Informacja dla ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla ucznia"

Transkrypt

1 Informacja dla ucznia Test, który będziesz rozwiązywać, składa się z zadań o róŝnym stopniu trudności. W zadaniach tych wystarczy znaleźć jedyną prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych (oznaczonych literami, B, C, D) i wybór zaznaczyć na karcie odpowiedzi. W razie pomyłki niewłaściwą odpowiedź naleŝy zamazać i dokonać ponownego wyboru. Zaznaczenie dwóch lub więcej odpowiedzi jako prawidłowych powoduje uznanie zadania za nie rozwiązane JeŜeli któreś zadanie okaŝe się zbyt trudne, opuść je i rozwiązuj następne. Z pewnością starczy ci czasu, aby później do niego wrócić. Nie zgaduj, lecz staraj się wykorzystać wszystkie swoje wiadomości i umiejętności. Czytaj uwaŝnie polecenia. Pracuj spokojnie i dokładnie. Powodzenia! Zadanie 1. Jednomianem nie jest:. xy B. x 4 3 C. x 1 D. 5xyz Zadanie. WyraŜenie,,suma kwadratów dwóch liczb x i y moŝesz zapisać:. ( x + y) B. x + y C. y x + D. ( ) x + y Zadanie 3. Sumą algebraiczną nie jest:. x + 5y B. y + 8x C. 3 1xy D. 4 4 x Zadanie 4. Liczbę o 30% większą od liczby a moŝesz zapisać w postaci wyraŝenia:. 0,30a B. 30 a C. 130 a D. 1,3a Zadanie 5. Po wykonaniu działań w wyraŝeniu 7x ( 4y 7x) otrzymasz:. 4y B. 14x 4y C. 4 y D. 14 x + 4y Test z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum 1

2 Zadanie 6. WyraŜenie c + d słowami moŝesz nazwać:. suma kwadratów liczb c i d B. róŝnica kwadratów liczb c i d C. kwadrat sumy liczb c i d D. suma podwojonych liczb c i d Zadanie 7. Zapisując za pomocą wzoru wyraŝenie: sześcian róŝnicy liczb c i d, otrzymasz:. ( c d ) 3 B. ( d ) 3 c + C. 3 3 c d D. 3c 3d Zadanie 8. Przekształcając wyraŝenie 7 ( x y), otrzymasz:. 7 x + y B. 7 x y C. 7 x + 7y D. 7x 7 y Zadanie. Obwód narysowanej figury wyznaczysz za pomocą wyraŝenia:. 10 x B. 3x 6x C. 1 x D. 5 x x Zadanie 10. Wartość liczbowa wyraŝenia a + 3 dla a = 1 wynosi:. 1 B. 5 C. 1 D. 0 Zadanie 11. Po wykonaniu mnoŝenia ( + 1)( x 1) x otrzymasz:. x 1 B. x + x 1 C. x 1 D. 3 x Test z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

3 Zadanie 1. WyraŜenie 4a + 1b 16c jest równe iloczynowi 4 a 4b 3c 4 a 1b 16c. ( + ) B. ( + ) C. ( a + 6b 8c) D. 4a( 1+ 3b 4c) Zadanie 13. Pole zacieniowanej figury obliczysz ze wzoru:. 4 a + b B. 8 a + b C. 4 ab D. ab 4a b Zadanie 14. Liczbę trzycyfrowa mającą w rzędzie jedności k, pięć razy tyle w rzędzie dziesiątek oraz 3 jako cyfrę setek moŝesz zapisać: k + k B. 100 k + 50k + 3 C k + k D k Zadanie 15. Dawid, kupując truskawki po zł za 1 kg, dał sprzedawcy x zł i otrzymał y zł reszty. Ile kilogramów truskawek kupił?. x + y B. x y C. x + y x D. y Zadanie 16. WyraŜenie ( 3 ). 8x x x jest równe: x B. C. 6x D. 80x Test z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum 3

4 Zadanie 17. Do Klubu Miłośników Gier Komputerowych naleŝy a uczniów z klasy I. Uczniów z klasy II naleŝy tyle samo co z klasy I, a z klasy III k razy więcej niŝ z klasy I. Ilu uczniów naleŝy do klubu?. a + a + a + k B. a + a + ka C. 3 k + a D. 3 a + k Zadanie 18. WyraŜenie x 1x + 36 moŝesz zapisać w postaci:. ( x + 6) B. ( x 6)( x 6) C. ( x 6 )( x + 6) D. ( x 36) Zadanie 1. Długości boków trójkąta równoramiennego to x oraz x + 1, gdzie x > 0. Obwód tego trójkąta wynosi zatem:. 4 x B. 4 x + 1 C. 5 x + 1 D. 5 x + Zadanie 0. WyraŜenie algebraiczne iloraz sumy liczb a i b przez ich iloczyn zmniejszony o moŝesz zapisać w postaci:. a + b ab : B. ( a b) : ab + C. a + b ab D. a + b ab Test z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum 4

5 KRT ODPOWIEDZI Kod ucznia Klasa B C Numer w dzienniku Numer zadania Odpowiedzi 1 B C D B C D 3 B C D 4 B C D 5 B C D 6 B C D 7 B C D 8 B C D B C D 10 B C D 11 B C D 1 B C D 13 B C D 14 B C D 15 B C D 16 B C D 17 B C D 18 B C D 1 B C D 0 B C D Test z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum 5

6 Uczeń potrafi: Matematyka kluczem do sukcesu ucznia Kartoteka testu i klucz odpowiedzi Kategoria celu Poziom wymagań (P, PP) nr zadania Poprawna odpowiedź rozpoznać jednomiany B P 1. C zapisać wyraŝenie algebraiczne B P. C rozpoznać sumy algebraiczne C P 3. D zapisywać wielkości w postaci wyraŝeń B P D 4. algebraicznych odejmować sumy algebraiczne C P 5. B nazwać wyraŝenie algebraiczne B P 6. zapisać wyraŝenie algebraiczne określone słownie B P 7. mnoŝyć sumę algebraiczną przez jednomian C P 8. C zapisać obwód figury w postaci wyraŝenia C P. obliczyć wartość liczbową wyraŝenia C P 10. mnoŝyć sumy algebraiczne C P 11. B rozłoŝyć sumę algebraiczną na iloczyn C P 1. C zapisać pole figury za pomocą wyraŝenia C PP D 13. zapisać treść zadania w postaci wyraŝenia C PP 14. zapisać rozwiązanie zadania w postaci wyraŝenia C PP B 15. przekształcać wyraŝenia algebraiczne C PP 16. D zapisać treść zadania w postaci wyraŝenia C PP B 17. stosować wzory skróconego mnoŝenia C PP 18. B zapisać obwód trójkąta w postaci wyraŝenia D PP 1. D zapisać wyraŝenie algebraiczne określone słownie C PP 0. C Cele Kategorie Poziom Zapamiętanie wiadomości Podstawowy P 1,, 3, 6, 7 Ponadpodstawowy PP Tabelaryczny plan testu pisemnego Zrozumienie wiadomości B Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych C 4, 5, 8,, 10, 11, 1 13, 14, 15, 16, 17, 18, 0 Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych D Liczba zadań Procent zadań Liczba zadań Procent zadań Test z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po typach zadań

Przewodnik po typach zadań 8 Przewodnik po typach zadań Jedna ze zmian wprowadzonych do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej dotyczy typów zadań, które mogą się znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym. Do tej pory na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI mgr Maria Gaik SPIS TREŚCI Liczby i działania. Działania na potęgach i pierwiastkach... 3 Wyrażenia algebraiczne, równania i układy równań...

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku Analiza wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku zestawienie dla województwa kujawsko-pomorskiego W kwietniu 2012 roku egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Drogi Uczniu! Witaj na etapie rejonowym konkursu matematycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Żywe liczby i nie tylko

Żywe liczby i nie tylko Mirosław Dąbrowski, Ewa Wiatrak Żywe liczby i nie tylko Od ponad 0 lat w naszym kraju bardzo są popularne tzw. metody aktywne, niekiedy nazywane też metodami aktywizującymi. Prawdopodobnie ogromna większość

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. JEDNOSTKI DŁUGOŚCI kilometr hektometr metr decymetr centymetr milimetr mikrometr km hm m dm cm mm µm

MATEMATYKA. JEDNOSTKI DŁUGOŚCI kilometr hektometr metr decymetr centymetr milimetr mikrometr km hm m dm cm mm µm MATEMATYKA Spis treści 1 jednostki miar 2 wzory skróconego mnożenia 3 podzielność liczb 3 przedrostki 4 skala 4 liczby naturalne 5 ułamki zwykłe 9 ułamki dziesiętne 9 procenty 10 geometria i stereometria

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU opracował dr Bronisław Pabich pabich@interklasa.pl www.pabich.interklasa.pl 1 Definicja ciągu liczbowego Sposoby określania ciągów liczbowych Sposoby prezentacji

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Przedmowa Początek tego opracowania jest napisany z myślą o uczniach szkół podstawowych którzy całkowicie nie rozumieją o co chodzi w procentach,

Bardziej szczegółowo

Liczby wymierne. Liczby wymierne. System rzymski. Liczby wymierne. Działania na liczbach wymiernych. Potęga i pierwiastek

Liczby wymierne. Liczby wymierne. System rzymski. Liczby wymierne. Działania na liczbach wymiernych. Potęga i pierwiastek Liczby wymierne Liczby wymierne System rzymski Liczby wymierne Działania na liczbach wymiernych Potęga i pierwiastek Cyfry i liczby. System rzymski fot. Shutterstock Jakie informacje zapisane w systemie

Bardziej szczegółowo