KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t"

Transkrypt

1 Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen 4 Synonimy Aspen 4t 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Funkcja środki napędowe Zastosowanie substancji/preparatu Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania Substancja chemiczna może być używana przez ogół społeczeństwa 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Paliwa do małych silników czterosuwowych. SU1 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo PC13 Paliwa PROC16 Stosowanie materiału jako paliwa, spodziewana ograniczona ekspozycja na niespalony produkt w warunkach przemysłowych oraz nieprzemysłowych; Tak Producent Nazwa firmy Lantmännen Aspen AB Adres pocztowy Iberovägen 2 Kod pocztowy SE Nazwa miejscowości Hindås Kraj Szwecja Telefon +46 (0) Strona www Osoba kontaktowa Pontus Kristensson +46 (0) Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy SOS:112 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja wg 67/548 EWG lub 1999/45/WE 2.2. Elementy oznakowania Symbol ryzyka Xn,F; R11,R38,R53,R65,R67 Zwroty R R11 Produkt wysoce łatwopalny. R38 Działa drażniąco na skórę. R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

2 Aspen 4 Strona 2 z 9 Zwroty S 2.3. Inne zagrożenia Skutek dla zdrowia R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy S2 Chronić przed dziećmi S23 Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent) S24 Unikać zanieczyszczenia skóry S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu Pary i aerozole w wysokich stężeniach mogą działać odurzająco oraz spowodować bóle i zawroty głowy, zmęczenie i mdłości. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat o dużej zawartości butanu Nr CAS: Nr EC: Numer rejestracyjny: XXXX Xn,F,N; R11,R38,R51/53, R65,R67 Flam. Liq. 1; H224; Asp. tox 1; H304; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE3; H336; Aquatic Chronic 2; H411; % Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa) Nr CAS: Nr EC: Nr indeksu: Numer rejestracyjny: XXXX Xn,F+,N; R12,R38, R51/53,R65,R67 Flam. Liq. 1; H224; Asp. tox 1; H304; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE3; H336; Repr. 2; H361fd; Aquatic Chronic 2; H411; 5-15 % Nagłówki kolumn Nr CAS = nr przypisany przez Chemical Abstracts Service; UE (numer Einecs lub Elincs) = Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Komercyjnym; Nazwa składnika = Nazwa określona na liście substancji (nazwy substancji nieobjęte listą muszą być przetłumaczone, jeśli jest to możliwe). Zawartość podana w: procentach, procentach wagowych, procentach objętościowo-wagowych, procentach objętościowych, mg/m3, ppb, ppm, % wagi, % objętości. HH/HF/HE T+ = Bardzo toksyczne, T = Toksyczne, C = Żrące, Xn = Szkodliwe, Xi = Drażniące, E = Wybuchowe, O = Utleniające, F+ = Skrajnie łatwopalne, F = Wysoce łatwopalne, N = Niebezpieczne dla środowiska Uwaga, składnik Zawartość benzenu niższa niż 0,1%. Klasyfikacja środowiskowa dla wchodzących w skład komponentów nie jest obsługiwana przez testy na mieszaniny. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Ogólne Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami W przypadku pożaru bądź wybuchu: Natychmiast opuścić strefę niebezpieczeństwa i ewakuować wszystkie zbędne osoby. Poszkodowanych natychmiast ewakuować ze strefy zagrożenia. Pamiętać o możliwości wystąpienia szoku u osób, u których nie stwierdzono bezpośrednich obrażeń. Świeże powietrze i odpoczynek Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę wodą z mydłem. Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. Przed płukaniem upewnić

3 Aspen 4 Strona 3 z 9 Połykanie się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu. NIE wywoływać wymiotów, jeśli połknięty środek chemiczny został rozpuszczony za pomocą materiału na bazie nafty. Niebezpieczeństwo wdychania i wywołania zapalenia płuc na tle chemicznym. Zapewnić opiekę lekarską Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Informacje dla pracowników służby zdrowia Leczyć objawowo Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Obserwacja medyczna pod kątem opóźnionych skutków Specyficzne szczegóły dotyczące antidotum Nie ma zaleceń. Nie dotyczy. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Właściwe środki gaśnicze Gasić pożar gaśnicą pianową, śniegową CO2 albo proszkową. Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Ryzyko pożaru i wybuchu Wysoce łatwopalna ciecz i pary Informacje dla straży pożarnej Procedury przeciwpożarowe Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać niezwłocznie przeniesione albo ochłodzone wodą. Unikać polewania stałym strumieniem wody z węża, ponieważ rozproszy to i rozprzestrzeni płomienie. Pamiętać o ryzyku ponownego pożaru i ryzyku wybuchu. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Środki ochrony osobistej Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu. Dobrze wietrzyć. Przy niedostatecznej wentylacji: używać sprzętu oddechowego. Zastosować środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Środki bezpieczeństwa dotyczące środowiska Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych. Ograniczyć wyciek piaskiem, ziemią albo innym materiałem chłonnym. Skontaktować się z odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo środowiska wodnego Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Metody czyszczenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Usunąć wszelkie źródła zapłonu zachowując ostrożność ze względu na możliwość wybuchu. Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do pojemników. Większe zanieczyszczenia pokryć pianą. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

4 Aspen 4 Strona 4 z 9 Przemieszczanie Substancja łatwo palna / zapalna Przechowywać z dala od utleniaczy, źródeł wysokiej temperatury i płomieni. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Magazynowanie Ryzyko i właściwości specjalne Inne informacje Warunki, których należy unikać Warunki bezpiecznego przechowywania Wskazówki dotyczące zestawu do przechowywania Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w miejscu z dobrą wentylacją. Przechowywać w temperaturze poniżej 50 C. Magazyn substancji ciekłych łatwo palnych. W przypadku ryzyka wybuchu stosować wyposażenie elektryczne zabezpieczone od iskrzenia. Duże ilości i zapasy w magazynie należy przechowywać zgodnie z przepisami o składowaniu cieczy łatwopalnych. Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Przechowywać łatwopalne płyny z dala od łatwopalnych gazów i wysoce łatwopalnych materiałów. Klasa zapalności: Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Zastosowania specjalne Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Inne informacje dotyczące wartości progowych DNEL / PNEC Metoda testowania DNEL DNEL Wytyczne dotyczące narażenia 8.2. Kontrola narażenia Zalecane procedury monitorowania Znaki związane z bezpieczeństwem OEL Szwecja. Benzyna alkilowana. Zawartość Grupa: Pracownik Droga narażenia: Wdychanie Częstotliwość narażenia: Długoterminowe (powtarzające się) Składnik krytyczny: Typ skutku: Skutek lokalny Wartość: 840 mg/m3/8h Grupa: Pracownik Droga narażenia: Wdychanie Częstotliwość narażenia: Krótkoterminowe (ostre) Składnik krytyczny: Typ skutku: Oddziaływanie ogólnoustrojowe Wartość: 1300 mg/m3/15 min Kraj pochodzenia: Szwecja Typ wartości granicznej: OEL, 8h, 900 mg/m3 Źródło: AFS 2011:18 Środki kontroli narażenia środowiska (EEC) VOC. Środki ostrożności, aby zapobiegać narażeniu Techniczne środki do zapobiegania narażeniu Ochronę dróg oddechowych Zapewnić wystarczającą przeciwwybuchową wentylację wywiewną ogólną i lokalną.

5 Aspen 4 Strona 5 z 9 Ochronę dróg oddechowych Zalecany typ sprzętu Odniesienie do odpowiedniego standardu Dodatkowe środki ochrony dróg oddechowych Ochronę rąk Ochronę rąk Odpowiedni typ rękawiczek Ochronę oczu lub twarzy Ochrona oczu Higiena / środowiskowy Specjalne środki higieniczne Nie ma szczególnych zaleceń, ale może być konieczny sprzęt ochrony dróg oddechowych w wyjątkowych przypadkach, kiedy występuje szczególne zanieczyszczenie powietrza. Respirator chemiczny z wkładem chroniącym od par organicznych. A. Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie. W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą stosować odpowiednie rękawice ochronne. Neopren, nitryl, polietylen albo pcv. W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych. Niezwłocznie zdjąć zamoczoną odzież, która nie jest nieprzepuszczalna. NIE PALIĆ NA TERENIE PRACY! SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Przejrzysty płyn Kolor Bezbarwny Zapach Kerozyna. Komentarze, ph (jak podano) Nie dotyczy. Komentarze, ph (roztwór wodny) Nie dotyczy. Komentarze, Punkt topnienia / Nie dotyczy. zakres topnienia Punkt wrzenia Wartość: C Metoda testowania: EN ISO 3405 Punkt zapłonu Wartość: < 0 C Tempo parowania Wartość: > 1000 Metoda testowania: BuAc=100 Dolna granica wybuchowości z 1 vol-% jednostką miary Górna granica wybuchowowści z 8 vol-% jednostką miary Prężność par Wartość: kpa Metoda testowania: EN Temperatura badania: = 38 C Gęstość par Wartość: > 1 Gaz referencyjny: Powietrze Ciężar właściwy Wartość: kg/m3 Metoda testowania: EN ISO Opis rozpuszczalności Nie rozpuszcza się w wodzie. Wysoce rozpuszczalny w: Kolväten. Rozpuszczalność w wodzie < 100 ppm Współczynnik podziału: n- Wartość: 4,3-4,8 oktanol/woda Zapalność spontaniczna Wartość: > 300 C Lepkość Wartość: < 1 mm2/s Temperatura badania: = 40 C 9.2. Inne informacje Zagrożenia fizyczne

6 Aspen 4 Strona 6 z 9 Ciecze palne Przewodnictwo Grupa gazowa Tak. Wartość: = 400 ps/m Metoda testowania: SS-ISO Temperatura badania: = 20 C IIA. SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Reaktywność Z tym produktem nie wiążą się żadne znane zagrożenia dotyczące reaktywności Stabilność chemiczna Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu Materiały niezgodne Czynniki, których należy unikać Środki silnie utleniające Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozpadu Wskutek rozkładu termicznego lub spalania mogą uwalniać się tlenki węgla i inne toksyczne gazy oraz pary. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Informacje toksykologiczne: LD50 doustnie LD50 naskórnie LD50 naskórnie Wartość: > 5000 mg/kg bw Testuj gatunki zwierząt: Szczur Odniesienie dla testu: OECD TG 401 Wartość: > 2000 mg/kg bw Testuj gatunki zwierząt: Królik Odniesienie dla testu: OECD TG 402 Wartość: > 5610 mg/m3 air Testuj gatunki zwierząt: Szczur Odniesienie dla testu: OECD 403 Dane toksykologiczne komponentów Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia Ogólne Potencjalne skutki ostre Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Połykanie Podrażnienie Ryzyko zapalenia płuc na tle chemicznym wskutek wdychania. Długotrwały albo powtarzający się kontakt prowadzi do wysychania skóry. Pary rozpuszczalników są szkodliwe i mogą wywołać nudności i bóle głowy. Pary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Preparat działa odtłuszczająco na skórę. Nie działa drażniąco. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na skórę. Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się Uwrażliwienie Żadnych. Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość Działanie rakotwórcze Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane. Mutagenność Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane.

7 Aspen 4 Strona 7 z 9 Właściwości teratogeniczne Toksyczność reprodukcyjna Objawy narażenia Objawy zbytniego naświetlenia SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Ostra toksyczność wodna, ryby Ostra toksyczność wodna, algi Ostra toksyczność wodna, skorupiaki Trwałość i zdolność do rozkładu Komentarze COD Nieznane. Komentarze, biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD) Trwałość i rozpadanie Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane. Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane. Objawy lekkiego zatrucia (łącznie ze zmęczeniem, nadwrażliwością, bólem głowy, nudnościami). Wartość: > 100 mg/l Metoda testowania: OECD TG no. 203 (2004) Ryby, gatunki: Danio rerio Okres trwania: 96h Odniesienie dla testu: Test report 046/13. Wartość: > 100 mg/l Metoda testowania: OECD TG no. 202 Algi, gatunki: Raphidoceles subcapitata Okres trwania: 72h Odniesienie dla testu: Test report 182/06. Wartość: > 1000 mg/l Metoda testowania: OECD Tg no. 201 Skorupiaki, gatunki: Daphnia Magna Okres trwania: 48h Odniesienie dla testu: Test report 31/04. Nieznane Zdolność do bioakumulacji Substancje lotne ulegają degradacji w atmosferze w przeciągu kilku dni. Preparat podlega całkowitemu rozkładowi drogą utleniania fotochemicznego. Preparat nie posiada udokumentowanej zdolności degradacji w warunkach beztlenowych (anerobowych). Potencjał bioakumulacyjny Nie uważa się, ażeby mogła nastąpić biokumulacja preparatu na większą skalę z uwagi na niską rozpuszczalność preparatu w wodzie. Czynnik Biokoncentracji (BCF) Wartość: 4,3-4,8 Metoda testowania: Log Pow Mobilność w glebie Mobilność Rozpuszczalność w wodzie Preparat zawiera lotne związki organiczne (LZO), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Preparat nie rozpuszcza się w wodzie, będzie rozprzestrzeniać się po powierzchni wody. Wartość: < 100 ppm Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Wynik oceny właściwości PBT Nieklasyfikowany jako PBT / vpvb na podstawie obecnych kryteriów UE Inne szkodliwe skutki działania Inne niesprzyjające skutki/uwagi KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA WODNEGO : 2 (WGK). SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Określ właściwy sposób usunięcia Upewnić się, że pojemniki do wyrzucenia są puste (ryzyko wybuchu). Uwolnić do atmosfery. Istotne rozporządzenia dot. odpadów SFS 2011:927 Produkt sklasyfikowany jako odpad Tak niebezpieczny

8 Aspen 4 Strona 8 z 9 Opakowanie sklasyfikowane jako odpad niebezpieczny Kod odpadów wg EWC SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Numer UN (numer ONZ) ADR 1203 RID 1203 IMDG 1203 ICAO/IATA Prawidłowa nazwa przewozowa UN ADR PALIWO SILNIKOWE RID PALIWO SILNIKOWE IMDG PETROL ICAO/IATA PETROL Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADR 3 Nr rozpoznawczy zagrożenia 33 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Grupa pakowania ADR II RID IMDG ICAO/IATA Nie Europejski Katalog Odpadów: benzyna Europejski Katalog Odpadów: opakowania z tworzyw sztucznych Europejski Katalog Odpadów: opakowania z metali II II II Zagrożenia dla środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników ADR Inne stosowne informacje (D/E) RID Inne stosowne informacje (D/E) IMDG Other relevant information -18 C, c.c. EmS F-E, S-E Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Referencje (przepisy prawa/regulacje) Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami. Dyrektywa Rady o niebezpiecznych preparatach chemicznych 1999/45/EG.

9 Aspen 4 Strona 9 z 9 Uwagi dostawcy Lista stosownych wyrażeń R (pod nagłówkami 2 i 3) Lista odpowiednich zwrotów H (Sekcje 2 i 3). Źródła danych kluczowych wykorzystane w celu utworzenia karty charakterystyki Adres URL dla danych technicznych Odpowiedzialny za kartę Lantmännen Aspen AB charakterystyki Przygotowane przez Lantmännen Aspen AB Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na dostępnej wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R11 Produkt wysoce łatwopalny. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy R38 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. Test report 31/04. Aspen 4T, Daphnia magna immobilisation test. Toxicon AB (2004). Test report 182/06. Toxicity testing of Aspen 4T, Algae growth inhibition test. Toxicon AB (2007). Test report Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds 182/06 (Aspen 4T). AnoxKaldnes AB (2007). Examination essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment. Gunilla Henriksson, Annalena Tåmt (2004). Test report 046/13. Aspen 4. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB (2013). Kemiska Ämnen. Prevent AB (2013).

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA

KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA Aktualizacja 23/05/2012 Weryfikacja 2 Data zastępuje 23/05/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI BÅTFERNISSA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol Aktualizacja 03/08/2012 Weryfikacja 8 Data zastępuje 03/08/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac Gaziki

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac Gaziki Antibac Gaziki Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac Gaziki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 13.07.2009 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FUNABEN PLUS 03 PA 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 Aktualizacja 25/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 23/01/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES

KARTA CHARAKTERYSTYKI OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES Aktualizacja 09-2011 Weryfikacja 7 Data zastępuje 11-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzenie (WE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Data opracowania 25.01.2014 Wydanie : 1 Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : ODŚWIEAŻACZ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Nr karty charakterystyki

Nr karty charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Powietrze sprężone, Powietrze syntetyczne, ALPHAGAZ 1 AIR, ALPHAGAZ 2 AIR

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601 Aktualizacja 23/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 21/11/2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLUX F300 W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLUX F300 W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa KENOLUX F 300 Identyfikacja produktu CIECZ Typ produktu produkt do mycia Kod produktu

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Craft Oil Pure

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Craft Oil Pure Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Olej do impregnacji i długotrwałego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Swarfega Heavy

KARTA CHARAKTERYSTYKI Swarfega Heavy Aktualizacja 20/12/2012 Data zastępuje 03/10/2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Numer preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. STARTA Smar stały Super / Smörjfett Super

KARTA CHARAKTERYSTYKI. STARTA Smar stały Super / Smörjfett Super STARTA Smar stały Super / Smörjfett Super Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI STARTA Smar stały Super / Smörjfett Super SDS zgodne z ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENODERM W yd a n i e : 7. 0 2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENODERM W yd a n i e : 7. 0 2 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu ciecz Kod produktu 274 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 08.06.2015r SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU 1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu cytrynka / jabłuszko 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260 Karta charakterystyki strona: 1/5 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator 42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112 tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24 biuro@ferrokolor.pl http://www.ferrokolor.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420

MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420 Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 12128/4 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Identyfikacja produktu Nazwa handlowa Rodzaj produktu Format : Ciecz oleista. : Olej PAO

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1/7 Zastosowanie: Smar Pojemność opakowania: 100 ml (*) Dystrybutor: Struers A/S Pederstrupvej 84

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL)

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL) Aktualizacja 07-2011 Data zastępuje 11-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzenie (WE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HANDSAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI HANDSAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A051 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty: 04.03.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu CORMAY HDL DIRECT (Nr kat. 2-179) CORMAY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do odkamieniania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk Antibac płyn do dezynfekcji rąk Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 11.05.2009

Bardziej szczegółowo

Kotwa chemiczna, bez styrenu CAS: - WE (EINECS/ELINCS): - zastosowania profesjonalne 1.2 Zidentyfikowane zastosowanie:

Kotwa chemiczna, bez styrenu CAS: - WE (EINECS/ELINCS): - zastosowania profesjonalne 1.2 Zidentyfikowane zastosowanie: Karta charakterystyki substancji (Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji WE nr 453/2010 Data opracowania: 23.01.2014 Strona: 1 z 5 Nazwa handlowa: MAX Kotwa chemiczna, bez styrenu / 07.52 /

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BISTITE Ⅱ Primer 1B

KARTA CHARAKTERYSTYKI BISTITE Ⅱ Primer 1B Aktualizacja 17122014 1 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJIMIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk z chlorheksydyną 80%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk z chlorheksydyną 80% Antibac płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk z chlorheksydyną 80% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk z chlorheksydyną 80% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 GSB ekologiczny konserwant w proszku KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 dnia 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu CHUSTECZKI DO RĄK Nr katalogowy 79/2007 Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on nr CAS: 55965-84-9 2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Data sporządzenia: 2011-04-21 Numer wersji: 2 Aktualizacja: 2011-05-1 Strona: 1 z 8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Wymienny pochłaniacz

Bardziej szczegółowo

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza Data wydania: Data aktualizacji: Strona 1 z 8 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikator produktu: w aerozolu Zielona herbata i orchidea 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 12132/1 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Turtle Wax OLEJ DO ZAMKÓW z PTFE SPRAY (304)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Turtle Wax OLEJ DO ZAMKÓW z PTFE SPRAY (304) Turtle Wax OLEJ DO ZAMKÓW z PTFE SPRAY (304) Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Turtle Wax OLEJ DO ZAMKÓW z PTFE SPRAY (304) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS Strona 1 / 6 Data sporządzenia: 03.10.2011 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo