MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r."

Transkrypt

1 MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r.

2 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej -919 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21 tel. (22) , fax (22) Copyright Narodowy Bank Polski, 24 Materia y i Studia rozprowadzane sà bezp atnie. Dost pne sà równie na stronie internetowej NBP: 2 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

3 Spis treêci Spis treêci Spis wykresów, tabel i za àczników Streszczenie Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej Kredyt a fundusze nabywcze gospodarstw domowych Kredyt konsumpcyjny a przyrost bogactwa (majàtku) gospodarstw domowych Kredyt konsumpcyjny a cykl koniunkturalny Dynamika i struktura kredytu konsumpcyjnego Dynamika i struktura zad u enia gospodarstw domowych wed ug kryterium pierwotnych terminów zapadalnoêci Dynamika i struktura zad u enia gospodarstw domowych wed ug rodzajów kredytu i celów jego wykorzystania Dynamika i struktura podmiotowa zad u enia gospodarstw domowych Kredytowanie gospodarstw domowych w systemie bankowym Wnioski Za àczniki Bibliografia MATERIA Y I STUDIA ZESZYT 172 3

4 Spis, wykresów, tabel i za àczników Spis wykresów, tabel i za àczników Wykres 1: Zad u enie gospodarstw domowych jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji w wybranych krajach w latach Wykres 2: Zad u enie gospodarstw domowych z tytu u kredytów d ugoterminowych jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji w wybranych krajach w latach Wykres 3: Stan zad u enia gospodarstw domowych jako procent dochodów do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych w latach Wykres 4: Przyrost zad u enia gospodarstw domowych w relacji do dochodów do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych w latach Wykres 5: Dochody do dyspozycji brutto i stan zad u enia gospodarstw domowych w latach Wykres 6: Zmiany dochodów i zad u enia sektora gospodarstw domowych w uj ciu realnym (1996 = 1) Wykres 7: Poziom wyposa enia gospodarstw domowych w wybrane artyku y trwa ego u ytku a kredyt na zakup w systemie sprzeda y ratalnej w latach Wykres 8: Przyrost PKB, oszcz dnoêci, spo ycia indywidualnego i zad u enia sektora gospodarstw domowych w latach Wykres 9: Tempo zmian zad u enia osób prywatnych na tle podstawowych stóp procentowych w okresie I 1998 IX Wykres 1: Tempo zmian zad u enia gospodarstw domowych na tle podstawowych stóp procentowych w okresie I 1998 IX Wykres 11: Struktura zad u enia osób prywatnych wed ug terminów realizacji w latach i we wrzeêniu Wykres 12: Struktura zad u enia osób prywatnych wed ug terminów realizacji w okresie XII 1996 IX Wykres 13: Struktura zad u enia gospodarstw domowych wed ug terminów realizacji w okresie XII 1996 IX Wykres 14: Struktura zad u enia sektora gospodarstw domowych ogó em w latach Wykres 15: Tempo zmian nale noêci z otowych i walutowych sektora gospodarstw domowych w okresie od XII 1997 do IX Wykres 16: Stan nale noêci z otowych gospodarstw domowych wed ug terminów realizacji w okresie XII 1996 IX Wykres 17: Stan nale noêci walutowych gospodarstw domowych wed ug terminów realizacji w okresie XII 1996 IX Wykres 18: Tempo zmian zad u enia osób prywatnych wed ug terminów realizacji w okresie XII 1997 IX N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Spis, wykresów, tabel i za àczników Wykres 19: Tempo zmian zad u enia gospodarstw domowych wg terminów realizacji w okresie XII 1997 IX Wykres 2: Stan zad u enia sektora gospodarstw domowych wed ug rodzajów kredytu w latach Wykres 21: Tempo zmian zad u enia osób prywatnych wed ug rodzajów kredytu w okresie XII 1997 IX Wykres 22: Tempo zmian zad u enia gospodarstw domowych wed ug rodzajów kredytu w okresie XII 1997 IX Wykres 23: Nale noêci z tytu u kredytów i po yczek walutowych udzielonych gospodarstwom domowym wed ug rodzajów w latach Wykres 24: Nale noêci z tytu u kredytów i po yczek z otowych udzielonych gospodarstwom domowym wed ug rodzajów w latach Wykres 25: Podmiotowa struktura zad u enia sektora gospodarstw domowych w latach Wykres 26: Zad u enie podsektora osób prywatnych wed ug rodzajów kredytu w latach Wykres 27: Zad u enie podsektora przedsi biorców indywidualnych wed ug rodzajów kredytu w latach Wykres 28: Zad u enie podsektora rolników indywidualnych wed ug rodzajów kredytu w latach Wykres 29: Stan zad u enia podsektorów gospodarstw domowych z tytu u kredytów z otowych i walutowych w latach Wykres 3: Zad u enie gospodarstw domowych a aktywa systemu bankowego ogó em w latach Wykres 31: Udzia zad u enia gospodarstw domowych w aktywach ogó em w latach Wykres 32: Udzia zad u enia gospodarstw domowych w zad u eniu ogó em sektora niefinansowego w latach Wykres 33: Tempo zmian zad u enia gospodarstw domowych a sektora niefiansowego ogó em w latach Wykres 34: Udzia nale noêci zagro onych w zad u eniu ogó em gospodarstw domowych wed ug podmiotów w latach Wykres 35: Udzia nale noêci zagro onych w zad u eniu ogó em gospodarstw domowych wed ug rodzajów w latach Wykres 36: Tempo zmian nale noêci zagro onych na tle ca ego zad u enia gospodarstw domowych w okresie XII 1997 IX Wykres 37: Tempo zmian nale noêci zagro onych na tle ca ego zad u enia osób prywatnych w okresie XII 1997 IX Wykres 38: Relacja przyrostu nale noêci zagro onych w dochodach do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych w latach Tabela 1: Powody zaciàgania po yczek (kredytów) przez gospodarstwa domowe w 22 r Tabela 2: Oszcz dnoêci a cykl koniunktury MATERIA Y I STUDIA ZESZYT 172 5

6 Spis, wykresów, tabel i za àczników Tabele za àcznik Tabela 1: Zad u enie ogó em gospodarstw domowych jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji Tabela 2: Zad u enie gospodarstw domowych z tytu u kredytów mieszkaniowych jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji Tabela 3: Dochody do dyspozycji a nale noêci od sektora gospodarstw domowych Tabela 4: Poziom wyposa enia gospodarstw domowych w wybrane artyku y trwa ego u ytku a kredyt na zakup w systemie sprzeda y ratalnej Tabela 5: PKB, oszcz dnoêci, spo ycie, zad u enie Tabela 6: Nale noêci od osób prywatnych wed ug terminów ich realizacji Tabela 7: Nale noêci od gospodarstw domowych wed ug terminów ich realizacji Tabela 8: Nale noêci od gospodarstw domowych wed ug rodzajów Tabela 9: Nale noêci od osób prywatnych wed ug rodzajów Tabela 1: Nale noêci z tytu u kredytów i po yczek z otowych udzielonych gospodarstwom domowym wed ug rodzajów Tabela 11: Nale noêci z tytu u kredytów i po yczek walutowych udzielonych gospodarstwom domowym wed ug rodzajów Tabela 12: Zad u enie ogó em sektora gospodarstw domowych wed ug podmiotów Tabela 13: Zad u enie podsektorów gospodarstw domowych wed ug rodzajów kredytu Tabela 14: Zad u enie podsektorów gospodarstw domowych z tytu u kredytów z otowych i walutowych Tabela 15: Nale noêci zagro one od gospodarstw domowych N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Streszczenie Streszczenie Obserwacja zmian popytu na kredyt gospodarstw domowych jest istotna, poniewa jego rola w gospodarce i w funkcjonowaniu gospodarstw domowych nie jest jednoznacznie okreêlona. W opracowaniu wskazano na teoretyczne przes anki pozytywnego i negatywnego wp ywu kredytu na funkcjonowanie gospodarki. Zanalizowano zmiany w zad u eniu sektora gospodarstw domowych i ich wp yw na funkcjonowanie sektora bankowego. Poddano szczegó owej i wnikliwej analizie zmiany w dynamice i strukturze funkcjonowania kredytu dla gospodarstw domowych. MATERIA Y I STUDIA ZESZYT 172 7

8 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej 1 1 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej Wrozwoju myêli ekonomicznej dotyczàcej roli kredytu konsumpcyjnego w gospodarce istnieje znaczne zró nicowanie poglàdów i teorii wskazujàcych na pozytywne i negatywne jego oddzia- ywanie na procesy ekonomiczne. Bioràc pod uwag zmiany, jakie zasz y w okresie transformacji, zwiàzane z budowaniem gospodarki rynkowej, w tym w sektorze gospodarstw domowych, warto przytoczyç te analizy i badania, które by y podstawà do budowania teorii z zakresu funkcjonowania kredytu konsumpcyjnego. Stàd analiza zmian w popycie na kredyt gospodarstw domowych w uj ciu makroekonomicznym w gospodarce polskiej ma charakter weryfikacji teorii, z uwzgl dnieniem dost pnych danych faktograficznych. Analizowane w niniejszym opracowaniu dane statystyczne dotyczà sektora gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe w naukach ekonomicznych definiowane sà jako podstawowe jednostki gospodarujàce, których celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego cz onków. Wspó czesne systemy ekonomiczne majà charakter zmonetaryzowany (pieni ny), co oznacza, e podmioty sfery realnej (w tym gospodarstwa domowe) prowadzà gospodark finansowà, tzn. gromadzà i wydajà Êrodki pieni ne oraz lokujà ich nadwy ki i zaciàgajà po yczki lub w inny sposób gromadzà niezb dne im fundusze. Do analizy zjawisk dotyczàcych finansów gospodarstw domowych, w tym uwzgl dniania zmian w przep ywach pieni nych w ramach sektora gospodarstw domowych w powiàzaniu z pozosta ymi sektorami gospodarki rynkowej, s u à rachunki narodowe. W rachunkach narodowych do sektora gospodarstw domowych zalicza si zarówno gospodarstwa prywatne (osób fizycznych i grupy osób fizycznych), jak i gospodarstwa zbiorowe. Gospodarstwo prywatne zdefiniowano bàdê jako zespó osób mieszkajàcych razem i wspólnie utrzymujàcych si (gospodarstwo wieloosobowe), bàdê jako osob utrzymujàcà si samodzielnie (gospodarstwo jednoosobowe), bez wzgl du na to, czy mieszka sama, czy te z innymi osobami. Przez utrzymywanie si nale y rozumieç àczenie w przewa ajàcej cz Êci, bàdê w ca oêci, dochodów, wydatków i majàtku. Istotnym czynnikiem decydujàcym o przynale noêci do danego gospodarstwa domowego jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie dochodami, decydowanie o wydatkach i zarzàdzaniu majàtkiem. Gospodarstwo domowe, zgodnie z przyj tà metodologià Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych, jako sektor instytucjonalny, wyst puje zarówno na rynku dóbr konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych. Do gospodarstw domowych zakwalifikowano zak ady prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà i nie majàce osobowoêci prawnej, nale àce do jednego lub kilku cz onków tego samego gospodarstwa domowego. Sà one traktowane jako integralna cz Êç gospodarstwa domowego, z wyjàtkiem sytuacji, w której zak ad zosta sklasyfikowany jako przedsi biorstwo 1. Tak wi c, wed ug metodologii ESA sektor gospodarstw domowych obejmuje gospodarstwa domowe: b dàce wy àcznie konsumentami, jak i osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà. Jako kryterium podzia u na podsektory przyjmuje si wy àczne lub g ówne êród o dochodów gospodarstwa domowego. W wyniku przyj tego kryterium w systemie rachunków narodowych wyodr bniono nast pujàce podsektory: 1 Do sektora gospodarstw domowych zaliczono gospodarstwa rolników indywidualnych oraz zak ady osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà (poza rolnictwem) z liczbà pracujàcych do 5 osób (do koƒca 1999 r., od 2 r. 9 osób) i prowadzàcych uproszczonà ewidencj ksi gowà oraz osób fizycznych wykonujàcych wolne zawody. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej pracodawców i pracujàcych na w asny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie dochód (nadwy ka operacyjna brutto) z u ytkowanego gospodarstwa indywidualnego, pracodawców i pracujàcych na w asny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie dochód (nadwy ka operacyjna brutto) osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà lub z wykonywania wolnego zawodu, osób fizycznych pracujàcych najemnie dochód z pracy najemnej, osób fizycznych otrzymujàcych emerytur i rent emerytura i renta, 1 osób fizycznych utrzymujàcych si z niezarobkowych êróde innych ni emerytura i renta dochód z tytu u w asnoêci lub Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej, pozosta ych osób fizycznych dochód z innych niezarobkowych êróde dotyczy osób przebywajàcych stale w instytucjach zbiorowego zamieszkania, bez wzgl du na rodzaj dochodu. Narodowy Bank Polski, w ramach wdra ania standardów Europejskiego Banku Centralnego, zmodyfikowa zasady klasyfikacji sektorowej podmiotów. Poczàwszy od marca 22 r. zasady klasyfikacji sektorowej stosowane przed banki sà zgodne w wymogami ESA95 2. Sektor gospodarstw domowych zosta podzielony na nast pujàce podsektory: rolnicy indywidualni osoby fizyczne, których g ównym êród em dochodów jest produkcja rolnicza, a ich dzia alnoêç nie jest zarejestrowana w formie przedsi biorstwa, spó ki, spó dzielni lub grup producenckich, przedsi biorcy indywidualni osoby fizyczne prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà na w asny rachunek, zatrudniajàce do 9 osób, którym bank sprawozdajàcy Êwiadczy us ugi zwiàzane z ich dzia alnoêcià, osoby prywatne osoby fizyczne, z wyjàtkiem osób prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà, zakwalifikowanych do grupy przedsi biorców indywidualnych lub rolników indywidualnych. Badanie empiryczne w niniejszym opracowaniu obejmuje analiz danych statystycznych dotyczàcych sektora gospodarstw domowych, pochodzàcych z: rachunków narodowych sporzàdzanych przez GUS, badaƒ bud etów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, danych statystycznych NBP, dotyczàcych sektora bankowego opracowanych w postaci porównywalnych szeregów czasowych Kredyt a fundusze nabywcze gospodarstw domowych Kredyt ze swej istoty ekonomicznej jest instrumentem kreowania si y nabywczej, nie zaê, jak przyjmuje si niekiedy, jedynie redystrybucjà istniejàcej si y nabywczej. Tworzàc dodatkowy popyt konsumpcyjny kredyt wprowadza gospodark na Êcie k wzrostu gospodarczego. KoniecznoÊç wyst powania kredytu w gospodarce towarowo pieni nej wynika z dwóch podstawowych przyczyn: zmiennoêci potrzeb finansowych, wynikajàcych z rozbie noêci w czasie pomi dzy terminami ponoszenia nak adów, a terminami uzyskiwania przychodów oraz z koniecznoêci tworzenia dodatkowych dochodów, w celu pe nego wykorzystania wytworzonego produktu globalnego. Dwoisty charakter kredytu konsumpcyjnego (dostosowanie popytu do ju istniejàcej poda y oraz stymulowanie wzrostu i zmiany struktury poda- y) ma znaczny wp yw na mo liwoêci wykorzystania kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej. W rozwini tych gospodarkach rynkowych kredyt stanowi jedno z podstawowych êróde finansowania potrzeb gospodarstw domowych, przy czym poziom zad u enia gospodarstw 2 European System of Accounts 1995 standard europejski zawierajàcy zasady klasyfikacji sektorowej w statystyce pieni no-bankowej obszaru euro wprowadzony Rozporzàdzeniem Rady Nr 2223/96 z czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Wspólnocie. MATERIA Y I STUDIA ZESZYT 172 9

10 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej Wykres 1 Zad u enie gospodarstw domowych jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji w wybranych krajach w latach % Kanada Francja Niemcy W ochy Japonia Wielka Brytania Stany Zjednoczone èród o: dane OECD Economic Outlook, Journal of Banking & Finanse, vol. 22/2 No. 72, December. Wykres 2 Zad u enie gospodarstw domowych z tytu u kredytów d ugoterminowych jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji w wybranych krajach w latach % Kanada Francja Niemcy W ochy Japonia Wielka Brytania Stany Zjednoczone èród o: dane OECD Economic Outlook, Journal of Banking & Finanse, vol. 22/2 No. 72, December. domowych w relacji do nominalnych dochodów do dyspozycji 3 jest zró nicowany. We wskazanych na wykresie krajach w 21 r. analizowana relacja wynosi a od ponad 3% do prawie 14%, uwzgl dniajàc zad u enie sektora gospodarstw domowych i sektora instytucji niekomercyjnych dzia ajàcych na rzecz gospodarstw domowych. W badanym okresie wskaênik ten ma tendencj rosnàcà i to zarówno je eli uwzgl dni si zad u enie ogó em jak i zad u enie d ugoterminowe. Sk onnoêç do zad u ania si gospodarstw domowych w Polsce jest znacznie ni sza, w stosunku do rozwini tych krajów gospodarki rynkowej. Na koniec 22 r. zad u enie sektora gospodarstw domowych w bankach w relacji do dochodów do dyspozycji wynios o ponad 16%. Bie àce dochody oraz posiadane oszcz dnoêci, a wi c w przewa ajàcej mierze Êrodki w asne determinowa- y realizacj potrzeb konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe. Gospodarstwa domowe w niewielkim stopniu korzystajà z mo liwoêci zad u ania si w bankach. Dane z badaƒ ankietowych wskazujà, e jeszcze w latach g ównym êród em za- 3 Kategoria dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, wykorzystywana w niniejszym opracowaniu obejmuje, zgodnie z metodologià przyj tà w rachunkach narodowych, dochody pierwotne brutto skorygowane o: podatki od dochodów i majàtku, sk adki na obowiàzkowe ubezpieczenia spo eczne, Êwiadczenia z ubezpieczeƒ spo ecznych i z pomocy spo ecznej oraz ró ne transfery bie àce. 1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej Wykres 3 Stan zad u enia gospodarstw domowych jako procent dochodów do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych w latach % èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP i GUS. Wykres 4 Przyrost zad u enia gospodarstw domowych w relacji do dochodów do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych w latach % 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP i GUS. silania zewn trznego by y po yczki od osób prywatnych 4. W warunkach, gdy udzia kredytu konsumpcyjnego w kreowaniu si y nabywczej jest relatywnie niski, rola kredytu w stymulowaniu wzrostu gospodarczego jest niewielka. Sytuacja nie ulegnie zmianie w najbli szym okresie, poniewa od 1999 r. spada sk onnoêç gospodarstw domowych do zad u ania si w systemie bankowym (mierzona jako relacja przyrostu zad u enia do dochodów do dyspozycji). Stàd brak perspektyw wykorzystania kredytu konsumpcyjnego w stymulowaniu popytu konsumpcyjnego w najbli szych latach. Kredyt konsumpcyjny zwi kszajàc bàdê zmniejszajàc fundusze nabywcze gospodarstw domowych, jest bardzo wa nym czynnikiem oddzia ywajàcym na dostosowanie popytu do poda y na rynku dóbr konsumpcyjnych. Stàd istnieje mo liwoêç wykorzystania selektywnego charakteru kredytu konsumpcyjnego dla zbytu wytworzonej produkcji, poniewa kredyt mo e stanowiç istotne êród o pokrycia czasowych niedoborów funduszy nabywczych. W analizowanym okresie kredyt bankowy wp ywa na zwi kszenie funduszy nabywczych, przy czym nominalnie tempo przyrostu zad u enia by o znacznie wy sze ni przyrostu dochodów do dyspozycji. Realnie zad u enie sektora gospodarstw domowych w bankach w 22 r. w stosunku do 1996 r. wzros o o 16%, podczas gdy dochodów do dyspozycji o 22%. Rozwój kredytu konsumpcyjnego w gospodarce, szczególnie amerykaƒskiej 5, w poczàtkowym okresie budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej by oceniany wyjàtkowo pozytywnie. Przes anki takiego rozumowania wynika y z obserwacji stanu gospodarki, w której: 4 Patrz szerzej: Rytelewska G., Gospodarstwa domowe na rynku finansowym. W:Warunki ycia gospodarstw domowych w latach 1995 i 1996 stan, zagro enia, perspektywy, praca zbiorowa, GUS, Studia i analizy statystyczne, Warszawa Do przedstawienia zró nicowanych poglàdów z zakresu teorii kredytu konsumpcyjnego wykorzystane zosta y badania przeprowadzone przez R. Domaszewicza opublikowane w pracy Rola kredytu konsumpcyjnego i d ugu publicznego w rozwoju gospodarki amerykaƒskiej w okresie , Wydawnictwo PAN MATERIA Y I STUDIA ZESZYT

12 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej Wykres 5 Dochody do dyspozycji brutto i stan zad u enia gospodarstw domowych w latach mld z Dochody do dyspozycji brutto Zad u enie sektora gospodarstw domowych èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP i GUS. Wykres 6 Zmiany dochodów i zad u enia sektora gospodarstw domowych w uj ciu realnym (1996 = 1) mld z Dochody do dyspozycji brutto Zad u enie sektora gospodarstw domowych èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP i GUS. dominujàcym celem prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej by a maksymalizacja zysku, stàd powsta problem koniecznoêci kreowania dodatkowej si y nabywczej, poniewa przedsi biorcy nie byli sk onni podnosiç p ac, zbyt niska si a nabywcza konsumentów powodowa a osiadanie zapasów, a w konsekwencji zahamowanie rozwoju produkcji w przysz ych okresach. Wydaje si, e pewne symptomy wskazanej sytuacji rynkowej wyst pujà w Polsce (obni a si wskaênik op acania wzrostu wydajnoêci pracy, niski popyt konsumpcyjny wp ywa na zmniejszanie produkcji) istniejà wi c podstawy makroekonomiczne do szerszego wykorzystania kredytu konsumpcyjnego jako instrumentu pobudzania wzrostu gospodarczego Kredyt konsumpcyjny a przyrost bogactwa (majàtku) gospodarstw domowych W literaturze przedmiotu niekiedy kredyty konsumpcyjne traktowane sà jako ujemne oszcz dnoêci. Gospodarstwa domowe dà àc do wyrównywania poziomu konsumpcji w ciàgu ycia (teoria cyklu ycia) 6 6 Szerzej hipoteza cyklu yciowego F. Modiglianiego i A. Ando, W: A. Heertje: World Savings. An international survey, Blackwell Publishers 1993, s. 2 i dalsze. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej korzystajà z kredytu w celu przyspieszenia zaspokojenia potrzeb w poczàtkowym okresie funkcjonowania, gdy dochody bie àce sà relatywnie ni sze, bàdê w sytuacjach czasowej obni ki dochodów. Kredyt konsumpcyjny wygodny dla konsumenta, niesie jednak niebezpieczeƒstwo nadmiernego zad u enia si gospodarstw domowych nie tylko na rynku finansowym, ale tak e w innych podmiotach gospodarujàcych (handel, us ugi). Kredyt konsumpcyjny, szczególnie przeznaczony na zakup dóbr trwa ego u ytku, jest êród em finansowania majàtku gospodarstwa domowego. Wszystkie dobra trwa e, czy to przeznaczone do produkcji czy konsumpcji, z ekonomicznego punktu widzenia, majà charakter dóbr kapita owych. Dochód jest miarà bogactwa, przynosi okreêlone korzyêci w pewnym okresie, a wi c jest to uj cie dynamiczne bogactwa, natomiast kapita jest miarà zapasu dóbr w pewnym momencie czasu, a wi c jest uj ciem statycznym bogactwa. Je eli okres u ytkowania trwa ych dóbr konsumpcyjnych jest d u szy od okresu sp aty zaciàgni tego na ich zakup kredytu to w rezultacie powstaje dla u ytkowników tych dóbr pewna nadwy ka u ytecznoêci, która jest miarà przyrostu ich oszcz dnoêci (majàtku, bogactwa) 7. 1 Pog bieniem i unowoczeênieniem tej teorii jest hipoteza dochodu permanentnego M. Friedmana 8. W tej teorii uwzgl dniono kategori konsumpcji realnej, rozumianej jako akty zaspokojenia potrzeb przez rzeczywiste korzystanie z us ug, jakich dostarczajà towary konsumpcyjne, które posiada gospodarstwo domowe 9. WielkoÊç konsumpcji bie àcej okreêlona zosta a, nie jak dotychczas, przez wielkoêç bie àcych wydatków konsumpcyjnych, lecz przez odj cie od bie àcych wydatków wartoêci zakupionych dóbr trwa ego u ytku i dodanie umownie obliczonej wartoêci us ug Êwiadczonych przez zasób posiadanych dóbr trwa ego u ytku. NowoÊcià tej teorii jest wprowadzenie do badania zwiàzków miedzy dochodami a konsumpcjà tzw. efektu majàtkowego. Bogactwo, majàtek zosta uznany jako w aêciwy miernik ograniczenia bud etowego, zdefiniowany jako skapitalizowana wartoêç ca ego strumienia dochodów i us ug, jakie gospodarstwo domowe spodziewa si w przysz oêci osiàgnàç przy wykorzystaniu najszerzej poj tych zasobów. Bogactwo, w uj ciu Friedmana obejmuje: zasoby pieniàdza, aktywa finansowe, kapita rzeczowy i kapita ludzki. Konsumpcja realna tym ró ni si od konsumpcji bie àcej, e uwzgl dnia si us ugi, jakie gospodarstwo domowe czerpie z posiadanego majàtku trwa ego, a jednoczeênie nie obejmuje w ca- oêci wydatków na dobra trwa e poniesionych w danym okresie. Stàd wydatki na zakup dóbr trwa- ego u ytku w cz Êci wp ywajà na wzrost konsumpcji zarówno bie àcej jak i realnej natomiast g ównie wydatki te stanowià form oszcz dnoêci. Stàd kredyt konsumpcyjny nie tylko przyczynia si do wzrostu bogactwa gospodarstw domowych w nieskoƒczenie d ugim okresie, ale tak e do bardziej stabilnego ich funkcjonowania. W Polsce gospodarstwa domowe zad u ajà si przede wszystkim w celu sfinansowania bie- àcych potrzeb oraz remontu mieszkania lub domu. Na podstawie przeprowadzonego badania 1 ankietowego wêród gospodarstw domowych szacuje si, e w po owie 22 r. ok. 31% gospodarstw domowych w kraju by o zad u onych lub korzysta o z kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wydatków gospodarstwa domowego (w latach 2 i 21 odpowiednio 32% i 34%). Nieco cz Êciej z kredytów i po yczek korzysta y rodziny w miastach (ok. 33%) ni na wsi (26%). Najcz Êciej zaciàgane by y kredyty w bankach oraz po yczki w zak adach pracy. Znacznie rzadziej po yczano od znajomych czy rodziny. W 22 r. zaciàgano po yczk lub kredyt przede wszystkim, eby kupiç dobra trwa ego u ytku, pokryç bie àce potrzeby gospodarstwa domowego lub wyremontowaç mieszkanie. Zbadanie wp ywu kredytu bankowego na wzrost sprzeda y dóbr trwa ego u ytku w Polsce nie jest mo liwe, poniewa nie ma dost pnych danych statystycznych, które pozwoli yby zanalizowaç zale noêci przyczynowo skutkowe udzia u kredytu w finansowaniu wydatków w przekroju 7 R. Domaszewicz, wyd. cyt., s Patrz M. Belka: Doktryna ekonomiczno-spo eczna Miltona Friedmana, PWN 1986 r., s. 157 i dalsze. 9 Szerzej w pracy zbiorowej pod redakcjà M. Pohorillego: Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania, PWE 1982, s Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 22 r. (w Êwietle wyników ankietowego badania warunków ycia ludnoêci), GUS Warszawa 23, Warunki ycia ludnoêci w 22 r., GUS. MATERIA Y I STUDIA ZESZYT

14 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej Tabela 1 Powody zaciàgania po yczek (kredytów) przez gospodarstwa domowe w 22 r.* 1 Cz stotliwoêç pojawienia si Przyczyny zaciàgania po yczek (kredytów) przyczyny zaciàgania po yczek (kredytów) w % Razem 1, Zakup dro szych dóbr trwa ego u ytku (z wyjàtkiem samochodu) 19, Zakup samochodu 1,6 Remont mieszkania, domu 21,7 Zakup domu, mieszkania, wk ad do spó dzielni mieszkaniowej 8,3 Pokrycie wydatków konsumpcyjnych ( ywnoêç, odzie i obuwie, sta e op aty mieszkaniowe) 23,4 Na leczenie, rehabilitacj 3,9 Wypoczynek 1,2 Kszta cenie 4,3 Urzàdzenie wesela i innych uroczystoêci 2, Inne 5,6 *Mo na by o wymieniç 3 najistotniejsze przyczyny zaciàgania po yczek (kredytów). èród o: Warunki ycia ludnoêci w 22 r., GUS. Wykres 7 Poziom wyposa enia gospodarstw domowych w wybrane artyku y trwa ego u ytku a kredyt na zakup w systemie sprzeda y ratalnej w latach % mln z èród o: dane NBP i GUS Komputer (lewa skala) 1998 Kuchenka mikrofalowa (lewa skala) Wie a (lewa skala) 1999 Urzàdzenie do odbioru telewizji satelitarnej (kablowej) (lewa skala) Kredyty na zakup w systemie sprzeda y ratalnej (prawa skala) rodzajowym 11. Interesujàce w tej sytuacji jest pokazanie jak zmienia si wyposa enie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwa ego u ytku na tle zmian w zad u eniu gospodarstw domowych z tytu u kredytów ratalnych (sprzeda ratalna). Dynamicznemu wzrostowi wyposa enia gospodarstw domowych w dobra trwa ego u ytku wpolsce w latach towarzyszy szybki wzrost zad u enia, natomiast spadajàcemu trendowi przyrostu zad u enia odpowiada spadek tempa przyrostu gospodarstw domowych wyposa- onych w dane dobra. Kredyt bankowy mo e byç równie êród em finansowania aktywów finansowych b dàcych w posiadaniu gospodarstw domowych (np. kredyt na zakup papierów wartoêciowych). W Polsce ten rodzaj kredytu nie odgrywa istotnej roli. 11 Dane statystyczne umo liwiajàce analiz kredytu konsumpcyjnego jako êród a finansowania poszczególnych wydatków umo liwiajà badania bud etów rodzinnych, prowadzone przez GUS. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej 1.3. Kredyt konsumpcyjny a cykl koniunkturalny W teoretycznych analizach funkcjonowania kredytu konsumpcyjnego wskazano na destabilizacyjny wp yw kredytu konsumpcyjnego na wielkoêç wahaƒ koniunktury, poniewa : w okresie boomu gospodarczego, w wyniku wzrostu wydatków finansowanych z kredytu producenci otrzymujà zafa szowanà informacj o popycie na dobra i us ugi konsumpcyjne, natomiast w okresie recesji maleje popyt konsumpcyjny w wyniku spadku dochodów osobistych oraz obcià enia dochodów sp atami zad u enia. 1 W rozwa aniach podkreêlano, e: kredyt mo e wywo aç za amanie koniunktury; jeêli w d ugim okresie wydatki przekraczajà dochody, to nadchodzi moment powa nych ograniczeƒ w wydatkach i za amanie koniunktury, kredyt utrudnia wyjêcie z recesji; konieczny dla poprawy koniunktury wzrost dochodów osobistych jest neutralizowany przez cià àce na nim sp aty wysokiego zad u enia z okresu wzrostu gospodarczego, kredyt utrwala cykl koniunkturalny; w okresie boomu gospodarczego jeszcze go dynamizuje, w okresie recesji pog bia. Obserwujàc zachowania konsumentów, stwierdzono istotne zale noêci zachodzàce mi dzy oszcz dnoêciami, wydatkami, zad u eniem a fazà cyklu rozwoju gospodarczego, co ilustruje tabela 2. Stàd zawsze istnieje niebezpieczeƒstwo, e w okresie rozkwitu nadmierny przyrost zad u enia doprowadzi do przegrzania koniunktury, a w konsekwencji do recesji. Analiza zale noêci makroeko- Tabela 2 Oszcz dnoêci a cykl koniunktury DEPRESJA O YWIENIE ROZKWIT RECESJA OSZCZ DNOÂCI bardzo wysokie obni ajà si bardzo niskie zaczynajà si odbudowywaç ZAD U ENIE KONSUMENTÓW bardzo niskie zaczyna wzrastaç bardzo wysokie zaczyna si zmniejszaç WYDATKI KONSUMENTÓW bardzo niskie zaczynajà wzrastaç bardzo wysokie zaczynajà si zmniejszaç ZAUFANIE KONSUMENTÓW zaczyna si poprawiaç szybko zwi ksza si zaczyna si obni aç szybki, g boki spadek èród o: J.C. Mowen, Consumer Behavior, ed.iii, Macmillan Pabl., New York, N.Y. 1993, s. 7. Wykres 8 Przyrost PKB, oszcz dnoêci, spo ycia indywidualnego i zad u enia sektora gospodarstw domowych w latach (analogiczny okres poprzedniego roku = 1) % PKB Oszcz dnoêci Spo ycie Zad u enie èród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS i NBP. MATERIA Y I STUDIA ZESZYT

16 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej nomicznych wyst pujàcych w Polsce, tylko w niewielkim stopniu wyjaênia zachowania konsumentów. Wynika to z niskiego udzia u kredytu bankowego w finansowaniu potrzeb gospodarstw domowych. Niemniej w latach dynamika przyrostu zad u enia by a relatywnie wysoka, przy spadajàcym tempie wzrostu gospodarczego oraz wzrastajàcym oprocentowaniu kredytu w 2 r. 1 Podniesienie stopy procentowej, w okresie koniunktury, nie stanowi dostatecznego hamulca dla ograniczenia popytu konsumpcyjnego, poniewa przy rosnàcych dochodach gospodarstwa domowe sà sk onne ponosiç wy sze koszty kredytu. Natomiast obni enie stopy procentowej w okresie depresji, kiedy dochody ludnoêci spadajà, nie stanowi dostatecznie silnego bodêca do zwi kszania popytu na trwa e dobra konsumpcyjne. Stàd cz sto spotykany w literaturze przedmiotu postulat ograniczania iloêciowego ekspansji kredytu w okresie wysokiej koniunktury. Wp yw ceny pieniàdza na ograniczenie popytu na kredyt by niewielki. Analiza zmian stopy procentowej i przyrostu zad u enia (wykres poni ej) prowadzi do wniosku, e ch ç podwy szenia poziomu konsumpcji, zwi kszenia posiadanego majàtku jest silniejsza od wzrostu ceny kredytu (por. okres styczeƒ 1999 r. maj 2 r.). W praktyce okazuje si, e instrumenty oddzia ywania banku centralnego na rozmiary kredytu konsumpcyjnego sà ma o skuteczne. Wykres 9 Tempo zmian zad u enia osób prywatnych (analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 1) na tle podstawowych stóp procentowych w okresie I 1998 IX I III % V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX Stopa referencyjna (lewa skala) Stopa kredytu lombardowego (lewa skala) Tempo zmian zad u enia osób prywatnych (prawa skala) èród o: dane NBP. Wykres 1 Tempo zmian zad u enia gospodarstw domowych (analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 1) na tle podstawowych stóp procentowych w okresie I 1998 IX % I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX Stopa referencyjna (lewa skala) Stopa kredytu lombardowego (lewa skala) Tempo zmian zad u enia gospodarstw domowych (prawa skala) èród o: dane NBP. 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Makroekonomiczne aspekty kredytu konsumpcyjnego w gospodarce rynkowej Kredyt konsumpcyjny mo e przyczyniç si jednak w niektórych sytuacjach do wzrostu inflacji. Znaczna cz Êç tego kredytu jest finansowana bezpoêrednio lub poêrednio przez sektor bankowy, który udzielajàc po yczek powi ksza poda pieniàdza. Je eli ekspansja kredytu nastàpi w sytuacji, gdy wykorzystane sà w pe ni moce produkcyjne, b dzie on oddzia ywa w kierunku wzrostu cen. Stàd proces swobodnego zad u ania si gospodarstw domowych by hamowany w Polsce w drugiej po owie lat dziewi çdziesiàtych, w ramach prowadzonej polityki pieni nej. Realizacja podstawowego celu polityki pieni nej, polegajàca na obni aniu poziomu inflacji, wymaga a ograniczania popytu wewn trznego, w tym popytu na kredyt, w drodze podwy szania stóp procentowych w latach 1999 i 2. 1 MATERIA Y I STUDIA ZESZYT

18 Dynamika i struktura kredytu konsumpcyjnego 2 Dynamika i struktura kredytu konsumpcyjnego 2 W analizie dynamiki i struktury popytu na kredyt gospodarstw domowych uwzgl dniono nast pujàce kryteria podzia u: okres, na jaki udzielony zosta kredyt, rodzaje udzielonych kredytów, wskazujàce na cele, na jakie zaciàgni to kredyt, podmioty, które wykorzysta y kredyt jako êród o finansowania wydatków. W badaniu uwzgl dniono dane dotyczàce zad u enia zarówno z tytu u kredytów walutowych, jak i z otowych. Przyj te okresy analizy nie sà ujednolicone z uwagi na: zmiany w statystyce bankowej dotyczàcej zad u enia, zmiany w statystyce dotyczàcej sektora gospodarstw domowych. Z uwagi na powy sze, w celu zapewnienia porównywalnoêci i maksymalnej szczegó owoêci analizy, wykorzystano niektóre dane odnoszàce si do ca ego sektora gospodarstw domowych, niektóre zaê tylko do osób prywatnych Dynamika i struktura zad u enia gospodarstw domowych wed ug kryterium pierwotnych terminów zapadalnoêci W badanym okresie nastàpi a istotna zmiana w strukturze zad u enia z tytu u zaciàganych kredytów na poszczególne okresy. Zad u enie osób prywatnych nabiera charakteru d ugoterminowego êród a finansowania potrzeb gospodarstw domowych. Podczas gdy w 1991 r. prawie 47% zad u enia wynika o z kredytów zaciàgni tych do jednego roku (krótkoterminowych), to w 22 r. udzia tych kredytów spad do 29%, natomiast udzia kredytów d ugoterminowych (powy ej 5 lat) wzrós odpowiednio z 17 % do 41%. Wykres 11 Struktura zad u enia osób prywatnych wed ug terminów realizacji w latach i we wrzeêniu 23 r ,2 17,2 16,1 15,2 11,6 11,9 17,1 19,8 23,6 27,3 33,1 41, 47,5 36,2 29,4 35, 39,8 47,4 56,3 56,7 52,3 47, 4,8 35,4 27,7 25,5 46,6 52,7 46,8 43,1 39,4 29,7 25, 26,7 28,4 3,8 29,9 29,1 24, IX 23 Kredyty do 1 roku àcznie z rachunkiem bie àcym Kredyty powy ej 5 lat Kredyty powy ej 1 roku do 5 lat Odsetki zapad e èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP. 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Dynamika i struktura kredytu konsumpcyjnego Wykres 12 Struktura zad u enia osób prywatnych wed ug terminów realizacji w okresie XII 1996 IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX Odsetki zapad e Powy ej 1 roku do 2 lat w àcznie Powy ej 3 lat do 5 lat w àcznie Do 1 roku (z rachunkami bie àcymi) Powy ej 2 lat do 3 lat w àcznie Powy ej 5 lat èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP. Wykres 13 Struktura zad u enia gospodarstw domowych wed ug terminów realizacji w okresie XII 1996 IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX Odsetki zapad e Powy ej 1 roku do 2 lat w àcznie Powy ej 3 lat do 5 lat w àcznie Do 1 roku (z rachunkami bie àcymi) Powy ej 2 lat do 3 lat w àcznie Powy ej 5 lat èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP. Ró nice pomi dzy strukturà nale noêci od ca ego sektora gospodarstw domowych a strukturà nale noêci od osób prywatnych w roku 22 wed ug kryterium pierwotnej zapadalnoêci polega y na: ni szym udziale kredytów d ugoterminowych w ca ym sektorze (37,6% wobec 41% udzia u w nale noêciach od osób prywatnych), wy szym udziale kredytów Êrednioterminowych w ca ym sektorze. W latach istotne zmiany nastàpi y równie w dynamice i strukturze zad u enia z tytu u zaciàgni tych kredytów z otowych i walutowych. Dominujàcy udzia kredytów z otowych powoli zmniejsza si. Podczas gdy w 1996 r. 97% nale noêci stanowi y zaciàgni te kredyty z otowe, to udzia tych nale noêci w 22 r. obni y si do 77%. Przy czym zmiany w zad u aniu si sektora gospodarstw domowych z tytu u kredytów zaciàganych w walutach obcych mia y znacznie mniej stabilny charakter ni z tytu u kredytów z otowych. Odmiennie kszta towa a si struktura zaciàganych kredytów z otowych i walutowych w zale noêci od terminów pierwotnej realizacji. Kredyty zaciàgane w z otych najcz Êciej majà charakter Êrednio- i krótkoterminowy. W dynamice i strukturze zaciàganych kredytów z otowych, pod wzgl dem pierwotnych terminów realizacji, w analizowanym okresie, nastàpi y nast pujàce zmiany: MATERIA Y I STUDIA ZESZYT

20 Dynamika i struktura kredytu konsumpcyjnego Wykres 14 Struktura zad u enia sektora gospodarstw domowych ogó em (wed ug kryterium waluty) w latach ,7 4,1 7,7 6,6 1,7 17,7 22,9 29,8 97,3 95,9 92,3 93,4 89,3 82,3 77,1 7, IX 23 Z otowe Walutowe èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP. Wykres 15 Tempo zmian nale noêci z otowych i walutowych sektora gospodarstw domowych w okresie od XII 1997 do IX 23 (analogiczny okres poprzedniego roku = 1) XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI IX Ogó em èród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP. Z otowe Walutowe spada udzia kredytów Êrednioterminowych (z 43,3% w 1996 r. do 31,3% w 22 r.) utrzymywa si na niezmienionym poziomie kredyt krótkoterminowy (jego udzia w zad u eniu ogó em wynosi w granicach 37%) stàd kredyty krótkoterminowe majà obecnie najwy szy udzia w kredytach z otowych, rós udzia kredytów d ugoterminowych (z 14,3% w 1996 r. do 27,4 % w 22 r.). Kredyty zaciàgane w walutach najcz Êciej majà charakter d ugo- i Êrednioterminowy. W dynamice i strukturze zaciàganych kredytów walutowych, pod wzgl dem pierwotnych terminów zapadalnoêci, w analizowanym okresie nastàpi y nast pujàce zmiany: spad o po ow udzia kredytów Êrednioterminowych (z 43,8% w 1996 r. do 21,2% w 22 r.), dynamicznie rós udzia kredytów d ugoterminowych (z 27,9% w 1996 r. do 71,7 % w 22 r.) Ten wzrost wynika z korzystania z kredytów walutowych przez gospodarstwa domowe na sfinansowanie wydatków mieszkaniowych, kredyty zaciàgane w walutach obcych by y relatywnie korzystniejsze od kredytów z otowych (oprocentowanie, korzystny kurs walutowy). Interesujàco przedstawia si porównanie dynamiki wzrostu zad u enia w badanym okresie w podziale na ca y sektor gospodarstw domowych i podsektor osób prywatnych. Sk onnoêç do zad u ania si osób prywatnych podlega w badanym okresie znacznie mniejszym wahaniom ni ca- ego sektora gospodarstw domowych. 2 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20.

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20. p l e u ro p e j s k i b a n k c e n t r a l n y b i u l e t y n m i e s i c z n y 9 I 2 7 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 b i u l e t y n m i e s i c z n y w r z e s i e

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005 SYNTEZA Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo