Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB"

Transkrypt

1 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Literatura dydaktyczne Pomostowe ścieżka: AB Wykłady-20 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem jest zaznajomienie studenta z podstawami anatomii i fizjologii człowieka w takim zakresie, jaki mu będzie niezbędny dla opanowania wiedzy dyscyplin klinicznych jak i przedmiotów przedklinicznych. Umiejętności: Nauczenie studenta całościowego, holistycznego ujmowania budowy ludzkiego ciała oraz umiejętności wykazywania powiązań między układami narządów i ich czynności. Pokaz foliogramów z nazewnictwem poszczególnych części narządów ( ze szczególnym uwzględnieniem ich budowy). Ćwiczenia na modelu szkieletu człowieka. Pokaz filmu dotyczącego anatomii rozrodu. Analiza plansz dotyczących następujących układów: -sercowo-naczyniowego -pokarmowego -oddechowego -mięsni poprzecznie prążkowanych -moczowego -chłonnego -gruczołów wydzielania wewnętrznego Podstawowa A. Krechowiecki, F. Czerwieński Zarys anatomii człowieka PZWL 2002 Sokołowska Pichutowa J. Anatomia człowieka PZWL 2002 Aleksandrowicz R. Mały atlas anatomiczny PZWL 2006 Atlas ludzkiego ciała. Poradnik rodzinny Multimedialny Atlas anatomii człowieka W. Traczyk Fizjologia człowieka w zarysie PZWL 2005 r. W. Traczyk, A Trzepaki Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej PZWL 2007 Uzupełniająca W. Łasiński Anatomia topograficzna i stosowana: tom 1 i 2 PZWL 1984 Pod red. W. Łacińskiego Anatomia człowieka tom 1. Kości, stawy i więzadła W-wa 1990

2 Michalin, W. Ramotowski Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2005 Michajlik, W. Romotowski :Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 2003 W.F. Ganong : Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej. Warszawa Wykłady Układ kostno mięśniowy. Anatomia układu nerwowego: ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Układ krążenia. Serce. Krążenie duże i małe. Układ oddechowy. Płuca, opłucna. Układ pokarmowy. Układ moczowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Narządy zmysłów. Układ chłonny. Podstawowe wiadomości z zakresu funkcji życiowych człowieka. Fizjologia ośrodkowego układu nerwowego, aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Homeostaza: układ autonomiczny, czynność gruczołów dokrewnych, termoregulacja. Fizjologia układu krążenia i układu krwiotwórczego. Fizjologia układu oddechowego. Fizjologia układu moczowego. Regulacja kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa. Układ trawienny. Fizjologia procesu trawienia. Fizjologia układu rozrodczego. Fizjologia narządów zmysłu.

3 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Anestezjologia i pielęgniarstwo w Rok studiów: 1 zagrożeniu życia Semestr: 2 dr n. med. Maria Marciniak dr n. med. Maria Marciniak mgr Dorota Łęgowik mgr E. Arkuszewska Ścieżka AB: wykłady-20 godzin, praktyki zawodowe-50 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z postępowaniem w przypadku stanów zagrażających życiu, oraz zaznajomienie z czynnościami w zakresie anestezjologii. Umiejętności: W wyniku ukończonego kursu student potrafi rozpoznać stan zagrożenia życia, wykonać zabiegi ratujące i zapewnić opiekę choremu, obsłużyć sprzęt i aparaturę monitorującą, a także zinterpretować wyniki badań. Będzie umiał też przygotować chorego do znieczulenia i pielęgnować po nim. dydaktyczne Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Praktyka zawodowa prowadzona zgodnie z przygotowanym programem zajęć. Literatura Podstawowa W. Gaszyński Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. PZWL 2008 Samuel M. Keim Tłum. Medycyna ratunkowa na dyżurze PZWL W-wa 2006 M. Buchfeeder, A. Buchfeeder Podręcznik pierwszej pomocy PZWL 2005 Dawid Bass Tłum. P.Witkowski Pierwsza pomoc i opieka domowa Wyd. PR W-wa 2005 L. Wołowicka, D. Dyk Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo PZWL 2008 Uzupełniająca Berry A. J., Knos G. B.: Anestezjologia, Urban&Patrtner, Wrocław 1999 Brzeziński T.: Etyka lekarska, PZWL, Warszawa 2002 Duke J.: Sekrety anestezjologii, Elsevier Urban&Patrtner, Wrocław 2008 Marino P. L.: Intensywna terapia, Urban&Partner, Wrocław 2001

4 Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. : Podstawy pielęgniarstwa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004 Wykłady Praktyka zawodowa Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: mechanizmy, wskazania, powikłania. Farmakoterapia, udział pielęgniarki. Procedury ratunkowe: choroba niedokrwienna i zawał. Stosowane leki, obrzęk płuc, wstrząs kardiologiczny, zaburzenia rytmu, pielęgnowanie pacjenta. Elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia i udział w nim pielęgniarek: defibrylacja, kardiowersja, stymulacja. Wybrane stany zagrożenia życia: udar mózgu, zaburzenia świadomości, śpiączki, padaczka, astma i ostra niewydolność oddechowa, wentylacja oddechowa, wstrząs, zatorowość, hipotermia, oparzenia, utonięcia- postępowanie pielęgnacyjne. Postępowanie medyczne w miejscu zdarzenia i zadania pielęgniarskie. Rany, urazy, obrażenia i postępowanie pielęgniarskie. Zatrucia i sepsa: ogólne zasady postępowania i postępowanie w przypadkach wybranych, zadania dla lekarza i pielęgniarki. Ból i jego leczenie, rola pielęgniarki Przygotowanie stanowiska anestezjologicznego. Sposób prowadzenia dokumentacji znieczulenia. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem na stole operacyjnym w zależności od zabiegu i ułożenia chorego. Standardy postępowania i organizacja opieki pooperacyjnej na oddziale wybudzeniowym. Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w anestezjologii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach anestezjologicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

5 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Badania fizykalne Rok studiów: 1 Semestr: 2 Dr n. med. Waldemar Tyrek Dr n. med. Waldemar Tyrek Pomostowe ścieżka: AB ćwiczenia-25 godzin Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest zapoznanie z podstawami badań fizykalnych w pielęgniarstwie, przedstawienie odrębności prowadzenia badań u człowieka dorosłego jak i u niemowląt i dzieci z wykorzystaniem metod i technik w badaniu podmiotowym i przedmiotowym. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i poczucia intymności w czasie prowadzenia badań. Umiejętności: Po zakończonych zajęciach student pozna metody i techniki badania podmiotowego i przedmiotowego u dorosłych i dzieci. Potrafi rozpoznać i odróżnić odrębności występujące w tych badaniach, oraz zinterpretować ich wyniki w procesie rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjno opiekuńczych u chorych diagnozowanych. Potrafi też udokumentować przeprowadzone badania. Literatura Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa W. Ciechaniewicz Red. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia PZWL 2004 K. Zahradniczek Redakcja Pielęgniarstwo PZWL 2004 B. Ślusarska,D. Zarzycka, K. Zahradniczek Red Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2 Czelej 2002 Uzupełniająca M. Kózka L. Błaszewska-Żywko Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007 A. Stychlerz Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. PZWL 2009 J. Górajek-Jóźwik Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL 2007

6 Ćwiczenia Badania przedmiotowe i podmiotowe niemowląt i dzieci oraz osób dorosłych, stan psychiczny, stan ogólny (skóra - relewatory skórne, oczy, uszy, jama ustna, gardło i szyja, klatka piersiowa i płuca, gruczoły piersiowe, układ sercowo naczyniowy, brzuch, męskie narządy płciowe, żeńskie narządy płciowe, obwodowy układ krążenia, układ mięśniowo szkieletowy, układ nerwowy. Dokumentacja kliniczna pacjenta. Badania fizyczne w zdrowiu i chorobie. Ocena objawów w badaniu fizykalnym.

7 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Badania w pielęgniarstwie Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Katarzyna Dymczyk-Ociepka Pomostowe ścieżka AB wykłady-10 godzin, seminarium- 10 godzin Zaliczenie na podstawie obecności i przeprowadzonego kolokwium Literatura Cel i umiejętności dydaktyczne Podstawowa Cel: Celem szkolenia jest zaznajomienie studentów pielęgniarstwa z metodologią, czyli nauką zajmującą się prawidłowościami i rządzącymi procesami poznawczymi w nauce, celem wykorzystania ich do badań i zastosowania w praktyce Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości wiedzy, umiejętności i ukształtowania postawy, które pozwolą mu określić w pielęgniarstwie problemy badawcze, poznać dobór właściwych metod i technik, uczestniczyć w gromadzeniu danych oraz wprowadzić w życie rezultaty tych badań. Wykłady teoretyczne, konsultacje w grupie studenckiej. H. Lenartowicz, M. Kózka, Metodologia badań w pielęgniarstwie, Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, W-wa 2010 J. Podgórska Statystyka dla studiów licencjackich PWE W-wa 2001 W. Dudkiewicz Podstawy metodologii badań Wyd. Stachurski, Kielce 2001 M. Kózka Zastosowanie badań naukowych w praktyce zawodowej pielęgniarki. Procedury pielęgniarski, PZWL W-wa 2009 Uzupełniająca W. Ciechaniewicz, Pielęgniarstwo ćwiczenia, PZWL W-wa 2004

8 Wykłady Podstawowe pojęcia w badaniu naukowym. Rodzaje badań naukowych. Badania szczególnie użyteczne w pielęgniarstwie. Istota badań w pielęgniarstwie. Etyczne aspekty badań i proces krytycznej oceny publikacji. Koncepcja badania. Wybór i omówienie metod, technik i narzędzi badawczych. Opracowanie założonego teoretycznie materiału badawczego.

9 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Biochemia z biofizyką Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr hab. Mirosław Tyrka- prof. AP Pomostowe ścieżka: AB wykłady-10 godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z biochemicznymi i biofizycznymi mechanizmami funkcjonowania organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzących do występowania chorób. Literatura Umiejętności: W wyniku realizacji kursu student powinien lepiej zrozumieć procesy fizjologiczne, patogenezę i przebieg chorób, poznać podstawowe procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w żywym organizmie zwłaszcza w zakresie budowy i funkcjonowania makromolekuł. Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa Kazimierz Pasternak-Biochemia- podręcznik dla studentów licencjackich Wyd. Czelej Lublin 2002 Hades D.B. Hooper N.M. Biochemia Krótkie wykłady Wyd. PWN W-wa 2002 Jaroszyk F. Biofizyka Podręcznik dla studentów PZWL W-wa 2008 Z. Jóźwiak, G. Bartosz Biofizyka- Wybrane zagadnienia z ćwiczeń. Wyd. Naukowe PWN W-wa 2007 Uzupełniająca Alberts B. i inni Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej. PWN W-wa 1999 L. Kłysejko Stefanowicz Cytobiochemia Wyd. Naukowe PWN 2002.Murray K.R., Granner D.R, Rodwell V.W. Biochemia Harpera PZWL W-wa 2006 A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokity Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska Wyd. Naukowe PWN 1999

10 Wykłady Podział i działanie witamin, Grupy krwi i proces krzepnięcia krwi, Wybrane choroby przemiany węglowodanów, lipidów Fala akustyczna i inne oddziaływania mechaniczne Biofizyka procesu słyszenia i fizyczne aspekty funkcjonowania narządu słuchu Biofizyka słyszenia w różnych okresach życia człowieka. Skutki narażenia na uszkodzenia narządu słuchu. Oddziaływanie infradźwięków i ultradźwięków na organizm ludzki. Ciepło i jego wymiana z otoczeniem. Strumień ciepła. Sposoby dystrybucji. Energetyka cieplna organizmu człowieka w różnych warunkach termicznych i fizjologicznych - w przemianie podstawowej, przy ciężkiej pracy fizycznej, przy zanurzeniu w zimnej wodzie, suchym i ciepłym powietrzu itp. Działanie bodźców ciepłych i zimnych na układ krążenia, pracę serca i naczyń tętniczych oraz żylnych, proces przepływu krwi i ukrwienie narządów i tkanek ludzkich. Zjawiska elektryczne. Tkanka żywa jako odbiornik prądu elektrycznego Komórki, tkanki, narządy i całe organizmy jako generatory napięć, prądów elektrycznych i pól elektromagnetycznych o różnej charakterystyce. Charakterystyka elektryczna komórek, tkanek i narządów Działanie prądu stałego na organizm ludzki (elektrochemiczne, elektrokinetyczne, elektrotermiczne) Pojęcie punktów motorycznych nerwów i mięśni. Reobaza, chronaksja, chronaksymetria, krzywa i/t, prawo du Bois Reymonda, współczynnik akomodacji

11 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo Rok studiów: 1 chirurgiczne Semestr: 2 dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa dr hab. med., prof. nadzw. Piotr Korzekwa mgr Renata Sówka mgr Barbara Dubek Ścieżka AB: wykłady-20 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-40 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Poznanie zasad nowoczesnego pielęgniarstwa poprzez przystępne przekazanie wiedzy ogólnochirurgicznej oraz nauczenie samodzielności i logicznego myślenia przy pielęgnowaniu chorych chirurgicznych zarówno przed operacją, jak i po operacji. Celem jest zwiększenie roli i zakresu działań pielęgniarki w zespole leczącym. Literatura Umiejętności: Opanowanie niektórych technik wykonywania potrzebnych w chirurgii zabiegów pielęgniarskich i leczniczych, których studenci muszą się uczyć praktycznie pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych dydaktyczne ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. Podstawowa Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. 3. Makmed, Lublin Condon W.: Kompendium postępowania chirurgicznego. PZWL, Warszawa Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii. Makmed, Lublin Majewski E., Zaniewski M.: Pielęgniarstwo chirurgiczne. Ś.A.M, Katowice Sweetland H., Conway K.: Chirurgia. Urban & Partner, Wrocław Szewczyk M. T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Borgis, Warszawa Uzupełniająca Jan Fibak Chirurgia-repetytorium Wyd. PZWL W-wa 2006 r. Wojciech Noszczyk Chirurgia Tom 1 i 2 Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Jerzy Czerniak Chirurgia dziecięca Wyd. PZWL W-wa 2005 r.

12 Jerzy Czernik Powikłania w Chirurgii Dziecięcej Wyd. PZWL W-wa 2005 r. Wykłady Zajęcia praktyczne Zaburzenia odporności. Transplantologia ( podstawy prawne, rodzaje przeszczepów, wskazania). Chirurgiczne zasady leczenia nowotworów. Urazy narządów ruchu ( przyczyny metody, postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) Choroby ortopedyczne. Wybrane zagadnienia z chirurgii narządowej i naczyń. Odrębności w chirurgii dziecięcej. Opieka pielęgniarska nad chorym z urazami. Opieka nad chorymi w wybranych ostrych stanach chirurgicznych. Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorych do zabiegów operacyjnych. Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej świadczonej w oddziałach chirurgicznych. Działania rehabilitacyjne podejmowane przez pielęgniarki w celu usprawniania chorych po urazach i zabiegach operacyjnych. Udział pielęgniarki w leczeniu bólu pooperacyjnego. Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno terapeutycznych- laparoskopia. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w chirurgii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach chirurgicznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

13 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Dietetyka Rok studiów: 1 Semestr: 2 mgr Magdalena Weber Pomostowe: AB, wykłady-10 godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest przedstawienie wiedzy związanej z udziałem pielęgniarki w leczeniu żywieniowym w różnych stanach chorobowych. Literatura Umiejętności: Po skończonych zajęciach student potrafi dokonać oceny odżywiania z wykorzystaniem metod antropometrycznych i biochemicznych. Wyjaśni rodzaje i następstwa niedożywienia, dostosuje żywienie do potrzeb i wymagań chorych i wyedukuje chorego w zakresie wiedzy o żywieniu. Potrafi też monitorować chorego żywionego w formie dojelitowej i pozajelitowej. Wykłady z użyciem urządzeń multimedialnych dydaktyczne Podstawowa T. Będkowska, K. Różnowska Diety w różnych chorobach Wyd. Agencja wydawniczo usługowa Emilia Kraków 2005 Z.Wieczorek-Chełmińska Dieta oczyszczająca i regeneracyjna PZWN 2009 K. Zahradniczek Pielęgniarstwo PZWN 2004 Uzupełniająca Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; Hasik J., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; Włodarek D.: Dietetyka; Format AB, Warszawa Wykłady Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia. Niedożywienie i jego następstwa - makroskładniki. Elementy żywienia dietetycznego rodzaje diet. Żywienie człowieka w różnych stanach chorobowych. Żywienie chorych ze zwiększonym katabolizmem: energia, żywienie dietetyczne w wychudzeniu, anoreksja, bulimia. Zróżnicowanie diet dzieci i dorosłych: żywienie sztuczne niemowląt i małych dzieci, żywienie osób w podeszłym wieku, żywienie dojelitowe i pozajelitowe. Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym

14

15 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Farmakologia Rok studiów: 1 Semestr:1 Dr n. med. Kazimierz Dąbrowski Dr n. med. Kazimierz Dąbrowski Ścieżka AB Wykład- 10 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego. Cel: Celem zajęć jest przekazanie wiedzy w zakresie farmakologii klinicznej, krwi i preparatach krwiozastępczych oraz środkach dezynfekcyjnych Literatura Umiejętności: Po zakończonych zajęciach student zapozna się z podstawowymi mechanizmami działania leków, krwi i płynów krwiozastępczych i ich działaniami ubocznymi. Pozna zasady bezpiecznego ich podawania, przechowywania i reagowania w sytuacjach niepożądanych. Będzie też umiał korzystać ze źródeł informacji o lekach i posługiwać się zasadami stosowania środków dezynfekcyjnych. Wykłady z użyciem środków multimedialnych. dydaktyczne Podstawowa Z. Herman Podstawy farmakologii ogólnej PZWL 2006 r. M. Nepal Farmakologia w zarysie PZWL 2005 r. E. Krajeńska-Kułak Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym PWSIiP 2006 r. E. Kostka-Trąbka Interakcje leków w praktyce klinicznej PZWL 2006r. Uzupełniająca Kompendium farmakologii i farmakoterapii dla lekarzy, farmaceutów, studentów A. Danysz Wyd UiP Wrocław 2007 Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów Akademii Medycznych pod red. G. Rajter-Cynke Lublin 2002r. Farmakologia G. Rajtar-Cynke Wyd. Czelaj

16 Wykłady Farmakologia ogólna: przedmiot i zadania farmakologii. Lek, rodzaje, losy leków w organizmie- drogi podawania leków. Niepożądane działania leków. Środki antyseptyczne i odkażające. Leki chemioterapeutyczne- antybiotyki. Chemioterapia nowotworów- leki immunotropowe. Leki przeciwbólowe: nienarkotyczne i narkotyczne. Leki przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne.. Leki działające na układ nerwowy. Farmakologia układu krążenia. Leki stosowane w chorobach dróg oddechowych. Farmakologia leki stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego. Leki stosowane w chorobach układu moczowo płciowego. Leczenie krwią i środkami krwiozastępczymi Witaminy i hormony.

17 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Rok studiów: 1 Semestr: 1 Dr Katarzyna Leszczyńska Dr Katarzyna Leszczyńska Pomostowe ścieżka AB wykłady-15godzin, Obecność studenta na zajęciach, wszystkie testy zaliczone na ocenę pozytywną. Cel: Celem kształcenia jest wykorzystanie elementów filozoficznych w kształtowaniu postaw i zasad moralnych mających wpływ na postępowanie pielęgniarki. Umiejętności: Po zakończeniu szkoleniu oczekuje się od studenta ukształtowania prawidłowych postaw moralnych, uwrażliwienia na ich wartości i płynące z nich zasady decydujące o postępowaniu etycznym pielęgniarki wobec pacjenta, współpracowników i całego społeczeństwa. dydaktyczne Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Literatura Podstawowa J. Górajek-Jóźwik Filozofia i teorie pielęgniarstwa Czelej 2007 I.Wrońska, J. Mariański Etyka w pracy pielęgniarstwa Czelej 2007 S. T. Fry, M. Jane Johnstone Etyka w praktyce pielęgniarskiej MAKMED Lublin 2008 W. Ciechaniewicz Pielęgniarstwo-ćwiczenia PZWL 2004 K. Zachradniczek Pielęgniarstwo-podrecznik dla studiów medycznych PZWL 2004 B.Ślusarska, D. Żarzycka, K. Zachradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Czelej 2004 Uzupełniająca J. Tatoń Filozofia medycyny PZWL 2004 H. Jankowski Red. Etyka PWN I.Wrońska Podstawy etyki pielęgniarstwa PTP1993 I.Wrońska Wybrane zagadnienia z etyki pielęgniarstwa Centrum medyczne doskonalenia nauczycieli

18 Wykłady Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa. Historyczne uwarunkowania. Filozofia pielęgnowania, filozofia, a misja pielęgnowania. Etyka: jako nauka o moralności, jako nauka stosowana i zawodowa pielęgniarstwa. Kodeks deontologiczny współczesnej pielęgniarki. Pielęgniarstwo wobec współczesnych problemów etycznych służby zdrowia. Współczesne problemy etyczne zawodu

19 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Liczba godzin Forma i warunki zaliczenia Miejsce realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Literatura Cel i umiejętności Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Rok studiów: 1 Semestr: 2 lek. med. Krzysztof Wolnik lek. med. Krzysztof Wolnik mgr Anna Dygudaj Ścieżka AB wykłady-20 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-45 godzin Egzamin z części teoretycznej, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie roku akademickiego Zaliczenie ZP i PZ zgodnie z Regulaminem PZ i ZP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem kształcenia jest przedstawienie studentowi procesu starzenia się w różnych aspektach, celem wykorzystania odrębności psychologicznych i fizjologicznych człowieka w wieku podeszłym do planowania nad nim opieki. Umiejętności: Po ukończonym szkoleniu oczekuje się od studenta znajomości rozpoznawania etiopatogenezy przebiegu chorób wieku podeszłego, ich leczenia oraz doboru metod i sposobów pielęgnowania w zależności od ocen stanu biologicznego, psychicznego i społecznego. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych ZP i PZ instruktor, praca pod kontrolą opiekuna. dydaktyczne Podstawowa K.Wieczorkowa-Tobis, D. Talarska Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne PZWL 2010r. Schiefele, Staudt, Dach, Galus Pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Urban & Partner Wrocław 2005 B. Ślusarska, d. Zarzycka, K. Zahradniczek Podstawy pielęgniarstwa Tom 1 Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa Z. Kawczyńska- Butrym Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Wyd. Czelej Lublin 2001 Uzupełniająca L.Jabłoński, J. Wysokińska-Miszczuk Podstawy geriatologii i wybrane zagadnienia z geriatrii Czelej Lublin 2000 T. Grodzki, J. Kocemba, A. Skalska Geriatria z elementami gerontologii ogólnej PZWL 2006 Z. Chodorowska Wybrane zagadnienia medycyny geriatrycznej VM Group 2005

20 Wykłady Proces starzenia się w aspekcie psychologicznym i socjologicznym. Odrębności fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym. Całościowa ocena geriatryczna. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w wieku starszym. Podstawy pielęgnowania osób w starszym wieku- obserwacja objawów, zasady postępowania w zależności od stanu i potrzeb. Zajęcia praktyczne Pielęgnowanie osób starszych z zaburzeniami podstawowych układów narządu zmysłu. Rozwiązywanie specyficznych problemów pielęgniarsko - opiekuńczych ludzi starszych. Postępowanie z chorymi niepełnosprawnymi, nieprzytomnymi i cierpiącymi, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich ludzi starszych. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole terapeutycznym. Zdobywanie umiejętności planowania działań edukacyjnych w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w geriatrii. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach geriatrycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych.

21 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Interna i pielęgniarstwo internistyczne Rok studiów: 1 Semestr: 1 dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP dr hab. n. med. Józef Knap prof. AP Mgr Wioletta Skowron Liczba godzin Ścieżka AB wykłady-20 godzin, zajęcia praktyczne-40 godzin, praktyki zawodowe-40 godzin Forma i warunki zaliczenia Egzamin Miejsce realizacji praktyk zawodowych Cel i umiejętności dydaktyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP Ul. Bialska 104/ Częstochowa Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie studenta z wiedzą kliniczną i wykorzystaniem jej do rozpoznania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych chorych ze schorzeniami internistycznymi Umiejętności: Po odbytym szkoleniu oczekuje się od student rozumienia etiologii, patogenezy i objawów wybranych chorób internistycznych ważnych ze względu na pielęgnacje. Student potrafi również wykorzystać zdobytą wiedzę do udziału w diagnostyce i terapii tych chorób. Wykłady z użyciem rządzeń multimedialnych Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa prowadzone zgodnie z przygotowanym programem zajęć. Literatura Podstawowa J. Daniluk, G. Jurgowska -Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa Wyd. Czelej 2005 D. Tatarska, D. Zuzulińska-Źółkiewicz - Pielęgniarstwo internistyczne.-podręcznik dla studiów medycznych PZWL 2009 Uzupełniająca F. Kokot- Choroby wewnętrzne PZWL 2000

22 Wykłady Zajęcia praktyczne Choroby układu krążenia, diagnostyka, ablacja, elektroterapia, kardiogenne stany zagrażające życiu- problemy pielęgnacyjne. Choroby układu oddechowego, badania czynnościowe, bronchoskopia- pielęgnowanie pacjenta. Choroby i diagnostyka układu pokarmowego, gastroenterologia endeskopowa- rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do badań. Pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach gastroenterologicznych. Choroby wątroby i dróg żółciowych. Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów dotyczącej profilaktyki chorób wątroby i dróg żółciowych. Choroby układu krwiotwórczego i krwi. Diagnostyka, transplantacja komórek krwiotwórczych. Wybrane problemy pielęgnacyjne. Choroby układu moczowego i nerek. Pielęgnowanie chorych w wybranych schorzeniach układu moczowego. Choroby alergiczne, postacie kliniczne, wstrząs anafilaktyczny, zasady ogólnej diagnostyki-problemy pielęgnacyjne w chorobach alergicznych, udział pielęgniarki w diagnostyce tych chorób. Choroby układu narządu ruchu- układowe RZS, ZZSK, zwyrodnieniowe, kolagenozy choroby kości. Problemy opiekuńcze pacjentów w schorzeniach układu narządu ruchu. Organizacja pracy i zadania pielęgniarki w oddziale internistycznym. Udział w przygotowaniu pacjentów do badań, które mają zastosowanie w chorobach wewnętrznych, prowadzenie obserwacji pacjentów ze schorzeniami serca, układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. Udział farmakoterapii w wybranych jednostkach internistycznych. Pielęgnowanie chorych leczonych w oddziale internistycznym. Praktyki zawodowe Samodzielne planowanie i postępowanie w określonych sytuacjach spotykanych w oddziale chorób wewnętrznych. Edukacja chorych i ich rodzin w zakresie samoopieki po przebytych schorzeniach internistycznych. Postępowanie w razie wystąpienia deficytów samoopieki w zaburzeniach procesów poznawczych i emocjonalnych

23 Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Język angielski tok AB Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 mgr Katarzyna Bachniak mgr Katarzyna Bachniak Liczba godzin 30 godzin ( semestr I 15h, semestr II 15h) Forma i warunki zaliczenia Na ocenę końcową składa się udział studenta w zajęciach i testy Cel i umiejętności - rozumienie tekstu pisanego, mówionego i słuchanego; - umiejętność zastosowania różnych form i struktur natury leksykalno gramatycznej; - rozwijanie pamięci poprzez różnorodne tematycznie ćwiczenia utrwalające oraz wybrane słownictwo; - ćwiczenie poprawności językowej ( struktury gramatyczne, intonacja, wymowa); - umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania na podstawie realizowanych zagadnień; - pogłębienie umiejętności współdziałania w grupie oraz pracy samodzielnej. Literatura dydaktyczne - metody aktywizujące słuchaczy do pracy: dialogi, scenki sytuacyjne, słuchowiska multimedialne, ćwiczenia stymulujące, prace kontrolne; - formy pracy: indywidualnej, zespołowej, zbiorowej, grupowej, z nauczycielem. Podstawowa 1. English by the Ceran method, Wydawnictwo Educator, Częstochowa; 2. Matasek M. Ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne, Handybooks, Poznań 2002; 3. Cieślak M. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wydawnictwo Wagros, Poznań Uzupełniająca 1. Taille M. A History of the English Language for Polish Students, Wydawnictwo Educator, Częstochowa 1999; 2. Karolak S. Gramatyka kontrastywna przedimka (rodzajnika) francuskiego i angielskiego, Wydawnictwo Educator, Częstochowa. 3. Słownik wyrazów religijnych- Wydawnictwo Educator, Częstochowa; Praca zbiorowa

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. mgr piel. Izabela Kucharska Przewodnicząca Zespołu; Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo