1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP Przedmiot i zakres opracowania Podstawy opracowania Projekty związane z opracowaniem Charakterystyka energetyczna OPIS TECHNICZNY Zasilanie i rozdział energii Instalacje elektryczne wewnętrzne Instalacje oświetlenia podstawowego Instalacje oświetlenia awaryjnego Instalacja gniazd 30/400 V Zasilanie urządzeń branży sanitarnych Instalacja punktów PEL Zasilanie urządzeń technologicznych Instalacja drabin i koryt kablowych Kompensacja mocy biernej Instalacja wyrównawcza Instalacja przeciwprzepięciowa Instalacja wył. p.poż Instalacja oddymiania, przewietrzania Instalacja domofonowa, kontroli dostępu Instalacja agregatu prądotwórczego Ochrona od porażeń Instalacje elektryczne zewnętrzne Instalacja odgromowa Instalacja oświetlenia terenu Zasilanie urządzeń zewnętrznych UW AGI KOŃCOWE INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBLICZENIA TECHNICZNE RYSUNKI: E1 Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne E Schemat zasilania E3 Schemat rozdzielnicy SN i NN (RG) E4 Schemat szafy SD E5 Schemat instalacji oddymiania/przewietrzania E6 Rzut parteru. Instalacje elektryczne E7 Rzut parteru/piętra Część socjalno-biurowa. Instalacje elektryczne E8 Rzut dachu. Instalacja odgromowa 7.0. ZAŁĄCZNIKI: - WTP z ENEA nr OD/RR5/57/013 ET-

2 1.0.WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego: Aneks nr 1 - Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnobiurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 74/6, 74/36, 74/73, 74/58, os. Przemysłowe w Słubicach. Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalację: - projekt instalacji 30/400V, - projekt instalacji oświetlenia podstawowego, - projekt instalacji oświetlenia awaryjnego, - projekt instalacji oddymiania, - projekt instalacji przewietrzania, - projekt instalacji wyrównawczej, - projekt instalacji przeciwprzepięciowej, - projekt instalacji teletechnicznej, - projekt instalacji odgromowej, - projekt instalacji domofonowej, kontroli dostępu, - projekt rozdzielnicy głównej budynku, - projekt agregatu prądotwórczego. Niniejsze opracowanie nie obejmuje: - projekt układu pomiarowego (do uzgodnienia z Enea). 1.. Podstawy opracowania 1. Projekty branży architektonicznej, sanitarnej;. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego; 3. Uzgodnienia i wytyczne inwestora; 4. WP nr OD/RR5/57/013 z dnia r Projekty związane z opracowaniem Projekty pozostałych branż Charakterystyka energetyczna 1. Układ sieciowy TN-C-S. Napięcie zasilania 15kV, 30/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. Bilans mocy: Rozdzielnica główna nn (RG - stacja trafo) Odbiory Pi [kw] kj Pz [kw] RPR1 171,3 0,7 10,3 RPR 437 0,83 361,4 RS1 66,7 0,59 39,5 RM1 100,5 0,7 69,9 Odbiory rezerwowane 46, ,18 przez agregat prądotwórczy RAZEM 83,7 0,77 639,3 ET-3

3 .0. OPIS TECHNICZNY.1. Zasilanie i rozdział energii Zasilanie projektowanego budynku wykonać z projektowanej stacji transformatorowej 150kV, 15/0,4kV ST, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem E-1. Zasilanie stacji wykonać zgodnie z WTP z ENEA, z istniejącego złącza kablowego SN15kV. Ze złącza SN, wyprowadzić kabel, typu: 3x(XHAKXS 1x70mm ) do stacji transformatorowej. Szczegóły dotyczące wykonania stacji w projekcie wykonawczym. Kabel prowadzić w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku kolizji z innymi sieciami oraz przy przejściach pod drogami, kable chronić w rurze osłonowej typu: DVK. Szczegóły wykonania stacji transformatorowej wg projektu wykonawczego. Ze stacji transformatorowej wyprowadzić linię kablowe zasilające poszczególne rozdzielnice na obiekcie. Szczegóły dotyczące zasilania przedstawiono na rysunku E-. Trasy linii kablowych przedstawiono na rysunku E-6. Rozdzielnica główna nn w stacji transformatorowej jest miejscem rozdziału energii elektrycznej w nowoprojektowanym budynku. Lokalizacje poszczególnych rozdzielnic elektrycznych przedstawiono na poszczególnych rzutach. Układ pomiarowy zgodnie z WP wydanymi przez Enea należy zlokalizować w pomieszczeniu trafostacji. Szczegóły dotyczące układu pomiarowego wg odrębnego opracowania (do uzgodnienia z Enea). Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla wybranych urządzeń projektuje się rezerwowanie zasilania elektrycznego poprzez projektowany agregat prądotwórczy. Szczegóły dotyczące agregatu prądotwórczego przedstawiono w pkt...1. niniejszego opisu... Instalacje elektryczne wewnętrzne..1. Instalacje oświetlenia podstawowego CZĘŚĆ SOCJALNA: Instalację oświetlenia w części socjalnej wykonać przewodami kablowymi YDYżo o przekrojach 4/3x1,5mm. Do przycisków zwiernych doprowadzić przewody YDYżo x1,5mm. Szczegóły wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na rysunku E-6 i E-7. Oprawy instalować natynkowo, bądź w suficie podwieszanym. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach zrealizować za pomocą lokalnych wyłączników światła. Oświetlenie zewnętrzne (oświetlenie bram i drzwi wejściowych) wykonać przy użyciu opraw oświetleniowych oraz wyłączników zmierzchowych zainstalowanych w poszczególnych rozdzielnicach elektrycznych. Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów w rurach osłonowych typu: peszel. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP 44. Wysokość montażu wyłączników h=1,45m. CZĘŚĆ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA: Instalację oświetlenia wykonać przewodami kablowymi YDYżo o przekrojach 5x,5/4mm. Szczegóły wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na rysunku E-6. Oprawy instalować na ceownikach montażowych do konstrukcji hali. Sterowanie oświetleniem zrealizować za pomocą tablic sterowania oświetlenia TSOx, przy użyciu łączników krzywkowych instalowanych na drzwiach wybranych rozdzielnic elektrycznych. Instalację prowadzić na projektowanych drabinach kablowych.... Instalacje oświetlenia awaryjnego Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) na terenie: szatni, klatki ET-4

4 schodowej oraz korytarza części socjalnej, jak również przejść w hali produkcyjno magazynowej. Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego pracującego w systemie centralnego zasilania, przewiduje się wydzieloną rozdzielnice złożoną z szafy zasilającej z baterią akumulatorów. Baterię zainstalować w pom. pomocniczym 0.. Szczegóły przedstawiono na rysunku E-6. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej (w osi drogi ewakuacyjnej) było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe - większe niż 5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej E max na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia E min spełniał wzór: E max /E min 40. Na terenie hali drogi dla wózków transportowych, a także pomieszczenie kotłowni i spieniarek, zostaną wyposażone w oświetlenie stref niebezpiecznych, które zapewni co najmniej 10% natężenia oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego to dedykowane, wydzielone oprawy, które w przypadku braku napięcia zasilania podejmują pracę z centralnej baterii akumulatorów. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie DL ( na ciemno ). Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego winny być wyposażone w elektroniczne stateczniki EVG spełniające normę PN EN dla stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego oraz moduły adresowe Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać przewodem HDGs 3x1,5mm, lub HDGs 3x,5mm. Przewody dla opraw oświetlenia awaryjnego na hali montować na korytach siatkowych, typu: KDSO E 60H60 (E-90). Dla koryt E-90 stosować dedykowane zawiesia, uchwyty, łączniki, itp. (w klasie E-90). Instalacje w części socjalnej prowadzić podtynkowo na uchwytach, typu: 1015, prod. Obo Bettermann ze stalowymi kotwami M6 o zakotwieniu min. 40mm, w odstępach nie mniejszych niż 30cm. Szczegóły dotyczące prowadzenia przewodów dla oświetlenia awaryjnego wg projektu wykonawczego...3. Instalacja gniazd 30/400 V Instalacje gniazd 30V w poszczególnych pomieszczeniach, wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm z lokalnych rozdzielnic. Na obiekcie projektuje się instalacje zestawów gniazdowych, oznaczonych na rysunku: ZG. Do zestawów gniazdowych doprowadzić przewód YDYżo 5x,5mm, lub YDYżo 5x4mm. Zasilanie napędów bram elektrycznych wykonać przewodami YDYżo 5x,5mm. Instalację w części socjalnej, prowadzić podtynkowo, w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów w rurach osłonowych typu: peszel, bądź w korytach kablowych. Instalację na hali prowadzić na projektowanych drabinach/korytach kablowych. Bezpośrednie podejścia do urządzeń wykonać w rurach osłonowych typu: RL. W wybranych pomieszczeniach (zgodnie z informacjami na rzutach), stosować osprzęt IP 44. Rozmieszczenie gniazd zawarto na w/w rysunkach. Wysokość montażu gniazd: - gniazda w pom. ogólnego przeznaczenia, pom. socjalnych, h = 0,3 m. nad posadzką, - gniazda w sanitariatach, h = 1,3 m. nad posadzką, - wysokość montażu zestawów gniazdowych, h = 1,3 m. nad posadzką. UWAGA! W pomieszczeniach posiadających strefy wybuchowe, zestawy gniazdowe instalować na wysokości co najmniej 1,6m. Szczegóły przedstawiono na rzucie parteru. W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na rzutach. Dla wózków widłowych o napędzie akumulatorowym, projektuje się prostowniki instalowane w wydzielonej części hali. Prostowniki, typu: Lifetech HF LT 4V/00A (lub równoważne) zainstalować zgodnie z rysunkiem E-6. Zasilanie prostowników wykonać przewodami YDYżo 5x4mm. Pracę prostowników należy zblokować z pracą wentylacji w hali...4. Zasilanie urządzeń branży sanitarnych Zasilanie grzejników elektrycznych wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm poprzez gniazda wtykowe P+Z, 30V, 16A, IP44. Zasilanie wentylatorów w pomieszczeniach sanitariatów wykonać ET-5

5 przewodami YDYżo 4x1,5mm. Zasilanie klimatyzatora wykonać przewodem YDYżo 3x,5mm. Zasilanie EPW wykonać przewodem YDYżo 5x,5mm. Zasilanie wentylatorów dachowych wykonać przewodami YDYżo 5x,5mm. Zasilanie rezerwowane. Zasilanie wentylatorów na hali wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm, bądź YDYżo 5x,5mm. Dopuszcza się grupowe zasilanie wentylatorów. Zasilanie wpustów dachowych wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm, bądź YDYżo 5x,5mm. Dopuszcza się grupowe zasilanie wpustów. Zasilanie pomp oraz palników w pomieszczeniu kotłowni parowej wykonać z rozdzielnicy RKOTR. Zasilanie powyższych urządzeń zrealizować z rozdzielnic rezerwowanych agregatem. Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów). Instalacje na hali prowadzić w projektowanych korytach kablowych oraz rurach osłonowych typu: RL...5. Instalacja punktów PEL W wybranych pomieszczeniach projektuje się instalację punktów elektryczno-logicznych (PEL). Punkty PEL instalować w puszkach instalacyjnych naściennie, puszkach podłogowych, bądź mini kolumnach instalowanych do posadzki. Wyposażenie punktów PEL przedstawiono na rzutach. Zasilanie gniazd 30V wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm. Dla gniazd ogólnego przeznaczenia oraz kodowanych zastosować odrębne przewody. Do gniazd RJ45 doprowadzić przewody UTP kat. 6 z projektowanej szafy dystrybucyjnej SD, zlokalizowanej w pom. pomocniczym zgodnie z rysunkiem E-6. Szczegóły dotyczące szafy SD przedstawiono na rysunku E-4. Instalacje prowadzić podtynkowo, w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów w rurach osłonowych typu: peszel, bądź w korytach kablowych...6. Zasilanie urządzeń technologicznych Zasilanie urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z rysunkiem E- oraz E-6. Do szaf zasilających urządzeń doprowadzić kable zgodne z informacją na rys. E-. Kable prowadzić przy użyciu projektowanych drabin oraz koryt kablowych. Podejścia zasilające do urządzeń wykonać poprzez zejścia pionowe z głównych tras kablowych, wykorzystując koryta kablowe. W miejscach gdzie jest to konieczne, bezpośrednie podejścia do urządzeń wykonać w posadzce (w zabetonowanych rurach osłonowych). Zaleca się zblokowanie działania wentylacji w hali produkcyjnej z pracą urządzeń technologicznych...7. Instalacja drabin i koryt kablowych W wybranych pomieszczeniach projektuje się instalacje drabin oraz koryt kablowych. Elementy są przeznaczone do prowadzenia oprzewodowania elektrycznego. Projektuje się wykorzystanie elementów na trasach przedstawionych na rysunku E-3. Elementy mocować do ścian przy użycie zawiesi ściennych, natomiast do dachu przy użyciu kształtowników oraz prętów gwintowanych. Dla kabli o klasie PH90 projektuje się osobne koryta E-90. Dla koryt E-90 stosować dedykowane zawiesia, uchwyty, łączniki, itp. (w klasie E-90). Przewody instalacji niskoprądowej prowadzić w osobnych (dedykowanych) korytach kablowych, w odstępie 0cm od instalacji 30/400V. Dokładne typy drabin oraz koryt kablowych zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym...8. Kompensacja mocy biernej Zgodnie z wymaganiami zakładu energetycznego wymagany stopień skompensowania mocy biernej (tg fi) musi wynosić 0.4. W związku z powyższym, na obiekcie projektuje się system baterii kondensatorów w wykonaniu centralnym. Dla stacji transformatorowej ST projektuje się baterię kondensatorów o mocy 50kvar. ET-6

6 UWAGA! Dokładną moc baterii, należy dobrać po uruchomieniu instalacji i dokonaniu analizy parametrów sieci zasilającej...9. Instalacja wyrównawcza Dla budynku projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego. Uziom wykonać bednarką Fe/Zn 5x4mm. Z uziomu fundamentowego wyprowadzić bednarki Fe/Zn 5x4mm do szyn uziemiających poszczególnych rozdzielnic elektrycznych, w których dokonuje się rozdziału punktu PEN. Bednarki Fe/Zn 5x4mm wyprowadzić również do złącz kontrolnych instalowanych w gruncie. W obudowach złącz dokonać połączenia instalacji uziemiającej z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej. Połączenie wykonać poprzez złącze ziemne. W złączach uzyskać wartość rezystancji uziomu max. 10Ω. W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze obejmujące wszystkie dostępne części przewodzące (metalowe rury, koryta, drabiny kablowe, itp.). Instalację wykonać przewodami LgYżo 6mm z szyn PE lokalnych rozdzielnic. Stosować miejscowe połączenia wyrównawcze MPW, wykonane z szyn, typu: 1801, prod. Obo Bettermann. Projektowane drabiny kablowe należy połączyć ze sobą poprzez mostki wykonane z przewodów LgYżo 6mm. Następnie przewody dołączyć do instalacji wyrównawczej budynku. Na hali oraz w pomieszczeniach technicznych wykonać połączenia wyrównawcze obejmujące metalowe obudowy urządzeń z uziomem budynku. Lokalizację złącz kontrolnych oraz szczegóły dotyczące instalacji wyrównawczej przedstawiono na rysunku E-6. Uziom stacji transformatorowej należy wykonać bednarką Fe/Zn. Szczegóły dotyczące uziomu stacji wg projektu wykonawczego Instalacja przeciwprzepięciowa Projektuje się wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej opartej na ochronnikach przeciwprzepięciowych typu 1+ oraz typu, montowanych w wybranych rozdzielnicach elektrycznych. W/w elementy służą do ochrony instalacji przed skutkami działania przepięć łączeniowych oraz atmosferycznych. Typ zastosowanych urządzeń zgodnie z informacjami na schematach rozdzielnic. Szczegóły w projekcie wykonawczym Instalacja wył. p.poż. Na obiekcie projektuje się instalację głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zlokalizowanego w stacji transformatorowej (w rozdzielnicy głównej nn). Na elewacji budynku projektuje się instalację wyłączników p.poż. (w wykonaniu 1NO) zlokalizowanych na elewacji budynku zgodnie z rysunkiem E-6 (przy wejściach do budynku). Wyłączniki odpowiadają za wyłączenie zasilania w projektowanym budynku, w sytuacji pożaru - przy ich inicjacji ręcznej bądź zdalnej (poprzez przyciski na elewacji). Instalację wykonać przewodem HDGs x1,5mm. Przewód od przycisków doprowadzić do stacji transformatorowej. Wyłącznik główny doposażyć w wyzwalacz wzrostowy. Do zabezpieczenia obwodu zasilania przycisków wyłącznika p.poż. projektuje się zainstalowanie w stacji przełączników faz. Wyłącznik ppoż. musi również wyłączać zasilanie agregatu prądotwórczego...1. Instalacja oddymiania, przewietrzania Na obiekcie zaprojektowano instalacje oddymiania/przewietrzania wykorzystując klapy dymowe zainstalowane na dachu budynku. Sercem systemu oddymiania są skrzynki wyzwalania, typu: NAS, które obsługują łącznie 0 stref oddymiania. Inicjacja otwarcia klap odbywa się automatycznie (poprzez zamek ampułkowy, przy temperaturze 68 C), bądź ręcznie poprzez ręczne wyzwalacze (zainstalowane za szybką skrzynki) rozmieszczone na całym obiekcie (przy drzwiach wejściowych). Ze skrzynek wyzwalania wyprowadzić przewody pneumatyczne (wg odrębnego opracowania), które sterują otwarciem siłowników pneumatycznych odpowiedzialnych za oddymianie obiektu. Ze skrzynek wyzwalania należy dodatkowo wysterować otwarcie bram uzupełniających powietrze (odpowiednio dla poszczególnych stref, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.). Szczegóły przedstawiono na rysunku E-5. Uwaga! Bramy przeznaczone do celów instalacji ET-7

7 oddymiania muszą być wyposażone w akumulatory. Instalacje przewietrzania oparto na centrali pogodowej, która steruje otwarciem siłowników elektrycznych zainstalowanych w klapach dymowych. Do inicjacji otwarcia projektuje się przyciski przewietrzania (dla każdej strefy osobny). Typy, wykonanie instalacji oraz lokalizacja urządzeń wg informacji na rys. E-5 i E Instalacja domofonowa, kontroli dostępu Na obiekcie zaprojektowano instalacje domofonową obejmującą bramy wjazdowe na teren obiektu oraz furtkę. Przy bramach i furtce zainstalować stacje bramowe. Głównym elementem systemu jest unifon z przyciskami. Unifon zlokalizować w pomieszczeniu biura 1.9 na piętrze. Z unifonu wyprowadzić dodatkowo oprzewodowanie sygnałowe do sterowników bram oraz elektrozaczepu furtki. Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono na schemacie na rysunku E-6. Instalacja kontroli dostępu obejmuje wybrane pomieszczenia obiektu. Instalacja składa się z autonomicznego systemu, dedykowanego dla każdych drzwi. System składa się z kontrolera, zasilacza, przycisków wyjścia oraz zwory elektromagnetycznej. Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono na schemacie na rysunku E Instalacja agregatu prądotwórczego Na obiekcie projektuje się instalację agregatu prądotwórczego o mocy 80kVA, instalowanego na zewnątrz budynku przy stacji transformatorowej. Agregat wyposażyć w obudowę atmosferyczną oraz układ samoczynnego załączenia rezerwy SZR. W przypadku zaniku napięcia zasilania na obiekcie, układ SZR automatycznie załączy agregat prądotwórczy. Agregat prądotwórczy służy do zasilania następujących odbiorników energii elektrycznej: - wentylacja hali, - podgrzewacze wpustów dachowych, - kocioł oraz pompy instalacji centralnego ogrzewania (urządzenia w kotłowniach) Ochrona od porażeń Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części czynnych. Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach wewnętrznych samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN S, realizowanego przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o I n = 30 ma..3. Instalacje elektryczne zewnętrzne.3.1. Instalacja odgromowa Na dachu budynku projektuje się instalacje odgromową, zgodną z PN. Instalacje wykonać drutem Fe/Zn o średnicy 8mm. Drut układać na dachu przy użyciu uchwytów betonowych w tworzywie, typu: 30.1, prod. Elko-bis (lub równoważnych). Uchwyty instalować w odstępach co 1 metr. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy wykonać z drutu Fe/Zn o średnicy 8mm. Przewody prowadzić po elewacji budynku w rurach osłonowych, typu: 104.1, prod. Elko-bis (lub równoważnych), do złącz kontrolnych, instalowanych w gruncie. W złączach kontrolnych dokonać połączenia przewodów odprowadzających z uziomem przy użyciu złącz ziemnych. Do instalacji odgromowej należy dołączyć metalowe rynny przy użyciu uchwytów rynnowych typu: 3.1, prod. Elko-bis (lub równoważnych). Do instalacji odgromowej należy dołączyć metalowe drabiny. Ochronę świetlików dachowych zrealizować poprzez maszty odgromowe, typu: 43.3, prod. Elko-bis. Szczegóły wykonania instalacji odgromowej budynku przedstawiono na rys. E-8. Urządzenia branży sanitarnej zlokalizowane na dachu (wentylatory, urz. klimatyzacyjne, itp.) należy zabezpieczyć od wyładowań atmosferycznych poprzez projektowane maszty odgromowe. Szczegóły zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym. ET-8

8 .3.. Instalacja oświetlenia terenu Oświetlenie terenu wokół budynku projektuje się z wykorzystaniem opraw projektorowych zlokalizowanych na elewacji budynku zgodnie z rysunkiem E-6. Sterowanie załączeniem opraw zrealizować poprzez wyłączniki zmierzchowe instalowane w rozdzielnicach Zasilanie urządzeń zewnętrznych Zasilanie szlabanów, napędów bram wykonać kablami YDYżo 5x,5mm. Kable prowadzić w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku kolizji z innymi sieciami oraz przy przejściach pod drogami, kable chronić w rurze osłonowej typu: DVK. Zasilanie szafy sterowniczej przepompowni zewnętrznej wykonać kablem YKYżo 5x,5mm. Szczegóły dotyczące szafy sterowniczej wg dostawcy technologii UWAGI KOŃCOWE Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych, spełniających parametry. Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. Układanie kabli powinno być zgodne z PN. Kable w ziemi powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż +5 o C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Wszystkie przejścia instalacji na zewnątrz należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Przy przejściach instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego, przepusty zabezpieczyć przy użyciu mas ogniochronnych. Wszystkie przejścia instalacyjne do budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu, należy zabezpieczyć przed przenikaniem gazu. Zastosować przepusty systemowe. ET-9

9 4.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do projektu instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego: Aneks nr 1 - Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce o nr ew. 74/6, 74/36, 74/73, 74/58, os. Przemysłowe w Słubicach. 1. ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalację: - projekt instalacji 30/400V, - projekt instalacji oświetlenia podstawowego, - projekt instalacji oświetlenia awaryjnego, - projekt instalacji oddymiania, - projekt instalacji przewietrzania, - projekt instalacji wyrównawczej, - projekt instalacji przeciwprzepięciowej, - projekt instalacji teletechnicznej, - projekt instalacji odgromowej, - projekt instalacji domofonowej, kontroli dostępu, - projekt rozdzielnicy głównej budynku, - projekt agregatu prądotwórczego.. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Budynek zakładu. Zakres prac projektowych obejmuje w/w budynek oraz zagospodarowanie terenu. 3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia. Możliwość upadku z wysokości oraz wpadnięcia do wykopu. 4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW - należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP, - osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. 5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM - przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. - prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia - urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. - techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. ET-10

10 5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE - Dobór przekładników pomiarowych (układu pomiarowego) wg odrębnego Opracowania, do uzgodnienia z ENEA. - Dobór zabezpieczenia transformatora po stronie SN I I S 150 N N = = = 48, 3 * U N 3 *15 B > 1,5* I N = 1,5* 48, = 7, 3 Dobrano wkładkę HH 80A A A - Dobór linii kablowej 3x(XHAKXS 70mm ) do zasilania strony pierwotnej trafo: Z KQ * C MAX U N 1,1*15000 = = = 1, 65Ω S `` KQ S I BT = = = 48, A 3 * U N 3 *15000 C MAX * U N 1,1*15000 I K 3 ``= = = 5, 773kA 3 * Z 3 *1,65 X R KQ KQ = 0,1* X KQ = 0,995 * Z KQ KQ = 1,65 * 0,995 = 1,641Ω = 0,1*1,641 = 0,164 Ω 0,1641 κ = 1,0 + 0,98 * exp[ 3 ] = 1,746 1,641 ip = κ * * I K3 ``= 5,773* *1,746 = 14, 5kA τ τ * τ PZ DZ O SR = = = 170 y SR k = y = 1+ α( τ y 0 SR C 35 = = 1,87m / Ωmm - 0) 1+ 0,004(170 0) τ DZ τ PZ 160 * c = 1,87 *,48 * 93,15 A / m T 1 SR = K X K 10 T = = = 0,03s ω * R K 3,14 Jeżeli: To: I = I TH 1 S * k K 3 `` I TH * T 1 K = 1 93,15 * 5773 = 61,95mm Dobrano kabel 3x(XHAKXS 70mm ) żyła powrotna 5mm ET-11

11 Dopuszczalne obciążenie prądem zwarciowym projektowanego kabla: I KDOP = 0,033*S KQ ``= 0,033*150 = 4, 95kA - Dobór baterii kondensatorów Pz=639,3kW, Cosφ 1 =0.815 tgφ 1 =0.71 Cosφ =0.93 tgφ =0.395 Qk=P*( tgφ 1- tgφ )=639,3*( )=01,3kvar Dobrano baterię 50kvar (z zapasem) Zabezpieczenie baterii kondensatorów (w rozdzielni RG): QK I BK = = = 360 A * U 3 * N I N = k1 * I BK = 360 *1,4 = 505 A Zaprojektowano zabezpieczenie o prądzie znamionowym 560A Dobór przekładnika prądowego dla regulatora zabudowanego w BK: - Prąd płynący przez przekładnik 1 1 cos ϕ = = tg ϕ + 1 0,395 I = + 1 0,865 P Z = 1154 A 3 * Un * cos 3 * 400 * 0,93 B = = ϕ Prąd po stronie wtórnej trafo: S N 150 I N = = = 1806A * U 3 * 0,4 3 N S S = S P + S AP1 + S Z S P strata mocy w przewodach I SN * L 5 *5 S P = = = 0, 91VA γ *S 55*,5 S AP1 moc pobierana przez regulator S Z strata mocy w miejscach połączeń S S = S P + S AP1 + S Z =0,91+,5+1,5=4,66VA Na tej podstawie dobrano przekładnik: 000/5A, 10VA, klasa Obliczenie rezystancji budynku stacji Zgodnie z normami: PN-E-05115, dopuszcza się łączenie pkt. neutralnego sieci z uziemieniem stacji zasilającej jeżeli spełnione są następujące warunki: Wg. PN-E-05115: Punkt neutralny sieci NN można łączyć z uziomem stacji, jeżeli przy uziemieniu przewodu PEN jest spełniona zależność: ET-1

12 U E <X*U TP X-krotność, zwykle = U TP - najwyższe napięcie dotykowe rażeniowe, zależne od czasu wył. zas. Dla T K =1s, U TP =100V U E <*U TP =*100V=00V<30V Przyjęto że prąd uziomowy jest równy prądowi zwarcia doziemnego I E =r*i Z r- współczynnik redukcyjny gdy punkt neutralny nie jest uziemiony przez rezystor to r=1 U E 00 R E = = = 1Ω I 00 Z Zgodnie z WP rezystancja uziemienia musi spełniać wymaganie R Ω. Zgodnie z powyższymi obliczeniami dopuszczalna wartość rezystancji nie powinna przekroczyć wartości 1Ω. Opracował: ET-13

13 Lp. Tabela zbiorcza wyników obliczeń cz. 1/3 Trasa kabla P i [kw] [A] Skąd Dokąd Typ I b Przewód S [mm ] I z [A] l [m] Typ I N Char. zab. Zabezpieczenia przeciążeniowe I [A] I B I N I Z I 1,45I Z Z s [Ω] Ochrona przeciwporażeniowa I a [A] Z s *I a < U 0 Spadek napięcia U% Moc odb. P [kw] Całość U [%] 1 ST RPR1 10,3 17,05 YAKXS SPX 315 gg 504,0 17, ,0 497,4 0, ,9 < 30 10,3 0,64 RPR1 U4 7,5 13,53 YDYżo R303 0 gg 3,0 13, ,0 6,4 0,66 173,6 46, < 30 7,5 1,41 3 RPR1 U ,67 YDYżo R gg 64,0 30, ,0 87,0 0, ,0 < ,76 4 RPR1 U ,15 YKYżo SPX 80 gg 18,0 63, ,0 146,5 0, ,8 < , 5 RPR1 U 11 19,85 YDYżo R303 3 gg 51, 19, , 6,4 0, ,3 < ,45 6 RPR1 U ,15 YKYżo SPX 80 gg 18,0 63, ,0 146,5 0, ,3 < ,34 7 RPR1 U11 5,5 9,9 YDYżo R303 0 gg 3,0 9, ,0 6,4 0, ,6 61,6 < 30 5,5 1,41 8 ST RPR 361,4 65,04 YAKXS x SPX 800 gg , ,0 1348,5 0, ,0 < ,4 1,83 9 RPR U ,67 YDYżo R gg 64,0 30, ,0 116,0 0, ,8 < 30 17,64 10 RPR U6 16,5 9,77 YDYżo R gg 64,0 9, ,0 87,0 0, ,6 < 30 16,5,73 11 RPR U7 19,5 35,18 YDYżo R gg 64,0 35, ,0 87,0 0, ,1 < 30 19,5,57 1 RPR U ,15 YKYżo SPX 80 gg 18,0 63, ,0 146,5 0, ,0 < 30 35,86 13 RPR U ,4 YKYżo SPX 00 gg 30,0 180, ,0 345,1 0, ,6 < ,6 14 RPR U ,4 YKYżo SPX 00 gg 30,0 180, ,0 345,1 0, ,6 < ,39 15 RPR RPW 50 90,1 YKYżo SPX 100 gg 160,0 90, ,0 18,7 0, ,6 < 30 50,35 16 RPR RKO 40 7,17 YKYżo SPX 80 gg 18,0 7, ,0 146,5 0, , < 30 40,8 17 RPR RKOT 1,6,89 YDYżo R303 5 gg 40,0, ,0 6,4 0,13 110,5 3,5 < 30 1,6 1,96 18 ST RS1 39,5 71,7 YKYżo SPX 100 gg 160,0 71, ,0 171,1 0, ,9 < 30 39,5 0,93 19 RS1 ośw. 0,9 4,1 YDYżo 1,5 16,5 48 S B 14,5 4, ,5 14,5 3,9 1, 50 60,0 < 30 0,9,84 0 RS1 gn. 30V 1 4,68 YDYżo, S B 3, 4, , 33,4 0, ,9 < 30 1,5 1 RS1 RS 17,1 30,85 YKYżo R gg 64,0 30, ,0 89,9 0, , < 30 17,1 1,17 RS ośw. 0,8 3,74 YDYżo 1,5 16,5 35 S B 14,5 3, ,5 14,5 3,9 0, ,3 < 30 0,8,41 ET-14

14 Lp. Tabela zbiorcza wyników obliczeń cz. /3 Trasa kabla P i [kw] [A] Skąd Dokąd Typ I b Przewód S [mm ] I z [A] l [m] Typ I N Char. zab. Zabezpieczenia przeciążeniowe I [A] I B I N I Z I 1,45I Z Z s [Ω] Ochrona przeciwporażeniowa I a [A] Z s *I a < U 0 gn. 3 RS 1 4,68 YDYżo, S B 3, 4, , 33,4 0, , < 30 1,3 30V 4 RS1 RK 0,7 0,49 YDYżo R303 5 gg 40,0 0, ,0 49,3 0,69 110,5 9,7 < 30 0,7 0,95 5 RK ośw. 0,116 0,54 YDYżo 1,5 16,5 15 S B 14,5 0, ,5 14,5 3,9 0, ,3 < 30 0,116 1,03 gn. 6 RK 1 4,68 YDYżo, S B 3, 4, , 33,4 0, ,6 < ,35 30V 7 ST RM ,30 YKYżo SPX 160 gg 56,0 16, ,0 345,1 0, , < ,87 8 RM1 U9. 3 5,41 YDYżo R gg 5,6 5, ,6 49,3 0, 133,6 9,7 < ,09 9 RM1 ZG 1,5,71 YDYżo, S B 3,, , 33,4 1, ,4 < 30 1,5 1,66 30 RM1 RB1 1,35,44 YDYżo R303 5 gg 40,0, ,0 6,4 0,46 110,5 50,8 < 30 1,35 1,1 31 RB1 ośw. 0, 0,94 YDYżo 1,5 16,5 10 S B 14,5 0, ,5 14,5 3,9 0, ,0 < 30 0, 1,19 gn. 3 RB1 1 5,43 YDYżo, S B 3, 5, , 33,4 0, , < ,41 30V 33 RM1 TSO1 11, 17,38 YDYżo 6 43 R303 5 gg 40,0 17, ,0 6,4 0, ,5 19,3 < 30 11, 1,39 34 TSO1 ośw. 1,8,79 YDYżo, S B 14,5, ,5 36,3 1, ,0 < 30 1,8,34 35 RM1 TSO3 9,7 15,09 YDYżo R303 5 gg 40,0 15, ,0 6,4 0, ,5 0,0 < 30 9,7 1,34 36 TSO3 ośw. 1,35,10 YDYżo, S B 14,5, ,5 36,3 1, ,5 < 30 1,35 1,99 37 ST RM ,30 YKYżo SPX 160 gg 56,0 16, ,0 345,1 0, , < ,87 38 RM1 RM 43,1 77,80 YKYżo SPX 100 gg 160,0 77, ,0 84, 0, ,8 < 30 43,1 1,73 39 RM U ,41 YDYżo R gg 5,6 5, ,6 49,3 0,35 133,6 31,4 < ,9 40 RM ZG 1,5,71 YDYżo, S B 3,, , 9,0 1, ,4 < 30 1,5,57 41 RM RB 5,1 9,4 YDYżo R303 5 gg 40,0 9, ,0 6,4 0,03 110,5,4 < 30 5,1 1,98 4 RB ośw. 0,08 0,97 YDYżo 1,5 16,5 1 S B 14,5 0, ,5 14,5 3,9 0, ,1 < 30 0,08,17 gn. 43 RB 1 5,43 YDYżo, S B 3, 5, , 33,4 0, , < 30 1,44 30V Spadek napięcia U% Moc odb. P [kw] Całość U [%] ET-15

15 Lp. Tabela zbiorcza wyników obliczeń cz. 3/3 Trasa kabla [kw] [A] Skąd Dokąd Typ P i I b Przewód S [mm ] I z [A] l [m] Typ I N Char. zab. Zabezpieczenia przeciążeniowe I [A] I B I N I Z I 1,45I Z Z s [Ω] Ochrona przeciwporażeniowa I a [A] Z s *I a < U 0 44 RM TSO 9,7 15,09 YDYżo R303 5 gg 40,0 15, ,0 87,0 0,14 110,5 15,7 < 30 9,7 1,93 45 TSO ośw. 1,8,79 YDYżo, S B 14,5, ,5 9,0 1, ,5 < 30 1,8,76 46 RM TSO4 11,75 18,4 YKYżo R303 5 gg 40,0 18, ,0 116,0 0, ,5 1,9 < 30 11,75 1,86 47 TSO4 ośw.,5 3,49 YDYżo, S B 14,5 3, ,5 9,0 1, ,0 < 30,5,99 48 RM RD 3,78 6,8 YDYżo R303 5 gg 40,0 6, ,0 87,0 0, ,5 34,8 < 30 3,78,09 49 RD ośw.,5 3,49 YDYżo 1, S B 14,5 3, ,5 1,8 1, ,0 < 30,5,85 50 RD ZG1 1,5,71 YDYżo, S B 3,, , 9,0 0, ,8 < 30 1,5,38 51 RD U10.1 0,5,7 YDYżo,5 3 6 S B 3,, , 33,4 0, ,9 < 30 0,5,49 5 ST RPR1R 5,7 10,3 YDYżo R303 3 gg 51, 10, , 66,7 0,54 13,5 71,8 < 30 5,7 1,7 53 RPR1R wentyl. 0,3 1,63 YDYżo,5 3 5 S B 3, 1, , 33,4 0, ,6 < 30 0,3 1,75 54 RPR1R RMR 3,08 5,56 YDYżo R303 5 gg 40,0 5, ,0 39, 0,4 110,5 46,6 < 30 3,08 1,8 55 RMR wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,4 < 30 0,3 1,73 56 ST RKOTR 8 50,5 YKYżo R gg 100,8 50, ,8 18,7 0, ,3 47,7 < ,58 57 RKOTR palnik 7 1,63 YDYżo S B 3, 1, , 39, 0, ,3 < 30 7,43 58 ST RKR 0,3 0,54 YDYżo R303 5 gg 40,0 0, ,0 6,4 0,33 110,5 36,5 < 30 0,3 0,04 59 RKR cwu 0,3 1,63 YDYżo,5 3 6 S B 3, 1, , 33,4 0, , < 30 0,3 0,1 60 ST RPR1R 1,15 1,9 YDYżo R gg 64,0 1, ,0 87,0 0, ,6 < 30 1,15 0,89 61 RPR1R wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,0 < 30 0,3 1,58 6 RPR1R RPR1R1 3,41 6,15 YDYżo R303 5 gg 40,0 6, ,0 6,4 0, ,5 61,4 < 30 3,41 1,4 63 RPR1R1 wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,8 < 30 0,3 1,98 64 RPR1R1 RMR1,15 3,88 YDYżo R gg 5,6 3, ,6 6,4 0,717 67,5 48,4 < 30,15 1,56 65 RMR1 wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,8 < 30 0,3,3 Spadek napięcia U% Moc odb. P [kw] Całość U [%] ET-16

16

17

18

19

20

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo