. 20 m2), oddzielone ścianą działową pomieszczenie lakierni z suszarnią (ok. 90 m2), oraz pomieszczenie sprężarkowni (ok. 18 m2). Pozostałą część stanowić będzie powierzchnia produkcyjna pod nowe maszyny i urządzenia. W ramach budowy budynku produkcyjnego. W ramach budowy hali produkcyjnej. Wykonawca będzie zobowiązany do wybudowania dodatkowego wolnostojącego budynku kotłowni, który przeznaczony będzie wyłącznie do umieszczenia kotła centralnego ogrzewania (ok. 40 m2).

5 Hala zostanie wybudowana bez barier dla osób niepełnosprawnych, w hali powstaną np. toalety dla osób niepełnosprawnych. II Budowa zaplecza socjalno biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami Poza budynkiem produkcyjnym wzniesiona będzie powierzchnia socjalno biurowa o łącznej powierzchni około 162 m2. W ramach prac wykończeniowych nastąpi, montaż ścianek działowych wraz z izolacją z wełny mineralnej, malowanie ścian wewnętrznych, obłożenie glazurą wszystkich ścian pomieszczeń sanitarnych i szatni oraz wykonanie fartucha z glazury w kuchni, montaż sufitów podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach w części socjalno biurowej; ułożenie płytek gresowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, szatni, jadalni i ciągach komunikacyjnych; montaż drzwi wewnętrznych, montaż drzwi stalowych wewnętrznych, wycieraczka z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych, wyposażona w aluminiowe grzebyki czyszczące, zagłębiona w podłożu. III Budowa podjazdów przed halą IV Utwardzenie terenu V Ogrodzenie i bramy wjazdowe 4. Termin realizacji inwestycji: Termin oddania inwestycji budowlanej nieprzekraczalnie do : r. 5. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Dostawcy, którzy: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykazali się realizacją w generalnym wykonawstwie w okresie ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert) obiektów o wartości netto powyżej zł każdy. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową i budowlano-wykonawcza oraz przedmiarem robót ( kosztorysem ślepym ) dostępnymi w siedzibie Zamawiającego. Jako potwierdzenie spełnienia tego kryterium podpisany zostanie stosowny protokół z odbioru kopii dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Oferent jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty z punktu 6 niniejszego zapytania, poza punktem a) wypełniony formularz oferty, przed otrzymaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia od

6 Zamawiającego. Zamawiający może warunkowo odstąpić od żądania tych dokumentów ale tylko do momentu złożenia oferty. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, f) wykaz oddanych do użytku w generalnym wykonawstwie inwestycji w okresie ostatnich pięciu lat /licząc wstecz od terminu składania ofert, o wartości netto powyżej zł każdy, według załącznika nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że obiekty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje), g) polisę ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzenia robót budowlano-montażowych o wartości minimum mln zł, h) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentu rejestracyjnego, i) zobowiązanie według załącznika nr 3.

7 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: Rafał Cebula: tel Wojciech Woliński: tel Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SZ wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania pisemnego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 8. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres minimum 90 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń (lub ich kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub przez notariusza) będzie przez Zamawiającego wykluczony, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SZ. Oferty nie spełniające wymagań określonych w SZ zostaną odrzucone.

8 Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy zadrukowane strony. Wszystkie strony oferty oraz miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z pieczątką Wykonawcy i oznaczonych wyłącznie w następujący sposób: dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania płyt warstwowych Termin złożenia ofert upływa dnia 08/03/2013 o godz Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faxem nie będą traktowane jako oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08/03/2013 o godz w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oferty wycofane nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 11. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca składa ofertę na wykonanie wszystkich prac w oparciu o zweryfikowaną przez siebie dokumentację projektową oraz zweryfikowany przez siebie przedmiar robót. Oferta winna zawierać cenę oferty (ofertową) sporządzoną wg zasad jw. wraz ze szczegółowymi kosztorysami robót oraz harmonogramem.

9 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Data wyboru oferenta. Główne kryteria wyboru / waga kryterium: Cena / 75% Doświadczenie w wykonywaniu inwestycji (ilość wykonanych inwestycji o wartości minimum PLN w ostatnich 5 latach ) / 10% Dodatkowe kryteria wyboru : Warunki płatności / 5% Gwarancja /10% Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad: a) kryterium: cena minimalizacja K 1min K = x 100 x waga kryterium K 1of K 1 min - najniższa oferta z rozpatrywanych ofert, K 1 of - badana oferta, b) kryterium: doświadczenie, gwarancja maksymalizacja K 1of K = x 100 x waga kryterium K 1max K 1 max - najwyższa oferta z rozpatrywanych ofert, K 1 of - badana oferta, c) kryterium: warunki płatności: 0% - Termin płatności od dnia wystawienia faktury do 30 dni 5% - termin płatności od dnia wystawienia faktury powyżej 30 dni. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zadąć udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie powoduje że ofertę uznaje się za odrzuconą. 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SZ kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy z

10 Zamawiającym na warunkach nie gorszych niż zaakceptowanej ofercie. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji tylko z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 15. Pozostałe informacje: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawca powoła kierownika budowy oraz poniesie wszystkie koszty z jego zatrudnieniem na czas realizacji budowy. W gestii Zamawiającego pozostaje powołanie inspektora nadzoru budowlanego. Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w celu uzyskania przez Wykonawcę dostępu do przyłączy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. prąd, woda, gaz). Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt wykonać wszystkie niezbędne przyłącza do realizacji zamówienia. W umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą zostaną uwzględnione zapisy dotyczące kar umownych: - za opóźnienia w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (za każdy dzień zwłoki minimum 0,1%) - za rezygnację z realizacji prac budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (20% wartości netto kontraktu). Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz na 1 miesiąc. Każdorazowo, do wystawienia faktury, niezbędne będzie podpisanie protokołu częściowego odbioru robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru i dostawy materiałów oraz siły roboczej do wykonania prac określonych w punkcie 3 (od II do V). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru i dostawy materiałów oraz siły roboczej do wykonania prac określonych w punkcie 3 (od II do V).

11 Załącznik nr 1 do SZ - Formularz oferty Data: (pieczęć Wykonawcy) WRS Design s.c. Wojciech Woliński, Rafał Cebula Piątek ul. Zgierska 5 Tel: Fax: OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie ofert opublikowanego: w... na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH 1. Oferujemy wykonanie robót i usług budowlanych oraz montażowych według projektu budowlanego za cenę :. zł netto + VAT, złotych brutto (słownie: złotych brutto). Na oferowaną cenę składają się następujące elementy: Nazwa zadania Cena netto Cena brutto Cena słownie Budowa hali produkcyjnej Budowa zaplecza socjalno biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami Budowa podjazdów przed halą Utwardzenie terenu Ogrodzenie i bramy wjazdowe RAZEM 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz SZ i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków.

12 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SZ. 5. Oferowany termin wykonania robót to..., a okres gwarancji na wykonane roboty... lat. Termin płatności po odbiorach cząstkowych to.. dni. 6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej z następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Załącznikiem do niniejszej oferty jest szczegółowy kosztorys ofertowy robót budowlanych. 8. Oświadczamy, że załączony szczegółowy kosztorys ofertowy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a ceny jednostkowe zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 SZ - Instrukcja dla Wykonawców. 11. Termin ważności oferty wynosi :. dni. 12. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

13 Załącznik nr 2 do SZ Wykaz zrealizowanych inwestycji (pieczęć Wykonawcy) Data:. Wykaz oddanych do użytku w ciągu ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert) obiektów przemysłowych lub innych o wartości netto powyżej zł każdy. Lp. Nazwa obiektu i adres Data rozpoczęcia Data zakończenia Wartość netto zadania Kubatura w m 3 Pow. całk. w m 2 realizacji realizacji inwest. w zł Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

14 Załącznik nr 3 do SZ Zobowiązanie zachowania poufności W związku z przygotowaniem przez naszą firmę oferty do postępowania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH zobowiązujemy się jak poniżej 1. Zobowiązujemy się traktować ujawnioną nam dokumentację techniczną oraz wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z przygotowaniem przez nas ww. oferty jako tajemnicę handlową i wykorzystywać je jedynie w celu przygotowania naszej oferty skierowanej do WRS Design oraz ewentualnej przyszłej współpracy i nie ujawniać ich osobom trzecim, ani osobom z naszej firmy, które nie są bezpośrednio zaangażowane w pracę nad ofertą. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników naszej firmy. 2. Wraz ze złożeniem oferty lub wraz z podjęciem decyzji o rezygnacji ze składania oferty zobowiązujemy się nie udostępniać otrzymanej dokumentacji i wszelkich innych materiałów związanych z niniejszym zamówieniem osobom trzecim zarówno w trakcie realizacji zamówienia jak i po jego zakończeniu. Miejscowość, Data Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016 S P E C Y F I K A C J A DO ZAMÓWIENIA. (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych w ramach projektu pt.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016 S P E C Y F I K A C J A DO ZAMÓWIENIA. (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych w ramach projektu pt. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016 S P E C Y F I K A C J A DO ZAMÓWIENIA (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych w ramach projektu pt.: UTWORZENIE CENTRUM INNOWACJI ŻYWIENIOWYCH W KONSPOL HOLDING

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, budowę dróg wewnętrznych i placów manewrowych oraz ekranu akustycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka ul. M.C. Skłodowskiej 12, 58-400 Kamienna Góra Izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 Wschowa, 09.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13 Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe Tarnowiec, 14.08.2013 r. EKO-KARPATY dr inż. Jan Pąprowicz 38-204 Tarnowiec 163 tel. +48 13 442 42 40 fax +48 13 442 40 15 e-mail: eko@ekokarpaty.pl www.ekokarpaty.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował: dnia 05 lipca 2006 ( JERZY DYSZAK) ZATWIERDZIŁ:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

CPV Malowanie budynków. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV Malowanie budynków. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

wg. wzoru zał nr 2 wg wzoru zał. Nr 3 zał. nr. 4

wg. wzoru zał nr 2 wg wzoru zał. Nr 3 zał. nr. 4 6.2 W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWA HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ. Częstochowa, dnia 2014.02.27 1. Nazwa i adres Zamawiającego. EkoNa Sp.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 23.09.2013 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kotłowni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opis warunków zamówienia likwidacja szamba ul. Jastrzębia 149A-B. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Likwidacja szamba wraz z przełączeniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

W postepowaniu konkursowym mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki:

W postepowaniu konkursowym mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki: Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące oferentów na: Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3700 m.kw. W postepowaniu konkursowym mogą brać

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: WYKONANIE OTWORÓW STUDZIENNYCH NR 14, NR 15, NR 16, NR 26 NA TERENIE UJĘCIA WODY GRZYBOWA W POLICACH Zamawiający: Zakład Wodciągów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 Zabrze, dnia 09.06.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Znak sprawy 2014/P/6 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Al. Powstańców Wielkopolskich 164 64-920 Piła Tel: 67 351-48-88 Fax: 67 351-48-04

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ remont lokalu mieszkalnego ul. Browarna 20/11 Znak sprawy 2014/P/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32 320 Barlinek tel/fax (095) 746-10-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Limanowa, 01.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Przedmiotem zapytania jest dzierżawa części nieruchomości na prowadzenie stoiska handlowego z ciepłymi napojami i przekąskami przy Limanowskim Domu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r.

Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r. Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 195/2015 REB III Nr 42/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ HALI WALCOWNI TAŚM ALUMINIOWYCH W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ HALI WALCOWNI TAŚM ALUMINIOWYCH W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ HALI WALCOWNI TAŚM ALUMINIOWYCH W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW Stalowa Wola, 02.06.2011 1. Nazwa i adres Zamawiającego Eurometal

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014 Zakład Produkcyjno-Handlowy RAFI Alicja Mielcarek Ul. Kobylogórska 59 66-400 Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, 06.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014 W związku z realizacją przez Zakład Produkcyjno-Handlowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ergo.trzebnica.pl/14/24/przetargi.html Trzebnica: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE OBUDOWY HALI ODLEWNI STOPÓW ALUMINIUM W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW. Kłomnice, 17.10.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE OBUDOWY HALI ODLEWNI STOPÓW ALUMINIUM W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW. Kłomnice, 17.10. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE OBUDOWY HALI ODLEWNI STOPÓW ALUMINIUM W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW Kłomnice, 17.10.2011 1. Nazwa i adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polski Związek Rugby ul. Marymoncka 34 01-813 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OFERTOWY NA DOSTARCZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ PROGRAMU UPOWSZECHNIANIA SPORTU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu jest termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Dostawa oleju napędowego

SPECYFIKACJA. Dostawa oleju napędowego SPECYFIKACJA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu o wartości zamówienia poniżej 400 000 euro /w oparciu o regulamin zamówień sektorowych/ Oznaczenie sprawy: 1/13/EZ PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Limanowa, 26.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż zabudowy meblowej do kasy Kina Klaps mieszczącej się we foyer Limanowskiego Domu Kultury. Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: WYKONANIE OTWORÓW STUDZIENNYCH NR 17, NR 27 NA TERENIE UJĘCIA WODY GRZYBOWA W POLICACH Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE GALWAN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE GALWAN SP. Z O.O. Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.4 Numer projektu: POIG.04.04.00-28-007/09 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia galwanizowania tworzyw sztucznych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

Kod: Zabrze, dnia r.

Kod: Zabrze, dnia r. Kod: 030-01326 Zabrze, dnia 06.11.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 273/2015 REB III Nr 66/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia: 227756 2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 227876 2015 na : Remont sanitariatów w budynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM WZNIESIENIA BUDYNKU HALI WALCOWNI STALOWA WOLA 16.01.2014 R.

W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM WZNIESIENIA BUDYNKU HALI WALCOWNI STALOWA WOLA 16.01.2014 R. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH SOCJALNO-BIUROWYCH ORAZ HALI WALCOWNI W BOGUMIŁOWIE, GMINA KLESZCZÓW W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM WZNIESIENIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach ul. 1Maja 72; Kowary

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach ul. 1Maja 72; Kowary Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach ul. 1Maja 72; 58 530 Kowary zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania o wartości do 14.000 euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo