WPŁYW TRENINGU I DODATKU WITAMINY C NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W WĄTROBIE SZCZURÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW TRENINGU I DODATKU WITAMINY C NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W WĄTROBIE SZCZURÓW"

Transkrypt

1 ŻYWNOŚĆ. Nauka,.Techologia. Jakość, 2009, 4 (65), MIKOŁAJ A. GRALAK 1, JERZY BERTRANDT 2, ANNA KŁOS 2, ANNA B. STRYCZEK, BOGDAN DĘBSKI WPŁYW TRENINGU I DODATKU WITAMINY C NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W WĄTROBIE SZCZURÓW Streszczeie Przeprowadzoo badaia wpływu wysiłku i dodatku witamiy C a zawartość wapia, magezu, żelaza, cyku, magau i miedzi w wątrobach szczurów. Zwierzęta były podzieloe a cztery grupy i przez 90 di żywioe były ad libitum dietami półsytetyczymi o wartości eergetyczej 1,47 kj/100 g (350 kcal/100 g), z czego 20% eergii pochodziło z białka. Dwie grupy szczurów otrzymywały powyższą dietę z dodatkiem witamiy C. Diety te zawierały 375 mg tej witamiy/kg diety, co staowiło 15-o krotość poziomu w dietach bez dodatku witamiy C. Szczury z dwóch grup spośród wyżej wymieioych czterech, z jedej bez dodatku i z jedej otrzymującej dodatek witamiy C, były codzieie treowae przez godzię a bieżi. U treowaych szczurów obserwowao wzrost stężeia badaych pierwiastków w wątrobie, z wyjątkiem żelaza. Istotie wyższe stężeia stwierdzoo u szczurów w przypadku: Mg (288 ±12 i 329 ±13 mg/kg), Z (48,8 ±1,8 i 57,9 ±1,9 mg/kg) oraz Cu (4,50 ±0,18 i 5,36 ±0,19 mg/kg). Stężeie Cu u zwierząt ietreowaych karmioych dietą z wysoką zawartością witamiy C było także istotie wyższe (5,38 ±0,27 mg/kg) iż w grupie ietreowaych szczurów ieotrzymujących witamiy C (3,63 ±0,24 mg/kg). Słowa kluczowe: składiki mierale, wysiłek, witamia C Wprowadzeie Po wysiłku astępuje wzrost TBARS (thiobarbituric acid reactive substaces) w osoczu, co sugeruje zaburzeie rówowagi między powstawaiem i elimiacją wolych rodików tleowych (ROS). Temu procesowi towarzyszy obiżeie stężeia Mg, Z i Cu w osoczu krwi, ale także wzrost stężeia Mg, Fe, Cu i Se w krwikach czerwoych [15]. Stwierdzoo także w badaiach a ludziach i zwierzętach, że po wysiłku wzrasta wydalaie Z, Cu, Se i Cr w moczu oraz w pocie [1, 2, 3, 5, 12, 20]. Z drugiej 1 Dr hab. M. A. Gralak, mgr iż. A. B. Stryczek, dr hab. B. Dębski Katedra Nauk Fizjologiczych, Wydział Medycyy Weteryaryjej, SGGW, Nowoursyowska 159, Warszawa, 2 Dr hab.. farm. J. Bertradt, dr. farm. A. Kłos, Zakład Higiey i Fizjologii, Wojskowy Istytut Higiey i Epidemiologii, Kozielska 4, Warszawa

2 WPŁYW TRENINGU I DODATKU WITAMINY C NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 353 stroy wiadomo, że wysiłek i ruch, poprawia mieralizację kości, awet u ludzi starszych w wieku powyżej 60 lat [16]. Wydaje się, że witamia C może mieć bezpośredi wpływ a metabolizm składików mieralych, ze względu a swoje właściwości redukujące i chelatujące [13]. Niedobór witamiy C może zaburzyć tworzeie poprzeczych mostków w strukturze kolageu [4], umożliwiających wychwytywaie i zatrzymywaie składików ieorgaiczych w kości. Wydaje sie, ze ajlepiej pozay jest wpływ witamiy C a wchłaiaie i metabolizm żelaza. Jedak ie wszystko jest jase i dlatego związek metabolizmu witamiy C i żelaza jest adal przedmiotem wielu badań [21; 23]. Jedocześie wiadomo, ze składiki mierale we krwi staowią ułamek proceta z ich całkowitej zawartości w orgaizmie, a ich stężeie w osoczu jest względie stale ze względu miedzy iymi a aktywość wątroby, przez którą migrują wszystkie składiki mierale wchłoięte w przewodzie pokarmowym. Biorąc pod uwagę dae literaturowe a temat iterakcji między wysiłkiem, witamią C i składikami mieralymi, postaowioo zbadać wpływ dodatku witamiy C do diety oraz wpływ treigu a stężeie wapia, magezu, żelaza, cyku, magau i miedzi w wątrobie szczurów karmioych ad libitum. Materiał i metody badań Doświadczeie wykoao a 90 rosących samcach, szczurach szczepu Wistar o początkowej masie około 150 g. Zwierzęta były podzieloe a cztery grupy i utrzymae idywidualie w plastikowych klatkach umieszczoych w klimatyzowaym pomieszczeiu (23 o C), z zachowaiem 12-godziego cyklu świetlego. Zwierzęta otrzymywały ad libitum półsytetyczą dietę o wartości eergetyczej diety 3500 kcal/kg (1466,5 kj/100 g), przy czym 20% eergii pochodziło z białka a 15% z tłuszczów (tab.1). Zawartość witamiy C w dwóch dawkach wyosiła 250 mg/kg diety. Dwie grupy szczurów otrzymywały dietę z dodatkiem witamiy C. Diety te zawierały 3,75 g tej witamiy/kg diety, co staowiło 15-krotość poziomu w dietach bez dodatku witamiy C. Szczury z dwóch grup spośród wyżej wymieioych czterech, z jedej bez dodatku i z jedej otrzymującej dodatek witamiy C, były codzieie treowae przez godzię a bieżi. W trakcie trwaia doświadczeia kotrolowao zmiay masy ciała oraz ilość spożytej paszy dwukrotie w ciągu tygodia. 12 godzi przed końcem doświadczeia zwierzęta odstawiao od karmy. Szczury uśmiercao przez przerwaie rdzeia kręgowego po uprzedim uśpieiu eterem etylowym i pobrao wątroby do dalszych badań. Próbki wątroby (0,5-1 g) umieszczao w wysokociśieiowych aczyiach tefloowych i dodawao do ich 5 ml HNO 3 (Merck ) oraz 1 ml H 2 O 2 (Merck ). Mieralizację przeprowadzao w laboratoryjym systemie mikrofalowym

3 354 Mikołaj A. Gralak, Jerzy Bertradt, Aa Kłos, Aa B. Stryczek, Bogda Dębski 1 Ethos 900 firmy Milestoe, USA - Włochy. Po mieralizacji próbek, pierwiastki były ozaczae metodą płomieiowej absorpcji atomowej a aparacie Perki-Elmer 1100B, przy użyciu próżiowych lamp katodowych. Skład diety szczurów. Compositio of the rat diet. Tabela 1 Składik Compoet g/kg kcal Kazeia Casei 189,7 607,0 Suszoe jaja Egg powder 16,1 93,3 Mąka pszea Wheat flour 194,3 676,1 Skrobia pszea Wheat starch Skrobia ziemiaczaa Potato starch 91,4 - Sacharoza Succrose Olej słoeczikowy Suflower oil 3,6 32,4 Smalec Lard 54,9 492,6 Premiks mieraly Mieral mixture * 40 - Witamiy Vitamis ** 10 - * 1000 g premiksu mieralego zawiera: KHPO g, CaCO 3-300,0g, NaCl-167,0g, MgSO 4-102,0g, CaHPO 4-75,0g, FeC 6 P 5 O 7-27,5g, MSO 4-5,1g, KJ-0,8g, CuSO 4-0,3g, ZCl 2-0,25g, CoCl 2-0,05g. * 1000 g mieral mixture cotais: KHPO 4-322,0g, CaCO 3-300,0g, NaCl-167,0g, MgSO 4-102,0g, CaH- PO 4-75,0g, FeC 6 P 5 O 7-27,5g, MSO 4-5,1g, KJ-0,8g, CuSO 4-0,3g, ZCl 2-0,25g, CoCl 2-0,05g. ** 1000 g premiksu witamiowego zawiera: wit. D IU, wit. K-1.0g, wit. B 12-30μg, chlorek choliy-10.0g, kwas foliowy-1,01g, biotya-0,03g, iozytol 10,0g, PABA-10.0g, wit. A IU, wit. B 6 -,5g, wit. E-2,5g, wit. B 1-5,0g, wit. C-25g, wit. PP-5,0g, wit. B 2-2.5g, patoteia wapia -25,0g. ** 1000 g vitami mixture cotais: Vit. D IU, Vit. K-1.0g, Vit. B 12-30μg, Cholie chloride- 10,0g, Folic acid-,01g, Bioti-0,03g, Iositol 10,0g, PABA-10,0g, Vit. A IU, Vit. B 6-1,5g, Vit. E-2,5g, Vit. B 1-5,0g, Vit. C-25g, Vit. PP-5,0g, Vit. B 2-2,5g, Calcium pathoteate-25,0g. Ocea statystycza uzyskaych wyików obejmowała jedoczyikową (grupa) i dwuczyikową (treig*witamia C) aalizę wariacji. W celu zbadaia rówości wariacji w grupach przeprowadzao test Levee a. Poieważ wariacje w grupach różiły się od siebie istotie to do porówaia średich zastosowao test Tamhae a. Do obliczeń użyto programu SPSS 12.0 PL.

4 WPŁYW TRENINGU I DODATKU WITAMINY C NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 355 Wyiki i dyskusja Średie spożycie paszy w czasie doświadczeia wyosiło 23,5 g/dzień. Spożycie składików mieralych było podobe we wszystkich grupach. Stężeie wapia, magezu, żelaza, cyku, magau i miedzi w wątrobie wraz z wyikami aalizy statystyczej są przedstawioe w tabelach 2 7, osobo dla każdego pierwiastka. W tabelach podao średie i błąd stadardowy średiej (SEM). Stężeie wapia w wątrobie szczurów (mg*kg -1 świeżej tkaki). Liver calcium cotet i rats (mg*kg -1 fresh tissue). Tabela 2 Bez witamiy C Without vitami C With vitami C Średia ogóla Overall mea Bez treigu Without traiig Treig Traiig Średia ogóla Overall mea 26 48,16 ±3, ,87 ±4, ,01 ±2, ,85 ±3, ,66 ±3, ,76 ±2, ,50 ±2, ,27 ±2, ,88 ±1,93 Tabela 3 Zawartość magezu w wątrobie szczurów (mg*kg -1 świeżej tkaki). Liver magesium cotet i rats (mg* kg -1 fresh tissue). Bez treigu Treig Średia ogóla Without traiig Traiig Overall mea Bez witamiy C Without vitami C ,8 ±15, ,9 ±18, ,8 ±12.0 With vitami C ,4 ±18, ,6 ±18, ,0 ±12,8 Średia ogóla Overall mea ,6 A ±12, ,3 B ±12, ,9 ±8,8 A,B średie ogóle ozaczoe różymi literami różią się istotie a poziomie P 0,05 (test F) A,B overall meas followed by the differet superscript differ sigificatly at P 0.05 (test F) Wysiłek podwyższył (P 0,05) zawartość magezu (Tab. 3), cyku (Tab. 5) i miedzi (Tab. 7) w wątrobie. W przypadku pozostałych pierwiastków: wapia, żelaza i magau zmiay stężeń były statystyczie ieistote. U szczurów poddaych treigowi zawartość magezu w wątrobie wzrosło o 14,1%, cyku o 18,8% i miedzi aż o 19,3%. Ciekawe, że zawartość żelaza wątrobie było ajwyższe w grupie iepoddawaej treigowi i ieotrzymującej dodatku witamiy C (Tab. 4). Dodatek witamiy C ie miał wpływu a wzrost zawartości żelaza w wątrobie, chociaż wiadomo, że witamia C zwiększa wchłaiaie tego pierwiastka z przewodu pokarmowego [13; 19]. Jedak skuteczość dodatku witamiy C a wchłaiaie żelaza zależy rówież od rozpuszczalości związku, w jakim żelazo występuje [22]. Zwiększając dwukrotie stosuek żelaza do witamiy C w mieszakach dla dzieci z 1:2.1 do 1:4.2 moża zwiększyć

5 356 Mikołaj A. Gralak, Jerzy Bertradt, Aa Kłos, Aa B. Stryczek, Bogda Dębski 1 wchłaiaie tego pierwiastka z 14,8 do 22,1% [7]. Być może w iiejszym doświadczeiu dawka witamiy C była zbyt duża i stąd jego iższe ( P > 0,05) zawartość w wątrobie. Podobie Oladipo i wsp. [17] obserwowali u ludzi obiżeie biodostępości żelaza pod wpływem dodatku witamiy C do racji pokarmowych. Zawartość żelaza w wątrobie szczurów (mg*kg -1 świeżej tkaki). Liver iro cotet i rats (mg* kg -1 fresh tissue). Tabela 4 Bez witamiy C Without vitami C With vitami C Średia ogóla Overall mea Bez treigu Without traiig Treig Traiig Średia ogóla Overall mea ,7 ±19, ,8 ±22, ,7 ±14, ,6 ±22, ,3 ±22, ,0 ±15, ,2 ±14, ,5 ±15, ,8 ±10,7 Zawartość cyku w wątrobie szczurów (mg*kg -1 świeżej tkaki). Liver zic cotet i rats (mg* kg -1 fresh tissue). Tabela 5 Bez treigu Treig Średia ogóla Without traiig Traiig Overall mea Bez witamiy C Without vitami C 27 45,78 a ±2, ,06 b ±2, ,42 ±1,80 With vitami C 20 51,75 ab ±2, ,83 b ±2, ,29 ±1,93 Średia ogóla Overall mea 47 48,76 A ±1, ,94 B ±1, ,35 ±1,32 a,b średie ozaczoe różymi literami różią się istotie a poziomie P 0,05 (test Tamhae a) a,b meas followed by the differet superscript differ sigificatly at P 0.05 (test Tamhae a) A,B średie ogóle ozaczoe różymi literami różią się istotie a poziomie P 0,05 (test F) A,B overall meas followed by the differet superscript differ sigificatly at P 0.05 (test F) Chociaż zawartość magau ie uległo zmiaom pod wpływem treigu, to był to jedyy pierwiastek, którego zawartość istotie wzrosło pod wpływem dodatku witamiy C do dawki pokarmowej (Tab. 6). Wiadomo, że dodatek magau zwiększa sytezę witamiy C w wątrobie z maozy, galaktozy i glukozy [9]. Jedocześie Davidsso i wsp. [6] doszli do wiosku, że dodatek witamiy C ie ma wpływu a wchłaiaie magau z przewodu pokarmowego. Moża więc przypuszczać, że dodatek witamiy C prawdopodobie ograiczył jej sytezę w wątrobie i zmiejszył wydalaie magau z żółcią. We wcześiejszych badaiach stwierdziliśmy istotą korelację między zawartościami żelaza i magau [11], ale zależość taka ie została potwierdzoa w tym badaiu. W obecym doświadczeiu ie zaobserwowao by dodatek witamiy C miał wpływ a zawartości wapia, magezu, cyku i miedzi, chociaż w literaturze moża

6 WPŁYW TRENINGU I DODATKU WITAMINY C NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 357 zaleźć przykłady, iekiedy przeciwstawe, a istieie zależości między witamią C a składikami mieralymi. Prawdopodobie zależy to także od dawki witamiy C. Zawartość magau w wątrobie szczurów (mg*kg -1 świeżej tkaki). Liver magaese cotet i rats (mg* kg -1 fresh tissue). Tabela 6 Bez treigu Treig Średia ogóla Without traiig Traiig Overall mea Bez witamiy C Without vitami C 27 2,69 a ±0, ,79 a ±0, ,74 A ±0,11 With vitami C 20 3,40 b ±0, ,62 b ±0, ,51 B ±0,12 Średia ogóla Overall mea 47 3,04 ±0, ,20 ±0, ,12 ±0,08 a,b średie ozaczoe różymi literami różią się istotie a poziomie P 0,05 (test Tamhae a) a,b meas followed by the differet superscript differ sigificatly at P 0.05 (test Tamhae a) A,B średie ogóle ozaczoe różymi literami różią się istotie a poziomie P 0,05 (test F) A,B overall meas followed by the differet superscript differ sigificatly at P 0.05 (test F) U ludzi żywioych dietą zawierającą rośliy strączkowe, dawki witamiy C w ilości do 100 mg a dobę wpływały pozytywie a biodostępość wapia, magezu, żelaza i cyku, ale ie miały wpływu a biodostępość miedzi [17]. Ci sami autorzy stwierdzili, że dawki witamiy C powyżej 100 mg a dobę obiżały biodostępość tych składików mieralych. Natomiast w przypadku diety z amaratusem dodatek witamiy C ( mg/d) obiżył jedyie biodostępość miedzi. To może także świadczyć o iezaej iterakcji między witamią C a składikami diety. W aszym doświadczeiu szczury spożywały średio 8,5 9,0 mg witamiy C a dzień (30 mg/kg m.c.), co spowodowało wzrost (P > 0,05) zawartości magezu w wątrobie o 11,7% z 291,8 do 326,0 mg/kg. Zmiay w zawartości zarówo magezu, jak i magau w wątrobie mogą świadczyć o przesuięciu pool i tych pierwiastków w orgaizmie zwierząt otrzymujących diety wzbogacoe w tę witamię. Z drugiej stroy, biorąc pod uwagę udział kwasu askorbiowego w metabolizmie kolageu [4] i witamiy D 3 [19] moża sądzić, że dodatek witamiy C miał hamujące działaie a resorbcję kości. Jedak toksycze dawki witamiy C (200 mg/dzień) u świek morskich mogą wywołać demieralizację kości [18]. W aszym doświadczeiu dodatek witamiy C do dawki pokarmowej szczurów ie miał wpływu a zawartość wapia, żelaza, cyku i miedzi w wątrobie. Zastosowaie obu badaych czyików, treigu i witamiy C, zwiększyło (P > 0,05) dalej stężeie jedyie magezu (351,6 ±18,2) w stosuku do grupy ietreowaej, karmioej bez dodatku witamiy C (276.8 ±15,6 mg*l -1 ). W przypadku miedzi (Tab. 7), kombiacja treigu i dodatku witamiy C spowodowała obiżeie

7 358 Mikołaj A. Gralak, Jerzy Bertradt, Aa Kłos, Aa B. Stryczek, Bogda Dębski 1 (P > 0,05) stężeia tego pierwiastka w wątrobie w stosuku do grup, w których czyiki te były stosowae oddzielie. Zawartość miedzi w wątrobie szczurów (mg*kg -1 świeżej tkaki). Liver copper cotet i rats (mg* kg -1 fresh tissue). Tabela 7 Bez treigu Treig Średia ogóla Without traiig Traiig Overall mea Bez witamiy C Without vitami C 27 3,63 a ±0, ,79 b ±0, ,71 ±0,18 With vitami C 20 5,38 b ±0, ,93 b ±0, ,15 ±0,19 Średia ogóla Overall mea 47 4,50 A ±0, ,36 B ±0, ,93 ±0,13 a,b średie ozaczoe różymi literami różią się istotie a poziomie P 0,05 (test Tamhae a) a,b meas followed by the differet superscript differ sigificatly at P 0.05 (test Tamhae a) A,B średie ogóle ozaczoe różymi literami różią się istotie a poziomie P 0,05 (test F) A,B overall meas followed by the differet superscript differ sigificatly at P 0.05 (test F) Wioski 1. Treig odgrywa ważą rolę w metabolizmie składików mieralych podwyższając stężeie magezu, cyku i miedzi w wątrobie. 2. Dodatek witamiy C do diety (3,75 g/kg) podwyższa stężeie magau (p 0,05) i magezu (p > 0,05) w wątrobie. Literatura [1] Aderso R.A.: New isights o trace elemets, chromium, copper, ad zic, ad exercise. I: Advaces i utritio ad top sport, Med. Sport. Sciece. M. Hebbelick, R.J. Sheppard Eds. S. Karger, Basel, Switzerlad 1991, pp [2] Aderso R.A., Bryde N.A., Polasky M.M., Deuster P.A.: Exercise effects o chromium excretio of traied ad utraied me cosumig a costat diet. J. Appl. Physiol., 1988, 64, [3] Atczak A., Gralak M.A.: Diabeł tkwi w szczegółach, czyli dlaczego warto chroić koie przed stresem. Cz. I. Hodowca i Jeździec 2003, 1 (1), [4] Bates C.J., Tsuchiya H.: Compariso of vitami C deficiecy with food restrictio o collage cross-lik ratios i boe, urie ad ski of wealig guiea-pigs. Br. J. Nutr., 2003, 89, [5] Córdova A., Navas F.J.: Effect of traiig o zic metabolism: Chages i Serum ad Sweat Zic Cocetratios i Sportsme. A. Nutr. Metab., 1998, 42, [6] Davidsso L., Almgre A., Juillerat M.A., Hurrell R.F.: Magaese absorptio i humas: The effect of phytic acid ad ascorbic acid i soy formula. Am. J. Cli. Nutr., 1995, 62, [7] Davidsso L., Dimitriou T., Walczyk T., Hurrell R.F.: Iro absorptio from experimetal ifat formulas based o pea (Pisum sativum)-protei isolate: the effect of phytic acid ad ascorbic acid. Br. J. Nutr., 2001, 85, [8] Davidsso L., Gala P., Kastemayer P., Cherouvrier F., Juillerat M.A., Hercberg S., Hurrell R.F.: Iro bioavailability studied i ifats: the ifluece of phytic acid ad ascorbic acid i ifat formulas based o soy isolate. Pediatr. Res., 1994, 36 (6),

8 WPŁYW TRENINGU I DODATKU WITAMINY C NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 359 [9] Gralak M.A.: Absorptio of certai trace elemets i differet utritioal coditios. I: Biology of itestie i growig aimals. R. Zabielski, P.C. Gregory, B. Weström Eds. Elsevier Sciece B.V., Amsterdam, 2002, pp [10] Gralak M.A., Bertradt J., Kłos A., Stryczek A.: Wpływ głodzeia szczurów a stężeie makro- i mikroelemetów w wątrobie. Żyw. Człow. i Metab., 2001, 28, suppl., [11] Gralak M.A., Bertradt J., Klos A., Stryczek A., Piastowska A.W., Morka A., Debski B.: Effect of restricted feed itake ad additio of the vitamis B2, B6 ad folic acid o the liver cocetratio of iro ad magaese i rats. I: Metal Ios i Biology ad Medicie 8. M.A. Cser, I. Sziklai Laszlo, J.-C. Etiee, J. Maymard, J. Ceteo, L. Khassaova, Ph. Collery Eds. Joh Libbey Eurotext, Paris, 2004, pp [12] Lukaski H.C., Hoverso B.S, Gallagher S.K., Bolochuk W.W.: Physical traiig ad copper, iro ad zic status of swimmers. Am. J. Cli. Nutr., 1990, 51, [13] McDowell L.R.: Vitamis i aimal utritio. Comparative aspects to huma utritio. Academic Press, Ic., Sa Diego [14] Mile D.B., Klevay L.M., Hut J.R.: Effects of ascorbic acid supplemets ad a diet margial i copper o idices of copper utriture i wome. Nutr. Res., 1988, 8, [15] Moteiro C.P., Palmeira A., Felisberto G.M., Vaz C., Rodrigues A., Barata J., Laires M.J.: Magesium, calcium, trace elemets ad lipid profile i traied volleyball players: Ifluece of traiig. I: Curret research i magesium. M.J. Halper, J. Durlach Eds. Joh Libbey & Compay Ltd, Lodo 1996, pp [16] Nguye T.V., Sambrook P.N., Eisma J.A.: Boe loss, physical activity, ad weight chage i eldery wome: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study. J. Boe Mier. Res., 1998, 13, [17] Oladipo A., Falade M.S., Otemuyiwa I.O., Adewusi S.R.: Ascorbic acid ad mieral availability i two Nigeria plat foods. Afr. J. Med. Sci., 2004, 33, [18] Parker C.M., Sharma R.P., Shupe J.L.: The iteractio of dietary vitami C, protei ad calcium with fluoride: effects i guiea pigs i relatio to breakig stregth ad radiodesity of boe. De. Tech., 1979, 15, [19] Puls R.: Vitami levels i aimal health. Diagostic data ad bibliographies. Sherpa Iteratioal, Clearbrook, British Columbia [20] Rubi M.A., Miller J.P., Rya A.S., Treuth M.S., Patterso K.Y., Pratley R.E, Hurley B.F., Veillo C., Moser-Veillo P.B., Aderso R.A.: Acute ad chroic resistive exercise icrease uriary chromium excretio i me as measured with a eriched chromium stable isotope. J. Nutr., 1998, 128, [21] Sturm B., Lagger H., Teres N., Goldeberg H., Scheiber-Mojdehkar B.: Itraveous iro preparatios ad ascorbic acid: Effects o chelatable ad bioavailable iro. Kidey It., 2005, 67, [22] Swai J.H., Johso L.K., Hut J.R.: A irradiated electrolytic iro fortificat is poorly absorbed by humas ad is less resposive tha FeSO4 to the ehacig effect of ascorbic acid. J. Nutr., 2006, 136, [23] Teucher B., Olivares M., Cori H.: Ehacers of iro absorptio: ascorbic acid ad other orgaic acids. It. J. Vitam. Nutr. Res., 2004, 74, INFLUENCE OF TRAINING AND VITAMIN C SUPPLEMENTATION ON LIVER MINERAL CONTENT IN RATS Summary The objective was to study the effect of traiig ad vitami C supplemetatio o hepatic Ca, Mg, Fe, Z, M ad Cu cocetratio i rats. Aimals were radomly divided ito four groups fed ad libitum for 90 days with semipurified diets cotaiig 1.47 MJ brutto eergy per 100 g (350 kcal/100 g) ad 20% of eergy origiated from protei. Two groups of rats were offered above diets eriched with

9 360 Mikołaj A. Gralak, Jerzy Bertradt, Aa Kłos, Aa B. Stryczek, Bogda Dębski 1 vitami C (375 mg/kg diet i total). It was the 15 fold higher cocetratio tha i groups without supplemetatio. Rats of two groups, oe fed without additio of vitami C ad the other supplemeted with vitami C, were traied for oe hour daily. I traied rats higher liver cocetratio of mierals was observed, except iro. The sigificatly higher cocetratio was stated i case of: Mg (288 ±12 i 329 ±13 mg/kg), Z (48.8 ±1.8 i ±1.9 mg/kg) ad Cu (4.50 ±0.18 i 5.36 ±0.19 mg/kg). Liver Cu cocetratio i utraied aimals supplemeted with vitami C was also sigificatly higher (5.38 ±0.27 mg/kg) tha i utraied group fed diet with ormal vitami C cotet (3.63 ±0.24 mg/kg). Key words: mierals, traiig, vitami C

Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze

Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze Różańska Probl Hig Epidemiol D, Wyka J, Bierat 2013, 94(3): J. Sta 503-508 odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze 503 Sta odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Grażyna Budryn, Ewa Nebesny FENOLOKWASY ICH WŁAŚCIWOŚCI, WYSTE POWANIE W SUROWCACH ROŚLINNYCH, WCHŁANIANIE I PRZEMIANY METABOLICZNE

Grażyna Budryn, Ewa Nebesny FENOLOKWASY ICH WŁAŚCIWOŚCI, WYSTE POWANIE W SUROWCACH ROŚLINNYCH, WCHŁANIANIE I PRZEMIANY METABOLICZNE BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XXXIX, 2006, 2, str. 103 110 Grażyna Budryn, Ewa Nebesny FENOLOKWASY ICH WŁAŚCIWOŚCI, WYSTE POWANIE W SUROWCACH ROŚLINNYCH, WCHŁANIANIE I PRZEMIANY METABOLICZNE Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn

Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Małgorzata Szczuko, Teresa Seidler, Mariusz Mierzwa Zakład Podstaw Żywienia Człowieka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Aterogenność

Bardziej szczegółowo

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 94 Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 1 IMiD, Wydawnictwo Aluna Grupa ekspertów: Anna Dobrzańska, Jadwiga Charzewska, Halina Weker, Piotr Socha, Hanna Mojska, Janusz Książyk, Danuta Gajewska, Hanna

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku do wody ekstraktów z mieszanek ziół na wyniki produkcyjne i wybrane parametry biochemiczne krwi kurcząt brojlerów

Wpływ dodatku do wody ekstraktów z mieszanek ziół na wyniki produkcyjne i wybrane parametry biochemiczne krwi kurcząt brojlerów Dodatek ekstraktów z mieszanek ziół do wody dla kurcząt brojlerów Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 2: 17 24 Wpływ dodatku do wody ekstraktów z mieszanek ziół na wyniki produkcyjne i wybrane parametry

Bardziej szczegółowo

Ilona Lis 1, Paweł Bogdański ¹, Joanna Karolkiewicz 2 1. Streszczenie. Summary

Ilona Lis 1, Paweł Bogdański ¹, Joanna Karolkiewicz 2 1. Streszczenie. Summary 32 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2014; 7: 32-41 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 10.02.2014 Zaakceptowano/Accepted: 10.03.2014 Wpływ -hydroksy- -metylomaślanu

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA DZIECI W OKRESIE SKOKU POKWITANIOWEGO Z BMI 5 PERCENTYLA Z TERENU MIASTA SZCZECIN

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA DZIECI W OKRESIE SKOKU POKWITANIOWEGO Z BMI 5 PERCENTYLA Z TERENU MIASTA SZCZECIN ROCZN. PZH 2010, 61, Nr 3, 307-315 OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA DZIECI W OKRESIE SKOKU POKWITANIOWEGO Z BMI 5 PERCENTYLA Z TERENU MIASTA SZCZECIN Evaluation of the nutrition mode in children during the pubertal

Bardziej szczegółowo

The influence of protein-xanthophyll concentrate of alfalfa on growth performance and carcass value of growing-finishing pigs

The influence of protein-xanthophyll concentrate of alfalfa on growth performance and carcass value of growing-finishing pigs ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXXI (3) SECTIO EE 2013 Institute of Animal Nutrition and Bromatology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 9 18 SYLWIA DZIĘGIELEWSKA-GĘSIAK, KALINA MAĆKOWIAK, EWA WYSOCKA, LECH TORLIŃSKI STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM SERUM COPPER

Bardziej szczegółowo

Twarda prawda o żelazie

Twarda prawda o żelazie Dr Justine Butler, Senior Health Campaigner Twarda prawda o żelazie CZYLI DLACZEGO ŻELAZO POCHODZENIA ROŚLINNEGO JEST NAJZDROWSZE Powszechnie uważa się, że wegetarianie i weganie są bardziej narażeni na

Bardziej szczegółowo

INULINA I JEJ ODDZIAŁYWANIE U LUDZI I ZWIERZĄT

INULINA I JEJ ODDZIAŁYWANIE U LUDZI I ZWIERZĄT INULINA I JEJ ODDZIAŁYWANIE U LUDZI I ZWIERZĄT S. SOBOLEWSKA 1, E. R. GRELA 1*, J. SKOMIAŁ 2 1 Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13 2 Instytut Fizjologii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH U OTYŁYCH PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE NERKI ZAGROŻONYCH CHOROBAMI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH U OTYŁYCH PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE NERKI ZAGROŻONYCH CHOROBAMI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 2, str. 117 126 Bożena Regulska-Ilow, Dominika Jezior 2), Rafał Ilow 1), Agnieszka Bieda 1) Magdalena Krajewska 2), Marian Klinger 2) OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny. Monografie pod redakcją Eugeniusza R.

Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny. Monografie pod redakcją Eugeniusza R. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-wschodniej Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny Monografie pod redakcją Eugeniusza R. Greli Lublin Sandomierz

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej

Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej Alternative Medicine Review, March, 2008 by John J. Cannell, Bruce W. Hollis (tłum. użytkowe Adrian Bakalarz) Streszczenie Ostanie badania potwierdziły, że witamina

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.)

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.) ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 67 80 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/97/067-080 EWELINA BRZOZOWSKA, ILONA GAŁĄZKA-CZARNECKA, LUCJAN KRALA WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2014 Tom 8 Zeszyt 2 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #19 Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu BARTOSZ KULCZYŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią. Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia

Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią. Supporting nutrition in geriatric patients with progressive sarcopenia Nowak Karina, Porażyńska Daria, Ciesielska Natalia, Stemplowski Wojciech, Sokolowski Remigiusz, Zukow Walery. Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią = Supporting nutrition

Bardziej szczegółowo

mlecznych w okresie zasuszenia

mlecznych w okresie zasuszenia Tendencje w Ŝywieniu wysoko wydajnych krów Wiadomości Zootechniczne, R. XLV (2007), 4: 55-66 Tendencje w Ŝywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych w okresie zasuszenia Magdalena Łopuszańska-Rusek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 307 (28), 107 116 Zofia TARASEWICZ, Mieczysław ANIŚKO 1, Danuta MAJEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 435-441 www.monz.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1862 9-1 0 1 9 9 3

Rok założenia 1862 9-1 0 1 9 9 3 ORGAN TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTL Rok założenia 1862 9-1 0 1 9 9 3 PRZEG. LEK. 1993 TOM 50 (9/10). P R L K A W 50 (9/10) PL ISNN 00332240 ISOLIPAN* DEXFENFLURAMINE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

Rola diety w stwardnieniu rozsianym The role of diet in multiple sclerosis

Rola diety w stwardnieniu rozsianym The role of diet in multiple sclerosis Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 325 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2012.10.21 Accepted: 2013.10.17 Published: 2014.03.27 Rola diety w stwardnieniu rozsianym The role of diet in

Bardziej szczegółowo