I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany"

Transkrypt

1 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ ; NIP TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH, WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZENIEM PLACU MANEWROWEGO, UZBROJENIEM TERENU ORAZ ODWODNIENIEM NA TERENIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH PRZY UL. BEMA 2a W OŚWIĘCIMIU Na działkach nr 66/2; 66/25; obr. Zaborze Miasto oraz 20/7; 20/20 Oświęcim Miasto STADIUM INWESTOR BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA z o.o. UL. BEMA 2A OŚWIĘCIM FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO DARIUSZ OBSTARCZYK UL. CEGLANA OŚWIĘCIM PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: Architektura: mgr inŝ. Urszula Kowynia Upr. w spec. arch.. 2/94 B-B Konstrukcja: inŝ. Janusz Baran Upr. w spec. konstr. 45/2002 inŝ.. Mariusz Kułas Upr. w spec. konstr. MAP/0026/PWOK/05 Kanalizacja inŝ. Łukasz Buczek Upr. w spec. inst. sanit. 6/200 inŝ. Agnieszka GiŜycka Upr. w spec. inst. sanit. MAP/042/PWOS/ WRZESIEŃ

2 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu ZAWARTOSĆ I. Projekt zagospodarowania terenu II. Projekt architektoniczno budowlany - 2 -

3 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Spis treści. Dane ogólne... Inwestor..2. Biuro projektowe... Podstawa formalno-prawna..4. Cel i zakres opracowania..5. Materiały wyjściowe. 2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania. 2.. Opis stanu istniejącego Dane ewidencyjne. 2.. Opis zamierzenia projektowego Planowane zagospodarowanie Hala garaŝowa: Plac utwardzony 2... Odwodnienie terenu - kanalizacja opadowa Miejsca postojowe Zaopatrzenie w media, sieci uzbrojenia podziemnego Dane liczbowe bilans terenu: 2.4. Zgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 2.5. Elementy ochrony środowiska informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska Uzgodnienia 2.7. Geotechniczne warunki posadowienia Zabezpieczenie p. poŝarowe budynku Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Część rysunkowa. Orientacja Rys. Nr Projekt zagospodarowania terenu skala :

4 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu. Dane ogólne. Inwestor. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bema 2A Oświęcim 2. Biuro projektowe. Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk ul. Ceglana, Oświęcim. Podstawa formalno prawna opracowania. - Umowa P /U/02/0 z dnia r - Decyzja nr 76/200 o Warunkach Zabudowy znak: GA.IV.7-54/0 z dnia r. wydana przez Prezydenta Miasta Oświęcim. 4. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany hali garaŝowej dla pojazdów specjalistycznych będących na wyposaŝeniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Bema w Oświęcimiu. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu działek nr 66/2; 66/25; obr. Zaborze Miasto oraz 20/7; 20/20 Oświęcim Miasto, na których zaprojektowano lokalizację hali garaŝowej, placu utwardzonego przed garaŝami wraz z odcinkiem kanalizacji opadowej, wewnętrznej linii zasilającej zespół garaŝowy oraz 0 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 5. Materiały wyjściowe, podstawa opracowania. - Informacja i uzgodnienia z Inwestorem - Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie - Aktualizacja mapy zasadniczej terenu - Pismo ZUK Sp. z o.o. nr CZ/06/0 z dnia r, w sprawie włączenia instalacji elektrycznej wiaty do wewnętrznej instalacji elektrycznej Zakładu, oraz zgody na włączenie odwodnienia do kanalizacji ZUK. - Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 2 kwietnia 2002 r. z późn. zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Ustawa z dn r. Prawo Budowlane - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia lipca 200 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Rozporządzenie MSWiA z dn r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego. - Dokumentacja geotechniczna terenu, będąca w posiadaniu Inwestora, opracowana przez GEOBIT mgr inŝ. Michał Potempa

5 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 5 -

6 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2. Opis techniczny. 2.. Opis stanu istniejącego. W zachodniej części miasta Oświęcim, połoŝony jest teren ogrodzony, zagospodarowany, na uŝytkowany przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu. Od zachodu działki graniczą z ul. Bema i terenami zabudowy wielorodzinnej, od wschodu oraz północy sąsiaduje z terenami zieleni rekreacyjnej, a do strony południowej z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na działkach uŝytkowanych przez Inwestora zlokalizowane są budynki hali warsztatowej, budynek administracyjno socjalny, wiaty stalowe do gromadzenia materiałów sypkich oraz sprzętu, drogi i place manewrowe. W terenie brak jest hali przeznaczonej do garaŝowania specjalistycznego sprzętu i samochodów ZUK. Działka posiada ukształtowany wewnętrzny układ komunikacyjny połączony z istniejącym wjazdem z ulicy Bema. Wewnętrzna droga dojazdowa posiada nawierzchnię asfaltobetonową. Działki są ogrodzone i uzbrojone. Jest to teren o nieznacznej róŝnicy poziomów i niwelecie opadającej w kierunku wschodnim. Projektowana hala garaŝowa połoŝona będzie w miejscu istniejącego trawnika, z południowej strony istniejącej wiaty na sprzęt, która została wybudowana w ostatnich latach. W rejonie planowanej inwestycji występują następujące urządzenia zbrojenia podziemnego: - Sieć energetyczna wewnętrzne sieci energetyczne oświetlenia terenu oraz zasilanie wiaty sprzętowej. - Sieć kanalizacji deszczowej istniejące odwodnienie terenu, przebiega po północnej stronie terenu, na którym planowana jest inwestycja. Ponadto inwestor jest w posiadaniu projektu odcinka kanalizacji opadowej, która będzie budowana wzdłuŝ wewnętrznej drogi dojazdowej. Kanalizacja będzie budowana w ramach budowy drogi p. poŝarowej w kierunku ul. Olszewskiego, na którą Zakład Usług Komunalnych posiada ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę. - sieć wodociągowa odcinek wodociągu przebiega z zachodniej strony terenu i nie koliduje z inwestycją. Przebiegające w terenie uzbrojenie terenu nie koliduje z planowaną budową. Teren Zakładu nie jest objęty ochroną Państwowej SłuŜby Ochrony Zabytków. Działki nie leŝą w strefie oddziaływania szkód górniczych. Działki połoŝone są poza strefą oddziaływania obszaru Natura Działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim Dane ewidencyjne. Lokalizacja budynku: Parc. Nr 20/20 obr. Oświęcim; 66/25 obr. Zaborze Lokalizacja placów manewrowych: Parc. Nr 20/20; 20/7 Obr. Oświęcim; 66/25; 66/2 obr. Zaborze. Miejsca postojowe zlokalizowane będą na działce nr 20/20 obr. Oświęcim Działki są własnością Inwestora. Zestawienie działek sąsiadujących: Parc. nr: 70/; 66/2 obr. Zaborze

7 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2.. Opis zamierzenia projektowego Planowane zagospodarowanie. Inwestor planuje budowę hali garaŝowej dla pojazdów specjalistycznych, które są na wyposaŝeniu Zakładu Usług Komunalnych. Hala usytuowana będzie we wschodniej części zaplecza ZUK przy ul. Bema 2a, w miejscu obecnego zieleńca, w sąsiedztwie wiaty stalowej przeznaczonej dla przechowywania sprzętu. Jako dojazd do garaŝu, wykonany będzie plac utwardzony kostką brukową betonową, połączony z wewnętrzną drogą Zakładu. Plac będzie nawiązywał wysokościowo do istniejącego placu manewrowego przed usytuowaną w sąsiedztwie wiatą stalową. W ramach inwestycji, przewiduje się wykonanie na terenie Zakładu dodatkowych 0 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które usytuowane będą w południowej części działki, w sąsiedztwie budynku administracyjno socjalnego. Miejsca postojowe utwardzone będą kostką brukową betonową grub. 8 cm. Planowana budowa nie zmienia zasadniczo sposobu uŝytkowania działki, uŝytkowanej jako teren o zabudowie przemysłowej. Dojazd do hali garaŝowej zapewniony jest poprzez istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny, który nie ulega zmianie Hala garaŝowa: Hala garaŝowa została zaprojektowana w formie 2 segmentów wykonanych w konstrukcji stalowej, połączonych ze sobą. Segment -szy wybudowany będzie na planie prostokąta, w układzie wschód zachód, prostopadle do wewnętrznej drogi manewrowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie 0,62x,6 m. Hala mieściła będzie 7 boksów garaŝowych, podzielonych ścinkami z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla samochodów cięŝarowych Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości 0,0 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych posadowionych na głębokości, m od poziomu terenu. Pokrycie dachu wykonane będzie z płyt warstwowych PANELTECH powlekanych farbami poliestrowymi, ułoŝonymi na płatwiach stalowych. Ściany osłonowe hali wykonane będą z płyt warstwowych ściennych PANELTECH, grubości 0 cm, podwieszonych na ryglach ściennych z kształtek stalowych. Segment 2-gi wybudowany będzie z południowej strony segmentu -szego i będzie przylegał bezpośrednio do niego. Wybudowany będzie na planie prostokąta, równolegle do wewnętrznej drogi dojazdowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie,82 x 8,0 m. Hala mieściła będzie boksy garaŝowe, podzielone ścinką z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla 2 samochodów oraz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposaŝeniu Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości,20 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych posadowionych na głębokości, m od poziomu terenu. Pokrycie dachu wykonane będzie z płyt warstwowych PANELTECH powlekanych farbami poliestrowymi, ułoŝonymi na płatwiach stalowych. Ściany osłonowe hali wykonane będą z płyt warstwowych ściennych PANELTECH, grubości 0 cm, podwieszonych na ryglach ściennych z kształtek stalowych.. W poszczególnych segmentach zamontowane zostaną drzwi garaŝowe Ŝaluzjowe, uchylne

8 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Fundamenty Pod wiatami zaprojektowano stopy fundamentowe Ŝelbetonowe kielichowe o wymiarach 80x0, posadowione na poduszce z betonu B0 grub. 0 cm, na głębokości, m od projektowanego poziomu terenu. Fundamenty naleŝy wykonać z betonu B20, zbrojonego stalą A-I (StS) oraz A-III (4GS). Przed zasypaniem fundamentów, naleŝy je zaizolować zestawem xabizol R + 2xAbizol P. Dane techniczne projektowanej hali garaŝowej: Segment : Powierzchnia zabudowy hali Pz =,04 m 2 Powierzchnia uŝytkowa hali Pu = 07,24m 2 Kubatura V = 2208,0 m Wysokość hali w świetle konstrukcji: 4,765 m Wysokość hali w kalenicy : 6,970 m Wysokość hali do okapu : 6,060 m Segment 2: Powierzchnia zabudowy hali Pz = 248,90 m 2 Powierzchnia uŝytkowa hali Pu = 25,07 m 2 Kubatura V = 9,0 m Wysokość hali w świetle konstrukcji:,90 m Wysokość hali w kalenicy : 5,870 m Wysokość hali do okapu : 5,720 m Instalacje wewnętrzne. Hala garaŝowa wyposaŝona będzie w instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia miejscowego, oraz w instalację wentylacji grawitacyjnej, zapewniającą,5 krotną wymianę powietrza na godzinę Plac utwardzony Przed wjazdami do hali garaŝowej, zaprojektowano utwardzenie terenu, który będzie pełnił rolę placu manewrowego dla garaŝujących pojazdów. Plac utwardzony będzie kostką brukową betonową grubości 8 cm, ułoŝoną na podbudowie z kruszywa kamiennego. Plac manewrowy połączony zostanie z istniejącym placem przed wiatami oraz nawiązywał będzie wysokościowo do przylegającej drogi wewnętrznej. Projekt zakłada, Ŝe na całej długości przylegającego placu, na zjeździe z drogi wewnętrznej zostanie wykonany krawęŝnik najazdowy. Powierzchnia placu przy segmencie -szym = 590,00 m2 Powierzchnia placu przy segmencie 2 -gim = 46,00 m Odwodnienie terenu - kanalizacja opadowa. Wody opadowe z dachu projektowanej hali garaŝowej oraz z placu manewrowego, odprowadzone będą do projektowanego odcinka kanalizacji opadowej, która włączona będzie do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej odwodnienia terenu Zakładu. Plac manewrowy odwadniany będzie poprzez ukształtowanie nawierzchni ze spadkami i=% w kierunku projektowanych elementów odwodnienia liniowego, które zostanie włączone do sieci kanalizacyjnej poprzez systemowe wpusty deszczowe. Jako miejsce włączenia, wybrano odcinek kanalizacji opadowej, która ma być wybudowana na terenie bazy w ramach budowy nowej drogi p. poŝarowej z wyjazdem w kierunku ul. Olszewskiego. Inwestor jest w posiadaniu pozwolenia na budowę dla tego przedsięwzięcia

9 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Obliczenia ilości wód deszczowych. Powierzchnia dachów : 0,0582 ha Powierzchnia placów utwardzonych : 0,096 ha Ilość wody deszczowej obliczono w oparciu o wzór Q = ϕ x q x F, gdzie: ϕ współczynnik spływu przyjęto: dla drogi 0,9 q natęŝenie deszczu miarodajnego równe 0 dm/s x ha F powierzchnia zlewni Q = 0 x 0,95x 0,0582+0*0,85*0,096 = 7,5 dm /s Kanalizacja deszczowa wykonanie robót. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur grubościennych PVC (SN8) Ø200. Jako odwodnienie liniowe, zaprojektowano korytka FASERFIX-Super 200 z polimerobetonu, z rusztami Ŝeliwnymi typu cięŝkiego. Wpusty naleŝy wykonać jako systemowe w technologii Faserfix, z osadnikami szlamu o głębokości min. 80 cm. Wpusty deszczowe przewiduje się podłączyć przykanalikami ø200 PVC klasy S o spadku 0,5% do studni projektowanych. Przewiduje się, Ŝe projektowane studnie kanalizacyjne wykonane będą z kręgów Ŝelbetonowych prefabrykowanych o średnicy ø000. Studnie D-D, do których podłączone będą rynny dachowe, naleŝy wykonać z jako systemowe, z PCV Ø5. Wody deszczowe z projektowanych studni odprowadzane będą kanalizacją deszczową ø200 PVC (SN8) o spadku zgodnym z profilami. Wszystkie wpięcia kanałów do studni naleŝy włączyć przy pomocy przejść szczelnych dla rur PCV. Szczegóły projektowe kanalizacji opadowej zawarto w załączonych rysunkach Miejsca postojowe. Z południowej strony budynku hali administracyjno socjalnej, wzdłuŝ istniejącej drogi wewnętrznej, z projektowano dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, jako uzupełnienie miejsc istniejących. Miejsca parkingowe wykonane będą w nawierzchni utwardzonej kostką brukową betonową, ułoŝoną na podbudowie z kruszywa kamiennego. Zaprojektowano 0 dodatkowych miejsc postojowych o wymiarach 5x2,5 m, prostopadle do drogi wewnętrznej Zaopatrzenie w media, sieci uzbrojenia podziemnego. Lokalizacja hali garaŝowej nie koliduje z sieciami uzbrojenia podziemnego występującymi w terenie. Nie przewiduje się podłączenia budynków do sieci wodociągowej. Budynek nie będzie podłączony do sieci grzewczej. Wiata stalowa wyposaŝona będzie w instalacje wewnętrzne elektryczne: oświetlenia miejscowego, gniazd wtyczkowych, siły, ochronną przed przepięciami, ochronną przed poraŝeniem prądem oraz odgromową i uziemiającą. Na ścianie budynku, przed bramami, zaprojektowano dodatkowo 5 lamp oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie wiaty stalowej podłączone będzie do wewnętrznej instalacji elektrycznej Zakładu Usług Komunalnych poprzez odcinek kabla energetycznego podłączony do istniejącego w sąsiedztwie złącza elektrycznego. Złącza kablowe dla budynków zaprojektowano jako oddzielne dla obu segmentów. Szczegóły rozwiązania projektowego zawarto w załączonym projekcie instalacji wewnętrznej elektrycznej

10 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2... Dane liczbowe bilans terenu: Powierzchnia działki budowlanej Pd = 0,700 ha Stan istniejący: - Powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty stalowej Pzw = 0,02 ha - Powierzchnia zabudowy istniejącej hali administracyjnej Pzh = 0,045 ha - powierzchnia istniejącego placu utwardzonego Pzp = 0,0500 ha Istniejąca powierzchnia zabudowy razem Pzi = 0,857 ha Stan projektowany: Powierzchnia zabudowy hali garaŝowej powierzchnia projektowanego placu utwardzonego Powierzchnia miejsc postojowych Projektowana powierzchnia zabudowy razem Ogółem powierzchnia projektowanej zabudowy działki Pzw = 0,0582 ha Pzp = 0,0747 ha Pzp = 0,05 ha Pzp = 0,444 ha Pz = 0,0 ha 2.5. Zgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: Wielkość powierzchni zabudowy: Powierzchnia działki budowlanej Pd = 0,700 ha - Powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty stalowej Pzw = 0,02 ha - Powierzchnia zabudowy istniejącej hali administracyjnej Pzh = 0,045 ha - Powierzchnia zabudowy projektowanej hali garaŝowej Pzw = 0,0582 ha Ogółem powierzchnia zabudowy kubaturowej Pz = 0,99 ha Powierzchnia zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni działki objętej analizą wynosi 27,%, co jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej oraz geometria dachu jest zgodna z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy. Inwestycja nie narusza uzasadnionych prawem interesów osób trzecich Elementy ochrony środowiska informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska. Inwestycja polegająca na budowie hali garaŝowej, nie powoduje powstania czynników mogących stanowić zagroŝenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników obiektu oraz posesji sąsiadujących. Strefa oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce inwestora. Przy zachowaniu projektowanej funkcji nie przewiduje się powstawania odpadów i emisji szkodliwych dla środowiska. W budynku nie przewiduje się wykonywania napraw i remontów ani montaŝu urządzeń powodujących powstawanie hałasu przekraczającego dopuszczalne normy poza granicami działki objętej inwestycją. Wody opadowe z dachów hali odprowadzone będą do istniejącej w terenie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej Uzgodnienia Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono: - z Zakładem Usług Komunalnych, w zakresie uzbrojenia terenu będącego w zarządzie ZUK oraz przyłącza energetycznego i odwodnienia, bez uwag

11 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - z Urzędem Miasta Oświęcim w zakresie kanalizacji deszczowej bez uwag - z Enion S.A. bez uwag. Występujące w terenie sieci energetyczne w całości są w zarządzie Inwestora. - z GSG sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu Oświęcim bez uwag - z PW i K Oświęcim bez uwag - z PEC Oświęcim - bez uwag 2.7. Geotechniczne warunki posadowienia. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w terenie i sporządzonej na potrzeby Inwestora przez GEOBIT mgr inŝ. Michał Potempa, geotechniczne warunki występujące w terenie określa się jako proste. Wody gruntowe występują na głębokości 2, do,7 m. Inwestycja zalicza się do 2-szej kategorii geotechnicznej posadowienia Zabezpieczenie p. poŝarowe budynku. Budynek nie zalicza się do obiektów w których występuje kat. zagroŝenia ludzi ZL. Obiekt projektowany zalicza się do obiektów magazynowych niskich o oznaczeniu PM i klasie odporności poŝarowej E. Nie przewiduje się przetrzymywania w garaŝach pojemników z paliwami płynnymi. Projektowany obiekt garaŝowy będzie posiadał dostęp do wewnętrznych dróg p. poŝarowych ZUK. Budynek stanowi jedną strefę poŝarową o powierzchni mniejszej niŝ 5000 m2 Na terenie Zakładu Usług Komunalnych znajduje się czynna sieć hydrantowa P.POś Konstrukcja garaŝu wykonana będzie z materiałów niepalnych. Przepisy dot. odległości poŝarowej pomiędzy budynkami są zachowane. - -

12 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 2 -

13 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2.9. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Inwestor: ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA z o.o OŚWIĘCIM, ul. Bema 2A Autor informacji BIOZ. Dariusz Obstarczyk, Oświęcim, ul. Obozowa / Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie: Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 2.. projektu zagospodarowania terenu Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - Wiata garaŝowa na sprzęt - Sieć kanalizacji deszczowej - Sieci kablowe energetyczna niskiego napięcia - Drogi, place i chodniki Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - Nie występują ZagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagroŝenia: - Praca cięŝkiego sprzętu budowlanego podczas robót montaŝowych. - Głębokie wykopy fundamentowe na miejscu budowy - Praca na wysokości podczas montaŝu konstrukcji stalowej Sposób prowadzenia instruktaŝu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, naleŝy przeprowadzić instruktaŝ ustny pracownikom przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP naleŝy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób uczestniczących naleŝy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: - Przed przystąpieniem do robót naleŝy teren budowy zabezpieczyć poprzez wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót. - Teren budowy naleŝy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. - Zgodnie z prawem budowlanym z późn. zmianami Kierownik budowy dla objętego projektem zamierzenia jest zobowiązany sporządzać Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. - -

14 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu 2.0. Część rysunkowa. Orientacja Rys. Nr Projekt zagospodarowania terenu skala :

15

16 D H HALA NR 2 wd D5 D2 D HALA NR D4 D6 wd2 l.ks.rob. 9269/76/0 Oświęcim, Mapa do celów projektowych miasto: Oświęcim obręb: Oświecim, Zaborze sekcje: skala: :500 Mapę wykonano na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej w skali :500 Mapa jest aktualna w zakresie syt.-wys. i uzbrojenia terenu na podstawie pomiaru oraz wywiadu branżowego. Granice ewidencji gruntów wkreślone z przeskalowanej mapy ewidencyjnej nie stanowią podstawy do wyniesienia w terenie. sporządził:... PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAKRES OPRACOWANIA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY LEGENDA ELEMENTY PROJEKTOWANE D PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA wd PROJ. STUDZIENKA SYSTEMOWA (FASERFIX-Super 200) PROJ. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE (FASERFIX-Super 200) PROJ. ROZBUDOWA WEWN. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ kd ta eawn eann w KANALIZACJA DESZCZOWA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE OGRODZENIE DRZEWA DO WYCINKI H HYDRANT Wykonawca: Inwestor: Obiekt: Data: rysunku: Skala: Nr upr. w spec. arch. 2/94 B-B Nr upr. w spec. konstr.-bud. 45/2002 Nr upr. w spec. inst. 6/200 Nr rys.:

17 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 5 -

18 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne.. Inwestor. 2. Biuro projektowe. Podstawa formalno-prawna opracowania. 4. Zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe, podstawa opracowania. II. Opis techniczny-konstrukcja. Podstawa opracowania 2. Opis zamierzenia projektowego 2.. Hala garaŝowa:. Lokalizacja 4. Układ funkcjonalny 5. Parametry techniczne obiektu 6. Opis konstrukcji-zastosowane materiały 7. Posadowienie budynku 8. Prace wykończeniowe. 8.. Ścianki działowe 8.2. Posadzki 8.. Izolacje 8.4. Obróbki blacharskie 9. Zabezpieczenie antykorozyjne 0. Instalacje.. Plac utwardzony 2. Odwodnienie terenu - kanalizacja opadowa.. Miejsca postojowe. 4. Wpływ budynku na środowisko. 5. Zabezpieczenia BHP, wyposaŝenie higieniczno-sanitarne. 6. Ochrona p.poŝarowa. 7. Uwagi końcowe 8. Część graficzna Rys. Nr Rzut fundamentów skala :00 Rys. Nr 2 Rzut przyziemia skala :00-6 -

19 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Rys. Nr Rzut Schemat rozmieszczenia elem. konstr. skala :00 Rys. Nr 4 Rzut dachu skala :00 Rys. Nr 5 Przekrój A-A skala :50 Rys. Nr 6 Przekrój B-B skala :50 Rys. Nr 7 Elewacje zachodnia i wschodnia skala :00 Rys. Nr 8 Elewacje północna i południowa skala :00 Rys. Nr 9 Zestawienie okien skala :50 Rys. Nr 0 Dźwigar kratowy D skala :0 Rys. Nr Dźwigar kratowy D2 skala :0 Rys. Nr 2 StęŜenie podłuŝne SP skala :0 Rys. Nr StęŜenie podłuŝne SP2 skala :0 Rys. Nr 4 Słup S, S skala :0 Rys. Nr 5 Słup S2, S4 skala :0 Rys. Nr 6 StęŜenie połaciowe poprzeczne hali nr skala :0 Rys. Nr 7 StęŜenie połaciowe poprzeczne hali nr 2 skala :0 Rys. Nr 8 StęŜenie SP5, SP6 skala :00, :0 Rys. Nr 9 Ruszt pod podstawę wywietrznika skala :20,:0 Rys. Nr 20 Przekrój przez plac manewrowy skala :20,:0 Rys. Nr 2 Przekrój przez miejsca postojowe skala :20,:0 Rys. Nr 22 Profil kanału deszczowego D*-D, profil przykanalika wd skala :00/500 Rys. Nr 2 Profil kanału deszczowego D4-D2, profil przykanalika wd2 skala :00/500 Rys. Nr 24 Plan wycinki drzew skala :500 Rys. Nr 25 Elewacje kolorystyka. skala :200 Rys. Nr 26 Schemat studni ø000 Rys. Nr 27 Schemat studni ø5 9. Zestawienia stali profilowej

20 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu I. Dane ogólne Inwestor. Zakład Usług Komunalnych ul. Bema 2A Oświęcim 2. Biuro projektowe. Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk ul. Ceglana Oświęcim. Podstawa formalno prawna opracowania. - Umowa P /U/02/0 z dnia zawarta pomiędzy Inwestorem a Biurem Projektowym 4. Zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy hali garaŝowej dla samochodów specjalistycznych Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Oświęcimiu, która będzie zlokalizowana na terenie Zakładu w Oświęcimiu przy ul. Bema 2. Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany dla obiektu projektowanego. 5. Materiały wyjściowe, podstawa opracowania. - Informacja i uzgodnienia z Inwestorem - Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne - Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75/ 2002 z późn. zm. - Ustawa z dn r. Prawo Budowlane tekst jednolity - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia lipca 200 w sprawie szczegółowego zakład i formy projektu budowlanego - Rozporządzenie MSWiA z dn r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Inne obowiązujące przepisy i normy budowlane i BHP - Projekt architektoniczny-opracowanie własne - Dokumentacja geologiczna wykonana na potrzeby projektu przez,,geobit'' Chrzanów ul. śurawiec 0-8 -

21 Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu II. Opis techniczny-konstrukcja. Podstawa opracowania -projekt architektoniczny -obowiązujące normy oraz wytyczne w projektowaniu -dokumentacja geologiczna wykonana przez,,geobit'' Chrzanów ul. śurawiec 0. PN-B-0264: 999 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone 2. PN-90/B-0200 Konstrukcje stalowe. PN-82 B-0200 ObciąŜenia stałe 4. PN-82 B-0200 Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe 5. PN-80/Az B-0200 ObciąŜenia śniegiem 6. PN-77/Az B-020 ObciąŜenia wiatrem 7. PN-90 B-0020 Posadowienie bezpośrednie budowli 8. PN-90 B-0000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 9. PN-B-0040 Rysunek konstrukcyjny budowlany 2. Opis zamierzenia projektowego Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu przy ul. Bema 2. W skład w/w obiektu wchodzą dwa segmenty garaŝowe przylegające do siebie tworzące jedną całość. Obiekt będzie pełnił funkcję hali garaŝowej dla pojazdów specjalistycznych, które są na wyposaŝeniu Zakładu Usług Komunalnych. Hala usytuowana będzie we wschodniej części zaplecza ZUK przy ul. Bema 2a, w miejscu obecnego zieleńca, w sąsiedztwie wiaty stalowej przeznaczonej dla przechowywania sprzętu. 2.. Hala garaŝowa: Hala garaŝowa została zaprojektowana w formie 2 segmentów wykonanych w konstrukcji stalowej, połączonych ze sobą. Segment -szy wybudowany będzie na planie prostokąta, w układzie wschód zachód, prostopadle do wewnętrznej drogi manewrowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie 0,62x,6 m. Hala mieściła będzie 7 boksów garaŝowych, podzielonych ścinkami z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla samochodów cięŝarowych Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości 0,0 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych posadowionych na głębokości, m od poziomu terenu. Pokrycie dachu wykonane będzie z płyt warstwowych PANELTECH powlekanych farbami poliestrowymi, ułoŝonymi na płatwiach stalowych. Ściany osłonowe hali wykonane będą z płyt warstwowych ściennych PANELTECH, grubości 0 cm, podwieszonych na ryglach ściennych z kształtek stalowych. Segment 2-gi wybudowany będzie z południowej strony segmentu -szego i będzie przylegał bezpośrednio do niego. Wybudowany będzie na planie prostokąta, równolegle do wewnętrznej drogi dojazdowej Zakładu. Będzie on miał wymiary w rzucie,82 x 8,0 m. Hala mieściła będzie boksy garaŝowe, podzielone ścinką z blachy trapezowej ułoŝonej na konstrukcji stalowej słupów i przeznaczona będzie dla 2 samochodów oraz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposaŝeniu Zakładu. Hala wykonana będzie w konstrukcji szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym, wspartym na kratownicach stalowych o rozpiętości,20 m. Kratownice oparte będą na słupach stalowych []220, kotwionych w stopach fundamentowych Ŝelbetowych - 9 -

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk Oświęcim, ul. Ceglana 3 tel. 033/ NIP

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk Oświęcim, ul. Ceglana 3 tel. 033/ NIP TEMAT Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk 32-600 Oświęcim, ul. Ceglana 3 tel. 033/ 844-02-09 konspro@interia.pl NIP 549-103-30-45 BUDOWA OGRODZENIA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Przedmiar robót Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Data: 2010-10-04 Obiekt: Hala garaŝowa Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Spółka

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/

PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/ PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/ PROJEKT REMONTU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PLACU ETAP I na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2 ADRES: 59-100 Polkowice,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU DO GARAśU.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy miejsc postojowych. Dariusz Obstarczyk

Projekt wykonawczy miejsc postojowych. Dariusz Obstarczyk TEMAT Projekt wykonawczy miejsc postojowych Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 033/ 844-02-09; NIP 549-103-30-45 PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys.

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. STRONA TYTUŁOWA B. DECYZJE, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, INNE C. OPIS TECHNICZNY D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Lp Nazwa rysunku nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa str. 1 II. Oświadczenie projektantów str. 2 III. Zawartość opracowania str. 3 IV. Opis techniczny zagospodarowania str. 4-5 1. Przedmiot inwestycji str. 4 2. Istniejący

Bardziej szczegółowo

Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Włosienicy

Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Włosienicy Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk 32-600 Oświęcim ul. Ceglana 3; tel. 033/ 844-02-09; NIP 549-103-30-45 TEMAT LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ DROGOWA: I. część opisowa 1. Opis budowlany. 2. Tabela obliczenia robót ziemnych do P.T. dróg 3. Oświadczenia, uprawnienia oraz izby projektantów. II. część rysunkowa 1. Rys.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. RODZAJ DOKUMENTACJI Dz. nr ew. 125/1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. NAZWA OBIEKTU : ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO w KALINOWIE SOLKACH.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W śorach 44-244 śory OS.KORFANTEGO PU-11 ADRES BUDOWY: 44-240 śory OS.KORFANTEGO DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ

INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ STACJI PALIW WYMIANA ZBIORNIKA, BUDOWA WIATY ZADASZENIA W KROŚNIE NA DZ. NR: EWIDENCYJNYM : 2442. INWESTOR: KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny o projektu wykonawczego remontu chodnika w u l. Kościuszki w SkarŜysku - Kam.

Opis Techniczny o projektu wykonawczego remontu chodnika w u l. Kościuszki w SkarŜysku - Kam. 1 Opis Techniczny zał. nr 1 do projektu wykonawczego remontu chodnika w ul. Kościuszki w SkarŜysku - Kam. na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Limanowskiego /obustronnie/. I. Podstawa opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: Adres: Inwestor: ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1 Funkcja

Bardziej szczegółowo

TOM I. a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Chełmka z dnia r. (znak: AGK.ICP.

TOM I. a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Chełmka z dnia r. (znak: AGK.ICP. TOM I Spis treści: I. Podstawa i zakres opracowania projektowego... 3 II. Przedmiot i zakres opracowania... 3 III. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu... 4 Przedmiot inwestycji... 4 Istniejący

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA PROJEKT REMONTU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA 10. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0. Podstawy opracowania - Zlecenie inwestora. - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... - Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT: TREŚĆ: Ogrodzenie Gimnazjum nr 1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działkach nr : 316/18, 316/17, 5261, 305/9, 316/11,316/19,311/1. Projekt budowlany. INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ. 1 2 3 Nazwa obiektu budowlanego: Lokalizacja: Inwestor: Przebudowa dróg gminnych Czaple Wielkie k. Motyla w km 0+000-0+198 i Czaple Wielkie k. Duszyca w km 0+000-0+090

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Chemików 2a, Oświęcim. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, Oświęcim

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Chemików 2a, Oświęcim. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, Oświęcim PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa chodnika dla pieszych, utwardzenie terenu (powierzchni gruntu) oraz budowa wiaty na pojemniki na odpady stałe przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys.

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. STRONA TYTUŁOWA B. DECYZJE, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, INNE C. OPIS TECHNICZNY D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Lp Nazwa rysunku Skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. UZGODNIENIA III. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. LOKALIZACJA 4. STAN ISTNIEJĄCY 5. STAN PROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. 1 OPIS TECHNICZNY Zał. nr 1 DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. I. Podstawa opracowania. Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 mgr inż. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 Żernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PLACU SZKOLNEGO Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO O PAWILON ŁÓśKOWY DLA ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH I WEWNĘTRZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis zawartości 1. część opisowa 1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 1.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 1.3. Stan projektowany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo