S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych według projektu budowlanego dla inwestycji pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH Piątek, r.

2 Zawartość 1. Zamawiający: Tryb udzielania zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji inwestycji: Warunki udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowywania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Data wyboru oferenta Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Pozostałe informacje: Załącznik nr 1 do SZ - Formularz oferty Załącznik nr 2 do SZ Wykaz zrealizowanych inwestycji Załącznik nr 3 do SZ Zobowiązanie zachowania poufności... 14

3 1. Zamawiający: WRS Design s.c. Wojciech Woliński, Rafał Cebula Piątek ul. Zgierska 5 Tel.: Fax: Web: 2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie ofertowe konkurs. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych. Ogólny opis przedmiotu zamówienia określa Rozdział 3.1 niniejszej SZ, natomiast szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza oraz przedmiar robót ( kosztorys ślepy ). Dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie Zamawiającego Ogólny opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych według poniższego opisu: I Budowa hali produkcyjnej Roboty ziemne i fundamentowe w ramach tego etapu wykonane zostaną prace ziemne pod wykonanie fundamentów hali produkcyjnej. Obejmą one wykonanie wykopów pod stropy i podwaliny do wymaganej głębokości, wykonanie fundamentów pod słupy stalowe wykonane jako stopy żelbetowe monolityczne z betonu, przystosowane do montażu konstrukcji stalowej poprzez zabetonowanie w nich śrub kotwiących fundamentowych. Wokół hali jako oparcie dla obudowy wykonane zostaną monolityczne, żelbetowe belki podwalinowe wykonane z betonu, ocieplone styropianem z wyprawą tynkarską. Pod ściany murowane wykonane zostaną ławy fundamentowe, wykonane jako monolityczne z betonu oraz ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne wykonane z betonu pod trzpienie żelbetowe. Konstrukcja stalowa hali konstrukcja główna hali wykonana będzie ze spawanych ram blachownicowych o pełnych przekrojach wraz z konstrukcją nośną ściany szczytowej oraz niezbędnymi usztywnieniami ze skrzyżowanych prętów. Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych na galwanizowane śruby ze stali o wysokiej wytrzymałości. Konstrukcja

4 nośna dachu i ścian (szkielet) wykonana będzie z kształtowników stalowych giętych na zimno. Kształtowniki stalowe będą ocynkowane. W konstrukcji ściany ram z profili stalowych giętych na zimno, stanowiących konstrukcję i obramowanie pod otwory bramowe, drzwiowe oraz okienne. Obudowa hali produkcyjnej obudowa dachu wykonana z blach trapezowych, mocowanych do kształtowników stalowych giętych na zimno za pomocą wkrętów. Panele blachy trapezowej obustronnie ocynkowane. Izolację dachu stanowić będą płyty styropianowe, ułożone bezpośrednio na blachach trapezowych i paraizolacji z folii PE. Pokrycie dachu stanowić będzie membrana PCV. Pasma świetlne wykonane z czterokomorowych płyt poliwęglanowych montowane w połaci dachu. Pasmo świetlne montowane będzie na podstawach z blachy stalowej ocynkowanej, docieplonej i opierzonej blachą stalową. Zewnętrzna obudowa ścian wykonana z blach trapezowych mocowanych za pomocą wkrętów w kolorze blach do profili giętych na zimno stanowiących szkielet ściany. Panele blachy trapezowej obustronnie ocynkowane. Strona zewnętrzna pokryta farbą poliestrową. Ściana hali oparta będzie na cokole betonowym. Izolację stanowić będą maty z wełny szklanej. Maty izolacyjne umieszczone pomiędzy panelami z blachy trapezowej a ryglami ściennymi. Maty izolacyjne wzdłuż krawędzi podłużnych będą połączone poprzez podwójny zakład krawędzi oraz spinane ze sobą. Obudowa wewnętrzna ścian od wewnątrz hali do rygli ściennych zostaną zamocowane arkusze blachy trapezowej stalowej. Panele blachy trapezowej pokryte cynkiem po obu stronach. Strona widoczna pokryta będzie farbą poliestrową o dowolnym kolorze. Spodnia strona blach pokryta warstwą podkładową w kolorze szarym. Bramy i drzwi instalacja bramy przemysłowej segmentowej (2 szt.), drzwi stalowe zewnętrzne (2 szt.), drzwi wejściowe aluminiowe (1 szt.); komplet okien aluminiowych; komplet okien PCV, konstrukcja główna ścian działowych, konstrukcja drugorzędna ścian działowych; obudowa ścian działowych, izolacja ścian, drzwi stalowe dwuskrzydłowe wewnętrzne (3 szt.). Podłoża i posadzki podbudowa pod posadzkę wykonana z chudego betonu, izolacja z folii polietylenowej. Płyta górna hali wykonana z betonu zbrojona włóknami stalowymi w ilości zatarta na gładko z utwardzeniem powierzchniowym. W pomieszczeniach magazynu farb i lakierów, strefie lakierniczej i suszarniczej posadzka wykonana jako antyelektrostatyczna. Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych; Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej; Wykonanie instalacji wodnej i sprężonego powietrza; Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji hali. Hala produkcyjna będzie halą dwunawową w konstrukcji stalowej, o łącznej powierzchni zabudowy około 1442 m2. Na powierzchni tej wyodrębniony zostanie magazyn farb i lakierów (ok. 20 m2), oddzielone ścianą działową pomieszczenie lakierni z suszarnią (ok. 90 m2), oraz pomieszczenie sprężarkowni (ok. 18 m2). Pozostałą część stanowić będzie powierzchnia produkcyjna pod nowe maszyny i urządzenia. W ramach budowy budynku produkcyjnego. W ramach budowy hali produkcyjnej. Wykonawca będzie zobowiązany do wybudowania dodatkowego wolnostojącego budynku kotłowni, który przeznaczony będzie wyłącznie do umieszczenia kotła centralnego ogrzewania (ok. 40 m2).

5 Hala zostanie wybudowana bez barier dla osób niepełnosprawnych, w hali powstaną np. toalety dla osób niepełnosprawnych. II Budowa zaplecza socjalno biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami Poza budynkiem produkcyjnym wzniesiona będzie powierzchnia socjalno biurowa o łącznej powierzchni około 162 m2. W ramach prac wykończeniowych nastąpi, montaż ścianek działowych wraz z izolacją z wełny mineralnej, malowanie ścian wewnętrznych, obłożenie glazurą wszystkich ścian pomieszczeń sanitarnych i szatni oraz wykonanie fartucha z glazury w kuchni, montaż sufitów podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach w części socjalno biurowej; ułożenie płytek gresowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, szatni, jadalni i ciągach komunikacyjnych; montaż drzwi wewnętrznych, montaż drzwi stalowych wewnętrznych, wycieraczka z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych, wyposażona w aluminiowe grzebyki czyszczące, zagłębiona w podłożu. III Budowa podjazdów przed halą IV Utwardzenie terenu V Ogrodzenie i bramy wjazdowe 4. Termin realizacji inwestycji: Termin oddania inwestycji budowlanej nieprzekraczalnie do : r. 5. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Dostawcy, którzy: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykazali się realizacją w generalnym wykonawstwie w okresie ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert) obiektów o wartości netto powyżej zł każdy. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową i budowlano-wykonawcza oraz przedmiarem robót ( kosztorysem ślepym ) dostępnymi w siedzibie Zamawiającego. Jako potwierdzenie spełnienia tego kryterium podpisany zostanie stosowny protokół z odbioru kopii dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Oferent jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty z punktu 6 niniejszego zapytania, poza punktem a) wypełniony formularz oferty, przed otrzymaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia od

6 Zamawiającego. Zamawiający może warunkowo odstąpić od żądania tych dokumentów ale tylko do momentu złożenia oferty. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, f) wykaz oddanych do użytku w generalnym wykonawstwie inwestycji w okresie ostatnich pięciu lat /licząc wstecz od terminu składania ofert, o wartości netto powyżej zł każdy, według załącznika nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że obiekty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje), g) polisę ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzenia robót budowlano-montażowych o wartości minimum mln zł, h) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentu rejestracyjnego, i) zobowiązanie według załącznika nr 3.

7 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: Rafał Cebula: tel Wojciech Woliński: tel Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SZ wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania pisemnego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 8. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres minimum 90 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń (lub ich kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub przez notariusza) będzie przez Zamawiającego wykluczony, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SZ. Oferty nie spełniające wymagań określonych w SZ zostaną odrzucone.

8 Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy zadrukowane strony. Wszystkie strony oferty oraz miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z pieczątką Wykonawcy i oznaczonych wyłącznie w następujący sposób: dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania płyt warstwowych Termin złożenia ofert upływa dnia 08/03/2013 o godz Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faxem nie będą traktowane jako oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08/03/2013 o godz w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oferty wycofane nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 11. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca składa ofertę na wykonanie wszystkich prac w oparciu o zweryfikowaną przez siebie dokumentację projektową oraz zweryfikowany przez siebie przedmiar robót. Oferta winna zawierać cenę oferty (ofertową) sporządzoną wg zasad jw. wraz ze szczegółowymi kosztorysami robót oraz harmonogramem.

9 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Data wyboru oferenta. Główne kryteria wyboru / waga kryterium: Cena / 75% Doświadczenie w wykonywaniu inwestycji (ilość wykonanych inwestycji o wartości minimum PLN w ostatnich 5 latach ) / 10% Dodatkowe kryteria wyboru : Warunki płatności / 5% Gwarancja /10% Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad: a) kryterium: cena minimalizacja K 1min K = x 100 x waga kryterium K 1of K 1 min - najniższa oferta z rozpatrywanych ofert, K 1 of - badana oferta, b) kryterium: doświadczenie, gwarancja maksymalizacja K 1of K = x 100 x waga kryterium K 1max K 1 max - najwyższa oferta z rozpatrywanych ofert, K 1 of - badana oferta, c) kryterium: warunki płatności: 0% - Termin płatności od dnia wystawienia faktury do 30 dni 5% - termin płatności od dnia wystawienia faktury powyżej 30 dni. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zadąć udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie powoduje że ofertę uznaje się za odrzuconą. 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SZ kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy z

10 Zamawiającym na warunkach nie gorszych niż zaakceptowanej ofercie. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji tylko z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 15. Pozostałe informacje: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawca powoła kierownika budowy oraz poniesie wszystkie koszty z jego zatrudnieniem na czas realizacji budowy. W gestii Zamawiającego pozostaje powołanie inspektora nadzoru budowlanego. Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w celu uzyskania przez Wykonawcę dostępu do przyłączy niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. prąd, woda, gaz). Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt wykonać wszystkie niezbędne przyłącza do realizacji zamówienia. W umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą zostaną uwzględnione zapisy dotyczące kar umownych: - za opóźnienia w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (za każdy dzień zwłoki minimum 0,1%) - za rezygnację z realizacji prac budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (20% wartości netto kontraktu). Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz na 1 miesiąc. Każdorazowo, do wystawienia faktury, niezbędne będzie podpisanie protokołu częściowego odbioru robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru i dostawy materiałów oraz siły roboczej do wykonania prac określonych w punkcie 3 (od II do V). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru i dostawy materiałów oraz siły roboczej do wykonania prac określonych w punkcie 3 (od II do V).

11 Załącznik nr 1 do SZ - Formularz oferty Data: (pieczęć Wykonawcy) WRS Design s.c. Wojciech Woliński, Rafał Cebula Piątek ul. Zgierska 5 Tel: Fax: OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie ofert opublikowanego: w... na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH 1. Oferujemy wykonanie robót i usług budowlanych oraz montażowych według projektu budowlanego za cenę :. zł netto + VAT, złotych brutto (słownie: złotych brutto). Na oferowaną cenę składają się następujące elementy: Nazwa zadania Cena netto Cena brutto Cena słownie Budowa hali produkcyjnej Budowa zaplecza socjalno biurowego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami Budowa podjazdów przed halą Utwardzenie terenu Ogrodzenie i bramy wjazdowe RAZEM 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz SZ i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków.

12 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SZ. 5. Oferowany termin wykonania robót to..., a okres gwarancji na wykonane roboty... lat. Termin płatności po odbiorach cząstkowych to.. dni. 6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej z następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Załącznikiem do niniejszej oferty jest szczegółowy kosztorys ofertowy robót budowlanych. 8. Oświadczamy, że załączony szczegółowy kosztorys ofertowy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a ceny jednostkowe zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 SZ - Instrukcja dla Wykonawców. 11. Termin ważności oferty wynosi :. dni. 12. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

13 Załącznik nr 2 do SZ Wykaz zrealizowanych inwestycji (pieczęć Wykonawcy) Data:. Wykaz oddanych do użytku w ciągu ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert) obiektów przemysłowych lub innych o wartości netto powyżej zł każdy. Lp. Nazwa obiektu i adres Data rozpoczęcia Data zakończenia Wartość netto zadania Kubatura w m 3 Pow. całk. w m 2 realizacji realizacji inwest. w zł Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

14 Załącznik nr 3 do SZ Zobowiązanie zachowania poufności W związku z przygotowaniem przez naszą firmę oferty do postępowania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH zobowiązujemy się jak poniżej 1. Zobowiązujemy się traktować ujawnioną nam dokumentację techniczną oraz wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z przygotowaniem przez nas ww. oferty jako tajemnicę handlową i wykorzystywać je jedynie w celu przygotowania naszej oferty skierowanej do WRS Design oraz ewentualnej przyszłej współpracy i nie ujawniać ich osobom trzecim, ani osobom z naszej firmy, które nie są bezpośrednio zaangażowane w pracę nad ofertą. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników naszej firmy. 2. Wraz ze złożeniem oferty lub wraz z podjęciem decyzji o rezygnacji ze składania oferty zobowiązujemy się nie udostępniać otrzymanej dokumentacji i wszelkich innych materiałów związanych z niniejszym zamówieniem osobom trzecim zarówno w trakcie realizacji zamówienia jak i po jego zakończeniu. Miejscowość, Data Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę usług katalogowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo