PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; Architektura + konstrukcja. PROJEKTANT ARCHITEKTURY: DATA: PODPIS: mgr inŝ. arch. Wiesław Motyl UAN /91 WP r. SPRAWDZAJĄCY: DATA: PODPIS: mgr inŝ. arch. Kazimierz Ratajczyk 349/69 WP r. PROJEKTANT KONSTRUKCJI: DATA: PODPIS: inŝ. Krzysztof Dupnik WKP/0039/POOK/07 WKP/BO/0522/ r. SPRAWDZAJĄCY: DATA: PODPIS: inŝ. Jan Czabański BN-10.9/84/80 WKP/BO/0646/ r. ASYSTENT PROJEKTANTA: DATA: PODPIS: inŝ. Łukasz Wierzyk r. Ostrów Wlkp r.

2 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Część graficzna: Rysunek Skala Nr rysunku - Hala magazynowa - rzut fundamentów 1: rzut przyziemia 1: rzut dachu 1: konstrukcja dachu 1: przekrój A-A; B-B 1: elewacja wschodnia, zachodnia 1: elewacja północna; południowa 1: Wiata magazynowa - rzut fundamentów 1: rzut przyziemia 1: rzut dachu 1: konstrukcja dachu 1: przekrój A-A 1: elewacje 1: Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 2

3 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA 3. Opis techniczny do projektu budowlanego budowy lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu zlokalizowanych w Ostrowie Wlkp. przy ul. Staroprzygodzkiej dz. nr 6; 5/3; 7/1 1.DANE OGÓLNE 1.1.Obiekt: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. 1.2.Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA 1.4.Własność terenu: j.w. 1.5.Jednostka projektująca: Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp., ul. Krotoszyńska Wykonawca: Wybrany zostanie w drodze przetargu. 1.7.Podstawa opracowania: - umowa z Inwestorem - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 - koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem - Decyzja o warunkach zabudowy nr 7331/190/2009 z dnia r. - Warunki przyłączenia do sieci ulicznej nr 253/2009 z dnia r. 1.8.Dane techniczne projektowanej hali magazynowej wraz z kontenerami socjalnymi: - powierzchnia zabudowy: 521,60 m 2 - powierzchnia całkowita: 521,60 m 2 - powierzchnia uŝytkowa: 507,55 m 2 - kubatura: 3122,00 m 3 Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 3

4 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA Zestawienie powierzchni projektowanej wiaty magazynowej: - powierzchnia zabudowy: 77,00 m 2 - powierzchnia całkowita: 77,00 m 2 - powierzchnia uŝytkowa: 73,00 m 2 - kubatura: 346,00 m Liczba kondygnacji: Budynki są 1 kondygnacyjne Wysokość pomieszczeń w świetle: - Hala magazynowa 5,34-6,04 m - Kontenery socjalne 2,34 m - Wiata magazynowa 4,0-4,49 m 3.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 3.1.Przedmiot i zakres opracowania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Obiekt realizowany będzie jednoetapowo. Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje część architektoniczną oraz konstrukcyjną. Projekty branŝowe: instalacyjny wod.-kan., elektryczny. Stanowią odrębne opracowanie i załączone są do niniejszej dokumentacji. Obecnie na terenie działki inwestorskiej znajdują się budynki magazynowe oraz wysypisko odpadów. 3.2.Lokalizacja: Hala magazynowa zaprojektowana została od zachodniej strony działki inwestorskiej. Odległość do zachodniej granicy działki wynosi odpowiednio 18,95-19,01m, oraz 19,14-22,42 od strony południowej. Kontenery socjalne zaprojektowane zostały od strony zachodniej w odległości 16,55m oraz 15,84-16,82 od strony południowej. Wiata zaprojektowana została w odległości 3,08m od granicy południowej. PrzeciwpoŜarowe zabezpieczenie wodne zapewniają hydranty rozmieszczone na terenie zakładu oraz w ulicy Staroprzygodzkiej. Wjazd na działkę od strony zachodniej z ul. Staroprzygodzkiej. W obrębie hali magazynowej i wiaty zaprojektowane zostały place odkładcze oraz drogi z płyt betonowych. Pozostała część terenu zagospodarowana zostanie zielenią niską. 3.3.Rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne: Obiekt składa się z jednoprzestrzennej hali magazynowej do przygotowywania i pakowania odpadów. Obok hali magazynowej zaprojektowano trzy kontenery socjalne: w pierwszym wydzielony zostanie wc z natryskami damski i męski, w drugim pomieszczenie so- Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 4

5 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA cjalne, w trzecim pomieszczenie mistrza. Wiata słuŝyć będzie do magazynowania elektroniki. 3.4.Zestawienie pomieszczeń: Zestawienie poniszczeń podano w części graficznej opracowania. 3.5.Instalacje wewnętrzne: Budynek wyposaŝony zostanie w instalację elektryczną, kanalizacje deszczową i sieć hydrantową. Projekty instalacji stanowią oddzielne opracowania. Załączone do niniejszej dokumentacji. 3.6.Zatrudnienie: W hali zatrudnionych zastanie 13 kobiet i 6męŜczyzn. Pracownicy codziennie dowoŝeni będą z firmy macierzystej, gdzie zlokalizowane są wszelkie pomieszczenia socjalne. Na terenie projektowanym pomimo to zaprojektowano trzy kontenery socjalne: w pierwszym wydzielony zostanie wc z natryskami damski i męski, w drugim pomieszczenie socjalne, w trzecim pomieszczenie mistrza. 3.7.Charakterystyka ekologiczna i energetyczna obiektu: Budynek wykonany zostanie z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Bilans energetyczny dla hali załączono do opracowania. 4.OCHRONA P.POś BUDYNKU 4.1.Powierzchnia, wysokość oraz liczba kondygnacji: -powierzchnia zabudowy hali: 521,60 m 2 -powierzchnia dróg, dojazdów, placów,: 2646,00 m 2 -powierzchnia działki (w granicach opracowania) 4990,00m 2 -wysokość całkowita obiektu: 5,34-6,04 m -Hala magazynowa jednokondygnacyjna Odległość od obiektów sąsiednich: Wg projektu zagospodarowania terenu Parametry poŝarowe występujących substancji palnych: W wiacie magazynowane i pakowane będą odpady opakowaniowe suche: kartony, papier i plastiki Przewidywana wielkość obciąŝenia ogniowego: Obiekt zaliczamy do budynków magazynowych PM. ObciąŜenie ogniowe dla wiaty magazynowej do 500 MJ/m² dla hali magazynowej MJ/m² Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach i poszczególnych pomieszczeniach: Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 5

6 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA W hali magazynowej przewiduje się zatrudnienie 6 męŝczyzn i 13 kobiet Ocena zagroŝenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych: Nie występuje zagroŝenie wybuchem Podział obiektu na strefy poŝarowe: Hala objęta jedną strefą, wielkość tej strefy to 507,55 m² przy dopuszczalnej wielkości strefy 4000m 2. Wiata objęta jedną strefą, wielkość tej strefy to 77,00 m² przy dopuszczalnej wielkości strefy 4000m Klasa odporności poŝarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Dla wiaty magazynowej ustalono klasę odporności ogniowej E dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciąŝenia ogniowego do 500 MJ/m². Dla hali magazynowej ustalono klasę odporności ogniowej E dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciąŝenia ogniowego MJ/m². Klasa odporności ogniowej dla głównej konstrukcji nośnej oraz dla ściany zewnętrznej odporności ogniowej pozostałych elementów nie określa się. Zaprojektowane elementy budynku spełniają powyŝsze parametry Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe: Dojścia i przejścia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymogami. Z hali magazynowej prowadzą 2 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku o szer. 90,0 cm. Obiekty naleŝy oznakować piktogramami samo świecącymi zgodnie z PN-92/N / 01 i Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych (wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, itp): Instalacje pod względem bezpieczeństwa poŝarowego odpowiadają warunkom określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegółowych Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjnoalarmowe, stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, instalacje wodociągowe przeciwpoŝarowe, itp.): W obiekcie zaprojektowano następujące instalacje hydrantowe: -w hali magazynowej 1 hydrant Ø 25 o wydajność 1 l/s WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich montaŝem: Zaprojektowano i rozmieszczono na terenie obiektu: -w hali magazynowej 2 gaśnic proszkowych o masie 6 kg środka gaśniczego. Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 6

7 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŝaru: PrzeciwpoŜarowe zabezpieczenie wodne zapewniają hydranty rozmieszczone na terenie zakładu oraz w ulicy Staroprzygodzkiej Drogi poŝarowe: W/g projektu zagospodarowania terenu. 5.OPIS BUDOWLANY 5.1.Przegrody: A -Membrana dachowa Sicaplan gr. 1,5mm -Wełna mineralna twarda gr. 10cm -Blacha trapezowa Florprofile -Konstrukcja stalowa B -Beton zacierany C20/25 gr. 15cm zbrojony siatką z drutu 8mm o oczkach 15x15cm lub zbrojenie rozproszone -Dylatacja co około 3x3m -Folia PE 0,02cm -Podbeton C8/10 gr. 10cm -Piasek zagęszczony do Id=0,7 C -Płyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym gr. 10cm w układzie poziomym -konstrukcja stalowa D -Tynk cienkowarstwowy -Styropian gr. 10cm -Lepik na bazie wody -bloczek betonowy gr. 24cm -Lepik na bazie wody Dach wiaty magazynowej z płyty warstwowej gr. 10cm. 5.2.Konstrukcja: Stopy i ławy fundamentowe, konstrukcja nośna wiaty oraz obudowa wg opisu konstrukcyjnego. 5.3.Projektowane ściany: hala magazynowa: Z płyt ściennych warstwowych gr. 10cm w układzie poziomym. Kontenery socjalne: Z płyt ściennych warstwowych gr. 6 cm w układzie pionowym. Wiata magazynowa: Ściany wiaty z siatki stalowej o oczkach 5x5cm. Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 7

8 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA 5.4.Posadzki: Wg przekrojów na rysunkach oraz wg punktu 3.4. Dylatacja na posadzkach hali magazynowej co około 3,0x3,0m wg opisu w p Dach: Dach hali magazynowej zaprojektowano blachy trapezowej, docieplony wełną mineralna gr. 10cm i pokryty membraną dachową. 5.6.Wentylacja: w Hali magazynowej zaprojektowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Szczegóły wentylacji według branŝy sanitarnej. 5.7.Izolacje przeciwwilgociowe: Posadzki parteru izolowane folią PE 0,2 mm 5.8.Drzwi i okna: Bramy zewnętrzne segmentowe z profili aluminiowych. Drzwi ewakuacyjne do wiaty systemowe aluminiowe. 5.9.Prace wykończeniowe zewnętrzne: Opierzenia oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym. Rynny ø15 i rury spustowe ø12 z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym lub pcv równieŝ w kolorze białym Przyłącze energetyczne: Przyłącze energetyczne z istniejącej rozdzielni głównej. Przyłącze elektryczne w ramach istniejących warunków technicznych i zawartych umów. 6.UWAGI KOŃCOWE 6.1.Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 6.2.Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Opracował: Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 8

9 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR: SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; Ostrów Wlkp. ul.zana 10 B/7 Ostrów Wlkp r. Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 9

10 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA CZĘŚĆ OPISOWA 1.Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Zakres robót obejmować będzie budowę obiektu kubaturowego w postaci hali i wiaty magazynowej a takŝe pełną infrastrukturę techniczną w postaci: dróg, sieci wewnętrznych i przyłączy. Po zakończeniu robót budowlanych teren zagospodarowany zostanie zielenią niską i średnią. Obiekt kubaturowy realizowany będzie jednoetapowo. Jednocześnie prowadzone będą roboty związane z sieciami wewnętrznymi oraz drogami. 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są budynki magazynowe oraz wysypisko odpadów komunalnych. 3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Na ternie działki odbywa się ruch samochodów cięŝkich oraz pojazdów transportowych, a takŝe ruch pieszy. Prace budowlane prowadzone będą przy czynnym zakładzie. 4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 4.1.Przewiduje się prace w wykopach do głębokości 2,0 m podczas robót fundamentowych i instalacyjnych. 4.2.Przewiduje się prace montaŝowe na wysokościach do 7,0 m podczas prac związanych z montaŝem konstrukcji stalowej hali, dachu hali podczas montaŝu płyt elewacyjnych. Główne elementy konstrukcyjne obiektu wykonywane będą przy uŝyciu dźwigu. 4.3.Wjazd i wyjazd z palcu budowy na lokalną drogę publiczną od strony zachodniej z ul. Staroprzygodzkiej. 5.Wskazanie sposobu prowadzenie instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty świadczące o odbytych szkoleniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych robót. Ponadto dla robót specjalistycznych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót. 6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro- Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 10

11 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA Ŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiająca szybką ewakuację na wypadek poŝaru: Plac budowy powinien być zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. NaleŜy wyznaczyć strefy niebezpieczne podczas pracy dźwigu przy montaŝu konstrukcji oraz montaŝu elewacji. Zabezpieczyć rusztowania oraz wszelkie otwory montaŝowe przed upadkiem człowieka i narzędzi. Na placu budowy naleŝy wyznaczyć drogi komunikacyjne zapewniające sprawny wjazd i wyjazd. W razie potrzeby drogi naleŝy tymczasowo utwardzić np. Ŝelbetowymi płytami drogowymi. Wjazd na plac moŝliwy jest tylko z ul. Staroprzygodzkiej o średnim natęŝeniu ruchu. Opracował: Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 11

12 Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka; działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Inwestor: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZoiGO MZO SA Oświadczenie Ja, niŝej podpisany Wiesław Motyl zamieszkały w Ostrowie Wlkp. ul. Owsiana 15 oświadczam, Ŝe wykonany przeze mnie projekt budowlany Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej (działka nr 6; 5/3; 7/1), jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie Ja, niŝej podpisany Kazimierz Ratajczyk zamieszkały w Krotoszynie przy ul. Fabrycznej 5/18 oświadczam, Ŝe sprawdzony przeze mnie projekt zagospodarowania terenu Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingu zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej (działka nr 6; 5/3; 7/1), jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. mgr inŝ. arch. Kazimierz Ratajczyk Pracownia Architektoniczna ARCUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 18 tel: fax: e_mail: 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax 94 340-60-40, kom. 604-84-10-94; NIP 672-000-46-21 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str.

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I. STRONA TYTUŁOWA...str. II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU..str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......str. Załączniki: 1. Informacja o planie BIOZ. 2.

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo