P r o j e k t b u d o w l a n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o j e k t b u d o w l a n y"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu Warunki gruntowo-wodne Kolejność realizacji robót Opis stanu istniejącego Założenie projektowe Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanej hali postojowej Projektowane instalacje hali postojowej Opis elementów hali postojowej Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanego budynku Opis elementów budynku warsz. magazynowego Budynki i obiekty kubaturowe Zestawienie powierzchni obiektów projektowanych Ochrona konserwatorska Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia Ochrona przeciwpożarowa hali postojowej i budynku warsztatowo - magazynowego Charakterystyka ogólna Klasa odporności pożarowej budynku i hal Parametry pożarowe występujących materiałów palnych Odległość od obiektów sąsiadujących Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Odporność pożarowa budynków Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń Dojazd pożarowy Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Uwagi: Charakterystyka energetyczna obiektu Uwagi ogólne: Spis rysunków

2 1. Przedmiot i zakres opracowania I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO Cała inwestycja obejmuje następujące zadania : A. Plan zagospodarowania terenu działki nr 1/1,1/2,1/3 obręb 13, nr105/12 obręb 5 miasto Kołobrzeg wraz z instalacjami zewnętrznymi. B. Rozbudowa hali postojowej EZT na torze nr 113 z przeznaczeniem na wykonywanie diagnostyki i przeglądów taboru szynowego wraz z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu. Przedmiotem opracowania poniższej dokumentacji jest projekt budowlany: Część architektoniczna /Tom 2/. 2. Podstawa opracowania 2.1. Dokumenty związane z projektem budowlanym: Decyzja lokalizacyjna Umowa nr 13 RU II / 1743 / 2011 zawarta pomiędzy Inwestorem: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie a Biurem Projektowo - Konsultingowym BPK Sp. z o.o. w Szczecinie zawarta w dniu r Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika) oraz wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych wykonany przez Usługi Geodezyjne Mirosław Mielcarek ul. Ks. Eryka II 4/ Szczecin W ramach roboty geodezyjnej KERG nr: 187/2011. Aktualność mapy na dzień: r Wizja lokalna i pomiary własne obiektu w zakresie objętym projektem poszczególnych branż Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem Uzgodniona Koncepcja Programowo Przestrzenna z dnia r Prawo Budowlane - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z dni 10 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami) Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie war. techn., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dni 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). 4

3 Dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego do proj. techn. Budowy punktu Przeglądów kontrolnych w Kołobrzegu. Opracowana r. przez PKP OZRD ul. Broniewskiego 6 w Stargardzie Uzgodnienia międzybranżowe Przepisy i instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Uzgodnienia rzeczoznawcy SANEPID, BHP, P.POŻ. - na Planie zagospodarowania terenu i rzucie parteru. 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu Halę postojową EZT na torze nr 113 z przeznaczeniem na wykonywanie diagnostyki i przeglądów taboru szynowego wraz z pomieszczeniami warsztatowo-magazynowymi zlokalizowano na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu. 2. Warunki gruntowo-wodne Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Badań gruntowych podtorza i podłoża gruntowego w lokomotywowni Kołobrzeg. Podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu reprezentowane jest przez gliny pylaste z domieszką żwiru w stanie zwięzłym /I = 0,35/. Wierzchnią warstwę terenu do głębokości: 0,6 1,7 m stanowią nasypy niekontrolowane / z domieszką gruzu/. Woda gruntowa występuje na rzędnej 2,50 m npm. tj. na głębokości ok. 0,60 1,70 m ppt. 3. Kolejność realizacji robót Zakłada się, że roboty będą realizowane równolegle, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę. Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych teren należy uporządkować. 4. Opis stanu istniejącego Istniejąca hala z kanałem rewizyjnym przewidziana jest dla potrzeb przeglądów i drobnych napraw elektrycznych zespołów trakcyjnych. Konstrukcja hali stalowa szkieletowa, z trzech stron osłonięta przeszklonymi ścianami na niepełnej wysokości. Elementy konstrukcji hali pod względem wytrzymałościowym dostosowane do podwieszenia sieci trakcyjnej. Obsługa pantografów na wagonach zespołów trakcyjnych - ze stalowych pomostów. Kanał rewizyjny dł.131,60 m o konstrukcji żelbetowej monolitycznej przewidziany jest dla obsługi dwóch zespołów trakcyjnych. Wzdłuż kanału rewizyjnego znajdują się obniżone pobocza, służące do przeglądu podwozi wagonów oraz jazdy wózkami akumulatorowymi. 5

4 Konstrukcja podziemnej części obiektu betonowa i żelbetowa monolityczna. Wzdłuż kanału rewizyjnego aż do wyjścia rozmieszczone są fundamenty pod kutrufy do podnoszenia wagonów. Załoga korzysta z istniejącego zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie lokomotywowni. 5. Założenie projektowe Istniejąca hala zostanie zmodernizowana, rozbudowana o nową przyległą część. Zostanie też dobudowana 2 kondygnacyjna część warsztatowo magazynowa, a stare kontenery spełniające obecnie tą funkcję zostaną rozebrane. 6. Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanej hali postojowej 6.1. Wskaźniki techniczne obiektu Kubatura brutto : m Powierzchnia użytkowa : m Powierzchnia zabudowy : 1261,90 m Wysokość hali : od 7.15 m / 6,21 m Ilość kondygnacji nadziemnych : 1 / w tym: m 2 kanał rewizyjny/ Halę postojową EZT zaprojektowano jako obiekt dobudowany 1-kondygnacyjny z dachem o nachyleniu 10% z kanałem rewizyjnym. Rozstaw słupów na siatce 9,0 x 6,0 m /9 przęseł/. Konstrukcja projektowanej, dobudowanej hali stalowa szkieletowa, z trzech stron osłonięta przeszklonymi ścianami na niepełnej wysokości podobnie jak istniej. hala. Konstrukcję projektowanej hali oparto na słupach w rozstawie co 6 m ustawionych w dwóch rzędach przy czym jeden rząd stanowią słupy hali istniejącej, na których zamocowano wiązar dachowy w postaci 2 teownika T 220. Do projektowanej części hali postojowej prowadzą 3 wjazdy: - jeden od strony nowoprojektowanego toru poprzez segmentową bramę przemysłową np. BENITECH HORMANN SPU dwa pozostałe po przeciwległej stronie hali postojowej na przedłużeniu obniżonych poboczy. Stanowią je dwie bramy rozsuwane z napędem elektrycznym o wymiarach 2 x 2,2 m. Tak zaprojektowane przejazdy umożliwiają poruszanie się wózków akumulatorowych na przestrzał hali projektowanej. Kanał rewizyjny w tym miejscu odsunięty został o 1,6 m co w przyszłości umożliwi przemieszczanie kutrufów - gdyby zaistniała taka konieczność. 6

5 Do rozbudowanej części hali postojowej nie wprowadza się sieci trakcyjnej a w hali istniej. należy w/w sieć zdemontować. W obu częściach hali należy zamontować linę do badania pantografów, przy czym w starej hali należy te prace wykonać wcześniej, w ramach robót przygotowawczych. Obsługa pantografów na wagonach zespołów trakcyjnych przewidywana jest ze stalowych pomostów. Sposób rozwiązania pomostów w/g oddzielnych opracowań oraz wg dokumentacji archiwalnej. Kanał rewizyjny o konstrukcji żelbetowej monolitycznej przewidziany jest dla obsługi dwóch zespołów trakcyjnych. Długość kanału pomiędzy schodami - 131,60 m. Konstrukcja podziemnej części obiektu betonowa i żelbetowa monolityczna. Wzdłuż kanału rewizyjnego zaprojektowano obniżone pobocza, służące do przeglądu podwozi wagonów oraz jazdy wózkami akumulatorowymi. Na obniżone pobocze od strony wjazdu prowadzi pochylnia ciąg pieszo jezdny o nachyleniu 8%. Pomiędzy halami zaprojektowano dwa przejścia; jedno od czoła hal połączone z budynkiem warsztatowo magazynowym, drugie pośrodku hal, pomiędzy pomostami stałymi. Przejście dla pracowników stanowią drzwi w rolowanej bramie z napędem elektrycznym o wymiarach 2 x 2,20 m. Projektowaną część hali postojowej wyposażono w instalacje - sprężonego powietrza, - wody zlokalizowane na ścianie wspólnej jako odgałęzienia od instalacji istniejących. Odwodnienie nowego kanału oraz posadzek powiązano z odwodnieniem istniejącej hali. Kanalizacja deszczowa zostanie przebudowana i dostosowana do nowych warunków. Wszystkie specjalistyczne rozwiązania - objęte są odrębnymi projektami branżowymi. 7. Projektowane instalacje hali postojowej Projektowane instalacje pod halą wg opracowań branżowych- /PROJEKTY BRANŻOWE/: Instalacja wodna, kanalizacyjna deszczowa, elektryczna oświetleniowa i siłowa, teletechniczna, sieć trakcyjna i uziom otokowy. 8. Opis elementów hali postojowej Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały zawarte w projekcie branżowym KONSTRUKCJA Należy je wykonać zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi. 8.1 Fundamenty Pod słupami hali zaprojektowano stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu żwirowego, zbrojone prętami poziomymi i pionowymi, zgodnie z rys. konstrukcyjnym. Wzdłuż osi wiaty zaprojektowano kanał rewizyjny żelbetowy monolityczny z betonu żwirowego o dł. 131,60 w świetle pomiędzy schodami. 8.2 Ochrona przed wodą gruntową 7

6 Docelowo obniżenie poziomu wody gruntowej w rejonie obiektu przewidziano za pośrednictwem drenażu opaskowego, zgodnie z projektem instalacyjnym. W okresie budowy wykopy pod fundamenty obiektu należy w miarę potrzeby odwodnić. Istnieje możliwość realizacji robót fundamentowych odcinkami do około 15m, między projektowanymi dylatacjami. Wodę gruntową za pośrednictwem pompy należy następnie przepompować do istniejącego kolektora deszczowego. 8.3 Kanał rewizyjny Kanał rewizyjny kolejowy zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej Kanał rewizyjny dla taboru kolejowego. Kanał zostanie wyposażony w instalację elektryczną oświetleniowa oraz odwodnienia posadzki. 8.4 Elementy wyposażenia kanału Pomost stalowy dolny z kratek stalowych typu Mostostal o wymiarach 100 x100cm. Nad istniejącym kolektorem deszczowym pomost w kanale ułożyć z blachy żebrowej grub. 5mm Elementy nawierzchni kolejowej dla zamocowania szyn S49. Elementy nawierzchni podtorza oraz okucie stalowe osadzić również w ścianach pod szynami na przedłużeniu kanału rewizyjnego. Rozmieszczenie jak w ścianach kanału. 8.5 Szkielet stalowy hali Słupy Słupy stalowe w ścianach podłużnych hali zaprojektowano o przekroju złożonym z 2 I 260; z wyjątkiem słupów narożnych od strony ściany szczytowej, które dodatkowo rozbudowano o [ 260. Słupy dołem zamocowano w obydwu kierunkach w stopach fundamentowych, natomiast górą będą połączone przegubowo na śruby z wiązarami dachowymi. Dodatkowo zaprojektowano słupki w ścianie szczytowej do mocowania bram i zamocowano jw. Na słupach przewidziano blachy węzłowe do przymocowania rygli ściennych oraz krótkie wsporniki w przypadku słupów narożnikowych dla mocowania obudowy ścian. Specjalnych stężeń między słupami nie przewiduje się. Przyjęto, że w kierunku poprzecznym słupy będą usztywnione wiązarami dachowymi, natomiast w kierunku podłużnym ryglami pod obudowę ścian oraz oknami stalowymi wielkowymiarowymi. Dla potrzeb mocowania płyty warstwowej, wzdłuż ścian wiaty zaprojektowano rygle z 2 [ 120 p o różnych rozpiętościach, mocowanych do słupów. 8

7 Przekrój rygli dobrano zgodnie z katalogiem Elementów lekkiej obudowy ocieplanych hal stalowych Konstrukcja dachu Szkielet stalowy dachu zaprojektowano wg projektu typowego z elementów dla lekkich przekryć dachowych, które dostosowano do wymiarów i potrzeb projektowanej hali. W skład szkieletu konstrukcyjnego wchodzą dźwigary jednospadowe, płatwie o różnicowanej długości oraz stężenia połaciowe i pionowe. Szczegóły wykonania poszczególnych elementów oraz wytyczne montażu konstrukcji dachu znajdują się w konstrukcyjnym projekcie branżowym. Również słupek ściany szczytowej zastosowanie górą połączony ze skrajnym dźwigarem dachowym. 8.6 Stan wykończeniowy Posadzka hali Posadzkę hali wykonać z betonu utwardzonego specjalistycznym preparatem, zaimpregnowanego powierzchniowo gr.10 cm na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10 cm i na podsypce piaskowej zagęszczonej do I D = 0,6 20 cm. Przy wyjściach z hali i z kanału rewizyjnego, w posadzce wykonać schodki i pochylnie zgodnie z opisem na rys. przekrojów pionowych. Przy schodach zabetonować balustrady z rur stalowych ocynkowanych Ø50mm. W posadzce wykonać szczeliny dylatacyjne o szerokości 10 mm co 3,0m oraz wzdłuż ściany oporowej i kanału rewizyjnego. Szczeliny wypełnić lepikiem asfaltowym. Przed wykonaniem posadzki pod halą powinny być ułożone projektowane sieci instalacyjne, zgodnie z opracowaniami branżowymi. Między szynami toru przy wjeździe pod halę ułożyć płyty żelbetowe przejazdowe o wym. 1,50 x 1,30 x 0,14m na warstwie zagęszczonego klińca. 8.7 Izolacje przeciwwilgociowe Zewnętrzne powierzchnie fundamentów, podwalin i kanału rewizyjnego pomalować dwukrotnie bitizolem 2 x R + 2 x P W posadzce w warstwie chudego betonu zastosować malowanie bitizolem lub położyć 2 warstwy papy na lepiku. 8.8 Izolacje termiczne Podwaliny pod ścianami zewnętrznymi ocieplić płytami styropianu twardego samogasnącego grubości 5 cm. Izolacja ścian, i bramy to pianka poliizocyjanurowa grubości 8 cm. 9

8 Izolacja dachu z wełny mineralnej grubości 10 cm w płycie warstwowej. 8.9 Ślusarka okienna i drzwiowa W ścianach podłużnych hali i w jednej ścianie szczytowej zaprojektowano po trzy rzędy okien przemysłowych, stalowych, wykonanych w ramie stalowej, z 4-ma kwartałami otwieranymi w pasie dolnym z poziomu posadzki o wymiarach 6,0 x 4,50 m Szklenie okien przyjąć szybami - podwójne. Ramy zestawów okien mocować za pośrednictwem spawania bezpośrednio do rygli hali. Zewnętrzne parapety podokienne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55mm Obudowa konstrukcji stalowej - /elewacje/ WSZYSTKIE ELEMENTY OBUDOWY - NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA /WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE/. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH, POSIADAJĄCE WSZELKIE ATESTY I CERTYFIKATY ORAZ SPEŁNIAJĄCE AKTUALNE NORMY I WARUNKI TECHNICZNE. Do pasa dolnego i górnego rygla zamontować ściany osłonowe z płyt warstwowych ściennych KS1000AWP gr. 80 mm : /w kolorze RAL 7035 jasnoszary/ Konstrukcję dachu pokryć płytami warstwowymi KS1000 FF gr. 100 mm : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Wywietrzaki dachowe cylindryczne, okrągłe WCO Ø400 mm 10 sztuk : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Obróbki blacharskie dachu i ścian w kolorze dachu i ścian. Rynny i rury spustowe : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary / Okna : /w kolorze białym RAL 9006 ciemnoszary / Bramy : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ 8.11 Rynny i rury spustowe Rynny bezspadkowe Ø180 oraz rury spustowe Ø 125 K187 Odprowadzenie wód opadowych z dachu rurami spustowymi do projektowanej kanalizacji deszczowej Elementy zewnętrzne - chodniki oraz ciągi pieszo jezdne zaprojektowano z nawierzchnią z kostki betonowej, 10

9 bezspoinowej gr.8 cm na podbudowie z betonu i piasku - w kolorze czerwonym, ciemno brązowym oraz w kolorze jasno czerwonym. (Wzdłuż krawędzi chodników ustawić obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.) - wjazd do hali poprzez pochylnię o nachyleniu 6,2% stanowiącego jednocześnie ciąg pieszo jezdny zakończony odwodnieniem liniowym. (Spadki i rzędne pokazano na rys. NR a1/projekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAN SYTUACYJNY/) Zaprojektowano ogrodzenie przy wjeździe na pochylnię oddzielające ruch pieszy od ruchu wózków akumulatorowych oraz pachołki ograniczające przy urządzeniach elektrycznych. 9. Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanego budynku warsz. magazynowego. Projektowany budynek warsztatowo - magazynowy jest obiektem 2 - kondygnacyjnym zaprojektowanym w technologii tradycyjnej, o układzie podłużnym. Konstrukcja dachu jednospadowego z lekkich kratownic stalowych - o spadku 10%. Stropy gęstożebrowe TERIVA 1, klatka schodowa żelbetowa, wylewana. Obiekt posadowiony na styku obu hal: istniejącej i nowo projektowanej hali postojowej stanowi strefę przeciwpożarową PM i jest oddylatowany. Budynek jest wyższy od istniejącej hali o 62,5 cm. W budynku znajdują się pomieszczenia w których zatrudniona załoga przebywa okresowo do 2 godzin dziennie. Pracownicy wykonują pracę na zewnątrz a hala postojowa jest jednym z miejsc pracy. Zmiana liczy osób w tym dwie kobiety. Pracownicy pracujący w różnych częściach hal: istniejącej i nowoprojektowanej postojowej będą korzystać z dotychczasowego zaplecza szatniowo socjalnego. W budynku znajduje się jedynie pomieszczenie do spożywania posiłków własnych. Zaprojektowane sanitariaty są uzupełnieniem istniejących - w innym budynku. Kobiety zatrudnione w magazynie będą miały własne WC. Korytarz na parterze jest przejściem i drogą transportową dla wózków akumulatorowych zastępuje dotychczasowy wjazd do hali istniejącej. Szerokość korytarza 2,85 m /zgodnie z przepisami BHP i normą (Mon. Pol. nr 42/1968 poz. 296) zgłoszoną przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązująca od dnia 1 lipca 1969 r. Tu znajduje się również przejście do nowo projektowanej hali. 11

10 Budynek usytuowano obok istniejącej hali. Na styku obiektów znajduje się istniejące wyjście z hali, które należy przebudować i dostosować do obecnych warunków technicznych. Przebudowę pokazano na rzucie przyziemia obiektów rys nr A1. Należy też dokonać niezbędnej modernizacji wycinków hali istniejącej - na styku dobudowy nowych obiektów: - ściana wspólna hal /montaż nowych wiązarów, pokrycia nowej hali postojowej, uzupełnienie rozebranych fragmentów ścian istniejącej hali, drobne przebudowy instalacyjne oraz zamontowanie bramy rolowanej/, - ściana hali postojowej na styku z nowym budynkiem murowanym /należy zabudować ścianę szczytową fragment z pasami okien płytami GK, i rozebrać istniejące wrota oraz bramkę /, - należy przebudować istniejącą pochylnię wraz ze schodami /obniżenie poziomu górnego pochylni o 15 cm, tak aby uzyskać normatywne przejście na drodze ewakuacyjnej, - należy przebudować zbiorniki podziemnych separatorów tłuszczu /obniżyć ich górną rzędną o 15 cm/ rozmieszczonych na zewnątrz hali istniejącej przy jej ścianie szczytowej wg PROJEKTU BRANZOWEGO instalacji sanitarnych. 9.1 Wskaźniki techniczne obiektu Kubatura brutto : m Powierzchnia użytkowa : m Powierzchnia zabudowy : 431,67 m Wysokość budynku : 8.545/7.61 m Ilość kondygnacji nadziemnych : Ilość klatek schodowych : Zestawienie pomieszczeń i powierzchni Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow.m Przyziemie hali postojowej m 2 / w tym: m 2 kanał rewizyjny/ 0.1 Hala postojowa Posadzka betonowa utwardzona Budynek warsztatowo - magazynowy m 2 Przyziemie budynku warsztatowo - magazynowego m 2 K1 Klatka schodowa Posadzka betonowa utwardzona

11 0.2 Korytarz Posadzka betonowa utwardzona Korytarz Posadzka betonowa utwardzona Warsztat mechaniczny Posadzka betonowa utwardzona Warsztat brygady przeglądów kontrolnych Posadzka betonowa utwardzona Pom. Brygady mechan. nr 1 Posadzka betonowa utwardzona Pom. Brygady mechan. nr 2 Posadzka betonowa utwardzona WC męskie terakota Pom. gospodarcze terakota WC damskie terakota Magazyn odzieży Posadzka betonowa utwardzona Korytarz Posadzka betonowa utwardzona Pom. magazyniera Posadzka betonowa utwardzona Magazyn części lekkich Posadzka betonowa utwardzona Magazyn części ciężkich Posadzka betonowa utwardzona Piętro budynku warsztatowo - magazynowego m 2 K1 Klatka schodowa Posadzka betonowa utwardzona Korytarz Posadzka betonowa utwardzona WC męskie terakota Pom. brygady nadwozia nr 1 Posadzka betonowa utwardzona 19, Pom. konserwatora Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady elektrycznej Posadzka betonowa utwardzona Urządzeń technicznych 1.6 Pom. brygady nadwozia nr 1 Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady techn. nr2 Posadzka betonowa utwardzona Pom. spożywania terakota posiłków własnych 1.9 Pom. elektryków SHP nr 2 Posadzka betonowa utwardzona Pom.elektryków SHP nr 1 Posadzka betonowa utwardzona Pom. mechaników SPT Posadzka betonowa utwardzona

12 1.12 Pom. brygady elektryków Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady nadwozia nr 2 Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady pomiarów Posadzka betonowa utwardzona Opis elementów budynku warsz. magazynowego. Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały zawarte w projekcie branżowym KONSTRUKCJA Należy je wykonać zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi Dylatacja Dylatacja; 2 5 cm Wypełnienie na głębokości ok. 20 cm od zewnątrz: - sznur polipropylenowy - trwale elastyczny materiał fugowy lub - profil dylatacyjny z elastycznym przegubem - masa fugowa np. infatec F Pomiędzy budynkiem murowanym a halami - ocieplenie z wełny mineralnej gr.12 cm Fundamenty Posadowienie bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetowych z betonu C 16/20 (B20) i stali A-III (34GS), A-0 (St0S) na podkładzie z chudego betonu gr. 10 cm bet. C 8/10 (B10). Posadowienie wg części konstrukcyjnej. Do wykonania ław fundamentowych przystąpić po ułożeniu rur kanalizacyjnych Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe grubości 25 cm, z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Ściany konstrukcyjne wewnętrzne Podłużne gr. 25 cm z cegły kratówki K2 na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z pustaków POROTHERM PROFI identycznie jak w przypadku ścian konstrukcyjnych zewnętrznych Ściany konstrukcyjne zewnętrzne Ściany zewnętrzne murowane z pustaków POROTHERM PROFI cm o średniej wytrzymałości na ściskanie 15.0 MPa, na zaprawie termicznej według oznaczeń na rysunkach Ścianki działowe Ścianki gr. 12 cm z cegły kratówki, na zaprawie cementowo-wapiennej Stropy Strop gęstożebrowy TERIVA 1 grubości 24 cm. 14

13 10.8. Sufity parter P r o j e k t b u d o w l a n y - sufity przecierane piętro: - sufit podwieszany systemowy modułowy 60x60 cm / z płyt g.k. na ruszcie stalowym/ Klatki schodowe Biegi schodów i spoczniki żelbetowe, wylewane Konstrukcja dachu Zaprojektowano dach jednospadowy. Wiązary dachowe stalowe wg części konstrukcyjnej. Kąty nachylenia połaci: - dachu głównego - 10º Na dachu przewidziano stałe dojścia do kominów w postaci wyłazu dachowego, ocieplonego, ze spuszczaną drabinką metalową. Wyjście to zapewni dostęp do wszystkich dachów Wieńce i nadproża Wieńce usztywniające budynek żelbetowe, wylewane. Zaprojektowano nadproża żelbetowe oraz typowe, prefabrykowane, żelbetowe typu L Kominy Przewody wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z typowych pustaków ceramicznych wentylacyjnych kwadratowych 20 x20 cm ustawionych na stropie i obudowanych cegłą kratówką gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. Ponad linią dachu kominy obmurowane cegłą klinkierową gr. 12 cm. Wykończenie od góry czapami betonowymi gr. 6 cm. W pomieszczeniu 0.4 warsztat mechaniczny zaprojektowano wentylację mechaniczną Projektowane izolacje a. Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje fundamentów poziome 2x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku asfaltowym, pionowe 2x dysperbit na podłożu wyrównanym i zagruntowanym roztworem asfalt. do gruntowania Izolacja posadzek na gruncie folia PE 0, Izolacje przeciwwodne i parochronne stropów folia izolacyjna PE 15

14 Izolacja parochronna dachu folia paroizolacyjna PE Izolacja przeciwwodna daszków wejściowych do klatek schodowych papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podkładowa. b. Izolacje cieplne Ściany fundamentowe styrodur (polistyren ekstrudowany) grub. 12 cm Ściany zewnętrzne wełna mineralna twarda Rockwool Fasrock grub. 15 cm Stropy międzykondygnacyjne styropian twardy FS 20 gr. 5 cm Strop na gruncie styropian twardy FS 20 gr. 10 cm Dach wełna mineralna Rockwool Rockmin grub. 20 cm Roboty wykończeniowe WSZYSTKIE ELEMENTY OBUDOWY - NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA /WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE/. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH, POSIADAJĄCE WSZELKIE ATESTY I CERTYFIKATY ORAZ SPEŁNIAJĄCE AKTUALNE NORMY I WARUNKI TECHNICZNE. a. Posadzki Należy wykonać wg. rys. rzutów oraz przekrojów. W pomieszczeniach warsztatowych zaprojektowano podłogę z betonu utwardzonego specjalistycznym preparatem, zaimpregnowaną powierzchniowo. W sanitariatach posadzki z terakoty. Na biegach klatki schodowej i spocznikach posadzki z betonu utwardzonego specjalistycznym preparatem, zaimpregnowaną powierzchniowo. Podbudowę betonową podłogi na parterze ułożyć na gruncie bardzo dobrze zagęszczonym. Podesty wejściowe wyłożone kostką brukową. Przed wejściami do budynku zamontować typowe, stalowe gretingi. b. Tynki wewnętrzne Ściany i sufity otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. W sanitariatach ściany do wys. 2,00 m wyłożyć glazurą. /w kolorze RAL 5012 niebieski/ c. Malowanie ścian i sufitów W pomieszczeniach ściany i sufity pomalować białą farbą emulsyjną Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna z PVC z podwójnym szkleniem : 16

15 /w kolorze białym RAL 9003 lub PANTONE White/ Na dachu nad pomieszczeniami1.10 i 1.11 gdzie nie ma możliwości doświetlenia /pomieszczenia przyległe do ściany hali postojowej/ - zamontować świetliki rurowe Np. maxisolar LUX GRAND klejone do płyty dachowej klejem np. den braven i mocowane na wkręty dekarskie samo nawiercające szt. 9 Drzwi wejściowe stanowiące główne wejścia do budynku z profili stalowych szklone podwójnie : /w kolorze białym RAL 9003 lub PANTONE White/ Drzwi wejściowe do pomieszczeń warsztatowych drewniane płytowe pełne fornirowane, zabezpieczone lakierem żywicznym w ościeżnicach stalowych, wzmocnione, z możliwością zamocowania zamka, z numerem na drzwiach : /w kolorze RAL 5012 niebieski/ Drzwi do sanitariatów z nawiewem dolnym i samozamykaczem. Ponadto drzwi i brama prowadzące z budynku warsztatowo magazynowego do hal o odporności ogniowej EI 30. Szczegóły według rysunków na rzutach i zestawienia stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej Wykończenie ścian zewnętrznych, cokołów i kominów Tynki strukturalne, szlachetne według wzornika kolorów RAL : /w kolorze RAL 7035 jasnoszary/ /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ /w kolorze RAL 9007 ciemnoszary/ Kominy powyżej połaci dachowej murowane z cegły pełnej klinkierowej Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe z PCW : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Pokrycie dachu Konstrukcję dachu pokryć płytami warstwowymi KS1000AFF gr. 100 mm : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Barierka przy wejściu głównym Stelaż z rur stalowych okrągłych, malowanych proszkowo : /w kolorze RAL 5012 niebieski/ Balustrada na klatce schodowej Stalowa malowana proszkowo : 17

16 /w kolorze RAL 5012 niebieski/ Wejście główne dla pracowników Ściany boniowane - rys kolorystyka. Ściany i attyka nad wejściem głównym: /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Detal na elewacji Słupki międzyokienne, gzymsiki podokienne : /w kolorze RAL 9007 ciemnoszary/ Opaska wokół budynku Wokół projektowanej części wykonać chodnik z kostki brukowej o spadku 1,7%: /w kolorze czerwonym/ Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje: wodociągową kanalizację sanitarną kanalizację deszczową centralnego ogrzewania elektroenergetyczną odgromową teletechniczną W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejący kolektor deszczowy Elementy informacyjne i reklamowe tablica reklamowa podświetlana umieszczona na ścianie parteru przy wejściu głównym od strony ulicy wewnętrznej szyld reklamowy wiszący na hali postojowej od strony ulicy wewnętrznej 11. Budynki i obiekty kubaturowe Projekt obejmuje dwa obiekty. Jeden to hala z kanałem rewizyjnym przewidziana jest dla potrzeb przeglądów i drobnych napraw elektrycznych zespołów trakcyjnych, drugi to dwukondygnacyjny budynek warsztatowo magazynowy. 18

17 Konstrukcja projektowanej hali: stalowa, szkieletowa, z trzech stron osłonięta przeszklonymi ścianami na niepełnej wysokości. Wymiary hali - (138,72 x 9,05 / 9,59 m). Budynek warsztatowo magazynowy zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Wymiary budynku - ( 49,20 x 6,45 / 9,55 m). 12. Zestawienie powierzchni obiektów projektowanych powierzchnia opracowania powierzchnia zabudowy proj. budynków powierzchnia proj. dróg, placów, chodników powierzchnia proj. zieleni 9385,65 m2 1693,70 m2 1500,56 m2 414,43 m2 ilość zatrudnionych osób : na jedną zmianę /w tym 2 kobiety/. 13. Ochrona konserwatorska Teren zamierzenia inwestycyjnego nie podlega ochronie konserwatorskiej, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 14. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji Projektowany obiekt nie znajduje się w granicach terenów górniczych, w związku z powyższym nie ma on wpływu na realizacje zamierzenia. 15. Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia zapotrzebowanie na zimną wodę 0,96 m3/dobę odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych 0,96 m3/dobę Emisja hałasu i wibracji nie dotyczy /teren zamknięty PKP/. wpływ obiektu na istniejące drzewostan należy przewidzieć wycinkę 2 niewielkich drzew. Zanieczyszczenia do atmosfery powstaną podczas prac spawalniczych i konserwacyjnych w minimalnych ilościach. Podczas realizacji powstaną odpady inwestycyjne z następujących robót: - rozbiórka blaszanych kontenerów, - usunięcie słupa sieci trakcyjnej, - zdjęcia warstwy ziemi przerośniętej roślinami, - wykopów pod fundamenty hali i budynku, oraz pod uzbrojenie podziemne, - wymiana podziemnych zbiorników stalowych, - wymiany gruntu pod drogi, Wytworzone w trakcie prac budowlano-montażowych odpady należą głównie do 17 grupy wg rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dnia r. w sprawie klasyfikacji odpadów 19

18 (Dz. U. 162/97, poz.1135), Są to między innymi: odpady betonowe i gruz betonowy w minimalnych ilościach drzewo tworzywa sztuczne papa złom gleba i kamienie grunt z wykopów i pogłębienia zanieczyszczony gruzem i śmieciami odpady podobne do komunalnych z zaplecza budowy (niesegregowane) Odpady te powinny być zagospodarowane przez Wykonawcę. 16. Ochrona przeciwpożarowa hali postojowej i budynku warsztatowo - magazynowego 16.1 Charakterystyka ogólna Na terenie działki zaprojektowano halę postojową EZT oraz budynek 2 kondygnacyjny warsztatowo magazynowy: - NISKI (N). - Powierzchnia użytkowa: hala m 2, budynek warsztatowo magazynowy m 2 - Liczba kondygnacji nadziemnych : hala - 1, budynek warsztatowo magazynowy Wysokość obiektu: hala 7.15/6.21 m, budynek warsztatowo magazynowy /7.61 m Obydwa obiekty mają przeznaczenie warsztatowo-magazynowe (grupa PM) z obciążeniem ogniowym do 500 MJ/m Klasa odporności pożarowej budynku i hal Projektowane obiekty oraz hala istniejąca i budynek administracyjno-socjalny stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni ca 3571 m Parametry pożarowe występujących materiałów palnych W hali budynku nie przewiduje się stosowania niebezpiecznych pożarowo cieczy bądź gazów Odległość od obiektów sąsiadujących Projektowana hala postojowa wraz z halą istniejącą i budynkiem warsztatowo-magazynowym stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej łącznie 3221 m 2. Obciążenie ogniowe całej strefy hali projektowanej i istniejącej nie przekracza m 2. 20

19 Do strefy hal wliczono także odległy, o 3,75m parterowy budynek socjalno-biurowy ZLIII o dopuszczalnej powierzchni strefy równej m 2. Ponieważ obydwa budynki mieszczą się w dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej dla każdego z nich i znajdują się na jednej działce Inwestora, to zgodnie z przepisem 273 Ust. 1 Rozp. MJ z r. / Dz. U. nr 75, poz. 690/, odległość między tymi budynkami ZLIII i PM nie jest regulowana Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek administracyjno- socjalny - z węzłem cieplnym Odporność pożarowa budynków a) Budynek warsztatowo-magazynowy. Budynek ten zaprojektowano w wymaganej klasie D odporności z elementów NRO i B ROOF (t1) dla przekrycia dachu z izolacją z wełny mineralnej. Odporność ogniowa elementów budowlanych dla tego budynku jest nie mniejsza niż: - REI60 ściany zewnętrzne na stykach ze ścianami hal, - EI30 dla ścian zewnętrznych w pasie nadprożowym, między kondygnacyjnym o wysokości min. 0,8m., - REI30 dla stropu i pozostałych ścian nośnych, - EI15 dla ścian korytarzowych, - R30 dla schodów. UWAGA: Sufit podwieszony wykonać z materiału niepalnego klasy A1 a docieplenie dachu z wełny mineralnej. b) Hala postojowa. Halę zaprojektowano w wymaganej min. klasie E odporności pożarowej z elementów NRO z dachem docieplonym wełną mineralną B ROOF (t1). Zamiana docieplenia dachu na inne (piankę polimerową czy DUR jest niedopuszczalne Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń a) Budynek warsztatowo-magazynowy. Wyjścia ewakuacyjne z budynku wychodzą bezpośrednio na teren. Dojścia ewakuacyjne nie przekraczają 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 30 m łącznie z pierwszego piętra licząc przejście schodami. 21

20 Korytarz i kl. schodową należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 1 lx w czasie działania min. 1h. b) Hala postojowa. W hali postojowej nie przewiduje się stałego pobytu ludzi. We wrotach przesuwnych i bramie segmentowej przewidziano drzwi skrzydłowe ewakuacyjne o szerokości 0,9 m i wysokości 2 m. Długość przejść do drzwi będzie krótsza niż 125 m. Główne przejście komunikacyjne z hali należy wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne Dojazd pożarowy Nie jest wymagany Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymaganą ilość wody gaśniczej dla projektowanych obiektów i największej strefy PM o powierzchni 3571 m 2 zapewniają projektowane hydranty nadziemne Ø 80 o wydajności 10dm3/s 2szt Uwagi: a) Projektowana hala, hala istniejąca i budynek warsztatowo-magazynowy wyposażyć w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu sterowany przyciskami przy wejściach do budynku. b) W obiektach zainstalować gaśnice proszkowe 4P-4ABC w ilości 1 szt. /400m Charakterystyka energetyczna obiektu Przyjęto rozwiązania izolacji cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 stycznia 2008 r Przegrody budowlane posiadają wymaganą izolacyjność cieplną zabezpieczającą przed kondensacją powierzchniową oraz wgłębną pary wodnej. Poniższe zestawienie może nie zawierać wszystkich danych, dotyczących izolacji przeciwwodnych. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: (szczegółowy wykaz warstw poszczególnych przegród na rys. przekroju) 22

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (0-56) 659-70-03, tel. (0-56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie Adres: Głuchów, dz. nr 443, gmina Głuchów, powiat skierniewicki Inwestor: Gmina Głuchów Zespół Usług Projektowych

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie BUDYNEK Nr 4 OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY-ROZBUDOWY POMIESZCZEN PODDASZA budynku Nr 4 na mieszkania aktywizujące Dane ogólne Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu pomieszczeń pracowni

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo