OPIS TECHNICZNY. HALA PRODUKCYJNA w Woli Murowanej na dz. nr ew. 585/7 gm. Sitkówka Nowiny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. HALA PRODUKCYJNA w Woli Murowanej na dz. nr ew. 585/7 gm. Sitkówka Nowiny"

Transkrypt

1 2 OPIS TECHNICZNY HALA PRODUKCYJNA w Woli Murowanej na dz. nr ew. 585/7 gm. Sitkówka Nowiny 1. DANE OGÓLNE Inwestor: EKOM Maciejczyk Spółka Jawna ul. Paderewskiego 18, Kielce, 1.2. Jednostka projektowa: Pracownia Architektury i Krajobrazu Kulturowego Ćwiertak KIELCE, ul. Jarońskich PODSTAWA OPRACOWANIA: - Umowa z Inwestorem - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka Nowiny wydany przez Wójta Gminy z dnia r, znak GKB-2214/I-126/ Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 zaewidencjonowana w PODGiK w Kielcach pod nr /2011 aktualna na dzień Dokumentacja Geotechniczna do projektu hali przemysłowej zlokalizowanej na działce nr. ewid. 585/7 w m. Wola murowana opracowana przez PG-F GEOSERVICE w maju 2011 r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Umowa o dostawę wody i odprowadzenie ścieków bytowych - Warunki techniczne przyłącza wodociągowego do projektowanej hali - Umowa o dostawę energii elektrycznej - Oświadczenie właściciela bocznicy kolejowej o nie użytkowaniu kabla sygnalizacji kolejowej - Uzgodnienia z inwestorem 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt hali sortowni odpadów z linią technologiczna do wytwarzania paliw alternatywnych. projektuje się halę w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych elektrycznych oświetleniowych i zasilania urządzeń technologicznych oraz klap dymowych i montażem 3 hydrantów wewnętrznych. Na planie zagospodarowania zaznaczono lokalizację budynku. 3. LOKALIZACJA. Hala zlokalizowana na działce nr ew. 585/7, w miejscowości Wola Murowana. Działka, na której będzie wybudowany projektowany obiekt znajdowała się poprzednio na terenie będącym własnością cementowni Nowiny, która działkę odsprzedała inwestorowi. Teren jest płaski, z dostępem do drogi publicznej ul. Przemysłowa - poprzez istniejący zjazd na działkę.

2 3 Na terenie inwestycji znajdują się przyłącza wody, kanalizacji z odprowadzeniem do wybieralnego zbiornika ścieków sanitarnych i energii elektrycznej zasilające znajdujące się na terenie lokalizacji budynku. Ponieważ nie przewiduje się w hali stałych miejsc pracy i zakłada się przebywanie pracowników w hali poniżej 4 godzin dziennie nie przewiduje się w obiekcie pomieszczeń socjalnych. Stanowiska pracy w kabinach sortowniczych są klimatyzowane za pomocą rooftopów, pełniących równocześnie funkcję ogrzewania w okresie grzewczym. Pomieszczenia socjalne dla pracowników znajdują się w istniejącym budynku administracyjno socjalnym zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu. Ze względu na projektowana funkcję, nie przewiduje się ogrzewania całej hali. Projektuje się jedynie oświetlenie elektryczne i gniazd wtykowych i zasilanie bram wjazdowych oraz klap dymowych i wentylatorów, a ze względu na projektowaną funkcję, rodzaj technologii i rozmiary hali projektuje się 3 wewnętrzne hydranty Ø52 z wężami półsztywnymi Wody opadowe z dachów odprowadzane będą po terenie działki z odprowadzeniem na tereny zielone, a częściowo poprzez wpusty na drogach wewnętrznych i placach manewrowych do zbiornika wód opadowych na odparowanie. Kanalizacja deszczowa z terenów utwardzonych będzie wyposażona w odstojnik z kratą i separator. Inwestor jest w posiadaniu umów na dostawę mediów Przyłącze wodociągowe do hydrantów w hali oraz do budynku dozorcówki jest przedmiotem odrębnego opracowania. 4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE. W odwiertach wykonanych w projektowanych miejscach posadowienia budynku pod warstwą nasypu czarnego miąższości od 0,70 cm do 1,8 m ppt stwierdzono piaski średnie z głazikami i piaski drobne jasno-szare do głębokości odwiertów tj. do 6,0 m ppt. Wodę gruntową stwierdzono na głębokości 1,65 2,0 m ppt tj. poniżej poziomu posadowienia fundamentów hali. Grunty podłoża można określić jako nośne, tym niemniej wskazana jest obecność uprawnionego geologa lub konstruktora na budowie po wykonaniu wykopów fundamentowych. Wody gruntowej do głębokości posadowienia budynku tj. do gł. ok. 1, 5 m nie stwierdzono Warunki atmosferyczne obciążenia śniegiem II strefa śniegowa obciążenia wiatrem II strefa wiatrowa normowe umowne przemarzanie gruntu: 1,0 m ppt. Powyższe uwarunkowania znalazły odbicie w projekcie konstrukcji

3 4 5. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE Nowoprojektowany budynek usytuowany jest na terenie z przewagą zabudowy typu przemysłowego, został zaprojektowany jako hala w konstrukcji szkieletowej - żelbetowej z obudową do wysokości 3,0 m ścianami żelbetowymi, a powyżej z obudową z płyt ONDEX - HR, trapezowych pozwalających na uzyskanie estetycznej i trwałej faktury zewnętrznej ścian. Jest to budynek z jednospadowym lecz stosunkowo płaskim dachem. Zgodnie z założeniami Inwestora przyjmuje się kolorystykę budynków jasnoszare ściany i szare obramienia bram i drzwi. Zaprojektowana została jednoprzestrzenna hala sortowni, w której odbywać się również będzie przetwarzanie części odpadów na paliwa alternatywne. Przewiduje się zatrudnienie w hali do 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 4 osoby do sortowania odpadów oraz 1 osobę do obsługi zgarniarki. Pracownicy zajmujący się sortowaniem odpadów będą pracowali z wydzielonych kabinach wyposażonych w nawiew powietrza zewnętrznego z klimatyzatorów i będą wymieniali się po 4 godzinach pracy przy sortowaniu z pracownikami placowymi lub pracującymi w innych pomieszczeniach magazynowych. Anemostaty wywiewne z kabinach będą umieszczone nad przenośnikiem taśmowym w celu maksymalnej eliminacji odorów. Operator zgarniarki pracuje w kabinie urządzenia klimatyzowanej i odpowiednio przystosowanej do minimalizacji uciążliwości pracy w tego typu warunkach. Opis procesu technologicznego znajduje się w załączniku nr. 2 do opisu technicznego budynku. Hala produkcyjna nie będzie ogrzewana, w związku z tym nie opracowano charakterystyki energetycznej budynku. 6. DANE LICZBOWE - powierzchnia działki w granicach własności ,00 m2 - powierzchnia zabudowy projektowanej hali ,85 m2 - kubatura projektowana ,64 m³ - powierzchnia terenów utwardzonych istniejących, bez zmian ,50 m2 - powierzchnia biologicznie czynna 4 353,80-40,01% - wskaźnik intensywności zabudowy - 0,30 7. KONSTRUKCJA I MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Budynek zaprojektowano w żelbetowej konstrukcji szkieletowej ze ścianami żelbetowymi do wysokości 3,0 m, a powyżej częściowo z nadbudową z bloczków gazobetonowych i częściowo z lekką obudową ścian z płyt trapezowych ONDEX - HR. Układ konstrukcyjny podłużny.

4 Fundamenty: Ze względu na istniejące warunki gruntowe projektuje się ławy i stopy fundamentowe, żelbetowe, z betonowymi płytami posadzkowymi, że względu na możliwość wjeżdżania do hali samochodów oraz poruszanie się po hali wózkami widłowymi. Pod całą halą przewiduje się posadzkę żelbetową (grubość płyty 20 cm) pod całą halą, zbrojoną konstrukcyjnie prętami φ10 w rozstawie krzyżowym co 12cm Izolacja pozioma ław i stóp fundamentowych, 1 x papa termozgrzewalna. Izolacja pionowa ław i stóp oraz słupów smarowanie 1x Izobit BR (podkład) + 2x Dysperbit DN (warstwa wierzchnia) (Deiterman Superflex 10). Izolacja posadzki żelbetowej papa termozgrzewalna 2x lub folia budowlana HDPE. Izolacja ścian bocznych pod gazobetonem 1x papa izolacyjna na lepiku na zimno; 7.3. Słupy konstrukcji nośnej żelbetowe wg rys. konstrukcji 7.4. Ściany zewnętrzne na wysokości powyżej 3,0 m wykonać poprzez zamontowanie na szkieletowej ryglowej konstrukcji stalowej blachy trapezowej Wentylacja grawitacyjna za pomoc wywietrzaków dachowych 7.7. Dach wykonany blach trapezowych, wspartych na płatwiach mocowanych do dźwigarów stalowych. Rozstaw dźwigarów żelbetowych w całej hali co 6,0 m. 8.0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 8.1. Tynki wewnętrzne ściany żelbetowe z pozostawieniem w naturalnej fakturze betonu, wykonać zatarcie dla wyrównania powierzchni i pokrycie impregnatem umożliwiającym zmywanie ścian Posadzka posadzka żelbetowa wylewana wg. projektu konstrukcji z wykończeniem warstwy powierzchniowej umożliwiającym zmywanie np. z żywic epoksydowych takich jak np. Optiroc. Posadzka wykonana jako szczelna 8.3. Stolarka drzwiowa aluminiowa, - Wrota garażowe segmentowe 8.4. Podjazdy do bramy w hali wykonać z uszorstnionej kostki betonowej W pomieszczeniu hali zapewniono wentylację grawitacyjną INSTALACJE W hali produkcyjnej przewiduje się instalacje: - wodociągową przeciwpożarową - 3 hydranty 50 obok drzwi wejściowych do budynku - wentylację grawitacyjną wywietrzakami dachowymi Ø 250 i wentylację mechaniczną z wentylatorami dachowymi - wentylację nawiewno-wywiewną do kabin sortowniczych za pomocą klimatyzatorów

5 6 - ponadto przewiduje się instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych i siły oraz odgromienia PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Układ komunikacyjny budynku zaprojektowano w ten sposób, że od parkingu do wnętrza nie ma żadnych przeszkód ograniczających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Nie przewiduje się zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych OCHRONA POŻAROWA Zabezpieczenie konstrukcji stalowych ścian i stężeń oprócz zabezpieczenia przed korozją za pomocą pokryć malarskich. Ponadto konstrukcje należy zabezpieczyć przeciwpożarowo : - farbą ogniochronną Flame-Control do zabezpieczeń ogniochronnych w klasie odporności ogniowej F1, powłokę wykonać wg. aprobaty ITB AT / w hali w zamontować trzy hydranty Ø52 zabezpieczone przed zamarżaniem - w hali w zamontować gaśnice pianowe o masie łącznej środka gaśniczego w ilości min. 36 kg ( lub 36 dm³) w tym 3 szt. przy wejściach - halę wyposażyć w koce gaśnicze min. 3 szt. - na terenie lokalizacji zostanie wykonany hydrant p.poż na komunalnej instalacji wodociągowej zapewniającej pobór wody w ilości 10 l/sek - zostanie wykonany zbiornik wód opadowych i wody pożarowej o pojemności nominalnej ok. 450 m³ ze stałą retencją ok. 400 m ³ zapewniający pobór wody dla potrzeb gaszenia pożaru w ilości 10 l/sek przez ok. 11 godzin - Budynek zostanie wyposażony w centralny wyłącznik prądu. - Hala nie jest przeznaczona na pobyt ludzi i nie zalicza się jej do kategorii ZL - W hali będą segregowane odpady komunalne, wstępnie selekcjonowane a następnie częściowo przerabiane na paliwo alternatywne. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego wynosić będzie do 2000MJ/m² - Droga dojazdowa (ul. Przemysłowa) do terenu inwestycji jest drogą powiatową i spełnia warunki drogi pożarowej, na terenie lokalizacji znajdują się drogi wewnętrzne i place manewrowe spełniające warunki dróg pożarowych. - Szczegóły ujęto w zał. nr. 1 do opisu Dokumentacja techniczna instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepła z hali produkcyjnej firmy EKON w Woli Murowanej Przed odbiorem budynku należy opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego Przed przystąpieniem do pracy wszyscy pracownicy powinni odbyć szkolenie BHP.

6 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA W STOSUNKU DO MASZYN, URZĄDZEŃ I INNYCH WYROBÓW. Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr39, poz.339 i Nr60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa B. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń z zakresu zagadnień sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwych dla charakteru pracy. Przed wbudowaniem w obiekt stosowne w projekcie wyroby muszą posiadać: - aprobatę techniczną; - obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B lub: - świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego (DT) dla urządzeń poddozorowych albo: - dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności ( PN, E, Q ) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str.

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I. STRONA TYTUŁOWA...str. II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU..str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......str. Załączniki: 1. Informacja o planie BIOZ. 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo