ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE."

Transkrypt

1 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe pytania testowe do egzaminu z analityk klinicznej. SEROLOGIA 1. Przez łożysko transportowane są z krwi matki do płodu immunoglobuliny: A. tylko IgG B. tylko IgM C. tylko IgA D. wszystkie trzy klasy immunoglobulin są transportowane przez łożysko z krwi matki do krwi płodu. 2. Pani Kowalska spodziewa się dziecka za 4 miesiące. Jest ciekawa jaką grupę krwi ABO może mieć jej dziecko. Jeżeli ona jest homozygotą dla antygenu A a jej mąż heterozygotą dla antygenu B, która z podanych możliwości jest najbardziej prawdopodobna? A. A, 0 B. B, A, 0 C. B, A D. AB, A. 3. Optymalna temperatura reakcji do wykrywania przeciwciał układu ABO jest: A C B C C C lub niższa D C. 4. Która z niżej podanych grup krwi da najsilniejszą reakcję z Dolichotestem? A. A 2 B B. A 2 C. A 1 D. B. 5. Jeżeli przetaczane są krwinki dawcy cde/cde biorcy z genotypem CDe/CDe, które przeciwciała odpornościowe może wytwarzać biorca: A. anty-c B. anty-e C. anty-d D. żadne z podanych. 6. Antygen Kell jest: A. powszechnie występującym antygenem B. rzadkim antygenem C. należy do tego samego układu grupowego co Jk 2 D. występowanie tego antygenu kontroluje gen K. 1

2 7. Choroba hemolityczna noworodków. Które z poniższych twierdzeń nie jest prawdziwe? A. jest zazwyczaj najgwałtowniejsza w niezgodności w układzie ABO B. może być monitorowana amniopunkcją C. może być wynikiem niezgodności między matką a płodem w układach Rh, Kell, ABO D. jest wynikiem immunologicznego niszczenia krwinek noworodka. 8. Anemia autoimmunohemolityczna jest wynikiem obecności: A. przeciwciał pacjenta skierowanych do antygenu krwinek dawcy B. przeciwciał pacjenta skierowanych przeciwko antygenom własnych krwinek C. przeciwciał dawcy skierowanych do antygenów krwinek pacjenta D. przeciwciał matczynych skierowanych do antygenów krwinek dziecka. 9. Dodatni test antyglobulinowy oznacza, że krwinki są uczulone przeciwciałami: A. tylko anty-igg B. tylko anty-c 3 C. anty-igg, anty-igm, anty-c 3 D. anty-igg i anty-c Zgodna próba krzyżowa oznacza, że biorca: A. nie posiada nieregularnych przeciwciał B. nie będzie immunizowany przetaczaną krwią C. nie zareaguje odczynem poprzetoczeniowym na krew dawcy D. nie posiada przeciwciał przeciwko krwinkom dawcy. 11. Alloimmunizacja jest to uodpornienie antygenami zawartymi we krwi tego samego gatunku: A. lecz odmiennego genetycznie B. identycznego genetycznie C. obie odpowiedzi są prawidłowe D. obie odpowiedzi są nieprawidłowe. 12. W którym z układów grup mogą wystąpić przeciwciała odpornościowe: A. ABO B. Rh C. Kell D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 13. Jaką grupę krwi należy przetoczyć w czasie transfuzji wymiennej noworodkowi z konfliktem Rh spowodowanym antygenem D gdy: Grupa matki jest AB Rh(-), a dziecka B Rh(+): A. AB Rh(-) B. B Rh(+) C. B Rh(-) D. AB Rh(+) 2

3 14. Który z przykładów wyklucza ojcostwo w przypadku gdy matka ma grupę krwi A Rh (-), a ojciec ma grupę krwi AB Rh(+): A. dziecko grupa krwi A Rh (-) B. dziecko grupa krwi B Rh (+) C. dziecko grupa krwi 0 Rh (+) D. dziecko grupa krwi AB Rh (-) 15. O konflikcie serologicznym Rh wywołanym antygenem D mówi się gdy: A. matka jest: Rh(-), dziecko: Rh(+) i BTA(+) (bezpośredni test antyglobulinowy) B. matka jest: Rh(-), dziecko: Rh(+) C. matka jest: Rh(+), dziecko: Rh(-) i BTA(+) D. matka jest: Rh(-), ojciec Rh(+), dziecko: Rh(+) 16. Zawiesina krwinek pacjenta oraz jego surowica reagowały w następujący sposób: surowica wzorcowa anty-a anty-b anty-d krwinki wzorcowe Pacjent ma grupę krwi: A. AB+ B. A 2 z przeciwciałami a- A 1 C. O+ D. A+ krwinki A1 krwinki B Które z poniższych twierdzeń nie jest prawdziwe? Przeciwciała układu ABO: A mogą być wykrywane u około 6 miesięcznych niemowląt B mają właściwości IgM, jeżeli są produkowane przez płód C kiedy mają właściwości IgG mogą przechodzić przez barierę łożyska D odpowiedzi a i c są słuszne 18. Dawca krwi ma grupę B i jest wydzielaczem. Które z podanych niżej substancji grupowych będzie zawierać jego ślina? A B B H C B i H D A, B i H 19. Który z podanych genotypów da następującą reakcję: Surowica wzorcowa Aglutynacja anty-c + anty-d + anty-e + anty-e + anty-c + A CDe/Cde B cde/cde C Cde/cdE D cde/cde 3

4 20. Pacjent posiada zimne autoprzeciwciała w surowicy. Z historii choroby wynika, że 2 miesiące temu otrzymał 3 jednostki krwi. Pacjent ma mieć przetaczaną krew. Co powinna zrobić laborantka wykonując próbę krzyżową: A. przeprowadzić autoadsorbcję przeciwciał z surowicy biorcy, aby usunąć autoprzeciwciała, a surowicę bez tych przeciwciał użyć do próby krzyżowej B. nie wykonywać próby krzyżowej spodziewając się, że będzie niezgodna, tylko wydać do przetoczenia krew zgodną w układzie ABO i Rh C. zrezygnować z oznaczenia przeciwciał i wykonania próby krzyżowej D. określić specyficzność zimnych autoprzeciwciał i wykonać próbę krzyżową z krwią dawcy nie zawierającą tego antygenu 21. Które z podanych przeciwciał odpornościowych występują najczęściej u wielokrotnych biorców krwi: A. anty Jk a B. anty S C. anty d D. anty K 22. Pacjent jest przygotowywany do zabiegu chirurgicznego wymagającego uzupełnienia dużej ilości krwi. Pośredni test antyglobulinowy (PTA) w próbie krzyżowej z jednym z dawców jest ++, PTA w próbach krzyżowych z siedmioma innymi dawcami ujemny. Prawdopodobieństwo wystąpienia jakich przeciwciał u biorcy jest największe: A. anty-a B. anty-k C. anty-m D. anty-p1 23. Przyczyną choroby hemolitycznej noworodków są: A. matczyne przeciwciała IgG dla antygenów dziecka B. matczyne przeciwciała IgM dla antygenów dziecka C. przeciwciała IgG dziecka dla antygenów matki D. przeciwciała IgM dziecka dla antygenów matki 24. Które z poniższych twierdzeń nie jest prawdziwe? Fałszywie ujemna reakcja pośredniego testu antyglobulinowego może być spowodowana: A. niewystarczającym odpłukaniem krwinek B. użyciem plastikowych probówek C. nieaktywnym odczynnikiem D. użyciem 20% zawiesiny krwinek 25. Rulonizacja krwinek może być usunięta przez: A. dodanie 2 kropli 22% albuminy B. modyfikację krwinki czerwonej enzymem proteolitycznym C. rozcieńczenie surowicy solą fizjologiczną D. wszystkie odpowiedzi są słuszne 26. Dla identyfikacji przeciwciał i próby zgodności serologicznej wymaga się świeżej surowicy, aby nie utracić aktywności: A. labilnych przeciwciał w surowicy B. labilnych antygenów na krwinkach czerwonych C. wapnia D. komplementu 4

5 27. Dla sprawdzenia czy krwinka czerwona nie jest opłaszczona przeciwciałami in vivo wykonuje się: A. elucję przeciwciał B. bezpośredni test antyglobulinowy C. pośredni test antyglobulinowy D. test stwierdzający przyłączenie kompletu 28. Przeciwciała naturalne regularne to: A. anty-s i anty-p B. anty-m i anty-n C. anty-a i anty-b D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 29. W konflikcie w układzie Rh przeciwciała odpornościowe stwierdzone u noworodka najczęściej należą do klasy immunoglobulin: A. IgG B. IgM C. IgE i IgD D. IgG, IgM, IgD, IgE 30. Przeciwciała naturalne nieregularne to: A. anty-h B. anty-m, anty-n, anty-s, anty-s C. anty-p, anty-a1 D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 31. Różnicowanie grupy A 1 i A 2 wykonuje się przy pomocy: A. testu Coombsa B. Dolichotestu C. żadnego z tych testów D. prawdziwe A i B 32. Pośredni test antyglobulinowy w modyfikacji LISS wykonywany jest: A. w próbie zgodności B. w wykrywaniu przeciwciał anty A 1 C. w wykrywaniu przeciwciał odpornościowych u biorców i dawców D. odpowiedzi A i C są prawidłowe 33. Odczytaj grupę krwi: A. grupa 0 B. grupa A C. grupa B D. grupa AB gdy jest następujący wynik badania: surowice wzorcowe krwinki wzorcowe anty A anty B anty AB 0 A1 B

6 34. Próba krzyżowa u wielokrotnych biorców krwi jest ważna : A. 24 godziny B. 48 godzin C. 72 godziny D. 5 dni 35. W przypadkach nagłych, wymagających leczenia krwią: A. wolno jest rozpocząć przetaczanie pacjentowi krwi zgodnej w układzie ABO i Rh przed wykonaniem próby krzyżowej B. wolno jest zrezygnować z wykonania próby krzyżowej C. nie wolno zrezygnować z wykonania próby krzyżowej D. odpowiedzi A i C są prawidłowe 36. Test antyglobulinowy w modyfikacji LISS w porównaniu z klasycznym testem Coombsa: A. ma większą czułość B. jest szybszy C. ma większą swoistość D. prawdziwe A i B. 37. Jaką grupę krwi może mieć dziecko matki, która jest homozygotą w zakresie antygenu A, a jej mąż heterozygotą dla antygenu B: A. A, O B. A, B, O C. A, B D. AB, A 38. Dla biorcy grupy AB Rh (+) do transfuzji należy zamówić krew pełną grupy: A. AB Rh(+) B. A Rh(+) C. O Rh(+) D. można zamówić każdą z wymienionych 39. Wzorcowa surowica anty-a pochodzi od dawców grupy: A. A B. B C. AB D Po wykonaniu grupy krwi, krew powinna być przechowywana w lodówce przez następującą ilość dni: A. 1 dzień B. 10 dni C. 5 dni D. 14 dni 41. W celu oznaczenia grupy krwi rutynowo krew pobieramy na : A. na heparynę litową B. na wersenian potasowy C. na skrzep D. na cytrynian sodowy 6

7 42. Pośredni test antyglobulinowy w modyfikacji LISS wykonywany jest: A. w próbie zgodności B. w wykrywaniu przeciwciał anty A 1 C. w wykrywaniu przeciwciał odpornościowych u biorców i dawców D. odpowiedzi A i C są prawidłowe 43. Odczytaj grupę krwi gdy jest następujący wynik badania: surowice wzorcowe krwinki wzorcowe anty A anty B 0 A1 B A. grupa 0 B. grupa A C. grupa B D. grupa AB 44. Bezpośredni test Coombsa wykonywany jest: A. do wykrycia przeciwciał anty-a 1 B. do wykrycia przeciwciał odpornościowych u biorców i dawców C. przy podejrzeniu niedokrwistości autoimmunohemolitycznej D. do wykrycia przeciwciał u kobiet w ciąży z podejrzeniem konfliktu serologicznego 45. Oznaczając grupę krwi u noworodka należy koniecznie wykonać: A. badanie z jedną serią surowic wzorcowych B. badanie z jedną serią krwinek wzorcowych C. badanie z dwoma seriami surowic wzorcowych D. A i B 46. Przyczyną odchyleń od klasycznego schematu oceny wyniku badań grup krwi w układzie układu ABO może być: A. nie dodanie odczynnika diagnostycznego lub badanej surowicy B. zanieczyszczenie wzorcowych oraz badanych surowic i krwinek C. niewłaściwa proporcja krwinek i surowicy D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 47. Obniżenie poziomu aglutynin może być obserwowane: A. u noworodków i niemowląt B. u ludzi starszych C. w hipo- i agammaglobulinemiach D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 48. Zgodna próba krzyżowa oznacza, że biorca: A. nie zostanie immunizowany przetaczaną krwią B. nie posiada nieregularnych przeciwciał C. nie posiada przeciwciał przeciwko krwinkom dawcy D. nie posiada antygenów krwinkowych reagujących z surowicą dawcy 49. Przyczyną choroby hemolitycznej noworodków są: A. matczyne przeciwciała IgG do antygenów dziecka B. matczyne przeciwciała IgM do antygenów dziecka C. przeciwciała IgG dziecka do antygenów matki D. przeciwciała IgM dziecka do antygenów matki 7

8 50. Immunoglobulinę anty-d podaje się gdy: A. matka ma grupę O i przeciwciała anty-d, dziecko ma grupę A B. matka jest Rh minus i ma przeciwciała anty-d, dziecko jest Rh plus C. matka jest Rh minus i nie ma przeciwciał anty-d, dziecko jest Rh plus D. matka ma przeciwciała anty-d bez względu na grupę układu ABO 51. Przy obecności autoprzeciwciał typu ciepłego hemolizie krwinek czerwonych zapobiega pobranie krwi do probówek: A. ogrzanych do 37 0 C B. oziębionych do 10 0 C C. w temperaturze pokojowej D. oziębionych do 0 0 C 52. Jaką grupę krwi należy przetoczyć w czasie transfuzji wymiennej noworodkowi z konfliktem Rh spowodowanym antygenem D, gdy: grupa krwi matki jest AB Rh(-), a dziecka B Rh(+): A. AB Rh(+) B. B Rh(+) C. AB Rh(-) D. B Rh(-) 53. Test enzymatyczny LEN stosowany w serologii wykrywa: A. głównie przeciwciała dla antygenów układu Rh B. przeciwciała dla antygenów ukladu Kell C. jest zalecany do wykrywania przeciwciał układu ABO i Rh D. wszystkie przeciwciała odpornościowe 54. O konflikcie serologicznym w układzie Rh wywołanym antygenem D mówi się, gdy: A. matka jest Rh(-), dziecko Rh(+), BTA (+) B. matka jest Rh(-), dziecko Rh(+) C. matka jest Rh(+), dziecko Rh(-), BTA (+) D. matka jest Rh(-), ojciec Rh(+), dziecko Rh(-) 55. Wzorcowa surowica anty A pochodzi od dawców grupy: A. A B. B C. AB D Najsilniejszymi immunogenami są antygeny erytrocytarne: A. układu Kidd B. układu Kell C. układu Duffy D. układu Lewis 8

Materiały do ćwiczeń z fizjologii krwi

Materiały do ćwiczeń z fizjologii krwi Materiały do ćwiczeń z fizjologii krwi Procentowy rozkład grup krwi u ludzi przedstawia poniższy wykres: W 1901 roku Karl Landsteiner zauważył, że podczas mieszania krwi różnych osób często następuje zlepianie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Immunohematologia i przechowywanie preparatów krwi

Immunohematologia i przechowywanie preparatów krwi 122 Część I. Testy laboratoryjne ROZDZIAŁ 4 Immunohematologia i przechowywanie preparatów krwi OMAWIANE BADANIA Oznaczanie grup krwi w układzie AB0 122 Oznaczanie czynnika Rh 124 Bezpośredni test antyglobulinowy

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

Choroba hemolityczna - profilaktyka, leczenie

Choroba hemolityczna - profilaktyka, leczenie Choroba hemolityczna - profilaktyka, leczenie Choroba hemolityczna noworodków wynika z hemolizy - niszczenia krwinek czerwonych płodu, opłaszczonych przeciwciałami matki IgG, skierowanych do antygenu,

Bardziej szczegółowo

Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 59-69

Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 59-69 Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 59-69 IWONA HAŃCZAK 1, MAŁGORZATA WĄSEWICZ-SZCZOCZARZ 2, LIDIA PROKOPOWICZ 1, EWA STANISZEWSKA 1, JUSTYNA KORZENECKA 1, APOLONIA RYBCZYŃSKA 3 DYNAMIKA ZMIAN BADAŃ SEROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.04 14:09:08 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Podczas ciąży przeprowadzane są badania mające na celu rozpoznanie grupy krwi oraz wykrycie istnienia przeciwciał na czerwone krwinki. Badania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Guz. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Katarzyna Guz. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Katarzyna Guz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Nieinwazyjne badania molekularne antygenów komórek krwi Dlaczego są ważne? Dzięki czemu są możliwe? Jakimi metodami prowadzimy je w Polsce

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014 Opracował Zespół Ekspertów: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM, Warszawa Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Informator badań laboratoryjnych

Informator badań laboratoryjnych Laboratorium Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Hematologii Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej Uniwesyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Informator badań laboratoryjnych Gdańsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

OFEROWANE RODZAJE KART

OFEROWANE RODZAJE KART OFEROWANE RODZAJE KART KARTY DO OZNACZANIA GRUP KRWI U BIORCY NOWA TECHNOLOGIA Across Gel to Twoje nowe rozwiązanie w badaniach mikrometodą żelową dzięki wysokiej jakości i różnorodności oferowanych kart

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zakażeniach

Przewodnik po zakażeniach Przewodnik po zakażeniach wrodzonych Cytomegalia Toksoplazmoza Różyczka O przewodniku Niniejsza publikacja zawiera aktualne informacje o diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu zakażeniom ludzkim wirusem

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ III. Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS. Janusz J. Stañczak. Diagnostyka serologiczna

Rozdzia³ III. Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS. Janusz J. Stañczak. Diagnostyka serologiczna Janusz J. Stañczak Rozdzia³ III Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS Zakażenie ludzkim wirusem HIV-1 jest wykrywane w różnych stadiach choroby. Mimo wielu dostępnych leków jest ono

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS BADAŃ. jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

OPIS BADAŃ. jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami. OPIS BADAŃ Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY- MANNANOWYCH CANDIDA W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ab Plus jest

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA Mirosław Wielgoś I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny KONFLIKT SEROLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011. Zostań dawcą szpiku

ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011. Zostań dawcą szpiku ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011 Zostań dawcą szpiku Drodzy czytelnicy Po małych zawirowaniach i dłuższej przerwie wracamy do Państwa z nową energią. Chociaż z powodu oszczędności jesteśmy liczbowo

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie 2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie dla uczniów szkół gimnazjalnych KREW TO PŁYNNA TKANKA, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo