SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY S.A. W GLIWICACH WEDŁUG PROJEKTU NR OPRACOWANEGO PRZEZ BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z 0.0. NR POSTĘPOWANIA Hl/1/Nlb/2015 I. Zamawiający: HUTA ŁABĘDY S.A. ul. Zawadzkiego Gliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie "Przetargu nieograniczonego". II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest: Wykonanie fundamentów linii produkcji rur wraz z wykańczalnią na hali produkcyjnej i magazynowej na terenie HUTY ŁABEDY S.A. w oparciu o projekt BP BIPROSTAL Sp. z wg następujących uwarunkowań: a) Oferta powinna zostać opracowana na podstawie wstępnego kosztorysu ofertowego wykonanego na bazie przedmiarów fundamentów linii produkcyjnej opracowanych przez BP BIPROSTAL Sp. z 0.0. Przedmiar robót (Załącznik nr 3 do SIWZ) został opracowany w oparciu o: wytyczne do projektowania fundamentów, wydanych przez dostawcę technologii, firmę SMS Meer GmbH, przekroje charakterystyczne konstrukcji fundamentów wykonanych przez BP BIPROSTAL Sp. z 0.0. (Załącznik nr 4 do SIWZ), badania geotechniczne oraz KNR-y. b) Fundamenty muszą być budowane sekwencyjnie wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Sekwencyjność realizacji wynika bezpośrednio z kolejności montażu urządzeń, która uwzględnia gabaryty i ciężary tych urządzeń. Terminy zakończenia budowy fundamentów danej sekwencji są nienaruszalne i nie podlegają negocjacjom (terminy zostały określone w Załączniku nr 5 do SIWZ). c) Dokumentacja wykonawcza fundamentów będzie wydawana przez BP BIPROSTAL Sp. z 0.0. również sekwencyjnie i będzie skorelowana z sekwencjami budowy fundamentów i dostawy urządzeń. d) Na podstawie dokumentacji wykonawczej realizator fundamentów będzie mógł określić rzeczywistą ilość jednostek obmiarowych (mb, m 2, m 3, kg lub inne j. m.) i wynikającą z tego dokładną wartość robót określoną na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe są obowiązujące na cały zakres robót. Zakres robót budowlanych oraz ich wartość, będą rozliczane na podstawie obmiarów rzeczywistych powykonawczych w oparciu o ceny jednostkowe. Obmiary powykonawcze będą weryfikowane w protokołach odbiorowych robót, przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. e) Oferent jest zobligowany do opracowania kosztorysu ofertowego na bazie dołączonego do SIWZ zestawienia Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Załącznik nr 6 do SIWZ). Na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie stawki kalkulacyjne, wg których opracowano ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. Podane stawki kalkulacyjne w przypadku robót nieobjętych przedmiarami wstępnymi fundamentów, będą podstawą wyceny robót na bazie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) wg przedmiarów tych robót a rozliczane wg obmiaru powykonawczego. 2. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - wymagana jest dostawa materiałów według norm zawartych w wytycznych firmy SMS Meer GmbH i projekcie wykonawczym BP BIPROSTAL Sp. z Cała dokumentacja niezbędna do opracowania oferty na wykonanie fundamentów jest dostępna na stronie internetowej HUTY LABĘDY SA (http://www.hutalab.com.pl/pi0 w zakładce "Przetargi". SIWZ HŁl1/Nlb/2015 str. 1/9

2 HUTA ŁABĘDY S.A. III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. IV. Opis przygotowania oferty. 1. Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2. Oferta oraz wszystkie Załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. 3. Dokumenty w języku obcym dołączone do oferty składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 4. Oferta powinna być zaopatrzona w spis treści. 5. Oferta oraz wszystkie Załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i Załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe upoważnienie lub pełnomocnictwo. 6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 7. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie Załączniki powinny być kolejno ponumerowane (w tym strony niezapisane), a oferta zszyta lub spięta w sposób utrudniający jej naruszenie. 8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu. V. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym opakowaniu. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca. 2. Opakowanie zawierające oferty powinno być zaadresowane w następujący sposób: HUTA ŁABĘDY S.A. Biuro Inwestycji (Nlb) ul. Zawadzkiego Gliwice 3. Na opakowaniu należy umieścić dane Wykonawcy (nazwę, dokładny adres i NIP) oraz temat przedmiotu przetargu: WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY S.A. W GLIWICACH WEDŁUG PROJEKTU NR OPRACOWANEGO PRZEZ BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z 0.0. NR POSTĘPOWANIA - HŁ/1/Nlb/2015 nie otwierać do dnia: ; godz. 13:00 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią specyfikacji, zostanie przekazane wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążące. 5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta. Na opakowaniu należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". VI. Termin związania ofertą. 1, Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 6 miesięcy od daty upływu terminu składania ofert. 2, Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. SIWZ Hl/1 IN Ib/2015 str. 2 I 9

3 VII. Termin wykonania zamówienia. 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia części żelbetowej fundamentów: od daty podpisania umowy do r. 2. Oferent powinien przedstawić harmonogram wykonania zamówienia ze wskazaniem kroków milowych dla każdej strefy (rozpoczęcie-zakończenie). VIII. Cena oferowana przedmiotu zamówienia. 1. Cena ofertowa jest ceną określoną według szacunkowego przedmiaru robót. Końcowa cena będzie określona w oparciu o ceny jednostkowe z oferty i rzeczywisty powykonawczy obmiar robót. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich PLN z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT na dzień złożenia oferty. 3. Oferent jest zobowiązany do podania cen jednostkowych oraz wartości robót dla każdej pozycji w załączonej Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 4. Ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Cena jednostkowa jest ceną stałą i nie podlega indeksacji. IX. Zastrzeżenie o warunkach i formie płatności. 1. Preferowany termin płatności nie krótszy niż 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia lub etapu realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. 2. Płatność faktury będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy. X. Negocjacje i warunki zawarcia umowy. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji, w tym cen jednostkowych z wybranymi Wykonawcami, których oferty zostaly przyjęte do dalszego postępowania. W negocjacjach ze strony Wykonawcy muszą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele. Stosowne pełnomocnictwa winne być dołączone do oferty lub dostarczone Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem negocjacji. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru. 4. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wzór umowy z zapisami, w oparciu o które dokonał przygotowania oferty. 5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę. XI. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, - HUTA labędy SA zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców wybranych przez wykonawcę fundamentów, - znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi tożsame lub podobne z przedmiotem zamówienia. SIWZ HU1/Nlb/2015 str. 3/9

4 HUTA ŁABĘDY S.A. XII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty. 1. Formularz Ofertowy zawierający dane Wykonawcy oraz proponowaną cenę ofertową będącą pochodną przedmiarów i cen jednostkowych (wg wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 1 do SIWZ). 2. Wypelnione Oświadczenie (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 3. Oryginał lub kopia posiadanych uprawnień. 4. Wykaz wykonanych prac oraz Referencje, w celu potwierdzenia, iż Wykonawcy przystępujący do przetargu posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Referencje muszą odpowiadać swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości zamówienia, dat wykonania oraz zawierać informację, że usługa została wykonana w sposób należyty (budowa fundamentów linii produkcyjnych powyżej m 3 konstrukcji żelbetowej każda, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat). 5. Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnych zaświadczeń naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w calości wykonania decyzji wlaściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Wszystkie dokumenty składane przez dostawcę lub wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. XIII. Termin i miejsce składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w: HUTA ŁABĘDY S.A. Biuro Inwestycji (NI b) ul. Zawadzkiego Gliwice pokój nr 8 w terminie do dnia: roku; do godziny 12:00 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. XIV. Kryteria wyboru ofert. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny. 2. Dokonując oceny ofert Zamawiający uwzględni między innymi: a) ceny jednostkowe z wszelkimi poniesionymi kosztami i narzutami, b) stawki kalkulacyjne do wyceny kosztorysowej robót dodatkowych lub zamiennych, c) posiadane doświadczenie i referencje, d) oferowany termin realizacji zamówienia, e) termin płatności, D oferowany okres gwarancyjny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków zamówienia, w tym cen jednostkowych z wybranymi Wykonawcami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania. W negocjacjach ze strony Wykonawcy muszą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele. Stosowne pełnomocnictwa winne być dołączone do oferty lub dostarczone Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem negocjacji. SIWZ Hl/1/Nlb/2015 str. 4/9

5 HUTA ŁABĘDY S.A. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 7 dni od daty wezwania do podpisania umowy, w wysokości 20 % wartości netto wynikającej z kosztorysu ofertowego. 2. Wplaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonać na konto: przed podpisaniem umowy z adnotacją na dowodzie wplaty hasła: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, postępowanie nr HŁl1/Nlb/2015". 3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że zabezpieczenie w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wplywu środków na rachunek Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna winno być zdeponowane u Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zwróci 50% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Pozostała część stanowić będzie zabezpieczenie dobrego wykonania robót w czasie okresu trwania gwarancji i zostanie niezwłocznie zwrócona po zakończeniu tego okresu. XVI. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu: r. o godzinie 13:00, w siedzibie Zamawiającego tj. HUTA labędy S.A., ul. Zawadzkiego Otwarcie ofert jest niejawne. XVII. Warunki umowy 1. Warunki umowy zostaną uzgodnione po wyborze Wykonawcy zamówienia. XVIII. Tryb udzielania wyjaśnień 1. Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają w godzinach od : - w zakresie technicznym: Leszek Horzela - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - tel. (32) , - w sprawach procedury przetargowej: Piotr Wymazała - Kierownik Zespołu Przetargów i Zamówień Publicznych - tel. (32) , Pytania należy zadawać drogą elektroniczną. Odpowiedzi zamieszczane będą na stronie internetowej HUTY labędy S.A. XIX. Tryb ogłaszania wyników przetargu. 1. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. XX. Postanowienia końcowe 1. Oferta nie podlega zwrotowi. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn. 3. Z tytułu wykluczenia, odrzucenia ofert Wykonawcą nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. SIWZ HU1/Nlb/2015 str. 5/9

6 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpośrednich rokowań z Wykonawcą w części jawnej bądż niejawnej przetargu. Załączniki: 1. Formularz Ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy. 3. Przedmiar robót. 4. Przekroje charakterystyczne konstrukcji fundamentów wykonane przez BP BIPROSTAL Sp. z Etapowanie wykonywania fundamentów. 6. Tabela Elementów Rozliczeniowych. 7. Układ linii Rurowni wraz z Wykańczalnią (tzw. Layout). 8. Opinia geotechniczna. ZATWIERDZAM WICEPREZES ZARZĄDU DS. INWESTYCJI Grzegorz Lukas r stycji Gliwice, dnia r. (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych) SIWZ HU1/Nlb/2015 str. 6/9

7 Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO Data:. OFERTA Niniejsza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron. Numeracją objęte są także zaświadczenia, oświadczenia i wszelkie załączniki. Pełna nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy (adres):. Województwo, powiat. Nr telefonu Nr fax. . NIP REGON. Nazwa banku:. Numer konta bankowego:. W związku z postępowaniem przetargowym obejmującym: Do: HUTY ŁABĘDY S.A. ul. Zawadzkiego Gliwice WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY S.A. W GLIWICACH WEDŁUG PROJEKTU NR OPRACOWANEGO PRZEZ BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z 0.0. NR POSTĘPOWANIA Hl/1/Nlb/2015 oferujemy następującą cenę za wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego: SIWZ HU1/Nlb/2015 str. 7/9

8 Oferowana cena netto Oferowana cena brutto PLN PLN w tym VAT ;;o II) N CD 3 liczbowo liczbowo liczbowo słownie słownie: słownie: 2) Podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia. 3) Oferujemy następujący termin realizacji zamówienia:. 4) Oferujemy termin płatności wynoszący dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 5) Oferujemy... okres gwarancji (nie krótszy niż 2 lata). 6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz akceptujemy warunki realizacji określone przez Zamawiającego i wymagania SIWZ bez zastrzeżeń. Załączniki: Nazwa nr dokumentu: nr strony w ofercie: (Miejscowość, data) (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych) SIWZ HU1/Nlb/2015 str. 8/9

9 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Skladając ofertę w Postępowaniu przetargowym obejmującym: WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY S.A. W GLIWICACH WEDŁUG PROJEKTU NR OPRACOWANEGO PRZEZ BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z 0.0. NR POSTĘPOWANIA - HU1/Nlb/2015 OŚWIADCZAM, że jako Wykonawca: posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakladają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjalu technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; OŚWIADCZAM jednocześnie, że: należności wynikające z umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie będą przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oferowany towar jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. (Miejscowość, data) (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych) SIWZ HU1/Nlb/2015 str. 9/9

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I WYMAGANIA FORMALNE DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo