1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP Przedmiot i zakres opracowania Podstawy opracowania Projekty związane z opracowaniem Charakterystyka energetyczna OPIS TECHNICZNY Zasilanie i rozdział energii Instalacje elektryczne wewnętrzne Instalacje oświetlenia podstawowego Instalacje oświetlenia awaryjnego Instalacja gniazd 30/400 V Zasilanie urządzeń branży sanitarnych Instalacja punktów PEL Zasilanie urządzeń technologicznych Instalacja drabin i koryt kablowych Kompensacja mocy biernej Instalacja wyrównawcza Instalacja przeciwprzepięciowa Instalacja wył. p.poż Instalacja oddymiania, przewietrzania Instalacja domofonowa, kontroli dostępu Instalacja agregatu prądotwórczego Ochrona od porażeń Instalacje elektryczne zewnętrzne Instalacja odgromowa Instalacja oświetlenia terenu Zasilanie urządzeń zewnętrznych UW AGI KOŃCOWE INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBLICZENIA TECHNICZNE RYSUNKI: E1 Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne E Schemat zasilania E3 Schemat rozdzielnicy SN i NN (RG) E4 Schemat szafy SD E5 Schemat instalacji oddymiania/przewietrzania E6 Rzut parteru. Instalacje elektryczne E7 Rzut parteru/piętra Część socjalno-biurowa. Instalacje elektryczne E8 Rzut dachu. Instalacja odgromowa 7.0. ZAŁĄCZNIKI: - WTP z ENEA nr OD/RR5/57/013 ET-

2 1.0.WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego: Aneks nr 1 - Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnobiurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 74/6, 74/36, 74/73, 74/58, os. Przemysłowe w Słubicach. Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalację: - projekt instalacji 30/400V, - projekt instalacji oświetlenia podstawowego, - projekt instalacji oświetlenia awaryjnego, - projekt instalacji oddymiania, - projekt instalacji przewietrzania, - projekt instalacji wyrównawczej, - projekt instalacji przeciwprzepięciowej, - projekt instalacji teletechnicznej, - projekt instalacji odgromowej, - projekt instalacji domofonowej, kontroli dostępu, - projekt rozdzielnicy głównej budynku, - projekt agregatu prądotwórczego. Niniejsze opracowanie nie obejmuje: - projekt układu pomiarowego (do uzgodnienia z Enea). 1.. Podstawy opracowania 1. Projekty branży architektonicznej, sanitarnej;. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego; 3. Uzgodnienia i wytyczne inwestora; 4. WP nr OD/RR5/57/013 z dnia r Projekty związane z opracowaniem Projekty pozostałych branż Charakterystyka energetyczna 1. Układ sieciowy TN-C-S. Napięcie zasilania 15kV, 30/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. Bilans mocy: Rozdzielnica główna nn (RG - stacja trafo) Odbiory Pi [kw] kj Pz [kw] RPR1 171,3 0,7 10,3 RPR 437 0,83 361,4 RS1 66,7 0,59 39,5 RM1 100,5 0,7 69,9 Odbiory rezerwowane 46, ,18 przez agregat prądotwórczy RAZEM 83,7 0,77 639,3 ET-3

3 .0. OPIS TECHNICZNY.1. Zasilanie i rozdział energii Zasilanie projektowanego budynku wykonać z projektowanej stacji transformatorowej 150kV, 15/0,4kV ST, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem E-1. Zasilanie stacji wykonać zgodnie z WTP z ENEA, z istniejącego złącza kablowego SN15kV. Ze złącza SN, wyprowadzić kabel, typu: 3x(XHAKXS 1x70mm ) do stacji transformatorowej. Szczegóły dotyczące wykonania stacji w projekcie wykonawczym. Kabel prowadzić w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku kolizji z innymi sieciami oraz przy przejściach pod drogami, kable chronić w rurze osłonowej typu: DVK. Szczegóły wykonania stacji transformatorowej wg projektu wykonawczego. Ze stacji transformatorowej wyprowadzić linię kablowe zasilające poszczególne rozdzielnice na obiekcie. Szczegóły dotyczące zasilania przedstawiono na rysunku E-. Trasy linii kablowych przedstawiono na rysunku E-6. Rozdzielnica główna nn w stacji transformatorowej jest miejscem rozdziału energii elektrycznej w nowoprojektowanym budynku. Lokalizacje poszczególnych rozdzielnic elektrycznych przedstawiono na poszczególnych rzutach. Układ pomiarowy zgodnie z WP wydanymi przez Enea należy zlokalizować w pomieszczeniu trafostacji. Szczegóły dotyczące układu pomiarowego wg odrębnego opracowania (do uzgodnienia z Enea). Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla wybranych urządzeń projektuje się rezerwowanie zasilania elektrycznego poprzez projektowany agregat prądotwórczy. Szczegóły dotyczące agregatu prądotwórczego przedstawiono w pkt...1. niniejszego opisu... Instalacje elektryczne wewnętrzne..1. Instalacje oświetlenia podstawowego CZĘŚĆ SOCJALNA: Instalację oświetlenia w części socjalnej wykonać przewodami kablowymi YDYżo o przekrojach 4/3x1,5mm. Do przycisków zwiernych doprowadzić przewody YDYżo x1,5mm. Szczegóły wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na rysunku E-6 i E-7. Oprawy instalować natynkowo, bądź w suficie podwieszanym. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach zrealizować za pomocą lokalnych wyłączników światła. Oświetlenie zewnętrzne (oświetlenie bram i drzwi wejściowych) wykonać przy użyciu opraw oświetleniowych oraz wyłączników zmierzchowych zainstalowanych w poszczególnych rozdzielnicach elektrycznych. Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów w rurach osłonowych typu: peszel. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP 44. Wysokość montażu wyłączników h=1,45m. CZĘŚĆ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA: Instalację oświetlenia wykonać przewodami kablowymi YDYżo o przekrojach 5x,5/4mm. Szczegóły wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na rysunku E-6. Oprawy instalować na ceownikach montażowych do konstrukcji hali. Sterowanie oświetleniem zrealizować za pomocą tablic sterowania oświetlenia TSOx, przy użyciu łączników krzywkowych instalowanych na drzwiach wybranych rozdzielnic elektrycznych. Instalację prowadzić na projektowanych drabinach kablowych.... Instalacje oświetlenia awaryjnego Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) na terenie: szatni, klatki ET-4

4 schodowej oraz korytarza części socjalnej, jak również przejść w hali produkcyjno magazynowej. Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego pracującego w systemie centralnego zasilania, przewiduje się wydzieloną rozdzielnice złożoną z szafy zasilającej z baterią akumulatorów. Baterię zainstalować w pom. pomocniczym 0.. Szczegóły przedstawiono na rysunku E-6. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej (w osi drogi ewakuacyjnej) było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe - większe niż 5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej E max na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia E min spełniał wzór: E max /E min 40. Na terenie hali drogi dla wózków transportowych, a także pomieszczenie kotłowni i spieniarek, zostaną wyposażone w oświetlenie stref niebezpiecznych, które zapewni co najmniej 10% natężenia oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego to dedykowane, wydzielone oprawy, które w przypadku braku napięcia zasilania podejmują pracę z centralnej baterii akumulatorów. Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie DL ( na ciemno ). Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego winny być wyposażone w elektroniczne stateczniki EVG spełniające normę PN EN dla stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego oraz moduły adresowe Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać przewodem HDGs 3x1,5mm, lub HDGs 3x,5mm. Przewody dla opraw oświetlenia awaryjnego na hali montować na korytach siatkowych, typu: KDSO E 60H60 (E-90). Dla koryt E-90 stosować dedykowane zawiesia, uchwyty, łączniki, itp. (w klasie E-90). Instalacje w części socjalnej prowadzić podtynkowo na uchwytach, typu: 1015, prod. Obo Bettermann ze stalowymi kotwami M6 o zakotwieniu min. 40mm, w odstępach nie mniejszych niż 30cm. Szczegóły dotyczące prowadzenia przewodów dla oświetlenia awaryjnego wg projektu wykonawczego...3. Instalacja gniazd 30/400 V Instalacje gniazd 30V w poszczególnych pomieszczeniach, wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm z lokalnych rozdzielnic. Na obiekcie projektuje się instalacje zestawów gniazdowych, oznaczonych na rysunku: ZG. Do zestawów gniazdowych doprowadzić przewód YDYżo 5x,5mm, lub YDYżo 5x4mm. Zasilanie napędów bram elektrycznych wykonać przewodami YDYżo 5x,5mm. Instalację w części socjalnej, prowadzić podtynkowo, w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów w rurach osłonowych typu: peszel, bądź w korytach kablowych. Instalację na hali prowadzić na projektowanych drabinach/korytach kablowych. Bezpośrednie podejścia do urządzeń wykonać w rurach osłonowych typu: RL. W wybranych pomieszczeniach (zgodnie z informacjami na rzutach), stosować osprzęt IP 44. Rozmieszczenie gniazd zawarto na w/w rysunkach. Wysokość montażu gniazd: - gniazda w pom. ogólnego przeznaczenia, pom. socjalnych, h = 0,3 m. nad posadzką, - gniazda w sanitariatach, h = 1,3 m. nad posadzką, - wysokość montażu zestawów gniazdowych, h = 1,3 m. nad posadzką. UWAGA! W pomieszczeniach posiadających strefy wybuchowe, zestawy gniazdowe instalować na wysokości co najmniej 1,6m. Szczegóły przedstawiono na rzucie parteru. W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na rzutach. Dla wózków widłowych o napędzie akumulatorowym, projektuje się prostowniki instalowane w wydzielonej części hali. Prostowniki, typu: Lifetech HF LT 4V/00A (lub równoważne) zainstalować zgodnie z rysunkiem E-6. Zasilanie prostowników wykonać przewodami YDYżo 5x4mm. Pracę prostowników należy zblokować z pracą wentylacji w hali...4. Zasilanie urządzeń branży sanitarnych Zasilanie grzejników elektrycznych wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm poprzez gniazda wtykowe P+Z, 30V, 16A, IP44. Zasilanie wentylatorów w pomieszczeniach sanitariatów wykonać ET-5

5 przewodami YDYżo 4x1,5mm. Zasilanie klimatyzatora wykonać przewodem YDYżo 3x,5mm. Zasilanie EPW wykonać przewodem YDYżo 5x,5mm. Zasilanie wentylatorów dachowych wykonać przewodami YDYżo 5x,5mm. Zasilanie rezerwowane. Zasilanie wentylatorów na hali wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm, bądź YDYżo 5x,5mm. Dopuszcza się grupowe zasilanie wentylatorów. Zasilanie wpustów dachowych wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm, bądź YDYżo 5x,5mm. Dopuszcza się grupowe zasilanie wpustów. Zasilanie pomp oraz palników w pomieszczeniu kotłowni parowej wykonać z rozdzielnicy RKOTR. Zasilanie powyższych urządzeń zrealizować z rozdzielnic rezerwowanych agregatem. Instalację prowadzić podtynkowo, bądź w rurach osłonowych typu: peszel (w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów). Instalacje na hali prowadzić w projektowanych korytach kablowych oraz rurach osłonowych typu: RL...5. Instalacja punktów PEL W wybranych pomieszczeniach projektuje się instalację punktów elektryczno-logicznych (PEL). Punkty PEL instalować w puszkach instalacyjnych naściennie, puszkach podłogowych, bądź mini kolumnach instalowanych do posadzki. Wyposażenie punktów PEL przedstawiono na rzutach. Zasilanie gniazd 30V wykonać przewodami YDYżo 3x,5mm. Dla gniazd ogólnego przeznaczenia oraz kodowanych zastosować odrębne przewody. Do gniazd RJ45 doprowadzić przewody UTP kat. 6 z projektowanej szafy dystrybucyjnej SD, zlokalizowanej w pom. pomocniczym zgodnie z rysunkiem E-6. Szczegóły dotyczące szafy SD przedstawiono na rysunku E-4. Instalacje prowadzić podtynkowo, w przestrzeni konstrukcyjnej ścian i sufitów w rurach osłonowych typu: peszel, bądź w korytach kablowych...6. Zasilanie urządzeń technologicznych Zasilanie urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z rysunkiem E- oraz E-6. Do szaf zasilających urządzeń doprowadzić kable zgodne z informacją na rys. E-. Kable prowadzić przy użyciu projektowanych drabin oraz koryt kablowych. Podejścia zasilające do urządzeń wykonać poprzez zejścia pionowe z głównych tras kablowych, wykorzystując koryta kablowe. W miejscach gdzie jest to konieczne, bezpośrednie podejścia do urządzeń wykonać w posadzce (w zabetonowanych rurach osłonowych). Zaleca się zblokowanie działania wentylacji w hali produkcyjnej z pracą urządzeń technologicznych...7. Instalacja drabin i koryt kablowych W wybranych pomieszczeniach projektuje się instalacje drabin oraz koryt kablowych. Elementy są przeznaczone do prowadzenia oprzewodowania elektrycznego. Projektuje się wykorzystanie elementów na trasach przedstawionych na rysunku E-3. Elementy mocować do ścian przy użycie zawiesi ściennych, natomiast do dachu przy użyciu kształtowników oraz prętów gwintowanych. Dla kabli o klasie PH90 projektuje się osobne koryta E-90. Dla koryt E-90 stosować dedykowane zawiesia, uchwyty, łączniki, itp. (w klasie E-90). Przewody instalacji niskoprądowej prowadzić w osobnych (dedykowanych) korytach kablowych, w odstępie 0cm od instalacji 30/400V. Dokładne typy drabin oraz koryt kablowych zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym...8. Kompensacja mocy biernej Zgodnie z wymaganiami zakładu energetycznego wymagany stopień skompensowania mocy biernej (tg fi) musi wynosić 0.4. W związku z powyższym, na obiekcie projektuje się system baterii kondensatorów w wykonaniu centralnym. Dla stacji transformatorowej ST projektuje się baterię kondensatorów o mocy 50kvar. ET-6

6 UWAGA! Dokładną moc baterii, należy dobrać po uruchomieniu instalacji i dokonaniu analizy parametrów sieci zasilającej...9. Instalacja wyrównawcza Dla budynku projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego. Uziom wykonać bednarką Fe/Zn 5x4mm. Z uziomu fundamentowego wyprowadzić bednarki Fe/Zn 5x4mm do szyn uziemiających poszczególnych rozdzielnic elektrycznych, w których dokonuje się rozdziału punktu PEN. Bednarki Fe/Zn 5x4mm wyprowadzić również do złącz kontrolnych instalowanych w gruncie. W obudowach złącz dokonać połączenia instalacji uziemiającej z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej. Połączenie wykonać poprzez złącze ziemne. W złączach uzyskać wartość rezystancji uziomu max. 10Ω. W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze obejmujące wszystkie dostępne części przewodzące (metalowe rury, koryta, drabiny kablowe, itp.). Instalację wykonać przewodami LgYżo 6mm z szyn PE lokalnych rozdzielnic. Stosować miejscowe połączenia wyrównawcze MPW, wykonane z szyn, typu: 1801, prod. Obo Bettermann. Projektowane drabiny kablowe należy połączyć ze sobą poprzez mostki wykonane z przewodów LgYżo 6mm. Następnie przewody dołączyć do instalacji wyrównawczej budynku. Na hali oraz w pomieszczeniach technicznych wykonać połączenia wyrównawcze obejmujące metalowe obudowy urządzeń z uziomem budynku. Lokalizację złącz kontrolnych oraz szczegóły dotyczące instalacji wyrównawczej przedstawiono na rysunku E-6. Uziom stacji transformatorowej należy wykonać bednarką Fe/Zn. Szczegóły dotyczące uziomu stacji wg projektu wykonawczego Instalacja przeciwprzepięciowa Projektuje się wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej opartej na ochronnikach przeciwprzepięciowych typu 1+ oraz typu, montowanych w wybranych rozdzielnicach elektrycznych. W/w elementy służą do ochrony instalacji przed skutkami działania przepięć łączeniowych oraz atmosferycznych. Typ zastosowanych urządzeń zgodnie z informacjami na schematach rozdzielnic. Szczegóły w projekcie wykonawczym Instalacja wył. p.poż. Na obiekcie projektuje się instalację głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zlokalizowanego w stacji transformatorowej (w rozdzielnicy głównej nn). Na elewacji budynku projektuje się instalację wyłączników p.poż. (w wykonaniu 1NO) zlokalizowanych na elewacji budynku zgodnie z rysunkiem E-6 (przy wejściach do budynku). Wyłączniki odpowiadają za wyłączenie zasilania w projektowanym budynku, w sytuacji pożaru - przy ich inicjacji ręcznej bądź zdalnej (poprzez przyciski na elewacji). Instalację wykonać przewodem HDGs x1,5mm. Przewód od przycisków doprowadzić do stacji transformatorowej. Wyłącznik główny doposażyć w wyzwalacz wzrostowy. Do zabezpieczenia obwodu zasilania przycisków wyłącznika p.poż. projektuje się zainstalowanie w stacji przełączników faz. Wyłącznik ppoż. musi również wyłączać zasilanie agregatu prądotwórczego...1. Instalacja oddymiania, przewietrzania Na obiekcie zaprojektowano instalacje oddymiania/przewietrzania wykorzystując klapy dymowe zainstalowane na dachu budynku. Sercem systemu oddymiania są skrzynki wyzwalania, typu: NAS, które obsługują łącznie 0 stref oddymiania. Inicjacja otwarcia klap odbywa się automatycznie (poprzez zamek ampułkowy, przy temperaturze 68 C), bądź ręcznie poprzez ręczne wyzwalacze (zainstalowane za szybką skrzynki) rozmieszczone na całym obiekcie (przy drzwiach wejściowych). Ze skrzynek wyzwalania wyprowadzić przewody pneumatyczne (wg odrębnego opracowania), które sterują otwarciem siłowników pneumatycznych odpowiedzialnych za oddymianie obiektu. Ze skrzynek wyzwalania należy dodatkowo wysterować otwarcie bram uzupełniających powietrze (odpowiednio dla poszczególnych stref, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.). Szczegóły przedstawiono na rysunku E-5. Uwaga! Bramy przeznaczone do celów instalacji ET-7

7 oddymiania muszą być wyposażone w akumulatory. Instalacje przewietrzania oparto na centrali pogodowej, która steruje otwarciem siłowników elektrycznych zainstalowanych w klapach dymowych. Do inicjacji otwarcia projektuje się przyciski przewietrzania (dla każdej strefy osobny). Typy, wykonanie instalacji oraz lokalizacja urządzeń wg informacji na rys. E-5 i E Instalacja domofonowa, kontroli dostępu Na obiekcie zaprojektowano instalacje domofonową obejmującą bramy wjazdowe na teren obiektu oraz furtkę. Przy bramach i furtce zainstalować stacje bramowe. Głównym elementem systemu jest unifon z przyciskami. Unifon zlokalizować w pomieszczeniu biura 1.9 na piętrze. Z unifonu wyprowadzić dodatkowo oprzewodowanie sygnałowe do sterowników bram oraz elektrozaczepu furtki. Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono na schemacie na rysunku E-6. Instalacja kontroli dostępu obejmuje wybrane pomieszczenia obiektu. Instalacja składa się z autonomicznego systemu, dedykowanego dla każdych drzwi. System składa się z kontrolera, zasilacza, przycisków wyjścia oraz zwory elektromagnetycznej. Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono na schemacie na rysunku E Instalacja agregatu prądotwórczego Na obiekcie projektuje się instalację agregatu prądotwórczego o mocy 80kVA, instalowanego na zewnątrz budynku przy stacji transformatorowej. Agregat wyposażyć w obudowę atmosferyczną oraz układ samoczynnego załączenia rezerwy SZR. W przypadku zaniku napięcia zasilania na obiekcie, układ SZR automatycznie załączy agregat prądotwórczy. Agregat prądotwórczy służy do zasilania następujących odbiorników energii elektrycznej: - wentylacja hali, - podgrzewacze wpustów dachowych, - kocioł oraz pompy instalacji centralnego ogrzewania (urządzenia w kotłowniach) Ochrona od porażeń Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części czynnych. Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach wewnętrznych samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN S, realizowanego przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o I n = 30 ma..3. Instalacje elektryczne zewnętrzne.3.1. Instalacja odgromowa Na dachu budynku projektuje się instalacje odgromową, zgodną z PN. Instalacje wykonać drutem Fe/Zn o średnicy 8mm. Drut układać na dachu przy użyciu uchwytów betonowych w tworzywie, typu: 30.1, prod. Elko-bis (lub równoważnych). Uchwyty instalować w odstępach co 1 metr. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy wykonać z drutu Fe/Zn o średnicy 8mm. Przewody prowadzić po elewacji budynku w rurach osłonowych, typu: 104.1, prod. Elko-bis (lub równoważnych), do złącz kontrolnych, instalowanych w gruncie. W złączach kontrolnych dokonać połączenia przewodów odprowadzających z uziomem przy użyciu złącz ziemnych. Do instalacji odgromowej należy dołączyć metalowe rynny przy użyciu uchwytów rynnowych typu: 3.1, prod. Elko-bis (lub równoważnych). Do instalacji odgromowej należy dołączyć metalowe drabiny. Ochronę świetlików dachowych zrealizować poprzez maszty odgromowe, typu: 43.3, prod. Elko-bis. Szczegóły wykonania instalacji odgromowej budynku przedstawiono na rys. E-8. Urządzenia branży sanitarnej zlokalizowane na dachu (wentylatory, urz. klimatyzacyjne, itp.) należy zabezpieczyć od wyładowań atmosferycznych poprzez projektowane maszty odgromowe. Szczegóły zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym. ET-8

8 .3.. Instalacja oświetlenia terenu Oświetlenie terenu wokół budynku projektuje się z wykorzystaniem opraw projektorowych zlokalizowanych na elewacji budynku zgodnie z rysunkiem E-6. Sterowanie załączeniem opraw zrealizować poprzez wyłączniki zmierzchowe instalowane w rozdzielnicach Zasilanie urządzeń zewnętrznych Zasilanie szlabanów, napędów bram wykonać kablami YDYżo 5x,5mm. Kable prowadzić w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku kolizji z innymi sieciami oraz przy przejściach pod drogami, kable chronić w rurze osłonowej typu: DVK. Zasilanie szafy sterowniczej przepompowni zewnętrznej wykonać kablem YKYżo 5x,5mm. Szczegóły dotyczące szafy sterowniczej wg dostawcy technologii UWAGI KOŃCOWE Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych, spełniających parametry. Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. Układanie kabli powinno być zgodne z PN. Kable w ziemi powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż +5 o C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Wszystkie przejścia instalacji na zewnątrz należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Przy przejściach instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego, przepusty zabezpieczyć przy użyciu mas ogniochronnych. Wszystkie przejścia instalacyjne do budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu, należy zabezpieczyć przed przenikaniem gazu. Zastosować przepusty systemowe. ET-9

9 4.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do projektu instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego: Aneks nr 1 - Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce o nr ew. 74/6, 74/36, 74/73, 74/58, os. Przemysłowe w Słubicach. 1. ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalację: - projekt instalacji 30/400V, - projekt instalacji oświetlenia podstawowego, - projekt instalacji oświetlenia awaryjnego, - projekt instalacji oddymiania, - projekt instalacji przewietrzania, - projekt instalacji wyrównawczej, - projekt instalacji przeciwprzepięciowej, - projekt instalacji teletechnicznej, - projekt instalacji odgromowej, - projekt instalacji domofonowej, kontroli dostępu, - projekt rozdzielnicy głównej budynku, - projekt agregatu prądotwórczego.. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Budynek zakładu. Zakres prac projektowych obejmuje w/w budynek oraz zagospodarowanie terenu. 3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia. Możliwość upadku z wysokości oraz wpadnięcia do wykopu. 4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW - należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP, - osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. 5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM - przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. - prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia - urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. - techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. ET-10

10 5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE - Dobór przekładników pomiarowych (układu pomiarowego) wg odrębnego Opracowania, do uzgodnienia z ENEA. - Dobór zabezpieczenia transformatora po stronie SN I I S 150 N N = = = 48, 3 * U N 3 *15 B > 1,5* I N = 1,5* 48, = 7, 3 Dobrano wkładkę HH 80A A A - Dobór linii kablowej 3x(XHAKXS 70mm ) do zasilania strony pierwotnej trafo: Z KQ * C MAX U N 1,1*15000 = = = 1, 65Ω S `` KQ S I BT = = = 48, A 3 * U N 3 *15000 C MAX * U N 1,1*15000 I K 3 ``= = = 5, 773kA 3 * Z 3 *1,65 X R KQ KQ = 0,1* X KQ = 0,995 * Z KQ KQ = 1,65 * 0,995 = 1,641Ω = 0,1*1,641 = 0,164 Ω 0,1641 κ = 1,0 + 0,98 * exp[ 3 ] = 1,746 1,641 ip = κ * * I K3 ``= 5,773* *1,746 = 14, 5kA τ τ * τ PZ DZ O SR = = = 170 y SR k = y = 1+ α( τ y 0 SR C 35 = = 1,87m / Ωmm - 0) 1+ 0,004(170 0) τ DZ τ PZ 160 * c = 1,87 *,48 * 93,15 A / m T 1 SR = K X K 10 T = = = 0,03s ω * R K 3,14 Jeżeli: To: I = I TH 1 S * k K 3 `` I TH * T 1 K = 1 93,15 * 5773 = 61,95mm Dobrano kabel 3x(XHAKXS 70mm ) żyła powrotna 5mm ET-11

11 Dopuszczalne obciążenie prądem zwarciowym projektowanego kabla: I KDOP = 0,033*S KQ ``= 0,033*150 = 4, 95kA - Dobór baterii kondensatorów Pz=639,3kW, Cosφ 1 =0.815 tgφ 1 =0.71 Cosφ =0.93 tgφ =0.395 Qk=P*( tgφ 1- tgφ )=639,3*( )=01,3kvar Dobrano baterię 50kvar (z zapasem) Zabezpieczenie baterii kondensatorów (w rozdzielni RG): QK I BK = = = 360 A * U 3 * N I N = k1 * I BK = 360 *1,4 = 505 A Zaprojektowano zabezpieczenie o prądzie znamionowym 560A Dobór przekładnika prądowego dla regulatora zabudowanego w BK: - Prąd płynący przez przekładnik 1 1 cos ϕ = = tg ϕ + 1 0,395 I = + 1 0,865 P Z = 1154 A 3 * Un * cos 3 * 400 * 0,93 B = = ϕ Prąd po stronie wtórnej trafo: S N 150 I N = = = 1806A * U 3 * 0,4 3 N S S = S P + S AP1 + S Z S P strata mocy w przewodach I SN * L 5 *5 S P = = = 0, 91VA γ *S 55*,5 S AP1 moc pobierana przez regulator S Z strata mocy w miejscach połączeń S S = S P + S AP1 + S Z =0,91+,5+1,5=4,66VA Na tej podstawie dobrano przekładnik: 000/5A, 10VA, klasa Obliczenie rezystancji budynku stacji Zgodnie z normami: PN-E-05115, dopuszcza się łączenie pkt. neutralnego sieci z uziemieniem stacji zasilającej jeżeli spełnione są następujące warunki: Wg. PN-E-05115: Punkt neutralny sieci NN można łączyć z uziomem stacji, jeżeli przy uziemieniu przewodu PEN jest spełniona zależność: ET-1

12 U E <X*U TP X-krotność, zwykle = U TP - najwyższe napięcie dotykowe rażeniowe, zależne od czasu wył. zas. Dla T K =1s, U TP =100V U E <*U TP =*100V=00V<30V Przyjęto że prąd uziomowy jest równy prądowi zwarcia doziemnego I E =r*i Z r- współczynnik redukcyjny gdy punkt neutralny nie jest uziemiony przez rezystor to r=1 U E 00 R E = = = 1Ω I 00 Z Zgodnie z WP rezystancja uziemienia musi spełniać wymaganie R Ω. Zgodnie z powyższymi obliczeniami dopuszczalna wartość rezystancji nie powinna przekroczyć wartości 1Ω. Opracował: ET-13

13 Lp. Tabela zbiorcza wyników obliczeń cz. 1/3 Trasa kabla P i [kw] [A] Skąd Dokąd Typ I b Przewód S [mm ] I z [A] l [m] Typ I N Char. zab. Zabezpieczenia przeciążeniowe I [A] I B I N I Z I 1,45I Z Z s [Ω] Ochrona przeciwporażeniowa I a [A] Z s *I a < U 0 Spadek napięcia U% Moc odb. P [kw] Całość U [%] 1 ST RPR1 10,3 17,05 YAKXS SPX 315 gg 504,0 17, ,0 497,4 0, ,9 < 30 10,3 0,64 RPR1 U4 7,5 13,53 YDYżo R303 0 gg 3,0 13, ,0 6,4 0,66 173,6 46, < 30 7,5 1,41 3 RPR1 U ,67 YDYżo R gg 64,0 30, ,0 87,0 0, ,0 < ,76 4 RPR1 U ,15 YKYżo SPX 80 gg 18,0 63, ,0 146,5 0, ,8 < , 5 RPR1 U 11 19,85 YDYżo R303 3 gg 51, 19, , 6,4 0, ,3 < ,45 6 RPR1 U ,15 YKYżo SPX 80 gg 18,0 63, ,0 146,5 0, ,3 < ,34 7 RPR1 U11 5,5 9,9 YDYżo R303 0 gg 3,0 9, ,0 6,4 0, ,6 61,6 < 30 5,5 1,41 8 ST RPR 361,4 65,04 YAKXS x SPX 800 gg , ,0 1348,5 0, ,0 < ,4 1,83 9 RPR U ,67 YDYżo R gg 64,0 30, ,0 116,0 0, ,8 < 30 17,64 10 RPR U6 16,5 9,77 YDYżo R gg 64,0 9, ,0 87,0 0, ,6 < 30 16,5,73 11 RPR U7 19,5 35,18 YDYżo R gg 64,0 35, ,0 87,0 0, ,1 < 30 19,5,57 1 RPR U ,15 YKYżo SPX 80 gg 18,0 63, ,0 146,5 0, ,0 < 30 35,86 13 RPR U ,4 YKYżo SPX 00 gg 30,0 180, ,0 345,1 0, ,6 < ,6 14 RPR U ,4 YKYżo SPX 00 gg 30,0 180, ,0 345,1 0, ,6 < ,39 15 RPR RPW 50 90,1 YKYżo SPX 100 gg 160,0 90, ,0 18,7 0, ,6 < 30 50,35 16 RPR RKO 40 7,17 YKYżo SPX 80 gg 18,0 7, ,0 146,5 0, , < 30 40,8 17 RPR RKOT 1,6,89 YDYżo R303 5 gg 40,0, ,0 6,4 0,13 110,5 3,5 < 30 1,6 1,96 18 ST RS1 39,5 71,7 YKYżo SPX 100 gg 160,0 71, ,0 171,1 0, ,9 < 30 39,5 0,93 19 RS1 ośw. 0,9 4,1 YDYżo 1,5 16,5 48 S B 14,5 4, ,5 14,5 3,9 1, 50 60,0 < 30 0,9,84 0 RS1 gn. 30V 1 4,68 YDYżo, S B 3, 4, , 33,4 0, ,9 < 30 1,5 1 RS1 RS 17,1 30,85 YKYżo R gg 64,0 30, ,0 89,9 0, , < 30 17,1 1,17 RS ośw. 0,8 3,74 YDYżo 1,5 16,5 35 S B 14,5 3, ,5 14,5 3,9 0, ,3 < 30 0,8,41 ET-14

14 Lp. Tabela zbiorcza wyników obliczeń cz. /3 Trasa kabla P i [kw] [A] Skąd Dokąd Typ I b Przewód S [mm ] I z [A] l [m] Typ I N Char. zab. Zabezpieczenia przeciążeniowe I [A] I B I N I Z I 1,45I Z Z s [Ω] Ochrona przeciwporażeniowa I a [A] Z s *I a < U 0 gn. 3 RS 1 4,68 YDYżo, S B 3, 4, , 33,4 0, , < 30 1,3 30V 4 RS1 RK 0,7 0,49 YDYżo R303 5 gg 40,0 0, ,0 49,3 0,69 110,5 9,7 < 30 0,7 0,95 5 RK ośw. 0,116 0,54 YDYżo 1,5 16,5 15 S B 14,5 0, ,5 14,5 3,9 0, ,3 < 30 0,116 1,03 gn. 6 RK 1 4,68 YDYżo, S B 3, 4, , 33,4 0, ,6 < ,35 30V 7 ST RM ,30 YKYżo SPX 160 gg 56,0 16, ,0 345,1 0, , < ,87 8 RM1 U9. 3 5,41 YDYżo R gg 5,6 5, ,6 49,3 0, 133,6 9,7 < ,09 9 RM1 ZG 1,5,71 YDYżo, S B 3,, , 33,4 1, ,4 < 30 1,5 1,66 30 RM1 RB1 1,35,44 YDYżo R303 5 gg 40,0, ,0 6,4 0,46 110,5 50,8 < 30 1,35 1,1 31 RB1 ośw. 0, 0,94 YDYżo 1,5 16,5 10 S B 14,5 0, ,5 14,5 3,9 0, ,0 < 30 0, 1,19 gn. 3 RB1 1 5,43 YDYżo, S B 3, 5, , 33,4 0, , < ,41 30V 33 RM1 TSO1 11, 17,38 YDYżo 6 43 R303 5 gg 40,0 17, ,0 6,4 0, ,5 19,3 < 30 11, 1,39 34 TSO1 ośw. 1,8,79 YDYżo, S B 14,5, ,5 36,3 1, ,0 < 30 1,8,34 35 RM1 TSO3 9,7 15,09 YDYżo R303 5 gg 40,0 15, ,0 6,4 0, ,5 0,0 < 30 9,7 1,34 36 TSO3 ośw. 1,35,10 YDYżo, S B 14,5, ,5 36,3 1, ,5 < 30 1,35 1,99 37 ST RM ,30 YKYżo SPX 160 gg 56,0 16, ,0 345,1 0, , < ,87 38 RM1 RM 43,1 77,80 YKYżo SPX 100 gg 160,0 77, ,0 84, 0, ,8 < 30 43,1 1,73 39 RM U ,41 YDYżo R gg 5,6 5, ,6 49,3 0,35 133,6 31,4 < ,9 40 RM ZG 1,5,71 YDYżo, S B 3,, , 9,0 1, ,4 < 30 1,5,57 41 RM RB 5,1 9,4 YDYżo R303 5 gg 40,0 9, ,0 6,4 0,03 110,5,4 < 30 5,1 1,98 4 RB ośw. 0,08 0,97 YDYżo 1,5 16,5 1 S B 14,5 0, ,5 14,5 3,9 0, ,1 < 30 0,08,17 gn. 43 RB 1 5,43 YDYżo, S B 3, 5, , 33,4 0, , < 30 1,44 30V Spadek napięcia U% Moc odb. P [kw] Całość U [%] ET-15

15 Lp. Tabela zbiorcza wyników obliczeń cz. 3/3 Trasa kabla [kw] [A] Skąd Dokąd Typ P i I b Przewód S [mm ] I z [A] l [m] Typ I N Char. zab. Zabezpieczenia przeciążeniowe I [A] I B I N I Z I 1,45I Z Z s [Ω] Ochrona przeciwporażeniowa I a [A] Z s *I a < U 0 44 RM TSO 9,7 15,09 YDYżo R303 5 gg 40,0 15, ,0 87,0 0,14 110,5 15,7 < 30 9,7 1,93 45 TSO ośw. 1,8,79 YDYżo, S B 14,5, ,5 9,0 1, ,5 < 30 1,8,76 46 RM TSO4 11,75 18,4 YKYżo R303 5 gg 40,0 18, ,0 116,0 0, ,5 1,9 < 30 11,75 1,86 47 TSO4 ośw.,5 3,49 YDYżo, S B 14,5 3, ,5 9,0 1, ,0 < 30,5,99 48 RM RD 3,78 6,8 YDYżo R303 5 gg 40,0 6, ,0 87,0 0, ,5 34,8 < 30 3,78,09 49 RD ośw.,5 3,49 YDYżo 1, S B 14,5 3, ,5 1,8 1, ,0 < 30,5,85 50 RD ZG1 1,5,71 YDYżo, S B 3,, , 9,0 0, ,8 < 30 1,5,38 51 RD U10.1 0,5,7 YDYżo,5 3 6 S B 3,, , 33,4 0, ,9 < 30 0,5,49 5 ST RPR1R 5,7 10,3 YDYżo R303 3 gg 51, 10, , 66,7 0,54 13,5 71,8 < 30 5,7 1,7 53 RPR1R wentyl. 0,3 1,63 YDYżo,5 3 5 S B 3, 1, , 33,4 0, ,6 < 30 0,3 1,75 54 RPR1R RMR 3,08 5,56 YDYżo R303 5 gg 40,0 5, ,0 39, 0,4 110,5 46,6 < 30 3,08 1,8 55 RMR wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,4 < 30 0,3 1,73 56 ST RKOTR 8 50,5 YKYżo R gg 100,8 50, ,8 18,7 0, ,3 47,7 < ,58 57 RKOTR palnik 7 1,63 YDYżo S B 3, 1, , 39, 0, ,3 < 30 7,43 58 ST RKR 0,3 0,54 YDYżo R303 5 gg 40,0 0, ,0 6,4 0,33 110,5 36,5 < 30 0,3 0,04 59 RKR cwu 0,3 1,63 YDYżo,5 3 6 S B 3, 1, , 33,4 0, , < 30 0,3 0,1 60 ST RPR1R 1,15 1,9 YDYżo R gg 64,0 1, ,0 87,0 0, ,6 < 30 1,15 0,89 61 RPR1R wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,0 < 30 0,3 1,58 6 RPR1R RPR1R1 3,41 6,15 YDYżo R303 5 gg 40,0 6, ,0 6,4 0, ,5 61,4 < 30 3,41 1,4 63 RPR1R1 wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,8 < 30 0,3 1,98 64 RPR1R1 RMR1,15 3,88 YDYżo R gg 5,6 3, ,6 6,4 0,717 67,5 48,4 < 30,15 1,56 65 RMR1 wentyl. 0,3 1,63 YDYżo, S B 3, 1, , 33,4 1, ,8 < 30 0,3,3 Spadek napięcia U% Moc odb. P [kw] Całość U [%] ET-16

16

17

18

19

20

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną - 2 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany, część elektryczna, Hali magazynowej z zapleczem socjalnym w Szczecinie ul. Wiosenna 1 działka nr 10/5 dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

Budynek Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Broniewskiego 1, Stargard Szczeciński

Budynek Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Broniewskiego 1, Stargard Szczeciński Budynek Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Broniewskiego 1, Stargard Szczeciński NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła i instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) 7207878, 7207879 PROJEKT WYKONAWCZY PEŁNOBRANŻOWY ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. Spis zawartości: Opis techniczny.

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. Spis zawartości: Opis techniczny. PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Spis zawartości: Opis techniczny. Rysunki: Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru rys. nr E-01 Schemat ideowy rozdzielni nn WG oraz TR rys. nr E-02 Schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron9 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 INWESTOR...3 1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI...3 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.5 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.6 WYKAZ POLSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem jest Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZSB NA CELE POLIGON ENERGOOSZCZĘDNOŚCI. LOKALIZACJA: TARNÓW, PRZY UL. SIEWNEJ 14 DZIAŁKA NR 182/1, OBR. 199 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Temat: Lokalizacja: Inwestor: Wylęgarnia- rozbudowa z przebudową istniejącego budynku (projekt zamienny) Kołuda Wielka dz. nr ewid. 25/8 gmina Janikowo Instytut Zootechniki Państwowy

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo