SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych dokumentów 2 Spis rysunków 2 Opis techniczny do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej w Wojcieszowie, Podgórki 7 Projekt zagospodarowana terenu Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Zestawienie powierzchni Informacja czy działka, na której jest projektowany obiekt jest wpisana do rejestru zabytków i czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP Wpływ eksploatacji górniczej na teren Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia Projektowane drogi i parking 43 Opis techniczny do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej w Wojcieszowie Podgórki 7 Architektoniczno-budowlany Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Forma architektoniczna i funkcja obiektu Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem Dane techn. obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii Warunki ochrony przeciwpożarowej Informacja dla kierownika budowy dotycząca opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca odstępstw od projektu ( art.36a ust.6 P.B. ) Uwagi dodatkowe Warunki wykonania robót Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 69 stalowa Strona 1

2 WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW Wypis i wyrys MPZP Gminy Świrzawa z dnia str.3-8 Oświadczenie zgoda na korzystanie z wody źródlanej do celów produkcyjnych z dnia str. 9 Oświadczenie zgoda na korzystanie z wody źródlanej do celów bytowo gospodarczych z dnia str. 10 Techniczne warunki przyłączenia Urządzeń Elektroenergetycznych do hali rozlewni wody źródlanej PPH Kapellanka z dnia str. 11 Zaświadczenia projektantów o przynaleŝności do Izby i uprawnienia str SPIS RYSUNKÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR RYS. OPIS SKALA STRONA Mapa do celów projektowych 1:500 Str. 45 A-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Str. 46 ISE-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Str. 47 D-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Str. 48 D-02 Przekrój 1:20 Str. 49 ARCHITEKTURA A-02 Elewacje południowa i północna 1:100 Str. 71 A-03 Rzut przyziemia 1:50 Str. 72 A-04 Rzut dachu 1:50 Str. 73 A-05 Przekrój A-A 1:50 Str. 74 KONSTRUKCJA K-01 Rzut fundamentów 1:100 Str. 75 K-02 Rzut konstrukcji 1:100 Str. 76 K-03 Przekrój A-A 1:50 Str. 77 INSTALACJE SANITARNE IS-01 Rzut przyziemia 1:100 Str. 78 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IE-01 Rzut przyziemia 1:100 Str. 79 IE-02 Rzut dachu 1:100 Str. 80 IE-03 Schemat rozdzielnicy RG1 cz. 1 - Str. 81 IE-04 Schemat rozdzielnicy RG1 cz. 2 - Str. 82 IE-05 Schemat rozdzielnicy RG1 cz. 3 - Str. 83 stalowa Strona 2

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ W WOJCIESZOWIE, PODGÓRKI 7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu rozlewni wody źródlanej KAPELLANKA. Obiekt projektowany jest w miejscowości Podgórki, gmina Świerzawa. Firma zajmuje się rozlewaniem wody źródlanej do 5-galonowych butli. Projektowana budowa polega na wybudowaniu hali typu lekkiego o powierzchni ok. 200m2 i wysokości 5-6m. Obiekt ma słuŝyć jako rozlewnia wody źródlanej. W budynku przewidziano przestrzeń produkcyjną rozlewnię z miejscem magazynowania butli pustych i napełnionych, oraz część socjalną. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Teren jest wolny od zabudowy, drzew, porośnięty jest trawą. Teren jest połoŝony na zboczu o spadku zróŝnicowanym w kierunku północnym. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje uporządkowanie go, zmianę ukształtowania w sposób umoŝliwiający posadowienie budynku hali i jego obsługę komunikacyjną Zagospodarowanie terenu, etapowanie inwestycji. Inwestycja mieści się na terenie Inwestora na działce nr 275/11 AM2, oraz na działkach 275/10 i 275/17 obręb Podgórki, w miejscowości Podgórki, gmina Świerzawa. Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest: symbolem UPR, RZ tereny zainwestowane produkcji rolniczej. Teren bezpośrednio przylega i funkcjonalnie wchodzi w skład istniejącego zakładu rozlewni wody. W skład projektowanej inwestycji wchodzi budowa hali, budowa placu obsługującego, budowa infrastruktury podziemnej Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. Urządzenia budowlane zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe oraz miejsce do składowania odpadków stałych gospodarczych. Zbiornik tzw. szambo przyjęto typowy, szczelny podziemny. Śmietnik w formie osłony zadaszonej. Zbiornik stalowy na popłuczyny Układ komunikacyjny. Wjazdy na działkę pozostają istniejące z drogi lokalnej - gminnej. Projektowane place i dojazdy do projektowanej hali będą utwardzone i dostosowane spadkami i nawierzchniami do istniejących. stalowa Strona 40

4 3.4. Ukształtowanie terenu i zieleni. Zmienia się ukształtowania terenu. Prace ziemne polegać będą na zdjęciu humusu i składowania go podczas budowy w miejscu projektowanego terenu zielonego, oraz zniwelowaniu terenu do rzędnej projektowanej. Cały humus po zakończeniu budowy będzie wykorzystany na zagospodarowanie zieleni trawniki. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wg MPZT wynosi 0,25, projektowany - wynosi 0, Sieci uzbrojenia terenu. Na terenie zakładu wykonane zostaną : - doprowadzenie wody produkcyjnej i na cele bytowo-gospodarcze- woda źródlana, - przyłącze kanalizacji sanitarnej zakończone zbiornikiem bezodpływowym - przyłącze kanalizacyjne odprowadzające wody z płukania butelek popłuczyn zakończone zbiornikiem bezodpływowym Doprowadzenie wody Woda do celów produkcyjnych jak i bytowo-gospodarczych będzie dostarczana do zakładu wspólnym rurociągiem Dz110PE100 ze zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego bezpośrednio przy ujęciu wody Kapella. Zaprojektowano rurociąg Dz110PE100 o długości L~63m pomiędzy ujęciem wody a projektowaną halą. Woda do zestawu hydroforowego umieszczonego w hali doprowadzana jest grawitacyjnie róŝnica poziomów pomiędzy ujęciem a halą wynosi H~5,5m Kanalizacja sanitarna Ścieki bytowo-gospodarcze powstające na terenie hali odprowadzane zostaną przyłączem Dz160PVC o długości L~22m, zakończone zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 10m 3. Zaprojektowano zbiornik cylindryczny stalowy pokryty włóknem szklanym o wymiarach: średnica D=2,0m i długości L=3,8m. Na załamaniach trasy przykanalika zamontowane zostaną 2 szt. studzienki rewizyjne z PP Dz425. Zbiornik bezodpływowy opróŝniany będzie okresowo wozami asenizacyjnymi, ścieki wywoŝone do dalszej utylizacji na poblisa oczyszczalnie ścieków Odprowadzenie popłuczyn Woda z płukania i mycia butelek z myjki stanowiącej część składową linii technologicznej, osobnym ciągiem kanałem Dz110PVC, odprowadzane zostaną do zbiornika popłuczyn. Zaprojektowano zbiornik popłuczyn o pojemności 10m 3, zbiornik cylindryczny stalowy pokryty włóknem szklanym o wymiarach: średnica D=2,0m i długości L=3,8m. Zbiornik okresowo będzie opróŝniany Zasilanie obiektu Zasilanie nowoprojektowanej hali rozlewni wody źródlanej zrealizować z istniejącej nasłupowej stacji transformatorowej będącej własnością inwestora. W celu realizacji powyŝszego zasilania naleŝy zabudować linię kablową WLZ ziemną kablem YKY 4x35/1kV. Dla istniejącej rozbudowy nie przewiduje się zmiany mocy przyłączeniowej z zakładem energetycznym. Układ pomiarowy istniejący bez zmian. Kabel naleŝy wpiąć za istniejącym układem pomiarowym. W tym celu naleŝy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy 160A z wkładkami 100A. Zwrócić szczególną uwagę na plomby licznikowe, które muszą pozostać nie naruszone. stalowa Strona 41

5 Instalacja oświetlenia zewnętrznego Projektuje się oświetlenie zewnętrzne w postaci 3 opraw sodowych ze źródłami światła 150W w wykonaniu IP65 zamontowanych na elewacji nowoprojektowanej hali. Latarnie zasilić z rozdzielnicy głównej nowoprojektowanej. 4. Zestawienie powierzchni Powierzchnia działki 275/11 Projektowana rozbudowa na działce 275/11 Powierzchnia utwardzona z kostki aŝurowej na dz. 275/11 Opaska Ŝwirowa naokoło obiektu Powierzchnia zieleni Powierzchnia utwardzona z kostki aŝurowej na dz. 275/10 Powierzchnia utwardzona z kostki aŝurowej na dz. 275/17 Wjazd usytuowany na dz. 275/10 Wjazd usytuowany na dz. 275/ ,00 m2 206,04 m2 83,77 m2 21,34 m ,85 m2 287,76 m2 28,35 m2 54,47 m2 43,00 m2 Wskaźnik zieleni w stosunku do powierzchni rozbudowy na działce 275/11 86% 5. Informacja czy działka, na której jest projektowany obiekt jest wpisana do rejestru zabytków i czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie podlegającym ochronie zabytkowej. 6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie eksploatacji górniczej i nie leŝy na terenie zagro- Ŝonym powodzią oraz zagroŝeniami geologicznymi. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia Wnioski Rozbudowa zakładu zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poŝarowe i uŝytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród budowlanych. Planowana inwestycja nie wpływa na jakość powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomów substancji poniŝej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tym poziomach, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. Planowana inwestycja nie wpływa na jakość wód i pozwala na utrzymanie na poziomie określonym w ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne stalowa Strona 42

6 Planowana inwestycja nie pogarsza standardów jakości gleby określonych w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 9 września 2002 r. 8. Projektowane drogi i parking 8.1. Roboty ziemne i przygotowawcze Przewiduję się zdjęcie humusu i wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Humus i okłady wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. W miejscach występowania w podłoŝu gruntów pylastych zaleca się wymianę gruntu na grunt nośny. Przewiduję się usunięcie 10 cm humusu oraz przebudowę części istniejącej nawierzchni wskazanej w projekcie nawierzchni Projektuje się nawierzchnie drogowe w układzie kopertowo wzdłuŝnym typu rozbieralnego nawierzchni dróg, placów i miejsc postojowych. Konstrukcje nawierzchni placu manewrowego oraz włączenia do wewnętrznego układu komunikacyjnego zaprojektowano zgodnie z normami. W oparciu o badania gruntowo wodne Geoeko z r oraz o normatywy przyjęto następująca charakterystykę warunków gruntowo - wodnych: nawierzchnia chłonna strefa przemarzania 1,2 m dla nawierzchni o konstrukcji przepuszczalnej załoŝono warunki niekorzystne zgodnie z dokumentacją geotechniczną występowanie Glin deluwialnych, gliny pylastej, oraz gliny pylastej z domieszką Ŝwiru, oraz niekorzystne warunki wodne kwalifikują grunt do grupy nośności G4. nawierzchni wjazdu. Projektuję się jezdnie przy następujących załoŝeniach: natęŝenie ruchu KR1 ruch lekki grunt zgodnie z dokumentacja techniczną G4. strefa przemarzania 1,2 m, stąd grubość konstrukcji na przemarzanie h z = 0,60*1,2 = 0,72 m. zastępcza grubość konstrukcji ze względu na nośność H z dla grupy nośności gruntu rodzimego G1- wynosi 29 cm Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonane na podłoŝu nie wysadźinowym grupy nośności G1. Z uwagi na projektowany rozbieralny typ nawierzchni oraz przesączalną konstrukcję nawierzchni przyjęto grubość na przemarzanie h z = 0,72 m. Grubość konstrukcji większa od załoŝonych 73 cm dla warunku mrozoodporności. Grubość ze względu na nośność : kostka aŝurowa betonowa 8*1,25 = 10,00 cm piasek w w-wie podsypki 5*0,56 = 2,80 cm podbudowa tłuczniowa 25,0*0,91 = 22,75 cm razem = 35,55 cm > H z 29cm grubości zastępczej. stalowa Strona 43

7 Warstwę odsączającą naleŝy wykonać z kruszywa o współczynniku wodoprzepuszczalności k > 5,0 Projektuje się: kostka aŝur. bet. grub. 8 cm /wypełnienie piaskiem kw/. - 8,0 cm podsypka piaskowa - 5,0 cm podbudowę zas. kruszywo łamane stabil. mech. frakcja 0/31 w. górna - 12,5 cm podbudowę zas. kruszywo łamane stabil. mech. frakcja 0/31 w. dolna - 12,5 cm warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego - 20,0 cm warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego - 15,0 cm razem - 73,0 cm 8.4. KrawęŜniki i obrzeŝa. Obramowanie zewnętrzne jezdni krawęŝnikami betonowymi 15,0x30,0 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 5,0cm, ułoŝonymi na ławie betonowej z oporem o wym. 35,0x35,0x15,0cm, z betonem B 15. Prześwit krawęŝnika 10,0cm. KrawęŜnik wtopiony 12,0x25,0cm wykonać na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm i ławie bet. z betonu B15 gr. 15,0 cm. Roboty krawęŝnikowe wykonać zgodnie z normami Organizacja ruchu Podporządkowanie włączeń wg ogólnych przepisów Kodeksu Drogowego Wytyczne realizacji robót drogowych Projektuje się organizację budowy w sposób nie odbiegający od przeciętnych warunków organizacyjno-technicznych dla robót inŝynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjętej podstawy ustalania nakładów i czasu realizacji. Roboty konstrukcyjne realizować po usunięciu ewentualnych kolizji z sieciami oraz wykonaniu wszelkich robót związanych z uzbrojeniem terenu oraz robót ulegających zasypaniu. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi realizacji i odbioru. Z uwagi na uzbrojenie podziemne roboty ziemne naleŝy wykonać z zachowaniem Szczególnej ostroŝności przestrzegając warunków podanych w uzgodnieniach branŝowych. Projekt Budowlany zawiera wyłącznie informacje i rozstrzygnięcia, jakie są niezbędne do wydania pozwolenia na budowę. Dla potrzeb realizacji niezbędne jest opracowanie dokumentacji wykonawczej, która stanowić będzie uszczegółowienie rozwiązań zawartych w nin. Projekcie budowlanym. stalowa Strona 44

8 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ W WOJCIESZOWIE PODGÓRKI 7 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 9. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu budowlanego Projektowany obiekt przeznaczony będzie na rozleniwię wody źródlanej KAPELLANKA. Firma zajmuje się rozlewaniem wody źródlanej do 5-galonowyc butli. Projektowana budowa polega na wybudowaniu hali typu lekkiego o powierzchni ok. 200m2 i wysokości 5-6m. Obiekt składa się z następujących pomieszczeń: powierzchnia produkcyjna z linią technologiczną napełniania butli powierzchnia do przechowywania pustych butli powierzchnia do przechowywania pełnych butli zaplecze socjalne w skład którego wchodzą: o kantor biurowy o pomieszczenie socjalne dla pracowników o szatnia o sanitariat z pomieszczeniem porządkowym o pomieszczenie techniczne Charakterystyczne parametry techniczne. Projektowana hala systemowa ASTRON - długość: 20,20 m - szerokość: 10,20 m - wysokość: 5,85 m - powierzchnia uŝytkowa: 195,20 m 2 - w tym część socjalna 27,60 m 2 - w tym część produkcyjna 167,60 m 2 - kubatura: ,00m 3 liczba kondygnacji: 1 nadziemna. 10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu Forma architektoniczna - projektowana. (Sposób dostosowanie się do krajobrazu i otaczającej zabudowy) Budynek hali jest zaprojektowany w formie prostopadłościennej bryły z dachem o 10 % spadku zgodnym z kierunkiem spadku terenu. Jest to budynek niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o stalowej konstrukcji, obudowany płytami warstwowymi typu Sandwich. Projektowana hala sąsiaduje z istniejącym Zakładem Rozlewni Wody o niskiej zabudowie i ukształtowaniu z płaskimi dachami. Forma i kolorystyka elewacji nowego obiektu będzie nawiązaniem do istniejącej zabudowy i wpisuje się w istniejący krajobraz. Oświetlenie dzienne naświetlami ściennymi z paneli poliwęglanowych 5-cio komorowych o grubości 16mm i współczynniku U=1,53 W/m2*K. Oświetlenie pomieszczenia biurowego i szatni stolarka PCV. stalowa Strona 50

9 10.2. Funkcja i technologia W projektowanej hali odbywać się będzie napełnianie wodą źródlaną 5-galowe butle. Cały proces napełniania odbywać się będzie na bezobsługowej linii technologicznej. Komunikacja wewnętrzna hali projektowanej jest funkcjonalnie powiązana z placem manewrowym zewnętrznym do załadunku i wyładunku butli z samochodów dostawczych. Zaprojektowano wjazd do hali dla wózków transportowych poprzez dwie bramy przemysłowe o wymiarach 300 x 300 cm i wyjście drzwiowe. W hali produkcyjnej oświetlenie światłem dziennym jest spełnione poprzez pas naświetli w ścianach. Stosunek powierzchni naświetli do powierzchni uŝytkowej wynosi 1: Zatrudnienie W zakładzie będzie zatrudnionych 4 pracowników produkcyjnych i 1 osoba w biurze. W zakładzie ma zastosowanie cykl pracy jednozmianowy. Dla wszystkich zatrudnionych pracowników zapewniono w istniejącym budynku socjalnobiurowym pomieszczenia higieniczno-sanitarne: szatnie podstawowe, umywalnie, jadalnię. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektowano w ilości i standardzie zgodnym z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 169 poz z 2003 r) Zagadnienia bhp. Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejszy Projekt Budowlany został opracowany na podstawie wytycznych technologicznych otrzymanych od inwestora i dla potrzeb PB przyjęto w porozumieniu z Inwestorem Ŝe : W cyklu produkcyjnym nie przewiduje się prac wymagających bezpośredniego kontaktu pracowników z substancjami trującymi, cuchnącymi, szkodliwymi lub alergizującymi. Nie ma tez prac powodujących zabrudzenie całego ciała, prac powodujących pylenie, prac w mikroklimacie gorącym, wilgotnym itp. Proces technologiczny nie będzie powodował ponadnormowego poziomu natęŝenia hałasu na stanowiskach pracy. Zastosowano rozwiązania funkcjonalne: Układ funkcjonalny został dostosowany do przeznaczenia pomieszczeń i poszczególnych obszarów produkcyjnych i magazynowych i wyposaŝony został w system wentylacji nawiewno-wywiewnej i odpowiednią temperaturę pomieszczeń. Pomieszczenia pracy przeznaczone na pobyt pracowników wykonujących czynności w hali powinny zapewnić odpowiednie oświetlenie (naturalne i sztuczne) poprzez okna i oprawy oświetleniowe na hali i w pomieszczeniach. W hali PM zaprojektowano częściowe oświetlenie światłem naturalnym boczne, poprzez naświetla i okna usytuowane w ścianach zewnętrznych Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy Projektowana rozbudowa nawiązuje wielkością, formą i wyglądem do krajobrazu i otaczającej, istniejącej zabudowy Sposób spełnienia wymagań art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego. Rozbudowa hali zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, stalowa Strona 51

10 w sposób zapewniający: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poŝarowe i uŝytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród budowlanych. 11. Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. Na podstawie wierceń badawczych wykonanych przez GEOEKO dr Andrzej Kraiński, moŝna stwierdzić, Ŝe w obrysie rozpatrywanej działki występują niejednorodne warunki geotechniczne podłoŝa gruntowego. W omawianym rejonie mamy do czynienia ze złoŝoną budową geologiczną. Na podstawie przedstawionej dokumentacji GEOEKO dr Andrzej Kraiński projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Pod warstwą humusu nawiercono glinę pylastą z domieszką Ŝwiru (I L =0,20, C) do głębokości ~2,0m ppt. Pod tą warstwą nawiercono Ŝwir przewarstwiony gliną pylastę (I L =0,45) do gł. ~4,0m ppt. Wg badań geotechnicznych woda gruntowa nie została stwierdzona i występuje w gruncie wyłącznie w postaci sączeń Warunki i sposób posadowienia Pod projektowanymi stopami fundamentowymi naleŝy dokonać wymiany gruntu na piasek gruby na głębokość min. 2,0m z zagęszczeniem do I D =0,55. Na dnie oczyszczonych wykopów naleŝy dokonać odbioru podłoŝa gruntowego (sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów). W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych niŝ opisanych w opracowaniu naleŝy skontaktować się z projektantem. Projektuje się: Posadowienie bezpośrednie. Przed wykonaniem wykopu pod fundamenty naleŝy wykonać drenaŝ wokół projektowanego budynku zgodnie z oddzielnym opracowaniem Zabezpieczyć wykop przed zalewaniem przez wody opadowe, nie dopuszczać do zalegania wody w wykopie, nie prowadzić prac podczas niskich temperatur. Poziom posadowienia stóp hali:-2,20m; -2,70m Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej Nie wymagane Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Fundamenty. Fundament hali projektuje się w postaci Ŝelbetowej ramy przestrzennej opartej poprzez słupy na stopach fundamentowych. Beton ramy klasy C25/30, stal A-IIIN, otulina 5cm w elementach stykających się z gruntem (stopy i słupy) oraz 3cm (belki poziome). Stopy fundamentowe wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 o grubości 10 cm. górna płaszczyzna fundamentów powinna być równa i gładka (zgodnie z PN-B :1998) w miejscach słupów ramy stalowej w górnej części słupów ramy fundamentowej naleŝy umieścić kotwy fundamentowe kotwy fundamentowe powinny być dostarczone wraz z konstrukcją stalową stalowa Strona 52

11 kotwy fundamentowe powinny być osadzone z wykorzystaniem szablonów po uprzednim wytyczeniu osi przez geodetę maksymalna dopuszczalna odchyłka fundamentów w poziomie i pionie wynosi 3 mm powierzchnie betonowe odpowiednio pielęgnować w czasie wiązania mieszanki. izolacja stóp fundamentowych 2x dysperbit Płyta posadzki. Projektuje się Ŝelbetową płytę posadzki gr.20cm. Beton C20/25, stal A-IIIN, otulina 3cm. Płytę posadzki naleŝy wykonać na gotowej ramie fundamentowej do poziomu ±0,00m (506,00m n.p.m.) Belki podwalinowe - hala. Projektowane belki podwalinowe stanowią belki skrajne Ŝelbetowej ramy fundamentowej. Zgodnie z rysunkiem K-02 Rzut konstrukcji belki te oznaczono numerami B1.1, B1.2, oraz B stalowa hali. Hala stalowa została zaprojektowana jako konstrukcja systemowa ASTRON. hali składa się z następujących elementów: - główna konstrukcja nośna - konstrukcja i obudowa dachu - konstrukcja i obudowa ścian - stęŝenia ścienne i dachowe Opis Jedn Hala glowna Typ budynku AL System dachu PR 120 System ścian Polar 80 Rozpiętość w liniach stali m 10 Długość w liniach stali m 20 Rozstaw ram m 4, ,925 Wysokość w świetle m 4.0 Powierzchnia m Antresola m 2 - Suwnica t - Nachylenie połaci % 5,8 O Poziom posadowienia stóp słupów m - 0, główna. Główna konstrukcja nośna składa się z ram stalowych głównych. Elementy ram głównych o przekroju H zbudowane są ze spawanych blachownic. Z tych profili formowane są słupy i dźwigary o zmiennych wysokościach i grubościach środników oraz półkach o zmiennych szerokościach i grubościach. Wszystkie części spawane wykonane są z blach stalowych ze stali S355J2+N odpowiadającej normie EN stalowa Strona 53

12 Spawanie środnika do półki musi być wykonywane automatycznie przez spawanie łukiem krytym. Poszczególne elementy ram głównych są łączone pomiędzy sobą za pomocą śrub wysokiej wytrzymałośći HV Rozstaw ram tak jak na rysunkach. Ramy połączone są przegubowo z fundamentem. Pręty stalowe pracujące, jako ściągi wiatrowe są wykonywane ze stali jakości 5.8. Gwinty na tych prętach są wykonywane przez walcowanie. UŜywane są trzy średnice prętów do wykonywania gwintów odpowiednio: M18, M24 i M30. Kotwy fundamentowe są wykonywane z tego samego materiału, co stęŝenia wiatrowe, o tych samych średnicach M18, M24 i M30. Zabezpieczenie powierzchni poprzez śrutowanie do stopnia SA 2.5 oraz nałoŝenie warstwy 80 µm farby podkładowej wodorozcieńczalnej F80 w wytwórni. Po montaŝu cała konstrukcję naleŝy pomalować farba nawierzchniowa wodorozcieńczalną grubość warstwy 120 µm drugorzędowa. Elementy formowane na zimno, szczególnie płatwie, rygle są wykonywane ze stali S 390 GD +Z 275, zgodnie z normą EN 10326, z tym, Ŝe gwarantowana granica plastyczności jest równa 390 N/mm2. Profile o przekroju Z mają wysokość środnika 203 oraz grubości ścianki w przedziale od 1.25 mm do 3.2 mm zaleŝnie od obciąŝeń oddziałujących na budynek i przewidzianego zastosowania. Płatwie są mocowane do dźwigarów i dzięki zakładom pomiędzy płatwiami pracują jako belki ciągłe, wieloprzęsłowe o rozpiętości równej rozstawowi ram. Obliczenia konstrukcji dachu wykonane są zgodnie z Aprobatą Techniczną wydaną przez Deutsches Institut fur Bautechnik (Berlin) Połączenia. Połączenia roŝnych elementów konstrukcji nośnej są wykonywane zasadniczo za pomocą ocynkowanych śrub klasy 10.9 ze stali o wysokiej wytrzymałości, odpowiadających normie EN ISO oraz jak to opisano w EN 14399, w częściach 1,2,4 i 6. Średnice najczęściej uŝywanych śrub to 20, 22 i 24 mm. Połączenie słupów ścian szczytowych z dźwigarem ramy nośnej (zetownik) wykonuje się przy pomocy śrub M16 klasy 10.9 zgodnie z wymaganiami normy EN 14399, części 1,2 i 4. Połączenie płatwi oraz rygli ściennych między sobą i z główną konstrukcją nośną wykonuje się za pomocą śrub M12 klasy 4.6 lub wyŝszej zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 4017 i 4018 za wyjątkiem wymiarów łba i nakrętki zgodnie z DIN 558 i 933. Uwagi do połączeń połączenia naleŝy wykonywać zgodnie z projektem i wymaganiami PN-B łączniki naleŝy stosować odpowiednio do rodzaju połączenia, wielkości i rodzaju obcią- Ŝeń oraz warunków wykonania wg PN-B i norm wyrobu łączniki nie ujęte w normach powinny być stosowane zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich dokumentach (PN-EN 45014, PN-H lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość) długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką pozostawał nie mniej niŝ jeden zwój gwintu w połączeniach nie spręŝanych i nie mniej niŝ 4 zwoje w połączeniach spręŝanych stalowa Strona 54

13 podkładki lub nakrętki spręŝynujące nie powinny być stosowane w połączeniach spręŝanych. W połączeniach tych naleŝy stosować podkładki hartowane pod łbem i pod nakrętką śruby. nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych części nakrętki naleŝy zakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne podkładki hartowane i dokładne naleŝy zakładać stroną sfazowaną od strony łba i nakrętki w połączeniach niespręŝanych części łączone powinny być dociśnięte, aŝ do uzyskania dobrego przylegania, dopuszcza się pozostawienie szczelin do 2 mm, jeŝeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. Śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu sukcesywnie od środka połączenia wielośrubowego ( pierwszy opór dokręcenie siłą jednej ręki zwykłym kluczem bez przedłuŝki lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać). Śruby po dokręceniu nie powinny się przesuwać ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. wartości momentów dokręcenia podane są na kaŝdym rysunku w tabeli znajdującej się w lewym dolnym rogu. Uwaga: SpręŜanie śrub naleŝy wykonywać wg zaleceń podanych powyŝej i wg tabel z momentami załączonymi na rysunkach Obudowa ścian system polar 80 Poszycie ścian w hali wykonane zostanie w oparciu o system ścienny Polar z panelami powlekanymi superpoliestrem w kolorze standardowych Astron. Grubość płyt warstwowych 80 mm. Panele mocowane w układzie poziomym bezpośrednio do śłupów ram głównych Obudowa dachu - system SSR120 System dachowy SSR składa się z zewnętrznego panelu LPR powlekanego superpoliestrem z wełną ASTROTHERM gr. 120 mm z izoblokami. System zawiera wszystkie niezbędne elementy mocujące i obróbki. Wszystkie łączniki dachu wykonane są ze stali nierdzewnej, jako wkręty samonawiercające. KaŜde połączenie dwóch blach uszczelniane jest wulkanizującymi uszczelkami taśmowymi. Główne cechy tych paneli to: - Gatunek stali: S 350 GD zgodny z normą EN Granica plastyczności: 350 N/mm² - Wytrzymałość na rozciąganie:420 N/mm² - Nominalna grubość: 0.49 mm - Szerokość modularna:1000 mm (3 moduły po 333 mm) - Głębokość Ŝeber: 38 mm Wytworzenie konstrukcji stalowej Wykonanie w/w części składowych odbywać się będzie w fabrykach firmy Astron w Diekirch w Luxemburgu lub w Prerov w Republice Czeskiej. Fabryki muszą być zakwalifikowane do I grupy zakładów duŝych zgodnie z normą PN-M Fabryki muszą mieć przeprowadzaną okresowo kontrole jakość przez Niemiecki Instytut Spawalnictwa w Duisburgu lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. stalowa Strona 55

14 Mocowanie i montaŝ MontaŜ konstrukcji głównej, drugorzędowej oraz mocowanie obudowy zgodnie z załączonym podręcznikiem montaŝu Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej Przyjęte obciąŝenia charakterystyczne: Śnieg I strefa (507 m n.p.m) = 1,72 kn/m 2 Wiatr III strefa, kategoria 3 = 0,50 kn/m 2 Uśrednione obciąŝenie dod. połaci dachowej = 0,10 kn/m 2 W przypadku ponadnormatywnych opadów śniegu naleŝy sprawdzić cięŝar zalegającego na dachu śniegu i przy przekroczenia przyjętych wartości bezzwłocznie go usunąć ObciąŜenia poziome działające w kierunku poprzecznym do osi hali przenoszone są na główną konstrukcję nośną, a z niej na fundamenty. Stateczność w tym kierunku zapewniona jest przez sztywność głównej konstrukcji nośnej. W kierunku osi podłuŝnej hali obciąŝenia poziome przenoszone są na słupy ścian szczytowych, skąd obciąŝenia te są przenoszone przez stęŝenia dachowe do stęŝeń ściennych, a następnie przekazywane na fundamenty. Stateczność podłuŝna budynku zapewniona jest przez stęŝenia wiatrowe umiejscowione w ścianach i dachu. W dachu wykonano stęŝenia z prętów stalowych wykonanych ze stali S355 zgodnie z EN Gwinty na tych prętach są wykonane przez walcowanie. Jako elementy ściskane zastosowano tutaj podwójne płatwie lub rury. W ścianach hali stęŝenia wykonane są z prętów stalowych wykonanych ze stali S355 lub z rur. Przeprowadzono pełne obliczenia statyczne ram z wyznaczeniem przemieszczeń poziomych oraz pionowych. Wyznaczono ekstremalne siły wewnętrzne od kombinacji obciąŝeń. Sprawdzono stan graniczny nośności i uŝytkowania ram. W obliczeniach uwzględniono współpracę płatwi oraz poszycia dachu na nośność ramy stalowej. Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano przy pomocy oprogramowania firmy Astron. Komplet obliczeń statycznych znajduje się w archiwum projektanta. Jakiekolwiek zmiany odnośnie systemu, schematu statycznego, obciąŝeń, typu obudowy, materiałów i gatunku stali wymagają zgody projektanta i sprawdzającego. stalowa Strona 56

15 11.5. Wyniki obliczeń konstrukcji Ŝelbetowej Obliczenie Ŝelbetowej płyty posadzki. ZałoŜenia do projektowania: Cechy geometryczne: h=0,2m b=1,0m c=30mm d=0,164m Płytę grubości 20cm oblicza się jako czteroprzęsłową, pracującą jednokierunkowo w kierunku podłuŝnym hali. Do obliczeń przyjęto pasmo płyty szerokości 1m. Cechy materiałowe: Beton: C20/25 f cd = 13,3 MPa Stal: A-IIIN f yd = 420 MPa ObciąŜenia działające na płytę posadzki: Rysunek 1 Schemat obliczeniowy pasma płyty Rodzaj obciąŝenia Charakter obciąŝenia Wartość char. [kn/m 2 ] Wsp. Obcią- Ŝenia γ f Wartość obl. [kn/m 2 ] Wylewka cementowa (war. wyrównawcza) gr.5cm Stałe 1,200 1,35 1,620 Izolacja termiczna gr.10cm Stałe 0,045 1,35 0,061 Obc. uŝytkowe (kat. E1) Zmienne 7,500 1,50 11,250 Wyniki obliczeń: Siły wewnętrzne: Maksymalny moment przęsłowy: M PL.prz = 38,9 knm/m Maksymalny moment podporowy (ujemny podana wartość bezwzględna): M PL.podp = 46,7 knm/m Wyznaczenie zbrojenia. Przekrój przęsłowy: M sd µ = = 0,109 ξ 2 = 1 1 2µ = 0,116 ζ = 1 0,5 ξ = 0,942 f bd cd ξ <. lim ξ =0,5 przekrój pojedynczo zbrojony A s1 M sd = ζ d f yd = 6,0 cm 2 /m - przyjęte zbrojenie przęsłowe płyty: pręty #12 co 15 cm (7,54 cm 2 /m) Przekrój podporowy: M sd µ = = 0,131 ξ 2 = 1 1 2µ = 0,141 ζ = 1 0,5 ξ = 0,930 f bd cd ξ <. lim ξ =0,5 przekrój pojedynczo zbrojony A s1 M sd = ζ d f yd = 7,29 cm 2 /m - przyjęte zbrojenie podporowe płyty: pręty #12 co 15 cm (7,54 cm 2 /m) stalowa Strona 57

16 Obliczenia podciągu płyty stropowej. ZałoŜenia do projektowania: Cechy geometryczne: h=0,40m b=0,3m c=50mm d=0,351m Podciąg o wymiarach cm wraz ze słupami i stopami fundamentowymi oblicza się jako ramę płaską, dwunawową. Cechy materiałowe: Beton: C25/30 f cd = 16,7 MPa Stal: A-IIIN f yd = 420 MPa ObciąŜenia działające na podciąg. Rysunek 2 Schemat obliczeniowy ram płaskich w osi 4 Rodzaj obciąŝenia Charakter obciąŝenia Wartość char. [kn/m 2 ] Wsp. Obcią- Ŝenia γ f Wartość obl. [kn/m 2 ] Wylewka cementowa (war. wyrównawcza) gr.5cm Stałe 1,200 1,35 1,620 Izolacja termiczna gr.10cm Stałe 0,045 1,35 0,061 Płyta Ŝelbetowa gr.20cm Stałe 4,800 1,35 6,480 Obc. uŝytkowe (kat. E1) Zmienne 7,500 1,50 11,250 Oprócz obciąŝeń podanych powyŝej na ramę Ŝelbetową działają równieŝ obciąŝenia przenoszone przez konstrukcję stalową posadowioną na ramie Ŝelbetowej w węzłach nr 1 i nr 3. PoniŜej podano wartości charakterystyczne tych oddziaływań: Oznaczenie H 1 V 1 H 3 V 3 Opis obciąŝenia obciąŝenia [kn] [kn] [kn] [kn] Obciazenie ciezarem wlasnym ramy i dachu DL 0,94 5,28-0,94 7,54 Obciazenie sniegiem SLB 8,62 41,20-8,62 59,45 Obciazenie dodatkowe ADDL 0,50 2,40-0,50 3,45 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z lewej strony - schemat 1 WLL1-9,58-6,69-2,50-4,60 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z lewej strony - schemat 2 WLL2-8,10-12,66-3,68-10,88 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z lewej strony - schemat 3 WLL3-9,05 0,03-4,92 7,61 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z lewej strony - schemat 4 WLL4-7,57-5,94-6,10 1,33 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z prawej strony -schemat 1 WLR1 5,34-0,83 11,71-19,81 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z prawej strony -schemat 2 WLR2 6,82-6,80 10,53-26,09 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z prawej strony -schemat 3 WLR3 5,22 7,13 8,67 3,81 Obciazenie wiatrem sciany bocznej z prawej strony -schemat 4 WLR4 6,70 1,16 7,49-2,47 Obciazenie wiatrem sciany szczytowej WLE1 1,10-3,75-0,99-3,84 Obciazenie wiatrem sciany szczytowej WLE2 2,58-9,72-2,17-10,12 stalowa Strona 58

17 Wyniki obliczeń: Siły wewnętrzne: Maksymalny moment przęsłowy: M PODC.prz = 140,00 knm Maksymalny moment podporowy (ujemny podana wartość bezwzględna): M POD- C.podp = 248,72 knm Maksymalna podporowa siła tnąca: V sd.podp = 274,26 kn Wyznaczenie zbrojenia. Przekrój przęsłowy: M sd µ = = 0,280 ξ 2 = 1 1 2µ = 0,337 ζ = 1 0,5 ξ = 0,832 f bd cd ξ <. lim ξ =0,5 przekrój pojedynczo zbrojony A s1 M sd = ζ d f yd = 11,32 cm 2 /m - przyjęte zbrojenie przęsłowe: A s1 = 5#18 (12,72 cm 2 ) Przekrój podporowy: - przyjęte zbrojenie podporowe: A s1 = 8#18 (20,36 cm 2 ) - przyjęte zbrojenie podporowe: A s2 = 4#18 (10,18 cm 2 ) As 1 f yd As 2 f yd ξ = = 0,242 < ξ. lim =0,5 zbrojenie A s1 w pełni wykorzystane f bd cd M Rd = As 1 ( d a2) f yd = 261,67 knm M PODC.podp < M Rd Obliczenia słupa skrajnego ramy płaskiej. ZałoŜenia do projektowania: Cechy geometryczne: l col =1,40m h=0,45m b=0,3m c=50mm d=0,384m Wymiarowany słup jest skrajnym prętem ramy płaskiej, przedstawionej na rysunku 2. Cechy materiałowe: Beton: C25/30 f cd = 16,7 MPa Stal: A-IIIN f yd = 420 MPa ObciąŜenia działające na słup. J.w. Wyniki obliczeń. Siły wewnętrzne. Maksymalny moment w węźle górnym: M SLUP.SKR.g = 116,66 knm Maksymalny moment przy stopie: M SLUP.SKR.st = 66,23 knm Maksymalna siła normalna: N SLUP.SKR = 313,01 kn Maksymalna siła tnąca: V SLUP.SKR = 94,62 kn Wyznaczenie zbrojenia. Wymiarowany jest przekrój w węźle górnym: stalowa Strona 59

18 M sd = 116,66 knm N sd = 288,56 kn e e = 578 mm e a = 20 mm e tot = 598 mm e s1 = e tot + 0,5h a 1 = 598mm + 0,5450mm 66mm = 757 mm N sd ξ = = 0,15 ξ < ξ. lim =0,5 duŝy mimośród f bd cd N sd es2 ξ < 2a 2 /d = 266mm/384mm = 0,34 As 1 = As 2 = = 9,48 cm 2 /m f ( d a ) - przyjęte zbrojenie słupa: A s1 = A s2 = 5#16 (10,05 cm 2 ) yd Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. (w szczególności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich). 13. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŝenia budowlanoinstalacyjnego zapewniające uŝytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem Instalacje sanitarne Instalacja wody zimnej Budynek zaopatrywany będzie w wodę z istniejącej studni wody źródlanej zlokalizowanej na dz. nr 275/10. W budynku za wejściem przyłącza do budynku zlokalizowano wodomierz wody do celów bytowo-gospodarczych oraz wody co celów produkcyjnych. Za kaŝdym zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawór antyskaŝeniowy typu BA. Ciśnienie w instalacji utrzymywane będzie przez zestaw hydroforowy o wydajności 1,0 l/s i wysokości podnoszenia 2bar. Woda zimna dostarczana będzie na cele bytowo-gospodarcze i technologiczne. W celach technologicznych woda wykorzystywana będzie do mycia butelek oraz do ich napełniania (woda źródlana). Przewiduje się wykonanie instalacji wody zimnej z rur PP-3 łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi naleŝy izolować przeciwko wykraplaniu wilgoci. Zapotrzebowanie wody zimnej do celów bytowo-gospodarczych Zapotrzebowanie wody obliczono w oparciu o przewidywaną liczbę pracowników: Liczba pracowników 5 Zapotrzebowanie jednostkowe 15dm 3 /os*doba Dobowe zapotrzebowanie wody ogólnej (zimna+ciepła): Gd = 5*15 = 75 dm 3 /dobę Zapotrzebowanie wody zimnej do celów technologicznych Zgodnie z danymi otrzymanymi od dostawcy linii technologicznej zapotrzebowanie wody do celów technologii wynosi 5m 3 /dobę. stalowa Strona 60

19 Instalacja wody ciepłej Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobnikowym elektrycznym podgrzewaczu ciepłej wody o pojemności 80dm 3 zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Podgrzewacz wyposaŝony będzie w grzałkę elektryczną o mocy 1,5kW. Na rurociągu zimnej wody przy podgrzewaczu naleŝy zainstalować zawór bezpieczeństwa. Przewiduje się wykonanie instalacji wody ciepłej z rur PP-3 łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi ciepłej wody naleŝy izolować termicznie. ZałoŜono temperaturę ciepłej wody 55stC. Zapotrzebowanie wody ciepłej Przyjęto 50% zapotrzebowania wody ogólnej: Gd = 0,5*75 = 38 dm 3 /dobę Instalacja kanalizacji sanitarnej Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych do bezodpływowego zbiornika na ścieki (szczegóły wg projektu zagospodarowania terenu). Projektowane rurociągi naleŝy wykonać z rur PVC kielichowych z uszczelką gumową. Projektowane piony kanalizacyjne naleŝy wyprowadzić ponad dach i zakończyć typową wywiewką. U podstawy pionów naleŝy zamontować rewizję. Wszystkie przybory naleŝy wyposaŝyć w syfony. Na hali rozlewni zaprojektowano odwodnienie liniowe przy linii technologicznej. Ilość odprowadzanych ścieków Przyjęto 95% zapotrzebowania wody ogólnej: Gd = 0,95*5075 = 4820 dm3/dobę Instalacja grzewcza Obiekt ogrzewany będzie przy uŝyciu nagrzewnic ściennych elektrycznych oraz grzejników konwektorowych elektrycznych. Grzejniki zaprojektowano w pomieszczeniach biurowosocjalnych, a nagrzewnice na hali. Wszystkie urządzenia grzewcze wyposaŝone będą w termostaty umoŝliwiające indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniach. Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie statycznych strat ciepła wynosi zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami 7,83kW. Temperatury obliczeniowe: powietrza zewnętrznego II strefa / -18stC hala rozlewni +16stC pomieszczenie biurowe +20stC pomieszczenie techniczne +5stC szatnia +24stC WC +20stC pomieszczenie porządkowe +12stC Wentylacja mechaniczna We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną. Powietrze zewnętrzne uzdatniane będzie w zespole nawiewnym składającym się z filtra, nagrzewnicy elektrycznej o mocy 6kW i wentylatora nawiewnego o wydajności 700m 3 /h. Powietrze na- stalowa Strona 61

20 wiewane będzie do pomieszczeń hali, biura, pomieszczenia socjalnego i szatni. W układzie nawiewnym przewidziano recyrkulację powietrza w proporcjach 50/50%. W celu oszczędności energii powietrze nawiewane do pomieszczeń czystych (biuro, pom. socjalne i szatnia) odciągane będzie wentylatorem i wtórnie nawiewane na halę. W hali do wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator dachowy o wydajności 300m 3 /h. Strumienie powietrza wentylującego w pomieszczeniach: Hala rozlewni nawiew/wywiew 700/620m 3 /h Pom. biurowe nawiew/wywiew 80/80m 3 /h Pom. socjalne nawiew/wywiew 80/80m 3 /h Pom. porządkowe wywiew 30m 3 /h WC wywiew 50m 3 /h Szatnia nawiew/wywiew 80/80m 3 /h Pom. techniczne wywiew 150 m 3 /h W pomieszczeniu technicznym w celu usunięcia zysków ciepła od spręŝarki zaprojektowano wentylator dachowy sterowany czujnikiem temperatury w pomieszczeniu. Wentylator włącza się po przekroczeniu temperatury 35stC w pomieszczeniu. W pomieszczeniu porządkowym oraz WC zastosowano odrębny układ wywiewny o wydajności 50m 3 /h. Wyrzut powietrza ponad dach Instalacja spręŝonego powietrza SpręŜone powietrze doprowadzone będzie do linii technologicznej. Zgodnie z wytycznymi dostawcy linii zapotrzebowanie powietrza wynosi 0,35 m3/min o ciśnieniu 5-6bar. SpręŜone powietrze wytwarzane będzie przy pomocy bezolejowej spręŝarki śrubowej o zapotrzebowaniu mocy elektrycznej 3,7kW. Za spręŝarką zamontowany będzie filtr powietrza. Instalacja wykonana będzie z rur stalowych. Punkty poboru zakończone będą zaworami odcinającymi i manometrami Instalacje elektryczne Zasilanie Zasilanie nowoprojektowanej hali rozlewni wody źródlanej zrealizować z istniejącej nasłupowej stacji transformatorowej będącej własnością inwestora. W celu realizacji powyŝszego zasilania naleŝy zabudować linię kablową WLZ ziemną kablem YKY 4x35/1kV. Dla istniejącej rozbudowy nie przewiduje się zmiany mocy przyłączeniowej z zakładem energetycznym. Układ pomiarowy istniejący bez zmian. Kabel naleŝy wpiąć za istniejącym układem pomiarowym. W tym celu naleŝy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy 160A z wkładkami 100A. Zwrócić szczególną uwagę na plomby licznikowe, które muszą pozostać nie naruszone Rozdzielnice Projektuje się nową rozdzielnicę RG w wykonaniu natynkowym z drzwiami pełnymi, dla potrzeb zasilania urządzeń technologicznych oraz instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych.. Rozdzielnicę RG projektuje się na prąd znamionowy 100A. Wszystkie elementy czynne naleŝy przykryć osłonami systemowymi przed dotykiem bezpośrednim. Instalację odbiorczą projektuje się w systemie TN-S. Rozdział punktu PEN naleŝy wykonać w Rozdzielnicy RG, w tym celu naleŝy wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4 do uziomu fundamentowego. stalowa Strona 62

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU DO GARAśU.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 68-200 śary Aleja Wojska Polskiego 98 tel. 661-936-630 OBIEKT: ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁKĘ NR. 180/2. LOKALIZACJA: GÓRKA GM. LIPINKI ŁUśYCKIE dz. nr 180/2. BRANśA:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem OPIS TECHNICZNY Spis treści : Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Zagospodarowanie terenu str.3 3. Przedmiot opracowania... str.4 4.

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0. Podstawy opracowania - Zlecenie inwestora. - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... - Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Oświadczenie projektantów III. Zawartość opracowania IV. Opis techniczny zagospodarowania 1. Przedmiot inwestycji 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Projekt budowlany TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Adres inwestycji: Nowa Kościelnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt : PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA działki oznaczone nr 11 dr, 36 dr, 54/15 obręb Bezrzecze, gmina Dobra, powiat policki. Inwestor : GMINA DOBRA ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 6421016 PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa przyłącza oświetlenia drogowego Adres inwestycji: Inwestor: Podgórki, gm.

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. RODZAJ DOKUMENTACJI Dz. nr ew. 125/1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. NAZWA OBIEKTU : ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO w KALINOWIE SOLKACH.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO O PAWILON ŁÓśKOWY DLA ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH I WEWNĘTRZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo