WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:"

Transkrypt

1 ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: Katowice, ul. Obroki 140), wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem , kapitał zakładowy w wysokości zł., NIP , REGON , o Zarządzie Spółki w składzie: Andrzej Malara Prezes Zarządu, Robert Potucha Wiceprezes Zarządu, Prokurent Ilona Jarząbek, do reprezentacji którego uprawnieni są dwaj członkowie zarządu lub przynajmniej jeden z nich łącznie z prokurentem zwanym dalej Zamawiającym -a-... z siedzibą... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie......, Wydział... pod numerem.../wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.,którą reprezentują:... zwaną dalej Wykonawcą zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego (nr postępowania ZP/03/2015) o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego w Katowicach przy ul. Obroki 140. Zakres robót obejmuje m.in: zmianę sposobu użytkowania istniejącej części hali magazynowej nr 4 na zaplecze sportowo rekreacyjne obejmujące korty do squasha wraz z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczeniami siłowni. Zaplecze sportowo rekreacyjne będzie wyodrębnione od istniejącej hali nr 4 za pomocą ściany oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI 60. Od wewnątrz przewiduje się wykonanie izolacji termicznej w postaci wełny mineralnej gr 10 cm i płyty gipsowo kartonowej na ruszcie stalowym oraz sufit podwieszony do konstrukcji dachu za pomocą linek stalowych, ocieplony wełną mineralną. Wewnątrz obiektu przewiduje się realizację kortów do gry w squasha, pomieszczeń siłowni oraz szatni (męskiej i damskiej) wraz z węzłami sanitarnymi. Istniejące ściany zewnętrzne hali należy docieplić wełną mineralną i wykończyć od wewnątrz płytami gipsowo kartonowymi. Ponadto należy wykonać wiatrołap. Powierzchnia zabudowy zaplecza sportowo rekreacyjnego wynosi: 444,4 m2. Całość inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem i dokumentacją budowlaną, która zawiera szczegółowy opis i zakres całej inwestycji, sporządzoną przez mgr inż. architekta Jerzego Makowskiego, inż. Barbarę Lędzką, inż. Eugeniusza Lizończyka, inż. Piotra Plenia (pracownia architektoniczna Jerzy Makowski z siedzibą w Jaworznie). Do obowiązków Wykonawcy należy także uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, zgód, pozwoleń i decyzji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego. 2. Roboty zostaną wykonane wg specyfikacji zamówienia oraz dokumentacji projektowej. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 1

2 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa 2 ust. 5 niniejszej umowy. 5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 2 brutto:... zł, słownie złotych:.... w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj.:... zł, słownie złotych:.... netto:... zł, słownie złotych: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT w wysokości 23%, robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników, płatnych prób i badań pomiarów i odbiorów technicznych, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu

3 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych", o których mowa 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w 12 ust. 6 niniejszej umowy Rozliczanie robót odbędzie się dwóch częściach: a) I część- po wykonaniu 50% zakresu rzeczowego przewidzianych robót budowlanych, b) II część po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru robót częściowego i odpowiednio końcowego. 1. Potwierdzenie wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia następuje protokołem odbioru. Podpisany protokół stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę stosownej faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę w terminie określonym w ustawie, przy czym faktura za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia powinna być wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zaplecza sportowo - rekreacyjnego na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT. 3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w 14 umowy. 4. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 5. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich roboty budowlane następować będą bezpośrednio z Zamawiającym na zasadzie art Kodeksu cywilnego w związku z art Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Zamawiający będzie zobowiązany regulować należności, wynikające z faktur Podwykonawców, wystawionych względem Wykonawcy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę względem Zamawiającego. Wykonawca obowiązany będzie wskazać wraz z fakturą zakres i wartość robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz numer konta Podwykonawcy, na który ma zostać uregulowana płatność (dane zgodne z fakturą wystawioną przez Podwykonawcę) oraz załączyć kserokopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę (potwierdzonej za zgodność z oryginałem). W takim przypadku faktura częściowa i końcowa zostanie pomniejszona o płatności dokonane przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawców. 6. Na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony wraz z fakturami, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie dokonanych płatności na rzecz Podwykonawców, zawierające kwoty i beneficjentów płatności, w terminie 5 dni roboczych licząc od daty dokonania przez Zamawiającego tych płatności. 7. Wykonawca pod rygorem odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest uzyskać zgodę Podwykonawcy na zapłatę należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego (art Kodeksu cywilnego). 8. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami za media. Faktura będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 3

4 9. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: - rozpoczęcie w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy. - zakończenie całości robót i odbiór do dnia r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia r. 2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 10 ust. 4 niniejszej umowy. 3. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu; d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; g) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 2. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej Kierownikiem budowy jest:..., posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnień: Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 4

5 3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: , tel.... Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz z późn. zm). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy. 2. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych pełnić będzie architekt Jerzy Makowski Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt: a) zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na drogach wewnętrznych Inwestora (teren bazy przy ul. Obroki 140 w Katowicach; b) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i przedłożyć mu projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy ma prawo wniesienia zastrzeżeń, które Wykonawca powinien uwzględnić. Jeżeli zamawiający nie wniesie zastrzeżeń w terminie wskazanym wyżej uważa się, że ich nie wnosi i akceptuje przedłożony projekt umowy. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej, powinna być zgodna z postanowieniami specyfikacji zamówienia, niniejszej umowy i przepisami powszechnie obowiązującymi. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 2. Wykonawca, w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Postanowienia te mają zastosowanie również do zmian zawartej umowy. 3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poza projektem umowy, zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mają postanowienia ust. 1 dot. wykonawcy. 4. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty 5

6 Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art Kodeksu Cywilnego. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawców. W przeciwnym razie Podwykonawcy nie mogą być wprowadzeni na plac budowy. 6. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie. 7. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych Podwykonawców w umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach umowy. 8. Wykonawca zapewni ustalenia w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady jaki jest Wykonawcy wobec Zamawiającego Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru. 3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego. 4. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 6. Termin usuwania wad wskazanych w trakcie odbioru przez Zamawiającego wynosi 7 dni Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 3-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi i gwarancji jakości obowiązany jest do zgłoszenia stosowanej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady, chyba, że przepisy Kodeksu cywilnego przewidują termin korzystniejszy dla Zamawiającego. 4. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację: a) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia, b) w innych przypadkach w ciągu 5 dni roboczych. 5. Po bezskutecznym upływie terminów jw. reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 6. W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w okresie 5 (słownie: pięć) dni roboczych od daty pisemnego o niej powiadomienia, chyba, że strony ustalą inny termin. 7. Strony dokonają przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu ostatnich 4 (słownie: czterech) tygodni przed upływem terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji. Na dzień przeglądu 6

7 pogwarancyjnego, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzień ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzone świadectwo/protokół wykonania obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, niezgodnie z projektem budowlanym, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie; 7

8 c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu,, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości:... zł słownie złotych: Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w 10 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3-letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w 4 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 8

9 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie VIII. specyfikacji zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 9 a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; e) za brak zgłoszenia Podwykonawców Zamawiającemu - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek braku zgłoszenia Podwykonawcy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości ,00 zł oraz dowodu opłacenia polisy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokument dotyczący odnowienia i opłacenia polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy OC. 4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia opłacając składkę ubezpieczeniową z płatności należnych Wykonawcy. 16 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

10 18 Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 10

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo