KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t"

Transkrypt

1 Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen 4 Synonimy Aspen 4t 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Funkcja środki napędowe Zastosowanie substancji/preparatu Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania Substancja chemiczna może być używana przez ogół społeczeństwa 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Paliwa do małych silników czterosuwowych. SU1 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo PC13 Paliwa PROC16 Stosowanie materiału jako paliwa, spodziewana ograniczona ekspozycja na niespalony produkt w warunkach przemysłowych oraz nieprzemysłowych; Tak Producent Nazwa firmy Lantmännen Aspen AB Adres pocztowy Iberovägen 2 Kod pocztowy SE Nazwa miejscowości Hindås Kraj Szwecja Telefon +46 (0) Strona www Osoba kontaktowa Pontus Kristensson +46 (0) Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy SOS:112 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja wg 67/548 EWG lub 1999/45/WE 2.2. Elementy oznakowania Symbol ryzyka Xn,F; R11,R38,R53,R65,R67 Zwroty R R11 Produkt wysoce łatwopalny. R38 Działa drażniąco na skórę. R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

2 Aspen 4 Strona 2 z 9 Zwroty S 2.3. Inne zagrożenia Skutek dla zdrowia R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy S2 Chronić przed dziećmi S23 Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent) S24 Unikać zanieczyszczenia skóry S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu Pary i aerozole w wysokich stężeniach mogą działać odurzająco oraz spowodować bóle i zawroty głowy, zmęczenie i mdłości. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat o dużej zawartości butanu Nr CAS: Nr EC: Numer rejestracyjny: XXXX Xn,F,N; R11,R38,R51/53, R65,R67 Flam. Liq. 1; H224; Asp. tox 1; H304; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE3; H336; Aquatic Chronic 2; H411; % Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa) Nr CAS: Nr EC: Nr indeksu: Numer rejestracyjny: XXXX Xn,F+,N; R12,R38, R51/53,R65,R67 Flam. Liq. 1; H224; Asp. tox 1; H304; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE3; H336; Repr. 2; H361fd; Aquatic Chronic 2; H411; 5-15 % Nagłówki kolumn Nr CAS = nr przypisany przez Chemical Abstracts Service; UE (numer Einecs lub Elincs) = Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Komercyjnym; Nazwa składnika = Nazwa określona na liście substancji (nazwy substancji nieobjęte listą muszą być przetłumaczone, jeśli jest to możliwe). Zawartość podana w: procentach, procentach wagowych, procentach objętościowo-wagowych, procentach objętościowych, mg/m3, ppb, ppm, % wagi, % objętości. HH/HF/HE T+ = Bardzo toksyczne, T = Toksyczne, C = Żrące, Xn = Szkodliwe, Xi = Drażniące, E = Wybuchowe, O = Utleniające, F+ = Skrajnie łatwopalne, F = Wysoce łatwopalne, N = Niebezpieczne dla środowiska Uwaga, składnik Zawartość benzenu niższa niż 0,1%. Klasyfikacja środowiskowa dla wchodzących w skład komponentów nie jest obsługiwana przez testy na mieszaniny. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Ogólne Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami W przypadku pożaru bądź wybuchu: Natychmiast opuścić strefę niebezpieczeństwa i ewakuować wszystkie zbędne osoby. Poszkodowanych natychmiast ewakuować ze strefy zagrożenia. Pamiętać o możliwości wystąpienia szoku u osób, u których nie stwierdzono bezpośrednich obrażeń. Świeże powietrze i odpoczynek Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę wodą z mydłem. Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. Przed płukaniem upewnić

3 Aspen 4 Strona 3 z 9 Połykanie się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu. NIE wywoływać wymiotów, jeśli połknięty środek chemiczny został rozpuszczony za pomocą materiału na bazie nafty. Niebezpieczeństwo wdychania i wywołania zapalenia płuc na tle chemicznym. Zapewnić opiekę lekarską Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Informacje dla pracowników służby zdrowia Leczyć objawowo Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Obserwacja medyczna pod kątem opóźnionych skutków Specyficzne szczegóły dotyczące antidotum Nie ma zaleceń. Nie dotyczy. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Właściwe środki gaśnicze Gasić pożar gaśnicą pianową, śniegową CO2 albo proszkową. Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Ryzyko pożaru i wybuchu Wysoce łatwopalna ciecz i pary Informacje dla straży pożarnej Procedury przeciwpożarowe Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać niezwłocznie przeniesione albo ochłodzone wodą. Unikać polewania stałym strumieniem wody z węża, ponieważ rozproszy to i rozprzestrzeni płomienie. Pamiętać o ryzyku ponownego pożaru i ryzyku wybuchu. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Środki ochrony osobistej Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu. Dobrze wietrzyć. Przy niedostatecznej wentylacji: używać sprzętu oddechowego. Zastosować środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Środki bezpieczeństwa dotyczące środowiska Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych. Ograniczyć wyciek piaskiem, ziemią albo innym materiałem chłonnym. Skontaktować się z odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo środowiska wodnego Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Metody czyszczenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Usunąć wszelkie źródła zapłonu zachowując ostrożność ze względu na możliwość wybuchu. Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do pojemników. Większe zanieczyszczenia pokryć pianą. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

4 Aspen 4 Strona 4 z 9 Przemieszczanie Substancja łatwo palna / zapalna Przechowywać z dala od utleniaczy, źródeł wysokiej temperatury i płomieni. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Magazynowanie Ryzyko i właściwości specjalne Inne informacje Warunki, których należy unikać Warunki bezpiecznego przechowywania Wskazówki dotyczące zestawu do przechowywania Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w miejscu z dobrą wentylacją. Przechowywać w temperaturze poniżej 50 C. Magazyn substancji ciekłych łatwo palnych. W przypadku ryzyka wybuchu stosować wyposażenie elektryczne zabezpieczone od iskrzenia. Duże ilości i zapasy w magazynie należy przechowywać zgodnie z przepisami o składowaniu cieczy łatwopalnych. Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Przechowywać łatwopalne płyny z dala od łatwopalnych gazów i wysoce łatwopalnych materiałów. Klasa zapalności: Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Zastosowania specjalne Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Inne informacje dotyczące wartości progowych DNEL / PNEC Metoda testowania DNEL DNEL Wytyczne dotyczące narażenia 8.2. Kontrola narażenia Zalecane procedury monitorowania Znaki związane z bezpieczeństwem OEL Szwecja. Benzyna alkilowana. Zawartość Grupa: Pracownik Droga narażenia: Wdychanie Częstotliwość narażenia: Długoterminowe (powtarzające się) Składnik krytyczny: Typ skutku: Skutek lokalny Wartość: 840 mg/m3/8h Grupa: Pracownik Droga narażenia: Wdychanie Częstotliwość narażenia: Krótkoterminowe (ostre) Składnik krytyczny: Typ skutku: Oddziaływanie ogólnoustrojowe Wartość: 1300 mg/m3/15 min Kraj pochodzenia: Szwecja Typ wartości granicznej: OEL, 8h, 900 mg/m3 Źródło: AFS 2011:18 Środki kontroli narażenia środowiska (EEC) VOC. Środki ostrożności, aby zapobiegać narażeniu Techniczne środki do zapobiegania narażeniu Ochronę dróg oddechowych Zapewnić wystarczającą przeciwwybuchową wentylację wywiewną ogólną i lokalną.

5 Aspen 4 Strona 5 z 9 Ochronę dróg oddechowych Zalecany typ sprzętu Odniesienie do odpowiedniego standardu Dodatkowe środki ochrony dróg oddechowych Ochronę rąk Ochronę rąk Odpowiedni typ rękawiczek Ochronę oczu lub twarzy Ochrona oczu Higiena / środowiskowy Specjalne środki higieniczne Nie ma szczególnych zaleceń, ale może być konieczny sprzęt ochrony dróg oddechowych w wyjątkowych przypadkach, kiedy występuje szczególne zanieczyszczenie powietrza. Respirator chemiczny z wkładem chroniącym od par organicznych. A. Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie. W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą stosować odpowiednie rękawice ochronne. Neopren, nitryl, polietylen albo pcv. W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych. Niezwłocznie zdjąć zamoczoną odzież, która nie jest nieprzepuszczalna. NIE PALIĆ NA TERENIE PRACY! SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Przejrzysty płyn Kolor Bezbarwny Zapach Kerozyna. Komentarze, ph (jak podano) Nie dotyczy. Komentarze, ph (roztwór wodny) Nie dotyczy. Komentarze, Punkt topnienia / Nie dotyczy. zakres topnienia Punkt wrzenia Wartość: C Metoda testowania: EN ISO 3405 Punkt zapłonu Wartość: < 0 C Tempo parowania Wartość: > 1000 Metoda testowania: BuAc=100 Dolna granica wybuchowości z 1 vol-% jednostką miary Górna granica wybuchowowści z 8 vol-% jednostką miary Prężność par Wartość: kpa Metoda testowania: EN Temperatura badania: = 38 C Gęstość par Wartość: > 1 Gaz referencyjny: Powietrze Ciężar właściwy Wartość: kg/m3 Metoda testowania: EN ISO Opis rozpuszczalności Nie rozpuszcza się w wodzie. Wysoce rozpuszczalny w: Kolväten. Rozpuszczalność w wodzie < 100 ppm Współczynnik podziału: n- Wartość: 4,3-4,8 oktanol/woda Zapalność spontaniczna Wartość: > 300 C Lepkość Wartość: < 1 mm2/s Temperatura badania: = 40 C 9.2. Inne informacje Zagrożenia fizyczne

6 Aspen 4 Strona 6 z 9 Ciecze palne Przewodnictwo Grupa gazowa Tak. Wartość: = 400 ps/m Metoda testowania: SS-ISO Temperatura badania: = 20 C IIA. SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Reaktywność Z tym produktem nie wiążą się żadne znane zagrożenia dotyczące reaktywności Stabilność chemiczna Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu Materiały niezgodne Czynniki, których należy unikać Środki silnie utleniające Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczne produkty rozpadu Wskutek rozkładu termicznego lub spalania mogą uwalniać się tlenki węgla i inne toksyczne gazy oraz pary. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Informacje toksykologiczne: LD50 doustnie LD50 naskórnie LD50 naskórnie Wartość: > 5000 mg/kg bw Testuj gatunki zwierząt: Szczur Odniesienie dla testu: OECD TG 401 Wartość: > 2000 mg/kg bw Testuj gatunki zwierząt: Królik Odniesienie dla testu: OECD TG 402 Wartość: > 5610 mg/m3 air Testuj gatunki zwierząt: Szczur Odniesienie dla testu: OECD 403 Dane toksykologiczne komponentów Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia Ogólne Potencjalne skutki ostre Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Połykanie Podrażnienie Ryzyko zapalenia płuc na tle chemicznym wskutek wdychania. Długotrwały albo powtarzający się kontakt prowadzi do wysychania skóry. Pary rozpuszczalników są szkodliwe i mogą wywołać nudności i bóle głowy. Pary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Preparat działa odtłuszczająco na skórę. Nie działa drażniąco. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na skórę. Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się Uwrażliwienie Żadnych. Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość Działanie rakotwórcze Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane. Mutagenność Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane.

7 Aspen 4 Strona 7 z 9 Właściwości teratogeniczne Toksyczność reprodukcyjna Objawy narażenia Objawy zbytniego naświetlenia SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Ostra toksyczność wodna, ryby Ostra toksyczność wodna, algi Ostra toksyczność wodna, skorupiaki Trwałość i zdolność do rozkładu Komentarze COD Nieznane. Komentarze, biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD) Trwałość i rozpadanie Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane. Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane. Objawy lekkiego zatrucia (łącznie ze zmęczeniem, nadwrażliwością, bólem głowy, nudnościami). Wartość: > 100 mg/l Metoda testowania: OECD TG no. 203 (2004) Ryby, gatunki: Danio rerio Okres trwania: 96h Odniesienie dla testu: Test report 046/13. Wartość: > 100 mg/l Metoda testowania: OECD TG no. 202 Algi, gatunki: Raphidoceles subcapitata Okres trwania: 72h Odniesienie dla testu: Test report 182/06. Wartość: > 1000 mg/l Metoda testowania: OECD Tg no. 201 Skorupiaki, gatunki: Daphnia Magna Okres trwania: 48h Odniesienie dla testu: Test report 31/04. Nieznane Zdolność do bioakumulacji Substancje lotne ulegają degradacji w atmosferze w przeciągu kilku dni. Preparat podlega całkowitemu rozkładowi drogą utleniania fotochemicznego. Preparat nie posiada udokumentowanej zdolności degradacji w warunkach beztlenowych (anerobowych). Potencjał bioakumulacyjny Nie uważa się, ażeby mogła nastąpić biokumulacja preparatu na większą skalę z uwagi na niską rozpuszczalność preparatu w wodzie. Czynnik Biokoncentracji (BCF) Wartość: 4,3-4,8 Metoda testowania: Log Pow Mobilność w glebie Mobilność Rozpuszczalność w wodzie Preparat zawiera lotne związki organiczne (LZO), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Preparat nie rozpuszcza się w wodzie, będzie rozprzestrzeniać się po powierzchni wody. Wartość: < 100 ppm Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Wynik oceny właściwości PBT Nieklasyfikowany jako PBT / vpvb na podstawie obecnych kryteriów UE Inne szkodliwe skutki działania Inne niesprzyjające skutki/uwagi KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA WODNEGO : 2 (WGK). SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Określ właściwy sposób usunięcia Upewnić się, że pojemniki do wyrzucenia są puste (ryzyko wybuchu). Uwolnić do atmosfery. Istotne rozporządzenia dot. odpadów SFS 2011:927 Produkt sklasyfikowany jako odpad Tak niebezpieczny

8 Aspen 4 Strona 8 z 9 Opakowanie sklasyfikowane jako odpad niebezpieczny Kod odpadów wg EWC SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Numer UN (numer ONZ) ADR 1203 RID 1203 IMDG 1203 ICAO/IATA Prawidłowa nazwa przewozowa UN ADR PALIWO SILNIKOWE RID PALIWO SILNIKOWE IMDG PETROL ICAO/IATA PETROL Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADR 3 Nr rozpoznawczy zagrożenia 33 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Grupa pakowania ADR II RID IMDG ICAO/IATA Nie Europejski Katalog Odpadów: benzyna Europejski Katalog Odpadów: opakowania z tworzyw sztucznych Europejski Katalog Odpadów: opakowania z metali II II II Zagrożenia dla środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników ADR Inne stosowne informacje (D/E) RID Inne stosowne informacje (D/E) IMDG Other relevant information -18 C, c.c. EmS F-E, S-E Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Referencje (przepisy prawa/regulacje) Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami. Dyrektywa Rady o niebezpiecznych preparatach chemicznych 1999/45/EG.

9 Aspen 4 Strona 9 z 9 Uwagi dostawcy Lista stosownych wyrażeń R (pod nagłówkami 2 i 3) Lista odpowiednich zwrotów H (Sekcje 2 i 3). Źródła danych kluczowych wykorzystane w celu utworzenia karty charakterystyki Adres URL dla danych technicznych Odpowiedzialny za kartę Lantmännen Aspen AB charakterystyki Przygotowane przez Lantmännen Aspen AB Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na dostępnej wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R11 Produkt wysoce łatwopalny. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy R38 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. Test report 31/04. Aspen 4T, Daphnia magna immobilisation test. Toxicon AB (2004). Test report 182/06. Toxicity testing of Aspen 4T, Algae growth inhibition test. Toxicon AB (2007). Test report Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds 182/06 (Aspen 4T). AnoxKaldnes AB (2007). Examination essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment. Gunilla Henriksson, Annalena Tåmt (2004). Test report 046/13. Aspen 4. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB (2013). Kemiska Ämnen. Prevent AB (2013).

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 30/07/2014 Weryfikacja 2 Data zastępuje 03/01/2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Antybakteryjny produkt do mycia łazienek VC 112 NANO SAN SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Antybakteryjny produkt do mycia łazienek VC 112 NANO SAN SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo