Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej"

Transkrypt

1 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Wojciech Młocek Kamila Piwowarczyk Agnieszka Rutkowska Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Zastosowań Matematyki kzm.ur.krakow.pl Kraków

2 Spis treści Wstęp Rachunek prawdopodobieństwa Klasyczna definicja prawdopodobieństwa Prawdopodobieństwo geometryczne Schemat Bernoulliego Prawdopodobieństwo warunkowe. Zdarzenia niezależne Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa Zmienne losowe Zmienne losowe dyskretne Zmienne losowe ciągłe Nierówność Czebyszewa. Twierdzenia graniczne Estymatory Charakterystyki próby Przedziały ufności Przedziały ufności dla średniej Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego Przedziały ufności dla wskaźnika struktury Minimalna liczebność próby Parametryczne testy istotności Testy istotności dla średniej Testy istotności dla dwóch średnich Testy istotności dla wariancji Testy istotności dla dwóch wariancji Testy istotności dla wskaźnika struktury Testy istotności dla dwóch wskaźników struktury Nieparametryczne testy istotności Korelacja i regresja liniowa Analiza wariancji z klasyfikacją pojedynczą Dodatek Wzory statystyczne Tablice statystyczne Katalog wybranych rozkładów prawdopodobieństwa Zasady tworzenia szeregów rozdzielczych Charakterystyki liczbowe próby Spis oznaczeń Odpowiedzi do zadań Literatura

3 Wstęp Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej jest przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych i technicznych. Podlega on aktualizacji, bieżąca wersja znajduje się na stronie kzm.ur.krakow.pl/dydaktyka.html. Zbiór składa się z 8 rozdziałów poświęconych m.in. rachunkowi prawdopodobieństwa, zmiennym losowym, charakterystykom próby, przedziałom ufności, parametrycznym i nieparametrycznym testom istotności, korelacji i regresji liniowej, analizie wariancji. Na końcu zbioru zamieszczony został dodatek, który zawiera wzory i tablice statystyczne, charakterystykę niektórych rozkładów prawdopodobieństwa, zasady tworzenia szeregów rozdzielczych oraz charakterystyki liczbowe próby. Większość zadań posiada odpowiedzi. Ostateczny wynik w odpowiedziach podawany z przybliżeniem świadczy o dokonywaniu ich z dokładnością do 2-go lub 3-go miejsca po przecinku na każdym etapie obliczeń. Jedynie w rozdziale Charakterystyki próby zaokrąglano je z dokładnością o jeden rząd wyższą niż wartości próby. Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące zadań lub odpowiedzi. Uwagi można przesyłać na adres Autorzy

4 . Rachunek prawdopodobieństwa.. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Egzaminator przygotował 20 pytań, z których zdający losuje 3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że uczeń dobrze odpowie na 3 pytania, jeżeli umie odpowiedzieć na połowę pytań. 2. Z urny, w której jest 3 kul białych i 7 czarnych losujemy 2 kule a) ze zwrotem, b) bez zwrotu. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że obie kule będą białe. 3. Z grupy studenckiej liczącej 30 osób w tym 20 chłopców wybrano delegację złożoną z 5 osób, przy czym rozważano różne możliwości liczby chłopców i dziewcząt w delegacji, w każdym razie liczby różne od zera. Obliczyć prawdopodobieństwo, że do delegacji będą wybrane najwyżej 3 dziewczyny. 4. Z talii złożonej z 52 kart losujemy jedną. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wylosowana karta jest damą lub królem. 5. Rzucamy kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w jednym rzucie uzyskano liczbę oczek podzielną przez trzy lub pięć? 6. Spośród liczb 5, 6, 7, 8, 9 losujemy kolejno dwie bez zwracania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb jest nie większa od 3? 7. W przetargu bierze udział 5 firm. Prawdopodobieństwo tego, że wygra firma A jest równe 0,25, natomiast, że wygra firma B - 0,4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przetarg wygra firma A lub B? 8. Wykonujemy jeden rzut kostką sześcienną do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do zdarzenia polegającego na tym, że otrzymaliśmy jedno lub trzy oczka? 9. Z cyfr, 2,..., 9 losujemy bez zwracania trzy cyfry x, y, z i tworzymy liczbę trzycyfrową xyz. Obliczyć prawdopodobieństwo, że otrzymamy liczbę mniejszą od Na dziesięciu klockach wyrzeźbiono litery: a, a, k, s, s, t, t, t, y, y. Bawiąc się nimi dziecko układa je w rząd. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że przypadkowo złoży ono słowo statystyka..2. Prawdopodobieństwo geometryczne. Na koło o promieniu R losowo rzucono punkt. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że punkt trafi do wnętrza a) kwadratu wpisanego w koło, b) trójkąta równobocznego wpisanego w koło. Zakładamy, że prawdopodobieństwo trafienia punktu w daną część koła jest proporcjonalne do pola tej części i nie zależy od jej położenia w kole. 2. Wybieramy losowo punkt (x, y) z kwadratu [0, ] [0, ]. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jego współrzędne będą spełniały nierówność y < x 2? 3. Na odcinku OA o długości L na osi liczbowej OX, losowo wybrano punkt B. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że mniejszy z odcinków OB i BA będzie miał długość większą niż 3L. Zakładamy, że prawdopodobieństwo trafienia punktu na odcinek jest proporcjonalne do długości odcinka i nie zależy od jego położenia na osi liczbowej OX.

5 . Rachunek prawdopodobieństwa 5 4. Wewnątrz danego odcinka o długości a obieramy losowo 2 punkty: jeden na lewo, a drugi na prawo od środka odcinka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że odległość między wybranymi punktami jest mniejsza niż 3 a? 5. Wewnątrz danego odcinka o długości a obieramy na chybił trafił dwa punkty. Jakie jest prawdopodobieństwo, że odległość między punktami jest mniejsza niż 3 a? 6. Na płaszczyźnie poprowadzono proste równoległe. Odległość między nimi jest stała i równa d. Na płaszczyznę rzucamy igłę (tak cienką, że może być interpretowana jako odcinek) o długości l, przy czym l < d. Jakie jest prawdopodobieństwo, że igła przetnie jedną z wykreślonych prostych? (Jest to tzw. zadanie Buffona) 7. Parę liczb (b, c) wybrano losowo z prostokąta [0, 2] [0, 4]. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwiastki równania x 2 + 2bx + c = 0 są rzeczywiste? 8. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwiastki równania x 2 + 2bx + c = 0 są rzeczywiste, jeśli liczby b i c zostały wybrane losowo z przedziału [0, ]? 9. Parę liczb (a, b) wybrano losowo z prostokąta [, ] 2. Oblicz prawdopodobieństwo, że równanie ax 2 + bx + = 0 ma a) pierwiastki rzeczywiste, b) pierwiastki równe, c) pierwiastki rzeczywiste dodatnie. 20. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany punkt kwadratu { x <, y < } jest punktem leżącym wewnątrz okręgu x 2 + y 2 =? 2. Dwoje znajomych umawia się w pewnym miejscu. Każdy ma przyjść w dowolnej chwili między godz. 5.00, a 6.00 i czekać na drugiego przez 20 minut. Jakie jest prawdopodobieństwo, że się spotkają? 22. Drewniane pale mają losową długość L, przy czym największa długość wynosi 2 m. Pale są przeznaczone do wbijania w ziemię, której skalna warstwa stanowiąca opór znajduje się na losowej głębokości H, której maksimum wynosi 0 m. Zaproponować przestrzeń zdarzeń elementarnych i podać jej interpretację geometryczną. Zilustrować następujące zdarzenia i obliczyć ich prawdopodobieństwa: a) długość losowo wziętego pala jest większa od głębokości, na której znajduje się skalna warstwa, b) głębokość skalnej warstwy przekroczy 8 m, c) długość losowo wziętego pala przekroczy 8 m. 23. Przy projektowaniu przepustu odprowadzającego wodę z 2 oddzielnych obszarów A i B założono, że ilość wody pochodząca z A może wahać się w granicach dm 3 /s, natomiast z B: dm 3 /s. Obliczyć prawdopodobieństwo, że ilość wody łącznie z obu obszarów przekroczy 2000 dm 3 /s. 24. Z przedziału (0, π) wybrano losowo punkty x i y. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że sin x 2y. 25. Dwa punkty A i B zostały wybrane losowo z I ćwiartki układu współrzędnych, a następnie każdy z nich połączono z początkiem O układu współrzędnych. Obliczyć prawdopodobieństwo, że obie proste będą nachylone do siebie pod kątem mniejszym niż π 4.

6 6 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.3. Schemat Bernoulliego 26. Dziesięciu wyborowych strzelców celuje do lecącego samolotu. Prawdopodobieństwo trafienia samolotu dla każdego z nich jest stałe i wynosi p. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że samolot zostanie trafiony. 27. Rzucamy 5 razy monetą symetryczną. Jakie jest prawdopodobieństwo trzykrotnego wyrzucenia orła? 28. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A w każdym doświadczeniu jest równe 0,2. Obliczyć prawdopodobieństwo, że w ciągu 9 niezależnych doświadczeń zdarzenie A zajdzie 6 razy w dowolnej kolejności. 29. Prawdopodobieństwo trafienia do tarczy w pojedynczym strzale wynosi 0,25. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na 6 strzałów 2 będą trafione? 30. Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Niech zdarzenie A polega na tym, że wypadła co najmniej jedna reszka, a zdarzenie B, że wypadły same reszki. Znaleźć P (A B) oraz P (A B). 3. Zmienna losowa X ma rozkład B(50, 0, ). Obliczyć P (X = 5). Wynik dokładny porównać z wartością przybliżoną uzyskaną z prawa małych liczb Poissona..4. Prawdopodobieństwo warunkowe. Zdarzenia niezależne 32. W urnie znajduje się 6 kul czarnych i 4 białe. Wyciągamy losowo dwa razy po jednej kuli a) ze zwrotem kuli do urny po pierwszym wyjęciu, b) bez zwrotu. Obliczyć prawdopodobieństwo, że druga wylosowana kula będzie biała, jeśli wiadomo, że pierwsza wylosowana była biała. 33. Z liczb 2, 3, 5, 30 losujemy jedną liczbę. Sprawdzić, czy zdarzenia A - wylosowana liczba jest podzielna przez 2, B - wylosowana liczba jest podzielna przez 3 są niezależne. 34. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Niech A oznacza zdarzenie suma wyrzuconych oczek równa się 8, zaś B zdarzenie w pierwszym rzucie wypadło 6 oczek. Ustalić, czy zdarzenia A i B są niezależne. 35. Z talii 52 kart wyciągamy losowo jedną. Czy zdarzenia A - wyciągnięcie asa, B - wyciągnięcie karty koloru czerwonego są niezależne? 36. Prawdopodobieństwo, że cena pewnego towaru pójdzie jutro w górę wynosi 0,3, a prawdopodobieństwo, że cena srebra pójdzie w górę wynosi 0,2. Wiadomo ponadto, że w 6% przypadków obie ceny - towaru i srebra idą w górę. Czy cena towaru i cena srebra są niezależne?

7 . Rachunek prawdopodobieństwa 7.5. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa 37. Przed konkursem ogłoszono listę 200 pytań z dziedziny D, 00 pytań z dziedziny D 2 oraz 00 pytań z dziedziny D 3. Umiemy odpowiedzieć na 50 pytań z dziedziny D, na wszystkie pytania z dziedziny D 2 oraz na 80 pytań z dziedziny D 3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że podczas konkursu odpowiemy na losowo zadane pytanie? 38. W magazynie znajdują się żarówki pochodzące z dwóch fabryk. 6% pochodzi z fabryki I. Wśród żarówek z fabryki I jest % wadliwych, a spośród żarówek z fabryki II 2% wadliwych. Z magazynu pobrano losowo jedną żarówkę, która okazała się wadliwa. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ta żarówka została wyprodukowana przez fabrykę II? 39. Fabryka chemiczna jest wyposażona w system alarmowy. W razie zagrożenia system alarmowy działa w 95% przypadków. Prawdopodobieństwo, że system włączy się, gdy nie ma żadnego zagrożenia jest równe 0,02. Rzeczywiste zagrożenie zdarza się rzadko jego prawdopodobieństwo wynosi 0,004. Gdy odzywa się system alarmowy, jakie jest prawdopodobieństwo, że naprawdę istnieje zagrożenie? 40. Około 0% studentów i 5% studentek pali papierosy. Z populacji liczącej 50 studentów i 00 studentek wylosowano osobę palącą papierosy. Obliczyć prawdopodobieństwo, że nie jest to mężczyzna. 4. Wiadomo, że 55% mężczyzn i 70% kobiet nie zdaje egzaminu praktycznego na prawo jazdy za pierwszym razem. Wybrana losowo osoba nie zdała egzaminu. Zakładając, że liczba zdających egzamin kobiet i mężczyzn była taka sama, obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wybraną osobą jest kobieta. 42. Dane są trzy urny. W pierwszej urnie są 3 kule białe i czarna, w drugiej 4 białe i 2 czarne, w trzeciej 2 białe i 2 czarne. Zakładając, że wylosowanie kuli z każdej urny jest jednakowo prawdopodobne, obliczyć prawdopodobieństwo, że wylosowana kula, która okazała się koloru białego pochodzi z urny pierwszej. 43. Na egzaminie z matematyki 40% stanowią zadania z algebry, 30% zadania z geometrii, natomiast pozostałe to zadania z rachunku prawdopodobieństwa. Wśród tych zadań łatwe stanowią odpowiednio: %, 2%, i 3%. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że jeśli losowo wybrane zadanie jest trudne, to jest zadaniem z rachunku prawdopodobieństwa. 44. Długoletnie doświadczenia wskazują na to, że część pisemna pewnego egzaminu jest istotnie trudniejsza 60% zdających, od części ustnej 95% zdających. Aby zdać egzamin, trzeba pozytywnie zaliczyć obie części, obowiązuje przy tym zasada, że student, który nie zaliczył części pisemnej, nie jest dopuszczony do części ustnej. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że osoba, która nie zdała egzaminu, nie zaliczyła części pisemnej. 45. Firma poszukująca złóż ropy naftowej zamówiła test sejsmiczny w celu ustalenia, czy jest prawdopodobne, że w pewnym rejonie wierceń znajdują się złoża. Znana jest wiarygodność testu: jeżeli w miejscu wiercenia ropa występuje, test wskazuje to w 85% przypadków, jeżeli ropy nie ma, test omyłkowo wykazuje jej występowanie w 0% przypadków. Firma poszukująca złóż jest przekonana, że prawdopodobieństwo wystąpienia ropy w badanym terenie wynosi 0,4. Jeżeli test wykazał występowanie ropy, jakie jest prawdopodobieństwo, że w badanym terenie ropa rzeczywiście występuje? 46. Do eliminacji sportowych na uczelni wybrano z I roku 4 studentów, z II 6, a z III 5 studentów. Prawdopodobieństwo, że student I roku dostanie się do drużyny uczelnianej wynosi 0,9, dla II i III roku jest one równe 0,7 i 0,8. a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany student z lat I III dostanie się do drużyny uczelnianej? b) Pewien student dostał się do drużyny uczelnianej. Z którego był najprawdopodobniej roku?

8 8 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 47. W zakładzie znajdują się maszyny typu A, B, C produkujące odpowiednio 5%, 3% i % braków. Z całej masy towarowej wybieramy losowo jedną sztukę. Obliczyć prawdopodobieństwo, że a) jest ona brakiem, b) pochodzi od B, jeśli nie okazała się brakiem? 48. Mamy trzy kostki do gry, które zostały sfałszowane tak, że częstość wyrzucenia szóstki pierwszą kostką wynosi 20%, drugą kostką 25% i trzecią 30%. Wybieramy losowo jedną kostkę i wyrzucamy 6. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wybraliśmy trzecią kostkę. 49. Wybranej grupie studentów zadano pytanie, czy ściągają na egzaminach ze statystyki. Ponieważ wielu studentów nie chciało udzielić odpowiedzi, zastosowano metodę odpowiedzi losowej polegającej na tym, że każdy ze studentów rzuca monetą. Jeżeli wypadnie orzeł i student nie ściąga, powinien odpowiedzieć nie, w pozostałych przypadkach mówi tak. Załóżmy, że 30% studentów ściąga na egzaminie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba odpowie nie na zadane pytanie? 50. Pewna drużyna futbolowa rozgrywa 70% meczów po południu, a 30% późnym wieczorem. Wiadomo ponadto, że wygrywa 50% meczów popołudniowych i 90% wieczornych. Drużyna wygrała mecz. Jakie jest prawdopodobieństwo, że był to mecz grany późnym wieczorem? 5. Trzech dostawców dostarcza do punktu skupu grzyby. Dostawca I dostarczył 20% wszystkich łubianek, a w tej partii było 80% z borowikami, dostawca II dostarczył 30% łubianek wśród nich było 50% z borowikami, a wśród łubianek ostatniego było 40% z borowikami. a) Wyznaczyć prawdopodobieństwo wylosowania łubianki z borowikami spośród wszystkich dostarczonych do punktu skupu. b) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrana przez nas łubianka z borowikami pochodzi od I dostawcy? 52. Prawdopodobiestwo tego, że w czasie pracy komputera nastąpi awaria: procesora, pamięci, urządzeń WE-WY mają się do siebie tak, jak 3 : 2 : 5. Prawdopodobieństwa wykrycia awarii w tych urządzeniach są odpowiednio równe 0, 8, 0, 9, 0, 9. Znaleźć prawdopodobieństwo, że awaria w komputerze zostanie wykryta. 53. Na 00 mężczyzn pięciu, a na 000 kobiet dwie nie rozróżniają kolorów. Z grupy, w której jest 3 razy więcej mężczyzn niż kobiet wylosowano jedną osobę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana osoba a) jest daltonistą, b) jest kobietą, jeśli jest daltonistą, c) jest mężczyzną, jeśli nie jest daltonistą? 54. Do pudełka włożono trzy normalne monety i jedną fałszywą, w której awers i rewers są reszkami. Losowo wyciągamy jedną monetę i rzucamy ją. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyciągnęliśmy fałszywą, jeśli wypadła reszka? 55. Zaobserwowano, że w pewnym drzewostanie występuje 30% buka, 60% brzozy i reszta grabu. Na hubiaka pospolitego zapadło 0% buków, 5% brzóz i % grabów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrane drzewo a) jest zdrowe, b) jest bukiem, jeśli jest chore. 56. Szansa zapadnięcia na pewną chorobę wynosi 0,00. Test medyczny wykrywa chorobę u osoby chorej z prawdopodobieństwem 0,99, a w przypadku osoby zdrowej prawdopodobieństwo uzyskania wyniku dodatniego wynosi 0,02. Jakie jest prawdopodobieństwo, że a) test dał wynik ujemny u losowo wybranej osoby, b) osoba, w przypadku której test dał wynik dodatni, jest chora?

9 2. Zmienne losowe 2.. Zmienne losowe dyskretne 57. Z urny zawierającej 3 kule białe i 6 czarnych losowo wyjęto dwie. Niech wartością zmiennej losowej X będzie liczba wyjętych kul białych. Znaleźć funkcję prawdopodobieństwa i dystrybuantę zmiennej X oraz obliczyć jej wariancję. 58. Rozkład zmiennej losowej skokowej X przedstawia tabela: x i a 3 4 p i 0, 0,4 0,3 b Wiadomo, że EX = 3 5. Wyznaczyć a i b oraz obliczyć DX. 59. Dana jest dystrybuanta zmiennej losowej skokowej X: x (, 0] (0, ] (, 2] (2, 3] (3, 4] (4, + ) F (x) 0 0,2 0,44 0,62 0,78 a) Wyznaczyć jej funkcję rozkładu prawdopodobieństwa. b) Obliczyć EX oraz DX. c) Obliczyć P ( < X 3), P (X = 2 ), P (X > 5). 60. Rzucamy 5 razy monetą. Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbie wyrzuconych reszek. Znaleźć rozkład X oraz obliczyć D 2 X. 6. W partii składającej się z 6 detali znajdują się 4 detale standardowe. Losowo wybrano 3 detale. Znaleźć rozkład dyskretnej zmiennej losowej X liczby standardowych detali wśród wybranych. Obliczyć EX i D 2 X. 62. W urnie znajduje się 8 kul, 3 białe i 5 czarnych. Wyciągamy losowo 3 kule. Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbie wylosowanych kul czarnych. Znaleźć funkcję rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej X. 63. Zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ = 3. Obliczyć P (X 3). 64. Zmienna losowa X ma rozkład dwumianowy z wartością oczekiwaną 40 i wariancją 30. Znaleźć n i p. 65. Zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ = 2. Znaleźć wariancję zmiennej losowej Z = 2X Zmienna losowa Z ma rozkład dwumianowy z parametrami n = 0, p = 3. Obliczyć P (Z > 2). 67. Rozkład zmiennej losowej skokowej X przedstawia tabela: x i 0 a p i 0, 0,2 0,3 0,3 b Wiadomo, że EX = 3. Wyznaczyć a i b oraz obliczyć D 2 X. 68. Zmienna losowa Y ma rozkład Bernoulliego z parametrami n = 900, p = 0,. Znaleźć odchylenie standardowe zmiennej losowej X = 3Y Dwie rozróżnialne sześcienne kostki do gry rzucamy jednocześnie. Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe wartości bezwzględnej różnicy oczek. Znaleźć a) rozkład zmiennej X, b) medianę oraz dominantę zmiennej X.

10 0 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 70. Na drodze ruchu pociągów znajdują się w znacznej odległości od siebie 4 semafory, z których każdy (wobec znacznej odległości niezależnie od innych) zezwala na przejazd z prawdopodobieństwem p = 0, 8. Niech X oznacza liczbę semaforów zezwalających na przejazd i poprzedzających pierwsze zatrzymanie lub stację docelową. Znaleźć a) funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X, b) momenty centralne rzędu pierwszego, drugiego i trzeciego zmiennej X, c) P (X > 2), P (X = 3), P (0 < X 4). 7. Zmienna losowa X przyjmuje trzy wartości: 0, i 2. Wiadomo, że EX= oraz EX 2 =,5. Wyznaczyć rozkład zmiennej X. 72. Z grupy 3 mężczyzn i 5-ciu kobiet losowo wybrano 2-osobowy zarząd. Niech wartością zmiennej losowej X będzie liczba kobiet w zarządzie. Znaleźć funkcję rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej X oraz wyznaczyć medianę i dominantę. 73. W pewnym drzewostanie zebrano informacje o liczbie nabiegów korzeniowych: x i p i 0, 0,3 0,3 0,2 0, Niech X oznacza liczbę nabiegów korzeniowych w losowo wybranym drzewie. a) Znaleźć dystrybuantę zmiennej X i naszkicować jej wykres. b) Obliczyć EX oraz D 2 X. c) Obliczyć P (X > 2), P ( X 4). 74. W partii złożonej z 0 produktów znajdują się 3 produkty wadliwe. Wybrano losowo 2 produkty. Znaleźć rozkład liczby produktów wadliwych (wśród wybranych), dystrybuantę i wartość oczekiwaną. 75. Prawdopodobieństwo zajścia pewnego zdarzenia w pojedynczej próbie jest równe p. Próby przeprowadzane są dopóty, dopóki zdarzenie zajdzie. Znaleźć rozkład liczby przeprowadzonych prób oraz EX. 76. Rzucamy monetą aż do pierwszego wypadnięcia orła. Niech X oznacza liczbę rzutów. Znaleźć rozkład X, dystrybuantę oraz EX. 77. Dana jest funkcja prawdopodobieństwa pewnej zmiennej X: x i p i 0, 0,2 0, 0,2 c 0, Wyznaczyć a) stałą c, b) dystrybuantę i jej wykres, c) EX, D 2 X, DX, d) P (X < 0), P (X 0), P (X < 4), P (X 4), P ( 2 X < 4), P (X = 2), P (X = 3), P ( 6 < X 0), P ( < X 8). 78. Dana jest dystrybuanta pewnej zmiennej losowej X: 0 dla x 2, 0, 3 dla 2 < x 4, F (x) = 0, 7 dla 4 < x 6, 0, 9 dla 6 < x 7, dla x > 7. Narysować jej wykres, wyznaczyć rozkład, obliczyć EX, D 2 X, DX, P (X > ), P (X 0, 5), P ( < X < 2), P (X 7).

11 2. Zmienne losowe 79. Gramy z drugą osobą, na przykład z bankierem w następującą grę: jeśli w rzucie kostką wypadnie parzysta liczba oczek, bankier płaci nam tyle złotych, ile wypadło na kostce, a jeśli nieparzysta - my płacimy bankierowi tyle, ile wypadło na kostce. Znaleźć rozkład kwoty uzyskanej przez nas w pojedynczym rzucie. Obliczając jej wartość oczekiwaną rozstrzygnąć, czy można przypuszczać, że gra będzie dla nas opłacalna. 80. Wśród wszystkich dzieci szkolnych z pewnego województwa przeprowadzono ankietę: ile razy byłeś na wakacjach w ciągu ostatnich 4 lat. 20% odpowiedziało 0 razy, 4% raz, 43% 2 razy, 9 % 3, a reszta 4. Zmienna X jest określona jako: liczba wyjazdów na wakacje w ciągu ostatnich 4 lat. Znaleźć jej rozkład, narysować wykres dystrybuanty, obliczyć EX, D 2 X, P (X > 3), P (X ), P (0 X 4). 8. Prawdopodobieństwo urodzenia się dziewczynki w pewnej populacji wynosi 0,5. W zbiorze rodzin posiadających troje dzieci określamy zmienną X liczba dziewczynek w rodzinie. Znaleźć rozkład X, obliczyć średnią i wariancję liczby dziewczynek oraz prawdopodobieństwo, że w rodzinie z trójką dzieci jest co najmniej jeden chłopiec. 82. Zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ = 2. Wyznaczyć kwartyle zmiennej X. 83. Korzystając z własności wartości oczekiwanej zmiennej losowej X wykazać, że D 2 X = EX 2 E 2 X Zmienne losowe ciągłe 84. Zmienna losowa Z ma rozkład N(0, ). Obliczyć P (Z > 0), P ( Z < 2), P ( Z > ) oraz kwantyle x 0,, x 0,7, x 0, Zmienna losowa X podlega rozkładowi N(3, 5). Obliczyć P ( X > ). 86. W populacji studentów w Krakowie wzrost ma rozkład N(70, 8). Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wzrost przypadkowo napotkanego studenta a) będzie większy od 66, b) będzie należał do przedziału (68, 74), c) będzie równy co najwyżej 54. Każde z prawdopodobieństw zinterpretować na dwóch wykresach funkcji gęstości rozkładu normalnego. 87. Stwierdzono, że błąd podczas wykonywania pomiaru ma rozkład N(, 0, 25) (mm). Jakie jest prawdopodobieństwo, że wykonując ten pomiar pomylimy się o a) więcej niż 0,5 mm, b) mniej niż 0,75 mm, c) co najwyżej 0,25 mm? 88. Rozkład długości liścia rośliny pewnego gatunku jest N(4, 2). Obliczyć prawdopodobieństwo, że losowo wybrany liść ma długość a) większą niż 7, b) równą co najmniej 2 i co najwyżej 9, c) równą co najwyżej 3. Prawdopodobieństwa zinterpretować na 2 wykresach. 89. Pierśnica buka w pewnym drzewostanie ma rozkład N(30, 4). Jaki procent buków ma pierśnicę większą niż 40? 90. Zmienna losowa X podlega rozkładowi N(m, σ). a) Obliczyć P { X m < 3σ}. b) Dobrać stałą k tak, aby P { X m < kσ} = 0, Zmienna losowa X ma rozkład N(2, ). Znaleźć dla tej zmiennej kwantyl rzędu 0,2.

12 2 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 92. Niech X i N(0, σ), i N. Ile należy zsumować niezależnych zmiennych X i, aby odchylenie standardowe sumy było równe 0σ? 93. Niech zmienne X i (i N) mają rozkład jednostajny na przedziale [ σ, σ]. Ile należy zsumować niezależnych zmiennych X i, aby odchylenie standardowe sumy było równe 0σ? 94. Funkcja gęstości zmiennej losowej X ma postać f(x) = { 3x 2 dla x [0, ], 0 dla x R \ [0, ]. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej X. 95. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości prawdopodobieństwa 0 dla x <, 2 f(x) = 5 x dla x [, 2], 0 dla x > 2. a) Znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres. b) Obliczyć EX oraz D 2 X. c) Obliczyć P (X > 3), P ( 2 X < ), P (X = 0). 96. Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy o funkcji gęstości f(x) = { 0 dla x < 0, λe λx dla x 0, gdzie λ > 0. Znaleźć EX oraz DX. 97. Zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na odcinku [a, b] o funkcji gęstości 0 dla x < a, f(x) = b a dla a x b, 0 dla x > b. Znaleźć EX oraz D 2 X. 98. Gęstość zmiennej losowej X ma postać: f(x) = a e x +e, x R. Znaleźć stałą a oraz obliczyć x P (X > 0). 99. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości prawdopodobieństwa f(x) = { x 2 dla 0 x 2, 0 dla pozostałych x. a) Obliczyć EX oraz D 2 X. b) Wyznaczyć momenty centralne rzędu pierwszego, drugiego i trzeciego oraz kwartyle zmiennej X. 00. Dobrać tak stałą a, by funkcja 0 dla x, F (x) = 2( x ) dla < x a, dla x > a była dystrybuantą zmiennej losowej X typu ciągłego. Wyznaczyć jej gęstość. Obliczyć P ( X, 5) i zinterpretować je za pomocą wykresu gęstości.

13 2. Zmienne losowe 3 0. Zmienna losowa X ma dystrybuantę daną równaniem: F (x) = 2 + π arc tg x 2, x R. Znaleźć możliwą wartość a, dla której zmienna losowa X w wyniku próby przyjmie wartość większą niż a z prawdopodobieństwem Gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej X ma postać { sin(2x) dla x [0, π 2 f(x) = ], 0 dla x R \ [0, π 2 ]. a) Znaleźć dystrybuantę X. b) Obliczyć EX oraz D 2 X. c) Obliczyć P (X > π 4 ). d) Obliczyć x oraz x Gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej X ma postać f(x) = { a 4 x 2 dla x (, 2), 0 dla x R \ (, 2). Znaleźć a) stałą a, b) dystrybuantę X, c) D 2 X, d) P ( < X < ), P (X > 0), P (X = 2 ). 04. Gęstość zmiennej losowej X ma postać 0 dla x < 0, f(x) = be x dla x [0, ln 3], 0 dla x > ln 3. a) Wyznaczyć stałą b. b) Znaleźć dystrybuantę X. c) Obliczyć EX oraz D 2 X. d) Obliczyć P (X > ). e) Na wykresie gęstości zaznaczyć P (0 < X ln 2). 05. Dystrybuanta zmiennej losowej X jest postaci F (x) = 0 dla x 0, 27 x3 dla 0 < x 3, dla x > 3. Znaleźć funkcję gęstości zmiennej X, obliczyć jej wartość oczekiwaną oraz kwantyle x 0,25, x 25. i x Zmienne losowe X i Y są niezależne oraz wiadomo, że EX > 0, EX 2 = 6, DX = 2 3, EY > 0, EY 2 = 2, DY = 3. Obliczyć E(3XY 2). 07. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości f(x) = { x dla x, 0 poza tym. Narysować wykres f, znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres, obliczyć EX, D 2 X, P (X < 0), P (X ). Prawdopodobieństwa zaznaczyć na wykresie f i F.

14 4 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 08. Niech f(x) = { 3 4 ( x2 ) dla x <, 0 poza tym. Narysować wykres f, znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres, obliczyć EX, D 2 X, P (X < 2 ), P ( X > 3 ). 09. Dobrać tak stałą a, by funkcja { a cos x dla π f(x) = 2 x < π 2, 0 poza tym była gęstością pewnej zmiennej losowej X. Narysować wykres f, znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres, obliczyć EX, D 2 X, P ( X > π 6 ), P (X π 3 ), P ( π 6 < X π 2 ) oraz medianę i modę X. 0. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej X jest postaci: { 0 dla x 0 f(x) = 2 e 2x dla x > 0. Narysować wykres f, znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres, obliczyć EX, D 2 X, P (X > ), P (0 < X ln 3) oraz medianę X.. Niech gęstość pewnej zmiennej X będzie postaci { 0 dla x, f(x) = 2 x 3 dla x >. Narysować wykres f, znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres, obliczyć EX, D 2 X, P ( X > ) oraz medianę X. 2. Niech f(x) = π +x dla x R. Narysować wykres f, znaleźć dystrybuantę i narysować jej wykres, zbadać istnienie EX. Obliczyć P (0 < X ), P (3X > 3 ), 2 P (0 < X < 3). Znaleźć medianę oraz modę. 3. Zmienna X ma gęstość postaci 0 dla x < 0, f(x) = x e x2 2 dla x 0. Znaleźć dystrybuantę, medianę, modę, wartość oczekiwaną, P (X > ln 4), P (X ln 9). 4. Zmienna X ma gęstość postaci π f(x) = 4 x dla x < 2, 2 0 poza tym. Zbadać istnienie EX. Wyznaczyć dystrybuantę X oraz obliczyć P ( < X 2). 5. Zmienna X ma gęstość postaci { e 2x dla x (0, ln 3), f(x) = 0 poza tym. Znaleźć P (ln 2 < X ), P (X < ln 2 ).

15 2. Zmienne losowe 5 6. Dobrać k tak, by funkcja 0 dla x 0, F (x) = k arc sin x dla x (0, ], dla x > była dystrybuantą pewnej zmiennej X, następnie wyznaczyć jej funkcję gęstości oraz obliczyć P ( 2 X), P (X ), P ( 2 < X ). 7. Dobrać A i B tak, by funkcja 0 dla x, F (x) = A + B arc cos x dla x (, ], dla x > była dystrybuantą pewnej ciągłej zmiennej losowej X. Narysować wykres F, znaleźć funkcję gęstości, obliczyć P (0 < X ), P (X > 2 ). 8. Bok prostokąta jest zmienną losową X o rozkładzie jednostajnym na przedziale [0, 0]. Obliczyć a) EX 2, b) wartość oczekiwaną pola prostokąta, jeśli jego obwód wynosi Zmienna X ma gęstość postaci f(x) = { 0 dla x < 0, xe x dla x 0. Wyznaczyć dystrybuantę oraz P (0 < X < ln 2). 20. Dobrać tak stałą k, by funkcja f(x) = { k arc sin x dla x [0, ], 0 poza tym była gęstością pewnej zmiennej losowej X. 2. Zmienna losowa X ma dystrybuantę postaci 0 dla x 0, F (x) = 3x 2 2x 3 x (0, ], dla x >. Znaleźć funkcję gęstości i narysować jej wykres. Obliczyć EX, D 2 X, P (0 < X < 2 ), P (X > 3 ) oraz podać interpretację geometryczną tych prawdopodobieństw. 22. Dystrybuanta pewnej zmiennej losowej X jest postaci 0 dla x 0, F (x) = x 3 dla x (0, ], dla x >. Narysować wykres F, znaleźć funkcję gęstości, obliczyć EX, D 2 X, P (0 < X < 2 ), medianę oraz x 0,2 i x 0,729.

16 6 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 2.3. Nierówność Czebyszewa. Twierdzenia graniczne Wskazówka: W poniższych zadaniach należy skorzystać z prawa małych liczb Poissona, twierdzenia Lindeberga Levy ego, twierdzenia Moivre a Laplace a lub z nierówności Czebyszewa. 23. Prawdopodobieństwo wygrania nagrody na loterii wynosi 0,0. Korzystając z prawa małych liczb Poissona obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 200 losujących a) żaden nie wygra, b) wygra co najmniej jeden. 24. Tkaczka obsługuje 00 wrzecion. Prawdopodobieństwo zerwania się nici na jednym wrzecionie w czasie jednej minuty, jest równe 0,03. Korzystając z prawa małych liczb Poissona znaleźć prawdopodobieństwo tego, że w czasie jednej minuty zerwą się dokładnie 2 nici. 25. Załóżmy, że nowa szczepionka będzie testowana na 00 osobach. Producent ocenia jej skuteczność na 80%. Znaleźć przybliżone prawdopodobieństwo, że co najmniej 74 osoby i co najwyżej 85 osób uzyska odporność po zastosowaniu szczepionki. 26. Strzelec trafia do celu z prawdopodobieństwem 0,5. Jaką liczbę strzałów musi oddać, aby prawdopodobieństwo tego, że częstość trafienia do celu różni się od 0,5 co najwyżej o 0, było równe 0,95? 27. Prawdopodobieństwo urodzenia się chłopca jest równe 0,55. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wśród 900 noworodków będzie co najwyżej 470 dziewczynek? 28. Wśród ilu krasnoludków należy przeprowadzić ankietę, aby mieć 95% pewności, że wyznaczona na jej podstawie frakcja zwolenników ujawnienia się (tzn. stosunek liczby radykałów do liczby wszystkich krasnoludków) jest obarczona błędem nie przekraczającym 0,03, jeśli średnio co dziesiąty krasnoludek jest radykałem? 29. (Trudniejsza wersja zadania 28.) Wśród ilu krasnoludków należy przeprowadzić ankietę, aby mieć 95% pewności, że wyznaczona na jej podstawie frakcja zwolenników ujawnienia się (tzn. stosunek liczby radykałów do liczby wszystkich krasnoludków) jest obarczona błędem nie przekraczającym 0,03? 30. Prawdopodobieństwo wygrania nagrody na loterii wynosi 0,00. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 200 losujących a) żaden nie wygra, b) wygra co najmniej jeden. Podać wynik dokładny i przybliżony. 3. Podręcznik wydano w nakładzie egzemplarzy. Prawdopodobieństwo tego, że podręcznik zostanie źle oprawiony jest równe 0,000. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że w nakładzie pojawi się 5 źle oprawionych książek. 32. Automat produkuje detale. Prawdopodobieństwo tego, że wyprodukowany detal jest wybrakowany jest równe 0,0. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że wśród 250 detali a) dokładnie 4 będą wybrakowane, b) co najwyżej 2 będą wybrakowane. 33. Rzucamy 720 razy kostką symetryczną. Korzystając z nierówności Czebyszewa oszacować prawdopodobieństwo tego, że liczba wyrzuconych czwórek będzie należeć do przedziału (00, 40). 34. Wykonano 200 rzutów symetryczną monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że liczba wyrzuconych orłów będzie a) większa od 90, b) z przedziału (88, 05]? Zapisać wartość dokładną i obliczyć przybliżoną.

17 2. Zmienne losowe W populacji dorosłych Polaków 39% ma kłopoty ze snem. Oszacować prawdopodobieństwo, że wśród 00 losowo wybranych dorosłych Polaków częstość osób mających kłopoty ze snem nie przekroczy 33%. 36. Wykonujemy 00 rzutów kostką symetryczną. Znaleźć przedział symetryczny wokół wartości średniej, w jakim z prawdopodobieństwem 0,95 znajduje się liczba wyrzuconych szóstek. Wykorzystać twierdzenie Moivre a Laplace a. 37. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 200 osób znajdzie się co najmniej trzech mańkutów, jeśli przeciętnie co setna osoba jest mańkutem. 38. Wiadomo, że prawdopodobieństwo zgłoszenia reklamacji wynosi 0,. Które z poniższych zdarzeń jest bardziej prawdopodobne: a) spośród 4 klientów przynajmniej zgłosi reklamację, b) spośród 400 klientów reklamację zgłosi co najmniej 38 osób? 39. Prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy dokonywaniu pomiaru przez geodetę wynosi p = 0, 05. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przy 200 pomiarach liczba pomyłek będzie a) większa niż 2, b) od 5 do 5? Określić zmienną losową, opisać jej rozkład oraz oszacować (wszystkimi znanymi sposobami) powyższe prawdopodobieństwa. 40. O pewnej porze dnia prawdopodobieństwo, że nie uzyskamy połączenia z serwerem wynosi 0,2. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na 400 osób próbujących się połączyć z serwerem a) co najmniej 70 nie uzyska połączenia, b) nie połączy się od 72 do 88 osób? Określić zmienną losową i jej rozkład, a następnie oszacować wszystkimi znanymi sposobami powyższe prawdopodobieństwa. 4. Prawdopodobieństwo awarii nowego samochodu w pierwszym miesiącu użytkowania wynosi p = 300. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 900 nowo kupionych aut a) dokładnie 5 przytrafi się awaria, b) awaria wystąpi w co najwyżej 2 samochodach, c) liczba samochodów z awarią będzie od do 3? Zapisać prawdopodobieństwa dokładne i obliczyć przybliżone (wszystkie możliwe). 42. Prawdopodobieństwo, że młode drzewko nie przyjmie się w szkółce wynosi p = 0, 05. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w szkółce liczącej 000 drzew nie przyjmie się a) od 40 do 50 drzew, b) więcej niż 30 drzew, c) od 40 do 60 drzew? Wykorzystać wszystkie znane oszacowania. 43. Prawdopodobieństwo wystąpienia pewnej cechy genetycznej wśród osobników pewnego gatunku wynosi p = 0, 2. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w grupie liczącej 300 osobników liczba osób o tej cesze będzie a) od 40 do 50, b) większa niż 55, c) od 50 do 70? Wykorzystać wszystkie znane oszacowania. 44. Rzucono 000 razy symetryczną kostką do gry. Oszacować prawdopodobieństwo, że 6 wypadła więcej niż 50 razy. 45. Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia arytmetyczna 00 niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie jednostajnym na odcinku [0, 0], przyjmie wartość z przedziału [5, 5 2 ]?

18 8 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 46. Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia arytmetyczna 00 niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie N(0, 2) przyjmie wartość większą niż 9,8 i mniejszą niż 0,? 47. Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia arytmetyczna 500 niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie danym gęstością f(x) = { 3 8 x2 dla 0 x 2, 0 poza tym przyjmie wartość z przedziału (,49,,5)? 48. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma 00 niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie wykładniczym z parametrem λ = 2 przyjmie wartość z przedziału (200, 250)? 49. Pojedynczy pomiar pewnej wielkości ma rozkład jednostajny na przedziale [0, ]. Ile należy wykonać pomiarów, aby przy obliczaniu średniej arytmetyczej z tych pomiarów uzyskać a) odchylenie standardowe nie większe niż σ, b) odchylenie standardowe nie większe niż 0,0, c) pewność 95%, że średnia arytmetyczna będzie leżeć w przedziale (0, 4, 0, 6)? 50. Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia arytmetyczna 00 niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie geometrycznym z p = 0, 75 przyjmuje wartości z przedziału (, 2]? 5. Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia arytmetyczna 300 niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie Poissona z λ = 3 przyjmie wartość większą niż 2,8 i równą co najwyżej 3,? 52. Pewna firma zatrudnia 00 pracowników. Każdy z nich z prawdopodobieństwem 0, 8 korzysta codziennie z komputera (zakładamy, że jeśli zaczyna z niego korzystać, to używa przez cały dzień). Ile należy kupić komputerów, aby prawdopodobieństwo tego, że jakiś komputer jest w danym dniu do dyspozycji wynosiło 0, 95? 53. Zmienna losowa X opisuje względny wzrost ceny nieruchomości w pewnym regionie i ma dystrybuantę postaci 0 dla x < 0, F (x) = x 3 dla x [0, ], dla x >. Ile elementów powinna liczyć próba prosta pobrana z tej populacji, aby odchylenie standardowe średniej arytmetycznej było mniejsze niż 0,0? 54. Zmienna losowa X i (i =,..., n) ma rozkład normalny o średniej 5 i odchyleniu standardowym 2. Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnia arytmetyczna zmiennych X i przyjmie wartość większą niż 4,9 i równą co najwyżej 5,3, jeśli a) n = 00, b) n = 500? W każdym z powyższych przypadków zinterpretować to prawdopodobieństwo na odpowiednim wykresie.

19 2. Zmienne losowe Estymatory 55. Niech X,..., X n będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie z wartością oczekiwaną równą m i odchyleniem standardowym σ. Wykazać, że estymatory postaci T = a X +...+a nx n a +...+a n, gdzie a i R (i =,..., n) oraz n a i 0 są nieobciążonymi estymatorami parametru m. 56. Metodą największej wiarygodności w oparciu o n-elementową próbę prostą wyznaczyć estymator parametru λ rozkładu Poissona. 57. Metodą największej wiarygodności w oparciu o n-elementową próbę prostą wyznaczyć estymator parametru λ rozkładu wykładniczego. 58. Metodą największej wiarygodności w oparciu o n-elementową próbę prostą wyznaczyć estymator parametru λ (λ > 0) rozkładu Rayleigha określonego funkcją gęstości f(x) = { 2λxe λx2 dla x > 0 0 dla x T i T 2 są nieobciążonymi i niezależnymi estymatorami parametru θ oraz D 2 (T i ) = σ 2 i dla i =, 2. a) Sprawdzić, czy statystyka T = at + ( a)t 2 jest nieobciążonym estymatorem parametru θ dla każdego a R. b) Wyznaczyć tę wartość a, przy której wariancja estymatora T jest najmniejsza. 60. Metodą największej wiarygodności w oparciu o n-elementową próbę prostą wyznaczyć estymator parametru θ (θ > 0) rozkładu określonego funkcją gęstości f(x) = { θx θ dla x (0, ) 0 dla pozostałych x. 6. Niech X i Y będą takimi niezależnymi zmiennymi losowymi, że E(X) =, E(Y ) = 3, D 2 (X) = D 2 (Y ) = σ 2. Dla jakiej stałej c statystyka cx 2 + ( c)y 2 jest nieobciążonym estymatorem parametru σ Wyznaczyć metodą największej wiarygodności estymator parametru p rozkładu geometrycznego, którego funkcja rozkładu prawdopodobieństwa jest postaci: P (X = k) = p( p) k, k N. 63. Rozkład zmiennej losowej X opisany jest następującą funkcją gęstości prawdopodobieństwa: 0 dla x < 0, f(x) = (2a + ) x 2a dla x [0, ], 0 dla x >. Wyznaczyć estymator parametru a metodą największej wiarygodności. Wyrazić go za pomocą średniej geometrycznej powyższej próby.

20 3. Charakterystyki próby 64. Dokonano pomiaru zawartości witaminy C w owocach agrestu. Uzyskano następujące wyniki w miligramach na 00 gramów świeżych owoców: 35, 38, 29, 34, 4, 28, 36, 3, 28, 30, 34, 37, 35, 39, 30, 33. Obliczyć średnią, medianę, wariancję, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności badanej cechy. 65. W pewnym zakładzie badano czas dojazdu pracowników do pracy. Otrzymane wyniki zestawiono w szeregu rozdzielczym: czas dojazdu (w min) (0, 20] (20, 40] (40, 60] (60, 80] (80, 00] liczba pracowników a) Narysować histogram liczebności. b) Wyznaczyć dystrybuantę empiryczną. c) Obliczyć średnią, wariancję oraz odchylenie standardowe. 66. Sprawdzono 40 stron maszynopisu znajdując na nich następujące liczby błędów: 0, 0, 2, 0, 2, 4, 2, 0, 2, 0,,, 3,, 0, 3,, 0, 2, 2, 3, 2, 3,, 0, 0,, 0, 0,,, 3, 0,, 0,,, 2, 2,. Zbudować punktowy szereg rozdzielczy, a następnie wyznaczyć średnią, odchylenie standardowe oraz kwartyle liczby błędów. 67. Strukturę wiekową zbiorowości w pewnym ośrodku wczasowym w sierpniu 2007 roku przedstawia szereg: wiek w latach liczba osób a) Narysować histogram liczebności. b) Wyznaczyć dystrybuantę empiryczną i sporządzić jej wykres. c) Obliczyć odchylenie przeciętne. 68. W pewnej centrali handlu zagranicznego przeprowadzono sondaż wśród 50 pracowników, pytając ich o liczbę wyjazdów w ciągu roku do krajów Europy Zachodniej. Wyniki były następujące: 0, 0, 0,,,,,,,,,,,,,, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Zbudować punktowy szereg rozdzielczy a następnie a) wyznaczyć średnią i odchylenie standardowe, b) wyznaczyć i zinterpretować modę oraz medianę, c) wyznaczyć współczynnik skośności. 69. Badano czas reakcji organizmu osób cierpiących na pewne schorzenie. Otrzymano następujące wyniki (w s): 45, 40, 39, 50, 37, 38. Wyznaczyć i zinterpretować wartości następujących współczynników: asymetrii, koncentracji. 70. W pewnym drzewostanie dokonano pomiaru wysokości drzew. Otrzymane wyniki zestawiono w szeregu rozdzielczym: wysokość (w metrach) (4, 43] (43, 45] (45, 47] (47, 49] (49, 5] liczba drzew Wykreślić histogram liczebności oraz wyznaczyć odchylenie standardowe, modę i kwartyle badanej cechy. 7. W drzewostanie zmierzono pierśnice (d) i wysokości (h) 2 drzew uzyskując wyniki: d i [cm] 28,4 44, 36,8 25,0 3,2 9,9 24,3 48,0 32,2 22,7 42,5 30,6 h i [m] 24,7 27,3 26, 9,4 27,8 2,8 24,0 28,2 25,8 22, 26,9 25,4 Obliczyć średnią ważoną wysokość drzew, stosując jako wagę kwadrat pierśnicy.

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ Opracowała: Milena Suliga Wszystkie pliki pomocnicze wymienione w treści

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA 4. 7.Przy sporządzaniu skali magnetometru dokonano 10 niezależnych pomiarów

LISTA 4. 7.Przy sporządzaniu skali magnetometru dokonano 10 niezależnych pomiarów LISTA 4 1.Na pewnym obszarze dokonano 40 pomiarów grubości warstwy piasku otrzymując w m.: 54, 58, 64, 69, 61, 56, 41, 48, 56, 61, 70, 55, 46, 57, 70, 55, 47, 62, 55, 60, 54,57,65,60,53,54, 49,58,62,59,55,50,58,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 1 ZADANIA - ZESTAW 1. (odp. a) B A C, b) A, c) A B, d) Ω)

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 1 ZADANIA - ZESTAW 1. (odp. a) B A C, b) A, c) A B, d) Ω) ZADANIA - ZESTAW 1 Zadanie 1.1 Rzucamy trzy razy monetą. A i - zdarzenie polegające na tym, że otrzymamy orła w i - tym rzucie. Określić zbiór zdarzeń elementarnych. Wypisać zdarzenia elementarne sprzyjające

Bardziej szczegółowo

4.Zmienne losowe X 1, X 2,..., X 100 są niezależne i mają rozkład wykładniczy z α = 0.25 Jakie jest prawdopodobieństwo, że 1

4.Zmienne losowe X 1, X 2,..., X 100 są niezależne i mają rozkład wykładniczy z α = 0.25 Jakie jest prawdopodobieństwo, że 1 LISTA 7 W rozwiązaniu zadań 1-4 wykorzystać centralne twierdzenie graniczne. 1.Prawdopodobieństwo, że aparat zepsuje się w czasie jego konserwacji wynosi 0.02. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo zadania na sprawdzian

Prawdopodobieństwo zadania na sprawdzian Prawdopodobieństwo zadania na sprawdzian Zad. 1. Zdarzenia A, B, C oznaczają, że wzięto co najmniej po jednej książce odpowiednio z pierwszych, drugich i trzecich dzieł zebranych. Każde z dzieł zebranych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA. Przedział ufności dla średniej

ESTYMACJA. Przedział ufności dla średniej ESTYMACJA Przedział ufności dla średniej W grupie 900 losowo wybranych pracowników przedsiębiorstwa średnia liczba dni nieobecności w pracy wynosiła 30, a odchylenie standardowe 3 dni. a) Przyjmując współczynnik

Bardziej szczegółowo

c) ( 13 (1) (2) Zadanie 2. Losując bez zwracania kolejne litery ze zbioru AAAEKMMTTY, jakie jest prawdopodobieństwo Odp.

c) ( 13 (1) (2) Zadanie 2. Losując bez zwracania kolejne litery ze zbioru AAAEKMMTTY, jakie jest prawdopodobieństwo Odp. Zadania na kolokwium nr Zadanie. Spośród kart w tali wylosowano. Jakie jest prawdopodobieństwo: pików, kierów, trefli i karo otrzymania wszystkich kolorów otrzymania dokładnie pików a ( b ( ( c ( ( ( (

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas: ROZWIĄZANIA I ODPOWIEDZI Zadanie A1. Można założyć, że przy losowaniu trzech kul jednocześnie kolejność ich wylosowania nie jest istotna. A więc: Ω = 20 3. a) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań

Bardziej szczegółowo

Zadania zestaw 1: Zadania zestaw 2

Zadania zestaw 1: Zadania zestaw 2 Zadania zestaw 1: Zadania zestaw 2 Zadania zestaw 3. 1 Rozkład zmiennej losowej skokowej X przedstawia tabela. x i m 0 n p i 0,4 0,3 0,3 a) Wyznacz m i n jeśli: są całkowite, m

Bardziej szczegółowo

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo http://www.matemaks.pl/ Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa http://www.matemaks.pl/wstep-do-rachunku-prawdopodobienstwa.html Rachunek prawdopodobieństwa pomaga obliczyć szansę zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II [ Laboratorium Grupa 1 ] 2016/2017 Zimowy. [ Laboratorium Grupa 2 ] 2016/2017 Zimowy

Elektrotechnika II [ Laboratorium Grupa 1 ] 2016/2017 Zimowy. [ Laboratorium Grupa 2 ] 2016/2017 Zimowy Elektrotechnika II [ Laboratorium Grupa ] 206/207 Zimowy Lp Numer indeksu Pkt Kol Suma Popr Ocena Data Uwagi 97574 6 7 Db + 2 9758 ++0,9 5 7,9 Db + 3 99555 0,9+0,9 2,8 Dst + 4 97595 0,8++ 0 2,8 Dst + 5

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Zadanie 1. Zmienna losowa przyjmuje wartości -1, 0, 1 z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio: ¼, ½, ¼. Należy: a. Wyznaczyć rozkład prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Kotowicz 29 października Zadania z wykładu 1

dr Jarosław Kotowicz 29 października Zadania z wykładu 1 Rachunek prawdopodobieństwa - ćwiczenia czwarte Schematy rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo geometryczne. kierunek: informatyka i ekonometria I dr Jarosław Kotowicz 29 października 20 Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

X P 0,2 0,5 0,2 0,1

X P 0,2 0,5 0,2 0,1 Zadanie 1 Zmienna losowa X ma rozkład: x -2 0 1 p 0,2 0,5 0,3 Wyznaczyć i narysować dystrybuantę tej zmiennej losowej. Zadanie 2 Zmienna losowa X ma rozkład: X -10 0 10 40 P 0,2 0,5 0,2 0,1 Podać wartość

Bardziej szczegółowo

Matematyka podstawowa X. Rachunek prawdopodobieństwa

Matematyka podstawowa X. Rachunek prawdopodobieństwa Matematyka podstawowa X Rachunek prawdopodobieństwa Zadania wprowadzające: 1. Rzucasz trzy razy monetą a) Napisz zbiór wszystkich wyników tego doświadczenia losowego. Ile ich jest? Wyrzuciłeś większą liczbę

Bardziej szczegółowo

Lista 1a 1. Statystyka. Lista 1. Prawdopodobieństwo klasyczne i geometryczne

Lista 1a 1. Statystyka. Lista 1. Prawdopodobieństwo klasyczne i geometryczne Lista 1a 1 Statystyka Lista 1. Prawdopodobieństwo klasyczne i geometryczne 1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że (a) z talii zawierającej 52 karty wybierzemy losowo asa? (b) z talii zawierającej 52 karty

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 1) Dariusz Gozdowski

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 1) Dariusz Gozdowski Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 7.1 PL (wykład 1) Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW STATYSTYKA to nauka, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zad. 1 Średnia ocen z semestru letniego w populacji studentów socjologii w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Lista 1 - Prawdopodobieństwo

Lista 1 - Prawdopodobieństwo Lista 1 - Prawdopodobieństwo Zadanie 1. Niech A, B, C będą zdarzeniami. Zapisać za pomocą działań na zbiorach następujące zdarzenia: a) zachodzi dokładnie jedno ze zdarzeń A, B, C; b) zachodzą dokładnie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. I Geometria analityczna 1. Równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej powtórzenie 2. Wzajemne położenie dwóch prostych powtórzenie

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO Lekcja 2 Klasyczna definicja prawdopodobieństwa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 Według klasycznej

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO Lekcja 4 Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa. Drzewko stochastyczne. Schemat Bernoulliego. ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA STOSOWANA MAP1079

STATYSTYKA STOSOWANA MAP1079 STATYSTYKA STOSOWANA MAP1079 LISTY ZADAŃ opracowanie W. Wawrzyniak-Kosz Literatura podstawowa 1.J.Koronacki, J.Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Kotowicz 14 października Zadania z wykładu 1

dr Jarosław Kotowicz 14 października Zadania z wykładu 1 Rachunek prawdopodobieństwa - ćwiczenia drugie Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Wzór Bayesa. Zdarzenia niezależne. kierunek: informatyka i ekonometria I dr Jarosław Kotowicz 14 października 2011

Bardziej szczegółowo

Z poprzedniego wykładu

Z poprzedniego wykładu PODSTAWY STATYSTYKI 1. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne

Bardziej szczegółowo

), którą będziemy uważać za prawdziwą jeżeli okaże się, że hipoteza H 0

), którą będziemy uważać za prawdziwą jeżeli okaże się, że hipoteza H 0 Testowanie hipotez Każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu badanej cechy nazywamy hipotezą statystyczną. Hipoteza określająca jedynie wartości nieznanych parametrów liczbowych badanej cechy

Bardziej szczegółowo

ZAGADANIENIA NA EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI

ZAGADANIENIA NA EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI ZAGADANIENIA NA EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI SEMESTR I ZESTAW. Podaj liczbę przeciwną i odwrotną do liczby 2 2. Jak zmieniła się cena wyrobu po podwyżce o 20%, a następnie po obniżeniu otrzymanej ceny o

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów Wrocław, 18.03.2016r Plan wykładu: 1. Testowanie hipotez 2. Etapy testowania hipotez 3. Błędy 4. Testowanie wielokrotne 5. Estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2.Na III roku bankowości złożonym z 20 studentów i 10 studentek przeprowadzono test pisemny ze statystyki. Oto wyniki w obu podgrupach.

Zadanie 2.Na III roku bankowości złożonym z 20 studentów i 10 studentek przeprowadzono test pisemny ze statystyki. Oto wyniki w obu podgrupach. Zadanie 1.Wiadomo, że dominanta wagi tuczników jest umiejscowiona w przedziale [120 kg, 130 kg] i wynosi 122,5 kg. Znane są również liczebności przedziałów poprzedzającego i następnego po przedziale dominującym:

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO Lekcja 6 Ciągłe zmienne losowe ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 Zmienna losowa ciągła jest

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO dla studiów magisterskich kierunku ogrodnictwo Wykład 1 Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Słowo statystyka pochodzi

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI. Uwaga! Dla określenia liczebności zbioru (mocy zbioru) użyto zamiennie symboli: Ω lub

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI. Uwaga! Dla określenia liczebności zbioru (mocy zbioru) użyto zamiennie symboli: Ω lub RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI Uwaga! Dla określenia liczebności zbioru (mocy zbioru) użyto zamiennie symboli: Ω lub 1. W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r. Prawdopodobieństwo i statystyka 9.06.999 r. Zadanie. Rzucamy pięcioma kośćmi do gry. Następnie rzucamy ponownie tymi kośćmi, na których nie wypadły szóstki. W trzeciej rundzie rzucamy tymi kośćmi, na których

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Hipotezy statystyczne

Wykład 3 Hipotezy statystyczne Wykład 3 Hipotezy statystyczne Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu obserwowanej zmiennej losowej (cechy populacji generalnej) Hipoteza zerowa (H 0 ) jest hipoteza

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe skokowe

Zmienne losowe skokowe Zmienne losowe skokowe 1.1 Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta Zad.1 Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbie wyrzuconych oczek przy pojedynczym rzucie kostką do gry, czyli =1,2,3,,6.

Bardziej szczegółowo

a)dane są wartości zmiennej losowej: 2, 4, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Obliczyć wartość średnią i wariancję.

a)dane są wartości zmiennej losowej: 2, 4, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Obliczyć wartość średnią i wariancję. Zad Rozkład zmiennej losowej dyskretnej : a)dane są wartości zmiennej losowej: 2, 4, 2,,, 3, 2,. Obliczyć wartość średnią i wariancję. b)oceny z pracy klasowej w tabeli: Ocena 2 3 4 5 6 Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. I GEOMETRIA ANALITYCZNA 1. Równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej powtórzenie 2. Wzajemne położenie dwóch prostych powtórzenie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA

STATYSTYKA Wykład 1 20.02.2008r. 1. ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1.1 Rozkład dwumianowy Rozkład dwumianowy, 0 1 Uwaga: 1, rozkład zero jedynkowy. 1 ; 1,2,, Fakt: Niech,, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym

Bardziej szczegółowo

rachunek prawdopodobieństwa - zadania

rachunek prawdopodobieństwa - zadania rachunek prawdopodobieństwa - zadania ogólna definicja prawdopodobieństwa, własności - 9.10.2011 1. (d, 1pkt) Udowodnić twierdzenie 2 tj. własności prawdopodobieństwa (W1)-(W7). 2. Niech Ω = [0, 1] oraz

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II

WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II Teoria estymacji (wyznaczanie przedziałów ufności, błąd badania statystycznego, poziom ufności, minimalna liczba pomiarów). PRÓBA Próba powinna być reprezentacyjna tj. jak

Bardziej szczegółowo

Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka Wymagania egzaminacyjne: a) oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną, medianę i odchylenie standardowe danych; interpretuje te parametry dla danych empirycznych, b) zlicza obiekty w prostych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

1. szereg wyliczający (szczegółowy) - wyniki są uporządkowane wyłącznie według wartości badanej cechy, np. od najmniejszej do największej

1. szereg wyliczający (szczegółowy) - wyniki są uporządkowane wyłącznie według wartości badanej cechy, np. od najmniejszej do największej 1 Statystyka opisowa Statystyka opisowa zajmuje się porządkowaniem danych i wstępnym ich opracowaniem. Szereg statystyczny - to zbiór wyników obserwacji jednostek według pewnej cechy 1. szereg wyliczający

Bardziej szczegółowo

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 II WYKŁAD STATYSTYKA 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 2 Rachunek prawdopodobieństwa zdarzenia elementarne zdarzenia losowe zmienna losowa skokowa i ciągła prawdopodobieństwo i gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś.

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Województwo Urodzenia według płci noworodka i województwa. ; Rok 2008; POLSKA Ogółem Miasta Wieś Pozamałżeńskie- Miasta Pozamałżeńskie-

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kaszubowski Katedra Statystyki Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska. Statystyka Mariusz Kaszubowski

Mariusz Kaszubowski Katedra Statystyki Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska. Statystyka Mariusz Kaszubowski Mariusz Kaszubowski Katedra Statystyki Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Zmienna losowa i jej rozkład Statystyka matematyczna Podstawowe pojęcia Zmienna losowa (skokowa, ciągła) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) 6 2 4 5,5 6,6

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) 6 2 4 5,5 6,6 Zad. 1. Zbadano wydajność odmiany pomidorów na 100 poletkach doświadczalnych. W wyniku przeliczeń otrzymano przeciętną wydajność na w tonach na hektar x=30 i s 2 x =7. Przyjmując, że rozkład plonów pomidora

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 1 i 2 Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Słowo statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status, które oznacza

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna z matematyki nr 1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Semestr 5 Rok szkolny 2014/2015

Praca kontrolna z matematyki nr 1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Semestr 5 Rok szkolny 2014/2015 Praca kontrolna z matematyki nr 1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Semestr 5 Rok szkolny 2014/2015 2 6 + 3 1. Oblicz 3. 3 x 1 3x 2. Rozwiąż nierówność > x. 2 3 3. Funkcja f przyporządkowuje każdej

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych 1 Zmienne losowe dyskretne 1.1 Rozkład dwumianowy Zad.1.1.1 Prawdopodobieństwo dziedziczenia pewnej cechy wynosi 0,7. Jakie jest prawdopodobieństwo, że spośród pięciu potomków

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria prof. dr hab. inż. Jacek Mercik B4 pok. 55 jacek.mercik@pwr.wroc.pl (tylko z konta studenckiego z serwera PWr) Konsultacje, kontakt itp. Strona WWW Elementy wykładu.

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania ze statystyki matematycznej-zestaw 2 ZADANIA - ZESTAW 2

L.Kowalski zadania ze statystyki matematycznej-zestaw 2 ZADANIA - ZESTAW 2 L.Kowalski zadania ze statystyki matematycznej-zestaw ZADANIA - ZESTAW Zadanie.1 Badano maksymalną prędkość pewnego typ samochodów osobowych (cecha X poplacji. W 5 pomiarach tej prędkości otrzymano x 195,8

Bardziej szczegółowo

Rzucamy dwa razy sprawiedliwą, sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania:

Rzucamy dwa razy sprawiedliwą, sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: Statystyka Ubezpieczeniowa Część 1. Rachunek prawdopodobieństwa: - prawdopodobieństwo klasyczne - zdarzenia niezależne - prawdopodobieństwo warunkowe - prawdopodobieństwo całkowite - wzór Bayesa Schemat

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA wykład 5-6

STATYSTYKA wykład 5-6 TATYTYKA wykład 5-6 Twierdzenia graniczne Rozkłady statystyk z próby Wanda Olech Twierdzenia graniczne Jeżeli rozpatrujemy ciąg zmiennych losowych {X ; X ;...; X n }, to zdarza się, że ich rozkłady przy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Estymacja przedziałowa

Estymacja przedziałowa Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Metody analizy danych ćwiczenia Estymacja przedziałowa Program ćwiczeń obejmuje następująca zadania: 1. Dom handlowy prowadzący

Bardziej szczegółowo

Test lewostronny dla hipotezy zerowej:

Test lewostronny dla hipotezy zerowej: Poznajemy testowanie hipotez statystycznych w środowisku R Zajęcia z dnia 11 maja 2011 roku Najpierw teoria TESTY ISTOTNOŚCI WARTOŚCI ŚREDNIEJ W POPULACJI GENERALNEJ gdy znana jest wariancja!!! Test prawostronny

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

c) Zaszły oba zdarzenia A i B; d) Zaszło zdarzenie A i nie zaszło zdarzenie B;

c) Zaszły oba zdarzenia A i B; d) Zaszło zdarzenie A i nie zaszło zdarzenie B; Rachunek prawdopodobieństwa rozwiązywanie zadań 1. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Zapisujemy liczbę oczek, jakie wypadły w obu rzutach. Wypisz zdarzenia elementarne tego doświadczenia.

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO Lekcja 3 Definicja prawdopodobieństwa Kołmogorowa. Prawdopodobieństwa warunkowe i niezależne. ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRZED MATURĄ MAJ 2017 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 18). 2. Rozwiązania zadań wpisuj

Bardziej szczegółowo

Biologia Zadania przygotowawcze do drugiego kolokwium z matematyki

Biologia Zadania przygotowawcze do drugiego kolokwium z matematyki Biologia Zadania przygotowawcze do drugiego kolokwium z matematyki Pochodne funkcji i jej zastosowania 1. Oblicz pochodną funkcji f, gdy: a) f(x) = 3x 8 + 2 x + 3 7, b) f(x) = x 11 6x 5 + 2 x + 3 x, c)

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe dyskretne i Zmienne losowe ciągłe Rozkład Normalny

Zmienne losowe dyskretne i Zmienne losowe ciągłe Rozkład Normalny Zmienne losowe dyskretne i Zmienne losowe ciągłe Rozkład Normalny 1. Wyprodukowanie określonej liczby wyrobów przez jednego pracownika w ciągu godziny jest zmienną losową o następującym rozkładzie prawdopodobieństwa:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. I. Trygonometria. 1. Definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. 2. Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy

Wykład 1. Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy Wykład Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy Zbiorowość statystyczna - zbiór elementów lub wyników jakiegoś procesu powiązanych ze sobą logicznie (tzn. posiadających wspólne cechy

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - CYKL 5 GODZINNY. DATA : 8 czerwca 2009

MATEMATYKA - CYKL 5 GODZINNY. DATA : 8 czerwca 2009 MATURA EUROPEJSKA 2009 MATEMATYKA - CYKL 5 GODZINNY DATA : 8 czerwca 2009 CZAS TRWANIA EGZAMINU: 4 godziny (240 minut) DOZWOLONE POMOCE : Europejski zestaw wzorów Kalkulator (bez grafiki, bez możliwości

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga 1 Zagadnienia 1. Przypomnienie wybranych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Zadanie Punkty Ocena

Zadanie Punkty Ocena Statystyka matematyczna Test przykładowy na zaliczenie laboratorium / ćwiczeń PROSZĘ NIE ODWRACAĆ KARTKI PRZED ROZPOCZĘCIEM TESTU! Wskazówki: 1. Wybierz zadania, za które w sumie możesz otrzymać 30 punktów

Bardziej szczegółowo

Pobieranie prób i rozkład z próby

Pobieranie prób i rozkład z próby Pobieranie prób i rozkład z próby Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Pobieranie prób i rozkład z próby 1 / 15 Populacja i próba Populacja dowolnie określony zespół przedmiotów, obserwacji, osób itp.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie wiedzy z danych

Pozyskiwanie wiedzy z danych Pozyskiwanie wiedzy z danych dr Agnieszka Goroncy Wydział Matematyki i Informatyki UMK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Pozyskiwanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji Test zgodności Chi-kwadrat Sprawdza się za jego pomocą ZGODNOŚĆ ROZKŁADU EMPIRYCZNEGO Z PRÓBY Z ROZKŁADEM HIPOTETYCZNYM

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 2 Przedziały ufności i estymacja przedziałowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 2 Przedziały ufności i estymacja przedziałowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KUR TATYTYKA Lekcja Przedziały ufności i estymacja przedziałowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl trona 1 Część 1: TET Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 We wnioskowaniu statystycznym

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych Statystyczna analiza danych Marek Ptak 21 października 2013 Marek Ptak Statystyka 21 października 2013 1 / 70 Część I Wstęp Marek Ptak Statystyka 21 października 2013 2 / 70 LITERATURA A. Łomnicki, Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Statystyka. #5 Testowanie hipotez statystycznych. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2016/ / 28

Statystyka. #5 Testowanie hipotez statystycznych. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2016/ / 28 Statystyka #5 Testowanie hipotez statystycznych Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik rok akademicki 2016/2017 1 / 28 Testowanie hipotez statystycznych 2 / 28 Testowanie hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA IV SEMESTR ALK (PwZ) STATYSTYKA OPISOWA RODZAJE CECH W POPULACJACH I SKALE POMIAROWE

STATYSTYKA IV SEMESTR ALK (PwZ) STATYSTYKA OPISOWA RODZAJE CECH W POPULACJACH I SKALE POMIAROWE STATYSTYKA IV SEMESTR ALK (PwZ) STATYSTYKA OPISOWA RODZAJE CECH W POPULACJACH I SKALE POMIAROWE CECHY mogą być: jakościowe nieuporządkowane - skala nominalna płeć, rasa, kolor oczu, narodowość, marka samochodu,

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE LOSOWE. Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X: R 1.

ZMIENNE LOSOWE. Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X: R 1. Opracowała: Joanna Kisielińska ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R tzn. X: R. Realizacją zmiennej losowej

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria Wykład 11 Anna Skowrońska-Szmer lato 2016/2017 Powtórzenie materiału 2 Zadanie 1 Wykład 1 Eksperyment polega na pojedynczym rzucie symetryczną kostką. Przestrzeń zdarzeń

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

STATYSTYKA POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI STATYSTYKA POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI ZADANIE Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należacych do przedziału, 9) A) B), C) D), ZADANIE Średnia licz,,,,9,9,, jest liczba A) B), C) D), ZADANIE Diagram

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo GEOMETRYCZNE

Prawdopodobieństwo GEOMETRYCZNE Prawdopodobieństwo GEOMETRYCZNE Zadanie 1. Skoczek spadochronowy skacze nad kwadratową wyspą o boku 20km. Na środku wyspy znajduje się prostokątne lądowisko o wymiarach 2x3 km. Jakie jest prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II [ Ćwiczenia ] 2016/2017 Zimowy

Elektrotechnika II [ Ćwiczenia ] 2016/2017 Zimowy Elektrotechnika II [ Ćwiczenia ] 206/207 Zimowy Lp Nazwisko i imię Pkt Kol Suma Popr Ocena Data Egzamin Basaj Mateusz 2 Ciechowski Dawid Dst Dst 3 Cieślik Piotr 4 Glica Mateusz 5 Głuszkowski Michał 6 Kikulski

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03

Wydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03 Wydział Matematyki Testy zgodności Wykład 03 Testy zgodności W testach zgodności badamy postać rozkładu teoretycznego zmiennej losowej skokowej lub ciągłej. Weryfikują one stawiane przez badaczy hipotezy

Bardziej szczegółowo

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd.

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd. Wnioskowanie statystyczne obejmujące metody pozwalające na uogólnianie wyników z próby na nieznane wartości parametrów oraz szacowanie błędów tego uogólnienia. Przewidujemy nieznaną wartości parametru

Bardziej szczegółowo