Po6wiqcony jest on interesuj4cym rozwaianiom na temat funkcji tarczycy w procesie starzenia sig. Korz]stajqc z danych litemturowych,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po6wiqcony jest on interesuj4cym rozwaianiom na temat funkcji tarczycy w procesie starzenia sig. Korz]stajqc z danych litemturowych,"

Transkrypt

1 Recenzja rozprawy doktorskiei lek. med. Mariusza Witczal<a,Stan funkcjonalny tarczycy a funkcje poznawcze u kobiet po menopauzie". Wraz ze starzeniem siq organizmu wzrasta czqsto66.iaysiqpowania chor6b tarczycy. Objawy zwi4zane ze starzeniem siq organizmu niejednokrotnie mogq by6 mylone z s],nptomami niedoczlmnosci tarczycy i o&rotnie cechy niedoc4mnoici tarczycy traktowane s4 jako konselavencja staro6ci. U os6b starszych nasilaj4 siq zaburzenia o charalterze subklinicznrn, zar6wno nadczjmnosci jak i niedoc4nno6ci tarczycy. Moie to mie6 istotne znaczenie dla proces6w my3lortych umo2liwiaj4cych puetwarzanie informacji pl1'n4cych ze 6rodowiska zewnqtvnego i wewnqtrznego, slu2qcych ilo poznawania otoczeda, zdob)'.wania wiedzy i interpretowania rzeczfvisto6ci, czyli funlcji poznawczych. Procesy te se bardzo istotne z punktu widzenia endokr],nologa, a w szczeg6ho6ci rtedy, kiedy clotycz4 grupy kobiet po menopauzie. Wzrastaj4ca 6wiadomo66 pacjent6w oraz chqc poprawy jako6ci zycia w tej grupie wiekowej, obligujq naukowc6w do dokladnej analizy funkcji poznawczych i wpl]'\a'u stanu hormonalnego na te funkcje. Dlatego tez rozprawa doktorska lek. meil. Ma usza Witczaka pt.:,,stan funkcjonalny tarczycy a funkcje poznawcze u kobiet po menopauzie" jest bardzo altualna i rpisuje siq w ten nurt tematyczny. Oceniana przeze mnie rozprawa dolitorska ma uklaal hadycyjny. Tekst opracowania poprzedzony jest szczeg6lowym planem oraz przedstawionym poprawnie rykazem uzltych str6t6w. Dysertacja zawiera 192 strony maszlmopisu, w tym 61 czltelnych tabel umieszczonych w tekscie i 41 estetycznych rycin. Calo66 pracy podzielono na dwan#cie rozdzial6w, z wla6ciw4 proporcj4 czq6ci opisowej do badawczej. Zawiera takie spis pi6miennictwa, na L16ry skladaj4 sia 2o3 pozycje, w t1an g?towanych tg6 ptac z czasopism naukowych, gl6wnie anglojgzycznych, 6 pozycji ksi4ikor,rych (monografie, podrqczniki akademickie, rocznik demograficzny) oraz jedno doniesienie zjazdowe. Ostanie rozdzialy stanowi4 streszczenia w jqzyl-u polskim i angielskim, spis rycin i tabel oraz aneks obejmujqcy anlietq, kt6ra starowila poclstawowe narz4dzie bailawcze. Z\Taca uwagq obszerny 36. stronicowy rozdzial wstqpny "Wprowadzenie". Po6wiqcony jest on interesuj4cym rozwaianiom na temat funkcji tarczycy w procesie starzenia sig. Korz]stajqc z danych litemturowych, autor systematycznie omawia aktualny stan wiedzf' w analizowanym temacie. Kolejno przedstawia krf.teda rozpoznawania menopaury na podstawie rekomendacji Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1996 r. NastQpnie Doktorant obszemie prezentuje patomechanizm powstawania menopauzy, szczeg6lowo analizuj4c wpl1r,,r c4mnik6w endo jak i egzogennych, maj4cych wplyw na jej przlspieszenie jak i op6inienie. Autor w spos6b doglgbny analizuje profil zmian hormonalnych, uwzglgdniaj4c calq 06: podwzg6ue - przysailka -

2 jajnik, przy czym nie omin4l aktualnie bardzo waznego markera menopauzy - hormonu anty- Miillerowskiego. IGnilydat podkredla fakt, 2e menopauza (szczeg6lnie po 65 r.z) przyczynia siq do czqstszej smierci u kobiet; czterokrotnego wzrostu zachorowania na naalci6[ienie tqtnicze, szczeg6lnie po histerektomii, i nasilenia wystqpowania udar6w m6zgu w por6maniu do grupy kobiet przeil menopauzq, Doalatkowyn problemem jest osteoporoza, jako przyczyna zlamafi szyjki ko6ci udowej. Z danych literaturowych wlmika, 2e w pr4padku tego zlamania BmiertelnoS6 wlmosi okolo 2o(% i szczeg6kie dotyczy osob po 65. roku iycia. Ponadto jest przyczlalq ograniczenia mobilnosci tych chorych oraz z\acztrie pogarsza jako66 zycia. Autor rmihiwie podaje przyczyny menopauzy, jednak2e nie odnosi siq we wstqpie do dostgpnej literatury. Doktorant podkre6la, i2 prawiillowe sporycie witaminy B bylo zrvi4zane z lepszyrni nlnikami test6w oceniajqcych czas reakcji u kobiet po menopauzie, jednak nie odnosi sig do tak istotnego problemu, jakim jest altualnie niedob6r witaminy D3. Nast9pnie Autor wnikliwie i bardzo profesjonalnie przedstawia wpl}a{ hormon6w tarczycy na rozw6j uraclu nerwowego oraz funkcje poztawcze. Porusza dohadnie problem funkcji gmczolu tarczowego w aspekcie procesu starzej4cego siq organizmu. Podkre6la fakt, ii wraz z wiekiem u 50% chorych z niedoczlrmo6ci4 tarc4rcy mo2na stwierdzi6 pelnoobjawowy zesp6l depresyjny, majaczenie, lqki, czy zespoly afelt]'rvne clwubiegunowe. Podobne zaburzenia wystqpuj4 w nadczj'nnosci tarczycy z tq jednat r62nicq, ii podkre6la siq donacje zespol6w psychotycznych pod postacie zespolu majaczeniowego, amentyr4trego, katatonicznego, paranoidalnego, czy zespol6w mieszanych; szczeg6lnie czqsto w tej grr.rpie chorych stwierdza sig cechy maniakalne. W dalszej czq6ci wstqpu Autor dysertacji barilzo doglgbnie przedstawia rolq funkcji poznawcrych od percepcji, selekcji informacji do analiry pamiqci zar6wno w6r6cl populacji nrlodej; jak i os6b w podesdm wieku. Omawia najnowsze techniki diagnostyczne, zwlaszcza funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czy emisljnej tomografii po4'tronowej. Podsumowujqc zagadnienia opisane przez Autora we wstqpie, na podkre6lenie zasluguje jasno66 i przejrzysto66 zawartych tre6ci oraz w wiqkszo6ci fachowe cltowanie pi6miennictwa. Zawarte w tej czqsci rozwazania stanowi4 zestawianie akualnej wiedzy dotycz4cej tego tematu. Ostatecznie prowadzq one do przedstawienia zaloieii i celu pracy. Cel gl6wny pracy, kt6ry dotyczyl oceny zwi4zku stanu cz,.nno6ciowego tarczycy z poziomem funkcji poznawczych u kobiet po menopauzie zostal w pracy zrealizowany. Doilatkowo Dokorant zalozyl realizacjq 6 cel6w szczeg6lowych, kt6re zostaly zrealizowane i przedyskutowane w rozprawie ilokorskiej. W kolejnym rozdziale Dokoralt onawia metodykg pracy oraz lolteda wl4czenia i wylduczenia z badania. Autor dysertacji zbadal 383 kobiety po menopauzie w wieku od So. do 60. lat. Tu scharalteryzowano populacjg badanych kobiet z Polski poludniowo-wschodniej w Instltucie Medycyny Wsi w Lublinie. Najpierw dokonal ich charalterystyki demograficznospolecznej, gdzie wnildiwie i szczeg6lowo przeanalizowal wiek, poziom lryksztalcenia, miejsce

3 zamieszkania, stan clvilng liczbg urodzonych dzieci, status zawodowy oraz roclzaj rykonl,rvanej pmcy. Pacjentki zostaly podzielone na 5 gmp, przy crym w iadnej grupie nie bylo kobiet z lryksztalceniem podstawo\alm, a co najmniej bylo z wyksztalceniem zasadniczjnn zawodora]'m. WiQkszo3i stanowily mqiatki (z/3 respondent6w) oraz przewaialy kobiety rodzqce najczq6ciej dw6jkq ilzieci (49%), jedno lub troje (19%). W6r6d badanych przewaialy kobiety ptaal4ce (97%); co tmecia byla na emeryturze, okolo 6,5% pobieralo rentq, a S% stanowily kobiety bezrobotne; okolo 75% pracowalo umyslowo, co sz6sta fizycznie i tyle samo wykon),1^,alo prace o chatalderze umyslowo-fizyczn1.rn. Nasilenie objaw6w menopauzy autor mieuyl w oparciu o wskaznik Kuppermana, a za pomoc4 skali Greene'a ocenil intensl'rmo56 objaw6w psychologicznych, somatycznych i naczynioruchowych. Ocena funkcji poznawczych zostala przeprowadzona w oparciu o aparaturq diagnostyczn4 funkcji poznawczych CNS Vital Signs (wersja polska) wykorzystujac oprogramowanie firmy CNS Vital Signs, 1929 East Fmnklin Street, Bldg 5oo, Chapel Hill NC 27514, grg-ggg-o932. Dla potrzeb dysertacji zastosowano Test PamiQci Werbalnej, Test Furkcjonowania Motorycznego-Test Stukania Palcem, Test Stroopa, Test Przerzucania Uwagi, Test Ciqglo6ci Zadaniowej, Ponadto u wszystkich respondentek zostala pobrana krew w celu oznaczenia wolnych i calkowitych hormon6w tarczycy, TSH oraz przeciwcial przeciwtarczycowych. Otrzlmane tq,rriki zostaly poddane analizie statystycznej z uiyciem program6w komputerowych Statistica oraz Microsoft Exel. Niestety nie zostala poilana wersja zar6r.t'no programu statycznego jak i arkusza kalkulacyjnego. Zastosowano opis statystyczny, analizq korelacji i nieparametryczne. Wlniki oraz wnioskowanie statystyczne, testy parametryczne badari przedstawiono na 84. stronach, zawieraj4cych przejrzlste tabele. W pierwszej czq6ci rozdzialu szczeg6lowo om6wiono charakterlstykq grupy a nastgpnie precyzyjnie opisano uzyskane wy'niki w grupach i podgrupach. Ciekawl-rn byloby opracowanie tynik6w w oparciu o stan t Teometaboliczny (eutlreoza, subkliniczna i pelnoobjawowa nadc4'trno36 i niedoczlamo36 tarczycy), a nie jak to podzielil Autor w oparciu o wiek 5o-54, i lat. By6 moie podzial dokonany ppez Dokoranta wynikal z faktu, 2e wiqkszo56 badanych miala stqienie TSH w normie, a tylko 8%, powyiszej normy. W pracy ustalono, 2e nasilenie objaw6w menopauzalnych u baclanych kobiet bylo istotnie skorelowane z NCI (indeks neurokognitfmy) i wiqkszo6ci4 funkcji poznawczych (skala Greene'a). Nasilenie objaw6w psychologicznych korelowalo ujemnie z NCI oraz ze wszystkimi funkcjami poza pamiqci4 werbaln4 i czasem reatcji. W zakresie NCI oraz wszystkich funkcjach poznawczych, z iryjetkiem pamiqci wzrokowej, najlepsze wlmiki u4rskaly kobiety pracuj4ce umyslowo, gorsze kobiety pracuj4ce fizycznie lub umyslowo-fizycznie. Analiza statystyczna wykazala ujemn4 korelacjq pomiqdzy stqieniem TSH a wyrikami NCI (p = e.642;, funkcji wykonawczych (p = o.oos), skupiania uwagi (p = o.oo8) oraz plastycznosci poznawczej (p = o,orz). Wzrost stqienia ft4 korelowal clodatnio z funkcj4 poznawcz4, rniarowicie pamigci4 psychomotoryczn4, natomiast

4 stqzenie ft3 nie bylo skorelowane liniowo ani z NCI ani z pozosta$ni analizowanl,rni funkcjami poznawczl'rni w badanej grupie. Jednak2e kobiety, kt6re mialy stqienie ft4 w surowicy (przedzial niskich stqzef normy), u4skaly slabsze wyniki szybko6ci psychomotorycznej w por6wnaniu do badanych ze stqzeniami fi3 w (prze&ial 6rodkouych i wlsokich stqief normy). Dodatkowo Autor wykazal ujemn4 korelacjq pomiqdzy stqieniem TT3 a wynikami pamiqci i pamigci werbalnej. W uzyskanych wyrikach oznacza to, iz im rqisze stgienie TT4 mialy badane kobiety po menopauzie, tym przeciqtnie niisze wyriki osi4gnqly w zakresie NCI oraz w zakresie pamiqci, pamiqci werbalnej, funkcji wykonawczych i plastyczno6ci poznawczej. StQienie anty-tg korelora,alo dodatnio jed).nie z raynikami czasu reakcji - im wyisze stqzenie anty-tg qan mialy lepsze wlmiki czasu reakcji. Autor wykazal ujemn4 korelacjq pomiqdzy stqieniem anty_tpo w surowicy a wynikami pamiqci, pamiqci werbalnej i szybko6ci psychomotorycznej. U pacjentek ze stqieniami TSHR-Ab w surowicy powyiej normy uryskano lepsze wlmiki szybko6ci puetwarzania w por6wnaniu do kobiet, gdzie miano przeciwcial pzeciwko receptorowi TSH bylo wnormie. Dysl:usja zawieraj4ca por6wnanie uzyskanych w badaniach wlasnych z pogl4dami innych autor6w jest napisana poprawnie, ladnl,rn polskim jqzykiem. przedstawione narzgdzia badawcze zostaly uij,te w spos6b profesjonalny. Liczne i traftie sq tez q,towania z zebranego, bogatego pi6miennictwa, co wskazuje na dobr4 znajomo66 przez Autom omawianych zagadnieri. Interesuj4ce s4 talie lcltyczne spojrzenia dotyczqce interpretacji opislwanych w1nik6w. Ciekawe byloby por6umanie do innej populacji, np. w innych regionach polski oraz analiza por6wnawcza do grupy kontrolnej, jak4 mogly by6 np. zdrowe kobiety w wieku rozrodczt m. Warto byloby r6wlie2 przedyskutowad kwestiq niedoboru jodu w analizowanej grupie, ale to moie byd pzedmiotem kolejnego wyzwania naukowego Dolitomnta. Rozprawa zakoficzona jest siedmioma wnioskami, L16re sq zwiqzle, odpowiaclajq celom i zaloieniom pracy a takze majq oparcie w wlmikach wlasnych badah i sq dobre udok-umentowane. Nie wnoszg uwag krytycznych co do zasadno6ci podejmowanych badari, toku ich przepro&?dzenia, iloboru metod bailawczych, wlnik6w oraz ich opracowania, interpretacji i dlskusji oraz l,rmiosk6w koricowych, w6r6d kt6rych najwa2niejsze sq wnioski 3., 4., 6. i 7. Z obowiqzl:u recenzenta umieszczam kilka uwag lcltycznych. Opis zastosowanych metod wymaga dopracowania. Szczeg6lnie odnosi siq to do uiltych skr6t6w przeciwcial przeciwko receptorowi da TSH - AB-TSHR, raczej uzylbym tu sla6tu TSHR-Ab lub TRAb. Autor nie ocenil stqienia FSH jako markera menopauzy, cho6 z drugiej strony wiadomo, ii najprawdopodobniej bylby po4zej 35 IU/nL. Stosowane nazewnictwo,,niska",,,6rodek' i,powyzej normy', etc. obejmuj4ca zar6vrno stgienia TSH, hormon6w tarczycy, przeciwcial przecirtarczyco.wych w surowicy raczej nie jest peyjqtq nomenklatur4 u4rwan4 zar6wno w pidmiennictwie polskim jak i zagraniczryrn.

5 W bogato cltowanej litemturze nastqpilo malo znacz4ce przestawienie kolejnosci alfabetycznej: i tak cltowana na stoonie r8 K. L4cka w rykazie literatury powinna by6 umieszczona po literze L, a nie pfied t4 liter4 alfabetu. Dysertacja jest popraurna pod wzglqdem jqzykoqnn (zupelnie nieliczne potknigcia stylistyczne), interpunkcyjne blqdy jqzykowe nieliczne i w zasadzie tylko o charakterze tzw. liter6wek (np. we wstqpie wers 2. na str. 7, brak litery,,2", wers 6 - dopisalbym,,ilo"; sh. 9, wers B jest "...hormonu anty-mullerouskiego..." - uiylbyn anty-miillerowski). Obowi4zkiem recenzenta jest zwr6cenie uwagi Autorowi na niekt6re niedociqgniqcia, nie wp\raaj4ce zasadniczo na istotq samej rozprawy dokorskiej, co zawarto porqzej. Calo66 rozprawy omawia w spos6b precyzyjny, rpl] ir' stanu funkcjonalnego tarczycy na funkcje poznawcze u kobiet po menopauzie. Autor wykazal siq wiedz4 teoretyczn4 w zakresie omawianego tematu i rozwieza] problem nauko&y. Reasumuj4c stwierdzam, ie przedstawiona mi alo oceny rozprawa iloktorska zostala bardzo clobrze zaplanowana i wykonana pruy uiyciu sprawdzonych przez Autora technik badawczych. Z wyiej wskazarych wzglqil6w, w oparciu o przepisy Ustawy o Tltule i Stopniach Naukowych, mam zaszczrt wyst4pi6 do Wysokiej Rady Naukowej InstJtutu,,Centum Zahowia Matki Polki" w l.odzi o dopuszczenie lek. med. Mariusza Witczaka do dalsrych etap6w przewodu doktorskieso. ^ A" Prof. dt hab- Mareft Ruchala

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie',

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie', Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Pofo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Roberta tyszcza pt.,,polimorfizm receptora

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu Dr hab. med. Piotr Gutkowski Instytut Pomnik Centrum Zdrawia Dziecka w Warszawie OCENA rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 grudnia 2015 r.

Warszawa, 7 grudnia 2015 r. Warszawa, 7 grudnia 2015 r. Dr hab. n. med. Marek Szymczak Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin tel./fax. 81 448 6110 Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM Lublin, dnia 23.01.2017 r. OCENA

Bardziej szczegółowo

i"_w U NIWERSYTET SZCZEC I N SKI

i_w U NIWERSYTET SZCZEC I N SKI i"_w U NIWERSYTET SZCZEC I N SKI Wydzial Biologii ADRES: 77-412Szczecin ul. Felczaka 3c tel. [0-91) 444 1605,4441592 Szczecin L6.07.20Ls RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEI mgr Dominiki Szafraniec pt.:",,bgdowa

Bardziej szczegółowo

Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie

Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie RECENZJA dysertacji doktorskiej Pani mgr Justyny JARCZAK pt.,,ekspresja wybranych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r.

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, prof. zrv. US Uniwersytet S zczeciriski W y dziat N auk Ekonomic my ch i Zar zqdzaria Instytut Finans6w Katedra Finans6w RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na Dr hab. inz Wlddzimierz Kqska POLITECH NI KA POZNANSKA Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in2. Marcina Zabielskiego: "Model symutacji propagacji naprq2en w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych"

Bardziej szczegółowo

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne : Prof. dr hab. n. med. Miroslawa Gralek Oddzial Okulistyki Dziecigcej SP ZOZlJniwersytecki Szpital Klinicany nr 4 im. M. Konopnickiej UM w tr-odzi r AA4, Aniq Ot Ol?O15 r Ocena rozprawy doktorskiej lek.

Bardziej szczegółowo

kukurydry cukrowej" kukurydza cukrowa uprawiana jako warzy\ryo ma mniej sze maczenie

kukurydry cukrowej kukurydza cukrowa uprawiana jako warzy\ryo ma mniej sze maczenie Prof. dr hab. Aleksander Szrnigiel Inst5rtut Produkcj i Ro3linnej Uniwersytet Rolniczry im. Hugona Koll4taja w Krakowie Ocena rozprawy doktorskiej mgr inz. Anny Weber pt.:,,zastosowanie metody Sum Temperatur

Bardziej szczegółowo

głównie do cytowania Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Test podwójny jest omówiony pobieżnie i Autor poświęca mu znacznie mniej

głównie do cytowania Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Test podwójny jest omówiony pobieżnie i Autor poświęca mu znacznie mniej Warszawa 22.12.2016 Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Jacka Więcka pt. Analiza wad rozwojowych u płodów i noworodków w oparciu o program badań prenatalnych w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 29.0t.20t5 r.

Olsztyn, 29.0t.20t5 r. Olsztyn, 29.0t.20t5 r. Prof, dr hab. Urszula Czarnik Katedra Genetyki Zw ierzqt Wy dzi al B i oiniynierii Zw ier z qt UWNIw }lsztynie Recenzja pracy doktorskiej mgr in2. f ustyny larczak pt. EI$PRESJA

Bardziej szczegółowo

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem Dr hab. inz. Tadeusz Pawtrowski, prof. nadzw. Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starolecka 31. 60-963Poznan Poznan, dn.07.03.2015 Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Pawla Witkowskiego pt.:

Bardziej szczegółowo

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT 00-665WARSZAWA ul. Nowowie-iska l5l19 tel.: (22) 825-37-09 tel; (22:) 660-76-69 ISB tax (22) 825-23-00

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Rybeczki-Gacek pt. Rehabilitacja uzdrowiskowa pacjentów w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

RECENZJA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Rybeczki-Gacek pt. Rehabilitacja uzdrowiskowa pacjentów w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA REUMATOLOGII I REHABILITACJI ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 tel. 061 8 310 244 61-545 Poznań fax 061 8 310 244 e-mail: samborskiw@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwotny Zespół Sjógrena pomimo ogromnego postępu medycyny, w tym immunologii

Pierwotny Zespół Sjógrena pomimo ogromnego postępu medycyny, w tym immunologii Katowice, 15.05. 2017 Dr hab. n. med. Przemysław J. Kotyla Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Recenzja pracy doktorskiej lek. med. Joanny

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Łódź, 19 września 2016 r. Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Łódź, 19 września 2016 r. Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Łódź, 19 września 2016 r. Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Recenzja pracy doktorskiej lek. med. Izabeli Szlązak pt.

Bardziej szczegółowo

i Malych w Warszawie. Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. Jan Niemiec. gb{-1u&$,"p*xlf#.'*"

i Malych w Warszawie. Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. Jan Niemiec. gb{-1u&$,p*xlf#.'* gb{-1u&$,"p*xlf#.'*" w Strni-CACH WYDZIAL PBZYHODNICZY a1*8l:.1l; l",$ #f.1'- H l?! xi [, " " " 6'e-iiobieotce, ul. B. Prusa 14 iisaqe 12ag,o43 12 69, 643 12 55 Siedlce, 16.T1.2015 r. Dr hab. Katedra i

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. med. Czesław Żaba Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Czesław Żaba Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. n. med. Czesław Żaba Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, dnia 09.09.2015 r. Ocena rozprawy doktorskiej lek. med. Doroty

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok Tel/fax: (085) 7485528, email: zzom@umwb.edu.pl, Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

np. prace Haliny wisniewskiej, zygmunta Saloniego, Barbary Dyduch, Daniela

np. prace Haliny wisniewskiej, zygmunta Saloniego, Barbary Dyduch, Daniela dr hab. Danuta Krzy?yk Uniwersytet Sl4ski Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Mazur pt. (Jmiejgtnofci tekstotw1rcze ucznifw szkoly podstawowej w zakresie opowiatlania z dialogiem, napisanej pod

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS Lublin, Roztoczańska Stacja Naukowa

dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS Lublin, Roztoczańska Stacja Naukowa dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS Lublin, 18.02.2016 Roztoczańska Stacja Naukowa Szanowny Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Wpływ blizny pooperacyjnej na nawrót dolegliwości bólowych po dyscektomii

Wpływ blizny pooperacyjnej na nawrót dolegliwości bólowych po dyscektomii Dr hab. Med. Maciej Śniegocki Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Recenzja rozprawy doktorskiej Lekarza medycyny Krzysztofa Hnatyszyn Wpływ

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Andrzej Potemkowski Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. Andrzej Potemkowski Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Lekarz, neurolog Marzena Zboch Dyrektor ds. medycznych Ośrodek Badawczo- Naukowo- Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego, im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza SP ZOZ w Ścinawie Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej lek. Bogumiły Szyszki-Charewicz pt. Analiza skuteczności napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka

Recenzja pracy doktorskiej lek. Bogumiły Szyszki-Charewicz pt. Analiza skuteczności napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka Lublin, 27 lutego, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Bogumiły Szyszki-Charewicz pt. Analiza skuteczności napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka Jedyną metodą radykalnego leczenia

Bardziej szczegółowo

Profesor Andrzej Pniewski. Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku. Wydzial Architektury i Wzornictwa

Profesor Andrzej Pniewski. Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku. Wydzial Architektury i Wzornictwa Profesor Andrzej Pniewski Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku Wydzial Architektury i Wzornictwa ocena pracy doktorskiej i dorobku artystycznego Pana Mirona Regulskiego, pracownika dydaktr7cznego na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr Anny Malwiny Kamelskiej pt. " Efekty zdrowotne treningu

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr Anny Malwiny Kamelskiej pt.  Efekty zdrowotne treningu Prof. dr hab. med. KrzysztofKlukowski Wyzsza Szkola Fizjoterapii we Wroclawiu Warszawa, 30 wrzesnia 2014 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Malwiny Kamelskiej pt. " Efekty zdrowotne treningu kolarskiego

Bardziej szczegółowo

WYBÓR TEMATU I KONSTRUKCJA PRACY

WYBÓR TEMATU I KONSTRUKCJA PRACY Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. nadzw. Wrocław, 29 czerwca 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych RECENZJA rozprawy doktorskiej przygotowanej przez

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. menopauzie. Powszechnie uwaza siq, 2e obnizenie stezenia estrogen6w towarzyszqce menopauzie jest czynnikiem odpowiedzialnym za rozw6j

Streszczenie. menopauzie. Powszechnie uwaza siq, 2e obnizenie stezenia estrogen6w towarzyszqce menopauzie jest czynnikiem odpowiedzialnym za rozw6j Streszczenie Populacjq kt6ra odnosi znaczne korzysci dzieki postqpowi medycyny, ale kt6r4 jednoczesnie dotycz4 nowe problemy zdrowotne, spoleczne, zawodowe, sq kobiety po menopauzie. Powszechnie uwaza

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja Gdańsk, 16 lipca 2015 prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Preis-Orlikowskiej pt. Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. w lutach 1923-1939

dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. w lutach 1923-1939 dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marii Anny Rudzkiej Pracownia profesora Tadeusza Breyera w warszawskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Lublin, dnia 20 września 2016r. dr hab. n. med. Jolanta Masiak Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny w Lublinie Głuska 2 20-439 Lublin RECENZJA

Bardziej szczegółowo

(Nie)przychodzi Polka do lekarza

(Nie)przychodzi Polka do lekarza ()przychodzi Polka do lekarza Wyniki badania Kontakt: Aneta Jaworska Tel. +48 +48 (22) 592 63 00 e-mail: aneta.jaworska@grupaiqs.pl Z badania omnibusowego IQS96, przeprowadzonego przez instytut badawczy

Bardziej szczegółowo

Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce projekt PolSenior

Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce projekt PolSenior Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce projekt PolSenior PBZ-MEIN-9/2/2006 Odsetek osób w wieku 65+ i 80+ w Polsce w latach 1980-2035 25 20 15 10 5 0

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. W"tr,^or.l1 [crr.r"q, Vnnc\eao ae/ 1 8. 08" tflt5. Warszawa. zp-p.o78.79.2015. Pan

Minister Zdrowia. Wtr,^or.l1 [crr.rq, Vnnc\eao ae/ 1 8. 08 tflt5. Warszawa. zp-p.o78.79.2015. Pan W Minister Zdrowia Warszawa. 1 8. 08" tflt5 zp-p.o78.79.2015 t^ A. 0 o Pan W"tr,^or.l1 [crr.r"q, Vnnc\eao ae/ Prof. Andrzej Rajewski Prezes Polskiego Towarzystwa PsYchiatrYcznego W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja Pracy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej PT. Możliwości wspierania

Bardziej szczegółowo

l Transport ludzi i towar6w, biura podr62y i spedycja [] Handel [] Budownictwo, ustugi budowlane

l Transport ludzi i towar6w, biura podr62y i spedycja [] Handel [] Budownictwo, ustugi budowlane S:zanowna Pani/Szanowny Pa nie, Prosimy o wypefnienie niniejszej ankiety dotyczqcej spofecznej odpowiedzialno6ci biznesu. Sklada siq ona z 6 pyta6, prosimy odpowiedziei na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU Adres: tel.: (061) 8310230, 8310231, 8310232, 8310233 ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 135/147 fax : (061) 8310230

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Marczulin. Nieprawidłowości masy ciała i zaburzenia lipidowe a czynniki psychospołeczne u młodzieży gimnazjalnej

Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Marczulin. Nieprawidłowości masy ciała i zaburzenia lipidowe a czynniki psychospołeczne u młodzieży gimnazjalnej Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Marczulin Nieprawidłowości masy ciała i zaburzenia lipidowe a czynniki psychospołeczne u młodzieży gimnazjalnej Alarmujące wyniki

Bardziej szczegółowo

^/t (ou [^^ncrfr"r. Stowarzyszerie. llntervrrencji Erannnej. Minister pracy i polityki spolecznei

^/t (ou [^^ncrfrr. Stowarzyszerie. llntervrrencji Erannnej. Minister pracy i polityki spolecznei Stowarzyszerie llntervrrencji Erannnej ol/os/20l4/pm Ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51 0L-204 Warszawa tel./fax. $ a8) 22 621 51 6s www.interwencjaprawna. pl Warszawa, 2O ma)a2014 r. Szanowny Pan Wfadyslaw

Bardziej szczegółowo

in. zagadnieniami naprgzeri powstalych w warstwie ornej gleby w wyniku przejazdu Recenzja

in. zagadnieniami naprgzeri powstalych w warstwie ornej gleby w wyniku przejazdu Recenzja Dr hab. rnz. JanSzczepaniak prof. nadzw. Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starolecka 31. 60-963PoznaA Poznah, dn. 03.07.2015 Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Marcina Zabielskiego pt.: MODEL

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań PBQ i MAAS wykonanych w lipcu-październiku 2015

Wyniki badań PBQ i MAAS wykonanych w lipcu-październiku 2015 Wyniki badań PBQ i MAAS wykonanych w lipcupaździerniku 2015 Autor projektu badawczego : Anna Dyduch Maroszek Projekt sfinansowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej Projekt finansowany

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Załącznik nr 2 Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w, 25.02.2015 t

Rzesz6w, 25.02.2015 t Dr hab. n. med. prof. UR Joanna SkEfMagierlo Kliniczny Oddzial Poloznictwa i Ginekologii Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie Uniwersytet Rzeszowski Rzesz6w, 25.02.2015 t OCENA ROZPRAWY

Bardziej szczegółowo

i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

i.cr,*;, L?i-=fi *;Tinriir* E \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Tryb studiów: Stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Klinika Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Klinika Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, 18 listopad 2016 r Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz medycyny Michała Poznańskiego pt.: Nikotynizm a ekspresja i immunoekspresja pentraksyny 3 u chorych na przewlekłą

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane:

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia

Bardziej szczegółowo

ffi Do druku nr 2l5l \,*r'" w nawl4z n i, 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY i it Dolis - 033-22s t oe l'/: 1":

ffi Do druku nr 2l5l \,*r' w nawl4z n i, 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY i it Dolis - 033-22s t oe l'/: 1: ffi GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michal Serzycki 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY Dara wprywu.o3.o_b;ilfleg... Do druku nr 2l5l Dolis - 033-22s t oe l'/: 1": i it,1ai Warszawa, dnia lrlrl lipca

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Janus

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Janus Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Centralny Szpital Kliniczny im. WAM Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź tel. 042 201 43 40 Department of Internal Medicine and Diabetology

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji Burmistz Dzielnicy BiaNotqka Miasta Stolecznego WarszawY ul. Modliriska 197, OtlPWarszawa, tel. F22) 5103106, faks (022) 67660 90 sekretariat@biableka.warv. pl, wrrrv.bialoleka.waw. pl List referencyjny

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy na stopień doktora nauk medycznych autorstwa lek. dent. Joanny Zemlik

Recenzja. rozprawy na stopień doktora nauk medycznych autorstwa lek. dent. Joanny Zemlik Prof. dr hab. Magdalena Wochna Sobańska Specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi Łódź, Pomorska 251 Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody:

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody: STRESZCZENIE Wstęp: Dzięki poprawie wyników leczenia przeciwnowotworowego u dzieci i młodzieży systematycznie wzrasta liczba osób wyleczonych z choroby nowotworowej. Leczenie onkologiczne nie jest wybiórcze

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani mgr Agnieszki Strzeleckiej pt. Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów

Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani mgr Agnieszki Strzeleckiej pt. Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów Dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK Kielce, 12.11.2013r. Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani mgr Agnieszki Strzeleckiej pt. Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Magdalena Trzcińska

dr n. med. Magdalena Trzcińska DZIECKO Z NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚCIĄ TYPU 1 (CHOROBĄ RECKLINGHAUSENA): NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNEJ dr n. med. Magdalena Trzcińska Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej:

Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej: Profesor Jacek Otlewski Wrocław, 3 sierpnia 2015 r. Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej: Charakterystyka metaboliczna wybranych grzybów chorobotwórczych za pomocą narzędzi metabolomicznych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Anna Marchewka Kraków, 22.02.2016 Katedra Rehabilitacji Klinicznej Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Prof. dr hab. Anna Marchewka Kraków, 22.02.2016 Katedra Rehabilitacji Klinicznej Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie Prof. dr hab. Anna Marchewka Kraków, 22.02.2016 Katedra Rehabilitacji Klinicznej Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie Ocena rozprawy doktorskiej Pana mgr Tomasza Maickiego zatytułowanej: Porównanie

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny

B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny Zarzqdzenie Nr 82114 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny w sprawie: ponownego ogloszenia konkursu ofert na realizacjg w 2014 r. programu zdrowotnego,,szczepienia

Bardziej szczegółowo

w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott.

w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott. UCITWALA NR III/15/ 10 Rady cminy Zielona G6ra z dnia 28 grudnia 2010 r. w'.sprawie Gminnego Programu profilaktyki i RozwiAzywania problem6w Alkoholowych oraz przeciwdzialania Narkomanii ou iott.ol Na

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty Wrocław, dnia 22.05.2016 Dr hab. Paweł Kowalik, prof. UE Kat. Finansów Publicznych i Międzynarodowych Instytut Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, 20.08.2016 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz:

Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz: Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz: Ochrona elektronicznych danych pacjenta w szpitalu onkologicznym po vvejsciu Polski do Unii Europejskiej Przedstawiona do oceny rozprawa

Bardziej szczegółowo

RECENZJA Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet

RECENZJA Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet RECENZJA rozprawy doktorskiej lek. med. Bertranda Janoty pt.: Ocena stężenia kortyzolu, dehydroepiandrostendionu i lipidogramu w surowicy krwi w przebiegu leczenia depresji u kobiet. Przedstawiona do recenzji

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. nadzw. Artur Ziółkowski Gdańsk, r. Wydział Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku

dr hab. prof. nadzw. Artur Ziółkowski Gdańsk, r. Wydział Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku dr hab. prof. nadzw. Artur Ziółkowski Gdańsk, 20.09.2016 r. Wydział Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Samełko pt. Stany afektywne zawodników pływania i

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szacawy

Ocena pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szacawy Dr hab. Marek Gehrke, prof. nadzw. UP Instytut Weterynarii Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań, dn. 9.03.2016 r. Ocena pracy doktorskiej mgr

Bardziej szczegółowo

2. CEL PRACY 3. MATERIAŁ I METODY. 3.1. Badani chorzy.

2. CEL PRACY 3. MATERIAŁ I METODY. 3.1. Badani chorzy. 2. CEL PRACY Celem pracy było: 1. Określenie stanu niedoboru jodu i częstości wola oraz chorobowości gruczołu tarczowego w populacji ludzi dorosłych (18-78 r.ż) miasta Krakowa - w dwuletniej obserwacji

Bardziej szczegółowo

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym.

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym. I. STRESZCZENIE Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Recenzja Rozprawy doktorskiej lek. med. Bartosz Limanówka. p.t.

Recenzja Rozprawy doktorskiej lek. med. Bartosz Limanówka. p.t. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH Katedra Neurologii i Neurochirurgii Klinika Neurochirurgii 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30 tel. 089 524 53 84, fax. 089 524 56 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo