OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody"

Transkrypt

1 Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MONIKA BIENIASZ, MONIKA MAŁODOBRY, WŁODZIMIERZ LECH OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ABSTRACT. In the years the biggest total marketable yield was obtained for Luna and Salut cultivars. The big mass of first assortment fruit was found for Luna and Vikat. Fruit of Tarda Salut and Astra cultivars had high flesh firmness. Tarda, Luna and Zanta cultivars scored the most points during shelf-life testing. Key words: strawberry, yield, fruit weight, flesh firmness, shelf-life testing Wstęp Ostatnio zwiększa się zainteresowanie odmianami deserowymi truskawki. Rozszerzanie asortymentu odmian zarówno pod względem cech morfologicznych, jak i jakości owoców stwarza także możliwość wydłużenia okresu podaży. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia badań z nowymi odmianami truskawki. W omawianym doświadczeniu porównywano dziewięć odmian truskawki, które oceniano pod względem wielkości oraz jakości plonu. Materiał i metody Doświadczenie założono w sierpniu 2004 roku w Garlicy Murowanej pod Krakowem. Badania prowadzono w latach 2005 i Materiał nasadzeniowy stanowiły sadzonki doniczkowane ze szkółki Markiewicz z Buszkowa. Porównywano odmiany: Luna, Zanta, Salut, Filon, Polka, Tarda, Vikat, Senga Sengana i Astra. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, każde powtórzenie stanowiło 20 roślin w rozstawie 25 cm 40 cm. Plantacja była ściółkowana czarną Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007 PL ISSN

2 270 M. Bieniasz, M. Małodobry, W. Lech agrotkaniną. Rośliny nawożono Hydrokompleksem, wiosną po rozpoczęciu wegetacji, w dawce 150 kg ha -1 oraz w okresie kwitnienia Nitraborem w dawce 100 kg ha -1. Ochronę prowadzono zgodnie z zaleceniami kalendarza ochrony roślin. Plantacja była nawadniana interwencyjnie w okresach braku opadów. Oceniono następujące parametry: plon handlowy (kg poletko -1 ) plon owoców o średnicy powyżej 25 mm (I wybór owoców) + plon owoców o średnicy do 22 mm (II wybór owoców), plon owoców nieprzydatnych do spożycia (kg poletko -1 ) (owoce b. drobne, z objawami chorób) oraz masę 100 owoców, jędrność owoców bezpośrednio po zbiorze przy zastosowaniu jędrnościomierza Solaris oraz trzpienia o średnicy 0,5 cm N -1. Wyniki poddano analizie statystycznej, stosując test t-studenta, przy poziomie istotności α = 0,05. Ocena jakości owoców uwzględniała następujące cechy: połysk skórki, wytrzymałość na odgniecenia, kolor dominujący oraz świeżość kielicha po upływie 24 i 72 h pozostawania owoców w temperaturze 4 C i 20 C. Test obejmuje skalę 1-9 punktów: ocena wysoka 7, średnia 5, niska 3, wartości 2, 4, 6, 8 stanowią oceny pośrednie (Navatel i Krüger 2003). Wyniki W 2005 roku w Garlicy Murowanej suma opadów wynosiła 602,6 mm (średnia wieloletnia 650,0 mm), a średnia temperatura roku 7,9 C (średnia wieloletnia 8,4 C). W 2006 roku suma opadów wynosiła 598,3 mm, a średnia temperatura roku 8,1 C. W tabeli 1 zawarte są wyniki dotyczące plonu handlowego, masy owoców nieprzydatnych do spożycia oraz masy 100 owoców dziewięciu odmian truskawki. W 2005 roku najwięcej owoców wyboru I uzyskano dla odmiany Luna, nieco mniej dla odmian Polka i Vikat. Najniższym plonem wyboru I charakteryzowała się Senga Sengana. W drugim roku doświadczenia największy plon owoców w wyborze I uzyskano dla odmiany Salut, niższy dla odmian Luna, Vikat oraz Senga Sengana. Duży udział owoców w wyborze ekstra i I dla odmian Luna i Vikat otrzymał Gwozdecki (2000). W plonie owoców wyboru II nie wystąpiły istotne różnice między porównywanymi odmianami. Sumaryczny plon handlowy z lat był największy w przypadku odmiany Luna i Salut, nieco mniejszy dla odmiany Zanta i Astra. Gwozdecki (2000) otrzymał niższy plon odmiany Luna i odmiany Astra, natomiast zbliżoną wartość plonu uzyskał autor dla odmian Filon i Senga Sengana. W pierwszym i drugim roku doświadczenia najmniej owoców nieprzydatnych do spożycia uzyskano dla odmiany Zanta. Najwięcej owoców nieprzydatnych do spożycia stwierdzono dla odmiany Polka i Vikat (2005) oraz dla odmiany Filon (2006). Jak wynika z badań Żurawicz i in. (2003), odmiany Filon i Vikat cechowały się dużą masą owoców nieprzydatnych do spożycia. Również Gwozdecki (2003) donosi o dużym udziale tych owoców w plonie ogólnym odmiany Vikat. W obu latach badań owoce o najmniejszej masie miała Senga Sengana. Mniejsze wartości masy owoców odmian Senga Sengana, Luna, Vikat, Astra i Filon od uzyskanych w omawianych badaniach otrzymał Gwozdecki (2000, 2003). Natomiast Żurawicz i in. (2003) uzyskali zbliżone wartości

3 Ocena plonowania i jakości owoców dziewięciu odmian truskawki 271 Tabela 1 Plon handlowy, plon owoców nieprzydatnych do spożycia oraz masa 100 owoców dziewięciu odmian truskawki w 2005 i 2006 roku (kg poletko -1 ) Marketable yield, unmarketable yield, weight of 100 fruits of 9 strawberry cultivars in the years 2005 and 2006 (kg plot -1 ) Odmiana Cultivar I wybór First assortment II wybór Second assortment Sumaryczny plonu handlowy Total marketable field Masa 100 owoców Mass of 100 of fruits Masa owoców nieprzydatnych do spożycia Mass of unmarketable field Luna 6,76 c 7,92 bc 0,16 a 0,76 a 15,6 c 1,8 c 1,3 b 0,46 ab 0,72 b Zanta 3,69 ab 5,33 a 0,56 a 1,08 a 10,4 a 1,6 bc 1,2 ab 0,34 a 0,30 a Salut 5,10 abc 8,46 c 0,12 a 1,21 a 14,9 bc 1,7 bc 1,4 b 0,64 abc 0,89 b Filon 5,10 abc 7,20 abc 0,13 a 0,72 a 13,0 abc 1,8 c 1,2 ab 0,87 bc 1,28 c Polka 5,21 bc 6,10 ab 0,22 a 1,35 a 12,9 abc 1,4 ab 1,1 ab 1,03 c 0,67 b Tarda 4,24 ab 6,15 ab 0,26 a 0,95 a 11,6 ab 1,6 bc 1,3 ab 0,82 bc 0,75 b Vikat 5,12 bc 7,47 bc 0,11 a 0,66 a 13,4 abc 1,7 bc 1,5 b 1,00 c 0,89 b Senga Sengana 3, 04 a 8,07 bc 1,14 a 1,29 a 13,5 abc 1,1 a 0,9 a 0,85 bc 0,71 b Astra 3,82 ab 6,22 ab 0,30 a 1,01 a 11,4 a 1,5 bc 1,3 ab 0,84 bc 0,88 b Średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy poziomie α = 0,05. Means followed by the same letter are not significantly different at α = do wyników autorów dla owoców odmian Filon, Zanta, Vikat, Tarda i Senga Sengana. Perczak (2005) wykazał mniejsze wartości masy dla odmian Salut i Polka oraz większe dla Senga Sengana. Zbliżone wartości do otrzymanych w doświadczeniu uzyskali Laszlovsky-Zmarlicka i in. (1996) dla odmiany Tarda, a Masny i in. (2005) otrzymali dla odmiany Salut znacznie mniejszą masę owoców. Największą jędrnością owoców w obu latach badań cechowały się odmiany Salut, Astra oraz Tarda, natomiast najmniejszą jędrność miąższu miały owoce Senga Sengana (tab. 2). Masny i in. (2005) otrzymali znacznie mniejszą jędrność owoców Salut (1,68 N). W 2005 roku owoce większości odmian (z wyjątkiem Salut, Filon, Astra ) uzyskiwały zbliżone oceny, w zastosowanych temperaturach i przedziałach czasowych przechowywania, większe wahania występowały w 2006 roku. W obu latach badań najwyższe oceny otrzymały odmiany Tarda, Polka i Vikat (tab. 3).

4 272 M. Bieniasz, M. Małodobry, W. Lech Jędrność owoców dziewięciu odmian truskawki w latach 2005 i 2006 (N) Fruit flesh firmness of nine strawberry cultivars in the years (N) Odmiana Cultivar Jędrność Flesh firmness Jędrność Flesh firmness Luna 2,9 cd 2,3 de Zanta 2,4 b 2,2 d Salut 3,3 ef 2,6 fg Filon 3,2 e 2,0 c Polka 2,7 c 1,8 b Tarda 3,2 de 2,7 g Vikat 2,8 c 2,2 d Senga Sengana 2,0 a 1,6 a Astra 3,5 f 2,4 ef Tabela 2 Tabela 3 Średnia liczba punktów dla ogólnej oceny jakości owoców dziewięciu odmian truskawki (połysk skórki, wytrzymałość na odgniecenia, kolor dominujący, świeżość kielicha) Mean number points for general estimation of nine strawberry fruit (skin polish, bruise resistance, predominant colour, calyx freshness) Rok Year 4 C 24 h 4 C 72 h 20 C 24 h 20 C 72 h 4 C 24 h 4 C 72 h 20 C 24 h 20 C 72 h Luna 5,6 5,2 5, ,6 2,8 Zanta 5,6 4, ,4 5,8 4,8 3 Salut 5,4 4,6 5,2 2,2 4,2 6 3,4 2 Filon 5, ,6 3,2 1 Polka 6,4 6 5,4 5 5,2 5,8 5,6 3 Tarda 7 5,4 5, ,2 6,4 4,2 Vikat 5,8 5,6 5,4 5 5,2 5,8 6,6 2,2 Senga Sengana ,2 3,4 3,2 4 Astra 6,4 3, ,6 6,2 3,2 3,2

5 Ocena plonowania i jakości owoców dziewięciu odmian truskawki 273 Wnioski 1. Największy sumaryczny plon handlowy otrzymano dla odmian Luna i Salut. 2. Odmiany Luna i Vikat cechowały się największym plonem owoców w wyborze I. 3. Najmniej owoców nieprzydatnych do spożycia uzyskano dla odmiany Zanta. 4. Największą masę 100 owoców miały odmiany Luna, Filon, Vikat. 5. Odmiany Salut i Astra miały owoce o największej jędrności, a najmniejszą jędrnością cechowały się owoce Senga Sengana. 6. Najwyższe oceny, w zastosowanych temperaturach i przedziałach czasowych przechowywania owoców, otrzymały odmiany Tarda, Polka i Vikat. Literatura Gwozdecki J. (2000):Ocena owocowania nowych odmian truskawki w Skierniewicach. Zesz. Nauk. Inat. Sadow. Kwiac. Skiern. 8: Gwozdecki J. (2003): Odmiany truskawki w rejestrze i w badaniach. Ogólnopol. Konf. Trusk. Skierniewice: Laszlovsky-Zmarlicka A., Cieśliński G., Masny A., Smolarz K. (1996): Wstępna ocena wartości produkcyjnej nowych odmian truskawki. 24 Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad. Skierniewice: Masny A., Żurawicz E., Basak A. (2005): Wpływ preparatu Pollinus na plon i jakość owoców trzech odmian truskawki. Ogólnopol. Konf. Trusk. Skierniewice: Navatel. J.C.;Krüger E. (2003): COST 836 Integrated Research in Berries. Working group 2: European nework for strawberry evaluation Final Report. Ancona, October Perczak J. (2005): Nowe odmiany truskawek w rejestrze i badaniach rejestrowych. Ogólnopol. Konf. Trusk. Skierniewice: Żurawicz E., Kruczyńska D., Pierzga K., Masny A. (2003). Nowe odmiany truskawki w Polsce i ich przydatność do uprawy w Polsce. Ogólnopol. Konf. Trusk. Skierniewice: THE ESTIMATION OF YIELDING AND FRUIT QUALITY OF NINE STRAWBERRY CULTIVARS Summary Nine strawberry cultivars were estimated regarding the quantity and the quality of fruit yield in the years Higher marketable yields were found for Luna and Salut cultivars. Big fruit mass of first assortment was estimated for Luna and Vikat cultivars. Mass of 100 fruit was higher for all the investigated cultivars in the year Fruit mass of Senga Sengana cultivar was the lowest in both years of studies. Fruit flesh firmness of Salut, Tarda and Astra cultivars was big in the two years of investigation. Cultivars Tarda, Polka and Vikat were estimated at the highest level according to the applied temperature and time of fruit storage.

WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH PO POSADZENIU.

WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH PO POSADZENIU. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) IRENEUSZ OCHMIAN, JÓZEF GRAJKOWSKI WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 108 Stanis³aw Rolbiecki REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Hortorum Cultus 2(2) 2003, 115-123 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Katarzyna Skupie Streszczenie. Eksport mroonych i wieych owoców jagodowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 20 2012 OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH Efficiency of several mulches

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM I TRUSKAWKAMI

OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM I TRUSKAWKAMI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), 40 48 AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, ANITA BIESIADA OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.)

EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) BARTOSZ MARKIEWICZ 1, ANNA GOLCZ 1, BARBARA POLITYCKA 2 EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) From 1

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 4(2) 2005, 25-35 OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Noworolnik WSTĘP

Kazimierz Noworolnik WSTĘP Acta Agrophysica, 2009, 14(1), 155-166 WPŁYW WYBRANYCH CECH JAKOŚCI GLEBY NA PLONOWANIE PSZENśYTA OZIMEGO I śyta OZIMEGO Kazimierz Noworolnik Zakład Uprawy Roślin ZboŜowych, Instytut Uprawy NawoŜenia i

Bardziej szczegółowo

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Niedobory i nadmiary opadów... Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 147 154 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Postępy Nauk Rolniczych nr 1/2010:109-121. r Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji owoców

Postępy Nauk Rolniczych nr 1/2010:109-121. r Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji owoców Postępy Nauk Rolniczych nr 1/2010:109-121 r Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji owoców Lidia Sas Paszt 1, Eligio Malusd 1 ' 3, Zygmunt Grzyb 1, Elżbieta Rozpara 1, Paweł Wawrzyńczak

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Acta Agrophysica, 2006, 7(4), 927-935 DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Katedra NawoŜenia Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza ul. Zgorzelecka

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE KAWONA ODMIANY BINGO NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ ZALE NIE OD FERTYGACJI AZOTEM SYSTEMEM NAWODNIE KROPLOWYCH I SPOSOBU PRODUKCJI ROZSADY

PLONOWANIE KAWONA ODMIANY BINGO NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ ZALE NIE OD FERTYGACJI AZOTEM SYSTEMEM NAWODNIE KROPLOWYCH I SPOSOBU PRODUKCJI ROZSADY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 6/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 147 154 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Plonowanie kawona...

Bardziej szczegółowo

SKŁAD POLIFENOLOWY OWOCÓW JEŻYNY RUBUS FRUTICOSUS

SKŁAD POLIFENOLOWY OWOCÓW JEŻYNY RUBUS FRUTICOSUS ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 5 (96), 183 194 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/96/183-194 JAKUB MACIERZYŃSKI, MARIA BUCZEK, WOJCIECH ZAWERACZ, BOGUSŁAW KRÓL SKŁAD POLIFENOLOWY OWOCÓW JEŻYNY RUBUS FRUTICOSUS

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Fragm. Agron. 31(2) 2014, 26 33 ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Kazimierz Klima 1, Teofil Łabza, Andrzej Lepiarczyk Katedra Agrotechniki

Bardziej szczegółowo

ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO

ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO Fragm. Agron. 29(1) 2012, 25 33 ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO Kazimierz Jankowski 1, Jacek Sosnowski 1, Jolanta Jankowska 2 1 Katedra Łąkarstwa i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 1 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #3 Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu KINGA MATYSIAK 1, SYLWIA KACZMAREK

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT YWNO 4(49), 2006 KATARZYNA SKUPIE, BARBARA WÓJCIK-STOPCZYSKA OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT S t r e s z c z e n i e Celem bada było okrelenie zmian wybranych składników chemicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNIKI SUSZENIA WIŚNI NA WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE SUSZU OCENIANE METODĄ AKUSTYCZNĄ I MECHANICZNĄ

WPŁYW TECHNIKI SUSZENIA WIŚNI NA WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE SUSZU OCENIANE METODĄ AKUSTYCZNĄ I MECHANICZNĄ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 4 (89), 210 221 AGATA MARZEC, HANNA KOWALSKA, BEATA OŁDAK WPŁYW TECHNIKI SUSZENIA WIŚNI NA WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE SUSZU OCENIANE METODĄ AKUSTYCZNĄ I MECHANICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE USE INCINERATION ASH FOR BINDING HEAVY

Bardziej szczegółowo

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 WPŁYW ODWADNIANIA OSMOTYCZNEGO NA BARWĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE LIOFILIZOWANYCH TRUSKAWEK Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart, Monika Siemiątkowska Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (2) SECTIO E 2013 Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pl. Łódzki 1, 10-957 Olsztyn e-mail:

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA Karniowice 2012 Opracowanie: mgr inż. Józef Rusnak Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.)

Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) 59 Polish Journal of Agronomy 2013, 14, 59 68 Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) Jan Schmidt Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA

WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (4) 2010, 81 92 WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA Lidia Felska-Błaszczyk, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży nr 46 ZESZYTY NAUKOWE. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży ISBN 978-83-87492-84-7

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży nr 46 ZESZYTY NAUKOWE. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży ISBN 978-83-87492-84-7 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży nr 46 ISBN 978-83-87492-84-7 nr 46 ZESZYTY NAUKOWE Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 2010 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMENCKIE PICIA KAWY. WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRAŻENIA ZIARNA KAWY NA OCENĘ SMAKU I ZAPACHU ESPRESSO

PREFERENCJE KONSUMENCKIE PICIA KAWY. WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRAŻENIA ZIARNA KAWY NA OCENĘ SMAKU I ZAPACHU ESPRESSO Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 572, 2013, 65 79 PREFERENCJE KONSUMENCKIE PICIA KAWY. WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRAŻENIA ZIARNA KAWY NA OCENĘ SMAKU I ZAPACHU ESPRESSO Marzena A. Przybysz,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH

WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 3(2) 2004, 27-36 WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH Lech Adamczak,

Bardziej szczegółowo