SIMATIC HMI. Urządzenia HMI Panele Comfort. Wstęp. Przegląd. Bezpieczeństwo. MontaŜ i podłączenie 3. Uruchomienie. Uruchomienie projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC HMI. Urządzenia HMI Panele Comfort. Wstęp. Przegląd. Bezpieczeństwo. MontaŜ i podłączenie 3. Uruchomienie. Uruchomienie projektu"

Transkrypt

1 Wstęp Przegląd 1 SIMATIC HMI Urządzenia HMI Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo 2 MontaŜ i podłączenie 3 Uruchomienie 4 Uruchomienie projektu 5 Elementy operacyjne 6 Utrzymanie i konserwacja 7 Specyfikacja techniczna 8 Pomoc techniczna Skróty A B 01/2011 A5E

2 Wskazówki Bezpieczeństwa Ten podręcznik zawiera uwagi, na które musisz zwrócić uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo osobiste, jak równieŝ zapobiec zniszczeniu mienia. Uwagi odnoszące się do bezpieczeństwa własnego są zaznaczone w podręczniku za pomocą symbolu bezpieczeństwa, uwagi odnoszące się do uszkodzenia mienia nie posiadającego symbolu ostrzegawczego. Te uwagi pokazane poniŝej są ułoŝone zgodnie ze stopniem zagroŝenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wskazuje, Ŝe śmierć lub trwałe moŝe wystąpić, jeśli nie zastosuje się środków bezpieczeństwa. OSTRZEśENIE Wskazuje, Ŝe śmierć lub trwałe moŝe wystąpić, jeśli nie zastosuje się środków bezpieczeństwa. UWAGA Z symbolem bezpieczeństwa, wskazuje, Ŝe moŝe nastąpić powaŝne uszkodzenie ciała. UWAGA Z symbolem bezpieczeństwa, wskazuje, Ŝe moŝe nastąpić powaŝne uszkodzenie mienia. NOTA Wskazuje, Ŝe moŝe wystąpić nieoczekiwana sytuacja lub rezultat, jeśli nie weźmie się pod uwagę odpowiedniej informacji. Jeśli więcej niŝ jeden stopień zagroŝenia jest obecny, zostanie uŝyty najwyŝszy symbol z istniejących zagroŝeń. OstrzeŜenie "Uwaga" z symbolem moŝe zawierać ostrzeŝenie o zniszczeniu mienia. Wykwalifikowany Personel Urządzenie/system mogą być ustawiane i uŝywane tylko w połączeniu z tą dokumentacją. Zlecanie i uŝytkowanie urządzenia/systemu moŝe być tylko wykonany przez wykwalifikowany personel. W kontekście bezpieczeństwa w tej dokumentacji, personel wykwalifikowany jest definiowany jako osoby, które są upowaŝnione do zlecania, uziemiania i oznaczania urządzeń, systemów i obwodów z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Właściwe stosowanie produktów Siemens Zapamiętaj: OSTRZEśENIE Produkty firmy Siemens mogą być uŝywane tylko do zastosowań opisanych w katalogu lub w dokumentacji technicznej. Jeśli produkty i elementy innych producentów są uŝywane, muszą one być rekomendowane przez firmę Siemens. Właściwy transport, magazynowanie, instalacja, montaŝ, rozruch, eksploatacja, i konserwacja zapewniają, Ŝe produkty będą działać bezpiecznie i bez problemów. Przestrzegane muszą być dozwolone warunki otoczenia. Przestrzegane muszą być informacje z dokumentacji. Znak handlowy Wszystkie nazwy oznaczone symbolem są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Siemens AG. Inne znaki handlowe uŝyte w tej dokumentacji mogą być znakami handlowymi, których uŝycie przez inne firmy do ich własnych celów mogą naruszyć prawa właściciela. Określenie Odpowiedzialności Przejrzeliśmy zawartość tej publikacji by zapewnić zgodność z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Ze względu na to, Ŝe nie moŝna wyeliminować wszystkich niezgodności, nie moŝemy zagwarantować pełnej zgodności. JednakŜe, informacje w tej publikacji są przeglądane regularnie i kaŝda niezbędna poprawka jest zawarta w kolejnych edycjach. Siemens Sp. Z o.o. I IA AS Ul. śupnicza Warszawa POLSKA A5E /2011 Copyright Siemens AG Technical data subject to change

3 Wstęp Cel instrukcji obsługi Instrukcja niniejsza zawiera informacje bazujące na wymogach normy DIN EN dla inŝynieryjnej dokumentacji mechanicznej. Informacje te są związane z miejscem uŝycia, sposobu transportu, magazynowania, montaŝu, uŝycia oraz utrzymania. Instrukcja jest dedykowana dla: UŜytkowników InŜynierów uruchomieniowych Personelu utrzymania Zwróć szczególnie uwagę na informacje zawarte w rozdziale "Instrukcja bezpiecznej eksploatacji" (Strona 23). Więcej informacji moŝna znaleźć w przykładach i wskazówkach w pomocy online w WinCC. Niezbędna wiedza Aby zrozumieć zagadnienia przedstawione w niniejszej instrukcji potrzebna jest ogólna wiedza o technologiach automatyzacji oraz komunikacji przemysłowej. NaleŜy orientować się w zagadnieniach komputerów oraz systemów operacyjnych Microsoft. Zakres instrukcji obsługi Instrukcja obsługi odnosi się do następujących urządzeń HMI w połączeniu z oprogramowaniem WinCC: KP400 Comfort (4" Key Panel) KTP400 Comfort (4" Key&Touch Panel) KP700 Comfort (7" Key Panel) TP700 Comfort (7" Touch Panel) KP900 Comfort (9" Key Panel) TP900 Comfort (9" Touch Panel) KP1200 Comfort (12" Key Panel) TP1200 Comfort (12" Touch Panel) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

4 Preface UWAGA Instrukcja jest częścią urządzeń HMI Niniejsza instrukcja przynaleŝy do opisanych urządzeń HMI i jest potrzebny podczas ich uruchomienia. Zachowaj wszystkie dostarczone z urządzeniem HMI dokumentacje przez cały okres ich uŝywania. PrzekaŜ wszystkie dokumenty kolejnemu uŝytkownikowi urządzeń HMI. Znaki towarowe Następujące oznaczenia, uŝyte w niniejszej instrukcji, są chronionymi znakami towarowymi Siemens AG: HMI SIMATIC WinCC Konwencja styli Konwencja styli Zakres Add screen" Terminy które pojawiają się w interfejsie uŝytkownika np. nazwy okien dialogowych, zakładek, przycisków Wymagany wpis np. wartość, limit, wartość zmiennej. Informacja o ścieŝce File > Edit" <F1>, <Alt+P> Sekwencja operacji np. komendy menu, skrótowe komendy menu. Operacje klawiaturowe ZauwaŜ proszę na taką formę przedstawienia informacji: UWAGA W ramce znajdują się waŝne informacje o produkcie, jego uŝyciu lub specyficzne instrukcje, na które powinieneś zwrócić szczególna uwagę. 4 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

5 Wstęp Konwencja nazewnictwa Termin Zastosowanie do Zakład System Centrum maszynowe Jedna lub więcej maszyn Urządzenie Comfort HMI Urządzenie HMI Urządzenie Typ przyciskowy Urządzenie przyciskowe HMI Urządzenie Typ dotykowy Urządzenie dotykowe HMI KP400 Comfort KTP400 Comfort KP700 Comfort TP700 Comfort KP900 Comfort TP900 Comfort KP1200 Comfort TP1200 Comfort KP400 Comfort KP700 Comfort KP900 Comfort KP1200 Comfort KTP400 Comfort TP700 Comfort TP900 Comfort TP1200 Comfort Rysunki Instrukcja zawiera rysunki opisywanych urządzeń HMI. Wygląd rzeczywisty niektórych szczegółów urządzeń moŝe nieznacznie róŝnić się od przedstawionych na rysunkach. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

6 Wstęp 6 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

7 Spis treści 1 Przegląd Opis produktu Pakiet zamówieniowy Konfiguracja urządzenia KP400 Comfort i KTP400 Comfort KP700 Comfort do KP1200 Comfort, TP700 Comfort do TP1200 Comfort Akcesoria Urządzenia HMI w sterowaniu Oprogramowanie opcjonalne Bezpieczeństwo uŝycia Eksploatacja MontaŜ i podłączenie Przygotowanie do montaŝu Sprawdzenie zawartości dostawy Sprawdzenie warunków eksploatacyjnych Wybór sposobu montaŝu Dystanse montaŝowe Przygotowanie otworu montaŝowego Opis przycisków funkcyjnych MontaŜ urządzenia Podłączenie urządzenia Zalecenia dla podłączenia Porty Podłączenie linii wyrównawczej Podłączenie zasilani Podłączenie do PLC Podłączenie konfigurującego PC Podłączenie urządzeń USB Podłączenie drukarki Podłączenie urządzeń audio Załączenie i test urządzenia HMI Zabezpieczenie kabli Uruchomienie Przegląd Kopia bezpieczeństwa Wymiana karty pamięci Przednie przyciski konfiguracyjne Funkcja serwisowa Włączenie funkcji serwisowej...62 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

8 Spis treści Wymiana urządzenia HMI Wyłączenie funkcji serwisowej Obsługa urządzenia Program ładujący Panel sterowania Zainstalowane programy Przyciski systemowe Wpisywanie wartości przyciskami systemowymi UŜycie klawiatury ekranowej Konfiguracja urządzenia Lista funkcji Zmiana ustawień operacyjnych Konfiguracja ekranów i klawiatury Konfiguracja powtarzania znaków Konfiguracja podwójnego kliknięcia Kalibracja ekranu dotykowego Zmiana hasła dostępu Zmiana głównych ustawień urządzenia Ustawienie daty i czasu Zmiana ustawień regionalnych Kopia bezpieczeństwa rejestru OS Zmiana ustawień ekranu Konfiguracja wygaszacza ekranu Zmiana własności drukarki Aktywacja dźwięku i ustawienie głośności Przypisanie dźwięku do zdarzenia Restart urządzenia HMI Wyświetlenie informacji o urządzeniu HMI Wyświetlenie własności systemu Wyświetlenie alokacji pamięci Ustawienie lokacji Ustawienie czasu opóźnienia Ustawienie zasilania bezprzerwowego Stan zasilacza bezprzerwowego Aktywacja serwisów PROFINET Synchronizacja czasu przez serwer Zmiana ustawień transferu danych Konfiguracja kanałów danych Zmiana ustawień MPI/PROFIBUS DP Konfiguracja operacji sieciowych Przegląd Konfiguracja nazwy urządzenia HMI Zmiana konfiguracji sieciowej Zmiana parametrów logowania Zmiana ustawień Konfiguracja do zdalnej kontroli Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

9 Spis treści Zmiana ustawień internetowych Zapis do zewnętrznego nośnika danych Odzysk danych z zewnętrznego nośnika danych Aktywacja menadŝera pamięci Uruchomienie projektu Przegląd Tryby pracy UŜycie istniejących projektów Wymiana danych Transfer Ustawienia trybu transferu Rozpoczęcie transferu Testowanie projektu Kopia bezpieczeństwa i odzysk danych Przegląd Kopia bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych na urządzeniu Aktualizacja systemu operacyjnego Aktualizacja systemu operacyjnego OS Aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia HMI Zarządzanie dodatkami i kluczami licencyjnymi Zarządzanie dodatkami Transfer kluczy licencyjnych Zarządzanie kluczami licencyjnymi Elementy operacyjne Przegląd Przyciski funkcyjne Przyciski bezpośrednie Ustawienia językowe projektu Wartości wejściowe Wpis i edycja wartości numerycznych Wpis i edycja wartości alfanumerycznych Wyświetlanie infotekstu Zamykanie projektu Utrzymanie i konserwacja Konserwacja ekranu dotykowego i klawiatury Funkcja Clean w urządzeniach dotykowych HMI Części naprawcze zapasowe Reckling i złomowanie Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

10 Spis treści 8 Specyfikacja techniczna Certyfikaty i dopuszczenia Kompatybilność elektromagnetyczna Przewodnik ESD Warunki zewnętrzne Warunki transportu i przechowania Warunki eksploatacji Test izolacji, klasa ochrony, poziom ochrony Rysunki wymiarujące Rysunki wymiarujące FKP400 Comfort Rysunki wymiarujące KP700 Comfort Rysunki wymiarujące KP900 Comfort Rysunki wymiarujące KP1200 Comfort Rysunki wymiarujące KTP400 Comfort Rysunki wymiarujące TP700 Comfort Rysunki wymiarujące TP900 Comfort Rysunki wymiarujące TP1200 Comfort Wymiary etykiet opisowych Specyfikacja Przypisanie bitów dla przycisków bezpośrednich KTP400 Comfort KP400 Comfort KP700 Comfort TP700 Comfort KP900 Comfort TP900 Comfort KP1200 Comfort TP1200 Comfort Opis portów Zasilanie PROFIBUS (Sub-D RS422/485) PROFINET (Ethernet) USB Audio (Wej./Wyj.) Komunikacja z PLC Zares funkcji WinCC A Pomoc techniczna A.1 Serwis i doradztwo A.2 Problemy A.3 Zdarzenia systemowe B Skróty Glosariusz Indeks Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

11 Przegląd Opis produktu Panele SIMATIC HMI Comfort są całkowicie przeprojektowanymi produktami. Linia produktów Comfort zawiera typy: Cztery panele przyciskowe (key) z wyświetlaczami o rozmiarach 4", 7", 9" i 12" Cztery panele dotykowe (touch screen) z wyświetlaczami 7", 9" i 12" Jeden Key&Touch Panel (przyciski + dotyk) z wyświetlaczem 4" Wszystkie urządzenia posiadają tą samą funkcjonalność i są konfigurowane w oprogramowaniu WinCC V11. Oprogramowanie to jest częścią najnowszej platformy inŝynieryjnej "Totally Integrated Automation Portal". Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

12 Przegląd 1.1 Opis produktu Cechy paneli SIMATIC HMI Comfort Obudowa Obudowa z aluminium ciśnieniowego dla modeli 7", 9" oraz 12" Obudowa plastykowa dla modeli 4" MontaŜ Interfejsy MontaŜ i uŝytkowanie paneli dotykowych w pozycji poziomej i pionowej Sposób montaŝu musi być zadeklarowany podczas konfiguracji interfejsu uŝytkownika. 2x PROFINET (wyjątek: KP400 Comfort i KTP400 Comfort mają tylko 1 interfejs PROFINET) 1x PROFIBUS Port USB 2.0: USB host (typ A) 1 x w modelu 4" 2 x w modelach 7", 9" i 12" USB device (typ Mini B) 1 x we wszystkich modelach Wyświetlacz Operacje Oprogramowanie Pamięć danych Wyświetlacz wysokiej rozdzielczości HD TFT z 16 mln kolorów Szeroki kąt widzenia Przyciemnianie w zakresie 0 do 100%. Teksty i cyfry, w modelach przyciskowych, są wprowadzane poprzez przyciski funkcjonujące jak w telefonach komórkowych Intuicyjny schemat działania modeli przyciskowych bazujący na sprawdzonych technikach uŝywanych w telefonach komórkowych Wszystkie swobodnie konfigurowane przyciski posiadają lamkę LED. Przyciski posiadają wyczuwalny punkt nacisku dający pewność zadziałania. Internet Explorer do wyświetlenia stron diagnostycznych. Przeglądarka dla plików PDF, Excel i Word Oprogramowanie Runtime z logowaniem danych i edytorem skryptów, diagnostyka systemowa dla PLC SIMATC, przeglądarka trendów i inne. 2 sloty dla kart pamięci Jeden dla karty dla danych uŝytkownika Jeden dla karty serwisowej. Dane projektu oraz ustawienia urządzenia są automatycznie zapisywane na kartę systemową. W przypadku zastosowania w panelu HMI karty pamięci o pojemności 2 GB, awaria zasilania nie powoduje utraty danych. Diagnostyka MoŜliwość bezpośredniego przeglądania diagnostyki podłączonych PLC SIMATIC bez dodatkowego programowania. 12 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

13 Przegląd 1.2 Opis produktu 1.2 Pakiet zamówieniowy W paczce zamówieniowej produktu znajdują się następujące podzespoły. Nazwa Wygląd Ilość Panel HMI 1 Instrukcja instalacji (krótki przewodnik instalacji) 1 Klamry ze śrubami 6 KTP400 Comfort KP400 Comfort Osłona kabli Np: Osłona kabli KTP400/KP TP700 Comfort KP700 Comfort 16 TP900 Comfort KP900 Comfort TP1200 Comfort KP1200 Comfort 1 KTP400 Comfort KP400 Comfort TP700 Comfort KP700 Comfort Terminal zasilający 1 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

14 Przegląd 1.3 Konfiguracja urządzenia 1.3 Konfiguracja urządzenia KP400 Comfort i KTP400 Comfort Sekcja niŝej opisuje podstawową konfigurację paneli KP400 i KTP400 HMI. Wygląd czołowy Rysunki niŝej pokazują wygląd czołowy urządzeń HMI, FKP400 Comfort (po lewej) i KTP400 Comfort (po prawej): Wyświetlacz z przyciskami funkcyjnymi 2. Klawiatura / przyciski systemowe 3. Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi 14 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

15 Przegląd 1.3 Konfiguracja urządzenia Wygląd tyłu Rysunki niŝej przedstawiają wygląd tylnej części paneli KP400 Comfort (po lewej) i KTP400 Comfort (po prawej): Przyciski DIP 2. Tabliczka danych 3. Sloty dla kart pamięci SD dostępne od strony czołowej 4. Etykiety opisowe Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

16 Przegląd 1.3 Konfiguracja urządzenia Widok boczny Rysunki niŝej przedstawiają boczny wygląd paneli KP400 i KTP400 Comfort: Wnęka do montaŝu klamr 2. Interfejsy 3. Uszczelka montaŝowa 4. Sloty dla kart pamięci SD Zobacz takŝe Porty (Strona 39) 16 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

17 Przegląd 1.3 Konfiguracja urządzenia KP700 Comfort do KP1200 Comfort, TP700 Comfort do TP1200 Comfort Sekcja niŝej opisuje podstawowy wygląd modeli 7", 9" i 12" paneli KP700 Comfort i TP700 Comfort. Wymiary obudowy od modelu 12" i 9" mogą się nieco róŝnić od podanych na rysunkach niŝej. Wygląd czołowy Rysunek niŝej przedstawia wygląd paneli HMI KP700 Comfort, KP900 Comfort i KP1200 Comfort (po lewej) oraz TP700 Comfort, TP900 Comfort, TP1200 Comfort (po prawej): Wyświetlacz z przyciskami funkcyjnymi Ilość przycisków funkcyjnych zaleŝy od rozmiaru wyświetlacza 2. Klawiatura / przyciski systemowe 3. Ekran dotykowy Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

18 Przeglad 1.3 Konfiguracja urządzenia Wygląd tyłu Rysunek niŝej przedstawia tylny wygląd paneli KP700 Comfort, KP900 Comfort i KP1200 Comfort (po lewej) oraz TP700 Comfort, TP900 Comfort, TP1200 Comfort (po prawej): Przyciski DIP 2. Tabliczka danych 3. Sloty dla kart pamięci SD dostępne od strony czołowej 4. Etykiety opisowe Wygląd boczny Rysunek niŝej przedstawia wygląd paneli KP700 Comfort, KP900 Comfort i KP1200 Comfort (po lewej) oraz TP700 Comfort, TP900 Comfort, TP1200 Comfort (po prawej): Wnęki do montaŝu klamr 2. Interfejsy 3. Uszczelka montaŝowa Zobacz takŝe Porty (Strona 39) 18 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

19 Przegląd 1.4 Akcesoria 1.4 Akcesoria Akcesoria nie są dostarczane wraz z produktem, mogą być zamówione oddzielnie poprzez Internet i Industry Mall (http://mall.automation.siemens.com). Zestawienie niŝej przestawia akcesoria dla paneli, dostępne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Konwertery i adaptery Nazwa Konwerter RS 422 RS 232 do podłączenie urządzeń firm trzecich Adapter kolankowy 90 dla interfejsu RS422/RS485 Nr zam. 6AV6671-8XE00-0AX0 6AV6671-8XD00-0AX0 Folie ochronne Nazwa Folia ochronna dla KTP400 Comfort Folia ochronna dla TP700 Comfort Folia ochronna dla TP900 Comfort Folia ochronna dla TP1200 Comfort Nr zam. 6AV2124-6DJ00-0AX0 6AV2124-6GJ00-0AX0 6AV2124-6JJ00-0AX0 6AV2124-6MJ00-0AX0 Karty pamięci W panelach HMI Comfort moŝna uŝywać tylko wymienione niŝej karty pamięci. Nazwa Karta pamięci 2 GB SIMATIC HMI SIMATIC PC USB Flash Drive Nr zam. 6AV2181-8XP00-0AX0 6ES7648-0DC50-0AA0 Pakiety serwisowe Nazwa Zestaw 20 plastykowych klamr dla KP400 Comfort i KTP400 Comfort Zestaw 20 plastykowych klamr dla TP700 Comfort, KP700 Comfort, TP900 Comfort, KP900 Comfort, TP1200 Comfort i KP1200 Comfort Zestaw 10 terminali zasilających Nr zam. 6AV6671-8KX00-0AX2 6AV6671-8XK00-0AX0 6AV6671-8XA00-0AX0 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

20 Przeglad 1.5 Urządzenia HMI w sterowaniu 1.5 Urządzenia HMI w sterowaniu Urządzenia HMI są częścią systemu sterowania procesem. Wymienione niŝej dwie fazy są kluczowe aby w pełni zintegrować urządzenie HMI z procesem: Konfiguracja Zarządzanie procesem Konfiguracja Podczas konfiguracji budowany interfejs uŝytkownika umoŝliwiający operowanie oraz monitoring komponentów oraz parametrów technicznych procesu. Ten etap jest wykonywany w oprogramowaniu konfiguracyjnym WinCC V.11. Konfiguracja składa się z: Tworzenia danych projektowych Zapisu danych projektowych Testu danych projektowych Symulacji danych Po kompilacji konfiguracji projekt zostaje przesłany do urządzenia HMI. PC + WinCC HMI Zarządzanie procesem Zarządzanie procesem jest moŝliwe dzięki dwukierunkowej komunikacji pomiedzy urządzeniem HMI a PLC. PLC HMI Urządzenie HMI jest więc wykorzystywane podwójnie do monitoringu i sterowania procesem. PLC 20 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

21 Przegląd 1.6 Opcje oprogramowania 1.6 Oprogramowanie opcjonalne Dla urządzeń HMI dostępne są następujące opcje oprogramowania: Opcje Oprogramowania WinCC 1) WinCC /Audit 1) Bezprzerwowe zasilanie (UPS) z portem USB 2) Opis WinCC pozwala na przejęcie interfejsu uŝytkownika zdalnego panela HMI/PC poprzez Ethernet. UmoŜliwia wykonanie komunikacji pomiędzy róŝnymi systemami HMI. WinCC /Audit rozszerza moŝliwości HMI o funkcje rejestrowania operacji, auditów operacji, elektronicznego podpisu. W przypadku braku zasilania, po upływie czasu buforowania, urządzenie HMI jest wyłączane w sposób kontrolowany. Urządzenie HMI współpracuje z modułami SITOP DC UPS podłączonymi poprzez port USB. Microsoft Excel Viewer 3) Microsoft PDF Viewer 3) Przeglądarka dokumentów MS Excel. Przeglądarka dokumentów PDF. Microsoft Word Viewer 3) Przeglądarka dokumentów MS WORD. 1) Po przesłaniu z projektu, do pracy wymaga licencji 2) Przesyłane jako opcja, nie wymaga dodatkowej licencji 3) Zainstalowane fabrycznie; nie wymagają dodatkowych licencji Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

22 Przegląd 1.6 Opcje oprogramowania 22 Instrukcja eksploatacji, 01/2011, A5E

23 Bezpieczeństwo uŝycia 2 Promieniowanie o wysokiej częstotliwości Uwaga Nieprzewidziany stan Promieniowanie o wysokiej częstotliwości np. z telefonów komórkowych, moŝe spowodować nieprzewidziane zachowanie się urządzenia. Instalacja według zaleceń OstrzeŜenie Uruchomienie urządzenia HMI jest zabronione do czasu zapewnienia, Ŝe maszyna, w której jest zainstalowane spełnia wymogi Dyrektywy 98/37/EC lub Dyrektywy 2006/42/EC obowiązującej od Strefy zagroŝone wybuchem UŜywając urządzeń HMI w strefach zagroŝonych wybuchem weź pod uwagę: OstrzeŜenie Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie rozłączaj przewodów dopóki nie potwierdzisz, Ŝe nie znajdują się w strefie zagroŝonej wybuchem. UŜycie komponentów zastępczych moŝe osłabić odporność wg dopuszczeń Class I, Division 2 / Zone 2. Instrukcja uŝycia, 01/2011, A5E

24 Instrukcja bezpieczeństwa Praca w szafach sterowniczych OstrzeŜenie Sprzęt otwarty. Panele HMI są urządzeniami typu otwartego. Oznacza to, Ŝe muszą być instalowane w obudowach lub szafach sterowniczych, które pozwalają na dostęp do nich tylko od strony czołowej. Dostęp do wnętrza szaf / obudów powinien być moŝliwy tylko z uŝyciem odpowiedniego klucza serwisowego i tylko dla wykwalifikowanego personelu. Otwarcie szafy wyeksponuje podzespoły będące pod wysokim napięciem, co moŝe mieć fatalny skutek. Przed otwarciem szafy zawsze wyłączaj jej zasilanie. 24 Instrukcja uŝycia, 01/2011, A5E

25 Instrukcja bezpieczeństwa 2.1 Eksploatacja 2.1 Eksploatacja POUCZENIE Urządzenie HMI ma dopuszczenie tylko do uŝytku wewnętrznego. Urządzenie HMI uŝyte zewnętrznie moŝe uszkodzić się. UŜywaj urządzenia HMI tylko wewnątrz pomieszczeń. Aplikacje przemysłowe Urządzenia HMI jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych. HMI jest zgodne z następującymi standardami: Wymagania co do emisji EN : 2007 Wymagania odporności EN : 2005 UŜycie w lokalach mieszkalnych. UWAGA Urządzenie HMI nie jest przeznaczone do uŝycia w lokalach mieszkalnych. UŜycie urzadzenia HMI w lokalach mieszkalnych moŝe mieć negatywny wpływ na odbiór radia lub TV. Jeśli urządzenie HMI zostało uŝyte w lokalu mieszkalnym, musisz przedsięwziąć dodatkowe środki aby uzyskać poziom emisji zakłóceń RF: Class B wg EN MoŜliwe środki do osiągnięcia tłumienia zakłóceń dla poziomu Class B to np.: Instalacja urządzenia HMI w uziemionej szafie sterowniczej UŜycie filtrów w linii zasilającej HMI Wymagana jest indywidualna akceptacja uŝytych rozwiązań. Instrukcja uŝycia, 01/2011, A5E

26 Instrukcja bezpieczeństwa 2.1 Eksploatacja 26 Instrukcja uŝycia, 01/2011, A5E

27 MontaŜ i podłączenie Przygotowanie do montaŝu Wybór miejsca montaŝu urządzenia HMI Wybierając miejsce montaŝu naleŝy zwrócić uwagę aby: Urządzenie HMI nie było naświetlone światłem słonecznym. Lokalizacja zapewniała ergonomiczny dostęp do urządzenia HMI. Wybierz odpowiednią wysokość montaŝu. Po montaŝu był swobodny dostęp powietrza wentylującego do urządzenia HMI. Wybrać właściwą pozycję/orientację montaŝu urządzenia HMI Sprawdzenie zawartości dostawy Sprawdź zawartość dostawy, czy paczka nie posiada widocznych uszkodzeń wynikłych podczas transportu oraz czy jest kompletna. UWAGA Zniszczone podzespoły Uszkodzone podzespoły mogą spowodować wadliwe działanie urządzenia HMI. Nie instaluj uszkodzonych podczas transportu podzespołów. W przypadku zniszczenia podzespołów skontaktuj się z dostawcą urządzenia HMI. Sprawdź zawartość paczki dostawy urządzenia HMI (patrz: Pakiet zamówieniowy: Strona 13). W dostawie mogą być zawarte dodatkowe dokumenty. Dokumentacja urządzenia HMI jest bardzo przydatna podczas jego uruchomienia. Zachowaj wszystkie dołączone dokumenty podczas całej eksploatacji urządzenia HMI. Musisz przekazać załączoną dokumentację kaŝdemu następnemu uŝytkownikowi urządzenia HMI. Upewnij się, Ŝe kaŝdy dodatek dokumentacji, który otrzymałeś jest przechowywany z instrukcją uŝytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

28 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.1 Przygotowanie do montaŝu Sprawdzenie warunków eksploatacyjnych Przed instalacją urządzenia HMI rozwaŝ następujące aspekty: 1. Zapoznaj się z obowiązującymi standardami, dopuszczeniami, parametrami EMC, oraz techniczną specyfikacją urządzeń HMI. Informacje te są zawarte w następujących rozdziałach: Certyfikaty i dopuszczenia (Strona 171) Kompatybilność Elektromagnetyczna (Strona 173) 2. Sprawdź warunki mechaniczne i klimatyczne otoczenia pracy urządzenia HMI: Warunki otoczenia (Strona 177). 3. UŜywaj urządzeń HMI zgodnie ze wskazówkami: Uwagi dotyczące uŝycia (Strona 25). 4. Zachowuj znamionowe napięcia zasilania urządzeń oraz ich tolerancje: Napięcie znamionowe: +24 V DC Zakres tolerancji: 19.2 V do 28.8 V Wybór sposobu montaŝu Urządzenie HMI jest przeznaczone do instalacji w: Obudowach maszyn Szafach sterowniczych Pulpitach sterowniczych Konsolach Wszystkie w/w opcje montaŝu będziemy skrótowo określać jako szafa. Urządzenie HMI Jest typu samo-wentylującego z dopuszczalnym kątem montaŝu do +/-35 w szafach stacjonarnych. UWAGA Uszkodzenie wskutek przegrzania Pochyła instalacja zmniejsza konwekcyjny przepływ powietrza chłodzącego urządzenia HMI, dlatego podczas pracy wzrasta jego temperatura. Jeśli istnieje system wymuszonej wentylacji, urządzenie HMI moŝna montować z większym kątem pochyłości tj. ponad zalecane wartości. Niedostateczna wentylacja moŝe jednak w takim przypadku doprowadzić do uszkodzenia urządzenia HMI tracąc certyfikację i gwarancję. Więcej informacji na temat dopuszczalnych warunków otoczenia moŝna znaleźć w rozdziale: Warunki otoczenia (Strona 177). 28 Instrkcja uŝycia, 01/2011, A5E

29 SIEMENS 6,0$7,& +0, MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.1 Przygotowanie do montaŝu Pochyłość montaŝu Wybierz jedną z zalecanych pozycji montaŝu dla urządzenia HMI. Polecane sposoby montaŝu są opisane w tym rozdziale. MontaŜ w pozycji poziomej Wszystkie urządzenia HMI moŝna montować w pozycji poziomej. Panel Comfort 50 C 40 C 0 C 40 C 0 C 0 C Przy montaŝu pionowym urządzenia HMI (0 kąt przechylenia) dopuszczalna, maksymalna temperatura otoczenia wynosi +50 C, a +40 C dla montaŝu pochyłego. MontaŜ w pozycji pionowej Urządzenia Touch HMI są przystosowane do montaŝu w pozycji pionowej. Podczas konfiguracji wybierz odpowiedni format wyświetlacza. KTP 400 Comfort TP700 Comfort TP900 Comfort TP1200 Comfort 40 C 35 C 0 C 35 C 0 C 0 C Przy montaŝu pionowym urządzenia HMI (0 kąt przechylenia) dopuszczalna, maksymalna temperatura otoczenia wynosi +40 C, a +35 C dla montaŝu pochyłego. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

30 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.1 Przygotowanie do montaŝu Dystans montaŝowy Aby zapewnić urządzeniu HMI właściwą samo-wentylację, podczas montaŝu naleŝy mu zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół obudowy: 15 mm na prawo i lewo od otworu montaŝowego (w osi x ) aby podczas instalacji moŝna było włoŝyć klamry montaŝowe Co najmniej 50 mm powyŝej i poniŝej otworu montaŝowego (w osi y ) dla wentylacji Co najmniej 10 mm za tylną ścianą urządzenia HMI (w osi z ) Rysunek niŝej przedstawia zalecane dystanse dla montaŝu urządzeń HMI w pozycji poziomej i pionowej: X Z Y X Y X Z X Y 1 ) 2 ) Y 1) dystanse dla montaŝu poziomego ( wszystkie HMI ) 2) dystanse dla montaŝu pionowego ( HMI typu Touch ) x co najmniej 15 mm y z co najmniej 50 mm co najmniej 10 mm UWAGA Zapewnienie właściwej temperatury otoczenia urządzenia podczas pracy jest bardzo waŝne. Szczególne jest to krytyczne przy montaŝu urządzeń w obudowach zamkniętych. 30 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

31 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.1 Przygotowanie do montaŝu Przygotowanie otworu montaŝowego UWAGA Stabilność otworu montaŝowego Grubość materiału w miejscu wykonywania otworu montaŝowego musi być na tyle duŝa, aby zapewnić stabilność zamontowanego urządzenia HMI. Siła klamer montaŝowych oraz nacisk operatora na urządzenie HMI nie moŝe spowodować deformacji materiału a przez to utratę wymaganego stopnia ochrony. Stopień ochrony IP Stopień ochrony urządzenia HMI moŝe być zagwarantowany tylko, gdy są spełnione następujące warunki: Grubość materiału w obrysie otworu montaŝowego dla stopnia ochrony IP65 lub dla obudowy typu 4X/typ 12 (do uŝycia wewnętrznego): 2 mm do 6 mm Dozwolona odchyłka od płaszczyzny w otworze montaŝowym: 0.5 mm Jest to warunek konieczny uzyskania właściwego IP dla urządzenia. Dopuszczalna szorstkość powierzchni materiału w obrębie uszczelki: 120 µm (Rz 120) Kompatybilność otworu dla innych urządzeń HMI Otwory montaŝowe mogą pomieścić kilka typów urządzeń HMI: Urządzenie HMI Otwór montaŝowy pasuje dla KP400 Comfort OP 77B KTP400 Comfort TP 177B 4" KP700 Comfort OP 277 6" TP700 Comfort TP/MP 177B 6" i TP 277 6" Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

32 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.1 Przygotowanie do montaŝu Wymiary otworu montaŝowego Tabela niŝej przedstawia wymiary otworu montaŝowego dla poszczególnych urządzeń HMI: Otwór Urządzenie HMI montaŝowy KP400 Comfort KTP400 Comfort KP700 Comfort TP700 Comfort KP900 Comfort TP900 Comfort KP1200 Comfort TP1200 Comfort Szerokość w 1) mm mm mm mm mm mm mm mm Wysokość 1) mm mm mm mm mm mm mm mm 1) Szerokość i wysokość powinna być odwrócona dla montaŝu pionowego. 32 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

33 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.1 Przygotowanie do montaŝu Opis przycisków funkcyjnych Do opisu przycisków funkcyjnych urządzenia HMI uŝywaj dedykowanych etykiet. Etykiety są dostarczane w formie dokumentu WORD w pakiecie WinCC. Dokument ten znajdziesz jako plik na płycie instalacyjnej DVD w katalogu "Support". Jeśli chcesz wykonać własne etykiety ich wymiary znajdziesz w rozdziale: "Rozmiary etykiet opisowych (Strona 188)". UWAGA Nie pisz na przyciskach funkcyjnych pisakiem W miejsce dedykowanych etykiet moŝna uŝyć dowolnej folii, na której moŝna pisać. Maksymalna grubość folii wynosi 0.15 mm. Do opisu nie naleŝy uŝywać papieru. Procedura Postępuj wg punktów: 1. Edytuj wzór etykiet na PC, wpisz oznaczenia i wydrukuj je. 2. Sprayem utrwalacza zaimpregnuj wydrukowane opisy na etykietach. Dzięki napyleniu na opisy utrwalacza opisy będą odporne na wilgoć i zabrudzenia a kolorowy atrament nie rozmaŝe się na folii przycisków. 3. Wytnij etykiety. 4. Rogi etykiet przytnij pod kątem 45 aby ułatwić wprowadzanie ich do szczelin. 5. Wyschnięte etykiety wprowadź do odpowiednich szczelin poprzez wnęki pilotujące Pilot; ilość szczelin pilotujących jest zaleŝna od typu urządzenia HMI 2. Etykieta Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

34 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.2 MontaŜ urządzenia Wynik Etykieta powinna wystawać z wnęki pilotującej na około 3 cm. Wymiary wzoru etykiet są ściśle dopasowane do danego urządzenia HMI tak więc spasowanie etykiet i szczelin nie powinno stanowić problemu. Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania etykiet przed wysunięciem się. Podczas montaŝu urządzenia HMI uwaŝaj, aby etykiety nie utknęły pomiędzy panelem a otworem montaŝowym. Patrz takŝe Akcesoria (Strona 19) 3.2 MontaŜ urządzenia Pozycja klamer montaŝowych Aby zapewnić wymagany stopień ochrony urządzenia HMI, do montaŝu uŝyj klamry montaŝowe w pozycji według tabeli niŝej. Pozycja klamer montaŝowych jest zaznaczona znakami na otworze montaŝowym. Dopasuj klamry montaŝowe do znaków w otworze. Tabela niŝej pokazuje typ, numer I pozycję klamer montaŝowych dla róŝnych urządzeń HMI. 34 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

35 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.2 MontaŜ urządzenia Urządzenie HMI KTP400 4 Klamry montaŝowe Typ Ilość Pozycja urządzenia HMI KP400 6 TP KP700 TP900 TP KP900 KP Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

36 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.2 MontaŜ urządzenia Wymogi Wszystkie kartony i folie zabezpieczające są usunięte z urządzenia HMI. Do instalacji urządzenia HMI naleŝy uŝyć klamry montaŝowe. Uszczelka uszczelniająca musi być załoŝona na urządzenie HMI przed montaŝem. Procedura UWAGA Ryzyko nie zachowania deklarowanego IP Jeśli uszczelka jest uszkodzona lub wystaje poza urządzenie HMI moŝe okazać się, Ŝe nie został spełniony warunek poŝądanego IP. Sprawdź czy uszczelka montaŝowa jest właściwie załoŝona na urządzenia HMI. Aby uniknąć nieszczelności wokół otworu montaŝowego, zwróć uwagę czy uszczelka nie jest załoŝona odwrotnie. Jeśli uszczelka jest uszkodzona zamów nową. UWAGA Instalacja urządzenia HMI Zawsze instaluj urządzenie HMI wg wskazówek zawartych w tej instrukcji. Klamry montaŝowe dla modelu 4": 36 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

37 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.2 MontaŜ urządzenia Klamry montaŝowe dla modelu 7", 9", 12": Postępuj jak niŝej: 1. Wstaw urządzenie HMI w otwór montaŝowy od czoła szafy. 2. WłóŜ klamry montaŝowe w dedykowane wnęki montaŝowe. 3. Dokręć klamry. UWAGA Podczas dokręcania klemer montaŝowych zachowaj odpowiedni momentobrotowy: model 4 : 0.2 Nm model 7", 9" i 12" : 0.5 Nm 4. Powtórz punkty 2 i 3 dla wszystkich klamer. 5. Sprawdź dopasowanie uszczelki montaŝowej. Wynik Urządzenie HMI jest zamontowane z zachowaniem odpowiedniego stopnia IP (dla czoła urządzenia HMI). Patrz takŝe Akcesoria (Strona 19) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

38 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia 3.3 Podłączenie urządzenia Zalecenia dla podłączenia Wymogi Urządzenie HMI musi być zamontowane zgodnie z zaleceniami tej instrukcji. Do przesyłu danych zawsze uŝywaj kabli ekranowanych. Dodatkowe informacje moŝna znaleźć na: Sekwencja podłączenia Podłączaj urządzenia HMI według sekwencji: 1. Linia wyrównawcza (potencjału). 2. Napięcie zasilania. Wykonaj test załączenia zasilania, aby sprawdzić czy panel jest zasilany napięciem o dobrej polaryzacji. 3. PLC. 4. Jeśli potrzeba skonfiguruj PC. 5. Jeśli potrzeba skonfiguruj wejścia/wyścia. UWAGA MoŜliwość zniszczenia urządzenia HMI Jeśli nie zachowasz w/w sekwencji podłączenia, moŝesz uszkodzić urządzenie HMI. Wykonaj podłączenie urządzenia HMI wg sekwencji wymienionej wyŝej. Rozłączaj urządzenie HMI w odwrotnej kolejności do w/w sekwencji podłączenia. Podłączenie kabli Przed podłączeniem kabli sprawdź czy wtyki nie mają wygiętych pin-ów. Zabezpiecz wtyki kabli, aby nie zostały rozłączone przez drgania. Zapewnij kablom odpowiedni luz aby zabezpieczyć je napręŝeniami. 38 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

39 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Porty Rysunki niŝej przedstawiają rozmieszczenie portów urządzeń HMI: Wygląd góry modeli 7", 9" i 12" Wygląd dołu modeli 4' X60 USB typ Mini B 2. X90 Audio Line IN / OUT 3. X1 PROFINET (Ethernet) 4. X61 / X62 USB type A 5. X2 PROFIBUS (Sub-D RS422/485) 6. Podłączenie linii wyrównawczej (uziemienie) 7. Zasilanie UŜyj interfejsu X60, aby podłączyć konfiguracyjny PC. UŜyj interfejsy X61 / X62 do podłączenia urządzeń peryferyjnych jak drukarka, klawiatura. UŜyj interfejsu X90 do podłączenia głośników. MoŜesz podłączyć kable USB i PROFINET do przedniego panelu urządzenia HMI. W modelach 4" i 7" zabezpiecz kabel przed dodatkowymi napręŝeniami. Patrz takŝe Opis portów (Strona 197) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

40 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączenie linii wyrównawczej RóŜnica potencjału elektrycznego RóŜnica potencjału elektrycznego jaka moŝe wystąpić w rozległej instalacji pomiędzy jej komponentami moŝe doprowadzić di ich uszkodzenia. Z tego powodu, zapewnienie wszystkim urządzeniom w instalacji tego samego potencjału jest bardzo waŝne. Podstawowym zaleceniem zapewnienia tego jest podłączenie ekranów kabli sygnałowych i danych na obu końcach do uziemienia (wspólny potencjał PE dla całego zakładu). RóŜnice potencjałów mogą powstać, gdy system jest podłączony do róŝnych źródeł zasilania (róŝne rozdzielnie, fazy). Wymogi ogólne dla połączeń wyrównawczych RóŜnice potencjałów muszą zostać zredukowane np. przez wykonanie połączeń wyrównawczych (ekwipotencjalnych). Linia wyrównawcza zapewni bezproblemową pracę komponentów systemu elektronicznego w rozległej instalacji. Aby połączenia wyrównawcze były skuteczne, instalując je naleŝy zwrócić uwagę na: Efektywność linii wyrównawczej rośnie wraz ze spadkiem impedancji lub inaczej, gdy jej przekrój poprzeczny rośnie. Jeśli dwie części zakładu są podłączone przy pomocy ekranowanej magistrali danych jej ekran jest podłączony na obu końcach do szyny ochronnej/uziemienia, impedancja dodatkowo zainstalowanego kabla wyrównawczego nie moŝe przekraczać 10% impedancji ekranu. Przekrój poprzeczny linii wyrównawczej musi być w stanie przenieść maksymalny prąd wyrównawczy. Doświadczenie wskazuje, Ŝe linia wyrównawcza powinna mieć przekrój co najmniej 16 mm². Do wykonania linii wyrównawczej uŝyj przewodu miedzianego lub ocynkowanej stali. Zapewnij duŝą powierzchnię kontaktu pomiędzy linią wyrównawczą a szyną ochronną/ uziemiającą i zabezpiecz je przed korozją. Zastosuj gotowe klamry kablowe do podłączenia ekranów kabli do szyny wyrównawczej. UŜyj jak najkrótszego kabla do podłączenia urządzenia HMI do szyny wyrównawczej. Prowadź kable linii wyrównawczej kabli sygnałowych / danych równolegle ale z pewnym odstępem od siebie. 40 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

41 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Schemat okablowania Szafa sterownicza 2. Szyna wyrównawcza 3. Kabel szyny wyrównawczej 4. Magistrala PROFINET 5. Magistrala PROFIBUS 6. Klamry kablowe 7. Podłączenie do uziemienia UWAGA Zniszczenie interfejsu. Ekran kabli nie moŝe słuŝyć do wyrównania potencjału. UŜywaj tylko opisanych kabli i metod do wykonania linii wyrównawczej. Minimalny przekrój poprzeczny linii wyrównawczej wynosi 16 mm². W przeciwnym razie moŝna uszkodzić interfejs komunikacyjny urządzenia HMI. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

42 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączenie zasilania UWAGA Separacja elektryczna UŜywaj tylko napięcia zasilania 24 VDC z bezpieczną izolacją elektryczną, zgodna ze standardem IEC lub HD (VDE 0100, Part 410), np. standardu PELV. Napięcie zasilania musi być w zakresie podanej tolerancji. W przeciwnym razie urządzenie HMI moŝe zostać uszkodzone. W przypadku gdy w zakładzie nie ma izolowanego zasilania: Podłącz GND 24 V terminala zasilającego 24 V do linii wyrównawczej, aby zapewnić jednakowy potencjał odniesienia. Zawsze powinieneś wybrać jeden, centralny punkt podłączenia wszystkich urządzeń. Schemat okablowania Rysunek niŝej przedstawia sposób podłączenia zasilania do urządzenia HMI. Uwagi dot. terminala Terminal zasilający jest dostarczany razem z urządzeniem HMI. Terminal umoŝliwia podpięcie kabli o przekroju maksymalnym 1.5 mm². 42 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

43 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Terminal zasilający UWAGA MoŜliwość zniszczenia Nie dokręcaj śrub terminala jeśli jest on w gnieździe urządzenia HMI. Nacisk śrubokręt moŝe zniszczyć gniazdo urządzenia HMI. Podłączaj kable tylko gdy terminal jest poza gniazdem zasilającym. GND +24 VDC Podłącz terminal do kabli zasilających wg rysunku wyŝej. Sprawdź, aby kable były podłączone prawidłowo do terminala. Zobacz do tabeli opisującej piny terminala zasilającego. Ochrona przed odwrotną polaryzacją Urządzenie HMI jest zabezpieczone przed podpięciem zasilania o odwrotnej polaryzacji. Podłączenie bezprzerwowego zasilania Rysunek niŝej przedstawia podłączenie pomiędzy zasilaczem bezprzerwowym (UPS) a urządzeniem HMI. Napięcie bezprzerwowe jest podłączone do zacisków 24-V oraz do jednego portu USB typu A. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

44 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączając zasilanie do portu USB urządzenia HMI pamiętaj, Ŝe moŝesz podać napięcie tylko z zasilaczy: SITOP DC UPS o prądzie nominalnym 6 A, np. 6EP1931-2DC42 Patrz takŝe Ustawienia zasilacza bezprzerwowego (Strona 107) Podłączenie do PLC Schemat okablowania Rysunek niŝej pokazuje sposób podłączenia urządzenia HMI do sterownika PLC. UWAGA Kabel z dopuszczeniem Do połączenia urządzenia HMI i sterownika SIMATIC S7 uŝywaj tylko dedykowanych kabli. UŜycie niewłaściwych kabli moŝe spowodować niewłaściwe działanie interfejsów komunikacyjnych sterownika PLC i urządzenia HMI. Dostępne są gotowe kable połączeniowe. Informacje techniczne i zamówieniowe moŝna znaleźć w Mall: 44 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

45 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączenie PROFINET Urządzenia HMI posiadają wbudowany switch IE. Pozwala to na zbudowanie topologii ringu np. z urządzeniami HMI bez dodatkowych zewnętrznych komponentów. UWAGA Komunikacja PROFINET IO Szczegółowe informacje na temat budowy sieci PROFINET moŝna znaleźć w podręczniku "PROFINET System Description". Konfiguracja interfejsu PROFIBUS (RS 422/RS 485) Przełącznik DIP do konfiguracji portu RS422/RS485 znajduje się z tyłu, na obudowie urządzenia HMI. Fabrycznie port jest ustawiony na komunikację z PLC SIMATIC S7 PLC poprzez RS 485. UWAGA Zobacz na opis ustawień przełączników DIP na tylnej obudowie urządzenia HMI. Tabela niŝej przedstawia ustawienia przełączników DIP. Kierunek przesyłu send/receive jest przełączany automatycznie na bazie sygnału RTS. Komunikacja Ustawienia DIP Znaczenie RS 485 DP/MPI/PPI 21 Nie ma RTS, transfer danych pomiędzy PLC a urządzeniem HMI RTS na pin 4 (ustawienie fabryczne) 21 RS 422 Aktywny interfejs RS Patrz takŝe Komunikacja ze sterownikami PLC (Strona 200) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

46 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączenie konfigurującego PC Komputer konfigurujący podłącza się do urządzenia HMI kablem USB A lub Mini B. UWAGA Interfejs USB typu Mini B jest uŝywany tylko do uruchomienia urządzenia HMI. Interfejs USB Mini B nie jest przeznaczony do podłączenia urządzeń peryferyjnych.. Interfejs USB Mini moŝna uŝyć tylko do uruchomienia i serwisu. Wymagane jest uŝycie certyfikowanego kabla USB 2.0. UŜycie nie certyfikowanego kabla USB 2.0 moŝe skutkować zgłaszaniem błędów transferu. UŜywaj tylko kabli USB oznaczonych jako "Certified HI-SPEED USB 2.0" o długości maksymalnie 1.5 m Kable USB dłuŝsze niŝ 1,5 m nie zapewniają bezpiecznego transferu danych. Długość kabla podłączonego urządzenia USB nie moŝe przekraczać 1.5 m. Diagram podłączenia Rysunek niŝej pokazuje podłączenie konfigurującego PC do urządzenia HMI. Porty zostały opisane w konfiguracji. 46 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

47 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Wyłącz urządzenia HMI. 2. Załącz komputer konfiguracyjny PC. 3. Podłącz wtyczkę USB Mini B kabla USB do portu USB Mini B urządzenia HMI. 4. Podłącz wtyczkę USB A kabla USB do wolnego portu USB komputera konfiguracyjnego PC. 5. Załącz zasilanie urządzenia HMI. Wynik Komputer konfiguracyjny PC i urządzenie HMI są podłączone. Jeśli na PC jest zainstalowany Windows XP, zobaczysz informację o potrzebie instalacji sterownika komunikacyjnego dla znalezionego urządzenia USB. Odpowiedni sterownik moŝna znaleźć w katalogu instalacyjnym WinCC. UWAGA Nastawy fabryczne. Jeśli są problemy z podłączeniem się i operowaniem urządzeniem HMI poprzez USB, moŝesz wgrać nową wersję systemu operacyjnego przez opcję powrotu do nastaw fabrycznych i spróbować jeszcze raz. Urządzenie HMI moŝesz programować takŝe poprzez interfejs PROFINET. Zmian urządzenia HMI Jeśli podłączysz do konfigurującego PC więcej niŝ jedno urządzenie HMI o takim samym adresie IP wystąpi konflikt adresów. Aby wiedzieć, z którym HMI PC ma w danej chwili połączenie naleŝy wykonać ping z urządzenia HMI do konfigurującego PC. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

48 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzeń USB Lista niŝej przedstawia urządzenia, które moŝna podłączyć do interfejsu USB typ A urządzenia HMI: Mysz zewnętrzna Klawiatura zewnętrzna Drukarka Pamięć zewnętrzna USB Przemysłowy Hub 4 USB Przemysłowy Hub 4 USB jest dostępny pod numerem zamówieniowym: 6AV6671-3AH00-0AX0. Wskazówka UWAGA Interfejs USB typ A nie jest dedykowany do uruchamiania Interfejs USB typ A jest dedykowany do podłączenia urządzeń peryferyjnych. Nie uŝywaj interfejsu USB typ A do uruchamiania lub serwisu. Certyfikowany kabel USB 2.0 Jeśli uŝywasz kabla USB, który nie ma certyfikatu USB 2.0 podczas transferu danych mogą wystąpić błędy. UŜywaj tylko kabli z oznaczeniem "Certified HI-SPEED USB 2.0". Długosć kabla USB większa niŝ 1,5 m Kabel USB o długości większej niŝ 1,5 m moŝe generować błędy transferu danych. Długość kabla USB podłączonych urządzeń nie powinien przekraczać 1,5 m. Problem funkcjonowania portu USB Jeśli do portu USB urządzenia HMI podłączysz zewnętrzne urządzenie zasilane napięciem 230 V uŝywając kabla nie-izolowanego, mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem portów USB. UŜyj izolowanego kabla USB (master-master). Za duŝe obciąŝenie portu Urządzenie przeciąŝające port USB urządzenia HMI moŝe spowodować problemy w działaniu portu. Zwróć uwagę na maksymalne obciąŝenie interfejsu USB. Znajdziesz te dane w rozdziale Dane techniczne" (Strona 198). 48 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

49 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączenie drukarki Diagram okablowania Rysunek niŝej przedstawia sposób podłączenia drukarki do urządzenia HMI. Wskazówka dot. podłączenia UWAGA Kable do wymiany danych Jeśli do podłączenia do urządzenia HMI drukarki uŝywasz kabla USB bez ekranu moŝe to skutkować występowaniem problemów funkcjonalnych. UŜywaj tylko kabli z plecionką ekranującą, podłączoną do metalowego kontaktu uziemienia na obu końcach kabla USB. UWAGA Niektóre drukarki mogą wymagać ustawienia trybu ASCII na urządzeniu oraz w samym projekcie. Listę przetestowanych drukarek I nastaw dla nich moŝna znaleźć pod: Przed podłączeniem drukarki zapoznaj się z jej instrukcją eksploatacji. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

50 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzeń audio Dla urządzeń audio dedykowane są porty: "Line Out", np. dla aktywnych głośników lub wzmacniacza audio "Line In" dla źródła audio o poziomie liniowym line-in NOTICE Kable na wyjściu "Line Out" mogą generować zakłócenia Kabel łączeniowy zewnętrznego urządzenia audio, podłączony do portu "Line-Out" moŝe wnosić dodatkowe zakłócenia elektromagnetyczne. Podczas uruchomienia, do portu Line-Out naleŝy podłączać tylko dedykowane urządzenia audio jak słuchawki lub zestawy słuchawkowe. Jeśli podczas pracy urządzenia HMI podłączone jest do niego urządzenie/a audio, naleŝy zapewnić aby kable połączeniowe audio były ekranowane w sposób spełniający wymagania co do poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych. Patrz takŝe Certyfikaty i dopuszczenia (Strona 171) 50 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

51 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Załączenie i test urządzenia HMI Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Załącz zasilanie. Po załączeniu zasilania ekran rozjaśni się. Podczas uruchomienia widoczna jest animowana grafika. Jeśli urządzenia HMI nie uruchamia się, prawdopodobnie złą polaryzację napięcia zasilania sprawdź terminal zasilający. Jeśli wszystko jest OK, po uruchomieniu systemu operacyjnego pojawi się program ładujący (Leader). Urządzenie HMI przełącza się automatycznie do trybu "Transfer" jeśli: Nie ma wgranego projektu HMI. Został skonfigurowany co najmniej jeden kanał komunikacyjny. Podczas tego procesu pojawia się okno: 2. Przyciśnij przycisk "Cancel", aby wyłączyć tryb transferu. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

52 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Wynik Okna Leader-a pojawia się ponownie. UWAGA Po restarcie systemu, po skonfigurowanym czasie opóźnienia HMI automatycznie załaduje projekt. Przyciskiem Start" moŝna przyspieszyć tą akcję. Do zamykania projektu uŝyj odpowiednich elementów projektowych. Wykonaj procedurę zamknięcia projektu zgodnie z zaleceniami zakładowej dokumentacji. Test funkcji Wykonaj test funkcji wg opisanej procedury. Urządzenie HMI jest w pełni sprawne jeśli widoczny jest jeden ze stanów: Wyświetlone jest okno "Transfer". Wyświetlone jest okno Leader-a. Projekt został uruchomiony. Wyłączenie urządzenia HMI Zamknij projekt urządzenia HMI przed jego wyłączeniem jego zasilania. Opcje wyłączenia zasilania urządzenia HMI: Wyłącz źródło zasilania. Wyciąg wtyczkę zasilającą z terminala zasilającego urządzenia HMI. Patrz takŝe Konfiguracja kanałów komunikacyjnych (Strona 113) 52 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

53 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Zabezpieczenie kabli Po wykonaniu testów, aby zapewnić stałe napręŝenie kabli, zamontuj dostarczoną z panelem osłonę montując ją w oznaczonych punktach obudowy urządzenia HMI Szczeliny montaŝu osłony kabli Osłona kabli W modelach 4" i 7" zabezpiecz kable dodatkowa osłoną dostarczona z HMI. Zamontuj osłonę w oznaczonych punktach obudowy. Rysunek niŝej przedstawia osłonę montowaną w modelu 4": Część wchodząca pod śrubę torks PołoŜenie słony jest zabezpieczone śrubą torks linii wyrównawczej. Przed montaŝem osłony odkręć śrubę. 2. Nosek zabezpieczający. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

54 MontaŜ i podłączenie urządzenia HMI 3.3 Podłączenie urządzenia Postępuj jak niŝej: 1. Ustaw osłonę kabli na obudowie HMI wg rysunku niŝej. 2. Dociśnij osłonę do strony prawej. 3. Zabezpiecz osłonę dokręcając śrubę torks. 54 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

55 Uruchomienie urządzenia Przegląd Kopia bezpieczeństwa (backup) Wstęp Urządzenie HMI korzysta z nastepujących typów pamięci: Pamięć wewnętrzna Karta pamięci Systemowa karta pamięci Poprzez port USB moŝna takŝe podłączyć dodatkową pamięć zewnętrzną. Pamięć wewnętrzna Pamięć wewnętrzna przechowuje: System operacyjny Pliki projektu uŝytkownika Klucze licencyjne Administrację uŝytkowników Receptury*) *) Aby zapisać receptury w pamięci wewnętrznej naleŝy w WinCC wskazać ścieŝkę:"\flash\" UWAGA Cykliczny zapis danych do pamięci wewnętrznej jest zabrobiony! Cykliczny zapis danych do pamięci wewnętrznej skróci czas jej bezawaryjnej pracy. Aby wydłuŝyć czas pracy urządzenia HMI zaleca się do składowania danych cyklicznych uŝyć pamięci zewnętrznej np. SIMATIC HMI Memory Card lub nośnika pamięci USB. UWAGA Ilość dozwolonych plików w katalogu głównym pamięci wewnętrznej Ilość plików w katalogu głównym pamięci wewnętrznej jest ograniczona do 256. Ilość plików w podkatalogach nie jest limitowana. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

56 Uruchomienie urządzenia 4.1 Przegląd Karta pamięci Karta pamięci przechowuje dane: Logi (alarmy, zdarzenia) Kopie Receptury*) *) Aby zapisać receptury na karcie pamięci w Wincc naleŝy wpisać ścieŝkę: "\StorageCard SD\". MoŜesz tutaj uŝyć komercyjnych kart typu "SD(IO / HC)" lub w formacie "MMC". Z uwagi na zachowanie spójności danych SIEMENS zaleca uŝycie kart SIMATIC HMI Memory Card, patrz Akcesoria (Strona 19). UWAGA Spójność danych na karcie pamięci Po wyłączeniu urządzenia HMI spójność danych na karcie jest gwarantowana tylko dla SIMATIC HMI Memory Card 2 GB. W przypadku zastosowania kart pamięci innych producentów, wyłączenie zasilania moŝe doprowadzić do utraty danych znajdujacych sie na karcie np. z powodu niewłaściwego zasilania (stany nieustalone). Systemowa karta pamięci Systemowa karta pamięci odzwierciedla nową koncepcję serwisowania urządzeń HMI. Jeśli aktywujesz opcję serwisową, wszystkie dane z pamięci wewnętrznej będą składowane na systemowej karcie pamięci. W przypadku awarii urządzenia HMI, przełoŝysz tylko kartę systemową no nowej jednostki i załaczysz zasilanie. W ten sposób redukijesz do minimum czasy przestoju instalacji. Systemowa karta pamięci nie jest widoczna dla interfejsu uŝytkownika, przez co nie moŝe być uŝyta do zapisu danych uŝytkownika / aplikacji. Kartę pamięci przeznaczoną na dane systemowe naleŝy włoŝyć do dedykowanego gniazda / slotu urządzenia HMI. UWAGA Format systemowej karty pamięci Jako kartę systemową moŝna tylko uŝyć SIMATIC HMI Memory Card 2 GB. Wszystkie inne karty pamięci nie będą rozpoznawane jako systemowe przez urządzenie HMI. 56 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

57 Uruchomienie urządzenia 4.1 Przegląd Gniazda karty pamięci i systemowej Gniazda kart pamięci wewnętrznej i systemowej w modelu 7 urządzenia HMI znajdują się na bocznej ścianie obudowy. Po zamontowaniu, karty są dostępne od tylnej strony urządzenia HMI tj. od wewnętrznej strony szafy sterowniczej. Obie karty posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem. Karta pamięci wewnętrnej i systemowa posiadają opcje hot-swapping tzn. mogą być wyciągane podczas pracy urządzenia HMI. W urządzeniu HMI model 4 gniazda kart pamięci są na tylnej ścianie obudowy. Karty posiadają zatrzask zabezpieczający. Rysunek niŝej pokazuje lokalizację gniazd: KP400 Comfort KTP400 Comfort KP700 Comfort KP900 Comfort KP1200 Comfort TP700 Comfort TP900 Comfort TP1200 Comfort Gniazdo dla pamięci "SD(IO/HC)" lub w formacie "MMC". Zalecenie: uŝywać SIMATIC HMI memory card 2. Gniazdo dla karty systemowej. Dopuszczenie: tylko SIMATIC HMI memory card 3. Zatrzask zabezpieczający KP400 Comfort/KTP400 Comfort Od KP700 Comfort/TP700 Comfort Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

58 Uruchomienie urządzenia 4.1 Przegląd Wymiana karty pamięci Wstęp Karty pamięci wewnętrznej oraz systemowej są zabezpieczone przed przypadkowym wypadnięciem przez dedykowaną blokadę. Karty mogą być wyciągane podczas pracy urządzenia HMI (hot-swapping). UWAGA MoŜliwość utraty danych Dane znajdujące się na karcie pamięci mogą zostać utracone, jeśli w chwili wyciągania karty urządzenie HMI korzysta z danych na niej się znajdujacych. Nie wyciągaj karty pamięci w chwili gdy urządzenie HMI wykonuje operacje na danych karty. Zwróć uwagę na stosowny alarm pojawiający się w takim przypadku na ekranie. Wyciągnięcie systemowej karty pamięci podczas pracy urządzenia HMI Jeśli wyciagniesz kartę systemową z urządzenia HMI podczas jego pracy projekt zostanie automatycznie zamknięty. Rysunek niŝej przedstawia gniazda pamięci z blokadą: KP400 Comfort KTP400 Comfort KP700 Comfort KP900 Comfort KP1200 Comfort TP700 Comfort TP900 Comfort TP1200 Comfort Gniazdo dla karty pamięci wewnętrznej typu SD(IO / HC)" lub w formacie "MMC". Rekomendacja: SIMATIC HMI memory card. 2. Gniazdo dla karty pamięci systemowej Dopuszczalne: SIMATIC HMI memory card 3. Zabezpieczenie KP400 Comfort / KTP400 Comfort From KP700 Comfort/TP700 Comfort 58 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

59 Uruchomienie urządzenia 4.1 Przegląd Wymagania Karty pamięci wewnętrznej / systemowej są tylko do odczytu. Procedura UWAGA Format karty systemowej Na kartę systemową moŝna tylko uŝyć SIMATIC HMI Memory Card 2 GB. Wszystkie inne karty nie będą rozpoznane przez urządzenie HMI jako systemowe. Wykonaj czynności: 1. Odblokuj kartę pamięci wewnętrznej i/lub systemowej. 2. Aby wyciągnąć kartę szybko naciśnij ją i puść. Karta zostanie uwolniona moŝna ją teraz wyciagnąć. 3. WłóŜ nową kartę pamięci wewnętrznej i/lub systemową. 4. Ustaw przycisk w pozycję zabezpieczającą. Jeśli włoŝyłeś kartę systemową, będziesz poproszony przez urządzenia HMI, aby aktywować koncepcję serwisu. Wynik Memory and/or system memory card are replaced. Patrz takŝe Aktywacja konceptu serwisowego (Strona 62) Akcesoria (Strona 19) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

60 Uruchomienie urządzenia 4.1 Przegląd Przednie przyciski operacyjne Urządzenia Touch HMI Urządzeniem typu Touch HMI steruje się z poziomu ekranu dotykowego. Po załączeniu urządzenia HMI wszystkie elementy operacyjne są zostają wyświetlone na ekranie dotykowym. UWAGA Niezamierzone akcje Nie przyciskaj kilku przycisków jednocześnie. MoŜe to doprowadzić do wyzwolenia niezamierzonej akcji. Zawsze dotykaj jednego elementu operacyjnego na ekranie. MoŜliwość uszkodzenia ekranu dotykowego Nie naciskaj ekranu dotykowego punktowym lub twardym obiektem. Unikaj nadmiernego naciskania na ekran twardymi obiektami. Oba w/w zachowania znacząco zmniejszą Ŝywotność ekranu dotykowego i mogą doprowadzić do awarii urządzenia HMI. Do operowania ekranem dotykowym urządzenia HMI uŝywaj tylko palców. Jeśli potrzeba, zastosuj folie ochronne, aby zabezpieczyć ekran (dostępne jako dodatkowe akcesoria). Urządzenia HMI z przyciskami W przypadku urządzeń HMI z przyciskami, operator wykonuje manipulcje poprzez przyciski funkcyjne oraz systemowe. Funkcjonalność przycisków funkcyjnych jest definiowana podczas konfiguracji urządzenia HMI w WInCC. Przyciski funkcyjne są nieaktywne do momentu pełnego uruchomienia projektu uŝytkownika. 60 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

61 Uruchomienie urządzenia 4.1 Przegląd Rysunek niŝej przedstawia przedni panel przykładowego urządzenia HMI KP700 z przyciskami manipulacyinymi: Ekran oraz przyciski funkcyjne z sygnalizatorami LED Rozmiar ekran oraz ilość przyciksów funkcyjnych jest zaleŝna od modelu urządzenia HMI 2. Przyciski systemowe klawiatura alfanumeryczna 3. Przyciski systemowe przyciski sterujące 4. Przyciski systemowe przyciski kursora UWAGA Niezamierzone akcje Nie przyciskaj kilku przycisków jednocześnie. MoŜe to doprowadzić do wyzwolenia niezamierzonej akcji. Zawsze dotykaj jednego elementu operacyjnego na ekranie. MoŜliwość uszkodzenia ekranu dotykowego Nie naciskaj ekranu dotykowego punktowym lub twardym obiektem. Unikaj nadmiernego naciskania na ekran twardymi obiektami. Oba w/w zachowania znacząco zmniejszą Ŝywotność ekranu dotykowego i mogą doprowadzić do awarii urządzenia HMI. Do operowania ekranem dotykowym urządzenia HMI uŝywaj tylko palców. Aby zabezpieczyć ekran zastosuj folie ochronne (dostępne jako akcesoria). Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

62 Uruchomienie urządzenia 4.2 Funkcja serwisowa 4.2 Funkcja serwisowa Po aktywacji funkcji serwisowej urządzenie HMI zapisuje wszystkie dane niezbędne do pracy na karcie pamięci systemowej. W przypadku awarii, moŝesz włoŝyć kartę systemową do dowolnego, innego urządzenia HMI ale tego samego typu. Po skopiowaniu danych i restarcie nowe urządzenie HMI będzie pracowało jak jego poprzednik. UWAGA Karta systemowa w urządzeniu innego typu Po włoŝeniu zapisanej karty systemowej do urządzenia HMI innego typu wyświetlony zostanie komunikat błędu. W przypadku serwisu, uŝywaj kart systemowych tylko dla urządzeń HMI tego samego typu Włączenie funkcji serwisowej Wymagania Posiadanie nowej karty SIMATIC HMI Memory Card. Wolne gniazdo karty systemowej (nastawa fabryczna). Jeśli trzeba, sprawdź ustawienia w "OP Properties" w zakładce System Card", patrz rozdział Wyłączenie koncepcji serwisowej (Strona 64)". Procedura Aby aktywować funkcję serwisową urządzenia HMI postępuj jak niŝej: 1. Załącz zasilanie urządzenia HMI. 2. Odsuń blokadę karty systemowej. 3. WłóŜ kartę pamięci do gniazda systemowego. 4. Zasuń blokadę karty systemowej w pozycję początkową. 5. Potwierdź zapytanie, które pojawi się na ekranie urządzenia HMI: "Use system card?". Dane pamięci wewnętrznej zostają przekopiowane na systemowa kartę pamięci. UWAGA Brak potwierdzenia włoŝenia karty systemowej Jeśeli po włoŝeniu karty sysytemowej nie zostanie wyświetlone potwierdzenie "Use system card?" oznacza to, Ŝe karta jest uszkodzona lub złego typu. Wymień uszkodzoną kartę na nową SIMATIC HMI Memory Card. 62 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

63 Uruchomienie urządzenia 4.2 Funkcja serwisowa Wynik Funkcja serwisowa jest załączona. Dane na karcie systemowej są ciągle odświeŝane. Patrz takŝe Zmiana karty pamięci (Strona 58) Wymiana urządzenia HMI Wymagania Urządzenie ma załączona funkcję serwisową. Urządzenie zamienne jest tego samego typu. Gniazdo pamięci systemowej w nowym urządzeniu jest odbezpieczone (ustawienie fabryczne). Jeśli trzeba, sprawdź ustawienia w panelu sterowania "OP Properties" w zakładce "System Card" patrz rozdział "Wyłączenie funkcji serwisowej (Strona 64)". Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Wyłącz urządzenie HMI. 2. Zdemontuj uszkodzone urządzenie HMI. 3. Zamontuj nowe, zamienne urządzenie HMI. 4. Załącz zasilanie nowego urządzenia. 5. Przenieś kartę systemową z uszkodzonego urządznia do tego samego gniazda w zamontowanym HMI. 6. Potwierdź komunikat "Use system card?" aktywację funkcji serwisowej. Zawartość karty systemowej zostanie skopiowana do pamięci wewnętrznej urządzenia HMI. Urządzenie HMI zostanie restartowane. UWAGA Brak potwierdzenia włoŝenia karty systemowej Jeśli karta systemowa jest uszkodzona, nie zostanie wyświetlone potwierdzenie "Use system card?" Wymień kartę systemową z kartą z innego urządzenia HMI tego samego typu. Jeśli nie ma dostępu do innej karty systemowej posepuj jak niŝej: OdświeŜ system operacyjny i prześlij obraz uszkodzonego urządzenia HMI do nowego urządzenia. Prześlij projekt uszkodzonego urządzenia HMI do urządzenia zastępującego go. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

64 Uruchomienie urządzenia 4.2 Funkcja serwisowa Wynik Funkcja serwisowa jest załączona. Dane na karcie systemowej są ciągle odświeŝane. Patrz takŝe Wymiana karty pamięci (Strona 58) Wyłączenie funkcji serwisowej Jeśli sobie nie chcesz cyklicznie kopiować danych HMI na kartę systemową moŝesz wyłączyć funkcję serwisową. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz panel sterowania HMI. 2. UŜywając ikony "OP" otwórz okno własności "OP Properties". 3. Otwórz zakładkę "System Card". 4. Wyłącz funkcję serwisową przyciskiem "Disable & Reboot". 5. Zrestartuj urządzenie HMI. Wynik Funkcja serwisowa została wyłączona. Poprzez w/w zakładkę moŝesz ją ponownie załączyć w dowolnej chwili. Jeśli nie Ŝyczysz sobie, aby ktokolwiek załaczył funkcję serwisową, zabezpiecz urządzenie HMI hasłem dostępu. Patrz takŝe Zmiana hasła dostępu (Strona 86) 64 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

65 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Program ładujący Przegląd Program ładujący (Loader) jest wyświetlany automatycznie po załaczeniu urządzenia HMI. Jeśli urządzenia HMI posiada wgrany projekt, po zaprogramowanym czasie opóźnieniajest on uruchamiany automatycznie. Jeśli uŝyjesz Loadera podczas opóźnienia, projekt nie zostanie uruchomiony. Jeśli zamkniesz aplikację Runtime lub wyświetlisz Windows CE Desktop, okno programu ładującego Loader otworzy się automatycznie. Okno niŝej pokazuje wygląd progrmu ładującego bez numeru wersji w pasku tytułowym: Funkcje Po panelu sterowania (Control Panel) Loader jest drugim centralnym programem zarządzajacym urządzenim HMI. Przycisli programu ładującego mają następujące funkcje: "Transfer" ustawia urządzenie HMI w tryb transferu Tryb transferu moŝna załączyć tylko gdy został on udostępniony z poziomu zarządzania autoryzacjami w panelu sterowania. "Start" uruchamia projekt uŝytkownika na urządzeniu HMI. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

66 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia "Control Panel" przełącza widok ekranu na panel sterowania Windows CE urządzenia HMI. W panelu sterowania ustawia się parametry urządzenia HMI, aktywuje porty komunikacyjne oraz ustawia ich parametry pracy. "Taskbar" otwiera pasek zadań Windows CE Start menu. Rysunek niŝej przedstawia Start menu. ZaleŜnie od zainstalowanego oprogramowania, na ekranie mogą być wyświetlone inne ikony. Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem MoŜesz zabezpieczyć panel sterowania hasłem przez nieautoryzowanym dostępem. Jeśli panel sterowania jest zabezpieczony hasłem, aktywowany jest automatycznie tryb "SecureMode". "SecureMode" automatycznie zabezpiecza takŝe menu zadań i desktop Windows CE. Dodatkowe informacje moŝna znaleźć w rozdziale: Zmiana haseł dostępowych (Strona 86). Przyciski "Transfer" i "Start" nie są zabezpieczane hasłem. Hasła dostępowe zabezpieczają urządzenie HMI przed dostępem nieupowaŝnionych osób. Zwiększa to bezpieczeństwo systemu oraz sprzętu, poniewaŝ zniana akcji / stanów urządzeń moŝe być wykonana tylko poprzez autoryzowaną obsługę. UWAGA MoŜliwość urtaty danych Jeśli nie znasz hasła, moŝesz je zresetować tylko poprzez wgranie nowej kopii systemu operacyjnego. Wgranie systemu operacyjnego powoduję utratę wszystkich danych znajdujących się na urządzeniu HMI. Zrób kopię bezpieczeństwa danych HMI. 66 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

67 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Panel sterowania System operacyjny urządzenia HMI posiada panel sterowania podobny do znanego z systemów operacyjnych Windows PC. Rysunek niŝej przedstawia otwarte okno programu z kontrolką konfiguracji portu komunikacyjnego: Menu 2. Anulowanie wpisów i zamknięcie kontrolki 3. Aktywacja wpisów i zamknięcie okna dialogowego W panelu sterowanie moŝna ustawić: Datę i czas Czas serwera Wygaszacz ekranu Ustawienia regionalne Parametry przesyłu Ustawienia sieciowe Ustawienia PROFINET Czas opóźnienia Hasła Otwieranie panelu sterowania Panel sterowania moŝna otworzyć poprzez kontrolkę Loadera. Panel sterowania moŝna otworzyć takŝe z poziomu aplikacji uŝytkownika poprzez odpowiedni skrypt (OpenControlPanel) umieszczony jako akcja np. pod przyciskiem. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

68 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Zainstalowane programy Przegląd Na urządzeniu HMI fabrycznie są zinstalowane programy: Przeglądark dokumentów "PDF", "Excel" i "Word" Media Player dla Windows CE Internet Explorer dla Windows CE Programy mozan zjaleźć na desktopie w menu Start w folderze "Programs". KaŜdy z tych programów moŝe być otwarte poprzez skrypt w projekcie uŝytkownika. Przeglądarka Ikona Format czytanego pliku PDF Viewer PDF Word Viewer DOC, RTF Excel Viewer \ XL* Media Player WMA, MPEG Internet Explorer HTML Przegladarka Wszystkie przegladarki mają funkcję powiększania. Przeglądarka Excel oferuje takŝe: Przełączanie pomiędzy zakładkami arkusza karkulacyjnego Dzielenie arkuszy karkulacyjnych Zmiana wysokości linii i szerokości kolumn Media Player Na urządzeniu HMI jest zainstalowany Media Player dla Windows CE. SłuŜy do przegladania plików multimedialnych lub np. do celów serwisowych. Media Player dla Windows CE oraz wersja dla PC mają róŝną funkcjonalność. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie www Microsoft. 68 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

69 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Internet Explorer Internet Explorer dla Windows CE oraz wersja dla PC róŝnią sie funkcjonalnością. Internet Explorer dla Windows CE posiada oddzielne ustawienia Proxy, które są niezaleŝne od panelu sterowania urządzenia HMI. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie www Microsoft Przyciski systemowe Urządzenia Key HMI są operowane poprzez przyciski sterujące. Alfanumeryczna klawiatura i przyciski systemowe Tabela niŝej pokazuje przypisanie alfanumerycznych znaków do przycisków systemowych "0" do "9": Key Znak alfanumeryczny 1 $&%^ ~ _1 2 ABCÄÀ2 3 DEFÈÉ3 4 GHI4 5 JKL5 6 MNOÖ6 7 PRQRSß7 8 TUVÜ8 9 WXYZ9 0 +-*/=0 Znaki alfanumeryczne są wprowadzane poprzez kontrolki tekstowe. Rysunek niŝej przedstawia wpis alfanumeryczny z wykorzystaniem przycisków systemowych: Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

70 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Funkcje główne Funkcje urządzenia HMI są aktywowane poprzez przyciski lub ich kombinacje. W przypadku kombinacji, trzymaj naciśnięty pierwszy przycisk i dopiero wtedy naciśnij drugi. Następnie puść drugi przycisk. Tabela niŝej pokazuje przysiski systemowe, które słuŝą do obsługi panelu sterowania urządzenia HMI oraz w projekcie do sterowania aplikacją uŝytkownika: Przycisk lub kombinacja Funkcja Przełaczenie pomiędzy małymi a duŝymi literami: LED świeci: Litery duŝe LED nie świeci: Litery małe Cofa kursor w lewo wymazując znaki. Przesuwa kursor do następnego elementu operacyjnego. Przesuwa kursor do poprzedniego elementu operacyjnego. Przesuwa kursor w prawo wymazując znaki. Przełącza tryb "nadpisywania": załączone / wyłączone. Jeśli nadpisywanie jest załączone, znaki są nadpisywane w kierunku prawym przesunięcia kursora. Anuluje akcję np.: Anulije wpis i zamyka okno dialogowe Aktywuje wykonanie komendy np.: Przycisku operacyjnego Otwarcie okna dialogowego, wybór komendy z menu Wpisanie wartości i zamknięcie okna dialogowego Przesuwa kursor w kierunku wskazanym przez strzałki. Przesuwa kursor lub zmienia obraz na kolejny. Przesuwa kursor lub zmienia obraz na poprzedni. Przełacza do następnej funkcji przycisku. 70 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

71 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Przycisk lub ich kombinacja Funkcja Funkcja Control do uŝycia w skrótach klawiarurowych. Funkcja Alt do uŝycia w skrótach klawiarurowych. Obsługa Windows CE i Explorera Tabela niŝej przedstawia przyciski systemowe do obsługi Windows CE oraz Explorera: Przycisk lub kombinacja Funkcja Aktywuje pasek zadań oraz otwiera menu start. Wyświetla okno loadera. Otwiera pasek zadań. Przełacza pomiędzy oknem Windows CE a Explorera. Przesuwa do katalogu wyŝej. Wybiera pierwszy wpis. Wybiera ostatni wpis. Otwiera skrót do menu. Wyświetla własności. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

72 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Obsługa Panelu Sterowania i okien dialogowych Tabela niŝej opisuje przyciski systemowe do operowania Panelem Sterowania oraz oknami dialogowymi: Przycisk lub kombinacja Funkcja Aktywuje menu. Aby nawigować po menu uŝyj przycisku kursora. Aktywacja lub dezaktywacja kontrolki wyboru. Rysunek niŝej przedstawia kontrolki wyboru "Enable Transfer" i "Remote Control": Otwiera przesuwaną w dół listę wyboru. Wybiera wpis kontrolki wyboru bez zamykania okna dialogowego. Przesuwa kursor w obrębie listy wyborus. Razem z <TAB> aktywuje tab lub opcje. 72 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

73 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Obsługa projektu Tabela niŝej przedstawia przyciski systemowe umoŝliwiające sterowanie aplikacją uŝytkownika: Przycisk lub kombinacja Funkcja Kwitowanie wyświetlanego, aktywnego alarmu lub grupy alarmów. Świecący LED wskazuje obecnośc niepotwierdzonych alarmów. Wywołanie informacji na temat danego elementu operacyjnego. Świecący LED wskazuje, Ŝe jest dostępny infotekst. Wyzwala operację elementu. Określa pozycje kursora w polu wej./wyj. Patrz takŝe Wartości wejściowe (Strona 161) Wpisywanie i edycja wartości numerycznych (Strona 162) Wpisywanie i edycja wartości alfanumerycznych (Strona 164) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

74 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Wpisywanie wartości przyciskami systemowymi Przyciski systemowe urzdzenia HMI działają tak jak przysiski w telefonie komórkowym. KaŜdy przycisk ma przypisane kilka liter i symboli liter i liczb. Przyciskając przycisk, wybieramy pierwszy znak, kolejne przyciśnięcia przesuwają wybór na kolejne znaki. Rysunek niŝej przedstawia wpis alfanumeryczny wykonany poorzez przyciski systemowe: Wymagania Kursor znajduje się w polu tekstowym. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Naciskaj cyklicznie na odpowiedni przycisk systemowy dopóki na podglądzie nie zostanie wskazany wymagany znak. Przypisane do przycisków systemowych litery i cyfry są widoczne w podglądzie. Wybrany znak jest wpisany po ok jednej sekundzie lub natychmiast po przyciśięciu innego przycisku. 2. Aby przełaczyć pomiędzy duŝymi / małymi literami naciśnij przycisk: Wszystkie kolejne znaki sekwencji będą pisane duŝymi / małymi literami. 3. Aby nawigować wewnątrz ciągu znaków uŝyj przycisku kursora. 4. Jeśli wpiszesz wartość w panelu sterowania HMI, jej aktywacja następuje po naciśnięciu przycisku <ENTER> lub <TAB>: <ENTER>: Zamyka okna dialogowe. <TAB>: Przesuwa kursor do następnego elementu operacyjnego projektu. 5. Jeśli wpiszesz wartość w projekcie, aktywujesz ją poprzez <ENTER>. 74 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

75 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Wynik Wpisana wartość została aktywowana. Patrz takŝe Wartości wejściowe (Strona 161) Wpisywanie i edycja wartości numerycznych (Strona 162) Wpisywanie i zmiana wartości alfanumrycznych (Strona 164) UŜycie klawiatury ekranowej Wstęp Do wprowadzania wartości alfanumerycznych słuŝy klawia ekranowa. Jeśli podłączysz do urządzenia HMI zewnętrzną klawiaturę komputerową, wyświetlanie klawiatury ekranowej zostanie zablokowane. Klawiaturę ekranową uŝywasz tak samo jak normalną podpiętą do HMI. Jeśli dotkniesz element operacyjny z wartością, automatycznie pojawi się klawiatura ekranowa. ZaleŜnie od elementu operacyjnego, pojawi się klawiatura numeryczna lub alfanumeryczna. Wygląd klawiatury jest zaleŝny od typu uŝywanego urządzenia HMI. ZaleŜnie od ustawień w panelu sterowania klawiaturę moŝna przenosić w obrębie ekranu (lub nie) oraz zmieniać jej wielkość. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

76 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Klawiatura ekranowa modelu 4" Rysunki niŝej przedstawiają wygląd klawiatury ekranowej w modelu 4": Klawiatura ekranowa z numerycznym padem dla HMI zamontowanego pionowo (tylko HMI typu Touch) 2. Klawiatura ekranowa z numerycznym padem dla HMI zamontowanego poziomo Klawiatura ekranowa modeli 7" i 9" Rysunki niŝej przedstawiają wygląd klawiatury ekranowej w modelach 7 i 9 : Klawiatura ekranowa z numerycznym padem dla HMI zamontowanego pionowo (tylko HMI typu Touch) 2. Klawiatura ekranowa z numerycznym padem dla HMI zamontowanego poziomo 76 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

77 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Klawiatura ekranowa modelu 12 Rysunki niŝej przedstawiają wygląd klawiatury ekranowej w modelach 12 : Klawiatura ekranowa z numerycznym padem dla HMI zamontowanego pionowo (tylko HMI typu Touch) 2. Klawiatura ekranowa z numerycznym padem dla HMI zamontowanego poziomo Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

78 Uruchomienie urządzenia 4.3 Obsługa urządzenia Wymagania Klawiatura ekranowa została wyświetlona. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Wpisz wymaganą wartość uŝywając przycisków. 2. Jeśli potrzeba, wyświetl znaki specjalne przyciskając <Alt Gr>. 3. Jeśli potrzeba, wyświetl klawiaturę numeryczną przyciskając <Num>. 4. Aby zakończyć wpis: Jeśli chcesz aktywować wpisaną wartość przyciśnij "Return". Jeśli chcesz anulować wpisane wartości przyciśnij "Esc". Wynik Klawiatura ekranowa znika. ZaleŜnie od uŝytwgo przycisku wartości zostały zapisane lub anulowane. Patrz takŝe Wartości wejściowe (Strona 161) Wpisywanie i edycja wartości numerycznych (Strona 162) Wpisywanie i zmiana wartości alfanumrycznych (Strona 164) 78 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

79 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Lista funkcji Przegląd funkcji Tabela niŝej pokazuje ustawienia w panelu sterowania. Ikona Funkcja Zapis do zewnętrznego nośnika pamięci (backup) (Strona 133) Odzyskiwanie z zewnętrznego nośnika pamięci (Strona 135) Import I kasowanie certyfikatów (Strona 131) Ustawienia daty i czasu (Strona 88) Zmiana ustawień monitora (Strona 92) Konfiguracja klawiatury ekranowej (Strona 81) Zmiana ustawień internetowych (Strona 128) Ustawienia serwera proxy (Strona 129) Zmiana ustaweń personalnych (Strona 130) Ustawienia powtarzania znaków (Strona 82) Ustawienia podwójnego klikniecia (Strona 83) Zmiana konfiguracji sieci (Strona 120) Zmiana danych logowania (Strona 123) Wykonanie kopii rejestru systemowego (Strona 91) Wyświetlenie informacji o urządzeniu HMI (Strona 102) Restart urządzenia HMI (Strona 100) Kalibracja ekranu dotykowego (Strona 84)1) Aktywacja menadŝera pamięci (Strona 137) Aktywacja koncepcji serwisowej (Strona 62) Zmiana chaseł dostępowych (Strona 86) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

80 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Ikona Funkcja Zmiana własności drukarki (Strona 97) Aktywacja serwisów PROFINET (Strona 110) Konfiguracja serwera czasu (Strona 112) Zmiana ustawień regionalnych (Strona 90) Ustawienie wygaszacza ekranu (Strona 95) Wyświetlenie własności systemu (Strona 103) Wyświetlenie info o rozdziale pamięci (Strona 104) Ustawienie nazwy urządzenia HMI (Strona 119) Konfiguracja kanałów przesyłu danych (Strona 113) Ustawienie czasu opóźnienia (Strona 106) Ustawienie ścieŝki do pamięci zewnętrznej (Strona 105) Zmiana ustawień MPI/PROFIBUS DP (Strona 115) Ustawienia dla zasilania bezprzerwowego (Strona 107) Stan bezprzerwowego zasilacza (Strona 109) Aktywacja i ustawienia dzwięu (Strona 98) Przypisanie dzwięku do zdarzeń (Strona 99) Zmiana ustawień (Strona 124)2) Konfiguracja do zdalnej kontroli (Strona 125) 1) Tylko dla urządzeń HMI typu Touch. 2) W oknie dalogowym ustawień sieciowych "WinCC flexible Internet Settings" mogą pojawić się dodakowe zakładki. ZaleŜy to od udostępnionych opcji sieciowych dla projektu. Patrz takŝe Przegląd funkcji sieciowych (Strona 117) 80 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

81 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana ustawień operacyjnych Konfiguracja ekranu i klawiatury Detale niŝej wyjasniają jak wyświetlać i pozycjonować klawiaturę ekranową. Wymagania Panel sterowania jest otwarty. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną "InputPanel otwórz okno dialogowe "Siemens HMI Input Panel - Options". 2. Jeśli chcesz zmienić rozmiar klawiatury ekranowej aktywuj opcję "Show Resize Button". Następnym razem, gdy otworzysz ekranową klawiaturę pojawi się na niej przycisk, którym będzie moŝna zmieniać jej rozmiar. 3. UŜyj przycisku "Open Input Panel" aby wyświetlić klawiaturę. 4. Jeśli potrzeba, przyciskiem "<Num>" przełącz pomiędzy klawiaturą numeryczną a alfanumeryczną. Począwszy od modelu 12", numeryczne klawiatury ekranowe są zintegrowane z klawiaturami alfanumerycznymi. 5. Aby zmienić lokację klawiatury ekranowej: Przesuń kursor myszki na pustą przestrzeń pomiędzy przyciskami. Przesuń klawiaturę ekranową uŝywajac metody przeciąg-puść. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

82 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 6. Aby zmienić rozmiar klawiatury ekranowej: Przesuń wskaźnik myszki nad ikonę "Resize". UŜywając metody złap-przeciągnij rozszerz klawiaturę. 7. Zapisz ustawienia przyciskając "Save". 8. Potwierdź wpisy poprzez OK". Wynik Ustawienia klawiatruy ekranowej zostały zmienione. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Konfiguracja powtarzania znaków Informacje niŝej wyjaśnią jak ustawić powtarzanie znaków i opóźnienie wpisu dla klawiatury PC oraz klawiatury ekranowej. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Wskazując ikonę Keyboard otwórz okno dialogowe jej własności "Keyboard Properties". 2. Jeśli chcesz aktywować powtarzanie znaków, zaznacz opcję "Enable character repeat". 3. Jeśli trzeba, zmień ustawienie czasu Repeat delay". 4. Jeśli trzeba, zmień wartość "Repeat rate". 82 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

83 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 5. Sprawdź ustawienia w polu "Tap here...": Jeśli uŝywasz panela dotykowego, dotknij pole tekstowe. Pojawi się klawiatura ekranowa. Jeśli uŝywasz urządzenie HMI z przyciskami, wybierz pole testowe przyciskami. Naciśnij klawiaturę alfanumeryczną i trzymaj przycisk wciśnięty. Sprawdź ustawienie powtarzania znaków oraz zakres powtarzania znaków w polu tekstowym. Jeśli potrzeba, skoryguj ustawienia i powtórz test. 6. Potwierdź ustawienia przez "OK". Wynik Powtarzanie znaków oraz opóźnienie klawiatury są ustawione. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Konfiguracja podwójnego kliknięcia Aplikację moŝna uruchomuć w Panelu Sterowania i w Windows CE poprzez podwójne kliknięcie w odpowiednią ikonę. Podwójne kliknięcie odpowiada dwóm, sekwencyjnym dotknięciom ikony na ekranie dotykowym. W oknie dialogowym "Mouse Properties" moŝna wykonać regulacje następujacych własności myszki: czas pomiędzy dwom dotknięciami na ekranie dotykowym czas pomiędzy kliknięciami myszki Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz własności myszki "Mouse Properties". 2. Kliknij dwa razy na zakratkowane pole. Po drugim kliknięciu, pojawi sie siatka w odwrotnych kolorach. Białe pola zmieniły się na szare. Czas, pomiędzy kliknięciami został zapisany. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

84 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Aby sprawdzić ustawienia podwójnego kliknięcia, kliknij dwa razy na ikonę niŝej. Jeśli podwójne kliknięcie zostało zaakceptowane, wygląd ikony zmieni się. 4. Jeśl iustawienia nie są optymalne, skoryguj ustawienia. 5. Potwierdź OK" jeśli ustawienia są poprawne. Wynik Regulacja podwójnego kliknięcia jest zakończona. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Kalibracja ekranu dotykowego ZaleŜnie od pozycji montaŝu panela dotykowego oraz kąta widzenia ekranu, podczas patrzenia na ekran moŝe wystąpić błąd paralaksy. Aby zabezpieczyć się przed tym, naleŝy wykonać kalibrację ekranu dotykowego podczas uruchomienia lub później podczas jego pracy. Funkcjonalność taka jest dostępna tylko w urządzeniach doyukowych Otuch HMI. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną OP" otwórz własności panela OP Properties". 2. Przejdź na zakładkę Touch" tab. 84 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

85 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Rozpocznik kalibrację przyciskając przycisk Recalibrate". Pojawi się okno jak niŝej: &DUHIXOO\ SUHVV DQG EULHIO\ KROG VW\OXV RQ WKH FHQWHU RI WKH WDUJHW 5HSHDW DV WKH WDUJHW PRYHV DURXQG WKH VFUHHQ 4. Dotykaj środek pojawiającego się krzyŝa. KrzyŜ kalibracyjny będzie wyświetlany w kilku połoŝeniach. 5. Dotykaj szybko środek krzyŝa kalibracyjnego w kaŝdej lokalizacji. Jeśli dotknąłeś krzyŝ kalibracyjny we wszystkich lokacjach to pojawi się następujące okno: New calibration settings have been measured. Tape the screen to register saved data. Wait for 30 seconds to cancel saved data and keep the current setting. Time limit: 30 sec 6. Aby aktywować kalibrację dorknij i trzymaj palec na ekranie przez 30 sekund. W przeciwnym razie, bieŝaca kalibracja zostanie anulowana i zastosowana poprzednia. Kiedy kalibracja jest kompletna pojawi się znowu okno dialogowe OP Properties". 7. Zamknij okno klikając OK". Wynik The touch screen of the HMI device is calibrated. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

86 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana hasła dostępu Dostęp do Panlu Sterowania moŝe być chroniony hasłem. Jeśli ustawisz hasło, automatycznie aktywuje się tryb "SecureMode". Zabezpiecza on dodatkowo pasek zadań (taskbar) oraz Desktop Windows CE przed nieautoryzowanym dostępem. Wymagania Panel sterowania jest otwarty. UWAGA Brak dostępu do hasła Jeśli nie znasz istniejącego hasła, nie będziesz miał dostępu do: Panelu Sterowania /Control Panel Paska Menu /Taskbar Desktopu Windows CE Wgranie systemu operacyjnego kasuje wszystkie dane urządzenia HMI. Zapamiętaj hasło dostępu Ŝeby nie utracić danych!. UWAGA Hasło nie moŝe zawierać znaków: spacja znaki specjalne jak: *?. % / \ ' " 86 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

87 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną hasła (Panel Sterowania) otwórz okno dialogowe Password Properties". 2. Wpisz hasło w polu Password". 3. Powtórz wpis w polu niŝej Confirm password". 4. Zatwierdź hasło przez OK". Wynik Na Desktopie Windows CE pojawiła się etykieta Secure Mode": Jeśli chcesz wykonywać operacje w Panelu Sterowania będziesz proszony o podanie hasła dostępu. Poprawne hasło wyłączy tryb SecureMode". Aktywacja SecureMode" Aby załaczyć SecureMode podwójnie kliknij na ikonę SecureMode na Desktopie Windows CE. Usunięcie hasła i "SecureMode" Aby usunąć hasło dostępu i tryb "SecureMode", wykasuj ustawienia w polu Password" i potwierdź to przez Confirm password". Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

88 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana głównych ustawień urządzenia Zmiana daty i czasu Urządzenie HMI posiada wewnętrzy zegar. Datę i czas moŝna ustawić ręcznie w Panelu Sterowania. Urzadzeni HMI musi zostać ponownie uruchomione po: Zmiane ustawienia strefy czasowej. Zmianie ustawienia "Daylight savings time currently in effect". Automatyczna aktualizacja daty i czasu Data i czas mogą być ustawiane automatycznie przez: Konfigurację jednego lub więcej serwerów czasu. Synchronizacje z PLC. Wymóg: Projekt i program zostały właściwie skonfigurowane. Dodatkowe informacje dot. synchronizacji moŝna znaleźć w dokumentacji do WinCC. UWAGA Akcje zaleŝne czasowo Jeśli akcje wykonywane przez system sterowania czasowo zaleŝne, musisz zsynchronizować datę i czas urządzenia HMI i PLC. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz okno dialogowe Date/Time Properties" ikoną "Date/Time Properties". 2. W polu Time Zone" wybierz dla urządzenia HMI właściwą strefę czasową. 88 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

89 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Potwierdź wybór przez Apply". Czas wyświetlany w polu Current Time" został ustawiony odpowiednio do wybranej strefy czasowej. 4. Ustaw datę w kalendarzu. 5. Ustaw bieŝący czas w polu Current Time". 6. Potwierdź ustawienia przez kliknięcie przycisku Apply". Wprowadzone ustawienia zostały zastosowane natychmiast. 7. Zmiana pomiędzy czasem zimowym (standard) a dziennym (Daylight savings time currently in effect): Wybierz "Daylight savings time currently in effect" aby aktywować korektę czasu. Dezaktywuj "Daylight savings time currently in effect" aby anulować korektę. Potwierdź ustawienia przez Apply". Czas zostaje przesunięty o jedną godzinę wprzód (czas letni) lub jedną godzinę wstecz (zimowy). 8. Potwierdź wpisy przez OK". Wynik Ustawienia daty i czasu zostały zmienione. Procedura alternatywna Alternatywnie, moŝesz przełączać czas pomiędzy letnim a zimowym podczas pracy aplikacji HMI. W tym celu naleŝy wywołać funkcję systemową SetDaylightSavingTime" w skrypcie akcji np. przycisku. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Synchronizacja czasu przez serwer czasu (Strona 112) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

90 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana ustawień regionalnych W róŝnych krajach np. data i czas, punkt dziesiętny są wyśwetlane róŝnie. MoŜesz dostosować wyświetlenia do wymogów docelowego regionu. Ustawienia specyficzne dla krajów odnoszą się do całego projektu. Jesli język projektu został zmieniony, ustawienia regionalne zmienią sie automatycznie dostosowując do danego kraju. Wymagania Panel sterowania jest otwarty. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno Regional and Language Settings". 2. Otwórz zakładkę Regional Settings". 3. Wybierz region. 4. Otwórz zakładki "Number", "Currency", "Time" and "Date" i wybierz właściwe dla regionu ustawienia. 5. Potwierdź ustawienia przez OK". Wynik Ustawienia regionalne urządzenia HMI zostały zmienione. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) 90 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

91 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Kopia bezpieczeństwa rejestru OS System Windows CE pozwala na instalację i deinstalację własnych programów na urządzeniu HMI. Przed kaŝdą instalacją oraz przed usunięciem programu naleŝy wykonać kopię rejestru systemowego. Do pamięci wewnętrnej moŝesz wykonać kopię następujących danych: Rejestr systemowy Pliki tymczasowe "Pliki tymczasowe" są to wszystkie pliki, które nie są zapisywane w "\flash". Pliki tymczasowe nie są dostępne po restarcie urządzenia HMI. Wyjątek: Nie jest wykonywana kopia bezpieczeństwa dla plików w katalogu "\Temp". Przywracanie systemu z karty pamięci Jeśli uŝyto kartę pamięci inną niŝ SIMATIC HMI Memory Card 2 GB, system na karcie moŝe zostać uszkodzony np. w przypadku awarii zasilania. Jeśli karta pamięci jest włoŝona w gniazdo, podczas uruchomienia urządzenie HMI rozpozna, Ŝe system na niej znajdujący się jest uszkodzony. Na Ŝądanie, HMI moŝe podjać próbę odzyskania uszkodzonych plików. Nie wszystkie uszkodzone pliki moŝe dać się odzyskać. Wymaganie Otwarty Panel Sterowania Windows CE. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe własności HMI "OP Properties". 2. Przejdź na zakładkę "Persistant Storage". 3. Aby wykonać kopię bezpieczeństwa rejestru systemowego do pamięci wewnętrznej urządzenia HMI przyciśnij przycisk "Save Registry". 4. Aby wykonać kopię bezpieczeństwa plików tymczasowych z pamięci wewnętrznej urządzenia HMI naciśnij przycisk "Save Files". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

92 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 5. Jeśli urządzenie HMI ma automatycznie odzyskiwać pliki uszkodzonego systemu z karty pamięci, zaznacz opcję "Automatically repair file system errors...". W przeciwnym razie, odzyskiwanie plików będzie uruchamiane tylko na Ŝądanie obsługi. 6. Potwierdź wpisy przez "OK". Wynik Registry entries and files from the temporary memory are saved in the internal memory of the HMI device. The HMI device uses the saved registry entries the next time it starts. The saved files are written back into the temporary memory. The HMI device uses the saved registry information the next time it starts. The temporary files are copied back. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Zmiana ustawień ekranu Adaptacja ustawień ekranu Ustawienia ekranu urządzenia HMI muszą odpowiadać ustawieniom w projekcie. Aby uzyskać najlepszy efekt w HMI oraz na konfiguracyjnym PC uzywaj obiektów z tą samą głębią kolorów. Obiekty z większą głębią kolorów bardziej obciąŝają procesor HMI. Jeśli sterujesz czasowo krytycznym procesem, podczas konfiguracji/ programowania uŝyj obiektów o niskiej głębi kolorów. UWAGA Zmiana orientacji urządzenia HMI W przypadku urządzeń dotykowych HMI, zmiana orientacji nastąpi po jego restarcie. Plik konfiguracyjny zostaje usunięty. Dostosuj projekt do nowych ustawień ekranu i prześlij projekt jeszcze raz do HMI. Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu podczas pracy HMI. 92 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

93 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną Display okno dialogowe własności "OP Properties". 2. Aby zmienić głębię kolorów przejdź do zakładki "Settings". Wybierz poŝądaną głębię kolorów w "Color Quality". Potwierdź przez "Apply". Zmiana głębi kolorów nastąpi dopiero po restarcie urządzenia HMI. 3. Aby zmienić jasność przejdź do zakładki "Brightness". Ustaw jasność w przedziale pomiędzy 10% a 100%. Potwierdź przez "Apply". Jasność została zmieniona. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

94 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 4. Aby zmienić orientacje ekranu dotykowego przejdź do zakładki "Orientation". Jeśli zainstalowałeś urządzenie HMI pionowo, wybierz "Portrait". Jeśli zainstalowałeś urządzenie HMI poziomo, wybierz "Landscape". Potwierdź ustawienia przez "Apply". 5. Zamknij okno dialogowe przez "OK". Wynik Ustawienia zostały zmienione. Po zmianie orientacji ekranu, zmiany następują dopiero po restarcie urządzenia HMI. Plik konfiguracyjny HMI zostaje usunięty. Przetransferuj projekt z konfiguracyjnego PC do urządzenia HMI. Patrz takŝe Restart urządzenia HMI (Strona 100) Lista funkcji (Strona 79) 94 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

95 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Konfiguracja wygaszacza ekranu Dla urządzenia HMI moŝna ustawić następujące interwały czasowe: Automatyczna redukcja podświetlenia Automatyczne załączenie wygaszacza ekranu Wybrana funkcja jest zastosowana, gdy tylko przez zadeklarowany czas urządzenie HMI nie jest uŝytkowane. UWAGA Redukcja podświetlenia Jasność podświetlenia zmniejsza się podczas uŝytkownia urządzenia HMI. Aby nie skracać czasu uŝytkowania, zaleca się aby w czasie gdy HMI nie jest uŝywane zmniejszać jasność podświetlenia ekranu HMI poprzez aktywację w/w opcji. Aktywacja wygaszacza ekranu Obraz aplikacji, który ciągle jest wyświetlany, moŝe z czasem wypalić się na ekranie urządzenia HMI. Efekt taki nie nastąpi jeśli aktywujesz wygaszasz ekranu. Generalnie, powinieneś zawsze aktywować wygaszacz ekranu. Opcja "Blank Screen" jest uŝywana do wyłączenia podświetlania ekranu. Wymaganie Otwart Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną ScreenSaver otwórz okno dialogowe. 2. Wpisz liczbę minut po której nastąpi redukcja jasności podświetlenia ekranu urządzenia HMI. Wartości dla minut: 5 do "0" wyłącza funkcję. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

96 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Wybierz typ wygaszacza ekranu: Aby wyświetlić animację wybierz Standard". Aby wyłączyć podświetlanie wybierz Blank Screen". Podświetlenie jest całkowicie wyłączone. WydłuŜy to czas bezawaryjnejj pracy ekranu. Konsumpcja energi została zredukowana. 4. Potwierdź wpisy przez OK". Wynik Wygaszasz ekranu oraz redukcja podświetlenia ekranu urządzenia HMI zostały załączone. Ponowne załączenie podświetlenia Jeśli ustawiony został "Blank Screen", załaczenie podświetlania moŝna zrealizować na dwa sposoby: Ustaw jasność na wartość maksymalną: Urządzenie dotykowe HMI: Szybko dotknij ekran urządzenia Urządzenie przyciskowe: Szybko naciśnij dowolny przycisk Zwiększ jasność stopniowo: Urządzenie dotykowe: Dotknij ekran i czekaj aŝ rozjaśni się on do poŝądanej jasności. Urządzenie przyciskowe: Naciśnij <Up> I trzymaj aŝ do uzyskania poŝądanej jasności. Funkcja skojarzona z przyciskiem nie będzie wykonana dopóki ekren nie jest rozjaśniony. Popatrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Zmiana ustawień ekranu (Strona 92) 96 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

97 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana własności drukarki Urządzenie HMI potrafi drukować na drukarce lokalnej lub sieciowej. Drukować moŝna raporty lub obrazy aplikacji. Wydruk alarmów liniami online jest moŝliwy tylko na drukarce lokalnej. Listę obsługiwanych drukarek oraz wymagane ustawienia dla urządzenia HMI moŝna znaleźć w Internecie pod: Wymagania Panel Sterowania jest otwarty. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz okno dialogowe "Printer Properties". 2. W polu "Printer Language" wybierz drukarkę. 3. W polu "Port" wybierz port dla drukarki. 4. Bazując za wybranym porcie, w "Network" wpisz adres sieciowy drukarki. 5. W "Paper Size" wybierz format papieru. 6. W "Orientation" wybierz orientacje papieru: "Portrait" dla formatki pionowej "Landscape" dla f. poziomej 7. Ustaw jakość wydruku: Aby drukować z jakością szkicu wybierz "Draft Mode". Aby drukować w kolorze wybierz "Color". 8. Potwierdź wpisy przez "OK". Wynik The settings for the printer have now been changed. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

98 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Aktywacja dzwięku i ustawienie głośności Dla operacji przyciskowych i ekranowych moŝna aktywować dźwięk potwierdzenia. Dźwięk jest wydawany po kaŝdym dotknięciu ekranu lub naciśnięciu dowolnego przycisku. Wymagania Otwarty panel sterowania. UWAGA Jeśli opcja "Enable sounds for" zostanie wyłączona, nie będzie generowany sygnał akustyczny potwierdzający wykonanie operacji. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "Volume & Sounds Properties". 2. Przejdź do zakładki "Volume". 3. Aby drukować alarmy z dodatkową sygnalizacja akustyczną, wybierz wymaganą opcje pod "Enable sounds for": "Events": ostrzeŝenia i zdarzenia systemowe "Applications": zdarzenia programowane "Notifications": zawiadomienia 4. Jeśli potrzeba, zmień poziom głośności poprzez przyciski "Loud/Soft". 5. Aby drukować potwierdzenia operatora z dodatkową akustyką, wybierz poŝadana opcję pod "Enable clicks and taps for": "Hardware buttons": sygnalizacja uŝycia klawiatury "Screen taps": sygnalizacja dotknięcia ekranu 6. UŜyj "Loud" lub "Soft" aby wybrać właściwy poziom sygnalizacji potwierdzenia. 7. Potwierdź wpisy przyciskiem "OK". 98 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

99 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Rezultat Parametry sygnalizacji akustycznej zostały ustawione. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Przypisanie dzwięku do zdarzenia Po aktywacji sygnalizacji akustycznej do zgłaszania zdarzeń uŝywany jest dzwięk. MoŜesz wybrać dzwięk, który ma reprezentować dane zdarzenie. Dzwięk jest generowany poprzez wbudowany w HMI głośnik. UWAGA Akustyczna sygnalizacja jest obsługiwana przez modele 7". Wymaganie Otwartu Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "Volume & Sounds Properties". 2. Przejdź do zakładki Sound". 3. Pod "Event", wybierz zdarzenie do krórego chcesz przypisać dzwięk. Zdarzenia, do których są przypisane dzwięki są oznaczone symbolem dzwonka. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

100 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 4. W polu Sound wybieŝ dla zdarzenia dzwięk: Wybierz standardowy dzwięk zawarty w Windows lub poprzez przycisk Browse" wskaŝ lokalizację pliku dzwięku (plik typu *.WAV"). Poprzez Play sprawdź działanie sygnalizacji. Ewentualnie zatrzymaj odtwarzanie pliku. 5. Potwierdź wpisy przez "OK". Wynik Ustawienia sygnalizacji akustycznej jest zakończona. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Restart urządzenia HMI Konieczność restartu Urządzenie HMI musi zostać zrestartowane w przypadkach gdy: Włączono / wyłączono serwisy PROFINET IO. Zmieniono ustawienia strefy czasowej. Zmieniono ustawienia korekty czasu letniego i ustawień standardowych. Zmieniono głębię kolorów obiektów na ekranie. Zmieniono orientację ekranu HMI (tylko dla urządzeń dotykowych). UWAGA Utrata danych przez restart HMI Podczas restartu urządzenia HMI wszystkie dane zostają utracone. Przed restartem HMI prawdź czy: Projekt na urządzeniu HMI jest kompletny. Dane nie są zpisywane do pamięci wewnętrznej. 100 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

101 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Wszystkie aplikacje i pliki są zamknięte. Jeśli chcesz zresetować urządzenie HMI do nastaw fabrycznych: Urządzenie HMI jest podłączone do komputera konfiguracyjnego poprzez interfejs Ethernet. Procedura 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "OP Properties". 2. Przejdź do zakładki "Device". 3. Aby zainicjować restart urządzenia HMI naciśnij Reboot. Pojawi się okno alarmowe: 4. Aby restartować HMI przyciśnij "Reboot". Podczas restartu wszystkie nie zapisane dane zostaną stracone. 5. Aby ustawić urządzenie HMI w tryb ładowania naciśnij "Prepare for Restart". 6. Aby anulować restart urządzenia HMI przyciśnij "NO". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

102 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wynik Urządzenie HMI zrestartowało się. Jeśli wybierzesz "Prepare for Reset", z poziomu ProSave lub WinCC moŝesz zresetować ustawienia HMI do nastaw fabrycznych. Jeśli nie resetujesz HMI do nastaw fabrycznych wykona on restart po 10 minutach. Informacje dodatkowe moŝna znaleźć w: "Nadpisanie systemu operacyjnego urządzenia (Strona 150)". Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Wyświetlanie informacji o urządzeniu HMI Informacje dodatkowe na temat urządzenia HMI moŝna znaleźć na stronie wsparcia technicznego. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedure Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe OP Properties". 2. Przejdź do zakładki "Device". 102 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

103 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wynik Informacje charakterystyczne urządzenia zostają wyświetlone w oknie na ekranie: Nazwa urządzenia HMI Wersja zainstalowanego systemu operacyjnego Wersja, number, programu ładującego Rozmiar pamięci wewnętrznej flash UWAGA Rozmiar wewnętrznej pamięci flash nie jest równy pamięci aplikacji dostępnej dla projektu. Adres MAC urządzenia HMI Patrz takŝe Restart urządzenia HMI (Strona 100) Lista funkcji (Strona 79) Wyświetlenie własności systemu Specyficzne dla systemu informacje zawierają dane o procesorze, systemie operacyjnym oraz pamięci. Parametry urządzenia HMI są specyficzne dla modelu a co za tym idzie mogą się róznić dla poszczególnych urządzeń. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "System Properties". 2. Otwórz zakładkę "General". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

104 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wynik Wyświetlone zostało okno własności systemu. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Wyświetlenie alokacji pamięci Zakładka "Memory" zawiera informacje na temat rozmiaru pamiąci oraz jej przydziału w urządzeniu HMI. UWAGA Zakładka "Memory" Nie zmieniaj podziału pamięci w zakładce "Memory". Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura 1. Ikoną otwórz okno dialogowe "System Properties". 2. Przejdź do zakładki "Memory". 3. Określ bieŝącą strukturę pamięci urządzenia HMI. 4. Zamknij okno przez "OK". Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) 104 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

105 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Ustawienie miejsca lokacji Skompresowany plik kodu źródłowego projektu uŝytkownika moŝna zapamiętać w wielu lokacjach np. na zewnętrznej karcie pamięci lub w napędzie sieciowym. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura 1. Otwórz okno dialogowe Transfer Settings". 2. Otwórz zakładkę Directories". UWAGA Ustawienia w Project File" i Path" Jeśli w polach Project File" i Path" wprowadzono zmiany, po restarcie urządzenia HMI projekt moŝe nie zostać uruchomiony. Nie zmieniaj wpisów w polach Project File" i Path". 3. W polu "Project Backup" wybierz lokalizację pamięci dla kopii projektu. 4. Potwierdź wpis przez OK". Okno dialogowe zamyka się. Wynik Ustawiono miejsce lokacji kopii projektu urządzenia HMI. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

106 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Ustawienie czasu opóźnienia Aby wprowadzić moŝliwość manipulacji urzdzeniem HMI przed uruchomieniem projektu, moŝesz zmienić czas opóźnienia uchomienia projektu po załaczeniu urządzenia HMI. Czas opóźnienia jest przedziałem czasu, podczas którego na ekranie urządzenia HMI wyświetlane jest okno programu ładującego (Loader). Jeśli podczas tego czasu uŝyjesz Leader a, projekt nie zostanie uruchomiony automatycznie. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe Transfer Settings". 2. Przejdź do zakładki Directories". UWAGA Ustawienia w "Project File" i "Path" Jeśli w polach Project File" i Path" wprowadzono zmiany, po restarcie urządzenia HMI projekt moŝe nie zostać uruchomiony. Nie zmieniaj wpisów w polach Project File" i Path". 3. Wpisz wymagane opóźnienie w polu Wait [sec]". 0": okno Loadera nie będzie wyświetlane. Projek jest uruchamiany natychmiast po złączeniu urządzenia HMI. Aby przejść do panelu sterowania HMI musisz zamknąć projekt z poziomu projektu uŝytkownika (akcja, skrypt). 1" do 5": Projekt zostaje uruchomiony po upływie czasu. forever": Po uruchomieniu urządzenia HMI wyświetlone zostaje okno programu ładującego. Projekt nie jest uruchamiany automatycznie 4. Potwierdź wpisy przez OK". 106 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

107 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wynik Czas opóźnienia uruchomienia projektu na urządzeniu HMI został ustawiony. Patrz takŝe Lista funkcji(strona 79) Ustawienie zasilania bezprzerwowego Zasilacz UPS zapewnia, Ŝe urzsdzenie HMI jest wyłączane w kontrolowany sposób po upływie odpowiedniego czasu po awarii zasilania. Zapobiega to utracie danych. Podłącz port zasilacza UPS do portu USB urządzenia HMI. MoŜesz skonfigurować generowanie wiadomości lub kontrolowane wyłączenie urządzenia HMI gdy port USB jest uszkodzony. Do bezprzerwowego zasilania urządzenia HMI zaleca się uŝycie zasilacza SITOP DC UPS z prądem 6 A, np. 6EP1931-2DC42. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. UPS jest podłączony do wejścia 24-V i do portu USB urządzenia HMI. Poprzez ProSave do urządzenia HMI zostaje przesłana opcja "Uninterruptable Power Supply (UPS) with USB support". Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną otwórz okno dialogowe UPS Properties". 2. Otwórz zakładkę "Configuration". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

108 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Jeśli po awarii zasilania po określonym czasie jest przeprowadzone kontrolowane wyłaczenie urządzenia HMI: Wybierz "Battery mode". Pod min" i "s" wybierz czss po którym aplikacja na urzadzniu HMI ma się automatycznie zamknąć. UWAGA Niewłaściwy czas buforowania UPS Jeśli zastosowany UPS nie jest w stanie zapewnić zasilania w wymaganym okresie czasu urządzenie HMI nie zostanie wyłaczone w sposób kontrolowany. MoŜe to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia HMI. Musisz zapewnic Ŝe uŝyty UPS potrafi zapewnić zasilanie urządzenia HMI w ustawionym w HMI czasie wyłączenia. 4. Jeśli port do którego UPS jest podłączony jest uszkodzony i urządzenie ma na to zareagować zmień ustawienia HMI: Wybierz Port disturbed". Wybierz message jeśli chcesz otrzymać wiadomość (okno systemowe). Wybierz "shutdown" jeśli urządzenia HMI będzie wyłączane w sposób kontrolowany. W polach "min" i "s" wpisz czas po którym będzie wyświetlana wiadomość lub po którym aplikacja uŝytkownika ma zostać automatycznie zamknięta. Wynik Monitoring portów przez UPS jest gotowy. Patrz takŝe Stan zasilacza bezprzerwowego (Strona 109) Lista funkcji (Strona 79) Podłączenie npięcia zasilania (Strona 42) 108 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

109 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Stan zasilacza bezprzerwowego Jeśli podłączyłeś UPS do portu ISB urządzenia HMI, moŝesz monitorować i wyświetlać stan tego portu. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. UPS jest podłączony do wejścia 24-V i do portu USB urządzenia HMI. Poprzez ProSave do urządzenia HMI zostaje przesłana opcja "Uninterruptable Power Supply (UPS) with USB support". Ustawienia UPS zostały właściwie skonfigurowane. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "UPS Properties". 2. Przejdź do zakładki "Current status". 3. Jeśli konieczne, odświeŝ status UPS przez "Update". Wynik W oknie wyświetlony jest bieŝący stan UPS. Patrz takŝe Ustawienia zasilacza bezprzerwowego (Strona 107) Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

110 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Aktywacja serwisów PROFINET Serwisy PROFINET muszą być aktywowane w przypadkach gdy: Urządzenie HMI jest podłączone do PLC przez PROFINET. Przyciski funkcyjne zostały skonfigurowane w projekcie jako PROFINET IO direct keys. Podświetlanie ekranu urządzenia HMI ma być kontrolowane przez PROFIenergy. UWAGA Jeśli aktywujesz serwisy PROFINET, nie moŝesz uŝyć portów RS 422/RS 485 do komunikacji szeregowej. PROFINET IO direct keys i PROFIBUS DP direct keys wzajemnie się wykluczją. Zasady nazewnictwa urządzeń W sieci ETHERNET urządzenie musi mieć unikalny adres, który dodatkowo spełnia zasady DNS: Nazwa urządzenia moŝe mieć maksymalnie 127 znaków. Dozwolone są znaki: Litery od "a" do "z" Numery od "0" do "9" Znaki specjalne "." i "-" Komponent nazwy wewnątrz nazwy urządzenia, np. ciąg znaków pomiedzy dwoma punktami nie moŝe przekraczać 63 znaki. Nazwa nie moŝe rozpoczynać się znakiem "-". Nazwa nie moŝe przyjmować formatu "n.n.n.n" (n = 0 do 999). Nazwa nie moŝe rozpoczynać się sekwencją znaków "port-xyz-" (x, y, z = 0 do 9). Wymagania Otwarty Panel Sterowania. 110 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

111 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną otwórz okno dialogowe "PROFINET". 2. Aby aktywować serwisy PROFINET zaznacz opcję "PROFINET IO enabled". UWAGA Niespójna nazwa urządzenia Jeśli nazwa urządzenia nie jest zgodna z nazwą wpisaną w WinCC przyciski bezpośrednie DP/PN nie będą działać. UŜyj nazwy urządzenia z WinCC. Nazwa urządzenia z WinCC jest narzucana automatycznie podczas transferu projektu WinCC do urządzenia HMI. Nazwa urządzenia PN nie jest taka sama jak ta w Windows CE. 3. Jeśli potrzeba, wpisz właściwą nazwę urządzenia PN w "Device name". 4. Potwierdź wpis przez "OK". Wynik Serwisy PROFINET są włączone. Aktywacja wyłączonego podświetlania ekranu Jeśli podświetlanie jest wyłaczone, załacz je znowu uŝywając PROFIenergy. Alternatywnie, moŝesz to zrobić przez: Szybkie dotknięcie ekranu dotykowego lub przyciśnięcie przycisku aby ustawić podświetlenie na maksymalną jasność. Dotknięcie ekranu dotykowego lub dłuŝsze przyciśnięcie przycisku "Cursor up" które zwiększa jasność stopniowo. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

112 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Synchronizacja czasu przez serwer czasu Wstęp Urządzenie HMI moŝe mieć skonfigurowanych maksymalnie do czterech róŝnych serwerów czasu wzorcowego. Czas jest synchronizowany poprzez usługę "Network Time Protocol" (NTP). Konfigurując synchronizację naleŝy podać liczbę sekund po ilu cyklicznie będzie wykonywana synchronizacja. Cykl synchronizacji jest zastosowany do wszystkich wskazanych serwerów czasu. MoŜesz oddzielnie sprawdzić dostępność kaŝdego z serwerów czasu. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Urządzenie HMI oraz serwer czasu są dostępne w sieci. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe Profinet IO". 2. Otwórz zakładkę "NTP". 3. Wybierz opcję "Automatically synchronize with a time server". 4. W polu "Update rate" wpisz numer interwału czasowego, po którym urządzenie HMI synchronizować czas. 112 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

113 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 5. Naciśnij przycisk "Configure" aby wejść do okna konfiguracji serwerów czasu Time Server Configuration": 6. W polu Name wpisz nazwę DNS serwera czasu. Alternatywnie, moŝesz wpisać adres IP serwera czasu. 7. UŜyj "Test" aby sprawdzić dostępność serwera czasu w sieci. Po połączeniu z serwerem, bieŝący czas zostanie wyświetlony w polu "DateTime:". W polu "Address" zostanie pokazany adres IP serwera. 8. MoŜesz dodać dodatkowe trzy, alternatywne serwery czasu. 9. Potwierdź wpisy przez "OK". Wynik Konfiguracja serwerów czas jest kompletna Zmiana ustawień transferu danych Konfiguracja kanałów danych W parametrach transferu danych urządzenia HMI moŝna ustawić: blokadę oraz deblokadę kanału danych Aktywację oraz dezaktywację transferu automatycznego Konfigurację kanałów danych Jeśli zablokujesz kanały danych, urządzenie HMI jest zabezpieczone przed niepoŝądanym nadpisaniem projektu i/lub wgraniem nowej kopii systemu operacyjnego (HMI image). Aby wgrać projekt do urządzenia HMI, musi ono mieć odblokowane i skonfigurowane kanały danych. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

114 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wymagania Otwarty Panel Sterowania. UWAGA NiepoŜądany transfer Pozostawienie trybu transferu w urządzeniu HMI moŝe skutkować niepoŝądanym wyzwoleniem akcji, która zakłóci pracę urządzenia w fabryce. Zapewnij, aby konfiguracyjny PC nie spowodował przełączenia urządzenia HMI w tryb transferu podczas jego pracy. UWAGA Jeśli urządzenie HMI jest w trybie transferu, zmiana parametrów transferu danych będzie aktywowana po restarcie trybu "Transfer". Sytuacja taka moŝe to wystąpić jeśli w działającym projekcie otworzyny okno panelu sterowania i zmienimy wspomniane parametry transferu. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "Transfer Settings". 2. Otwórz zakładkę "Channel". 3. Aby odblokować kanał danych urządzenia HMI wybierz "Enable Transfer". 4. Aby aktywować transfer automatyczny zaznacz "Remote Control". 5. Skonfiguruj co najmniej jeden kanał danych: Wybierz kanał danych. Skonfiguruj kanał danych uzywając "Properties...". Uwaga: Kanał danych "USB device" nie ma konfigurowanych parametrów. 6. Potwierdź wpisy przez "OK". 114 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

115 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Wynik Kanał danych jest skonfigurowany. Patrz takŝe Zmiana ustawień MPI/PROFIBUS DP (Strona 115) Zmiana konfiguracji sieci (Strona 120) Lista funkcji(strona 79) Zmiana ustawień MPI/PROFIBUS DP Wstęp The communication settings for MPI or PROFIBUS DP are defined in the project of the HMI device. In the following cases, the transfer settings might have to be changed: The first time the project is transferred If changes are made to the project but are only applied later UWAGA Tryb transferu w MPI/PROFIBUS DP Parametry magistrali danych są czytane z bieŝąco załadowanego do urządzenia HMI projektu. Ustawienia dla transferu przez MPI/PROFIBUS DP moŝna zmodyfikować. Postępuj jak niŝej: Zamknij projekt. Zmień ustawienia transferu. Następnie, przełącz urządzenie HMI w tryb Transfer". Zmienione parametry MP/PROFIBUS DP będą nadpisane gdy: Projekt zostanie ponownie uruchomiony Projekt zostaje przetransferowany i ponownie uruchomiony. Ustawienia transferu Jeśli zmiany wprowadzono podczas gdy urządzenie HMI jest w trybie "Transfer", nowe nastawy będą wprowadzone tylko po restarcie trybu. Wymagania Okno dialogowe ustawień transferu jest otwarte. Wybrano "MPI" lub "PROFIBUS". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

116 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Przyciskiem Properties" otwórz okno dialogowe MPI" lub PROFIBUS". 2. Jeśli do magistrali danych podłączonych jest kilka masterów, wyłącz opcję Panel is the only master on the bus". 3. W polu Adress wpisz adres sieciowy dla urządzenia HMI. UWAGA Adres urządzenia HMI w polu "Address" musi być unikalny w całej sieci MPI/PROFIBUS DP. 4. Wybierz prędkość transferu danych w Transmission Rate". 5. W polu Highest Station Address" lub Highest Stadion ustaw najwyŝszy adres stacji dostępnej w sieci. 6. Tylko dla PROFIBUS: w polu Profile wybierz odpowiedni DP. W Bus Parameters" moŝesz podglądnąć parametry profilu. UWAGA Parametry magistrali danych w sieci MPI/PROFIBUS DP muszą być jednakowe dla wszystkich stacji. 7. Potwierdź nastawy przez OK. Wynik Parametry MPI/PROFIBUS DP w urządzeniu HMI zostały zmienione. Patrz takŝe Konfiguracja kanału danych (Strona 113) Lista funkcji (Strona 79) 116 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

117 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Konfiguracja operacji sieciowych Przegląd Wstęp Urządzenie HMI moŝesz podpiąć do sieci PROFINET poprzez port ethertnet. UWAGA Urządzenie HMI w sieci PC ma funkcjonalność klienta. Oznacza to, Ŝe uŝytkownik moŝe poprzez sieć tylko sięgnąć po dane udostępnione w zdalnym serwerze TCP/IP. Jednak nie moŝe poprzez tą samą sieć sięgnąć po dane urządzenia HMI zdalnym komputerem PC. UWAGA Informacje dotyczące komunikacji SIMATIC S7 przez PROFINET są dostępne w podręczniku online w WinCC. Podłączenie urządzenia HMI do sieci oferuje funkcje: Drukowanie na drukarce sieciowej Zapis, eksport/import rekordów receptur na/z serwera Składowanie alarmów i archiwów danych Transfer projektu Zapis danych Adresacja W sieci PROFINET, kmputery są adresowane poprzez nazwy. Nazwy są konwertowane przez DNS lub serwer WINS na adres TCP/IP. Wynikiem tego jest konieczność posiadania w sieci PROFINET serwera DNS lub WINS. Odpowiedni serwer zwykle jest dostępny w sieci PROFINET. UWAGA UŜycie adresów TCP/IP do adresacji stacji PC nie jest obsługiwane przez system operacyjny. Jeśli masz więcej niejasności skonsultuj adresację a administratorem lokalnej sieci. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

118 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Drukowanie przez drukarkę sieciową System operacyjny urządzenia HMI nie umoŝliwia drukowanie pojedynczych logów alarmowych na drukarce sieciowej. Wszystkie pozostałe funkcje drukowania tj. obrazy, logi alarmowe są dostępne dla drukarki sieciowej bez ograniczeń. Przygotowanie Przed rozpoczęciem konfiguracji, uzyskaj od administratora następujące parametry sieciowe: Czy sieć uŝywa DHCP dla dynamicznego przydziału adresów? Jeśli nie, uzyskaj nowy, statyczny adres TCP/IP dla urządzenia HMI. Jaki jest adres TCP/IP domyślnej bramki sieciowej. Jeśli sieć uŝywa DNS, jakie są adresy serwerów? Jeśli sieć uŝywa WINS, jakie sa adresy serwerów? Procedura konfiguracji sieci Urządzenie HMI musi zostać skonfigurowane przed podłączeniem do sieci. Konfiguracja jest podzielona na etapy przedstawione niŝej. Postępuj jak niŝej: 1. Wpisz nazwę urządzenia HMI. 2. Wpisz jego adres sieciowy. 3. Ustaw log informacyjny. 4. Zapisz ustawienia. Alternatywnie, adres sieciowy moŝesz wpisać w edytorze "Devices & Networks" w WinCC. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy online WinCC. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) 118 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

119 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Konfiguracja nazwy urządzenia HMI Urządzenie HMI uŝywa swojej nazwy do identyfikacji w sieci. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "System Properties". 2. Otwórz zakładkę "Device Name". 3. W polu Device name wpisz nazwę dla urządzenia HMI. Nazwa ta musi być unikalna w całej sieci tj. określać tylko to urządzenie IO PN. 4. Jeśli konieczne, w polu "Device description" wstaw opis urządzenia. 5. Potwierdź wpis poprzez "OK". Wynik Dla urządzenia HMI zdefiniowano unikalną w sieci nazwę komputera. Funkcjonalność sieci zostaje aktywowana. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

120 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana konfiguracji sieciowej Ustawienia sieciowe LAN moŝesz zmienić w "Network&Dial-Up Connections". MoŜesz tutaj takŝe skonfigurować własności portów Ethernet, które posiada urządzenie HMI. Tryb transmisji i prędkość portów Ethernet są ustawione wstępnie wartościami domyślnymi. MoŜesz ustawić limity dla dwóch portów ethernetowych: "End of detection of accessible nodes" Ramka DCP dekodujaca nody w sieci nie jest obsługiwana. Nody zlokalizowane poza tym portem ethernetowym nie będą dostępne. "End of topology discovery" Ramka LLDP dekodująca topologię sieci nie jest obsługiwana. UWAGA Ustawienia sieiowe w KP400 Comfort i KTP400 Comfort Urządzenia HMI KP400 Comfort i KTP400 Comfort mają tylko jeden port ethernetowy. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz poprzez ikonę okno dialogowe "Network&Dial-Up Connections": Interfejs urządzenia HMI KP400 Comfort i KTP400 Comfort jest nazwany "FEC". 2. Otwórz wpis SOC1". Otwiera się okno dialogowe SOC1 Ethernet Driver Settings". 120 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

121 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Otwórz zakładkę "IP Address". 4. Wybierz sposób przypisania adresu: Aby uzyskać automatycznie adres wybierz "Obtain an IP address via DHCP". Aby wpisać adres ręcznie wybierz opcję "Specify an IP address". 5. Jeśli wybrałeś wpis ręczny, wpisz adres w polu "IP Address", "Subnet Mask" oraz jeśli potrzeba w "Default Gateway". UWAGA Alternatywnie, moŝesz przypisać adres poprzez edytor "Devices & Networks" w WinCC. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy online WinCC. 6. Jeśli w sieci uŝywany jest serwer nazw, przejdź do zakładki "Name Servers". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

122 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 7. Wpisz właściwy adres. 8. Jeśli chcesz ustawić dodatkowe parametry Ethernet, otwórz zakładkę "Ethernet Parameters". Urządzenia KP400 Comfort and KTP400 Comfort posiadaja tylko jeden port Ethernet ("Port1"). 9. Jeśli potrzeba, ustaw tryb oraz prędkość dla portu ethernet urządzenia HMI. 10. Jeśli potrzeba, zmień ograniczenia dla portów "Port 1" i "Port 2". 11. Potwierdź wpisy poprzez "OK". 12. Zamknij okno "Network&Dial-Up Connections". Wynik Parametry połączenia LAN urządzenia HMI zostału zmienione. Patrz takŝe Konfiguracja kanałówdanych (Strona 113) Lista funkcji (Strona 79) 122 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

123 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana parametrów logowania Aby korzystać z zasobów sieciowych musisz posiadać dane, którymi będziesz logował się do sieci. Parametry "User name", "Password" i "Domain" musisz uzyskać od administratora sieci. Wymagania Otwarty panel sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe Network ID". 2. Wpisz nazwę uŝytkownika w User name". 3. Podaj hasło w "Password". 4. Wpisz nazwę domeny w "Domain". 5. Potwierdź wpisy przez "OK". Wynik Parametry logowania zostały ustawione. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

124 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana ustawień Wymagania Otwarty Panel Sterowania. UWAGA W oknie dialogowym WinCC flexible Internet Settings" moŝe pojawić się dodatkowa zakładka. ZaleŜy to od opcji aktywowanych w projekcie dla operacji sieciowych urządzenia HMI. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. W panelu sterowania, ikoną WinCC Internet Settings otwórz okno dialogowe "WinCC flexible Internet Settings". 2. Otwórz zakładkę " ". 3. Zdefiniuj serwer SMTP: Jesli chcesz uŝywać serwera SMTP zdefiniowanego w projekcie wybierz "Use the default of the project file". Jeśli nie chcesz uŝywać serwera SMTP zdefiniowanego w projekcie zaznacz puste pole i wpisz nazwę preferowanego serwera. 4. Wpisz informację dotyczące konta W polu Sender wpisz nazwę wysyłającego. W polu Authentication" wpisz nazwę konta , z którego wysyłasz pocztę Niektórzy dostawcy usług internetowych pozwalają na wysłanie poczty tylko wtedy, gdy posiadasz i podasz nazwę konta . Pole Authentication" moŝe pozostać puste jeśli dostawca pozwala wysłać pocztę bez sprawdzania konta. 124 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

125 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 5. UŜyj "Advanced" aby otworzyć okno dialogowe "Advanced Settings": Wpisz nazwę uŝytkownika konta w "Login". Wpisz hasło dostępowe do konta w "Password". 6. Potwierdź wpisy przez OK". Wynik Ustawienia zostały zmienione. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Konfiguracja do zdalnej kontroli posiada wewnętrzny mechanizm zabezpieczający, który bazuje na haśle dostępu oraz zarządzaniu sesjami. Zdalny monitoring i zdalne sterowanie przez jest zabezpieczone dwoma hasłami. Wartość 100" jest wartością domyślną dla obu haseł. Więcej informacji na temat konfiguracji znajdziesz w pomocy online WinCC. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

126 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "WinCC flexible Internet Settings". 2. Otwórz zakładkę "Remote". 3. Klikając na przycisk Change Settings" otwórz okno dialogowe Default Local System Properties". 4. Otwórz zakładkę Server". 5. Ustaw parametry serwera: Aby aktywować połączenie typu do innego urządzenia HMI zaznacz opcję Accept socket connections". Wpisz hasło w polu Password 1". Jeśli połączenie ma na celu tylko podgląd obrazów na zdalnym urządzeniu HMI zaznacz opcję "view only". 126 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

127 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 6. Otwórz zakładkę Administration". 7. Ustaw dodatkowe parametry dla W Connection Priority" jak zareagować na próbę logowania innego a. aby operować urządzeniem HMI takŝe w przypadku awarii, zaznacz opcję "Password needed" w "Forced Write Access". Wpisz hasło. 8. Potwierdź wpisy przez "OK". 9. Wybierz sposób uruchamiania a: Start lub stop a poprzez skrypty w przygotowanych przyciskach. Aby uruchomić/wyłączyć automatycznie funkcję zaznacz opcje Start automatically after booting" i "Close with Runtime". Wynik Na urządzeniu HMI skonfigurowano UŜyj przeglądarki VNC, aby obejrzeć obrazy zdalnego urządzenia HMI. Przeglądarka VNC jest dostarczona w pakiecie produktu WinCC. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

128 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana ustawień internetowych Zmiana głównych ustawień internetowych Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej:: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe Internet Options". 2. Otwórz zakładkę General". 3. W polu Start Page wpisz domyślną stronę internetową. 4. W polu Serach Page wpisz adres wyszukiwarki sieciowej. UWAGA Nie zmieniaj wpisu w polu User Agent" field. Wynik Patrz takŝe 5. W polu Cache Size" wpisz wymaganą ilość pamięci podręcznej typu cache. 6. Jeśli chcesz wyczyścić pamięć podręczną casche: Otwórz okno dialogowe Delete Browsing History" przez kliknięcie Delete Browsing History...". UŜyj Delete" lub Delete all" aby skasować dane tymczasowe i historię. Jeśli chcesz aby ciasteczka (cookies) były kasowane po kaŝdym zamknięciu przeglądarki internetowej zaznacz "Delete cookies on browser exit". 7. Potwierdź wpisy przez OK". Parametry główne dla przegladarki internetowej zostały ustawione. Lista funkcji (Strona 79) 128 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

129 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Ustawienie serwera proxy Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe Internet Options". 2. Otwórz zakładkę Connection". 3. Zaznacz opcję Use LAN (no autodial)". 4. Skonfiguruj serwer Proxy: W ramce Settings zaznacz opcję Use a proxy server". Wpisz adres serwera proxy. Jeśli chcesz omijać serwer Proxy przez adresy lokalne zaznacz opcje "Bypass proxy server for local addresses". 5. Jeśli chcesz zdefiniować wyjątki dla wybranych adresów: Przyciskiem Advanced otwórz okno dialogowe "Advanced Proxy Settings"... Wpisz właściwy adres. Oddziel kilka adresów dwukropkami. 6. Potwierdź wpisy przez "OK". Wynik Serwer Proxy został akonfigurowany. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

130 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zmiana ustawień osobistych Ciasteczka i szyfrowanie Ciasteczka są informacjami wysyłanymi przez serwer web do przeglądarki. W przypadku opóŝnienia dostępu do serwera Web, ciasteczka są odsyłane powrotem. Mechanizma taki pozwala zapamiętywać informację pomiędzy kolejnymi sesjami dostępu do serwera Web. Aby zapewnić wysoki poziom prywatności, dane są wysyłane przez internet jako zaszyfrowany strumień danych. Szyfrowanie dane mają formę protokołów SSL i TLS. MoŜesz załączyć lub wyłączyć szyfrowanie przesyłanych danych. Wymagane ustawienia moŝesz uzyskać od administratora twojej sieci. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "Internet Options". 2. Otwórz zakładkę Privacy". 3. Wybierz opcję obsługi ciasteczek (cookies): "Accept" Ciasteczka są zapamiętane. "Block" Ciasteczka nie będą pamiętane. "Prompt" Ciasteczka będą zapamiętane na Ŝadanie. 4. Jeśli chcesz udostępnić ciasteczka przypisane do pojedynczych sesji, zaznacz "Always allow session cookies". 130 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

131 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 5. Otwórz zakładkę Advanced". 6. Aktywój wymagany mechanizm szyfrowania. 7. Potwierdź wpisy przez OK". Wynik Informacja logująca została wysłana. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Importowanie i kasowanie certyfikatów MoŜesz zaimportować, podglądnąć, oraz skasować certyfikaty, które zostały zaimportowane do twojego urządzenia HMI. Certyfikaty moŝna podzielić na: Certyfikaty, którym ufasz Certyfikaty własne Certyfikaty inne MoŜesz zaimportować dodatkowe certyfikaty oraz skasować te, które nie są potrzebne. Informację na temat wymaganych ustawień moŝesz uzyskać od administratora twojej sieci. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

132 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną otwórz okno dialogowe Certificates". 2. W polu wyboru wybierz typ certyfikatu: "Trusted Authorities" / zaufane "My Certificates" / własne "Other Certificates" / inne 3. Jeśli chcesz zaimportować certyfikat: Kliknij przycisk "Import". Otworzy się okno "Import Certificate or Key". Wybierz źródło danych o potwierdź OK". Okno wyboru otworzy się. Przy pomocy paska nawigacji znajdź i wskaŝ wymagany certyfikat. Potwierdź przez OK". Certyfikat jest kopiowany do urządzenia HMI. 4. Jeśli chcesz wyswietliń informacje o certyfikacie: WskaŜ certifikat. Wyświetl informacje klikając na przycisk View". 5. Jeśli chcesz skasować certyfikat: WskaŜ certifikat. Skasuj certyfikat klikając na przycisk Remove". Certyfikat został skasowany z urządzenia HMI. 6. Potwierdź wpisy przez OK". Okno dialogowe zamknęło sie. Wynik Patrz takŝe Zmiana certyfikatów została zapamiętana. Lista funkcji (Strona 79) 132 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

133 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Zapis do zewnętrznego nośnika danych (backup) Wstęp MoŜesz wykonać kopię bezpieczeństwa systemu operacyjnego, aplikacji I danych z wewnętrznej pamięci urządzenia HMI do zewnętrznego nośnika danych. MoŜna uŝyć nastepujące, zewnętrzne nośniki danych: Karta pamięci Nośnik z USB np. pamięć USB Wymagania Nośnik zewnętrzny z odpowiednią ilością wolnej pamięci jest włoŝonych do portu USB urządzenia HMI. Nośnik zewnętrzny jest sformatowany. Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "Backup/Restore". Dostępne, zewnętrzne nośniki pamięci będą widoczne w tabeli. 2. Wybierz właściwy nośnik pamięci i kliknij przycisk "Backup/Restore". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

134 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Przyciskiem Backup/Restore" otwórz zakładkę Backup". W oknie będzie widoczna lista plików znajdujących się na zewnętrznym nośniku danych. 4. Wybierz pusty wiersz i kliknij przycisk Backup" rozpocznie się kopiowanie danych z urządzenia HMI do nośnika zewnętrnego. Nosnik pamięci jest testowany, a następnie przesyłane są do niego dane. Zaawansowanie operacji jest pokazane w postaci polu "Current Step". Koniec kopiowania jest zgłaszany informacją The operation completed successfully". 5. Potwierdź informację. Okno dialogowe zamyka się. Wynik Dane z urządzenia HMI zostały zapamiętane w pliku Backup na zewnętrnym nośniku danych. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) 134 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

135 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Odzysk danych z zewnętrznego nosnika danych Wstęp Operacja odzyskiwania kasuje wszystkie bieŝące dane urządzenia HMI. Następnie zawartość pliku backup z nośnika zewnętrznego jest kopiowana do pamięci wewnętrznej HMI i następuje restart urządzenia. MoŜna uŝyć nastepujące, zewnętrzne nośniki danych: Karta pamięci Nośnik z USB np. pamięć USB Wymagania Zewnętrzny nośnik danych z kopią bezpieczeństwa (backup) urządzenia HMI jest włoŝony do urządzenia HMI. Otwarty Panel Sterowania. UWAGA MoŜliwość urtaty danych Podczas odzyskiwania, wszystkie dane urządzenia HMI będą skasowane. Po potwierdzeniu zostaną skasowane takŝe klucze licencyjne. Jeśli potrzeba, wpierw wykonaj backup danych bieŝących HMI a dopiero potem przystąp do odzyskiwania. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe "Backup/Restore". Dostępne, zewnętrzne nośniki pamięci będą widoczne w tabeli. 2. Wybierz właściwy nośnik pamięci i kliknij przycisk "Backup/Restore". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

136 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 3. Przyciskiem Backup/Restore" otwórz zakładkę Restore". Pliki kopii bezpieczeństwa będą widoczne na wybranym nośniku pamięci. 4. Wybierz plik kopii bezpieczeństwa i uruchom przyciskiem Restore odzyskiwanie danych. Zawartość pliku kopii jest testowana pod kątem poprawności. Po pozytywnym wyniku testu wyświetlony zostaje alarm, Ŝe pamięć wewnętrzna HMI zostanie bezpowrotnie wykasowana. 5. Potwierdź alarm. Pamięć wewnętrzna zostaje wykasowana. Następnie zawatość pliku kopii bezpieczeństwa (Backup) zostaje wgrana do pamięci wewnętrznej HMI. Postęp procesu odzyskiwania jest pokazany w polu Current Step. Po zakończeniu odzyskiwania będziesz poproszony o usunięcie zewnętrznego nośnika danych i restart urządzenia HMI. 6. Usuń pamięć zewnętrzną. 7. Potwierdź wygenerowany w ten sposób alarm. Urządzenie HMI restartuje się. Wynik Dane z pliku bezpieczeństwa (backup) zostały wgrane do urządzenia HMI. UWAGA Kalibracja ekranu dotykowego. Po procesie odzyskania danych naleŝy powtórnie rekalibrować ekran dotykowy. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) 136 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

137 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia Aktywacja menadŝera pamięci UWAGA MenadŜer pamięci Jeśli nie aktywujesz menadŝera pamięci, podczas pracy urządzenia HMI mogą wystąpić nieoczekiwane stany pracy. Wymagania Otwarty Panel Sterowania. Procedura Postępuj jak niŝej:: 1. Otwórz ikoną okno dialogowe OP Properties". 2. Otwórz zakładkę Memory Monitoring". 3. Jeśli chcesz uruchomić menadŝera pamięci wybierz "Shut down HMI Runtime...". 4. Potwierdź przez OK". Wynik MenadŜer pamięci jest załączony. Otwarty projekt zostanie zamknięty jeśli: Niepoprawny RAM RAM RAM potrzebuje reorganizacji Wygenerowany wtedy zostaje odpowiedni alarm w urządzeniu HMI. Restartuj projekt na urządzeniu HMI. Patrz takŝe Lista funkcji (Strona 79) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

138 Uruchomienie urządzenia 4.4 Konfiguracja urządzenia 138 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

139 Uruchomienie projektu Przegląd Faza konfiguracji Projekt, tj. obrazy graficzne przedstawiające pracującą instalację powstają podczas fazy projektowania i konfiguracji systemu wizualizacji. Obrazy przedstawiające proces zawierają wartości zmiennych procesu oraz alarmy, które dostarczają informacji o bieŝącym jego stanie. Po zakończeniu fazy konfiguracji następuje faza sterowania procesem. Faza sterowania procesem Aby móc sterować procesem wykonany projekt procesu musi zostać przesłany do urządzenia HMI. Warunkiem sterowania jest podłączenie urządzenia HMI do sterownika PLC sterującego procesem. Warunkiem sterowania procesem jest więc posiadanie skonfigurowanego systemu sterowania (PLC) oraz podłączonego do niego odpowiednio skonfigurowanego urządzenia HMI. Transfer projektu do urządzenia HMI Typy transferu projektu do urządzenia HMI: Transfer z PC konfiguracyjnego Odzyskanie z uŝyciem PC i ProSave W takim przypadku, zarchiwizowany projekt przesyłany jest z PC do HMI. Aby to wykonać PC musi mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie narzędziowe. WłoŜenie przygotowanej, systemowej karty pamięci z identycznego urządzenia HMI. Dodatkowe informacje nt są dostępne w rozdziale Aktywacja funkcji serwisowej (Strona 62)". Odzysk z zewnętrznego nośnika danych z identycznego urządzenia HMI (Odzysk) Uruchomienie Inicjalizacja wstępna i kolejna róŝnią się od siebie: Kiedy urządzenie HMI jest uruchamiane po raz pierwszy, nie ma w nim projektu. Urządzenie HMI jest teŝ w takim stanie po wgraniu nowej kopii systemu OS. Ponowne uruchomienie, gdy jakaś wersja projektu jest juŝ w urządzeniu HMI. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

140 Uruchomienie projektu 5.2 Tryby pracy 5.2 Tryby pracy Tryby operacji Urządzenie HMI moŝe znajdować się w następujących trybach pracy: Offline Online Transfer Zmiana trybu operacyjnego InŜynier konfigurujący urządzenie HMI musi w aplikacji przewidzieć mechanizm zmiany jego trybu pracy podczas normalnej pracy. Więcej informacji na ten temat moŝe być dostępne w dokumentacji zakładu. Tryb Offline" W tym stanie nie ma komunikacji pomiędzy urządzeniem HMI a PLC. Pomimo Ŝe urządzeniem HMI moŝna operować, nie wymienia ono danych z PLC sterującym procesem. Tryb Online" W tym stanie urządzenie HMI komunikuje się z PLC. Poprzez HMI moŝna sterować pracą procesu zgodnie z przygotowaną wcześniej konfiguracją.. Tryb "Transfer" W tym stanie moŝna przesyłać projekt z konfigurującego PC do urządzenia HMI, robić kopie bezpieczeństwa backup oraz odzyskiwać dane z urządzenia HMI lub zewnętrznych nośników danych. Dla trybu Transfer" dostępne SA w urządzeniu HMI opcje: Kiedy urządzenie HMI uruchamia się Uruchom tryb Transfer" ręcznie klikając na przycisk w programie Loader. Podczas pracy poprzez akcję np. skrypt Ręczne uruchomienie trybu Transfer" podczas pracy urządzenia HMI odbywa się z poziomu działającej aplikacji poprzez np. odpowiedni skrypt podłączony do elementu kontrolnego na ekranie HMI. Urządzenie HMI przechodzi do trybu Transfer jeśli jest załączony tryb automatyczny a następnie inicjuje transfer na konfiguracyjnym PC. 140 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

141 Uruchomienie projektu 5.3 UŜycie istniejących projektów 5.3 UŜycie istniejących projektów Aby uŝyć moŝna było wykorzystać projekt wykonany w starszej wersji WinCC naleŝy go migrować do wersji bieŝącej WinCC flexible. Więcej informacji moŝna znaleźć w pomocy online WinCC. 5.4 Wymiana danych Przegląd Tablica niŝej przedstawia moŝliwe opcje komunikacji pomiędzy urządzeniem HMI a PC konfigurującym. Typ Kanał danych Urządzenie HMI Kopia /Backup Odzysk /Restoring Wgranie systemu operacyjnego OS Transfer projektu Instalacja lub usunięcie dodatków Transfer kluczy licencyjnych do/z HMI MPI/PROFIBUS DP USB PROFINET 1) Ethernet MPI/PROFIBUS DP USB PROFINET 1) Ethernet MPI/PROFIBUS DP USB PROFINET 1) PROFINET, z powrotem do nastaw fabrycznych 1) Ethernet MPI/PROFIBUS DP USB PROFINET 1) Ethernet MPI/PROFIBUS DP USB PROFINET 1) Ethernet MPI/PROFIBUS DP USB PROFINET 1) Ethernet Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 1) Jako punkt dostępu wybierz PN/IE Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

142 Uruchomienie projektu 5.5 Transfer 5.5 Transfer Ustawienia trybu transferu Wstęp Tryb Transfer" w urządzeniu HMI moŝna uruchomić ręcznie lub automatycznie. W przypadku transferu automatycznego, urządzenie HMI automatycznie przełącza się do trybu "Transfer", kiedy wykryje, Ŝe konfiguracyjny PC rozpoczął transfer projektu do urządzenia HMI. UWAGA Urządzenie HMI przełącza się do trybu Transfer" tylko wtedy, jest na nim uruchomiony projekt. Transfer automatyczny jest szczególnie przydatny podczas fazy testowania nowego projektu o ile transfer moŝe być przeprowadzony bez zakłóceń. UWAGA Jeśli na urządzeniu HMI jest załączona opcja transferu automatycznego i jest uruchomiony projekt, jeśli PC konfiguracyjny rozpocznie transfer danych to aplikacja zostanie automatycznie zamknięta i HMI przechodzi automatycznie do trybu odbioru Transfer. Po fazie uruchomienia zaleca się wyłączenie opcji transferu automatycznego, aby nie było moŝliwości przypadkowego zamknięcia projektu przez np. zakłócenie. Nagłe przełączenie urządzenia HMI do trybu transferu moŝe być przyczyną zakłóceń w pracy zakładu. Nastawy transferu moŝna zabezpieczyć w panelu sterowania hasłem. Hasło zapobiegnie moŝliwości zmiany nastaw przez nieupowaŝnione osoby. Wymagania Otwarty panel sterowania. Aplikacja urządzenia HMI jest zamknięta. 142 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

143 Uruchomienie projektu 5.5 Transfer Procedura Postępuj jak niŝej: 1. Ikoną otwórz okno dialogowe Transfer Settings". 2. Otwórz zakładkę Channel". 3. Wybierz Enable Transfer". 4. Wybierz kanał danych i ustaw jego parametry w Properties...". Wyjątek: kanał danych USB device" nie ma parametrów. 5. Aby włączyć opcję transferu automatycznego: Wybierz Remote Control". Zamknij okno dialogowe przez OK". 6. Aby aktywować transfer ręczny: Wyłącz Remote Control". Zamknij okno dialogowe przez OK". Zamknij panel sterowania. Załącz tryb transferu przez kliknięcie w oknie Loader-a przycisku Transfer". Rezultat Procedura alternatywna Patrz takŝe Tryb Transfer" jest załączony. Projekt będzie przesyłany z konfiguracyjnego PC przez kanał danych aktywowany w urządzeniu HMI. Jeśli potrzeba, ustaw kompatybilny kanał przesyłu danych w konfiguracyjnym PC. Dane zostają przesłane bezpośrednio do pamięci wewnętrznej urządzenia HMI. Alternatywnie, moŝesz przełączyć urządzenie HMI do trybu Transfer poprzez elementy kontrolne w swojej aplikacji. Aby to zrobić, naleŝy np. w zdarzeniu przycisku wywołać skrypt z funkcją systemową SetDeviceMode". Więcej informacji na ten temat moŝna znaleźć w pomocy online WinCC. Konfiguracja kanałów danych (Strona 113) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

144 Uruchomienie projektu 5.5 Transfer Rozpoczęcie transferu Wstęp Po skonfigurowaniu projektu HMI na komputerze konfiguracyjnym naleŝy go przesłać do urządzenia HMI. Przed rozpoczęciem zostaniesz dodatkowo zapytany, czy nadpisać istniejący projekt lub dane User management" lub Recipe data". Wymagania Otwarty projekt w WinCC na konfigurującym PC. Wyświetlone drzewo projektu. Konfigurujący PC podłączony do urządzenia HMI. W urządzeniu HMI jest załączony tryb transferu. Procedura Postępuj jak niŝej: 1. W skróconym menu urządzenia wybierz komendę Download to device > Software". 2. Po otwarciu okna dialogowego Extended download to device" wybierz Transfer settings". Sprawdź czy ustawienia Transfer settings" są takie same jak w Transfer settings on the HMI device": Wybierz uŝywany protokół np. ethernet lub USB. Jeśli uŝywasz Ethernet lub PROFINET, moŝesz skonfigurować adresy poprzez edytor Devices & Networks". Więcej informacji moŝesz znaleźć w pomocy online w WinCC. Wpisz odpowiednie parametry interfejsu w konfiguracyjnym PC. Jeśli potrzeba, skoryguj ustawienia interfejsu lub protokołu w HMI. Kliknij Download". Okno Extended download to device" moŝna otworzyć poprzez komendę Online > Extended download to device ". Otworzy się okno Load preview". W tym samym czasie projekt jest automatycznie kompilowany. Wynik kompilacji jest pokazany w oknie Load preview". 3. Sprawdź wyświetlone, domyślne nastawy i ewentualnie skoryguj je. 4. Kliknij Download". Rezultat Projekt zostaje przesłany do wskazanego urządzenia HMI. Jeśli podczas transferu wystąpią ostrzeŝenia lub błędy, odpowiednie alarmy zostaną wyświetlone w oknie Inspektora lub w Info> Download". Jeśli transfer przebiegł poprawnie, projekt zostaje uruchomiony w urządzeniu HMI. 144 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

145 Uruchomienie projektu 5.5 Transfer Testowanie projektu Wstęp Są trzy sposoby testowania projektu: Test projektu na komputerze konfiguracyjnym PC MoŜesz testować projekt na PC uŝywając symulatora. Więcej informacji moŝesz znaleźć w pomocy online w WinCC. Test offline projektu na urządzeniu HMI Testowanie offline oznacza, Ŝe podczas testów urządzenie HMI nie jest podłączone do sterownika PLC. Test online na urządzeni uhmi Testowanie online oznacza, Ŝe podczas testów urządzenie HMI jest skomunikowane ze sterownikiem PLC. Wykonaj testy, zacznij od testu offline" następnie wykonaj test online". UWAGA Testy powinieneś zawsze wykonywać na urządzeniu HMI na którym będzie uŝywany projekt. Sprawdź: 1. Poprawność grafik na ekranach 2. Nawigację pomiędzy ekranami 3. Obiekty wejściowe 4. Wpisz wartości dla zmiennych Testy zwiększają pewność bezbłędnej pracy projektu na urządzeniu HMI. Wymagania dla testu offline Projekt jest przesłany do urządzenia HMI. Urządzenie HMI jest w trybie offline. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

146 Uruchomienie projektu 5.5 Transfer Procedura W trybie offline" moŝesz testować specyficzne dla projektu funkcje bez wpływania na pracę sterownika PLC, poniewaŝ zmienne HMI nie są przepisywane do PLC. Sprawdź działanie maksymalnej ilości elementów operacyjnych oraz wizualizacji przed podłączeniem urządzenia HMI do PLC. Wymagania dla testu online Projekt jest przesłany do urządzenia HMI. Urządzenie HMI jest w trybie online. Procedura W trybie online" moŝesz testować specyficzne dla projektu funkcje, ale musisz mieć na uwadze, Ŝe zmiany wprowadzone do HMI będą przepisane do sterownika PLC. W tym trybie moŝna przetestować wszystkie funkcje, które są związane z komunikacją, np. alarmy itp. Sprawdź działanie elementów operacyjnych oraz animacji grafik projektu. 146 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

147 Uruchomienie projektu 5.6 Kopia b. i odzysk danych 5.6 Kopia bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych Przegląd Kopia bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych W ramach kopii bezpieczeństwa (backup) kopiowana jest zawartość pamięci wewnętrznej. Alarmy oraz wartości procesowe zachowywane są zawsze na nośnikach zewnętrznych. Alarmy oraz zmienne procesowe nie są kopiowane w ramach bezpieczeństwa. Jeśli potrzeba, skopiuj ręcznie zawartość karty pamięci. Jeśli urządzenie HMI jest wpięte do sieci, moŝesz takŝe wykonać kopię danych na napędzie sieciowym. W ramach kopii bezpieczeństwa kopiowane są następujące dane: Projekt i obraz systemu HMI (OS) Zarządzanie uŝytkownikami Receptury Klucze licencyjne Do wykonania kopii bezpieczeństwa / odzysku danych uŝyj WinCC. Informacje ogólne UWAGA Awaria zasilania Jeśli operacja odzysku danych zostanie przerwana przez np. awarię zasilania, moŝe ulec skasowaniu system operacyjny HMI. W takim przypadku musisz przywrócić urządzeniu nastawy fabryczne. Urządzenie HMI automatycznie przełączy się wtedy do trybu ładowania. Konflikt kompatybilności Jeśli podczas operacji odzyskiwania danych urządzenia HMI wyświetli alarm wskazujący konflikt kompatybilności to naleŝy wgrać do HMI nowszą wersję systemu OS. Patrz takŝe Zapis do zewnętrznych nośników danych (backup) (Strona 133) Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

148 Uruchomienie projektu 5.6 Kopia b. i odzysk danych Kopia bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych na urządzeniu HMI UWAGA Do odzysku danych urządzenia HMI uŝywaj zawsze funkcji Restore pochodzącej z oprogramowania konfiguracyjnego, w którym został wykonany projekt. Wymagania Urządzenie HMI jest podłączone do konfigurującego PC. W drzewie projektu jest wybrane urządzenie HMI. Jeśli uŝywany jest serwer, konfigurujący PC musi mieć skonfigurowany dostęp do serwera. Wykonanie kopi bezpieczeństwa urządzenia HMI Aby wykonać kopię bezp. danych urządzenia HMI wykonaj następujące kroki: 1. Wybierz komendę Backup" w menu Online > HMI device maintenance". Otworzy się okno dialogowe SIMATIC ProSave". 2. W Data type", wskaŝ, które dane urządzenia HMI mają zostać zapisane. 3. W Save as" wpisz nazwę pliku kopii. 4. Kliknij Start Backup". W ten sposób uruchomiono procedurę wykonania kopii bezpieczeństwa. W zaleŝności od wielkości projektu, kopiowanie danych moŝe zająć jakiś czas. Odzysk danych urządzenia HMI Aby odzyskać dane urządzenia HMI postępuj jak niŝej: 1. W menu Online > HMI device maintenance" wybierz komendę Restore. 2. W Opening..." wpisz nazwę pliku z kopią danych. Informacja o wybranym pliku zostanie wyświetlona w polu Content". 3. Kliknij Start Restore". Operacja odzysku danych została uruchomiona. Proces odzysku, w zaleŝności od wielkości projektu moŝe zająć jakiś czas. Zapis / Odzysk poprzez okno dialogowe Backup/Restore" w panelu sterowania urządzenia HMI Funkcja Backup/Restore" jest dedykowana dla kart pamięci MMC i SD oraz pamięci masowych USB. Patrz takŝe Zapis do zewnętrznych nośników pamięci (Backup) (Strona 133) Odzysk z zewnętrznych nośników pamięci (Restore) (Strona 135) 148 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

149 Uruchomienie projektu 5.7 Aktualizacja systemu OS 5.7 Aktualizacja systemu operacyjnego Aktualizacja systemu operacyjnego (OS) Wstęp Jeśli wersja systemu operacyjnego (OS) urządzenia HMI nie jest kompatybilna z oprogramowaniem konfigurującym, naleŝy wykonać jego aktualizację. ZaleŜnie od uŝywanego protokołu komunikacyjnego, system operacyjny urządzenia HMI jest aktualizowany automatycznie po akceptacji zapytania przed transferem projektu uŝytkownika. W przypadku braku akceptacji transfer projektu zostanie anulowany. Aktualizację systemu operacyjnego moŝna uruchomić ręcznie. Aktualizacja systemu operacyjnego Aby wykonać aktualizację systemu operacyjnego urządzenia HMI naleŝy je najpierw podpiąć kablem do komputera konfigurującego. Jeśli to moŝliwe, uŝyj interfejsu o największej przepustowości danych np. ethernet. Powrót do nastaw fabrycznych / Reset to factory settings" Jeśli system operacyjny urządzenia HMI nie funkcjonuje poprawnie, zaktualizuj OS a następnie przywróć jego fabryczne nastawy. Jeśli HMI wykryje błąd wewnętrzny, automatycznie wykona restart i przełączy się do trybu ładowania systemu OS (bootstrapping) wyświetlając odpowiedni komunikat. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

150 Uruchomienie projektu 5.7 Aktualizacja systemu OS Aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia HMI Do aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia HMI uŝyj interfejsu o największej przepustowości danych np. ethernetu UWAGA Aktualizacja systemu OS kasuje wszystkie dane urządzenia HMI Jeśli aktualizujesz system operacyjny, wszystkie dane nadpisywanego OS zostaną utracone. Dlatego przed aktualizacją wykonaj kopie następujących danych: Zarządzanie uŝytkownikami Receptury Przywrócenie nastaw fabrycznych kasuje klucze licencyjne. Przed operacją wykonaj kopię kluczy licencyjnych! UWAGA Kalibracja ekranu dotykowego Po aktualizacji moŝe zajść potrzeba kalibracji ekranu dotykowego. Wymagania Urządzenie HMI jest podłączone do konfigurującego PC. Interfejs PG/PC jest skonfigurowany. W drzewie projektu jest wybrane urządzenie HMI. Urządzenie HMI ma załączone zasilanie. Aktualizacja systemu OS Do nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniem HMI a konfigurującym PC naleŝy uŝyć edytora Devices & Networks" w drzewie projektu. Aby aktualizować OS HMI postępuj jak niŝej: 1. W menu Online > HMI device maintenance" wybierz komendę Update operating system". Otworzy się okno dialogowe SIMATIC ProSave [OS-Update]". W oknie wskazana jest domyślna ścieŝka do pliku OS danego urządzenia HMI. 2. Jeśli potrzeba, wybierz inną lokalizację tj. Inny plik OS, który chcesz przesłać do HMI. 3. Kliknij Update OS". Operacja aktualizacji rozpoczęła się. ZaleŜnie od typu HMI i uŝytego interfejsu transfer moŝe potrwać jakiś czas. 150 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

151 Uruchomienie projektu 5.7 Aktualizacja systemu OS Przywrócenie nastaw fabrycznych urządzeniu HMI. Aby przywrócić nastawy fabryczne urządzeniu HMI wykonaj następujące kroki: 1. Przełącz urządzenie HMI trybu ładowania (bootstrapping). W panelu sterowania urządzenia HMI otwórz okno OP Properties". Przejdź do zakładki Device" i wybierz Reboot". Otworzy się okno dialogowe Attention". Wybierz Prepare for Reset". Urządzenia HMI wykonuje restart i przechodzi do trybu ładowania (bootstrapping). Jeśli nie aktywujesz resetu.. do nastaw fabrycznych, po 10 min HMI wykona restart. 2. W WinCC, w menu Online > HMI device maintenance" wybierz komendę Update operating system". Otworzy się okno dialogowe SIMATIC ProSave [OS-Update]". ŚcieŜka do obrazu systemu operacyjnego jest ustawiona domyślnie. 3. Jeśli potrzeba, wskaŝ inny plik z systemem operacyjnym ten który chcesz wgrać do urządzenia HMI. 4. Wybierz Reset to factory settings". 5. Wpisz adres MAC urządzenia HMI. 6. Kliknij Update OS". Operacja moŝe zająć jakiś czas. Rezultat System operacyjny urządzenia HMI został zaktualizowany do najnowszej wersji. Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

152 Uruchomienie projektu 5.8 Zarządzanie kluczami licencyjnymi i dodatkami 5.8 Zarządzanie dodatkami i kluczami licencyjnymi Zarządzanie dodatkami (add-ons) Wstęp Na urządzeniu HMI moŝna zainstalować oprogramowanie dodatkowe: Dodatki dostarczone z WinCC Dodatki zakupione oddzielnie, poza WinCC Urządzenie HMI determinuje, które dodatkowe oprogramowanie moŝna na nim zainstalować. Lista dostępnego, dodatkowego oprogramowania znajduje się w dokumentacji WinCC. Wymagania Urządzenie HMI jest podłączone do konfigurującego PC. Interfejs PG/PC jest skonfigurowany. W drzewie projektu jest wybrane urządzenie HMI. Urządzenie HMI ma załączone zasilanie. Procedura Aby zainstalować dodatkowe oprogramowanie na urządzeniu HMI postępuj jak niŝej: 1. W menu Online > HMI device maintenance" wybierz komendę Options". Zostanie pokazana lista zainstalowanych dodatków. 2. Listę dodatków zainstalowanych na urządzeniu HMI moŝna wyświetlić klikając na Device status". 3. Aby zainstalować dodatek, wybierz odpowiedni przesuwając go >>" do listy zainstalowanych. 4. UŜyj <<" aby usunąć dodatek z urządzenia HMI. 5. Aby zainstalować / usunąć kliknij OK". Rezultat Wybrany dodatek został zainstalowany w urządzeniu HMI lub został z niego usunięty. Patrz takŝe Transfer kluczy licencyjnych (Strona 153) 152 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

153 Uruchomienie projektu 5.8 Zarządzanie kluczami licencyjnymi i dodatkami Transfer kluczy licencyjnych Wstęp Aby uŝywać opcjonalnego oprogramowania (add-ons) WinCC Runtime, musisz do urządzenia HMI wgrać odpowiednie klucze licencyjne. Klucze licencyjne są zwykle dostarczane na nośnikach danych np. pamięci USB. Klucze licencyjne moŝna takŝe pobierać np. z serwera licencji. Do transferu licencji do/z urządzenia HMI uŝyj Automation License Manager". MenadŜer licencji jest instalowany razem z WinCC na konfigurującym PC. UWAGA Kopie bezpieczeństwa kluczy licencyjnych Aby zapobiec utracie kluczy licencyjnych, musisz wykonać ich kopię: Przed odzyskiem danych z pliku kopi bezpieczeństwa HMI (backup). See also Zarządzanie dodatkami (add-ons) (Strona 152) Zarządzenie kluczami licencyjnymi Wymagania Urządzenie HMI jest podłączone do konfigurującego PC lub do PC z Automation License Manager". Jeśli uŝywasz PC konfigurującego: Urządzenie HMI jest wybrane w drzewie projektu. Procedura Aby przesłać licencję postępuj jak niŝej: 1. Uruchom menadŝera Automation License Manager". Jeśli uŝywasz PC na którym nie ma zainstalowanego WinCC, uruchom Automation License Manager" z poziomu Windows Start menu. MenadŜer licencji uruchomił się. 2. W menu Edit > Connect Target System" wybierz komendę Connect HMI device" Otworzy się okno dialogowe Connect target system". 3. Wybierz device type" twojego urządzenia HMI. 4. Wybierz connection". Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

154 Uruchomienie projektu 5.8 Zarządzanie kluczami licencyjnymi i dodatkami 5. W zaleŝności od typu wybranego połączenia z HMI, ustaw odpowiednie parametry connection parameters": 6. Kliknij OK". Połączenie z urządzeniem HMI jest skonfigurowane. Podłączone urządzenie HMI jest widoczne w drzewie napędów i urządzeń w Automation License Manager" (po lewej). 7. Przesuń wymagany klucz licencyjny do urządzenia HMI: W polu po lewej stronie wybierz napęd na którym jest zlokalizowana licencja. Klucze licencyjne są widoczne w prawym polu menadŝera. Wybierz odpowiedni klucz. Metodą złap-i-przeciąg (drag-and-drop) przeciąg licencję do urządzenia HMI. Tą samą metodą moŝesz usunąć klucz licencyjny z urządzenia HMI. Procedura alternatywna Na PC z WinCC moŝesz uruchomić Automation License Manager" z poziomu WinCC: w menu Online > HMI device maintenance" wybierz komendę Authorize/License".. Wynik Klucz licencyjny został przesłany do urządzenia HMI. Aby zachować licencje, metodą złap-i-przeciąg moŝesz skopiować je z urządzenia HMI do podłączonego, zewnętrznego napędu. 154 Instrukcja obsługi, 01/2011, A5E

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi G-570U Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11a/b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Informacje ogólne Instrukcja Szybki start pokazuje, jak podłączyć G-570U do routera szerokopasmowego, aby

Bardziej szczegółowo

ZyWALL USG 1000 Skrócona instrukcja obsługi

ZyWALL USG 1000 Skrócona instrukcja obsługi ZyWALL USG 1000 Skrócona instrukcja obsługi ZLD 2.20 19.7.2010-1 - 1 Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać jedną sztukę kaŝdego z wymienionych elementów: ZyWALL USG 1000 Przewód

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza

KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza OXCA KLA-101 KLB-101 KLC-101 #06296 #06299 #06302 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 2 Spis treści Wstęp...4 Właściwości...4 Bezpieczeństwo uŝytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0 KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Właściwości... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6070 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada trzy porty szeregowe typu COM z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP CSH-1600 #06006 wersja 1.0 Wstęp Przełącznik niezarzadzalny CSH-1600 to prosty i tani sposób na budowę infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster *

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster * W zaleŝności od portów dostępnych w danym panelu operatorskim (RS232, RS422 lub USB), program moŝna wgrać za pomocą czterech rodzajów kabla: Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel)

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7

www.viaken.pl INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7 INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SPLITTER POE TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE10R # wersja 1.0

SPLITTER POE TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE10R # wersja 1.0 SPLITTER POE TP-LINK TL-POE10R #06860 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi USG-300. ZyWALL USG 300. Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi USG-300. ZyWALL USG 300. Skrócona instrukcja obsługi ZyWALL USG 300 Skrócona instrukcja obsługi ZLD 2.20 19.7.2010 1 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montaŝu

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio 2 POLSKI EM1037 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacji sprzętu...

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia

Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia AC Smart Premium to centralny kontroler systemów klimatyzacji i wentylacji, który instalowany jest w miejscu zarządzania obiektem.

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo