I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany"

Transkrypt

1 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ ; NIP TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH, WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZENIEM PLACU MANEWROWEGO, UZBROJENIEM TERENU ORAZ ODWODNIENIEM NA TERENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH PRZY UL. BEMA 2a W OŚWIĘCIMIU Na działkach nr 66/2; 66/25; obr. Zaborze Miasto oraz 20/7; 20/20 Oświęcim Miasto STADIUM INWESTOR BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA z o.o. UL. BEMA 2A OŚWIĘCIM FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO DARIUSZ OBSTARCZYK UL. CEGLANA OŚWIĘCIM PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: Architektura: mgr inŝ. Urszula Kowynia Upr. w spec. arch.. 2/94 B-B Konstrukcja: inŝ. Janusz Baran Upr. w spec. konstr. 45/2002 inŝ.. Mariusz Kułas Upr. w spec. konstr. MAP/0026/PWOK/05 Kanalizacja inŝ. Łukasz Buczek Upr. w spec. inst. sanit. 6/200 inŝ. Agnieszka GiŜycka Upr. w spec. inst. sanit. MAP/042/PWOS/ WRZESIEŃ

2 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu ZAWARTOSĆ I. Projekt zagospodarowania terenu II. Projekt architektoniczno budowlany - 2 -

3 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Spis treści. Dane ogólne... Inwestor..2. Biuro projektowe... Podstawa formalno-prawna..4. Cel i zakres opracowania..5. Materiały wyjściowe. 2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania. 2.. Opis stanu istniejącego Dane ewidencyjne. 2.. Opis zamierzenia projektowego Planowane zagospodarowanie Hala garaŝowa: Plac utwardzony 2... Odwodnienie terenu - kanalizacja opadowa Miejsca postojowe Zaopatrzenie w media, sieci uzbrojenia podziemnego Dane liczbowe bilans terenu: 2.4. Zgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 2.5. Elementy ochrony środowiska informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska Uzgodnienia 2.7. Geotechniczne warunki posadowienia Zabezpieczenie p. poŝarowe budynku Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Część rysunkowa. Orientacja Rys. Nr Projekt zagospodarowania terenu skala :

4 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu. Dane ogólne. Inwestor. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bema 2A Oświęcim 2. Biuro projektowe. Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk ul. Ceglana, Oświęcim. Podstawa formalno prawna opracowania. - Umowa P /U/02/0 z dnia r - Decyzja nr 76/200 o Warunkach Zabudowy znak: GA.IV.7-54/0 z dnia r. wydana przez Prezydenta Miasta Oświęcim. 4. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany hali garaŝowej dla pojazdów specjalistycznych będących na wyposaŝeniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Bema w Oświęcimiu. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu działek nr 66/2; 66/25; obr. Zaborze Miasto oraz 20/7; 20/20 Oświęcim Miasto, na których zaprojektowano lokalizację hali garaŝowej, placu utwardzonego przed garaŝami wraz z odcinkiem kanalizacji opadowej, wewnętrznej linii zasilającej zespół garaŝowy oraz 0 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 5. Materiały wyjściowe, podstawa opracowania. - Informacja i uzgodnienia z Inwestorem - Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie - Aktualizacja mapy zasadniczej terenu - Pismo ZUK Sp. z o.o. nr CZ/06/0 z dnia r, w sprawie włączenia instalacji elektrycznej wiaty do wewnętrznej instalacji elektrycznej Zakładu, oraz zgody na włączenie odwodnienia do kanalizacji ZUK. - Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 2 kwietnia 2002 r. z późn. zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Ustawa z dn r. Prawo Budowlane - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia lipca 200 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Rozporządzenie MSWiA z dn r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego. - Dokumentacja geotechniczna terenu, będąca w posiadaniu Inwestora, opracowana przez GEOBIT mgr inŝ. Michał Potempa

5 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 5 -

6 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2. Opis techniczny. 2.. Opis stanu istniejącego. W zachodniej części miasta Oświęcim, połoŝony jest teren ogrodzony, zagospodarowany, na uŝytkowany przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu. Od zachodu działki graniczą z ul. Bema i terenami zabudowy wielorodzinnej, od wschodu oraz północy sąsiaduje z terenami zieleni rekreacyjnej, a do strony południowej z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na działkach uŝytkowanych przez Inwestora zlokalizowane są budynki hali warsztatowej, budynek administracyjno socjalny, wiaty stalowe do gromadzenia materiałów sypkich oraz sprzętu, drogi i place manewrowe. W terenie brak jest hali przeznaczonej do garaŝowania specjalistycznego sprzętu i samochodów ZUK. Działka posiada ukształtowany wewnętrzny układ komunikacyjny połączony z istniejącym wjazdem z ulicy Bema. Wewnętrzna droga dojazdowa posiada nawierzchnię asfaltobetonową. Działki są ogrodzone i uzbrojone. Jest to teren o nieznacznej róŝnicy poziomów i niwelecie opadającej w kierunku wschodnim. Projektowana hala garaŝowa połoŝona będzie w miejscu istniejącego trawnika, z południowej strony istniejącej wiaty na sprzęt, która została wybudowana w ostatnich latach. W rejonie planowanej inwestycji występują następujące urządzenia zbrojenia podziemnego: - Sieć energetyczna wewnętrzne sieci energetyczne oświetlenia terenu oraz zasilanie wiaty sprzętowej. - Sieć kanalizacji deszczowej istniejące odwodnienie terenu, przebiega po północnej stronie terenu, na którym planowana jest inwestycja. Ponadto inwestor jest w posiadaniu projektu odcinka kanalizacji opadowej, która będzie budowana wzdłuŝ wewnętrznej drogi dojazdowej. Kanalizacja będzie budowana w ramach budowy drogi p. poŝarowej w kierunku ul. Olszewskiego, na którą Zakład Usług Komunalnych posiada ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę. - sieć wodociągowa odcinek wodociągu przebiega z zachodniej strony terenu i nie koliduje z inwestycją. Przebiegające w terenie uzbrojenie terenu nie koliduje z planowaną budową. Teren Zakładu nie jest objęty ochroną Państwowej SłuŜby Ochrony Zabytków. Działki nie leŝą w strefie oddziaływania szkód górniczych. Działki połoŝone są poza strefą oddziaływania obszaru Natura Działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim Dane ewidencyjne. Lokalizacja budynku: Parc. Nr 20/20 obr. Oświęcim; 66/25 obr. Zaborze Lokalizacja placów manewrowych: Parc. Nr 20/20; 20/7 Obr. Oświęcim; 66/25; 66/2 obr. Zaborze. Miejsca postojowe zlokalizowane będą na działce nr 20/20 obr. Oświęcim Działki są własnością Inwestora. Zestawienie działek sąsiadujących: Parc. nr: 70/; 66/2 obr. Zaborze

7 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2.. Opis zamierzenia projektowego Planowane zagospodarowanie. Inwestor planuje budowę hali garaŝowej dla pojazdów specjalistycznych, które są na wyposaŝeniu Zakładu Usług Komunalnych. Hala usytuowana będzie we wschodniej części zaplecza ZUK przy ul. Bema 2a, w miejscu obecnego zieleńca, w sąsiedztwie wiaty stalowej przeznaczonej dla przechowywania sprzętu. Jako dojazd do garaŝu, wykonany będzie plac utwardzony kostką brukową betonową, połączony z wewnętrzną drogą Zakładu. Plac będzie nawiązywał wysokościowo do istniejącego placu manewrowego przed usytuowaną w sąsiedztwie wiatą stalową. W ramach inwestycji, przewiduje się wykonanie na terenie Zakładu dodatkowych 0 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które usytuowane będą w południowej części działki, w sąsiedztwie budynku administracyjno socjalnego. Miejsca postojowe utwardzone będą kostką brukową betonową grub. 8 cm. Planowana budowa nie zmienia zasadniczo sposobu uŝytkowania działki, uŝytkowanej jako teren o zabudowie przemysłowej. Dojazd do hali garaŝowej zapewniony jest poprzez istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny, który nie ulega zmianie Hala garaŝowa: Hala garaŝowa została zaprojektowana w formie 2 segmentów wykonanych w konstrukcji stalowej, połączonych ze sobą. Segment -szy wybudowany będzie na planie prostokąta, w układzie wschód zachód, prostopadle do wewnętrznej drogi manewrowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie 0,62x,6 m. Hala mieściła będzie 7 boksów garaŝowych, podzielonych ścinkami z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla samochodów cięŝarowych Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości 0,0 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych posadowionych na głębokości, m od poziomu terenu. Pokrycie dachu wykonane będzie z płyt warstwowych PANELTECH powlekanych farbami poliestrowymi, ułoŝonymi na płatwiach stalowych. Ściany osłonowe hali wykonane będą z płyt warstwowych ściennych PANELTECH, grubości 0 cm, podwieszonych na ryglach ściennych z kształtek stalowych. Segment 2-gi wybudowany będzie z południowej strony segmentu -szego i będzie przylegał bezpośrednio do niego. Wybudowany będzie na planie prostokąta, równolegle do wewnętrznej drogi dojazdowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie,82 x 8,0 m. Hala mieściła będzie boksy garaŝowe, podzielone ścinką z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla 2 samochodów oraz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposaŝeniu Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości,20 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych posadowionych na głębokości, m od poziomu terenu. Pokrycie dachu wykonane będzie z płyt warstwowych PANELTECH powlekanych farbami poliestrowymi, ułoŝonymi na płatwiach stalowych. Ściany osłonowe hali wykonane będą z płyt warstwowych ściennych PANELTECH, grubości 0 cm, podwieszonych na ryglach ściennych z kształtek stalowych.. W poszczególnych segmentach zamontowane zostaną drzwi garaŝowe Ŝaluzjowe, uchylne

8 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Fundamenty Pod wiatami zaprojektowano stopy fundamentowe Ŝelbetonowe kielichowe o wymiarach 80x0, posadowione na poduszce z betonu B0 grub. 0 cm, na głębokości, m od projektowanego poziomu terenu. Fundamenty naleŝy wykonać z betonu B20, zbrojonego stalą A-I (StS) oraz A-III (4GS). Przed zasypaniem fundamentów, naleŝy je zaizolować zestawem xabizol R + 2xAbizol P. Dane techniczne projektowanej hali garaŝowej: Segment : Powierzchnia zabudowy hali Pz =,04 m 2 Powierzchnia uŝytkowa hali Pu = 07,24m 2 Kubatura V = 2208,0 m Wysokość hali w świetle konstrukcji: 4,765 m Wysokość hali w kalenicy : 6,970 m Wysokość hali do okapu : 6,060 m Segment 2: Powierzchnia zabudowy hali Pz = 248,90 m 2 Powierzchnia uŝytkowa hali Pu = 25,07 m 2 Kubatura V = 9,0 m Wysokość hali w świetle konstrukcji:,90 m Wysokość hali w kalenicy : 5,870 m Wysokość hali do okapu : 5,720 m Instalacje wewnętrzne. Hala garaŝowa wyposaŝona będzie w instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia miejscowego, oraz w instalację wentylacji grawitacyjnej, zapewniającą,5 krotną wymianę powietrza na godzinę Plac utwardzony Przed wjazdami do hali garaŝowej, zaprojektowano utwardzenie terenu, który będzie pełnił rolę placu manewrowego dla garaŝujących pojazdów. Plac utwardzony będzie kostką brukową betonową grubości 8 cm, ułoŝoną na podbudowie z kruszywa kamiennego. Plac manewrowy połączony zostanie z istniejącym placem przed wiatami oraz nawiązywał będzie wysokościowo do przylegającej drogi wewnętrznej. Projekt zakłada, Ŝe na całej długości przylegającego placu, na zjeździe z drogi wewnętrznej zostanie wykonany krawęŝnik najazdowy. Powierzchnia placu przy segmencie -szym = 590,00 m2 Powierzchnia placu przy segmencie 2 -gim = 46,00 m Odwodnienie terenu - kanalizacja opadowa. Wody opadowe z dachu projektowanej hali garaŝowej oraz z placu manewrowego, odprowadzone będą do projektowanego odcinka kanalizacji opadowej, która włączona będzie do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej odwodnienia terenu Zakładu. Plac manewrowy odwadniany będzie poprzez ukształtowanie nawierzchni ze spadkami i=% w kierunku projektowanych elementów odwodnienia liniowego, które zostanie włączone do sieci kanalizacyjnej poprzez systemowe wpusty deszczowe. Jako miejsce włączenia, wybrano odcinek kanalizacji opadowej, która ma być wybudowana na terenie bazy w ramach budowy nowej drogi p. poŝarowej z wyjazdem w kierunku ul. Olszewskiego. Inwestor jest w posiadaniu pozwolenia na budowę dla tego przedsięwzięcia

9 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Obliczenia ilości wód deszczowych. Powierzchnia dachów : 0,0582 ha Powierzchnia placów utwardzonych : 0,096 ha Ilość wody deszczowej obliczono w oparciu o wzór Q = ϕ x q x F, gdzie: ϕ współczynnik spływu przyjęto: dla drogi 0,9 q natęŝenie deszczu miarodajnego równe 0 dm/s x ha F powierzchnia zlewni Q = 0 x 0,95x 0,0582+0*0,85*0,096 = 7,5 dm /s Kanalizacja deszczowa wykonanie robót. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur grubościennych PVC (SN8) Ø200. Jako odwodnienie liniowe, zaprojektowano korytka FASERFIX-Super 200 z polimerobetonu, z rusztami Ŝeliwnymi typu cięŝkiego. Wpusty naleŝy wykonać jako systemowe w technologii Faserfix, z osadnikami szlamu o głębokości min. 80 cm. Wpusty deszczowe przewiduje się podłączyć przykanalikami ø200 PVC klasy S o spadku 0,5% do studni projektowanych. Przewiduje się, Ŝe projektowane studnie kanalizacyjne wykonane będą z kręgów Ŝelbetonowych prefabrykowanych o średnicy ø000. Studnie D-D, do których podłączone będą rynny dachowe, naleŝy wykonać z jako systemowe, z PCV Ø5. Wody deszczowe z projektowanych studni odprowadzane będą kanalizacją deszczową ø200 PVC (SN8) o spadku zgodnym z profilami. Wszystkie wpięcia kanałów do studni naleŝy włączyć przy pomocy przejść szczelnych dla rur PCV. Szczegóły projektowe kanalizacji opadowej zawarto w załączonych rysunkach Miejsca postojowe. Z południowej strony budynku hali administracyjno socjalnej, wzdłuŝ istniejącej drogi wewnętrznej, z projektowano dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, jako uzupełnienie miejsc istniejących. Miejsca parkingowe wykonane będą w nawierzchni utwardzonej kostką brukową betonową, ułoŝoną na podbudowie z kruszywa kamiennego. Zaprojektowano 0 dodatkowych miejsc postojowych o wymiarach 5x2,5 m, prostopadle do drogi wewnętrznej Zaopatrzenie w media, sieci uzbrojenia podziemnego. Lokalizacja hali garaŝowej nie koliduje z sieciami uzbrojenia podziemnego występującymi w terenie. Nie przewiduje się podłączenia budynków do sieci wodociągowej. Budynek nie będzie podłączony do sieci grzewczej. Wiata stalowa wyposaŝona będzie w instalacje wewnętrzne elektryczne: oświetlenia miejscowego, gniazd wtyczkowych, siły, ochronną przed przepięciami, ochronną przed poraŝeniem prądem oraz odgromową i uziemiającą. Na ścianie budynku, przed bramami, zaprojektowano dodatkowo 5 lamp oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie wiaty stalowej podłączone będzie do wewnętrznej instalacji elektrycznej Zakładu Usług Komunalnych poprzez odcinek kabla energetycznego podłączony do istniejącego w sąsiedztwie złącza elektrycznego. Złącza kablowe dla budynków zaprojektowano jako oddzielne dla obu segmentów. Szczegóły rozwiązania projektowego zawarto w załączonym projekcie instalacji wewnętrznej elektrycznej

10 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2... Dane liczbowe bilans terenu: Powierzchnia działki budowlanej Pd = 0,700 ha Stan istniejący: - Powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty stalowej Pzw = 0,02 ha - Powierzchnia zabudowy istniejącej hali administracyjnej Pzh = 0,045 ha - powierzchnia istniejącego placu utwardzonego Pzp = 0,0500 ha Istniejąca powierzchnia zabudowy razem Pzi = 0,857 ha Stan projektowany: Powierzchnia zabudowy hali garaŝowej powierzchnia projektowanego placu utwardzonego Powierzchnia miejsc postojowych Projektowana powierzchnia zabudowy razem Ogółem powierzchnia projektowanej zabudowy działki Pzw = 0,0582 ha Pzp = 0,0747 ha Pzp = 0,05 ha Pzp = 0,444 ha Pz = 0,0 ha 2.5. Zgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: Wielkość powierzchni zabudowy: Powierzchnia działki budowlanej Pd = 0,700 ha - Powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty stalowej Pzw = 0,02 ha - Powierzchnia zabudowy istniejącej hali administracyjnej Pzh = 0,045 ha - Powierzchnia zabudowy projektowanej hali garaŝowej Pzw = 0,0582 ha Ogółem powierzchnia zabudowy kubaturowej Pz = 0,99 ha Powierzchnia zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni działki objętej analizą wynosi 27,%, co jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej oraz geometria dachu jest zgodna z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy. Inwestycja nie narusza uzasadnionych prawem interesów osób trzecich Elementy ochrony środowiska informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska. Inwestycja polegająca na budowie hali garaŝowej, nie powoduje powstania czynników mogących stanowić zagroŝenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników obiektu oraz posesji sąsiadujących. Strefa oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce inwestora. Przy zachowaniu projektowanej funkcji nie przewiduje się powstawania odpadów i emisji szkodliwych dla środowiska. W budynku nie przewiduje się wykonywania napraw i remontów ani montaŝu urządzeń powodujących powstawanie hałasu przekraczającego dopuszczalne normy poza granicami działki objętej inwestycją. Wody opadowe z dachów hali odprowadzone będą do istniejącej w terenie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej Uzgodnienia Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono: - z Zakładem Usług Komunalnych, w zakresie uzbrojenia terenu będącego w zarządzie ZUK oraz przyłącza energetycznego i odwodnienia, bez uwag

11 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - z Urzędem Miasta Oświęcim w zakresie kanalizacji deszczowej bez uwag - z Enion S.A. bez uwag. Występujące w terenie sieci energetyczne w całości są w zarządzie Inwestora. - z GSG sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu Oświęcim bez uwag - z PW i K Oświęcim bez uwag - z PEC Oświęcim - bez uwag 2.7. Geotechniczne warunki posadowienia. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w terenie i sporządzonej na potrzeby Inwestora przez GEOBIT mgr inŝ. Michał Potempa, geotechniczne warunki występujące w terenie określa się jako proste. Wody gruntowe występują na głębokości 2, do,7 m. Inwestycja zalicza się do 2-szej kategorii geotechnicznej posadowienia Zabezpieczenie p. poŝarowe budynku. Budynek nie zalicza się do obiektów w których występuje kat. zagroŝenia ludzi ZL. Obiekt projektowany zalicza się do obiektów magazynowych niskich o oznaczeniu PM i klasie odporności poŝarowej E. Nie przewiduje się przetrzymywania w garaŝach pojemników z paliwami płynnymi. Projektowany obiekt garaŝowy będzie posiadał dostęp do wewnętrznych dróg p. poŝarowych ZUK. Budynek stanowi jedną strefę poŝarową o powierzchni mniejszej niŝ 5000 m2 Na terenie Zakładu Usług Komunalnych znajduje się czynna sieć hydrantowa P.POś Konstrukcja garaŝu wykonana będzie z materiałów niepalnych. Przepisy dot. odległości poŝarowej pomiędzy budynkami są zachowane. - -

12 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 2 -

13 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2.9. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Inwestor: ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA z o.o OŚWIĘCIM, ul. Bema 2A Autor informacji BIOZ. Dariusz Obstarczyk, Oświęcim, ul. Obozowa / Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 2.. projektu zagospodarowania terenu Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - Wiata garaŝowa na sprzęt - Sieć kanalizacji deszczowej - Sieci kablowe energetyczna niskiego napięcia - Drogi, place i chodniki Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - Nie występują ZagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagroŝenia: - Praca cięŝkiego sprzętu budowlanego podczas robót montaŝowych. - Głębokie wykopy fundamentowe na miejscu budowy - Praca na wysokości podczas montaŝu konstrukcji stalowej Sposób prowadzenia instruktaŝu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, naleŝy przeprowadzić instruktaŝ ustny pracownikom przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP naleŝy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób uczestniczących naleŝy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: - Przed przystąpieniem do robót naleŝy teren budowy zabezpieczyć poprzez wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót. - Teren budowy naleŝy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. - Zgodnie z prawem budowlanym z późn. zmianami Kierownik budowy dla objętego projektem zamierzenia jest zobowiązany sporządzać Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. - -

14 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2.0. Część rysunkowa. Orientacja Rys. Nr Projekt zagospodarowania terenu skala :

15

16 D H HALA NR 2 wd D5 D2 D HALA NR D4 D6 wd2 l.ks.rob. 9269/76/0 Oświęcim, Mapa do celów projektowych miasto: Oświęcim obręb: Oświecim, Zaborze sekcje: skala: :500 Mapę wykonano na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej w skali :500 Mapa jest aktualna w zakresie syt.-wys. i uzbrojenia terenu na podstawie pomiaru oraz wywiadu branżowego. Granice ewidencji gruntów wkreślone z przeskalowanej mapy ewidencyjnej nie stanowią podstawy do wyniesienia w terenie. sporządził:... PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAKRES OPRACOWANIA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY LEGENDA ELEMENTY PROJEKTOWANE D PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA wd PROJ. STUDZIENKA SYSTEMOWA (FASERFIX-Super 200) PROJ. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE (FASERFIX-Super 200) PROJ. ROZBUDOWA WEWN. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ kd ta eawn eann w KANALIZACJA DESZCZOWA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE OGRODZENIE DRZEWA DO WYCINKI H HYDRANT Wykonawca: Inwestor: Obiekt: Data: rysunku: Skala: Nr upr. w spec. arch. 2/94 B-B Nr upr. w spec. konstr.-bud. 45/2002 Nr upr. w spec. inst. 6/200 Nr rys.:

17 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 5 -

18 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne.. Inwestor. 2. Biuro projektowe. Podstawa formalno-prawna opracowania. 4. Zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe, podstawa opracowania. II. Opis techniczny-konstrukcja. Podstawa opracowania 2. Opis zamierzenia projektowego 2.. Hala garaŝowa:. Lokalizacja 4. Układ funkcjonalny 5. Parametry techniczne obiektu 6. Opis konstrukcji-zastosowane materiały 7. Posadowienie budynku 8. Prace wykończeniowe. 8.. Ścianki działowe 8.2. Posadzki 8.. Izolacje 8.4. Obróbki blacharskie 9. Zabezpieczenie antykorozyjne 0. Instalacje.. Plac utwardzony 2. Odwodnienie terenu - kanalizacja opadowa.. Miejsca postojowe. 4. Wpływ budynku na środowisko. 5. Zabezpieczenia BHP, wyposaŝenie higieniczno-sanitarne. 6. Ochrona p.poŝarowa. 7. Uwagi końcowe 8. Część graficzna Rys. Nr Rzut fundamentów skala :00 Rys. Nr 2 Rzut przyziemia skala :00-6 -

19 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Rys. Nr Rzut Schemat rozmieszczenia elem. konstr. skala :00 Rys. Nr 4 Rzut dachu skala :00 Rys. Nr 5 Przekrój A-A skala :50 Rys. Nr 6 Przekrój B-B skala :50 Rys. Nr 7 Elewacje zachodnia i wschodnia skala :00 Rys. Nr 8 Elewacje północna i południowa skala :00 Rys. Nr 9 Zestawienie okien skala :50 Rys. Nr 0 Dźwigar kratowy D skala :0 Rys. Nr Dźwigar kratowy D2 skala :0 Rys. Nr 2 StęŜenie podłuŝne SP skala :0 Rys. Nr StęŜenie podłuŝne SP2 skala :0 Rys. Nr 4 Słup S, S skala :0 Rys. Nr 5 Słup S2, S4 skala :0 Rys. Nr 6 StęŜenie połaciowe poprzeczne hali nr skala :0 Rys. Nr 7 StęŜenie połaciowe poprzeczne hali nr 2 skala :0 Rys. Nr 8 StęŜenie SP5, SP6 skala :00, :0 Rys. Nr 9 Ruszt pod podstawę wywietrznika skala :20,:0 Rys. Nr 20 Przekrój przez plac manewrowy skala :20,:0 Rys. Nr 2 Przekrój przez miejsca postojowe skala :20,:0 Rys. Nr 22 Profil kanału deszczowego D*-D, profil przykanalika wd skala :00/500 Rys. Nr 2 Profil kanału deszczowego D4-D2, profil przykanalika wd2 skala :00/500 Rys. Nr 24 Plan wycinki drzew skala :500 Rys. Nr 25 Elewacje kolorystyka. skala :200 Rys. Nr 26 Schemat studni ø000 Rys. Nr 27 Schemat studni ø5 9. Zestawienia stali profilowej

20 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu I. Dane ogólne Inwestor. Zakład Usług Komunalnych ul. Bema 2A Oświęcim 2. Biuro projektowe. Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk ul. Ceglana Oświęcim. Podstawa formalno prawna opracowania. - Umowa P /U/02/0 z dnia zawarta pomiędzy Inwestorem a Biurem Projektowym 4. Zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy hali garaŝowej dla samochodów specjalistycznych Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Oświęcimiu, która będzie zlokalizowana na terenie Zakładu w Oświęcimiu przy ul. Bema 2. Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany dla obiektu projektowanego. 5. Materiały wyjściowe, podstawa opracowania. - Informacja i uzgodnienia z Inwestorem - Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne - Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75/ 2002 z późn. zm. - Ustawa z dn r. Prawo Budowlane tekst jednolity - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia lipca 200 w sprawie szczegółowego zakład i formy projektu budowlanego - Rozporządzenie MSWiA z dn r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Inne obowiązujące przepisy i normy budowlane i BHP - Projekt architektoniczny-opracowanie własne - Dokumentacja geologiczna wykonana na potrzeby projektu przez,,geobit'' Chrzanów ul. śurawiec 0-8 -

21 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu II. Opis techniczny-konstrukcja. Podstawa opracowania -projekt architektoniczny -obowiązujące normy oraz wytyczne w projektowaniu -dokumentacja geologiczna wykonana przez,,geobit'' Chrzanów ul. śurawiec 0. PN-B-0264: 999 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone 2. PN-90/B-0200 Konstrukcje stalowe. PN-82 B-0200 ObciąŜenia stałe 4. PN-82 B-0200 Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe 5. PN-80/Az B-0200 ObciąŜenia śniegiem 6. PN-77/Az B-020 ObciąŜenia wiatrem 7. PN-90 B-0020 Posadowienie bezpośrednie budowli 8. PN-90 B-0000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 9. PN-B-0040 Rysunek konstrukcyjny budowlany 2. Opis zamierzenia projektowego Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu przy ul. Bema 2. W skład w/w obiektu wchodzą dwa segmenty garaŝowe przylegające do siebie tworzące jedną całość. Obiekt będzie pełnił funkcję hali garaŝowej dla pojazdów specjalistycznych, które są na wyposaŝeniu Zakładu Usług Komunalnych. Hala usytuowana będzie we wschodniej części zaplecza ZUK przy ul. Bema 2a, w miejscu obecnego zieleńca, w sąsiedztwie wiaty stalowej przeznaczonej dla przechowywania sprzętu. 2.. Hala garaŝowa: Hala garaŝowa została zaprojektowana w formie 2 segmentów wykonanych w konstrukcji stalowej, połączonych ze sobą. Segment -szy wybudowany będzie na planie prostokąta, w układzie wschód zachód, prostopadle do wewnętrznej drogi manewrowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie 0,62x,6 m. Hala mieściła będzie 7 boksów garaŝowych, podzielonych ścinkami z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla samochodów cięŝarowych Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości 0,0 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych posadowionych na głębokości, m od poziomu terenu. Pokrycie dachu wykonane będzie z płyt warstwowych PANELTECH powlekanych farbami poliestrowymi, ułoŝonymi na płatwiach stalowych. Ściany osłonowe hali wykonane będą z płyt warstwowych ściennych PANELTECH, grubości 0 cm, podwieszonych na ryglach ściennych z kształtek stalowych. Segment 2-gi wybudowany będzie z południowej strony segmentu -szego i będzie przylegał bezpośrednio do niego. Wybudowany będzie na planie prostokąta, równolegle do wewnętrznej drogi dojazdowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie,82 x 8,0 m. Hala mieściła będzie boksy garaŝowe, podzielone ścinką z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla 2 samochodów oraz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposaŝeniu Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości,20 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych - 9 -

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax 94 340-60-40, kom. 604-84-10-94; NIP 672-000-46-21 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo