Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80"

Transkrypt

1 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny Test jednokrotnego wyboru Czas na rozwiązanie: godz. 5 min. Do zdobycia: 80 punktów. Przed Tobą 0 zadań testowych. W kaŝdym zadaniu jest dokładnie jedna poprawna odpowiedź. Brak odpowiedzi oznacza zero punktów. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego zadania. W czasie konkursu nie wolno uŝywać kalkulatorów. śyczymy przyjemnej pracy. Powodzenia! Zadania po punkty. JeŜeli x = 7 i y =, to 5 x y 8 5 równa się: A) 4 B) C) D) E) 0. Korzystając dokładnie raz z kaŝdej spośród cyfr 9, 0, 6,, zapisujemy parzystą liczbę pięciocyfrową. Najmniejsza z tak otrzymanych liczb ma w rzędzie setek cyfrę: A) 0 B) C) D) 6 E) 9. Cena płyty po obniŝce o 5% wynosi 44 zł 0 gr. Cena tej płyty przed obniŝką była równa: A) 50 zł 8 gr B) 5 zł C) 5 zł 90 gr D) 5 zł E) 55 zł 0 gr 4. JeŜeli w zeszycie w kratkę narysujemy oś liczbową tak, Ŝe liczba od zera, to od do : leŝy w odległości siedmiu kratek A) jest 9 kratek B) jest kratek C) jest 7 kratek D) jest 0 kratek E) jest 9 kratek 5. Tabelkę pokazaną na rysunku obok naleŝy uzupełnić tak, aby w kaŝdym wierszu i kaŝdej kolumnie znajdowała się dokładnie raz kaŝda z liczb:,,, 4. Jaka liczba będzie wpisana w prawym dolnym rogu? A) B) C) D) 4 E) nie da się tego ustalić 6. Najmniejsza liczba klocków prostopadłościennych o wymiarach cm x 5 cm x cm, z których moŝna złoŝyć sześcian jest równa: A) 0 B) 0 C) 50 D) 00 E) 000 strona

2 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny Zadania po 4 punkty 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) B) 50 C) 5 D) 58 E) Liczbę 906 rozkładamy na czynniki pierwsze. Suma dwóch największych czynników otrzymanych w ten sposób jest równa: A) 54 B) 56 C) 0 D) 455 E) W ofercie firmy Itaka jest czterodniowa wycieczka do Wilna dla młodzieŝy szkolnej. Koszt wycieczki składa się z niezaleŝnej od liczebności grupy części stałej, która wynosi 980 zł oraz stawki za kaŝdego uczestnika równej 50 zł. Na taką wycieczkę do Wilna pojechała grupa 45 osób. Rzeczywisty koszt wycieczki przypadający na jednego uczestnika wyniósł A) 70 zł B) 80 zł C) 9 zł D) 94 zł E) 00 zł 0. Trzecia część liczby 0 9 to: A) 00 B) 0 C) 409 D) 400 E) 40. Z czterech spośród pięciu przedstawionych poniŝej figur moŝna zbudować kwadrat. Która z tych figur nie będzie wykorzystana? A) B) C) D) E). Na okręgu zaznaczono 0 punktów, będących wierzchołkami dwudziestokąta foremnego. Następnie narysowano wszystkie takie cięciwy o końcach w tych punktach, które dzielą okrąg na dwa łuki o długościach mających się do siebie jak do 7. Ile odcinków narysowano? A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) 40. Na bokach AB i BC trójkąta ABC wybrano punkty odpowiednio K i L tak, Ŝe K jest środkiem boku AB oraz BL : LC = : (jak na rysunku obok). JeŜeli pola czworokąta AKLC jest równe 00, to pole trójkąta ABC jest równe: A) 00 B) 80 C) 75 D) 50 E) 0 4. Płaskim cięciem ścinamy naroŝe sześcianu, przy czym cięcie przechodzi przez wszystkie wierzchołki sześcianu, z którymi wspólną krawędź ma wierzchołek naroŝa. Stosunek objętości brył otrzymanych w wyniku takiego podziału jest równy: A) : B) : C) : 4 D) : 5 E) : 6 strona

3 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny Zadania po 5 punktów 5. Liczba uczniów pewnego gimnazjum jest trzycyfrowa. Gdyby tych wszystkich uczniów pogrupować po 5, to zostałoby, gdyby pogrupować ich po 6, to zostałoby, a gdyby pogrupować po 8, to zostałoby 5. Jaka jest liczba uczniów tego gimnazjum? A) 77 B) 70 C) 7 D) 000 E) nie da się tego ustalić 6. Suma jest równa: A) B) C) D) 4 E) 5 7. Ze zbioru wszystkich liczb całkowitych dodatnich mniejszych od 000 usuwamy wszystkie te, w których zapisie znajduje się cyfra 7. Ile liczb pozostało? A) 700 B) 78 C) 800 D) 888 E) W trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5 oraz wpisano okrąg. Punkt styczności tego okręgu z przeciwprostokątną dzieli ją w stosunku A) : B) : C) : D) : 0 E) 6 : 7 9. Istnieje graniastosłup, w którym suma liczby krawędzi i liczby ścian jest równa A) 05 B) 04 C) 0 D) 0 E) 0 0. Oznaczmy S = Ile znaków trzeba zastąpić znakiem, aby otrzymać 0 zamiast S? A) 00 B) 90 C) 80 D) 70 E) jest to niemoŝliwe strona

4 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny Test wielokrotnego wyboru Czas na rozwiązanie: 60 min. Do zdobycia: 80 punktów. Przed Tobą 0 zadań testowych, masz do podjęcia 40 decyzji TAK/NIE. Przed podjęciem decyzji masz juŝ punkt. Za kaŝdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, Ŝe kaŝda z odpowiedzi A, B, C, D moŝe być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno uŝywać kalkulatorów. śyczymy przyjemnej pracy. Powodzenia! Popatrz, jak będą oceniane zadania: Przykładowe zadanie (i): Jaka moŝe być liczba (dodatnich) dzielników kwadratu liczby naturalnej? A) B) 4 C) 9 D) Przykładowe zadanie (ii): Przez punkt przecięcia wysokości trójkąta równobocznego poprowadzono trzy róŝne proste równoległe do boków tego trójkąta. Wśród części, na które podzieliły one trójkąt są: A) przystające trójkąty B) przystające czworokąty C) trójkąt równoboczny D) kwadrat Klucz do testu Ocena udzielonej odpowiedzi zadanie (i): ()()()(0) = 7 pkt zadanie (ii): 6=() ( ) () () = 6 pkt strona 4

5 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny O liczbie x wiadomo, Ŝe = 0. Wówczas 00 x A) x jest liczbą dodatnią B) x jest liczbą całkowitą C) x jest liczbą mniejszą niŝ 000 D) x jest liczbą większą niŝ 00. Rozpatrujemy prostokąty, których boki zawierają się w liniach siatki zbudowanej z kwadratów jednostkowych, jak na rysunku z prawej. Wśród nich: A) jest dokładnie 5 róŝnych kwadratów 4 x 4 B) jest dokładnie róŝnych kwadratów x C) są dokładnie 4 róŝne kwadraty x D) są dokładnie 6 róŝne kwadraty. Jacek ma monet dwuzłotowych, a Placek ma 0 monet pięciozłotowych. Chłopcy mogą się wymienić monetami tak, aby: A) obaj mieli równe kwoty B) Jacek miał dwa razy większą kwotę, niŝ Placek C) Placek miał trzy razy większą kwotę, niŝ Jacek D) Jacek miał cztery razy większą kwotę, niŝ Placek 4. Dane są dwa zbiory liczb trzycyfrowych: zbiór A tych liczb, których iloczyn cyfr jest równy 4, zbiór B tych liczb, których iloczyn cyfr jest równy 5. Wówczas: A) w zbiorze A jest liczb B) w zbiorze B jest liczb C) najmniejsza liczba ze zbioru A jest o większa od najmniejszej liczby ze zbioru B D) największa liczba ze zbioru A jest o 00 większa od największej liczby ze zbioru B 5. W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku C jest prosty, a kąt przy wierzchołku B ma miarę 60. Na bokach AB i BC wybrano punkty odpowiednio D i E tak, Ŝe BD = DE = EC. Wówczas: A) E jest środkiem boku BC B) D dzieli bok AB w stosunku :4 C) pole trójkąta BDE jest ósmą częścią pola trójkąta ABC D) CD jest wysokością trójkąta ABC strona 5

6 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny Wskazówki godzinowa i minutowa: A) dokładnie 4 razy w ciągu doby tworzą kąt 90, wskazując jednocześnie pełną godzinę B) dokładnie 4 razy w ciągu doby tworzą kąt 0, wskazując jednocześnie pełną godzinę C) dokładnie 4 razy w ciągu doby tworzą kąt 60, wskazując jednocześnie pełną godzinę D) dokładnie 4 razy w ciągu doby tworzą kąt 80, wskazując jednocześnie pełną godzinę 7. Rozpatrzmy iloczyn kolejnych liczb naturalnych od do n. Wówczas: A) dla n = otrzymany iloczyn dzieli się przez B) dla n = 4 otrzymany iloczyn dzieli się przez 5 C) dla n = 6 otrzymany iloczyn dzieli się przez 7 D) dla pewnego n otrzymamy iloczyn, którego dwie ostatnie cyfry to 6 i 0 8. Trzy okręgi o promieniach równych odpowiednio, oraz są parami styczne zewnętrznie. Wówczas: A) środki tych okręgów leŝą na jednej prostej B) środki tych okręgów są wierzchołkami trójkąta równobocznego C) środki tych okręgów są wierzchołkami trójkąta równoramiennego D) środki tych okręgów są wierzchołkami trójkąta prostokątnego 9. JeŜeli x i y są liczbami spełniającymi równanie ( x y 5) ( x y 7) = 0 A) jedna z nich jest równa B) jedna z nich jest ujemna C) ich suma jest równa 0 D) x jest większa od y o 7, to: 0. Punkty A, B, C, D, E, F, G, H są wierzchołkami sześcianu (jak na rys. poniŝej), którego krawędź ma długość cm. Wówczas: A) największa odległość między dwoma wierzchołkami tego sześcianu jest równa,5 cm B) trójkąt BDG ma obwód równy cm C) trójkąt BDF ma pole większe niŝ 0,7 cm D) odcinki BH i AG przecinają się pod kątem 60. strona 6

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1.

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1. Przykładowe zadania konkursowe Konkurs Matematyczny Euklides 1. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które spełniają każdą z dwóch nierówności: x 1, 7 4 x 0, 75 ( 1, 75) i x + - 0,8(3x + 6) < 0.. Proste

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki

Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Elżbieta Świda Elżbieta Kurczab Marcin Kurczab Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie na obowiązkowej maturze z matematyki Zadanie Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Z punktu M, należącego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie Renata Jurasińska Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie I. Średnie liczbowe i zaleŝności między nimi Średnie liczbowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

Własności wielokątów

Własności wielokątów Własności wielokątów Instrukcja do programu Własności wielokątów składa się z następujących części: 1. Możliwości programu. 2. Zakres materiału. 3. Opis działania programu. 4. Przykłady zagadnień. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 11 KWIETNIA 2015 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 Informacja do zadań 1 i 2 Koszt ubezpieczenia samochodu w pewnej firmie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo