P r o j e k t b u d o w l a n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o j e k t b u d o w l a n y"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu Warunki gruntowo-wodne Kolejność realizacji robót Opis stanu istniejącego Założenie projektowe Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanej hali postojowej Projektowane instalacje hali postojowej Opis elementów hali postojowej Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanego budynku Opis elementów budynku warsz. magazynowego Budynki i obiekty kubaturowe Zestawienie powierzchni obiektów projektowanych Ochrona konserwatorska Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia Ochrona przeciwpożarowa hali postojowej i budynku warsztatowo - magazynowego Charakterystyka ogólna Klasa odporności pożarowej budynku i hal Parametry pożarowe występujących materiałów palnych Odległość od obiektów sąsiadujących Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Odporność pożarowa budynków Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń Dojazd pożarowy Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru Uwagi: Charakterystyka energetyczna obiektu Uwagi ogólne: Spis rysunków

2 1. Przedmiot i zakres opracowania I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO Cała inwestycja obejmuje następujące zadania : A. Plan zagospodarowania terenu działki nr 1/1,1/2,1/3 obręb 13, nr105/12 obręb 5 miasto Kołobrzeg wraz z instalacjami zewnętrznymi. B. Rozbudowa hali postojowej EZT na torze nr 113 z przeznaczeniem na wykonywanie diagnostyki i przeglądów taboru szynowego wraz z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu. Przedmiotem opracowania poniższej dokumentacji jest projekt budowlany: Część architektoniczna /Tom 2/. 2. Podstawa opracowania 2.1. Dokumenty związane z projektem budowlanym: Decyzja lokalizacyjna Umowa nr 13 RU II / 1743 / 2011 zawarta pomiędzy Inwestorem: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie a Biurem Projektowo - Konsultingowym BPK Sp. z o.o. w Szczecinie zawarta w dniu r Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika) oraz wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych wykonany przez Usługi Geodezyjne Mirosław Mielcarek ul. Ks. Eryka II 4/ Szczecin W ramach roboty geodezyjnej KERG nr: 187/2011. Aktualność mapy na dzień: r Wizja lokalna i pomiary własne obiektu w zakresie objętym projektem poszczególnych branż Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem Uzgodniona Koncepcja Programowo Przestrzenna z dnia r Prawo Budowlane - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z dni 10 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami) Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie war. techn., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dni 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). 4

3 Dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego do proj. techn. Budowy punktu Przeglądów kontrolnych w Kołobrzegu. Opracowana r. przez PKP OZRD ul. Broniewskiego 6 w Stargardzie Uzgodnienia międzybranżowe Przepisy i instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Uzgodnienia rzeczoznawcy SANEPID, BHP, P.POŻ. - na Planie zagospodarowania terenu i rzucie parteru. 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu Halę postojową EZT na torze nr 113 z przeznaczeniem na wykonywanie diagnostyki i przeglądów taboru szynowego wraz z pomieszczeniami warsztatowo-magazynowymi zlokalizowano na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu. 2. Warunki gruntowo-wodne Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Badań gruntowych podtorza i podłoża gruntowego w lokomotywowni Kołobrzeg. Podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu reprezentowane jest przez gliny pylaste z domieszką żwiru w stanie zwięzłym /I = 0,35/. Wierzchnią warstwę terenu do głębokości: 0,6 1,7 m stanowią nasypy niekontrolowane / z domieszką gruzu/. Woda gruntowa występuje na rzędnej 2,50 m npm. tj. na głębokości ok. 0,60 1,70 m ppt. 3. Kolejność realizacji robót Zakłada się, że roboty będą realizowane równolegle, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę. Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych teren należy uporządkować. 4. Opis stanu istniejącego Istniejąca hala z kanałem rewizyjnym przewidziana jest dla potrzeb przeglądów i drobnych napraw elektrycznych zespołów trakcyjnych. Konstrukcja hali stalowa szkieletowa, z trzech stron osłonięta przeszklonymi ścianami na niepełnej wysokości. Elementy konstrukcji hali pod względem wytrzymałościowym dostosowane do podwieszenia sieci trakcyjnej. Obsługa pantografów na wagonach zespołów trakcyjnych - ze stalowych pomostów. Kanał rewizyjny dł.131,60 m o konstrukcji żelbetowej monolitycznej przewidziany jest dla obsługi dwóch zespołów trakcyjnych. Wzdłuż kanału rewizyjnego znajdują się obniżone pobocza, służące do przeglądu podwozi wagonów oraz jazdy wózkami akumulatorowymi. 5

4 Konstrukcja podziemnej części obiektu betonowa i żelbetowa monolityczna. Wzdłuż kanału rewizyjnego aż do wyjścia rozmieszczone są fundamenty pod kutrufy do podnoszenia wagonów. Załoga korzysta z istniejącego zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie lokomotywowni. 5. Założenie projektowe Istniejąca hala zostanie zmodernizowana, rozbudowana o nową przyległą część. Zostanie też dobudowana 2 kondygnacyjna część warsztatowo magazynowa, a stare kontenery spełniające obecnie tą funkcję zostaną rozebrane. 6. Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanej hali postojowej 6.1. Wskaźniki techniczne obiektu Kubatura brutto : m Powierzchnia użytkowa : m Powierzchnia zabudowy : 1261,90 m Wysokość hali : od 7.15 m / 6,21 m Ilość kondygnacji nadziemnych : 1 / w tym: m 2 kanał rewizyjny/ Halę postojową EZT zaprojektowano jako obiekt dobudowany 1-kondygnacyjny z dachem o nachyleniu 10% z kanałem rewizyjnym. Rozstaw słupów na siatce 9,0 x 6,0 m /9 przęseł/. Konstrukcja projektowanej, dobudowanej hali stalowa szkieletowa, z trzech stron osłonięta przeszklonymi ścianami na niepełnej wysokości podobnie jak istniej. hala. Konstrukcję projektowanej hali oparto na słupach w rozstawie co 6 m ustawionych w dwóch rzędach przy czym jeden rząd stanowią słupy hali istniejącej, na których zamocowano wiązar dachowy w postaci 2 teownika T 220. Do projektowanej części hali postojowej prowadzą 3 wjazdy: - jeden od strony nowoprojektowanego toru poprzez segmentową bramę przemysłową np. BENITECH HORMANN SPU dwa pozostałe po przeciwległej stronie hali postojowej na przedłużeniu obniżonych poboczy. Stanowią je dwie bramy rozsuwane z napędem elektrycznym o wymiarach 2 x 2,2 m. Tak zaprojektowane przejazdy umożliwiają poruszanie się wózków akumulatorowych na przestrzał hali projektowanej. Kanał rewizyjny w tym miejscu odsunięty został o 1,6 m co w przyszłości umożliwi przemieszczanie kutrufów - gdyby zaistniała taka konieczność. 6

5 Do rozbudowanej części hali postojowej nie wprowadza się sieci trakcyjnej a w hali istniej. należy w/w sieć zdemontować. W obu częściach hali należy zamontować linę do badania pantografów, przy czym w starej hali należy te prace wykonać wcześniej, w ramach robót przygotowawczych. Obsługa pantografów na wagonach zespołów trakcyjnych przewidywana jest ze stalowych pomostów. Sposób rozwiązania pomostów w/g oddzielnych opracowań oraz wg dokumentacji archiwalnej. Kanał rewizyjny o konstrukcji żelbetowej monolitycznej przewidziany jest dla obsługi dwóch zespołów trakcyjnych. Długość kanału pomiędzy schodami - 131,60 m. Konstrukcja podziemnej części obiektu betonowa i żelbetowa monolityczna. Wzdłuż kanału rewizyjnego zaprojektowano obniżone pobocza, służące do przeglądu podwozi wagonów oraz jazdy wózkami akumulatorowymi. Na obniżone pobocze od strony wjazdu prowadzi pochylnia ciąg pieszo jezdny o nachyleniu 8%. Pomiędzy halami zaprojektowano dwa przejścia; jedno od czoła hal połączone z budynkiem warsztatowo magazynowym, drugie pośrodku hal, pomiędzy pomostami stałymi. Przejście dla pracowników stanowią drzwi w rolowanej bramie z napędem elektrycznym o wymiarach 2 x 2,20 m. Projektowaną część hali postojowej wyposażono w instalacje - sprężonego powietrza, - wody zlokalizowane na ścianie wspólnej jako odgałęzienia od instalacji istniejących. Odwodnienie nowego kanału oraz posadzek powiązano z odwodnieniem istniejącej hali. Kanalizacja deszczowa zostanie przebudowana i dostosowana do nowych warunków. Wszystkie specjalistyczne rozwiązania - objęte są odrębnymi projektami branżowymi. 7. Projektowane instalacje hali postojowej Projektowane instalacje pod halą wg opracowań branżowych- /PROJEKTY BRANŻOWE/: Instalacja wodna, kanalizacyjna deszczowa, elektryczna oświetleniowa i siłowa, teletechniczna, sieć trakcyjna i uziom otokowy. 8. Opis elementów hali postojowej Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały zawarte w projekcie branżowym KONSTRUKCJA Należy je wykonać zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi. 8.1 Fundamenty Pod słupami hali zaprojektowano stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne z betonu żwirowego, zbrojone prętami poziomymi i pionowymi, zgodnie z rys. konstrukcyjnym. Wzdłuż osi wiaty zaprojektowano kanał rewizyjny żelbetowy monolityczny z betonu żwirowego o dł. 131,60 w świetle pomiędzy schodami. 8.2 Ochrona przed wodą gruntową 7

6 Docelowo obniżenie poziomu wody gruntowej w rejonie obiektu przewidziano za pośrednictwem drenażu opaskowego, zgodnie z projektem instalacyjnym. W okresie budowy wykopy pod fundamenty obiektu należy w miarę potrzeby odwodnić. Istnieje możliwość realizacji robót fundamentowych odcinkami do około 15m, między projektowanymi dylatacjami. Wodę gruntową za pośrednictwem pompy należy następnie przepompować do istniejącego kolektora deszczowego. 8.3 Kanał rewizyjny Kanał rewizyjny kolejowy zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej Kanał rewizyjny dla taboru kolejowego. Kanał zostanie wyposażony w instalację elektryczną oświetleniowa oraz odwodnienia posadzki. 8.4 Elementy wyposażenia kanału Pomost stalowy dolny z kratek stalowych typu Mostostal o wymiarach 100 x100cm. Nad istniejącym kolektorem deszczowym pomost w kanale ułożyć z blachy żebrowej grub. 5mm Elementy nawierzchni kolejowej dla zamocowania szyn S49. Elementy nawierzchni podtorza oraz okucie stalowe osadzić również w ścianach pod szynami na przedłużeniu kanału rewizyjnego. Rozmieszczenie jak w ścianach kanału. 8.5 Szkielet stalowy hali Słupy Słupy stalowe w ścianach podłużnych hali zaprojektowano o przekroju złożonym z 2 I 260; z wyjątkiem słupów narożnych od strony ściany szczytowej, które dodatkowo rozbudowano o [ 260. Słupy dołem zamocowano w obydwu kierunkach w stopach fundamentowych, natomiast górą będą połączone przegubowo na śruby z wiązarami dachowymi. Dodatkowo zaprojektowano słupki w ścianie szczytowej do mocowania bram i zamocowano jw. Na słupach przewidziano blachy węzłowe do przymocowania rygli ściennych oraz krótkie wsporniki w przypadku słupów narożnikowych dla mocowania obudowy ścian. Specjalnych stężeń między słupami nie przewiduje się. Przyjęto, że w kierunku poprzecznym słupy będą usztywnione wiązarami dachowymi, natomiast w kierunku podłużnym ryglami pod obudowę ścian oraz oknami stalowymi wielkowymiarowymi. Dla potrzeb mocowania płyty warstwowej, wzdłuż ścian wiaty zaprojektowano rygle z 2 [ 120 p o różnych rozpiętościach, mocowanych do słupów. 8

7 Przekrój rygli dobrano zgodnie z katalogiem Elementów lekkiej obudowy ocieplanych hal stalowych Konstrukcja dachu Szkielet stalowy dachu zaprojektowano wg projektu typowego z elementów dla lekkich przekryć dachowych, które dostosowano do wymiarów i potrzeb projektowanej hali. W skład szkieletu konstrukcyjnego wchodzą dźwigary jednospadowe, płatwie o różnicowanej długości oraz stężenia połaciowe i pionowe. Szczegóły wykonania poszczególnych elementów oraz wytyczne montażu konstrukcji dachu znajdują się w konstrukcyjnym projekcie branżowym. Również słupek ściany szczytowej zastosowanie górą połączony ze skrajnym dźwigarem dachowym. 8.6 Stan wykończeniowy Posadzka hali Posadzkę hali wykonać z betonu utwardzonego specjalistycznym preparatem, zaimpregnowanego powierzchniowo gr.10 cm na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10 cm i na podsypce piaskowej zagęszczonej do I D = 0,6 20 cm. Przy wyjściach z hali i z kanału rewizyjnego, w posadzce wykonać schodki i pochylnie zgodnie z opisem na rys. przekrojów pionowych. Przy schodach zabetonować balustrady z rur stalowych ocynkowanych Ø50mm. W posadzce wykonać szczeliny dylatacyjne o szerokości 10 mm co 3,0m oraz wzdłuż ściany oporowej i kanału rewizyjnego. Szczeliny wypełnić lepikiem asfaltowym. Przed wykonaniem posadzki pod halą powinny być ułożone projektowane sieci instalacyjne, zgodnie z opracowaniami branżowymi. Między szynami toru przy wjeździe pod halę ułożyć płyty żelbetowe przejazdowe o wym. 1,50 x 1,30 x 0,14m na warstwie zagęszczonego klińca. 8.7 Izolacje przeciwwilgociowe Zewnętrzne powierzchnie fundamentów, podwalin i kanału rewizyjnego pomalować dwukrotnie bitizolem 2 x R + 2 x P W posadzce w warstwie chudego betonu zastosować malowanie bitizolem lub położyć 2 warstwy papy na lepiku. 8.8 Izolacje termiczne Podwaliny pod ścianami zewnętrznymi ocieplić płytami styropianu twardego samogasnącego grubości 5 cm. Izolacja ścian, i bramy to pianka poliizocyjanurowa grubości 8 cm. 9

8 Izolacja dachu z wełny mineralnej grubości 10 cm w płycie warstwowej. 8.9 Ślusarka okienna i drzwiowa W ścianach podłużnych hali i w jednej ścianie szczytowej zaprojektowano po trzy rzędy okien przemysłowych, stalowych, wykonanych w ramie stalowej, z 4-ma kwartałami otwieranymi w pasie dolnym z poziomu posadzki o wymiarach 6,0 x 4,50 m Szklenie okien przyjąć szybami - podwójne. Ramy zestawów okien mocować za pośrednictwem spawania bezpośrednio do rygli hali. Zewnętrzne parapety podokienne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55mm Obudowa konstrukcji stalowej - /elewacje/ WSZYSTKIE ELEMENTY OBUDOWY - NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA /WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE/. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH, POSIADAJĄCE WSZELKIE ATESTY I CERTYFIKATY ORAZ SPEŁNIAJĄCE AKTUALNE NORMY I WARUNKI TECHNICZNE. Do pasa dolnego i górnego rygla zamontować ściany osłonowe z płyt warstwowych ściennych KS1000AWP gr. 80 mm : /w kolorze RAL 7035 jasnoszary/ Konstrukcję dachu pokryć płytami warstwowymi KS1000 FF gr. 100 mm : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Wywietrzaki dachowe cylindryczne, okrągłe WCO Ø400 mm 10 sztuk : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Obróbki blacharskie dachu i ścian w kolorze dachu i ścian. Rynny i rury spustowe : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary / Okna : /w kolorze białym RAL 9006 ciemnoszary / Bramy : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ 8.11 Rynny i rury spustowe Rynny bezspadkowe Ø180 oraz rury spustowe Ø 125 K187 Odprowadzenie wód opadowych z dachu rurami spustowymi do projektowanej kanalizacji deszczowej Elementy zewnętrzne - chodniki oraz ciągi pieszo jezdne zaprojektowano z nawierzchnią z kostki betonowej, 10

9 bezspoinowej gr.8 cm na podbudowie z betonu i piasku - w kolorze czerwonym, ciemno brązowym oraz w kolorze jasno czerwonym. (Wzdłuż krawędzi chodników ustawić obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.) - wjazd do hali poprzez pochylnię o nachyleniu 6,2% stanowiącego jednocześnie ciąg pieszo jezdny zakończony odwodnieniem liniowym. (Spadki i rzędne pokazano na rys. NR a1/projekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAN SYTUACYJNY/) Zaprojektowano ogrodzenie przy wjeździe na pochylnię oddzielające ruch pieszy od ruchu wózków akumulatorowych oraz pachołki ograniczające przy urządzeniach elektrycznych. 9. Ogólna charakterystyka rozwiązania archit. bud. projektowanego budynku warsz. magazynowego. Projektowany budynek warsztatowo - magazynowy jest obiektem 2 - kondygnacyjnym zaprojektowanym w technologii tradycyjnej, o układzie podłużnym. Konstrukcja dachu jednospadowego z lekkich kratownic stalowych - o spadku 10%. Stropy gęstożebrowe TERIVA 1, klatka schodowa żelbetowa, wylewana. Obiekt posadowiony na styku obu hal: istniejącej i nowo projektowanej hali postojowej stanowi strefę przeciwpożarową PM i jest oddylatowany. Budynek jest wyższy od istniejącej hali o 62,5 cm. W budynku znajdują się pomieszczenia w których zatrudniona załoga przebywa okresowo do 2 godzin dziennie. Pracownicy wykonują pracę na zewnątrz a hala postojowa jest jednym z miejsc pracy. Zmiana liczy osób w tym dwie kobiety. Pracownicy pracujący w różnych częściach hal: istniejącej i nowoprojektowanej postojowej będą korzystać z dotychczasowego zaplecza szatniowo socjalnego. W budynku znajduje się jedynie pomieszczenie do spożywania posiłków własnych. Zaprojektowane sanitariaty są uzupełnieniem istniejących - w innym budynku. Kobiety zatrudnione w magazynie będą miały własne WC. Korytarz na parterze jest przejściem i drogą transportową dla wózków akumulatorowych zastępuje dotychczasowy wjazd do hali istniejącej. Szerokość korytarza 2,85 m /zgodnie z przepisami BHP i normą (Mon. Pol. nr 42/1968 poz. 296) zgłoszoną przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązująca od dnia 1 lipca 1969 r. Tu znajduje się również przejście do nowo projektowanej hali. 11

10 Budynek usytuowano obok istniejącej hali. Na styku obiektów znajduje się istniejące wyjście z hali, które należy przebudować i dostosować do obecnych warunków technicznych. Przebudowę pokazano na rzucie przyziemia obiektów rys nr A1. Należy też dokonać niezbędnej modernizacji wycinków hali istniejącej - na styku dobudowy nowych obiektów: - ściana wspólna hal /montaż nowych wiązarów, pokrycia nowej hali postojowej, uzupełnienie rozebranych fragmentów ścian istniejącej hali, drobne przebudowy instalacyjne oraz zamontowanie bramy rolowanej/, - ściana hali postojowej na styku z nowym budynkiem murowanym /należy zabudować ścianę szczytową fragment z pasami okien płytami GK, i rozebrać istniejące wrota oraz bramkę /, - należy przebudować istniejącą pochylnię wraz ze schodami /obniżenie poziomu górnego pochylni o 15 cm, tak aby uzyskać normatywne przejście na drodze ewakuacyjnej, - należy przebudować zbiorniki podziemnych separatorów tłuszczu /obniżyć ich górną rzędną o 15 cm/ rozmieszczonych na zewnątrz hali istniejącej przy jej ścianie szczytowej wg PROJEKTU BRANZOWEGO instalacji sanitarnych. 9.1 Wskaźniki techniczne obiektu Kubatura brutto : m Powierzchnia użytkowa : m Powierzchnia zabudowy : 431,67 m Wysokość budynku : 8.545/7.61 m Ilość kondygnacji nadziemnych : Ilość klatek schodowych : Zestawienie pomieszczeń i powierzchni Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow.m Przyziemie hali postojowej m 2 / w tym: m 2 kanał rewizyjny/ 0.1 Hala postojowa Posadzka betonowa utwardzona Budynek warsztatowo - magazynowy m 2 Przyziemie budynku warsztatowo - magazynowego m 2 K1 Klatka schodowa Posadzka betonowa utwardzona

11 0.2 Korytarz Posadzka betonowa utwardzona Korytarz Posadzka betonowa utwardzona Warsztat mechaniczny Posadzka betonowa utwardzona Warsztat brygady przeglądów kontrolnych Posadzka betonowa utwardzona Pom. Brygady mechan. nr 1 Posadzka betonowa utwardzona Pom. Brygady mechan. nr 2 Posadzka betonowa utwardzona WC męskie terakota Pom. gospodarcze terakota WC damskie terakota Magazyn odzieży Posadzka betonowa utwardzona Korytarz Posadzka betonowa utwardzona Pom. magazyniera Posadzka betonowa utwardzona Magazyn części lekkich Posadzka betonowa utwardzona Magazyn części ciężkich Posadzka betonowa utwardzona Piętro budynku warsztatowo - magazynowego m 2 K1 Klatka schodowa Posadzka betonowa utwardzona Korytarz Posadzka betonowa utwardzona WC męskie terakota Pom. brygady nadwozia nr 1 Posadzka betonowa utwardzona 19, Pom. konserwatora Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady elektrycznej Posadzka betonowa utwardzona Urządzeń technicznych 1.6 Pom. brygady nadwozia nr 1 Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady techn. nr2 Posadzka betonowa utwardzona Pom. spożywania terakota posiłków własnych 1.9 Pom. elektryków SHP nr 2 Posadzka betonowa utwardzona Pom.elektryków SHP nr 1 Posadzka betonowa utwardzona Pom. mechaników SPT Posadzka betonowa utwardzona

12 1.12 Pom. brygady elektryków Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady nadwozia nr 2 Posadzka betonowa utwardzona Pom. brygady pomiarów Posadzka betonowa utwardzona Opis elementów budynku warsz. magazynowego. Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały zawarte w projekcie branżowym KONSTRUKCJA Należy je wykonać zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi Dylatacja Dylatacja; 2 5 cm Wypełnienie na głębokości ok. 20 cm od zewnątrz: - sznur polipropylenowy - trwale elastyczny materiał fugowy lub - profil dylatacyjny z elastycznym przegubem - masa fugowa np. infatec F Pomiędzy budynkiem murowanym a halami - ocieplenie z wełny mineralnej gr.12 cm Fundamenty Posadowienie bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetowych z betonu C 16/20 (B20) i stali A-III (34GS), A-0 (St0S) na podkładzie z chudego betonu gr. 10 cm bet. C 8/10 (B10). Posadowienie wg części konstrukcyjnej. Do wykonania ław fundamentowych przystąpić po ułożeniu rur kanalizacyjnych Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe grubości 25 cm, z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Ściany konstrukcyjne wewnętrzne Podłużne gr. 25 cm z cegły kratówki K2 na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z pustaków POROTHERM PROFI identycznie jak w przypadku ścian konstrukcyjnych zewnętrznych Ściany konstrukcyjne zewnętrzne Ściany zewnętrzne murowane z pustaków POROTHERM PROFI cm o średniej wytrzymałości na ściskanie 15.0 MPa, na zaprawie termicznej według oznaczeń na rysunkach Ścianki działowe Ścianki gr. 12 cm z cegły kratówki, na zaprawie cementowo-wapiennej Stropy Strop gęstożebrowy TERIVA 1 grubości 24 cm. 14

13 10.8. Sufity parter P r o j e k t b u d o w l a n y - sufity przecierane piętro: - sufit podwieszany systemowy modułowy 60x60 cm / z płyt g.k. na ruszcie stalowym/ Klatki schodowe Biegi schodów i spoczniki żelbetowe, wylewane Konstrukcja dachu Zaprojektowano dach jednospadowy. Wiązary dachowe stalowe wg części konstrukcyjnej. Kąty nachylenia połaci: - dachu głównego - 10º Na dachu przewidziano stałe dojścia do kominów w postaci wyłazu dachowego, ocieplonego, ze spuszczaną drabinką metalową. Wyjście to zapewni dostęp do wszystkich dachów Wieńce i nadproża Wieńce usztywniające budynek żelbetowe, wylewane. Zaprojektowano nadproża żelbetowe oraz typowe, prefabrykowane, żelbetowe typu L Kominy Przewody wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z typowych pustaków ceramicznych wentylacyjnych kwadratowych 20 x20 cm ustawionych na stropie i obudowanych cegłą kratówką gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. Ponad linią dachu kominy obmurowane cegłą klinkierową gr. 12 cm. Wykończenie od góry czapami betonowymi gr. 6 cm. W pomieszczeniu 0.4 warsztat mechaniczny zaprojektowano wentylację mechaniczną Projektowane izolacje a. Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje fundamentów poziome 2x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku asfaltowym, pionowe 2x dysperbit na podłożu wyrównanym i zagruntowanym roztworem asfalt. do gruntowania Izolacja posadzek na gruncie folia PE 0, Izolacje przeciwwodne i parochronne stropów folia izolacyjna PE 15

14 Izolacja parochronna dachu folia paroizolacyjna PE Izolacja przeciwwodna daszków wejściowych do klatek schodowych papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i podkładowa. b. Izolacje cieplne Ściany fundamentowe styrodur (polistyren ekstrudowany) grub. 12 cm Ściany zewnętrzne wełna mineralna twarda Rockwool Fasrock grub. 15 cm Stropy międzykondygnacyjne styropian twardy FS 20 gr. 5 cm Strop na gruncie styropian twardy FS 20 gr. 10 cm Dach wełna mineralna Rockwool Rockmin grub. 20 cm Roboty wykończeniowe WSZYSTKIE ELEMENTY OBUDOWY - NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA /WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE/. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH, POSIADAJĄCE WSZELKIE ATESTY I CERTYFIKATY ORAZ SPEŁNIAJĄCE AKTUALNE NORMY I WARUNKI TECHNICZNE. a. Posadzki Należy wykonać wg. rys. rzutów oraz przekrojów. W pomieszczeniach warsztatowych zaprojektowano podłogę z betonu utwardzonego specjalistycznym preparatem, zaimpregnowaną powierzchniowo. W sanitariatach posadzki z terakoty. Na biegach klatki schodowej i spocznikach posadzki z betonu utwardzonego specjalistycznym preparatem, zaimpregnowaną powierzchniowo. Podbudowę betonową podłogi na parterze ułożyć na gruncie bardzo dobrze zagęszczonym. Podesty wejściowe wyłożone kostką brukową. Przed wejściami do budynku zamontować typowe, stalowe gretingi. b. Tynki wewnętrzne Ściany i sufity otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. W sanitariatach ściany do wys. 2,00 m wyłożyć glazurą. /w kolorze RAL 5012 niebieski/ c. Malowanie ścian i sufitów W pomieszczeniach ściany i sufity pomalować białą farbą emulsyjną Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna z PVC z podwójnym szkleniem : 16

15 /w kolorze białym RAL 9003 lub PANTONE White/ Na dachu nad pomieszczeniami1.10 i 1.11 gdzie nie ma możliwości doświetlenia /pomieszczenia przyległe do ściany hali postojowej/ - zamontować świetliki rurowe Np. maxisolar LUX GRAND klejone do płyty dachowej klejem np. den braven i mocowane na wkręty dekarskie samo nawiercające szt. 9 Drzwi wejściowe stanowiące główne wejścia do budynku z profili stalowych szklone podwójnie : /w kolorze białym RAL 9003 lub PANTONE White/ Drzwi wejściowe do pomieszczeń warsztatowych drewniane płytowe pełne fornirowane, zabezpieczone lakierem żywicznym w ościeżnicach stalowych, wzmocnione, z możliwością zamocowania zamka, z numerem na drzwiach : /w kolorze RAL 5012 niebieski/ Drzwi do sanitariatów z nawiewem dolnym i samozamykaczem. Ponadto drzwi i brama prowadzące z budynku warsztatowo magazynowego do hal o odporności ogniowej EI 30. Szczegóły według rysunków na rzutach i zestawienia stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej Wykończenie ścian zewnętrznych, cokołów i kominów Tynki strukturalne, szlachetne według wzornika kolorów RAL : /w kolorze RAL 7035 jasnoszary/ /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ /w kolorze RAL 9007 ciemnoszary/ Kominy powyżej połaci dachowej murowane z cegły pełnej klinkierowej Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe z PCW : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Pokrycie dachu Konstrukcję dachu pokryć płytami warstwowymi KS1000AFF gr. 100 mm : /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Barierka przy wejściu głównym Stelaż z rur stalowych okrągłych, malowanych proszkowo : /w kolorze RAL 5012 niebieski/ Balustrada na klatce schodowej Stalowa malowana proszkowo : 17

16 /w kolorze RAL 5012 niebieski/ Wejście główne dla pracowników Ściany boniowane - rys kolorystyka. Ściany i attyka nad wejściem głównym: /w kolorze RAL 9006 ciemnoszary/ Detal na elewacji Słupki międzyokienne, gzymsiki podokienne : /w kolorze RAL 9007 ciemnoszary/ Opaska wokół budynku Wokół projektowanej części wykonać chodnik z kostki brukowej o spadku 1,7%: /w kolorze czerwonym/ Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje: wodociągową kanalizację sanitarną kanalizację deszczową centralnego ogrzewania elektroenergetyczną odgromową teletechniczną W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejący kolektor deszczowy Elementy informacyjne i reklamowe tablica reklamowa podświetlana umieszczona na ścianie parteru przy wejściu głównym od strony ulicy wewnętrznej szyld reklamowy wiszący na hali postojowej od strony ulicy wewnętrznej 11. Budynki i obiekty kubaturowe Projekt obejmuje dwa obiekty. Jeden to hala z kanałem rewizyjnym przewidziana jest dla potrzeb przeglądów i drobnych napraw elektrycznych zespołów trakcyjnych, drugi to dwukondygnacyjny budynek warsztatowo magazynowy. 18

17 Konstrukcja projektowanej hali: stalowa, szkieletowa, z trzech stron osłonięta przeszklonymi ścianami na niepełnej wysokości. Wymiary hali - (138,72 x 9,05 / 9,59 m). Budynek warsztatowo magazynowy zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Wymiary budynku - ( 49,20 x 6,45 / 9,55 m). 12. Zestawienie powierzchni obiektów projektowanych powierzchnia opracowania powierzchnia zabudowy proj. budynków powierzchnia proj. dróg, placów, chodników powierzchnia proj. zieleni 9385,65 m2 1693,70 m2 1500,56 m2 414,43 m2 ilość zatrudnionych osób : na jedną zmianę /w tym 2 kobiety/. 13. Ochrona konserwatorska Teren zamierzenia inwestycyjnego nie podlega ochronie konserwatorskiej, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 14. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji Projektowany obiekt nie znajduje się w granicach terenów górniczych, w związku z powyższym nie ma on wpływu na realizacje zamierzenia. 15. Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia zapotrzebowanie na zimną wodę 0,96 m3/dobę odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych 0,96 m3/dobę Emisja hałasu i wibracji nie dotyczy /teren zamknięty PKP/. wpływ obiektu na istniejące drzewostan należy przewidzieć wycinkę 2 niewielkich drzew. Zanieczyszczenia do atmosfery powstaną podczas prac spawalniczych i konserwacyjnych w minimalnych ilościach. Podczas realizacji powstaną odpady inwestycyjne z następujących robót: - rozbiórka blaszanych kontenerów, - usunięcie słupa sieci trakcyjnej, - zdjęcia warstwy ziemi przerośniętej roślinami, - wykopów pod fundamenty hali i budynku, oraz pod uzbrojenie podziemne, - wymiana podziemnych zbiorników stalowych, - wymiany gruntu pod drogi, Wytworzone w trakcie prac budowlano-montażowych odpady należą głównie do 17 grupy wg rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dnia r. w sprawie klasyfikacji odpadów 19

18 (Dz. U. 162/97, poz.1135), Są to między innymi: odpady betonowe i gruz betonowy w minimalnych ilościach drzewo tworzywa sztuczne papa złom gleba i kamienie grunt z wykopów i pogłębienia zanieczyszczony gruzem i śmieciami odpady podobne do komunalnych z zaplecza budowy (niesegregowane) Odpady te powinny być zagospodarowane przez Wykonawcę. 16. Ochrona przeciwpożarowa hali postojowej i budynku warsztatowo - magazynowego 16.1 Charakterystyka ogólna Na terenie działki zaprojektowano halę postojową EZT oraz budynek 2 kondygnacyjny warsztatowo magazynowy: - NISKI (N). - Powierzchnia użytkowa: hala m 2, budynek warsztatowo magazynowy m 2 - Liczba kondygnacji nadziemnych : hala - 1, budynek warsztatowo magazynowy Wysokość obiektu: hala 7.15/6.21 m, budynek warsztatowo magazynowy /7.61 m Obydwa obiekty mają przeznaczenie warsztatowo-magazynowe (grupa PM) z obciążeniem ogniowym do 500 MJ/m Klasa odporności pożarowej budynku i hal Projektowane obiekty oraz hala istniejąca i budynek administracyjno-socjalny stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni ca 3571 m Parametry pożarowe występujących materiałów palnych W hali budynku nie przewiduje się stosowania niebezpiecznych pożarowo cieczy bądź gazów Odległość od obiektów sąsiadujących Projektowana hala postojowa wraz z halą istniejącą i budynkiem warsztatowo-magazynowym stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej łącznie 3221 m 2. Obciążenie ogniowe całej strefy hali projektowanej i istniejącej nie przekracza m 2. 20

19 Do strefy hal wliczono także odległy, o 3,75m parterowy budynek socjalno-biurowy ZLIII o dopuszczalnej powierzchni strefy równej m 2. Ponieważ obydwa budynki mieszczą się w dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej dla każdego z nich i znajdują się na jednej działce Inwestora, to zgodnie z przepisem 273 Ust. 1 Rozp. MJ z r. / Dz. U. nr 75, poz. 690/, odległość między tymi budynkami ZLIII i PM nie jest regulowana Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek administracyjno- socjalny - z węzłem cieplnym Odporność pożarowa budynków a) Budynek warsztatowo-magazynowy. Budynek ten zaprojektowano w wymaganej klasie D odporności z elementów NRO i B ROOF (t1) dla przekrycia dachu z izolacją z wełny mineralnej. Odporność ogniowa elementów budowlanych dla tego budynku jest nie mniejsza niż: - REI60 ściany zewnętrzne na stykach ze ścianami hal, - EI30 dla ścian zewnętrznych w pasie nadprożowym, między kondygnacyjnym o wysokości min. 0,8m., - REI30 dla stropu i pozostałych ścian nośnych, - EI15 dla ścian korytarzowych, - R30 dla schodów. UWAGA: Sufit podwieszony wykonać z materiału niepalnego klasy A1 a docieplenie dachu z wełny mineralnej. b) Hala postojowa. Halę zaprojektowano w wymaganej min. klasie E odporności pożarowej z elementów NRO z dachem docieplonym wełną mineralną B ROOF (t1). Zamiana docieplenia dachu na inne (piankę polimerową czy DUR jest niedopuszczalne Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń a) Budynek warsztatowo-magazynowy. Wyjścia ewakuacyjne z budynku wychodzą bezpośrednio na teren. Dojścia ewakuacyjne nie przekraczają 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 30 m łącznie z pierwszego piętra licząc przejście schodami. 21

20 Korytarz i kl. schodową należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 1 lx w czasie działania min. 1h. b) Hala postojowa. W hali postojowej nie przewiduje się stałego pobytu ludzi. We wrotach przesuwnych i bramie segmentowej przewidziano drzwi skrzydłowe ewakuacyjne o szerokości 0,9 m i wysokości 2 m. Długość przejść do drzwi będzie krótsza niż 125 m. Główne przejście komunikacyjne z hali należy wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne Dojazd pożarowy Nie jest wymagany Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymaganą ilość wody gaśniczej dla projektowanych obiektów i największej strefy PM o powierzchni 3571 m 2 zapewniają projektowane hydranty nadziemne Ø 80 o wydajności 10dm3/s 2szt Uwagi: a) Projektowana hala, hala istniejąca i budynek warsztatowo-magazynowy wyposażyć w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu sterowany przyciskami przy wejściach do budynku. b) W obiektach zainstalować gaśnice proszkowe 4P-4ABC w ilości 1 szt. /400m Charakterystyka energetyczna obiektu Przyjęto rozwiązania izolacji cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 stycznia 2008 r Przegrody budowlane posiadają wymaganą izolacyjność cieplną zabezpieczającą przed kondensacją powierzchniową oraz wgłębną pary wodnej. Poniższe zestawienie może nie zawierać wszystkich danych, dotyczących izolacji przeciwwodnych. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: (szczegółowy wykaz warstw poszczególnych przegród na rys. przekroju) 22

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo