ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut parteru Rzut I pietra Rzut dachu Przekrój A-A Przekrój B-B Przekrój C-C OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 1

2 WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Merytoryczną podstawę opracowania instalacji wentylacji i klimatyzacji obiektu stanowią: 1. Projekt budowlano - architektoniczny, autorstwa dr inŝ. arch. Mariusza Grycha i mgr inŝ. arch. Krzysztofa Koryzno (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej). 2. Uzgodnienia z w/w jednostką projektową. 3. Uzgodnienia międzybranŝowe. 4. Projekt zabezpieczeń ppoŝ. dla Projektu budowlanego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej z wydzieloną częścią na magazyn Działu Wydawnictw z dnia roku, autorstwa bryg. w st. spocz. inŝ. Tadeusza Szmytke. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 6. Aktualne normy, normatywy oraz katalogi producentów urządzeń. Podstawę formalną stanowi zlecenie i umowa. 2. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Parametry powietrza - przyjęte do obliczeń: Zima: temperatura zewnętrzna T z = C, wilgotność - φ z =100%; temperatura wewnętrzna T w = C, (temperatura nawiewu); wilgotność względna wewnętrzna - φ = 40 do 60 %, (wynikowa bez regulacji). Lato: temperatura zewnętrzna T z = C, wilgotność - φ z =52%; temperatura wewnętrzna T w = C do +26 o C, dla pomieszczeń biurowych i pracowni od strony południowej, pozostałe pomieszczenia bez klimatyzacji; 2

3 wilgotność względna wewnętrzna - φ z = 40 do 60 %, (wynikowa bez regulacji). Ilość powietrza świeŝego, przyjęta do wentylacji pomieszczeń biurowych i pomieszczeń pracowni projektowych zapewnia 4-krotną wymianę powietrza na godzinę i co najmniej 40 m3/h na osobę. Ilość powietrza świeŝego przyjęta do wentylacji pomieszczeń magazynowych i archiwum zapewnia 2-krotną wymianę powietrza na godzinę. System wentylacyjny w okresie zimowym nie pokrywa strat ciepła pomieszczeń, które obsługuje. Funkcje tą pełni instalacja centralnego ogrzewania. ZałoŜono energooszczędność projektowanej instalacji, przez zastosowanie w centrali wentylacyjnej krzyŝowego wymiennika odzysku ciepła. 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE. 3.1 Pomieszczenia biurowe i pomieszczenia pracowni projektowych. Do obsługi tych pomieszczeń projektuje się instalacje nawiewno-wywiewną z funkcją odzysku ciepła i ogrzania powietrza w okresie zimowym. Dobrano centrale wentylacyjną, nawiewno-wywiewną (zespół ZNW1) w następującej konfiguracji: - sekcja filtracyjna (klasa EU5) - sekcja wymiennika krzyŝowego (odzysku ciepła) - sekcja nagrzewnicy wodnej (parametr czynnika 80/60) - sekcja wentylatorowa (wentylator z płynną regulacją prędkości obrotowej) - sekcja tłumienia. Poszczególne parametry techniczne i elementy urządzenia patrz karta doboru w załączniku nr1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (zespół ZNW1) usytuowana jest na dachu budynku i jest urządzeniem zblokowanym. Powietrze po obróbce w centrali (zawsze 100% powietrza świeŝego), dostarczane jest do pomieszczeń instalacją kanałową prowadzoną w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rozdział powietrza, następuje przez kratki nawiewne i anemostaty. 3

4 Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywa się anemostatami lub kratkami wywiewnymi, dalej przez instalacją kanałową i centralę - na zewnątrz budynku. Wentylatory nawiewu i wyciągu posiadają moŝliwość płynnej regulacji ilości powietrza, dzięki zastosowaniu silników z przemiennikami częstotliwości. Nawiewniki i kratki montowane są w suficie podwieszanym lub bezpośrednio na instalacji kanałowej. System sterowania w sposób płynny reguluje temperaturę powietrza nawiewanego oraz daje moŝliwość ustawienia czasu pracy centrali wentylacyjnej (w cyklu tygodniowym) lub moŝliwość załączania ręcznego w miarę potrzeb. Chłodzenie powietrza realizowane jest przez dwa niezaleŝne układy klimatyzacyjne dla parteru i piętra osobno typu VRV lub digital scrool (zespół K1 i K2). Jednostka zewnętrzna (agregat) umieszczona jest na dachu budynku a jednostki wewnętrzne (typu kasetonowego) w poszczególnych pomieszczeniach biurowych i pracowniach. Powietrze krąŝąc przez parownik klimatyzatora ochładza się i osusza. Dobrane moce chłodnicze poszczególnych jednostek wewnętrznych zapewniają schłodzenie powietrza zewnętrznego, nawiewanego przez zespół ZNW1. KaŜdy z klimatyzatorów posiada swój sterownik (pilot) dający moŝliwość nastawy indywidualnych parametrów pracy, niezaleŝnie od pozostałych pomieszczeń. 3.2 Pomieszczenia magazynowe i archiwum. Wymianę powietrza w ilości, co najmniej 2 krotnej w ciągu godziny zapewnia zespół ZNW1 i W1. PoniewaŜ część z tych pomieszczeń jest wydzielona poŝarowo, naleŝy na przejściach przez przegrody budowlane montować klapy p.poŝ o odporności ogniowej EI60. Rozprowadzenie i wywiew powietrza instalacją kanałową, dystrybucja kratkami i anemostatami z rozmieszczeniem zapewniającym, równomierną wymianę powietrza w całej kubaturze pomieszczeń. 3.3 Pomieszczenia węzła sanitarnego. Ustępy i sanitariaty wyposaŝone będą w zbiorczy układ wyciągowy. Wywiew powietrza realizowany jest przez wentylator dachowy (W1) z pionowym wyrzutem powietrza, zamontowanym na połaci dachowej wraz z podstawą tłumiącą. 4

5 Kompensata powietrza wyciąganego następuje z korytarza, powietrzem nawiewanym z układu ZNW1. Usytuowanie wyrzutu powietrza w stosunku do czerpni zespołu ZNW1, gwarantuje zachowanie odległości 6 metrów między nimi. Wentylator sterowany jest zegarem dobowym, zamontowanym w rozdzielni elektrycznej na obwodzie zasilającym. Z załoŝenia, w czasie funkcjonowania obiektu wentylator pracuje w sposób ciągły, natomiast pracę nocną moŝna ustawić w zaleŝności od preferencji uŝytkownika. 3.4 Automatyka i sterowanie Układ automatyki sterujący pracą centrali ZNW1. zestawienie elementów automatyki: 1. Szafka zasilająco-sterująca wyposaŝona w sterownik i zdalny panel operatorski. 2. Falowniki silników wentylatorów do montaŝu przy centrali. 3. Kanałowy czujnik temperatury nawiew. 4. Kanałowy czujnik temperatury wywiew. 5. Kanałowy czujnik temperatury zabezpieczenie przeciw oblodzeniowe odzysku ciepła. 6. Zewnętrzny czujnik temperatury. 7. Przylgowy czujnik temperatury aktywne zabezpieczenie przeciwzamroŝeniowe nagrzewnicy wodnej. 8. Siłownik przepustnicy nawiew. 9. Siłownik przepustnicy wywiew. 10. Presostat filtra nawiewu. 11. Presostat filtra wywiewu. 12. Presostat wentylatora nawiew. 13. Presostat wentylatora wywiew. 14. Zawór trójdrogowy z siłownikiem (nagrzewnica wodna). 15. Termostat przeciwzamroŝeniowy. charakterystyka układu Układ automatyki jest oparty na swobodnie programowalnym sterowniku. System wentylacyjny moŝe pracować w trzech trybach: tryb normalny (dzień), tryb nocny zmniejszona ilość powietrza lub wyłączenie, tryb automatyczny - czyli wybór między trybami normalnym i nocnym, wg katalogu czasowego wbudowanego w sterownik. Obsługa całego układu automatyki realizowana za pomocą panelu operatorskiego. tryb normalny (wiodący) W tym trybie, pracują oba wentylatory centrali wentylacyjnej na nominalnych wydatkach powietrza. Parametrem wiodącym dla sterowania pracą układu nagrzewnicy jest temperatura nawiewu. Przy zapotrzebowaniu na ciepło układ automatyki reguluje płynnie najpierw odzysk ciepła na wymienniku krzyŝowym, a następnie reguluje płynnie mocą nagrzewnicy wodnej. 5

6 tryb nocny W tym trybie, centrala wentylacyjna moŝe być wyłączona lub pracować z mniejszą ilością powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nastawę ilości powietrza uzyskuje się przez odpowiednie ustawienie częstotliwości pracy na falownikach silników wentylatorów. ochrona przeciwzamroŝeniowa nagrzewnicy wodnej Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest za pomocą dwóch elementów: termostatu po stronie powietrza rozpiętego za nagrzewnicą oraz czujnika mierzącego temperaturę wody powrotnej z nagrzewnicy. Czujnik temperatury wody powrotnej monitoruje non stop parametry czynnika i gdy spadają one poniŝej wartości zadanej (np. 5 o C) sterownik otwiera zawór nagrzewnicy. Przy 100% wysterowaniu zaworu i braku wzrostu temperatury wody powyŝej stanu alarmowego, układ sterowania wyłączy centralę (następuje zatrzymanie wentylatorów i zamknięcie przepustnicy świeŝego powietrza). Powrót temperatury czynnika do stanu powyŝej alarmowego powoduje ponowny rozruch układu. NiezaleŜnie od pomiaru temperatury czynnika, zadziałanie termostatu przeciwzamroŝeniowego po stronie powietrza - wyłącza centralę. Zatrzymanie centrali generuje komunikat alarmowy na sterowniku - panelu operatorskim. sterowanie wentylatorów Silniki wentylatorów zasilane są przez falowniki. Falowniki spełniają funkcję regulacji prędkości wentylatorów (zmiana wydatku centrali) i zabezpieczają termicznie silniki. Dodatkowo zapewniają stały wydatek powietrza, niezaleŝnie od stopnia zabrudzenia filtrów. Poprawność pracy wentylatorów kontrolowana jest przez presostaty róŝnicy ciśnień. Brak spręŝu podczas pracy centrali powoduje jej zatrzymanie (zamknięcie przepustnic świeŝego powietrza) oraz wygenerowanie odpowiedniego alarmu ze wskazaniem wadliwie pracującego wentylatora. Po mimo awaryjnego zatrzymania układu, nadal aktywna jest funkcja zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej. Ponowny rozruch instalacji następuje po potwierdzeniu alarmu przez uŝytkownika. Sterowanie zaworem trójdrogowym nagrzewnicy wodnej Utrzymywanie zadanej wartości temperatury powietrza nawiewanego realizowane jest po przez porównywanie temperatury powietrza nawiewanego z wartością zadaną i płynne sterowanie stopniem otwarcia zaworu nagrzewnicy. dodatkowe funkcje realizowane przy pomocy sterownika: - identyfikowanie wszystkich stanów awaryjnych układu (wentylatory, filtry, defrost); - podział na alarmy wymagające potwierdzenia lub niewymagające tego (zanikają po ustaniu przyczyny alarmu); - opóźnienie startu jednego silnika wentylatora względem drugiego (odciąŝenie sieci zasilającej); - aktywne zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej (czujnik na powrocie wody z nagrzewnicy) + termostat rozpięty za nagrzewnicą (zabezpieczenie po stronie powietrza); - blokowanie rozruchu centrali np. po trzech alarmach przeciwzamroŝeniowych w ciągu godziny, odblokowanie po potwierdzeniu alarmu przez obsługę; - blokowanie sekwencji grzania w zaleŝności od wartości temp. zewnętrznej; - aktywne zabezpieczenie odzysku ciepła przed oszranianiem wymiennika; - maksymalne wysterowanie odzysku ciepła, gdy temp. zewnętrzna spada poniŝej zadanej wartości nie zaleŝnie czy występuje zapotrzebowanie na ogrzewanie; - praca układu wg katalogu czasowego (przełączanie między trybami dzień, noc, wyłączony) wbudowanego w sterownik; -moŝliwość oddalenia od rozdzielnicy zasilająco-sterującej panelu obsługi (wyświetlacz ciekłokrystaliczny + przyciski obsługi); 6

7 - komunikaty tekstowe na panelu obsługi (identyfikacja trybu pracy, rodzaj występującego alarmu). Panel operatorski układu, zamontowany będzie w korytarzu na I piętrze. Daje moŝliwość pełnej kontroli parametrów pracy urządzenia Sterowanie pracą wentylatora dachowego W1. W obwód zasilający wentylatora, wpięty jest cyfrowy regulator czasowy umieszczony w rozdzielni elektrycznej. W cyklu dobowym i tygodniowym daje moŝliwość nastawy czasu załączenia i wyłączenia. Proponuje następujący wariant pracy: - praca ciągła w okresie funkcjonowania budynku (dzień), - praca cykliczna: załączenie na 10 minut po kaŝdej pełnej godzinie w okresie nocnym i weekendowym Sterowanie pracą zespołów klimatyzacyjnych K1 i K2. KaŜda jednostka wewnętrzna ma własny sterownik bezprzewodowy dający moŝliwość ustawienia trybu pracy: chłodzenie, osuszanie, praca nocna, wybór biegu pracy wentylatora, nastawa temperatury zadanej w pomieszczeniu. 3.5 MontaŜ i rozprowadzenie instalacji. 1. Podwieszenie urządzeń, instalacji kanałowej i armatury wentylacyjnej, wykonać przy pomocy profili montaŝowych, zawiesi typu Z, L, R i prętów gwintowanych z wykorzystaniem podkładek amortyzujących. 2. Instalacje kanałową zespołu ZNW1 prowadzoną w budynku - izolować termicznie wełną mineralną gr. 30mm na folii aluminiowej. 3. Instalacje kanałową nawiewną i wywiewną, znajdującą się na dachu i biegnącą od centrali wentylacyjnej do wewnątrz budynku, naleŝy izolować termicznie wełną mineralną gr. 50mm na folii aluminiowej oraz płaszczem z blachy ocynkowanej. 4. Kolejność montaŝu w przestrzeni międzystropowej uzgodnić z innymi branŝami na budowie. 5. PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej producenta. 6. Końcowe odcinki sieci kanałowej, przy podejściach do skrzynek rozpręŝnych, anemostatów i nawiewników wykonać z elastycznych przewodów wytłumiających o minimalnych parametrach akustycznych, odpowiadających kanałowi typu, Sonodec. 7. Wszystkie przewody elastyczne łączyć z instalacją kanałową stosując opaski ślimakowe, dla łatwego demontaŝu i otwarcia instalacji w celu czyszczenia. 7

8 8. Wykonać przekucie (1000x300) w istniejącym stropie parteru na przejście instalacji kanałowej. 9. Wykonać otwory Ø170 w poprzecznych Ŝebrach płyt dachowych na przejście instalacji kanałowej. 10. Nie stosować taśmy uszczelniającej-samoprzylepnej na łączach elementów okrągłych/spiro. 11. Po zakończeniu montaŝu sieć kanałową wyregulować, zgodnie z podanymi w projekcie ilościami powietrza. 12. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, montować zgodnie z DTR-ką producenta. 13. Przewody freonowe pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną wykonać z miedzi chłodniczej i izolować powłoką na bazie kauczuku o grubości 9mm. Instalacje biegnącą na zewnątrz budynku, wykonać z izolacją w wersji z płaszczem zewnętrznym z twardego PCV dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV. 14. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów wykonać z PCV wodociągowego klejonego, średnicy φ20mm. Odcinki poziome układać ze spadkiem minimum 2%. Wyprowadzić do trójników pionów kanalizacyjnych (miejsca zaznaczone na rysunkach). 15. PołoŜenie anemostatów i kratek dopasować do rozmieszczenia modułu sufitu podwieszanego. 4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Pomieszczeniem wydzielonym poŝarowo jest archiwum na I piętrze oraz dwa pomieszczenia magazynowe + WC na parterze. Wszystkie kanały wentylacyjne wchodzące i wychodzące z tych pomieszczeń są oddzielone w miejscu przegród budowlanych, przeciwpoŝarowymi klapami odcinającymi o odporności ogniowej EI60. Klapy ppoŝ. uruchamiane są przez wyzwalacz termiczny Połączenie nawiewników, kratek wyciągowych oraz anemostatów z instalacją kanałową, przy zastosowaniu przewodów elastycznych, nie przekracza 4 metrów długości. 5. ZASILANIE W CZYNNIKI ENERGETYCZNE. 8

9 5.1. Ciepło technologiczne. Jako medium grzewcze dla centrali wentylacyjnej ZNW1, przyjęto wodę o parametrach 80/60 0 C. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla nagrzewnicy wodnej zespołu centrali wynosi: Q GRZ = 22 kw System wentylacyjny nie pokrywa strat ciepła budynku. Zapewnia jedynie ogrzanie powietrza nawiewanego (świeŝego) do temperatury C. Układ sieci rurowej instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji, zawarty jest w projekcie ogrzewania Zasilanie elektryczne. Łączna zainstalowana moc elektryczna dla urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wynosi: Q EL = 15,2 kw Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla poszczególnych urządzeń zawarto w tabelarycznym zestawieniu elementów instalacji. 6.TABELARYCZNE ZESTAWIENIE SYSTEMÓW (URZĄDZEŃ) WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH Nazwa Zespołu Wentyla cyjnego Funkcja zespołu Obsługiwane pomieszczenia Konfiguracja urządzenia 1. ZNW1 - dostarczanie powietrza świeŝego - filtracja -odzysk ciepła -ogrzewanie powietrza - usuwanie powietrza zuŝytego Pomieszczenia biurowe pracownie, archiwum, pomieszczenia magazynowe 2. W1 - usuwanie powietrza zuŝytego Węzły sanitarne parteru i I piętra 3. - schładzanie powietrza Pomieszczenia -wentylator - filtry nawiewu i wyciągu - krzyŝowy wymiennik odzysku ciepła - nagrzewnica wodna - wentylatory nawiewu i wyciągu z falownikiem - tłumiki - wentylator dachowy z regulatorem prędkości obrotowej i cokołem tłumiącym 9

10 K1 oraz K2 - filtracja -osuszanie biurowe, pracownie - chłodnica freonowa - filtr - agregat skraplający 7. WYTYCZNE DLA BRANśY BUDOWLANEJ 1. Wykonać otwory w podciągach Ŝelbetowych parteru, na przejścia instalacji przewodów wentylacyjnych. 2. Na dachu wykonać konstrukcje wsporczą, pod centrale wentylacyjną (rama 4000x1000) i agregaty klimatyzacyjne (rama 1000x1000). 3. Wykonać otwór w płycie dachowej Ŝebrowanej o wymiarach 900x650 na przejście instalacji wentylacyjnej. Otwór powinien wpasować się między Ŝebra poprzeczne płyty (patrz rysunek). 8. WYTYCZNE DLA BRANśY SANITARNEJ. 1. W piony kanalizacyjne biegnące przez sanitariaty wstawić na kaŝdym piętrze trójniki z redukcją na Ø WYTYCZNE DLA BRANśY ELEKTRYCZNEJ. 1. Zasilić rozdzielnie zasilająco-sterującą centrali wentylacyjnej ZNW1 znajdującą się na dachu. 2. Zasilić wentylator dachowy W1 wyciągu z węzłów sanitarnych - zasilanie prowadzić do zacisków urządzenia. W obwód zasilania wstawić cyfrowy zegar dobowy. 3. Doprowadzić przewód zasilający do agregatów klimatyzatorów na dach. 10. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE. 10

11 1. W okresie zimowym, przy dłuŝszym zaniku napięcia lub awarii pompy obiegowej ciepła technologicznego (zasilanie centrali ZNW1), naleŝy dokonać spustu wody z nagrzewnicy wodnej dla uniknięcia zamroŝenia. 11. UWAGI KOŃCOWE 1. Całą instalacje wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych [TIN COBRTI INSTAL - zeszyt 5, Warszawa, wrzesień 2002r.] 2. Wszelkie urządzenia i materiały powinny posiadać atesty oraz dopuszczenia do stosowania.. 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 Zespół centrali wentylacyjnej UWAGA: Załączona karta katalogowa określa konfiguracje i parametry centrali wentylacyjnej i jest doborem przykładowym. Dopuszczalny jest dowolny producent przy zachowaniu poniŝszych parametrów: Wydatek powietrza [m 3 /h], SpręŜ dyspozycyjny [Pa], Moc wymienników odzysku ciepła [KW], Moc nagrzewnicy [KW], Pobory mocy silników nie większe niŝ podane, Poziom hałasu nie większy niŝ podany, Waga podana masa +/- 100kg, Gabaryty długość x szerokość x wysokość +/- 30 cm. 12

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6 Instalacje cieplne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną

VPA-E z nagrzewnicą elektryczną z nagrzewnicą elektryczną Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m/h Obudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE Strona 1 WENTYLACJA KLIMATYZACJA Beata Berezowska Ul. Ruskowy Bród 87B 03-289 Warszawa Tel. 0501-088-173 PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl RGS REKUPERATORY OPIS KONSTRUKCJI OBUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 25 mm. Od strony wewnętrznej blacha ocynkowana,

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła, budowa, działanie i przykłady

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola 01-003 Warszawa Al.

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Seminarium

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Seminarium Gdańsk, 08.01.2009 Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Seminarium Temat 10: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 1. STRONA TYTUŁOWA str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI str. 2 3. OPIS TECHNICZNY str. 3-5 4.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach i na parterze wchodzących w zakres modernizacji i adaptacji. 4.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ TEMAT: UKŁADY AUTOMATYKI NOWOCZESNYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH BEZ ODZYSKU CIEPŁA. Paweł Szymański Semestr IX Specjalność SM i UE 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KLIMATYZACJI. VII piętra magazynu zbiorów

INSTALACJA KLIMATYZACJI. VII piętra magazynu zbiorów Egz. Nr. Projekt wykonawczy magazynu zbiorów bibliotecznych Adres: Warszawa, Koszykowa 26/28 Inwestor: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa INSTALACJA KLIMATYZACJI VII

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania PROJEKT TECHNICZNY, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA, BUDYNKU SZATNI BOISKA MIEJSKIEGO w OZIMKU Zawartość opracowania I. Opis techniczny, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 1. Opis obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ OPIS TECHNICZNY...2 1. Podstawa opracowania...2 1. Zakres opracowania...2 3. Charakterystyka ogólna budynku...3 4.1. Istniejące kanały wentylacyjne...3 5. Stan projektowany...3 5.1. Wentylatornie, czerpnie

Bardziej szczegółowo

ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 VIPAIR Violetta Pietrzak 05-110 JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX 774 20 22 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Spis zawartości projektu III. Opis techniczny Rysunki: Rys. nr 1 Rzut parteru instalacja klimatyzacji - skala 1:100 Rys. nr 2 Rzut piętra instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Praca zaliczeniowa z przedmiotu: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo