PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o Olkusz, ul lecia 13. Branża: Budowlana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul. 1000-lecia 13. Branża: Budowlana"

Transkrypt

1 PROJEKT ROZBIÓRKI Obiekt: Rozbiórka obiektów stanowiących przeszkody lotnicze dla projektowanego lądowiska dla śmigłowców na terenie szpitala w Olkuszu Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o Olkusz, ul lecia 13 Branża: Budowlana Projektant: inż. Jadwiga Polańska nr upr. 130/82 Data: Październik 2013

2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki obiektów stanowiących przeszkody lotnicze dla projektowanego lądowiska dla śmigłowców na terenie szpitala w Olkuszu, ul lecia 13 na działce nr ewid. 3688/76. Do rozbiórki przeznaczone są: budynek magazynowy wraz z wiatą byłym składem opału, budynek magazynu tlenu oraz komin na budynku kotłowni. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Zamawiającego; Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowych budynków będąca częścią opracowania; Wizja lokalna połączona z oględzinami elementów konstrukcyjno-budowlanych przeprowadzona we wrześniu 2013 r.; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Polskie Normy budowlane i aktualna literatura techniczna 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 3.1 Budynek magazynowy do rozbiórki Budynek magazynowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, z dachem jednospadowym. Gabaryty budynku: B = 9,0m, L = 22,0m, H = 4,8m. Ściany budynku murowane, stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych pokrytych blachą falistą opartych na ścianach zewnętrznych i ramie żelbetowej. Od strony wschodniej do budynku przylega konstrukcja składająca się z 2 ścianek żelbetowych o wysokości ok. 1,3m i rozstawie ok. 9,0m na których wspierają się ramy żelbetowe wieloprzęsłowe, będące pozostałością byłego składu węgla, a obecnie wykorzystywane jako ogrodzenie pojemników na odpady stałe. Na ramach żelbetowych opierają się belki stalowe stanowiące konstrukcję zadaszenia z płyt korytkowych sięgającego do budynku byłej kotłowni na paliwo stałe. Pod zadaszeniem jest dwuteownik I300 podwieszony do ram żelbetowych tor byłego dźwigu służącego do transportu węgla ze składu do budynku kotłowni. Od strony południowej do budynku magazynowego przylega drugi budynek magazynowy o podobnej konstrukcji, ale mniejszych rozmiarach: B = 4,0m, L = 5,4m, H = 2,6m, a także 2 placyki utwardzone otoczone ogrodzeniem z siatki stalowej. W/w obiekty wykazują znaczny stopień zużycia, ale ich stan nie stanowi zagrożenia dla planowanych robót rozbiórkowych. 3.2 Budynek magazynu tlenu do rozbiórki Budynek magazynu tlenu jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, z dachem jednospadowym. Gabaryty budynku: B = 4,6m, L = 9,0m, H = 3,7m. Ściany budynku murowane, stropodach z płyt falistych z eternitu na płatwiach drewnianych i krokwiach stalowych opartych na ścianach zewnętrznych i belce żelbetowej. Poziom podłogi przyziemia jest wyniesiony o ok. 1,2m ponad otaczający teren, a obrys podmurówki jest cofnięty o ok. 1m w stosunku do obrysu przyziemia. Do budynku prowadzą schodki stalowe. Z budynkiem sąsiaduje placyk utwardzony otoczony ogrodzeniem z siatki stalowej na którym znajduje się zbiornik z tlenem. Budynek magazynu tlenu jest w stanie technicznym zadowalającym. Strona 2

3 3.3 Budynek kotłowni komin do rozbiórki Budynek kotłowni jest obiektem jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, z dachem wielospadowym. Całkowite gabaryty budynku to: B = 21,0m, L = 35,5m, H = 6,3m (bez komina). Ściany budynku murowane, stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych opartych na ścianach zewnętrznych i belkach żelbetowych. Budynek kotłowni składa się z 3 części o różnych wysokościach i przeznaczeniach. Część wschodnia o wysokości 6,3m składa się przede wszystkim z pomieszczenia byłej kotłowni na paliwo stałe. Część tego pomieszczenia znajduje się na poziomie zaniżonym o ok. 1m. W pozostałych pomieszczeniach zlokalizowano agregaty prądotwórcze, hydrofornię, kotłownię gazową i skład oleju opałowego. Pod składem oleju znajduje się podpiwniczenie, do którego prowadzą schody z kotłowni. Część zachodnia o wysokości ok. 4,0m jest wykorzystywana głównie jako warsztaty naprawcze ambulansów, które zajmują 1 większą halę i 2 mniejsze pomieszczenia. W pozostałych pomieszczeniach zlokalizowano wymiennikownię, zbiorniki wody ciepłej, szatnie i sanitariaty. W części północnej o wysokości 4,6m znajduje się prosektorium. Ta część budynku jest poza przyjętym zakresem inwentaryzacji. Od strony zachodniej do budynku kotłowni przylega niewielki budynek magazynowy murowany o wymiarach: B = 4,0m, L = 4,6m, H = 3,4m W środkowej części przy ścianie w osi podłużnej budynku zlokalizowany jest nieużywany obecnie komin byłej kotłowni na paliwo stałe. Komin ten jest przeznaczony do rozbiórki. Komin murowany z cegły pełnej ma przekrój prostokątny i wymiary zewnętrzne poziome u nasady: 2,3m x 3,5m. Wysokość komina ponad poziomem terenu wynosi ok. 29,6m, a ponad poziomem dachu kotłowni ok. 23,3m. Przekrój poziomy komina jest stały do wysokości ok. 15,5m nad poziomem terenu, a powyżej ulega zwężeniu w sposób liniowy aż do wierzchołka. Komin jest wyposażony w stopnie włazowe oraz obręcze. Budynek kotłowni jest w stanie zużycia wymagającym remontu, ale stan głównych elementów konstrukcyjnych nie stanowi zagrożenia dla planowanych robót rozbiórkowych. W szczególności komin jest w stanie zadowalającym. 4. OPIS SPOSOBU I ZAKRESU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 4.1 Metoda rozbiórki Rozbiórkę budynków magazynowych należy prowadzić mechanicznie, a częściowo ręcznie. Rozbiórkę komina murowanego należy prowadzić ręcznie z pomostów wykonanych na rusztowaniu ustawionym wokół komina na dachu budynku kotłowni z wrzucaniem urobku do komina. 4.2 Przygotowanie terenu Teren wokół rozbieranego komina i budynków magazynowych należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi w promieniu 20m. Wzdłuż ogrodzenia ustawić tablice ostrzegawcze z napisem Rozbiórka komina. Prace na wysokości. Zakaz przebywania osób i maszyn bez upoważnienia". Należy odgruzować czopuch i wykonać otwór do usuwania gruzu z wnętrza komina. Otwór powinien mieć szerokość ok. 1,2m i wysokość ok. 2m, aby umożliwić usuwanie gruzu za pomocą małej koparki z osprzętem podsiębiernym. Otwór wykonać od strony pomieszczenia byłej kotłowni węglowej. Pomieszczenie należy uprzątnąć by umożliwić wygodny dojazd i operowanie sprzętem. Na dachu kotłowni wokół komina w odległości 6m należy wykonać daszki ochronne o wysokości min. 2,4m i nachylone pod kątem 45 w stronę komina. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty, np. deskowanie pełne z desek o grubości 25mm. W pomieszczeniach byłej kotłowni i warsztatów należy podstemplować strop w miejscach ustawienia rusztowań na dachu budynku. Przed rozpoczęciem rozbiórki budynków magazynowych należy odłączyć zasilanie elektryczne w sposób trwały w rozdzielni głównej. Z budynków magazynowych i z terenów utwardzonych przeznaczonych do rozbiórki należy usunąć wszelkie przechowywane tam przedmioty, a w szczególności butle z tlenem, zbiornik tlenu oraz pojemniki na odpady. Do robót rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę Strona 3

4 4.3 Wchodzenie na rusztowanie Do wchodzenia na rusztowanie mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający badania wysokościowe i przeszkoleni do prac wysokościowych. Pracownicy winni być zaopatrzeni w wygodne ubranie robocze z kieszeniami na narzędzia, kask, rękawice ochronne, buty z podeszwą antypoślizgową, szelki bezpieczeństwa Basic plus", linkę z amortyzatorem, zatrzaśniki, blokady do lin stalowych, gogle nieparujące. Pracownik wchodzący na komin winien być cały czas przypięty do liny bezpieczeństwa i powinien mieć stale 3 punkty oparcia. 4.4 Transport pionowy materiałów i narzędzi Materiały i narzędzia transportować za pomocą wciągarki elektrycznej zamocowanej na dole. Do rusztowania na górze przymocować zblocze na wsporniku. Elementy konstrukcyjne i materiały na rusztowania winny być pewnie zamocowane do haka liny transportowej, by nie było możliwości ich zaklinowania. Wszystkie elektronarzędzia i narzędzia ręczne transportować w specjalnych workach. 4.5 Sposób wykonywania rozbiórki Rusztowania zewnętrzne wykonać z typowych elementów rurowych stalowych ustawionych na dachu budynku wokół komina i kotwionych do trzona murowanego komina. Komin należy rozbierać ręcznie za pomocą elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Fragmenty muru złożone najwyżej z 4-ch do 6-ciu cegieł zrzucać do wnętrza komina. Przed rozpoczęciem rozbiórki osoba nadzorująca prace winna sprawdzić czy we wnętrzu komina lub przed otworem służącym do usuwania gruzu nie znajdują się inne osoby. Przed zakończeniem pracy na szczycie komina sprawdzić czy usunięto wszystkie luźne lub odspojone fragmenty muru. Usuwanie gruzu z wnętrza komina prowadzić po całkowitym zaprzestaniu prac rozbiórkowych i zejściu pracowników z komina. Wchodzenie pracowników do wnętrza komina należy ograniczyć do minimum. Proponuje się w tym celu usuwanie gruzu z wnętrza komina za pomocą małej koparko-ładowarki z łyżką podsiębierną. Warstwa nagromadzonego we wnętrzu komina gruzu nie powinna być większa niż 1,50 m. 4.6 Transport poziomy gruzu Gruz zrzucany do wnętrza komina przez robotników znajdujących się na jego szczycie jest wybierany poprzez otwór u podstawy komina w pomieszczeniu byłej kotłowni za pomocą małej koparko-ładowarki i wrzucany do kontenerów znajdujących się na zewnątrz budynku lub bezpośrednio do samochodów samowyładowczych. Kontenery po napełnieniu będą odbierane przez specjalistyczną firmę która dokona utylizacji gruzu. Budowa powinna być zaopatrzona w co najmniej 2 kontenery o wymiarach 3,6mx1,8mx1,2m. 4.7 Rozbiórka budynków Należy zachować następującą kolejność robót rozbiórkowych: Sprawdzić czy od budynku odłączono wszystkie media (ewentualnie odłączyć), Usunąć pozostawione w budynkach wszelkie przedmioty, Usunąć i zutylizować płyty azbestowo-cementowe Rozebrać pokrycie blachą i obróbki blacharskie, Rozebrać konstrukcję żelbetową stropodachów i elementy stalowe za pomocą przystosowanej do tego celu koparki; Wymontować okna, drzwi, bramy i podłogi, Zwalić przy pomocy przystosowanej do tego celu koparki lub spychacza pozostałą konstrukcję murowaną budynków oraz ramy żelbetowe, Rozebrać ogrodzenia z siatki stalowej i rozebrać utwardzenie terenów ogrodzonych; Rozebrać ściany fundamentowe do głębokości ok. 60cm; Elementy metalowe (kratownicę, dwuteowniki, bramy) przeznaczyć na złom; Elementy drewniane przeznaczyć na opał; Pozostały gruz załadować mechanicznie na wywrotki i poddać recyklingowi, Uprzątnąć i wyrównać teren po rozebranych obiektach. Strona 4

5 5. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie i winni być przeszkoleni. Fakt przeszkolenia w zakresie BHP winien zostać udokumentowany podpisami pracowników w dzienniku budowy. Instruktaż BHP należy przeprowadzać codziennie przed rozpoczęciem pracy. Pracownicy powinni posiadać ochronne ubrania robocze i odpowiedni sprzęt zabezpieczający. Wokół komina wygrodzić strefę ochronną o promieniu 20m i oznakować ją tablicami ostrzegawczymi. Należy zapewnić stały dozór w czasie wykonywania prac rozbiórkowych i łączność pomiędzy pracownikami i osobą nadzorującą (telefony komórkowe, radiotelefony,) Należy ustalić sygnały ostrzegawcze dla pracowników (trąbka, gwizdki, dzwonki). Na komin nie wolno wchodzić przy wietrze o szybkości przekraczającej 8m/s ( co odpowiada szybkości ok. 29km/h ), podczas deszczy i burzy. W razie zmiany pogody w czasie wykonywania rozbiórki pracę należy przerwać, usunąć poluzowane fragmenty muru, sprzęty i narzędzia i zejść z rusztowania. Do wchodzenia na rusztowanie mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający badania wysokościowe i przeszkoleni do prac wysokościowych. Pracownicy winni być zaopatrzeni w wygodne ubranie robocze z kieszeniami na narzędzia, kask, rękawice ochronne, buty z podeszwą antypoślizgową, szelki bezpieczeństwa Basic plus", linkę z amortyzatorem, zatrzaśniki, blokady do lin stalowych, gogle nieparujące. Pracownik wchodzący na komin winien być cały czas przypięty do liny bezpieczeństwa i powinien mieć stale 3 punkty oparcia Strona 5

6 6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Widok komina Strona 6

7 Fot.2. Pomieszczenie kotłowni widok na ścianę komina Fot.3. Budynek kotłowni Strona 7

8 Fot.4. Budynek kotłowni Fot.5. Były skład węgla i zadaszenie wciągnika Strona 8

9 Fot.6. Budynek magazynowy Fot.7. Budynek magazynowy Strona 9

10 Fot.8. Magazyn tlenu Fot.9. Magazyn tlenu Strona 10

11 INFORMACJA BIOZ Obiekt: Rozbiórka obiektów stanowiących przeszkody lotnicze dla projektowanego lądowiska dla śmigłowców na terenie szpitala w Olkuszu Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o Olkusz, ul lecia 13 Branża: Budowlana Projektant: inż. Jadwiga Polańska nr upr. 130/82 Data: Październik 2013 Strona 11

12 1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW rozbiórka ręczna trzonu komina; rozbiórka zadaszenia wciągnika, rozbiórka pokrycia dachów budynków magazynowych, rozbiórka konstrukcji dachów budynków, rozbiórka pokrycia dachu magazynu tlenu z płyt azbestowo-cementowych, rozbiórka żelbetowej ramy składu opału, mechaniczne wyburzenie ścian murowanych budynków, demontaż ogrodzeń z siatki stalowej; rozbiórka posadzek i terenów utwardzonych; usunięcie gruzu pochodzącego z rozbiórki, wyrównanie i uporządkowanie terenu. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH budynek kotłowni/prosektorium wraz z kominem; budynek magazynowy wraz ze składem opału i terenami utwardzonymi; budynek magazynu tlenu wraz z ogrodzeniem zbiornika tlenu; 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA I LUDZI komin kotłowni przeznaczony do wyburzenia; pokrycie budynku magazynu tlenu z płyt azbestowo-cementowych, konstrukcja dachów budynków przeznaczonych do wyburzenia 4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA możliwość upadku pracowników z wysokości, możliwość upadku narzędzi lub elementów konstrukcji z wysokości, możliwość spadania gruzu na teren wokół komina; możliwość przewrócenia się rusztowania; możliwość załamania się fragmentów dachu w czasie rozbiórki pokrycia, możliwość zawalenia się fragmentów konstrukcji na znajdujących się poniżej pracowników 5. WSKAZANIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Przed przystąpieniem do robót należy poinstruować pracowników o istniejących zagrożeniach. Strona 12

13 6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. Ogrodzenie terenu rozbiórki; Oznakowanie tablicami i taśmami ostrzegawczymi, Wykonanie otworu w cokole pozwalającego usuwać gruz z wnętrza komina bez wchodzenia do wnętrza, Stały nadzór i łączność między pracownikami i osobą nadzorującą roboty, Przerywanie robót przy złych warunkach atmosferycznych. Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać w odzieży roboczej, w mocnych rękawicach, w solidnych butach ochronnych (zabezpieczających przed zgnieceniem palców i przebiciem stopy gwoździem ) i w kaskach. Rozbiórkę i usunięcie płyt azbestowo-cementowych zlecić uprawnionemu przedsiębiorstwu. Ściany murowane i stropy żelbetowe rozebrać mechanicznie by nie dopuścić do zawalenia się konstrukcji na pracujących pod nią lub na niej ludzi. Strona 13

14

15

16

17

18

19

20

21

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo