1. Nazwa zamówienia. Wymiana pokrycia eternitowego hali nr 6, remont konstrukcji stalowej i pokrycie hali blachą trapezową typu warstwowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa zamówienia. Wymiana pokrycia eternitowego hali nr 6, remont konstrukcji stalowej i pokrycie hali blachą trapezową typu warstwowego."

Transkrypt

1 1 Warszawa, dn r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektu wykonawczego remontu hali magazynowej nr 6 oraz wykonanie remontu powyŝszej hali magazynowej zgodnie z projektem wykonawczym. 1. Nazwa zamówienia. Wymiana pokrycia eternitowego hali nr 6, remont konstrukcji stalowej i pokrycie hali blachą trapezową typu warstwowego. 2. Adres remontowanego obiektu. Hołowno 69A, k. Białej Podlaskiej, Podedwórze, pow. Parczew, woj. lubelskie. 3. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Roboty rozbiórkowe Usuwanie azbestu Wykonywanie pokryć dachowych Nakładanie powłok antykorozyjnych Wyrównywanie podłóg Roboty w zakresie pokrywania betonem Roboty instalacyjne elektryczne Roboty sanitarne 4.Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel w 323, Opracowujący: Mgr inŝ. Michał BłaŜewicz Mgr inŝ. Zbigniew Pruchner Mgr inŝ. Wojciech Świdziński 6. Spis treści: 7.Opis stanu istniejącego 8.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 8.1 Zakres wykonania dokumentacji projektowej 8.2 Zakres wykonania remontu hali 9. Termin wykonania zamówienia 10.Wymagania dla Wykonawców

2 2 7. Opis stanu istniejącego: Istniejąca hala jest obiektem jednokondygnacyjny, jednonawowym o konstrukcji stalowej, z dachem dwuspadowym, o wysokości całkowitej 6,77. Długość hali wynosi 102,95 m, szerokość 15,20. Rozstaw dźwigarów i słupów co 6 m. Kubatura hali wynosi 8555,27m 3. Ściany i dach hali wykonane są z prefabrykatów składających się z dwóch płyt eternitowych na ramie z listew drewnianych wypełnionych w środku styropianem. Wysokość ścian bocznych 4,25m, powierzchnia ścian po odjęciu okien i bram wynosi 939,17 m 2. Dach o nachyleniu 18,34 0 i powierzchni 1778,73 m 3. Dodatkowo dach pokryty jest dwoma warstwami papy. Konstrukcja stalowa hali jest częściowo skorodowana i wymaga stosownego zabezpieczenia antykorozyjnego. Posadzka hali wykonana jest z płyt MON i częściowo wylewanych płyty betonowych, jest bardzo nierówna i wymaga wyrównania poprzez frezowanie i wykonanie nowej posadzki. Istniejący przeznaczony do remontu obiekt jest wykorzystywany do gromadzenia i przechowywania w warunkach suchych, skrzynek z odwiertami rdzeni wiertniczych, które naleŝy na czas remontu zabezpieczyć przed wilgocią i zakurzeniem. Istniejąca instalacja elektryczna nie jest zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami. W hali jest wydzielone pomieszczenie wyposaŝone w piłę do cięcia kamienia. 8. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie remontu hali zgodnego z dokumentacją wykonawczą. Realizacja remontu nie wymaga pozwolenia na budowę, poniewaŝ zostało dokonane zgłoszenie do właściwego Starostwa. Konstrukcja i elewacja hali nie ulegnie zmianie. Wykonawca ma uzgodnić projekt z Zamawiającym. Szczegółowy zakres wykonania projektu oraz realizacji remontu przedstawiono w punktach 8.1 i Zakres wykonania dokumentacji projektowej. Zakres projektu obejmować ma niezbędną dokumentację wykonawczą i kosztorysową na demontaŝ elementów eternitowych, montaŝ blachy trapezowej typu warstowego, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji wod-kan w pomieszczeniu piły do cięcia kamienia. Planowane jest w przyszłości wyposaŝenie hali w regały metalowe. Obiekt nie jest przewidziany na stały pobyt osób (do czterech godzin dziennie). Dodatkowo w dokumentacji projektowej ma być przedstawiony układ ustawienia regałów ( zgodny z wytycznymi Zamawiającego ) słuŝących do magazynowania skrzynek z rdzeniami wiertniczymi oraz projekt wykonania posadzek. kompletny projekt wykonawczy powinien zawierać: a) inwentaryzację w ramach potrzeb b) projekt wykonawczy wymiany prefabrykatów ściennych i dachowych wykonanych z płyt eternitowych na blachy trapezowe typu warstwowego wypełnione styropianem, poliuretanem lub wełną mineralną z zachowaniem istniejącej konstrukcji. c) projekt wykonawczy wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz instalacji odgromowej d) projekt wykonawczy wykonania nowych posadzek e) projekt wykonawczy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej. f) projekt wykonawczy instalacji wod-kan w pomieszczeniu piły do cięcia kamienia g) projekt wykonawczy instalacji odprowadzającej wodę deszczową na teren wokół hali (orynnowanie i orurowanie)

3 h) informacje dotyczące planu BiOZ i) kosztorys inwestorski j) kosztorys ofertowy i przedmiar robót k) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót obowiązki projektanta: 3 1) rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie z umową, 2) uzgodnienie z Zamawiającym technologię zabezpieczenia konstrukcji stalowej, montaŝu płyt warstwowych i ich mocowania do istniejącej konstrukcji, 3) udział w spotkaniach wyznaczanych przez zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu realizacji dokumentacji projektowej, 4) realizowanie prac projektowych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami technicznymi i innymi przepisami w zakresie jakim powinien odpowiadać przedmiot niniejszej umowy, 5) oświadczenia, Ŝe dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, Ŝe dokumentacja i wycena są kompletne i została wykonana zgodnie z celem jakiemu ma słuŝyć, 6) zgłoszenie wykonanej dokumentacji projektowej do odbioru i przekazanie Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 7) ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji lub usunięcie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 8) wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub rozwiązanie kolizji, uzgodnionych wcześniej z zamawiającym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji w terminie trzech dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego za wyjątkiem przypadków awaryjnych, które muszą być wykonane bezzwłocznie i zgłoszone Zamawiającemu Opracowanie powinno zawierać pełną dokumentację wykonawczą niezbędną dla wykonania remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z kosztów realizacji zadania w załączeniu uzupełniające materiały : plan terenu i odrys wyrys z mapy ewidencyjnej dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego plan rozmieszczenia regałów Dokumentacja projektowa w branŝy elektrycznej ma obejmować następujący zakres: zasilanie hali magazynowej, naleŝy zaprojektować linią kablową nn YKY Ŝo 5x35 mm, z złącza ZK-2 znajdującego się przy sąsiedniej hali magazynowej nr 4 (okrąglak). Przy hali magazynowej nr 6 naleŝy zaprojektować złącze kablowe, w którym naleŝy przewidzieć wyłącznik p.poŝarowy, gniazdo siłowe 5x16A, gniazdo siłowe 5x32A oraz dwa gniazda 2P+Z. Szynę PE w złączu, naleŝy połączyć z uziemieniem oraz GSU rozdzielnia główna wewnątrz hali nr 6 zasilana linią kablową YKYŜo 5x25 mm z złącza ZK-2 przy hali nr 6. NaleŜy przewidzieć ochronę przeciwprzepięciową dla tego obiektu.

4 Z rozdzielni głównej naleŝy zasilić instalacje w układzie TN-S przewodami typu YDYŜo 750V z oddzielnym przewodem zerowym N i ochronnym PE, instalację elektryczną oświetleniową zewnętrzną, instalację elektryczną oświetleniową wewnętrzną, instalację elektryczną gniazd wtykowych 230V, 400V instalację elektryczna oświetleniową ewakuacyjną, źródła podtrzymania napięcia 2h, Jako dodatkową ochronę od poraŝeń prądem elektrycznym, przyjąć samoczynne szybkie wyłączanie zasilania. Dla obwodów oświetleniowych zastosować zabezpieczenia przetęŝeniowe, natomiast dla obwodów gniazd wtykowych, wyłączniki przeciwporaŝeniowe róŝnicowo-prądowe. Przy rozdzielnicy głównej budynku, naleŝy wykonać GSU-główną szynę uziemiającą, do której naleŝy podłączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcji oraz szynę PE w RG Główne linie zasilające instalacje elektryczne, naleŝy prowadzić w korycie stalowym ocynkowanym perforowanym, podłączenia dla poszczególnych opraw i gniazd układać w rurkach winidurowych instalację odgromową napręŝną, wykonać wykorzystując istniejący uziom otokowy, obróbki blacharskie naleŝy wykorzystać jako zwody poziome niskie. Zamawiający zastrzega sobie prawdo wprowadzania zmian wynikających z kosztów realizacji zadania. 8.2 Zakres wykonania remontu hali Remont istniejącej hali ma obejmować: 1) DemontaŜ instalacji odgromowej. 2) DemontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej. 3) DemontaŜ od dwóch do trzech warstw pokrycia z papy 4) DemontaŜ obróbek blacharskich. 5) Wymianę szyb w oknach stalowych ( okna jednoszybowe nie otwierane) z zachowaniem istniejącego układu i wymiarów. 6) Oczyszczenie z odpadającej farby, rdzy, oraz odtłuszczenie konstrukcji stalowej, stalowych ram okiennych i bram przesuwnych do 1 stopnia, 7) Wymianę skorodowanych elementów konstrukcyjnych z zachowaniem tego samego profilu. 8) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej hali z zastosowaniem materiałów dających gwarancję 10 lat. 9) Wyrównanie istniejącej betonowej posadzki poprzez skucie nierówności i frezowanie. 10) Rozebranie ścianek wewnętrznych pomieszczenia piły do cięcia kamienia. 11) DemontaŜ prefabrykowanych elementów ścian zewnętrznych z płyt eternitowych i styropianowych. 12) DemontaŜ prefabrykowanych elementów dachowych z płyt eternitowych i styropianowych. 13) Rozbiórka prefabrykatów ściennych i dachowych z segregacją na płyty eternitowe, płyty styropianowe oraz drewniane łaty. 14) Wywiezienie i przekazanie do utylizacji płyt eternitowych. 15) Wywiezienie na zwałkę gruzu.

5 5 16) MontaŜ blach trapezowych typu warstwowego do istniejącej konstrukcji dachowej. 17) MontaŜ blach trapezowych typu warstwowego do istniejącej konstrukcji ściennej. 18) Wykonanie ścianek działowych i sufitu z blachy trapezowej typu warstwowego dla pomieszczenia piły do cięcia kamienia. Pomieszczenie wyposaŝone w okna zewnętrzne uchylno-rozwierane jednoszynowe szt. 2, okno wewnętrzne jednoszybowe nieotwierane, drzwi stalowe dwuskrzydłowe z zamkiem i kantryglami. 19) Wykonanie posadzki betonowej z nawierzchnią odporną na ścieranie na całej powierzchni hali. 20) Wykonanie orynnowania i orurowania z PCV pozwalającego odprowadzenie wody opadowej z całej powierzchni dachu. 21) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej wiatrownic, pasa nadrynnowego i pasa podrynnowego. 22) Wymiana instalacji wod-kan w pomieszczeniu piły do cięcia kamienia ( jeden zlewozmywak ze stali nierdzewnej, instalacja wodna z rur ocynkowanych, kanalizacja z rur PCV podłączona do istniejących osadników), woda z instalacji zrzucana na okres zimowy. 23) Wykonanie wentylacji wyciągowej w pomieszczeniu piły do cięcia kamienia pozwalającego na odprowadzenie pyłu. 24) Wykonanie oświetlenia wewnętrznego zgodnie z planem ustawienia stalowych regałów przedstawionym przez Zamawiającego. 25) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego nad istniejącymi czteroma bramami przesuwnymi. 26) Wykonanie dwóch gniazd trójfazowych w pomieszczeniu piły do cięcia kamienia oraz gniazd dwufazowych wewnątrz hali. 27) Wykonanie zewnętrznej linii zasilającej z rozdzielni magazynu sąsiadującego. 28) Wykonanie instalacji odgromowej. 9. Termin wykonania zamówienia: Realizacja całości zadania do r. Termin wykonania projektu 8 tygodni od daty podpisania umowy. Dopuszcza się prowadzenie robót rozbiórkowych i demontaŝowych w trakcie realizacji dokumentacji. 10. Wymagania dla Wykonawców: 1) Doświadczenie: zrealizowane co najmniej dwa projekty obiektów halowych o konstrukcji stalowej z uwzględnieniem wymaganych branŝ. 2) Wymagania dot. osób: projektanci z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi w branŝy konstrukcyjno budowlanej. 3) Wykonawca przekaŝe dokumentację z punktu 8.1 w 4 egzemplarzach ( po dwa egzemplarze dla stron) oraz w wersji elektronicznej ( PDF), kosztorysy inwestorskie i ofertowe w wersji uproszczonej i szczegółowej. 4) Wykonanie co najmniej dwóch hal o konstrukcji stalowej i kubaturze powyŝej 5000 m 3. 5) Kierownicy robót w branŝy budowlanej i elektrycznej z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń. 6) Wykonawca lub konsorcjum wykonawców ma przedstawić zaświadczenia o przeszkoleniu pracowników do pracy z materiałami zawierającymi azbest oraz aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi zgodnie z art. 21 ustawy o odpadach z dnia r. ( Dz. U. NR 62, poz. 628 z późn.zm.). 7) Wykonawca ma dokonać zgłoszenia do właściwego Powiatowego Inspektoratu

6 6 Nadzoru Budowlanego o zamiarze przystąpienia do usuwania materiałów zawierających azbest. 8) Wykonawca lub konsorcjum wykonawców ma przekazać Zamawiającemu kartę przekazania odpadu. 9) Wykonawca lub konsorcjum wykonawców ma przekazać Zamawiającemu atesty na wbudowane materiały oraz protokóły z badań instalacji elektrycznych i odgromowej.

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo